ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" щодо iнформування громадян про наявнiсть у харчових продуктах генетично модифiкованих органiзмiв (ГМО)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) такi змiни:

     1. Частину третю статтi 2 викласти у такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на тютюн i тютюновi вироби та харчовi продукти, виробленi для особистого споживання".

     2. Частину першу статтi 38 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) наявнiсть чи вiдсутнiсть у харчових продуктах генетично модифiкованих органiзмiв (ГМО), що вiдображається на етикетцi харчового продукту написом "з ГМО" чи "без ГМО" вiдповiдно".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
17 грудня 2009 року
N 1778-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.