Роздiл V

МIНЕРАЛЬНI ПРОДУКТИ

Група 25

Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент

     Примiтки:

     1. Якщо в контекстi або в примiтцi 4 до цiєї групи iнше не обумовлено, до цiєї групи включаються лише продукти, сирi або промитi (у тому числi iз застосуванням хiмiчних речовин, що виводять домiшки без змiни структури продукту), роздробленi, перетворенi в порошок, просiянi, розмеленi, збагаченi шляхом флотацiї, магнiтної сепарацiї або з використанням iнших механiчних чи фiзичних процесiв (за винятком кристалiзацiї). Продукти, пiдданi випалюванню, кальцинуванню, одержанi змiшуванням або обробленi iншими способами, не зазначеними в кожнiй товарнiй позицiї, до цiєї групи не включаються.

     Продукти цiєї групи можуть умiщувати домiшки протипилового агента за умови, що це не змiнює властивостей продукту i робить його придатним скорiше для специфiчного, нiж для звичайного застосування.

     2. Ця група не включає:

     (a) сiрку сублiмовану, осаджену або колоїдну (товарна позицiя 2802);

     (b) мiнеральнi барвники (земельнi фарби) iз вмiстом 70 мас.% або бiльше хiмiчно зв'язаного залiза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позицiя 2821);

     (c) лiкарськi засоби або iншу продукцiю групи 30;

     (d) парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби (група 33);

     (e) брущатку, бордюрне камiння та плити для брукування (товарна позицiя 6801); кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби (товарна позицiя 6802); сланець для покрiвлi, облицювання або гiдроiзоляцiї (товарна позицiя 6803);

     (f) дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (товарна позицiя 7102 чи 7103);

     (g) штучно вирощенi кристали хлориду натрiю або оксиду магнiю (крiм оптичних елементiв) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позицiя 3824); оптичнi елементи з хлориду натрiю або оксиду магнiю (товарна позицiя 9001);

     (h) крейду для бiльярду (товарна позицiя 9504); або

     (ij) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позицiя 9609).

     3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позицiї 2517, так i до будь-якої iншої товарної позицiї цiєї групи, повиннi включатися до товарної позицiї 2517.

     4. До товарної позицiї 2530 включаються, серед iнших (inter alia): вермикулiт, перлiт i хлорити неспученi; природнi пiгменти, кальцинованi або некальцинованi, змiшанi або незмiшанi; природний слюдяний оксид залiза; сепiолiт (у виглядi полiрованих або неполiрованих кускiв); бурштин; сепiолiт агломерований i бурштин агломерований, у пластинках, прутках, паличках або аналогiчних формах, не обробленi пiсля вiдливання; гагат (чорний бурштин); стронцiанiт (кальцинований або некальцинований), крiм оксиду стронцiю; уламки керамiки, цегли або бетону.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2501 00 Сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок (що забезпечують сипкiсть сухих продуктiв i плиннiсть рiдких); вода морська:        
2501 00 10 00 - вода морська та сольовi розчини   2 2 -
  - сiль (включаючи столову i денатуровану) та хлорид натрiю чистий, розчиненi або не розчиненi у водi, або тi, що мiстять або не мiстять домiшки речовин, якi запобiгають агломерацiї чи перешкоджають злипанню частинок:        
2501 00 31 00 - - для хiмiчних перетворень (вiддiлення натрiю вiд хлору) з подальшим використанням для виробництва iншої продукцiї   2 2 -
  - - iнша:        
2501 00 51 00 - - - денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крiм консервування чи виготовлення харчових продуктiв, для споживання людьми або годiвлi тварин   2 2 -
  - - - iнша:        
2501 00 91 00 - - - - сiль, придатна для споживання людьми   2 2 -
2501 00 99 00 - - - - iнша   2 2 -
2502 00 00 00 Пiрит невипалений   2 2 -
2503 00 Сiрка всiх видiв, крiм сiрки сублiмованої, осадженої та колоїдної:        
2503 00 10 00 - сiрка сира або нерафiнована   1 1 -
2503 00 90 00 - iнша   1 1 -
2504 Графiт природний:        
2504 10 00 00 - у виглядi порошку або пластiвцiв   2 2 -
2504 90 00 00 - iнший   2 2 -
2505 Пiски природнi всiх видiв, забарвленi або незабарвленi, крiм металоносних пiскiв групи 26:        
2505 10 00 00 - пiски кремнеземнi i пiски кварцовi   2 2 -
2505 90 00 00 - iнший пiсок   2 2 -
2506 Кварц (крiм природних пiскiв); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:        
2506 10 00 00 - кварц   2 2 -
2506 20 00 00 - кварцит   2 2 -
2507 00 Каолiн та iншi глини каолiновi, кальцинованi або некальцинованi:        
2507 00 20 00 - каолiн   10 10 -
2507 00 80 00 - iншi глини каолiновi   10 10 -
2508 Iншi глини (крiм спучених глин товарної позицiї 6806), андалузит, кiанiт i силiманiт, кальцинованi або некальцинованi; мулiт; землi шамотнi або динасовi:        
2508 10 00 00 - бентонiт   20 20 -
2508 30 00 00 - глина вогнетривка   20 20 -
2508 40 00 - iншi глини:        
2508 40 00 10 - - землi знебарвлювальнi та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)   20 20 -
2508 40 00 90 - - iншi   10 10 -
2508 50 00 00 - андалузит, кiанiт i силiманiт   20 20 -
2508 60 00 00 - мулiт   20 20 -
2508 70 00 00 - землi шамотнi або динасовi   20 20 -
2509 00 00 00 Крейда   10 10 -
2510 Фосфати кальцiю природнi (фосфорити), фосфати алюмiнiєво-кальцiєвi природнi та крейда фосфатна:        
2510 10 00 00 - нерозмеленi   2 2 -
2510 20 00 00 - розмеленi   2 2 -
2511 Сульфат барiю природний (барит); карбонат барiю природний (вiтерит), кальцинований або некальцинований, крiм оксиду барiю товарної позицiї 2816:        
2511 10 00 00 - сульфат барiю природний (барит)   2 2 -
2511 20 00 00 - карбонат барiю природний (вiтерит)   2 2 -
2512 00 00 00 Землi iнфузорнi (гiрське борошно) кременистi (наприклад, кiзельгур, трепел та дiатомiт) та аналогiчнi кременистi землi, кальцинованi або некальцинованi, з питомою вагою 1 або менше   10 10 -
2513 Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали, термiчно обробленi або необробленi:        
2513 10 00 00 - пемза   2 2 -
2513 20 00 00 - наждак, корунд природний, гранат природний та iншi природнi абразивнi матерiали   2 2 -
2514 00 00 00 Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми   2 2 -
2515 Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва з питомою вагою 2,5 або бiльше, та алебастр, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:        
  - мармур i травертин:        
2515 11 00 00 - - необробленi або начорно обробленi   2 2 -
2515 12 00 00 - - лише розрiзанi, розпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми   2 2 -
2515 20 00 00 - екаусин та iншi вапняки для монументiв чи будiвництва; алебастр   2 2 -
2516 Гранiт, порфiр, базальт, пiсковик та iншi каменi для монументiв чи будiвництва, начорно обробленi або необробленi, розпилянi або нерозпилянi чи роздiленi iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:        
  - гранiт:        
2516 11 00 00 - - необроблений або начорно оброблений   10 10 -
2516 12 00 00 - - лише розрiзаний, розпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми   10 10 -
2516 20 00 - пiсковик:        
2516 20 00 10 - - необроблений або начорно оброблений   10 10 -
2516 20 00 90 - - iнший   20 20 -
2516 90 00 00 - iншi каменi для монументiв чи будiвництва   10 10 -
2517 Галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi; макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв, iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених на початку цiєї товарної позицiї; гудронований макадам, гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:        
2517 10 - галька, гравiй, щебiнь або подрiбнене камiння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостiння шосейних дорiг i залiзничних колiй, або як iншi види баласту, галька та гравiй, термiчно обробленi або необробленi:        
2517 10 10 00 - - галька, гравiй, щебiнь   2 2 -
2517 10 20 00 - - вапняк, доломiт та iнше камiння iз вмiстом вапняку, подрiбнене   2 2 -
2517 10 80 00 - - iншi   2 2 -
2517 20 00 00 - макадам (дорожнє покриття) iз шлаку, окалини або аналогiчних промислових вiдходiв iз вмiстом або без вмiсту матерiалiв, зазначених у пiдпозицiї 2517 10   2 2 -
2517 30 00 00 - гудронований макадам (дорожнє покриття)   2 2 -
  - гранули, дрiбняк i порошок з каменю товарної позицiї 2515 або 2516, термiчно обробленi або необробленi:        
2517 41 00 00 - - з мармуру   2 2 -
2517 49 00 00 - - iншi   2 2 -
2518 Доломiт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломiт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломiтова набивна сумiш:        
2518 10 00 00 - доломiт, некальцинований або неспечений   2 2 -
2518 20 00 - доломiт, кальцинований або спечений:        
2518 20 00 10 - - iз середнiм дiаметром частинок менш як 0,3 мм   0 0 -
2518 20 00 90 - - iнший   2 2 -
2518 30 00 00 - доломiтова набивна сумiш   2 2 -
2519 Карбонат магнiю природний (магнезит); магнезiя плавлена; магнезiя випалена (спечена) iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi iнших оксидiв, доданих перед спiканням; iншi оксиди магнiю, з домiшками або без домiшок:        
2519 10 00 00 - карбонат магнiю природний (магнезит)   0 0 -
2519 90 - iншi:        
2519 90 10 00 - - оксид магнiю, крiм кальцинованого природного карбонату магнiю   0,1 0,1 -
2519 90 30 00 - - магнезiя випалена (спечена)   0,1 0,1 -
2519 90 90 00 - - iншi   2 2 -
2520 Гiпс; ангiдрит; гiпсовi в'яжучi (у виглядi кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю), забарвленi чи незабарвленi, iз вмiстом або без вмiсту невеликої кiлькостi прискорювачiв чи уповiльнювачiв:        
2520 10 00 00 - гiпс; ангiдрит   2 2 -
2520 20 00 00 - гiпсовi в'яжучi   2 2 -
2521 00 00 00 Флюс вапняковий; вапняк та iнший вапняковий камiнь, що використовують для виготовлення вапна або цементу   10 10 -
2522 Вапно негашене, гашене та гiдравлiчне, крiм оксиду i гiдроксиду кальцiю, зазначених у товарнiй позицiї 2825:        
2522 10 00 00 - вапно негашене   10 10 -
2522 20 00 00 - вапно гашене   10 10 -
2522 30 00 00 - вапно гiдравлiчне   10 10 -
2523 Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостiйкий цемент i подiбнi гiдравлiчнi цементи, забарвленi або незабарвленi, готовi чи у виглядi клiнкерiв:        
2523 10 00 00 - клiнкери цементнi   10 10 -
  - портландцемент:        
2523 21 00 00 - - цемент бiлий, штучно забарвлений або незабарвлений   10 10 -
2523 29 00 00 - - iншi   10 10 -
2523 30 00 00 - цемент глиноземистий   2 2 -
2523 90 00 00 - iншi цементи гiдравлiчнi   10 10 -
2524 Азбест:        
2524 10 00 00 - крокiдолiт   2 2 -
2524 90 00 00 - iнший   2 2 -
2525 Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; вiдходи слюди:        
2525 10 00 00 - слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми   2 2 -
2525 20 00 00 - слюда в порошку   2 2 -
2525 30 00 00 - вiдходи слюди   2 2 -
2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи роздiлений iншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:        
2526 10 00 00 - неподрiбнений, нерозмелений   10 10 -
2526 20 00 00 - подрiбнений або розмелений   5 5 -
[2527]          
2528 00 00 00 Борати природнi та їх концентрати (кальцинованi або некальцинованi), крiм боратiв, видiлених з природних розсолiв; борна кислота природна iз вмiстом не бiльш як 85 мас.% Н3ВО3 у перерахунку на суху речовину   2 2 -
2529 Польовий шпат; лейцит; нефелiн i сiєнiт нефелiновий; флюорит (плавиковий шпат):        
2529 10 00 00 - польовий шпат   2 2 -
  - флюорит (плавиковий шпат):        
2529 21 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю 97 мас.% або менше   0 0 -
2529 22 00 00 - - iз вмiстом фтористого кальцiю бiльш як 97 мас.%   0 0 -
2529 30 00 00 - лейцит; нефелiн та сiєнiт нефелiновий   2 2 -
2530 Мiнеральнi речовини, не включенi до iнших товарних позицiй:        
2530 10 00 00 - вермикулiт, перлiт i хлорити, неспiненi   2 2 -
2530 20 00 00 - кiзерит, епсомiт (природнi сульфати магнiю)   2 2 -
2530 90 00 00 - iншi   2 2 -

 

Група 26

Руди, шлак i зола

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) шлак або аналогiчнi промисловi вiдходи, пiдготовленi у виглядi макадаму (товарна позицiя 2517);

     (b) карбонат магнiю природний (магнезит), кальцинований або некальцинований (товарна позицiя 2519);

     (c) шлам iз бакiв - сховищ нафтопродуктiв, що складається переважно з нафти або нафтопродуктiв (товарна позицiя 2710);

     (d) основний шлак (група 31);

     (e) шлаковату, мiнеральну силiкатну вату та аналогiчнi мiнеральнi вати (товарна позицiя 6806);

     (f) вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи та брухт iз вмiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв, якi використовують в основному для видобування дорогоцiнних металiв (товарна позицiя 7112); або

     (g) мiдний, нiкелевий або кобальтовий штейн, одержаний будь-яким способом плавки (роздiл XV).

     2. У товарних позицiях 2601 - 2617 термiн "руди" означає мiнерали, що фактично використовуються в металургiйнiй промисловостi для видобування ртутi, металiв товарної позицiї 2844 або металiв роздiлу XIV чи XV, навiть якщо вони призначенi для неметалургiйних цiлей. Однак до товарних позицiй 2601 - 2617 не включаються мiнерали, якi були пiдданi обробцi, не властивiй для металургiйної промисловостi.

     3. До товарної позицiї 2620 включаються лише:

     (а) шлак, зола i залишки, що використовуються в промисловостi або для видобування металiв, або як основа для виробництва хiмiчних сполук металiв, за винятком золи та залишкiв вiд спалювання вiдходiв мiського господарства (товарна позицiя 2621); та

     (b) шлак, зола i залишки, що мiстять миш'як, iз вмiстом або без вмiсту металiв, що використовуються або для видобування миш'яку чи металiв, або для виробництва їх хiмiчних сполук.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдпозицiї 2620 21 термiн "шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi" означає шлами, якi одержанi з бакiв - сховищ етилованого бензину (бензину iз вмiстом свинцю) та етилованої антидетонацiйної сумiшi (наприклад тетраетилсвинцю) та складаються переважно iз свинцю, сполук свинцю та оксиду залiза.

     2. Шлак, зола i залишки, що мiстять миш'як, ртуть, талiй або їх сумiшi, що використовуються для видобування миш'яку чи цих металiв або для виробництва їх хiмiчних сполук, класифiкуються в товарнiй пiдпозицiї 2620 60.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2601 Руди та концентрати залiзнi, включаючи випалений пiрит:        
  - руди та концентрати залiзнi, крiм випаленого пiриту:        
2601 11 00 - - неагломерованi:        
2601 11 00 10 - - - концентрати залiзнi   2 2 -
2601 11 00 90 - - - iншi   2 2 -
2601 12 00 - - агломерованi:        
2601 12 00 10 - - - котуни з руди залiзної   2 2 -
2601 12 00 90 - - - iншi   2 2 -
2601 20 00 00 - випалений пiрит   2 2 -
2602 00 00 00 Руди та концентрати марганцевi, включаючи залiзистi марганцевi руди та концентрати iз вмiстом марганцю 20 мас.% або бiльше в перерахунку на сухий продукт   0 0 -
2603 00 00 00 Руди та концентрати мiднi   2 2 -
2604 00 00 00 Руди та концентрати нiкелевi   2 2 -
2605 00 00 00 Руди та концентрати кобальтовi   2 2 -
2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмiнiєвi   0 0 -
2607 00 00 00 Руди та концентрати свинцевi   2 2 -
2608 00 00 00 Руди та концентрати цинковi   2 2 -
2609 00 00 00 Руди та концентрати олов'янi   2 2 -
2610 00 00 00 Руди та концентрати хромовi   2 2 -
2611 00 00 00 Руди та концентрати вольфрамовi   0 0 -
2612 Руди та концентрати урановi або торiєвi:        
2612 10 - руди та концентрати урановi:        
2612 10 10 00 - - руди урановi, смолка уранова та їх концентрати iз вмiстом урану бiльш як 5 мас.%   2 2 -
2612 10 90 00 - - iншi   2 2 -
2612 20 - руди та концентрати торiєвi:        
2612 20 10 00 - - монацит; ураноторiанiт, iншi руди та концентрати торiєвi з вмiстом торiю бiльш як 20 мас.%   2 2 -
2612 20 90 00 - - iншi   2 2 -
2613 Руди та концентрати молiбденовi:        
2613 10 00 00 - випаленi   2 2 -
2613 90 00 00 - iншi   2 2 -
2614 00 00 Руди та концентрати титановi:        
2614 00 00 10 - iльменiт та його концентрати   2 2 -
2614 00 00 90 - iншi   1 1 -
2615 Руди та концентрати нiобiєвi, танталовi, ванадiєвi або цирконiєвi:        
2615 10 00 00 - руди та концентрати цирконiєвi   2 2 -
2615 90 00 00 - iншi   2 2 -
2616 Руди та концентрати дорогоцiнних металiв:        
2616 10 00 00 - руди та концентрати срiбнi   0 0 -
2616 90 00 00 - iншi   0 0 -
2617 Iншi руди та концентрати:        
2617 10 00 00 - руди та концентрати сурм'янi   2 2 -
2617 90 00 00 - iншi   2 2 -
2618 00 00 00 Шлак гранульований (шлаковий пiсок), що утворюється на стадiї виробництва чорних металiв   2 2 -
2619 00 Шлак, дрос (крiм гранульованого шлаку), окалина та iншi вiдходи виробництва чорних металiв:        
2619 00 20 00 - вiдходи, придатнi для видобутку з них залiза або марганцю   2 2 -
2619 00 90 00 - iншi   2 2 -
2620 Шлак, зола та залишки (вiдходи) (крiм залишкiв виробництва чорних металiв), що мiстять миш'як, метали aбо їх сполуки:        
  - що мiстять переважно цинк:        
2620 11 00 00 - - гартцинк (цинкозалiзний сплав)   2 2 -
2620 19 00 00 - - iншi   2 2 -
  - що мiстять переважно свинець:        
2620 21 00 00 - - шлами етилованого бензину та шлами етилованої антидетонацiйної сумiшi   2 2 -
2620 29 00 00 - - iншi   2 2 -
2620 30 00 00 - що мiстять переважно мiдь   2 2 -
2620 40 00 00 - що мiстять переважно алюмiнiй   2 2 -
2620 60 00 00 - що мiстять миш'як, талiй, ртуть або їх сумiшi, такi, що використовуються для добування миш'яку або цих металiв, або для виробництва їх хiмiчних сполук   2 2 -
  - iншi:        
2620 91 00 00 - - що мiстять переважно сурму, берилiй, кадмiй, хром або їх сумiшi   2 2 -
2620 99 - - iншi:        
2620 99 10 00 - - - що мiстять переважно нiкель   2 2 -
2620 99 20 00 - - - що мiстять переважно нiобiй i тантал   2 2 -
2620 99 40 00 - - - що мiстять переважно олово   2 2 -
2620 99 60 00 - - - що мiстять переважно титан   2 2 -
2620 99 95 00 - - - iншi   2 2 -
2621 Iншi шлак та зола, включаючи золу з морських водоростей (келп); зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства:        
2621 10 00 00 - зола та залишки вiд спалювання вiдходiв мiського господарства   2 2 -
2621 90 00 00 - iншi   2 2 -

 

Група 27

Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) органiчнi сполуки визначеного хiмiчного складу, крiм чистих метану i пропану товарної позицiї 2711;

     (b) лiкарськi засоби товарної позицiї 3003 або 3004; або

     (c) змiшанi ненасиченi вуглеводнi товарних позицiй 3301, 3302 або 3805.

     2. У товарнiй позицiї 2710 термiн "нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв)" означає не тiльки нафту та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд, але i аналогiчнi продукти, а також продукти, що мiстять передусiм змiшанi ненасиченi вуглеводнi. Цi продукти можуть бути одержанi будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

     Однак цей термiн не означає рiдкi синтетичнi полiолефiни, менш як 60 об.% яких методом дистиляцiї при низькому тиску переганяється при температурi 300°C, пiсля приведення температури до тиску 1 013 мбар (група 39).

     3. У товарнiй позицiї 2710 термiн "вiдпрацьованi нафтопродукти" означає вiдходи, що мiстять переважно нафту або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (описанi в примiтцi 2 до цiєї групи), змiшанi або не змiшанi з водою. До них включаються:

     (а) нафтопродукти, непридатнi для подальшого використання як первиннi продукти (наприклад, вiдпрацьованi мастила, гiдравлiчнi та трансформаторнi масла);

     (b) нафтопродукти, що iснують у виглядi шламу з бакiв - сховищ нафтопродуктiв i мiстять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрацiї (наприклад, хiмiчних речовин) i використовуються у виробництвi первинних продуктiв; та

     (c) нафтопродукти у виглядi водних емульсiй чи сумiшей з водою, що утворюються, наприклад, у результатi витоку нафтопродуктiв або в процесi промивання бака - сховища нафтопродуктiв, а також використанi мастильно-охолоджувальнi рiдини, що застосовуються для механiчної обробки.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдпозицiї 2701 11 термiн "антрацит" означає вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) не бiльш як 14 %.

     2. У товарнiй пiдпозицiї 2701 12 термiн "вугiлля бiтумiнозне" означає вугiлля з граничним вмiстом летких речовин (у перерахунку на суху безмiнеральну основу) бiльш як 14 % i з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмiнеральну основу) не менш як 5 833 ккал/кг.

     3. У товарних пiдпозицiях 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 40 термiни "бензол", "толуол", "ксилол" i "нафталiн" означають продукти, що мiстять бiльш як 50 мас.% вiдповiдно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталiну.

     4. У товарнiй пiдпозицiї 2710 12 термiн "легкi дистиляти та продукти" означає нафтопродукти, 90 об.% або бiльше яких (включаючи втрати) переганяється при температурi 210°C (згiдно з ASTM D 86).

     5. У пiдпозицiях товарної позицiї 2710 термiн "бiодизель" означає моноалкiльнi складнi ефiри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирiв та масел, вiдпрацьованих або невiдпрацьованих.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарнiй категорiї 2707 99 80 термiн "феноли" застосовується до продуктiв, що мiстять бiльш як 50 мас.% фенолiв.

     2. У товарнiй позицiї 2710:

     (а) термiн "бензини спецiальнi" (товарнi категорiї 2710 12 21 i 2710 12 25) означає легкi дистиляти та продукти, зазначенi в примiтцi 4 до товарних пiдпозицiй, якi не мiстять нiяких антидетонацiйних присадок i в яких рiзниця мiж температурами, при яких переганяється 5 об.% i 90 об.% (включаючи втрати), не перевищує 60°C;

     (b) термiн "уайт-спiрит" (товарна категорiя 2710 12 21) означає спецiальнi бензини, зазначенi в пунктi (а), з температурою спалаху бiльш як 21°C, визначеною за методом EN ISO 13736;

     (c) термiн "середнi дистиляти" (товарнi категорiї 2710 19 11 - 2710 19 29) означає нафтовi фракцiї та iншi нафтопродукти, менш як 90 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурi 210°C i 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi 250°C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86);

     (d) термiн "важкi дистиляти" (товарнi категорiї 2710 19 31 - 2710 19 99 та 2710 20 11 - 2710 20 90) означає нафтовi фракцiї та iншi нафтопродукти, менш як 65 об.% яких (включаючи втрати) переганяється при температурi 250°C за методом ISO 3405 (еквiвалентним методу ASTM D 86), або фракцiї, вiдсоток перегонки яких при температурi 250°C не може бути визначений за цим методом;

     (e) термiн "газойлi" (товарнi категорiї 2710 19 31 - 2710 19 48 та 2710 20 11 - 2710 20 19) означає важкi дистиляти, зазначенi в пунктi (d), 85 об.% яких (включаючи втрати) або бiльше переганяється при температурi 350°C (за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86);

     (f) термiн "паливо рiдке" (товарнi категорiї 2710 19 51 - 2710 19 68 та 2710 20 31 - 2210 20 39) означає важкi дистиляти, зазначенi в пунктi (d), крiм газойлiв, зазначених у пунктi (e), якi за вiдповiдними значеннями колориметричної характеристики К мають в'язкiсть В:

     - не бiльше, нiж зазначено в рядку I наведеної нижче таблицi, якщо вмiст сульфатної золи становить менш як 1 % за методом ISO 3987 та iндекс омилення - менш як 4 ISO 6293-1 або 6293-2;

     - бiльше, нiж зазначено в рядку II, при температурi плинностi не менш як 10°C за методом ISO 3016;

     - бiльше, нiж зазначено в рядку I, але не бiльше, нiж зазначено в рядку II, якщо 25 об.% або бiльше переганяється при температурi 300°C ISO 3405 (аналогичним методу ASTM D 86) або якщо менш як 25 об.% переганяється при температурi 300°C i температура плинностi перевищує 10°C за методом ISO 3016. Цi параметри стосуються лише фракцiй iз значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

Таблиця вiдповiдностi числових значень колориметричної характеристики К значенням в'язкостi В

Колориметрична характеристика К 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 i бiльше
В'язкiсть В I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
II 7 7 7 7 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650

     Термiн "в'язкiсть В" означає кiнематичну в'язкiсть при температурi 50°C, що виражається в 10-6 м2 c-1 за методом EN ISO 3104.

     Термiн "колориметрична характеристика К" означає колiр продукту, визначений згiдно з ASTM D 1500 пiсля того, як одну частину (за об'ємом) продукту змiшують iз 100 частинами (за об'ємом) чотирихлористого вуглецю. Колiр слiд визначати негайно пiсля утворення розчину.

     Товарнi категорiї 2710 19 51 - 2710 19 68 та 2710 20 31 - 2710 20 39 включають лише види рiдкого палива природного забарвлення. Цi товарнi категорiї не включають важкi дистиляти, зазначенi в пунктi (d), для яких неможливо встановити:

     - вiдсотковий вмiст кiлькостi вiдiгнаного продукту при температурi 250°C за методом ISO 3405, еквiвалентним методу ASTM D 86 (нульовий вихiд потрiбно розглядати як нульовий вiдсоток);

     - кiнематичну в'язкiсть при температурi 50°C (згiдно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

     - або колориметричну характеристику К (згiдно з ASTM D 1500).

     Такi продукти включаються до товарних категорiй 2710 19 71 - 2710 19 99 або 2710 20 90.

     3. У товарнiй позицiї 2712 термiн "сирий нафтовий вазелiн" (товарна категорiя 2712 10 10) означає нафтовий вазелiн iз колориметричною характеристикою для природного забарвлення бiльш як 4,5 (згiдно з ASTM D 1500).

     4. У товарних категорiях 2712 90 31 - 2712 90 39 термiн "сирий" означає продукти:

     (a) iз вмiстом нафтових фракцiй не менш як 3,5 або бiльше за методом ISO 2908, якщо їх в'язкiсть при температурi 100°C становить менш як 9 х 10-6 м2 с-1 за методом EN ISO 3104; або

     (b) iз значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення бiльш як 3 (згiдно з ASTM D 1500), якщо їх в'язкiсть при температурi 100°C становить 9 х 10-6 м2 с-1 або бiльше (згiдно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

     5. У товарних позицiях 2710, 2711 i 2712 термiн "специфiчний процес" означає такi процеси:

     (a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляцiї;

     (b) вторинної перегонки з ретельним фракцiонуванням;

     (c) крекiнгу;

     (d) риформiнгу;

     (e) екстракцiї селективними розчинниками;

     (f) процес, що включає всi операцiї: обробку концентрованою сiрчаною кислотою, олеумом або сiрчаним ангiдридом; нейтралiзацiю лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугiллям чи бокситом;

     (g) полiмеризацiї;

     (h) алкiлування;

     (ij) iзомеризацiї;

     (k) знесiрчення iз застосуванням водню, що призводить до вiдновлення принаймнi 85 % сiрки, яка мiститься в продуктах, що обробляються (методи EN ISO 20846, EN ISO 20884 або EN ISO 14596, або EN ISO 24260, EN ISO 20847 та EN ISO 8754) (тiльки стосовно продуктiв товарних категорiй 2710 19 31 - 2710 19 99);

     (l) депарафiнiзацiї будь-яким способом, вiдмiнним вiд фiльтрацiї (тiльки стосовно продуктiв товарної позицiї 2710);

     (m) обробки воднем, якщо вiн бере активну участь у хiмiчних реакцiях пiд тиском бiльш як 2000 кПа i при температурi бiльш як 250°C з використанням каталiзатора (крiм використання каталiзаторiв знесiрчення) (тiльки стосовно продуктiв товарних категорiй 2710 19 31 - 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорiй 2710 19 71 - 2710 19 99, зокрема для полiпшення кольору або стабiльностi (наприклад, гiдроочищення чи знебарвлення), не належить до специфiчних процесiв;

     (n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об.% цих продуктiв (включаючи втрати) переганяється при температурi 300°C (згiдно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тiльки стосовно продуктiв товарних категорiй 2710 19 51 - 2710 19 68). Якщо 30 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi 300°C за методом ISO 3405 (еквiвалентний методу ASTM D 86), продукти, якi можуть бути одержанi шляхом перегонки при атмосферному тиску i належать до товарних категорiй 2710 12 11 - 2710 12 90 або 2710 19 11 - 2710 19 29, пiдлягають обкладенню митом, передбаченим для товарiв товарних категорiй 2710 19 62 - 2710 19 68;

     (o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктiв товарних категорiй 2710 19 71 - 2710 19 99);

     (p) знежирювання методом фракцiйної кристалiзацiї (виключно для продуктiв товарної категорiї 2712 90 31).

     Додатковi примiтки України:

     1. Октанове число визначається для бензинiв моторних (товарнi категорiї 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59) за дослiдним методом згiдно з ASTM D 2699.

     2. У цiй групi термiни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовуються лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. У товарнiй позицiї 2710 термiн "бiоетанол" означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
2701 Вугiлля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля:        
  - вугiлля кам'яне, антрацит, пилоподiбне або непилоподiбне, але неагломероване:        
2701 11 00 00 - - антрацит   0 0 -
2701 12 - - бiтумiнозне вугiлля:        
2701 12 10 00 - - - коксiвне вугiлля   0 0 -
2701 12 90 00 - - - iнше   0 0 -
2701 19 00 00 - - вугiлля iнше   0 0 -
2701 20 00 00 - брикети, котуни та аналогiчнi види твердого палива, одержанi з кам'яного вугiлля   0 0 -
2702 Лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi або неагломерованi, крiм гагату:        
2702 10 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, пилоподiбнi або непилоподiбнi, неагломерованi   0 0 -
2702 20 00 00 - лiгнiт, буре вугiлля, агломерованi   0 0 -
2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрiбняк), агломерований або неагломерований   0 0 -
2704 00 Кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля, лiгнiту, бурого вугiлля або торфу, агломерованi або неагломерованi; вугiлля ретортне:        
  - кокс i напiвкокс iз кам'яного вугiлля:        
2704 00 11 00 - - для виготовлення електродiв   0 0 -
2704 00 19 00 - - iнший   0 0 -
2704 00 30 00 - кокс i напiвкокс iз лiгнiту, бурого вугiлля   0 0 -
2704 00 90 00 - iншi   0 0 -
2705 00 00 00 Газ кам'яновугiльний, водяний, генераторний i аналогiчнi види газiв, крiм нафтових газiв та iнших газоподiбних вуглеводнiв   2 2 тис. м3
2706 00 00 00 Смоли кам'яновугiльнi i буровугiльнi або торф'янi та iншi мiнеральнi смоли, зневодненi або незневодненi, i продукти часткової дистиляцiї, включаючи "вiдновленi" смоли   0 0 -
2707 Масла та iншi продукти високотемпературної перегонки кам'яновугiльних смол; аналогiчнi продукти, в яких ароматичнi складовi переважають за масою неароматичнi:        
2707 10 - бензол:        
2707 10 10 00 - - для використання як паливо   0 0 -
2707 10 90 00 - - для iнших цiлей   0 0 -
2707 20 - толуол:        
2707 20 10 00 - - для використання як паливо   0 0 -
2707 20 90 00 - - для iнших цiлей   0 0 -
2707 30 - ксилол:        
2707 30 10 00 - - для використання як паливо   0 0 -
2707 30 90 00 - - для iнших цiлей   0 0 -
2707 40 00 00 - нафталiн   0 0 -
2707 50 - iншi сумiшi ароматичних вуглеводнiв, з яких 65 об.% або бiльше (включаючи втрати) переганяється при температурi до 250°C за методом, визначеним згiдно з АSTM D 86:        
2707 50 10 00 - - для використання як паливо   0 0 -
2707 50 90 00 - - для iнших цiлей   0 0 -
  - iншi:        
2707 91 00 00 - - масла креозотовi   0 0 -
2707 99 - - iншi:        
  - - - масла неочищенi:        
2707 99 11 00 - - - - неочищенi легкi масла, в яких 90 об.% або бiльше пiддається дистиляцiї при температурi до 200°C   0 0 -
2707 99 19 00 - - - - iншi   0 0 -
2707 99 20 00 - - - сiрчистi (iз вмiстом сполук сiрки) легкi масла; антрацен   0 0 -
2707 99 50 00 - - - основнi продукти   0 0 -
2707 99 80 00 - - - феноли   0 0 -
  - - - iншi:        
2707 99 91 00 - - - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803   0 0 -
2707 99 99 00 - - - - iншi   0 0 -
2708 Пек або кокс пековий, одержаний iз кам'яновугiльної смоли або з iнших мiнеральних смол:        
2708 10 00 00 - пек   2 2 -
2708 20 00 00 - кокс пековий   2 2 -
2709 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв):        
2709 00 10 00 - газовий конденсат природний   0 0 -
2709 00 90 00 - iншi   0 0 -
2710 Нафта або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi нафтопродукти:        
  - нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, за виключенням тих, що мiстять бiодизель та вiдпрацьованi нафтопродукти:        
2710 12 - - легкi дистиляти:        
2710 12 11 - - - для специфiчних процесiв переробки:        
2710 12 11 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 -
2710 12 11 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 12 11 90 - - - - iншi   0 0 -
2710 12 15 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 12 11 00:        
2710 12 15 10 - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   4 4 -
2710 12 15 20 - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   4 4 -
2710 12 15 90 - - - - iншi   4 4 -
  - - - для iнших цiлей:        
  - - - - бензини спецiальнi:        
2710 12 21 00 - - - - - уайт-спiрит   0 0 -
2710 12 25 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - бензини моторнi:        
2710 12 31 00 - - - - - - бензини авiацiйнi   10 10 -
  - - - - - - iншi, iз вмiстом свинцю:        
  - - - - - - - 0,013 г/л або менше:        
2710 12 41 - - - - - - - - з октановим числом менш як 95:        
  - - - - - - - - - з октановим числом 80 або менше:        
  - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:        
2710 12 41 11 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   10 10 тис. л1
2710 12 41 12 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   10 10 тис. л1
2710 12 41 13 - - - - - - - - - - - iншi   10 10 тис. л1
  - - - - - - - - - - iншi:        
2710 12 41 14 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 41 15 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 41 19 - - - - - - - - - - - iншi   5 5 тис. л1
  - - - - - - - - - з октановим числом бiльш як 80, але не бiльш як 92:        
  - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:        
2710 12 41 31 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 32 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 33 - - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
  - - - - - - - - - - iншi:        
2710 12 41 34 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 35 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 39 - - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
  - - - - - - - - - з октановим числом бiльш як 92, але менш як 95:        
  - - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:        
2710 12 41 91 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 92 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 93 - - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
  - - - - - - - - - - iншi:        
2710 12 41 94 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 95 - - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 41 99 - - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
2710 12 45 - - - - - - - - з октановим числом 95 або бiльше, але менш як 98:        
  - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:        
2710 12 45 01 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 45 02 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 45 09 - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
  - - - - - - - - - iншi:        
2710 12 45 12 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 45 13 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 45 99 - - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
2710 12 49 - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше:        
  - - - - - - - - - iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi:        
2710 12 49 01 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   10 10 тис. л1
2710 12 49 02 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   10 10 тис. л1
2710 12 49 09 - - - - - - - - - - iншi   10 10 тис. л1
  - - - - - - - - - iншi:        
2710 12 49 12 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 49 13 - - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 49 99 - - - - - - - - - - iншi   5 5 тис. л1
  - - - - - - - бiльш як 0,013 г/л:        
2710 12 51 - - - - - - - - з октановим числом менш як 98:        
2710 12 51 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 51 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 тис. л1
2710 12 51 90 - - - - - - - - - iншi   0 0 тис. л1
2710 12 59 - - - - - - - - з октановим числом 98 або бiльше:        
2710 12 59 10 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 59 20 - - - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   5 5 тис. л1
2710 12 59 90 - - - - - - - - - iншi   5 5 тис. л1
2710 12 70 00 - - - - - паливо для реактивних двигунiв   10 10 -
2710 12 90 00 - - - - - iншi легкi дистиляти   6 6 -
2710 19 - - iншi:        
  - - - середнi дистиляти:        
2710 19 11 - - - - для специфiчних процесiв переробки:        
2710 19 11 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   5 5 -
2710 19 11 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   5 5 -
2710 19 11 90 - - - - - iншi   5 5 -
2710 19 15 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 11 00:        
2710 19 15 10 - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   5 5 -
2710 19 15 20 - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   5 5 -
2710 19 15 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - для iнших цiлей:        
  - - - - - гас:        
2710 19 21 00 - - - - - - паливо для реактивних двигунiв   2 2 -
2710 19 25 00 - - - - - - iнший   2 2 -
2710 19 29 00 - - - - - iншi   0 0 -
  - - - важкi дистиляти:        
  - - - - газойлi:        
2710 19 31 - - - - - для специфiчних процесiв переробки:        
2710 19 31 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 -
2710 19 31 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 31 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.%   0 0 -
2710 19 31 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.%   0 0 -
2710 19 31 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.%   0 0 -
2710 19 35 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31:        
2710 19 35 01 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 -
2710 19 35 10 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 35 20 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.%   0 0 -
2710 19 35 30 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.%   0 0 -
2710 19 35 40 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,2 мас.%   0 0 -
  - - - - - для iнших цiлей:        
2710 19 43 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас.%   0 0 -
2710 19 46 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас.%, але не бiльш як 0,002 мас.%   0 0 -
2710 19 47 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас.%, але не бiльш як 0,1 мас.%:        
2710 19 47 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,005 мас. %   0 0 -
2710 19 47 90 - - - - - - - iншi   0 0 -
2710 19 48 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%   0 0 -
  - - - - паливо рiдке (мазут):        
2710 19 51 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки   0 0 -
2710 19 55 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00   0 0 -
  - - - - - для iнших цiлей:        
2710 19 62 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас.%   0 0 -
2710 19 64 00 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас.%, але не бiльш як 1 мас.%   0 0 -
2710 19 68 - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас.%:        
2710 19 68 10 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 1 мас.%, але не бiльш як 2 мас.%   0 0 -
2710 19 68 20 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2 мас.%, але не бiльш як 2,8 мас.%   0 0 -
2710 19 68 90 - - - - - - - iз вмiстом сiрки бiльш як 2,8 мас.%   0 0 -
  - - - - мастильнi матерiали; iншi масла та дистиляти:        
2710 19 71 00 - - - - - для специфiчних процесiв переробки   0 0 -
2710 19 75 00 - - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 71 00   0 0 -
  - - - - - для iнших цiлей:        
2710 19 81 00 - - - - - - масла моторнi, компресорнi, турбiннi   0 0 -
2710 19 83 00 - - - - - - рiдини для гiдравлiчних передач   0 0 -
2710 19 85 00 - - - - - - бiлi масла, вазелiнове масло   0 0 -
2710 19 87 00 - - - - - - масла трансмiсiйнi та редукторнi   0 0 -
2710 19 91 00 - - - - - - засоби для обробки металiв на верстатах, для виймання з форм, антикорозiйнi масла   0 0 -
2710 19 93 00 - - - - - - електроiзоляцiйнi масла   0 0 -
2710 19 99 00 - - - - - - iншi мастильнi матерiали та iншi дистиляти   0 0 -
2710 20 - нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), крiм сирих, та продукти, в iншому мiсцi не зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основними складовими частинами продуктiв, що мiстять бiодизель, крiм вiдпрацьованих нафтопродуктiв:        
  - - газойлi:        
2710 20 11 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,001 мас. %   0 0 -
2710 20 15 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,001 мас. %, але не бiльш як 0,002 мас. %   0 0 -
2710 20 17 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,002 мас. %, але не бiльш як 0,1 мас. %   0 0 -
2710 20 19 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %   0 0 -
  - - палива рiдкi:        
2710 20 31 00 - - - з вмiстом сiрки не бiльш як 0,1 мас. %   0 0 -
2710 20 35 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 0,1 мас. %, але не бiльш як 1 мас. %   0 0 -
2710 20 39 00 - - - з вмiстом сiрки бiльш як 1 мас. %   0 0 -
2710 20 90 00 - - iншi нафтопродукти   6 6 -
  - вiдпрацьованi нафтопродукти:        
2710 91 00 00 - - такi, що мiстять полiхлордифенiли, полiхлортрифенiли або полiбромдифенiли   0 0 -
2710 99 00 00 - - iншi   0 0 -
2711 Гази нафтовi та iншi вуглеводнi в газоподiбному станi:        
  - скрапленi (зрiдженi):        
2711 11 00 00 - - газ природний   0 0 тис. м3
2711 12 - - пропан:        
  - - - пропан, чистота якого не менш як 99 %:        
2711 12 11 00 - - - - для використання як паливо   0 0 -
2711 12 19 00 - - - - для iнших цiлей   0 0 -
  - - - iнший:        
2711 12 91 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки   0 0 -
2711 12 93 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 12 91 00   0 0 -
  - - - - для iнших цiлей:        
2711 12 94 00 - - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але не бiльш як 99 %   0 0 -
2711 12 97 00 - - - - - iншi   0 0 -
2711 13 - - бутани:        
2711 13 10 00 - - - для специфiчних процесiв переробки   0 0 -
2711 13 30 00 - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2711 13 10 00   0 0 -
  - - - для iнших цiлей:        
2711 13 91 00 - - - - чистота якого бiльш як 90 %, але менш як 95 %   0 0 -
2711 13 97 00 - - - - iншi   0 0 -
2711 14 00 00 - - етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн   0 0 -
2711 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - у газоподiбному станi:        
2711 21 00 00 - - газ природний   0 0 тис. м3
2711 29 00 00 - - iншi   0 0 -
2712 Вазелiн нафтовий (петролатум); парафiн, вiск нафтовий мiкрокристалiчний, парафiн сирий, озокерит, вiск з бурого вугiлля, вiск торф'яний, iншi мiнеральнi воски та аналогiчнi продукти, одержанi в результатi синтезу або iнших процесiв, забарвленi або незабарвленi:        
2712 10 - вазелiн нафтовий (петролатум):        
2712 10 10 00 - - сирий (неочищений)   2 2 -
2712 10 90 - - iнший:        
2712 10 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2712 10 90 90 - - - iнший   2 2 -
2712 20 - парафiн iз вмiстом масел менш як 0,75 мас.%:        
2712 20 10 00 - - парафiн синтетичний з молекулярною масою 460 або бiльше, але не бiльш як 1560   2 2 -
2712 20 90 00 - - iншi   2 2 -
2712 90 - iншi:        
  - - озокерит, вiск буровугiльний (лiгнiтний) або вiск торф'яний (природнi продукти):        
2712 90 11 00 - - - сирi   2 2 -
2712 90 19 00 - - - iншi   2 2 -
  - - iншi:        
  - - - сирi:        
2712 90 31 00 - - - - для специфiчних процесiв переробки   2 2 -
2712 90 33 00 - - - - для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у пiдкатегорiї 2712 90 31 00   2 2 -
2712 90 39 - - - - для iнших цiлей:        
2712 90 39 10 - - - - - гiдрофобний заповнювач на основi петролатуму   10 10 -
2712 90 39 20 - - - - - гiдрофобний тиксотропний заповнювач на основi синтетичних алiфатичних вуглеводнiв   2 2 -
2712 90 39 90 - - - - - iншi   2 2 -
  - - - iншi:        
2712 90 91 00 - - - - сумiш 1-алкенiв iз вмiстом 80 мас.% або бiльше 1-алкенiв, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або бiльше, але не бiльш як 28 атомiв вуглецю   2 2 -
2712 90 99 00 - - - - iншi   2 2 -
2713 Кокс нафтовий, бiтум нафтовий та iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:        
  - кокс нафтовий:        
2713 11 00 00 - - некальцинований   0 0 -
2713 12 00 00 - - кальцинований   0 0 -
2713 20 00 00 - бiтум нафтовий   10 10 -
2713 90 - iншi залишки вiд переробки нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних порiд:        
2713 90 10 00 - - для виробництва продуктiв товарної позицiї 2803   2 2 -
2713 90 90 00 - - iншi   2 2 -
2714 Бiтум i асфальт, природнi; сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi; асфальти та асфальтовi породи:        
2714 10 00 00 - сланцi бiтумiнознi та пiсковики бiтумiнознi   2 2 -
2714 90 00 00 - iншi   2 2 -
2715 00 00 Сумiшi бiтумiнознi на основi природного асфальту або природного бiтуму, нафтового бiтуму, мiнеральних смол чи пеку мiнеральних смол (наприклад, бiтумiнознi мастики, асфальтовi сумiшi для дорожнього покриття):        
  - мастики бiтумiнознi:        
2715 00 00 10 - - антикорозiйнi   10 10 -
2715 00 00 90 - - iншi   2 2 -
2715 00 00 91 - iншi   2 2 -
2716 00 00 00 Електроенергiя   2 2 тис. кВт·год

_____________
     1 Тут i далi - вимiрювання об'єму нафтопродуктiв проводиться при температурi 15°C.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.