Роздiл XX

РIЗНI ПРОМИСЛОВI ТОВАРИ

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiн "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 94

Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (a) надувнi або водянi матраци, подушки або диваннi подушки груп 39, 40 або 63;

     (b) дзеркала, призначенi для встановлення на пiдлозi або на землi (наприклад псише-дзеркала на рухомiй рамi), товарна позицiя 7009;

     (c) вироби групи 71;

     (d) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) або подiбнi вироби з пластмаси (група 39), або сейфи товарної позицiї 8303;

     (e) меблi, спецiально сконструйованi як частини холодильного або морозильного обладнання товарної позицiї 8418; меблi, спецiально сконструйованi для швейних машин (товарна позицiя 8452);

     (f) лампи або освiтлювальне обладнання групи 85;

     (g) меблi, спецiально сконструйованi як частини для апаратiв товарних позицiй 8518 (товарна позицiя 8518), товарних позицiй 8519 або 8521 (товарна позицiя 8522) або товарних позицiй 8525 - 8528 (товарна позицiя 8529);

     (h) вироби товарної позицiї 8714;

     (ij) стоматологiчнi крiсла з умонтованим стоматологiчним обладнанням товарної позицiї 9018 або плювальницi до них (товарна позицiя 9018);

     (k) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси для годинникiв усiх видiв); або

     (l) меблi iграшковi або iграшковi лампи, або освiтлювальнi iграшковi вироби (товарна позицiя 9503), бiльярднi столи чи iншi меблi, спецiально призначенi для iгор, товарної позицiї 9504, вироби для фокусiв чи оздоблення (за винятком електричних гiрлянд) такого, як китайськi лiхтарики (товарна позицiя 9505).

     2. Вироби (крiм їх частин) товарних позицiй 9401 - 9403 включаються до цих товарних позицiй лише тодi, коли вони призначенi для установлення на пiдлозi або землi.

     Однак зазначенi нижче вироби включаються до товарних позицiй 9401 - 9403, навiть якщо вони призначенi для пiдвiшування, крiплення до стiн або для установлення один на одному:

     (а) шафи книжковi, для посуду, iншi меблi з полицями (включаючи окремi полицi, представленi з крiпленнями для фiксацiї їх на стiнi) або секцiйнi меблi;

     (b) меблi для сидiння i лiжка.

     3. (A) У товарних позицiях 9401 - 9403 посилання на частини товарiв не включають на листи або пластини (вирiзанi або не вирiзанi за формою, але не з'єднанi з iншими частинами) iз скла (включаючи дзеркала), мармуру або iнших каменiв чи з будь-якого iншого матерiалу, зазначених у групi 68 або 69.

     (B) Вироби товарної позицiї 9404, поданi окремо, не повиннi включатися до товарних позицiй 9401 - 9403 як частини товарiв.

     4. Термiн "збiрнi будiвельнi конструкцiї" товарної позицiї 9406 означає конструкцiї, зiбранi на пiдприємствi, або тi, що постачаються як сукупнiсть окремих елементiв для складення на мiсцi, наприклад, житловi або промисловi примiщення, контори, школи, магазини, навiси, гаражi або аналогiчнi будiвлi.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини:        
9401 10 00 - сидiння, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв:        
9401 10 00 10 - - без шкiряного покриття, для цивiльної авiацiї   0 2 -
9401 10 00 90 - - iншi   0 0 -
9401 20 00 00 - сидiння, що використовуються в моторних транспортних засобах   0 0 -
9401 30 00 00 - меблi для сидiння, якi обертаються, з регульованою висотою:   0 0 -
9401 40 00 00 - меблi для сидiння, якi перетворюються на лiжка, крiм туристичних чи садових   0 0 -
  - меблi для сидiння з тростини, лози, бамбука або подiбних матерiалiв:        
9401 51 00 00 - - бамбуковi або ратановi   0 0 -
9401 59 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi меблi для сидiння з дерев'яним каркасом:        
9401 61 00 00 - - оббитi   0 0 -
9401 69 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi меблi для сидiння з металевим каркасом:        
9401 71 00 00 - - оббитi   0 0 -
9401 79 00 00 - - iншi   0 0 -
9401 80 00 00 - iншi меблi для сидiння   0 0 -
9401 90 - частини:        
9401 90 10 00 - - сидiнь, що використовуються для повiтряних транспортних засобiв   0 0 -
  - - iншi:        
9401 90 30 00 - - - дерев'янi   0 0 -
9401 90 80 00 - - - iншi   0 0 -
9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання, нахиляння i пiдiймання; їх частини:        
9402 10 00 00 - крiсла стоматологiчнi, перукарськi та аналогiчнi крiсла i їх частини   0 0 -
9402 90 00 00 - iншi   0 0 -
9403 Iншi меблi та їх частини:        
9403 10 - меблi металевi, що використовуються в установах:        
  - - заввишки не бiльш як 80 см:        
9403 10 51 00 - - - столи письмовi   0 0 -
9403 10 58 00 - - - iншi   0 0 -
  - - заввишки понад 80 см:        
9403 10 91 00 - - - шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята   0 0 -
9403 10 93 00 - - - шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи   0 0 -
9403 10 98 00 - - - iншi   0 0 -
9403 20 - iншi меблi металевi:        
9403 20 20 00 - - лiжка   0 5 -
9403 20 80 00 - - iншi   0 5 -
9403 30 - меблi дерев'янi, що використовуються в установах:        
  - - заввишки не бiльш як 80 см:        
9403 30 11 00 - - - столи письмовi   0 0 -
9403 30 19 00 - - - iншi   0 0 -
  - - заввишки бiльш як 80 см:        
9403 30 91 00 - - - шафи, що мають дверi, засувки або вiдкиднi дверцята; шафи для збереження паперiв, картотеки та iншi шафи   0 0 -
9403 30 99 00 - - - iншi   0 0 -
9403 40 - меблi дерев'янi, що використовуються на кухнях:        
9403 40 10 00 - - меблi кухоннi, секцiйнi   0 0 -
9403 40 90 00 - - iншi   0 0 -
9403 50 00 00 - меблi дерев'янi типу спальнi   0 0 -
9403 60 - iншi меблi дерев'янi:        
9403 60 10 00 - - меблi дерев'янi для столових та житлових кiмнат   0 0 -
9403 60 30 00 - - меблi дерев'янi для магазинiв   0 0 -
9403 60 90 00 - - iншi меблi дерев'янi   0 0 -
9403 70 00 00 - меблi з пластмаси   0 4 -
  - меблi з iнших матерiалiв, включаючи тростину, лозу, бамбук, або з аналогiчних матерiалiв:        
9403 81 00 00 - - бамбуковi або ратановi   0 0 -
9403 89 00 00 - - iншi   0 0 -
9403 90 - частини:        
9403 90 10 00 - - з металу   0 0 -
9403 90 30 00 - - з дерева   0 0 -
9403 90 90 00 - - з iнших матерiалiв   0 0 -
9404 Основи матрацнi; постiльнi речi та подiбнi вироби (наприклад, матраци, стьобанi ковдри пуховi та пiр'янi, диваннi подушки, пуфи i подушки), з пружинами або заповненi будь-якими матерiалами чи виробленi з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття:        
9404 10 00 00 - основи матрацнi   10 10 -
  - матраци:        
9404 21 - - з пористої гуми або полiмерних матерiалiв, з покриттям чи без покриття:        
9404 21 10 00 - - - з гуми   10 10 -
9404 21 90 00 - - - з полiмерних матерiалiв   10 10 -
9404 29 - - з iнших матерiалiв:        
9404 29 10 00 - - - пружиннi   10 10 -
9404 29 90 00 - - - iншi   10 10 -
9404 30 00 00 - мiшки спальнi   10 10 шт
9404 90 - iншi:        
9404 90 10 00 - - пiр'янi або пуховi   10 10 -
9404 90 90 00 - - iншi   10 10 -
9405 Лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi:        
9405 10 - люстри та iншi електричнi освiтлювальнi прилади, якi пiдвiшуються або закрiплюються на стелi чи на стiнi, за винятком тих, що використовуються для освiтлення вiдкритих майданчикiв або транспортних магiстралей:        
  - - з пластмаси або з керамiки:        
9405 10 21 - - - з пластмаси, призначенi для використання з лампами розжарювання:        
9405 10 21 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 10 21 90 - - - - iншi   5 5 -
9405 10 40 - - - iншi:        
9405 10 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 10 40 90 - - - - iншi   5 5 -
9405 10 50 00 - - iз скла   5 5 -
  - - з iнших матерiалiв:        
9405 10 91 - - - призначенi для використання з лампами розжарювання:        
9405 10 91 10 - - - - з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 10 91 90 - - - - iншi   5 5 -
9405 10 98 - - - iншi:        
9405 10 98 10 - - - - з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 10 98 90 - - - - iншi   5 5 -
9405 20 - свiтильники електричнi настiльнi, пiдлоговi або свiтильники, що встановлюються бiля лiжка:        
  - - з пластмаси або з керамiки:        
9405 20 11 00 - - - з пластмаси призначенi для використання з лампами розжарювання   10 10 -
9405 20 40 00 - - - iншi   10 10 -
9405 20 50 00 - - iз скла   10 10 -
  - - з iнших матерiалiв:        
  - - - призначенi для використання з лампами розжарювання   10 10 -
9405 20 99 00 - - - iншi   10 10 -
9405 30 00 00 - набори освiтлювальних приладiв, що використовуються для прикрашання новорiчних ялинок   10 10 -
9405 40 - iншi лампи (свiтильники) електричнi та освiтлювальне обладнання:        
9405 40 10 00 - - прожектори   5 5 -
  - - iншi:        
  - - - з пластмаси:        
9405 40 31 00 - - - - призначенi для використання з лампами розжарювання   5 5 -
9405 40 35 00 - - - - призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами   5 5 -
9405 40 39 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - - з iнших матерiалiв:        
9405 40 91 00 - - - - призначенi для використання з лампами розжарювання   5 5 -
9405 40 95 00 - - - - призначенi для використання з люмiнесцентними трубчастими лампами   5 5 -
9405 40 99 00 - - - - iншi   5 5 -
9405 50 00 00 - лампи (свiтильники) неелектричнi та неелектричне освiтлювальне обладнання   10 10 -
9405 60 - свiтловi покажчики, свiтловi табло з назвою або адресою та подiбнi вироби:        
9405 60 20 - - з пластмаси:        
9405 60 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 60 20 90 - - - iншi   5 5 -
9405 60 80 - - з iнших матерiалiв:        
9405 60 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 60 80 90 - - - iншi   5 5 -
  - частини:        
9405 91 - - iз скла:        
9405 91 10 00 - - - вироби для оснащення електричних освiтлювальних приладiв (за винятком прожекторiв)   10 10 -
9405 91 90 00 - - - iншi   10 10 -
9405 92 00 - - з пластмаси:        
9405 92 00 10 - - - частини виробiв пiдпозицiї 9405 10 або 9405 60, для цивiльної авiацiї   0 5 -
9405 92 00 90 - - - iншi   10 10 -
9405 99 00 - - iншi:        
9405 99 00 10 - - - частини виробiв пiдпозицiї 9405 10 або 9405 60, з недорогоцiнних металiв, для цивiльної авiацiї   0 2 -
9405 99 00 90 - - - iншi   10 10 -
9406 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi:        
9406 00 11 00 - мобiльнi будинки   5 5 -
  - iншi:        
9406 00 20 00 - - з дерева   5 5 -
  - - з чорних металiв:        
9406 00 31 00 - - - теплицi   5 5 -
9406 00 38 00 - - - iншi   5 5 -
9406 00 80 00 - - з iнших матерiалiв   5 5 -

 

Група 95

Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) свiчки (товарна позицiя 3406);

     (b) феєрверки та iншi пiротехнiчнi вироби товарної позицiї 3604;

     (c) пряжа, мононитки, мотузки, струни i подiбнi вироби для риболовлi, включаючи розрiзанi уздовж, але не виготовленi як волосина для риболовлi, що включенi до групи 39, товарної позицiї 4206 або роздiлу XI;

     (d) спортивнi сумки та iншi вироби товарних позицiй 4202, 4303 або 4304;

     (e) спортивний одяг або маскараднi костюми з текстильних матерiалiв групи 61 або 62;

     (f) прапори з текстильних матерiалiв або тканини для прапорiв, вiтрила для суден, човнiв, шлюпок, яхт або сухопутних транспортних засобiв групи 63;

     (g) взуття спортивне (за винятком взуття з прикрiпленими льодовими або роликовими ковзанами) групи 64 або спортивнi головнi убори групи 65;

     (h) палицi, батоги, хлисти та подiбнi вироби (товарна позицiя 6602), а також їх частини (товарна позицiя 6603);

     (ij) склянi очi для ляльок, неоправленi, або для iнших iграшок товарної позицiї 7018;

     (k) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) або подiбнi вироби з пластмас (група 39);

     (l) дзвони, гонги та подiбнi вироби товарної позицiї 8306;

     (m) насоси для рiдини (товарна позицiя 8413), обладнання та апаратура для фiльтрацiї чи очищення рiдини або газiв (товарна позицiя 8421), електродвигуни (товарна позицiя 8501), електротрансформатори (товарна позицiя 8504), диски, смуги, твердотiлi енергозалежнi пристрої зберiгання даних, "смарт-карти" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi (товарна позицiя 8523), радiолокацiйна апаратура (товарна позицiя 8526) або безпровiднi iнфрачервонi пристрої для дистанцiйного управлiння (товарна позицiя 8543);

     (n) спортивнi транспортнi засоби роздiлу XVII, за винятком саней для бобслею, тобоганiв i подiбних виробiв;

     (o) дитячi велосипеди (товарна позицiя 8712);

     (p) спортивнi судна, такi як каное i скiфи (група 89) або рушiї, засоби їх руху вперед (виробленi з дерева належать до групи 44);

     (q) окуляри, захиснi окуляри або аналогiчнi вироби для спорту чи iгор на свiжому повiтрi (товарна позицiя 9004);

     (r) вабики i свистки (товарна позицiя 9208);

     (s) зброя та iншi вироби групи 93;

     (t) рiзноманiтнi електричнi гiрлянди (товарна позицiя 9405);

     (u) струни тенiсних ракеток, намети, предмети та iнше спорядження для кемпiнгiв або рукавички (класифiкуються за матерiалом, з якого вони виробленi); або

     (v) посуд, прибори столовi, кухоннi, туалетнi речi, килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, одяг, постiльна бiлизна, столовi, туалетнi, кухоннi та аналогiчнi вироби, призначенi для практичного використання (класифiкуються вiдповiдно до матерiалу, з якого вони виготовленi).

     2. До цiєї групи включаються вироби, в яких природнi або культивованi перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природне, синтетичне або реконструйоване), дорогоцiннi метали чи недорогоцiннi метали, плакованi дорогоцiнними металами, становлять лише незначну частину.

     3. За умови вiдповiдностi цiєї групи примiтцi 1 частини i приладдя, призначенi виключно або головним чином для використання разом з товарами цiєї групи, класифiкуються разом з цими товарами.

     4. За умови вiдповiдностi цiєї групи примiтцi 1 до товарної позицiї 9503 включаються серед iнших (inter alia) вироби цiєї товарної позицiї у поєднаннi з одним або кiлькома предметами, якi не можуть розглядатись як набори вiдповiдно до положення Основного правила iнтерпретацiї 3(b) та якi у разi їх представлення окремо можуть класифiкуватися в iнших товарних позицiях за умови, що вироби розфасованi разом для роздрiбної торгiвлi та їх поєднання мають основнi властивостi iграшок.

     5. До товарної позицiї 9503 не включаються вироби, якi вiдповiдно до їх призначення, форми та матерiалу, з якого вони виготовленi, можна iдентифiкувати як призначенi виключно для тварин, наприклад "iграшки для домашнiх тварин" (класифiкуються в їх власних вiдповiдних позицiях).

     Примiтка до пiдпозицiй:

     1. До пiдпозицiї 9504 50 включаються:

     (а) консолi, в яких зображення вiдтворюється за допомогою телевiзiйного приймача, монiтора або iншого зовнiшнього екрана або поверхнi; або

     (b) обладнання для вiдеоiгор з вмонтованим екраном, портативне або непортативне.

     До цiєї пiдпозицiї не включаються консолi або обладнання для вiдеоiгор, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот, банкiвських карток, жетонiв або аналогiчними засобами оплати (пiдпозицiя 9504 30).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
[9501]          
[9502]          
9503 00 Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi:        
9503 00 10 00 - триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски   0 0 -
  - ляльки, якi зображують людей, включаючи частини та приладдя до них:        
9503 00 21 00 - - ляльки   0 0 -
9503 00 29 00 - - частини та аксесуари   0 0 -
9503 00 30 00 - поїзди електричнi, включаючи колiї, свiтлофори, семафори та iнше приладдя до них; набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi")   0 0 -
  - iншi набори конструкторськi та iграшки для конструювання:        
9503 00 35 00 - - з пластмаси   0 0 -
9503 00 39 00 - - з iнших матерiалiв   0 0 -
  - iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, крiм людей:        
9503 00 41 00 - - м'яконабивнi   0 0 -
9503 00 49 00 - - iншi   0 0 -
9503 00 55 00 - iнструменти та пристрої музичнi iграшковi   0 0 -
  - головоломки:        
9503 00 61 00 - - з деревини   0 0 -
9503 00 69 00 - - iншi   0 0 -
9503 00 70 00 - iншi iграшки у наборах або комплектах   0 0 -
  - iншi iграшки та моделi з умонтованим двигуном:        
9503 00 75 00 - - з пластмаси   0 0 -
9503 00 79 00 - - з iнших матерiалiв   0 0 -
  - iншi:        
9503 00 81 00 - - iграшкова зброя   0 0 -
9503 00 85 00 - - мiнiатюрнi моделi, литi з металу   0 0 -
  - - iншi:        
9503 00 95 00 - - - з пластмаси   0 0 -
9503 00 99 00 - - - iншi   0 0 -
9504 Консолi та обладнання для вiдеоiгор, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi iгри, включаючи столи для гри у пiнбол, бiльярд, спецiальнi столи для казино та автоматичне обладнання для кегельбану:        
9504 20 00 00 - предмети та приладдя для всiх видiв бiльярду   0 0 -
9504 30 - iншi iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот, банкiвських карток, жетонiв або аналогiчних засобiв оплати, за винятком автоматичного устаткування кегельбанiв:        
9504 30 10 00 - - iгри з екраном   0 0 шт
9504 30 20 00 - - iгри iншi   0 0 шт
9504 30 90 00 - - частини   0 0 -
9504 40 00 00 - карти гральнi   0 0 -
9504 50 00 00 - консолi та обладнання для вiдеоiгор, крiм зазначених у пiдпозицiї 9504 30   0 0 -
9504 90 - iншi:        
9504 90 10 00 - - набори електричних гоночних автомобiлiв для iгрових змагань   0 0 -
9504 90 80 00 - - iншi   0 0 -
9505 Вироби для свят, карнавалiв або iншi вироби для розваг, включаючи вироби для фокусiв та жартiв:        
9505 10 - вироби для новорiчних, рiздвяних свят:        
9505 10 10 00 - - iз скла   0 0 -
9505 10 90 00 - - з iнших матерiалiв   0 0 -
9505 90 00 00 - iншi   0 0 -
9506 Iнвентар та обладнання для занять фiзкультурою, гiмнастикою, легкою атлетикою, iншими видами спорту (включаючи настiльний тенiс) або для гри на свiжому повiтрi, в iншому мiсцi не зазначенi; плавальнi басейни та басейни для дiтей:        
  - лижi та iнший iнвентар для занять лижним спортом:        
9506 11 - - лижi:        
9506 11 10 00 - - - лижi бiговi   10 10 пар
  - - - лижi для швидкiсного спуску:        
9506 11 21 00 - - - - монолижi для сноуборду   10 10 шт
9506 11 29 00 - - - - iншi   10 10 пар
9506 11 80 00 - - - лижi iншi   10 10 пар
9506 12 00 00 - - крiплення лижнi   10 10 -
9506 19 00 00 - - iншi   10 10 -
  - лижi воднi, дошки для серфiнгу i вiндсерфiнгу та iнший iнвентар для занять водними видами спорту:        
9506 21 00 00 - - дошки для вiндсерфiнгу   10 10 -
9506 29 00 00 - - iншi   10 10 -
  - ключки для гольфу та iнший iнвентар для гри у гольф:        
9506 31 00 00 - - ключки, комплекти   5 5 шт
9506 32 00 00 - - м'ячi   10 10 шт
9506 39 - - iншi:        
9506 39 10 00 - - - частини ключок для гольфу   5 5 -
9506 39 90 00 - - - iншi   5 5 -
9506 40 00 00 - обладнання та iнвентар для настiльного тенiсу   10 10 -
  - ракетки для тенiсу, бадмiнтону або подiбнi ракетки, без струн або iз струнами:        
9506 51 00 00 - - ракетки для тенiсу, без струн або iз струнами   10 10 -
9506 59 00 00 - - iншi   20 20 -
  - м'ячi, крiм м'ячiв для гольфу та кульок для настiльного тенiсу:        
9506 61 00 00 - - м'ячi для тенiсу   10 10 -
9506 62 00 00 - - надувнi   20 20 -
9506 69 - - iншi:        
9506 69 10 00 - - - м'ячi для крикету та поло   10 10 -
9506 69 90 00 - - - iншi   10 10 -
9506 70 - ковзани льодовi та роликовi, включаючи взуття, до якого прикрiпленi ковзани:        
9506 70 10 00 - - ковзани льодовi   10 10 пар
9506 70 30 00 - - ковзани роликовi   10 10 пар
9506 70 90 00 - - частини та приналежностi   10 10 -
  - iншi:        
9506 91 - - iнвентар та приладдя для занять фiзкультурою, гiмнастикою або атлетикою:        
9506 91 10 00 - - - тренажери iз змiнними механiзмами обтяження   10 10 -
9506 91 90 00 - - - iншi   10 10 -
9506 99 - - iншi:        
9506 99 10 00 - - - iнвентар для крикету або поло, крiм м'ячiв   10 10 -
9506 99 90 00 - - - iншi   10 10 -
9507 Вудки риболовнi, гачки та iншi снастi для риболовлi з використанням волосiнi; сачки для риби, сачки для метеликiв та подiбнi сачки; принади у виглядi муляжiв птахiв (крiм включених до товарної позицiї 9208 або 9705) та аналогiчнi вироби для полювання або стрiльби:        
9507 10 00 00 - вудки риболовнi   10 10 -
9507 20 - гачки риболовнi, з поводками або без поводкiв:        
9507 20 10 00 - - гачки, не прикрiпленi до поводкiв   10 10 -
9507 20 90 00 - - iншi   10 10 -
9507 30 00 00 - котушки з волосiнню для риболовлi   10 10 -
9507 90 00 00 - iншi   10 10 -
9508 Каруселi, гойдалки, тири та iншi атракцiони; пересувнi цирки, пересувнi звiринцi; театри пересувнi:        
9508 10 00 00 - пересувнi цирки та пересувнi звiринцi   10 10 -
9508 90 00 00 - iншi   10 10 -

 

Група 96

Рiзнi готовi вироби

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) олiвцi косметичнi або гiгiєнiчнi (група 33);

     (b) вироби групи 66 (наприклад, частини парасольок або тростин);

     (c) бiжутерiя (товарна позицiя 7117);

     (d) частини i фурнiтура загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) i подiбнi вироби з пластмас (група 39);

     (e) ножi та iншi вироби групи 82 з рукоятками чи iншими частинами з рiзьблених або литих матерiалiв; проте рукоятки та iншi частини цих виробiв, поданi окремо, включаються до товарної позицiї 9601 або 9602;

     (f) вироби групи 90 (наприклад, оправи для окулярiв (товарна позицiя 9003), рейсфедери (товарна позицiя 9017), щiтки, що використовуються у терапiї, хiрургiї, стоматологiї, ветеринарiї (товарна позицiя 9018);

     (g) вироби групи 91 (наприклад корпуси для всiх видiв годинникiв);

     (h) музичнi iнструменти або їх частини i пристрої (група 92);

     (ij) вироби групи 93 (зброя i частини зброї);

     (k) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання);

     (l) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар); або

     (m) вироби мистецтва, предмети колекцiонування або антикварiат (група 97).

     2. У товарнiй позицiї 9602 термiн "матерiали рослинного або мiнерального походження для рiзьблення" означає:

     (а) тверде насiння, кiсточки, шкаралупа горiхiв та горiхи i подiбнi матерiали рослинного походження (наприклад, горiхи "корозо" або "дiм") для рiзьблення;

     (b) бурштин i сепiолiт, природнi або агломерованi, а також гагат i мiнеральнi речовини, аналогiчнi гагату.

     3. У товарнiй позицiї 9603 термiн "готовi вузли i пучки для виробництва пензлiв, щiток та мiтел" означає неоправленi вузли та пучки волоса тварин, рослинних волокон чи iнших матерiалiв, готовi для виготовлення без подiлу пензлiв, щiток та мiтел, або якi потребують лише такого додаткового незначного оброблення, як пiдрiвнювання або пiдрiзування за формою зверху для пiдготовки їх до складання.

     4. До цiєї групи включаються вироби (крiм включених до товарних позицiй 9601 - 9606 або 9615) незалежно вiд того, складаються вони повнiстю чи частково з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами, з натуральних або культивованих перлiв, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, синтетичного або реконструйованого). До товарних позицiй 9601 - 9606 i 9615 включаються вироби, в яких природнi або культивованi перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природне, синтетичне або реконструйоване), дорогоцiннi метали або метали, плакованi дорогоцiнними металами, становлять незначну частину.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9601 Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, рiг, роги оленiв, корали, перламутр та iншi матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що виготовленi формуванням):        
9601 10 00 00 - кiстка слонова оброблена та вироби iз слонової кiстки   10 10 -
9601 90 00 00 - iншi   10 10 -
9602 00 00 00 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або рiзанi з воску, стеарину, натуральних смол або натурального каучуку або модельних паст та iншi формованi або рiзанi вироби, в iншому мiсцi не зазначенi; оброблений нествердiлий желатин (крiм желатину товарної позицiї 3503) i вироби з нествердiлого желатину   10 10 -
9603 Мiтли та щiтки (включаючи щiтки, що є частинами механiзмiв, приладiв або транспортних засобiв), щiтки ручнi механiчнi без двигуна для прибирання пiдлоги, швабри та вiнички з пiр'я для змахування пилу; вузли та пучки, готовi для виготовлення мiтел або щiток; подушечки та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою (крiм гумових валикiв):        
9603 10 00 00 - мiтли та щiтки з гiлок чи iнших рослинних матерiалiв, зв'язаних у жмути, з рукоятками чи без рукояток   5 5 шт
  - щiтки зубнi, помазки для голiння, щiтки для волосся, пензлики для вiй чи нiгтiв та iншi щiтки для особистої гiгiєни, включаючи щiтки, якi є складовими частинами приладiв:        
9603 21 00 00 - - щiтки зубнi, включаючи щiтки для зубних протезiв   5 5 шт
9603 29 - - iншi:        
9603 29 30 00 - - - щiтки для волосся   5 5 шт
9603 29 80 - - - iншi:        
9603 29 80 10 - - - - помазки для голiння   10 10 -
9603 29 80 90 - - - - iншi   5 5 -
9603 30 - пензлi для малювання, пензлики для писання та подiбнi пензлики для нанесення косметики:        
9603 30 10 00 - - пензлi для малювання, пензлики для писання   5 5 шт
9603 30 90 00 - - пензлики для нанесення косметики   5 5 шт
9603 40 - щiтки та пензлi для фарбування, лакування або подiбнi пензлi (крiм пензлiв товарної пiдпозицiї 9603 30); подушечки та валики для фарбування:        
9603 40 10 00 - - щiтки та пензлi для фарбування, лакування або подiбнi пензлi   10 10 шт
9603 40 90 00 - - подушечки та валики для фарбування   5 5 шт
9603 50 00 00 - iншi щiтки, що є частинами механiзмiв приладiв або транспортних засобiв   10 10 -
9603 90 - iншi:        
9603 90 10 00 - - щiтки ручнi, механiчнi без двигунiв для прибирання пiдлоги   5 5 шт
  - - iншi:        
9603 90 91 00 - - - щiтки для прибирання дорiг; щiтки та мiтли для прибирання у домашньому господарствi, у тому числi щiтки для чищення одягу або взуття; щiтки для догляду за тваринами   5 5 -
9603 90 99 00 - - - iншi   5 5 -
9604 00 00 00 Сита i решета ручнi   10 10 -
9605 00 00 00 Набори дорожнi, що використовуються для особистої гiгiєни, шиття або чищення взуття чи одягу   10 10 -
9606 Ґудзики, кнопки та застiбки, форми для ґудзикiв та iншi частини цих виробiв; заготовки для ґудзикiв:        
9606 10 00 00 - кнопки, застiбки та їх частини   10 10 -
  - ґудзики:        
9606 21 00 00 - - пластмасовi, не покритi текстильними матерiалами   10 10 -
9606 22 00 00 - - з недорогоцiнних металiв, не покритi текстильними матерiалами   10 10 -
9606 29 00 00 - - iншi   10 10 -
9606 30 00 00 - форми для ґудзикiв та iншi їх частини; заготовки для ґудзикiв   10 10 -
9607 Застiбки-блискавки та їх частини:        
  - застiбки-блискавки:        
9607 11 00 00 - - iз зубчиками з недорогоцiнних металiв   10 10 м
9607 19 00 00 - - iншi   10 10 м
9607 20 - частини:        
9607 20 10 00 - - з недорогоцiнних металiв (у тому числi стрiчки iз зубчиками з недорогоцiнних металiв)   10 10 -
9607 20 90 00 - - iншi   10 10 -
9608 Ручки кульковi; ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу; авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки; пера копiювальнi; олiвцi механiчнi; тримачi для пiр'я, тримачi для ручок, тримачi для олiвцiв та подiбнi тримачi; частини цих виробiв (включаючи ковпачки та затискачi), крiм виробiв товарної позицiї 9609:        
9608 10 - ручки кульковi:        
9608 10 10 00 - - з рiдким чорнилом   10 10 шт
  - - iншi:        
9608 10 92 00 - - - з одноразовими змiнними балончиками   10 10 шт
9608 10 99 00 - - - iншi   10 10 шт
9608 20 00 00 - ручки i маркери з наконечником з повстi та iншого пористого матерiалу   10 10 шт
9608 30 00 00 - авторучки чорнильнi, стилографи та iншi авторучки   10 10 шт
9608 40 00 00 - олiвцi механiчнi   10 10 шт
9608 50 00 00 - набори, до складу яких входять два або бiльше виробiв, зазначених у попереднiх пiдпозицiях   10 10 -
9608 60 00 00 - стержнi для кулькових ручок, якi складаються з кулькового наконечника та балончика з чорнилом   10 10 шт
  - iншi:        
9608 91 00 00 - - пiр'я для ручок та наконечники для писання   10 10 -
9608 99 00 00 - - iншi   10 10 -
9609 Олiвцi простi (крiм олiвцiв товарної позицiї 9608), олiвцi кольоровi, пастелi, грифелi для олiвцiв чи олiвцi вугiльнi, крейда для писання чи малювання та для кравцiв:        
9609 10 - олiвцi простi i кольоровi з грифелями в твердiй оболонцi:        
9609 10 10 00 - - з графiтовим стрижнем   10 10 -
9609 10 90 00 - - iншi   10 10 -
9609 20 00 00 - грифелi для олiвцiв чорнi чи кольоровi   10 10 -
9609 90 - iншi:        
9609 90 10 00 - - пастелi та олiвцi вугiльнi   10 10 -
9609 90 90 00 - - iншi   10 10 -
9610 00 00 00 Дошки грифельнi для писання чи малювання, у рамках або без рамок   10 10 -
9611 00 00 00 Штемпелi для датування, опечатування або нумерацiї та подiбнi пристрої (включаючи пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначенi для ручної роботи; компостери ручнi, верстатки ручнi для складання та комплекти ручнi друкарськi, до яких входять такi верстатки   10 10 -
9612 Стрiчки для друкарських машинок або подiбнi стрiчки, просоченi чорнилом або обробленi iншим способом, призначенi для одержання вiдбиткiв, на бобiнах чи касетах або без них; подушечки штемпельнi, просоченi або не просоченi чорнилом, в коробках або без коробок:        
9612 10 - стрiчки:        
9612 10 10 00 - - з полiмерних матерiалiв   10 10 -
9612 10 20 00 - - iз синтетичних або штучних волокон, завширшки менш як 30 мм, постiйно встановленi у пластмасовi або металевi картриджi, що використовуються в автоматичних друкарських машинках, машинах для автоматичного оброблення iнформацiї та iнших машинах   10 10 -
9612 10 80 00 - - iншi   10 10 -
9612 20 00 00 - подушечки штемпельнi   10 10 -
9613 Запальнички сигаретнi та iншi запальнички, включаючи механiчнi або електричнi, та їх частини, крiм кременiв та гнотiв:        
9613 10 00 00 - запальнички кишеньковi, газовi, якi не пiдлягають перезарядженню   5 5 шт
9613 20 00 00 - запальнички кишеньковi, газовi, якi пiдлягають перезарядженню   10 10 шт
9613 80 00 - iншi запальнички та запалювачi:        
9613 80 00 10 - - запальнички настiльнi   10 10 -
  - - iншi:        
9613 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
9613 80 00 99 - - - iншi   10 10 -
9613 90 00 - частини:        
9613 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
9613 90 00 90 - - iншi   10 10 -
9614 00 Люльки для курiння (включаючи чашечки люльок), мундштуки для сигар i сигарет та їх частини:        
9614 00 10 00 - грубо обробленi заготовки з дерева або корiння для виробництва трубок   10 10 -
9614 00 90 00 - iншi   10 10 -
9615 Гребiнцi, шпильки для волосся та подiбнi вироби; затискачi для завивання, бiгудi, папiльйотки та подiбнi вироби, крiм виробiв товарної позицiї 8516, та їх частини:        
  - гребiнцi, заколки для волосся та подiбнi вироби:        
9615 11 00 00 - - ебонiтовi чи пластмасовi   10 10 -
9615 19 00 00 - - iншi   10 10 -
9615 90 00 00 - iншi   10 10 -
9616 Розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки; пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв:        
9616 10 - розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей, їх насадки та головки:        
9616 10 10 00 - - розпилювачi ароматичних речовин та аналогiчнi розпилювачi для гiгiєнiчних цiлей   10 10 -
9616 10 90 00 - - насадки та головки   10 10 -
9616 20 00 00 - пушки i подушечки для пудрення або накладання косметичних чи туалетних препаратiв   10 10 -
9617 00 00 00 Термоси та iншi вакуумнi ємкостi у складеному виглядi, а також їх частини за винятком скляних колб   10 10 -
9618 00 00 00 Манекени для кравцiв та подiбнi вироби; манекени-автомати та iншi рухомi предмети для оформлення вiтрин   10 10 -
9619 00 Гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби, з будь-якого матерiалу:        
  - iз паперової маси, паперу, целюлозної вати чи полотна з волокон целюлози:        
  - - гiгiєнiчнi жiночi прокладки, тампони та аналогiчнi вироби:        
9619 00 11 00 - - - гiгiєнiчнi жiночi прокладки   0 0 -
9619 00 13 00 - - - тампони   0 0 -
9619 00 19 00 - - - iншi   0 0 -
  - - дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби:        
9619 00 21 00 - - - дитячi пелюшки i пiдгузки   0 0 -
9619 00 29 00 - - - iншi (наприклад, вироби, що використовуються при нетриманнi)   0 0 -
  - iз тканих текстильних матерiалiв:        
9619 00 31 00 - - з хiмiчних волокон   5 40 -
9619 00 39 00 - - iншi   3,8 40 -
  - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - гiгiєнiчнi жiночi прокладки, тампони та аналогiчнi вироби:        
9619 00 41 00 - - - трикотажнi машинного чи ручного в'язання   12 40 -
9619 00 49 00 - - - iншi   6,3 40 -
  - - дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби:        
9619 00 51 - - - трикотажнi машинного чи ручного в'язання        
9619 00 51 10 - - - - з бавовни   12 0,6 євро за 1 шт -
9619 00 51 20 - - - - iз синтетичних волокон   12 0,8 євро за 1 шт -
9619 00 51 30 - - - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 -
9619 00 51 40 - - - - прогумованi   8 40 -
9619 00 51 50 - - - - просоченi, з покриттям або дубльованi   12 40 -
9619 00 51 90 - - - - iншi   12 12 -
9619 00 59 00 - - - iншi   12 12 -
9619 00 90 00 - з iнших матерiалiв   0 0 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.