Документ скасований: Указ ПУ № 70/99 від 27.01.1999

ПРО СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТIСТЬ З IМПОРТНИХ ТОВАРIВ

(Указ Президента України вiд 30 червня 1995 р. N 499
зi змiнами:
вiд 31 травня 1996 р. N 392/96)

     З метою запобiгання вiдволiканню обiгових коштiв господарюючих суб'єктiв при ввезеннi iмпортних товарiв для виробничих та власних потреб, та на перiод до законодавчого вирiшення питання про встановлення пiльг щодо податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв постановляю:

     1. Установити, що з 7 червня 1995 року iмпортна сировина, матерiально-технiчнi ресурси, комплектуючi вироби, устаткування, матерiали, технiка та iншi товари, що ввозяться господарюючими суб'єктами всiх форм власностi, в тому числi посередниками (прямими постачальниками), для виробничих та власних потреб (тобто без наступної реалiзацiї), а також енергоносiї (нафта i газ), що ввозяться для виробничих потреб, в тому числi по бартерних операцiях, не пiдлягають обкладенню податком на добавлену вартiсть пiд час перемiщення через митний кордон України.

     У разi використання зазначених товарiв не на виробничi та власнi потреби або для наступного їх продажу (крiм вищезазначених, що ввозяться для виробничих потреб в Україну), податок на добавлену вартiсть справляється виходячи з їхньої вартостi з урахуванням податку на добавлену вартiсть, але не нижче за митну вартiсть, перераховану в нацiональнiй валютi за курсом, установленим Нацiональним банком України на день подання декларацiї.

     2. Установити, що суми податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв, зазначених у частинi першiй статтi 1 цього Указу, якi сплаченi за перiод з 7 червня 1995 року по 30 червня 1995 року, пiдлягають зарахуванню до бюджету в рахунок чергових податкових платежiв господарюючих суб'єктiв.

     3. Кабiнету мiнiстрiв України внести у двотижневий строк пропозицiї щодо механiзму справляння податку на добавлену вартiсть на продукцiю, що iмпортується.

     4. Цей Указ набирає чинностi з дня його пiдписання.

Президент України

Л.Кучма

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ
ВАРТIСТЬ З IМПОРТНИХ ТОВАРIВ

(Указ Президента України вiд 31 травня 1996 р. N 392/96)

     3 метою впорядкування справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв постановляю:

     1. До законодавчого вирiшення питання щодо справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв надати право Кабiнету Мiнiстрiв України визначати перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 року N 499 "Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв".

     У зв'язку з цим частину першу статтi 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 року N 499 пiсля слiв "в тому числi по бартерних операцiях" доповнити словами "крiм товарiв, перелiк яких визначає Кабiнет Мiнiстрiв України".

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у двотижневий строк:

     затвердити перелiк товарiв, щодо яких не застосовуються пiльги, встановленi статтею 1 Указу Президента України вiд 30 червня 1995 року N 499, та в мiру необхiдностi вносити до нього змiни та доповнення;

     подати проект законодавчого акта щодо справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв.

     3. Цей Указ набирає чинностi з дня його пiдписання.

Президент України

Л.КУЧМА

"Урядовий кур'єр" N 102-103 вiд 6 червня 1996 р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.