Роздiл I
ЖИВI ТВАРИНИ; ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Примiтки:

     1. Будь-яке посилання в цьому роздiлi на окремий рiд або окремий вид тварин, якщо не обумовлено iнше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

     2. В УКТ ЗЕД термiн "сушенi", якщо не обумовлено iнше, однаково стосується продуктiв, пiдданих процесам зневоднювання, випарювання або сублiмацiйного сушiння.

Група 01
Живi тварини

     Примiтка:

     1. Ця група включає всiх живих тварин, крiм:

     (а) риб i ракоподiбних, молюскiв та iнших водяних безхребетних товарної позицiї 0301, 0306, 0307 або 0308;

     (b) культур мiкроорганiзмiв та iнших продуктiв товарної позицiї 3002; та

     (c) тварин товарної позицiї 9508.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0101 Конi, вiслюки, мули та лошаки, живi:        
  - конi:        
0101 21 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини   0 0 шт
0101 29 - - iншi:        
0101 29 10 00 - - - для забою   5 5 шт
0101 29 90 00 - - - iншi   5 5 шт
0101 30 00 00 - вiслюки   5 5 шт
0101 90 00 00 - iншi   5 5 шт
0102 Велика рогата худоба, жива:        
  - велика рогата худоба:        
0102 21 - - чистопороднi племiннi тварини:        
0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення)   0 0 шт
0102 21 30 00 - - - корови   0 0 шт
0102 21 90 00 - - - iншi   0 0 шт
0102 29 - - iншi:        
0102 29 05 00 - - - пiдроду Bibos або пiдроду Poephagus   5 5 шт
  - - - iншi:        
0102 29 10 00 - - - - масою не бiльш як 80 кг   5 5 шт
  - - - - масою понад 80 кг, але не бiльш як 160 кг:        
0102 29 21 00 - - - - - для забою   5 5 шт
0102 29 29 00 - - - - - iншi   5 5 шт
  - - - - масою понад 160 кг, але не бiльш як 300 кг:        
0102 29 41 00 - - - - - для забою   5 5 шт
0102 29 49 00 - - - - - iншi   15 15 шт
  - - - - масою понад 300 кг:        
  - - - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення):        
0102 29 51 00 - - - - - - для забою   5 5 шт
0102 29 59 00 - - - - - - iншi   5 5 шт
  - - - - - корови:        
0102 29 61 00 - - - - - - для забою   5 5 шт
0102 29 69 00 - - - - - - iншi   5 5 шт
  - - - - - iншi:        
0102 29 91 00 - - - - - - для забою   5 5 шт
0102 29 99 00 - - - - - - iншi   5 5 шт
  - буйволи:        
0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини   0 0 шт
0102 39 - - iншi:        
0102 39 10 00 - - - свiйськi види   5 5 шт
0102 39 90 00 - - - iншi   5 5 шт
0102 90 - iншi:        
0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини   0 0 шт
  - - iншi:        
0102 90 91 00 - - - свiйськi види   5 5 шт
0102 90 99 00 - - - iншi   5 5 шт
0103 Свинi, живi:        
0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини   0 0 шт
  - iншi:        
0103 91 - - масою менш як 50 кг:        
0103 91 10 00 - - - свiйськi види   5 5 шт
0103 91 90 00 - - - iншi   5 5 шт
0103 92 - - масою 50 кг або бiльше:        
  - - - свiйськi види:        
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз   8 8 шт
0103 92 19 00 - - - - iншi   8 8 шт
0103 92 90 00 - - - iншi   8 8 шт
0104 Вiвцi та кози, живi:        
0104 10 - вiвцi:        
0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини   0 0 шт
  - - iншi:        
0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року)   2 2 шт
0104 10 80 00 - - - iншi   2 2 шт
0104 20 - кози:        
0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини   2 2 шт
0104 20 90 00 - - iншi   2 2 шт
0105 Свiйська птиця, тобто кури свiйськi (Gallus domesticus), качки, гуси, iндики та цесарки, живi:        
  - масою не бiльш як 185 г:        
0105 11 - - кури свiйськi (Gallus domesticus):        
  - - - курчата прабатькiвських та материнських лiнiй племiнного виведення:        
0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд   0 0 шт
0105 11 19 00 - - - - iншi   0 0 шт
  - - - iншi:        
0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд   0 0 шт
0105 11 99 00 - - - - iншi   0 0 шт
0105 12 00 00 - - iндики   2 2 шт
0105 13 00 00 - - качки   2 2 шт
0105 14 00 00 - - гуси   2 2 шт
0105 15 00 00 - - цесарки   2 2 шт
  - iншi:        
0105 94 00 - - кури свiйськi (Gallus domesticus):        
0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90-120-деннi   0 0 шт
0105 94 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0105 99 - - iншi:        
0105 99 10 00 - - - качки   10 10 шт
0105 99 20 00 - - - гуси   10 10 шт
0105 99 30 00 - - - iндики   10 10 шт
0105 99 50 00 - - - цесарки   10 10 шт
0106 Iншi тварини, живi:        
  - ссавцi:        
0106 11 00 - - примати:        
0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 11 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0106 12 00 - - кити, дельфiни, морськi свинi (ссавцi ряду Сetacea); ламантини та дюгони (ссавцi ряду Sirenia); тюленi, морськi леви та моржi (ссавцi пiдряду Pinnipedia):        
0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 12 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae)   10 10 шт
0106 14 - - кролi та зайцi:        
0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi   10 10 шт
0106 14 90 00 - - - iншi   10 10 -
0106 19 00 - - iншi:        
0106 19 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 -
0106 19 00 90 - - - iншi   10 10 -
0106 20 00 - рептилiї (включаючи змiй i черепах):        
0106 20 00 10 - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 20 00 90 - - iншi   10 10 шт
  - птахи:        
0106 31 00 - - хижi птахи:        
0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 31 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0106 32 00 - - папугоподiбнi (включаючи папуг, довгохвостих папуг, ара та какаду):        
0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 32 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0106 33 00 - - страуси; ему (Dromaius novaehollandiae):        
0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 33 00 90 - - - iншi   10 10 шт
0106 39 - - iншi:        
0106 39 10 - - - голуби:        
0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв   0 0 шт
0106 39 10 90 - - - - iншi   10 10 шт
0106 39 80 - - - iншi:        
0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв   0 0 -
0106 39 80 90 - - - - iншi   10 10 -
  - комахи:        
0106 41 00 00 - - бджоли   10 10 -
0106 49 00 - - iншi:        
0106 49 00 10 - - - для зоопаркiв   0 0 -
0106 49 00 90 - - - iншi   10 10 -
0106 90 00 - iншi:        
0106 90 00 10 - - для зоопаркiв   0 0 -
0106 90 00 90 - - iншi   10 10 -

 

Група 02
М'ясо та їстiвнi субпродукти

     Примiтка:

     1. Ця група не включає:

     (а) продукти товарних позицiй 0201 - 0208 або 0210, непридатнi для вживання, або такi, що не вживаються людиною;

     (b) кишки, мiхури або шлунки тварин (товарна позицiя 0504) i кров тварин (товарна позицiя 0511 або 3002); або

     (c) твариннi жири, крiм продуктiв, зазначених у товарнiй позицiї 0209 (група 15).

     Додатковi примiтки:

     1.А. Наведенi нижче термiни означають:

     (а) "тушi великої рогатої худоби" у товарних пiдпозицiях 0201 10 i 0202 10 - цiлi тушi забитої тварини пiсля знекровлення, нутрування, знешкурення, iмпортованi з головою або без голови, з ногами або без них, з невiддiленими субпродуктами або без них. Якщо тушi iмпортуються без голови, то вона повинна бути вiдокремлена вiд тушi в дiлянцi атланто-потиличного суглоба. Якщо тушi iмпортуються без нiг, то останнi повиннi бути вiдрубанi в дiлянцi зап'ястково-п'ясткового або заплесно-плеснового суглоба. "Тушею" слiд вважати також передню частину тушi, що мiстить усi кiстки та зарiз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повиннi налiчувати понад десять пар ребер;

     (b) "половини туш великої рогатої худоби" у товарних пiдпозицiях 0201 10 i 0202 10 - продукт, отриманий шляхом симетричного роздiлення цiлої тушi по центру кожного шийного, грудного, поперекового i крижового хребцiв та по центру грудини i лобково-сiдничного зрощення. "Половиною тушi" слiд вважати також передню частину половини тушi, що мiстить усi кiстки та зарiз, до того ж шийна частина та реберний край лопаткової частини повиннi налiчувати понад десять ребер;

     (c) "компенсованi четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0201 20 20 00 i 0202 20 10 00 - частини туш, що складаються з:

     передньої четвертини, що мiстить усi кiстки та зарiз, iз шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, вiдрубаної на рiвнi десятого ребра, i задньої четвертини, що мiстить усi кiстки, стегно та поперекову частину, вiдрубану на рiвнi третього ребра, або

     передньої четвертини, що мiстить усi кiстки та зарiз, iз шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, вiдрубаної на рiвнi п'ятого ребра з усiєю грудиною та пахвиною, i задньої четвертини, що мiстить усi кiстки, стегно та поперекову частину, вiдрубану на рiвнi восьмого ребра.

     Переднi i заднi четвертини, якi становлять "компенсованi четвертини", повиннi iмпортуватися одночасно та в рiвнiй кiлькостi, причому загальна маса переднiх четвертин повинна дорiвнювати загальнiй масi заднiх четвертин; проте допускається рiзниця мiж масами двох частин партiї товару за умови, що вона не перевищує 5 % маси важчої частини партiї (переднiх або заднiх четвертин);

     (d) "нероздiленi переднi четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0201 20 30 00 i 0202 20 30 00 - передня частина тушi, що мiстить усi кiстки та зарiз, iз шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налiчує чотири пари ребер як мiнiмум i десять пар ребер як максимум (чотири першi пари ребер повиннi бути цiлими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

     (e) "роздiленi переднi четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0201 20 30 00 i 0202 20 30 00 - передня частина половини тушi, що мiстить усi кiстки та зарiз, iз шийною частиною та реберним краєм лопаткової частини, яка налiчує чотири ребра як мiнiмум i десять ребер як максимум (першi чотири ребра повиннi бути цiлими, а решта може бути розрубана), з пахвиною або без неї;

     (f) "нероздiленi заднi четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0201 20 50 00 i 0202 20 50 00 - задня частина тушi, що мiстить усi кiстки, стегна та поперекову частину, включаючи фiлейну частину, яка мiстить як мiнiмум три пари цiлих або розрубаних ребер, з гомiлкою або без неї, з пахвиною або без неї;

     (g) "роздiленi заднi четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0201 20 50 00 i 0202 20 50 00 - задня частина половини тушi, що мiстить усi кiстки, стегно та поперекову частину, включаючи фiлейну частину, яка мiстить як мiнiмум три цiлi або розрубанi ребра, з гомiлкою або без неї, з пахвиною або без неї;

     (h) 1) вiдруби "лопатка" i "шийно-лопаткова частина" у товарнiй пiдкатегорiї 0202 30 50 00 означають спинну (дорсальну) частину передньої четвертини, яка мiстить верхню частину хребтового краю лопаткової частини разом з чотирма як мiнiмум або десятьма як максимум ребрами та отримана шляхом розрубування тушi по прямiй лiнiї через точку з'єднання першого ребра з першим сегментом грудини до точки згину дiафрагми на десятому ребрi;

     2) вiдруб "грудинка" у товарнiй пiдкатегорiї 0202 30 50 00 означає нижню частину передньої четвертини, що мiстить переднiй i заднiй краї грудинки.

     B. Продукцiя, зазначена у пунктах (а) - (g) додаткової примiтки 1.А, може бути як з хребтом, так i без нього.

     С. Пiд час визначення кiлькостi цiлих або розрубаних ребер вiдповiдно до додаткової примiтки 1.А беруться до уваги тiльки ребра, не вiдокремленi вiд хребта. Якщо хребет видалено, то до уваги беруться тiльки тi цiлi або розрубанi ребра, що за наявностi хребта прилягали б до нього безпосередньо.

     2.А. Наведенi нижче термiни означають:

     (а) "тушi або половини туш" у товарних пiдкатегорiях 0203 11 10 00 i 0203 21 10 00 - тушi свiйських свиней пiсля знекровлення, нутрування i вилучення щетини та ратиць. Половини туш отримують шляхом розрубування цiлої тушi по центру кожного шийного, грудного, поперекового i крижового хребця та по центру грудини i лобково-сiдничного зрощення. Цi тушi або половини туш можуть бути з головою чи без голови, з нiжками, нирковим жиром, нирками, хвостом, дiафрагмою або без них. Половини туш можуть бути iз спинним мозком, головним мозком, язиком або без них. Тушi i половини туш свиноматок можуть бути з молочними залозами або без них;

     (b) "окiст (заднiй окiст)" у товарних пiдкатегорiях 0203 12 11 00, 0203 22 11 00, 0210 11 11 00 i 0210 11 31 00 - задня (хвостова) частина половини тушi, включаючи кiстки, з нiжкою, гомiлкою, шкiрою та салом або без них.

     Окiст вiдокремлюється вiд половини тушi по лiнiї, що проходить не нижче останнього поперекового хребця;

     (c) "переднiй край" у товарних пiдкатегорiях 0203 19 11 00, 0203 29 11 00, 0210 19 30 00 i 0210 19 60 00 - передня (головна) частина половини тушi без голови, включаючи кiстки, з нiжками, рульками, шкiрою та салом або без них.

     Переднiй край вiдокремлюється вiд половини тушi по лiнiї, що проходить не нижче п'ятого грудного хребця.

     Верхня (спинна) частина переднього краю, що включає або не включає лопаткову кiстку i прилеглу м'якоть (шийна частина, свiжа, або шийна частина беконної половини, солена), вважається вiдрубом корейки, якщо вона вiдокремлюється вiд нижньої (черевної) частини переднього краю шляхом вiдрубування якнайбiльше по лiнiї, що проходить безпосередньо пiд хребтовим стовпом;

     (d) "лопатка (переднiй окiст)" у товарних пiдкатегорiях 0203 12 19 00, 0203 22 19 00, 0210 11 19 00 i 0210 11 39 00 - нижня частина переднього краю, що мiстить або не мiстить лопаткову кiстку i прилеглу м'якоть, включаючи кiстки, з нiжками, рульками, шкiрою та салом або без них.

     Лопаткова кiстка i прилегла до неї м'якоть, що iмпортуються окремо, розглядаються в цiй товарнiй пiдкатегорiї як частина лопатки;

     (e) "корейка" у товарних пiдкатегорiях 0203 19 13 00, 0203 29 13 00, 0210 19 40 00 i 0210 19 70 00 - верхня частина половини тушi вiд першого шийного хребця до хвостових хребцiв, включаючи кiстки, з вирiзкою, лопатковою кiсткою, салом, шкiрою або без них.

     Корейка вiдокремлюється вiд нижньої частини половини тушi вiдрубуванням по лiнiї, що проходить безпосередньо пiд хребтом;

     (f) "грудинка" у товарних пiдкатегорiях 0203 19 15 00, 0203 29 15 00, 0210 12 11 00 i 0210 12 19 00 - нижня частина половини тушi, розташована мiж заднiм i переднiм окостами, що вiдома як "стрiки" (грудна частина беконної половини з прошарком сала), з кiстками або без них, але iз шкiрою та салом;

     (g) "беконна половина" у товарнiй пiдкатегорiї 0210 19 10 00 - свиняча половина тушi без голови, щоковини, бакiв, нiжок, хвоста, ниркового жиру, нирок, вирiзки, лопаткової кiстки, грудини, хребта, тазової кiстки i дiафрагми;

     (h) "спенсер" у товарнiй пiдкатегорiї 0210 19 10 00 - беконна половина без окосту, з кiстками або без них, обвалена або необвалена;

     (ij) "три чвертi свинячого боку" у товарнiй пiдкатегорiї 0210 19 20 00 - беконна половина без переднього краю, з кiстками або без них, обвалена або необвалена;

     (k) "серединка" у товарнiй пiдкатегорiї 0210 19 20 00 - беконна половина без окосту i переднього краю, з кiстками або без них, обвалена або необвалена.

     Ця товарна пiдкатегорiя включає також вiдруби серединки, що мiстять тканини корейки i грудинки пропорцiйно їх природному вмiсту в серединцi в цiлому.

     B. Частини вiдрубiв, розглянутих у додатковiй примiтцi 2.А (f), включаються до тих самих товарних пiдкатегорiй тiльки тодi, коли вони мають шкiру i сало.

     Якщо вiдруби, що належать до товарних пiдкатегорiй 0210 11 11 00, 0210 11 19 00, 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 19 30 00 i 0210 19 60 00, отримано з беконних половинок, зазначених у додатковiй примiтцi 2.А (g), з яких уже вилучено кiстки, то розрiз повинен проходити тими ж лiнiями, що визначенi вiдповiдно до додаткових примiток 2.А (b), (c) i (d); у будь-якому разi цi вiдруби або частини вiдрубiв повиннi мiстити кiстки.

     C. Товарнi пiдкатегорiї 0206 49 00 00 i 0210 99 49 00 включають, зокрема, голови або половини голiв свiйських свиней, з головним мозком або без нього, щоковиною або язиком, а також їх частини.

     Голова вiдокремлюється вiд половини тушi таким чином:

     прямим вiдрубуванням паралельно черепу; або

     вiдрубом паралельно черепу до рiвня очей i далi похило до передньої частини таким чином, щоб залишити щоковину прикрiпленою до половини тушi.

     Щоковини, свинячi п'ятачки i вуха та прилегла до голови м'якоть, зокрема м'якоть позаду черепа i частина горла, вiдомi як "баки", розглядаються як частина голови. Проте м'ясо без кiсток переднього краю (включаючи горло, лопаткову частину) буде належати до товарної пiдкатегорiї 0203 19 55 00, 0203 29 55 00, 0210 19 50 00 або 0210 19 81 00 з урахуванням конкретного випадку.

     D. Пiдшкiрний жир (сало) у товарних пiдкатегорiях 0209 10 11 00 i 0209 10 19 00 - жирова тканина, розташована пiд шкiрою та з нею зв'язана, незалежно вiд частини тушi, з якої вона одержана; у будь-якому разi маса жирової тканини повинна перевищувати масу шкiри.

     E. "Сушенi або копченi" у товарних пiдкатегорiях 0210 11 31 00, 0210 11 39 00, 0210 12 19 00 i 0210 19 60 00 - 0210 19 89 00 означає продукти, в яких спiввiдношення вода/бiлок (бiлок = вмiст азоту х 6,25) у м'ясi становить не бiльш як 2,8.

     3.А. Наведенi нижче термiни, що застосовуються в товарнiй позицiї 0204, означають:

     (а) "тушi" у товарних пiдкатегорiях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 i 0204 50 51 00 - цiлi тушi забитої тварини, якою вона є пiсля знекровлення, нутрування, знешкурення, що iмпортуються з головою або без неї, з ногами або без них, а також з iншими невiддiленими субпродуктами або без них. Якщо тушi iмпортуються без голови, то вона повинна бути вiдокремлена вiд тушi в дiлянцi атланто-потиличного суглоба. Якщо тушi iмпортуються без нiг, то останнi повиннi бути вiдрубанi в дiлянцi зап'ястково-п'ясткового або заплесно-плеснового суглоба;

     (b) "половини туш" у товарних пiдкатегорiях 0204 10 00 00, 0204 21 00 00, 0204 30 00 00, 0204 41 00 00, 0204 50 11 00 i 0204 50 51 00 - продукт, одержаний шляхом симетричного роздiлення цiлої тушi по центру кожного шийного, грудного, поперекового i крижового хребцiв i по центру грудини та лобково-сiдничного зрощення;

     (c) "переднi четвертини короткого розрубу" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 i 0204 50 53 00 - передня частина тушi, з грудинкою або без неї, що мiстить усi кiстки, лопатки, гомiлки, зарiз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту i мiстить як мiнiмум п'ять i як максимум сiм пар ребер, цiлих або розрубаних;

     (d) "передня четвертина короткого розрубу" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 10 00, 0204 42 10 00, 0204 50 13 00 i 0204 50 53 00 - передня частина половини тушi, з грудинкою або без неї, що мiстить усi кiстки, лопатку, гомiлку, зарiз, шийно-спинну частину, обрубана перпендикулярно хребту i мiстить як мiнiмум п'ять i як максимум сiм ребер, цiлих або розрубаних;

     (e) "хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 i 0204 50 55 00 - частина, що залишається вiд тушi пiсля вилучення тазостегнових частин з гомiлками та переднiх четвертин короткого розрубу з нирками або без них; у разi вiддiлення ниркових частин хребтовi краї спинної частини повиннi мати як мiнiмум п'ять поперекових хребцiв; нирковi частини, вiддiленi вiд хребтових країв, повиннi мати як мiнiмум п'ять пар ребер, цiлих або розрубаних;

     (f) "хребтовий край спинної частини i/або ниркова частина" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 30 00, 0204 42 30 00, 0204 50 15 00 i 0204 50 55 00 - частина, що залишається вiд половини тушi пiсля вилучення тазостегнової частини з гомiлкою та передньої четвертини короткого розрубу з ниркою або без неї; у разi вiддiлення ниркової частини хребтовий край спинної частини повинен мати як мiнiмум п'ять поперекових хребцiв; ниркова частина пiсля вiддiлення вiд хребтового краю повинна мати як мiнiмум п'ять ребер, цiлих або розрубаних;

     (g) "тазостегновi частини з гомiлкою" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 i 0204 50 59 00 - задня частина половини тушi, включаючи всi кiстки та заднi гомiлки, вiдрубана пiд прямим кутом до хребта на рiвнi шостого поперекового хребця безпосередньо пiд клубовою кiсткою або на рiвнi четвертого крижового хребця через клубову кiстку в напрямi до лобково-сiдничного зрощення;

     (h) "тазостегнова частина з гомiлкою" у товарних пiдкатегорiях 0204 22 50 00, 0204 42 50 00, 0204 50 19 00 i 0204 50 59 00 - задня частина половини тушi, включаючи всi кiстки та задню гомiлку, вiдрубана пiд прямим кутом до хребта на рiвнi шостого поперекового хребця безпосередньо пiд клубовою кiсткою або на рiвнi четвертого крижового хребця через клубову кiстку в напрямi до лобково-сiдничного зрощення.

     B. Пiд час визначення кiлькостi цiлих або розрубаних ребер, якi розглядаються в додатковiй примiтцi 3.А, до уваги беруться лише ребра, прикрiпленi до хребтового стовпа, цiлi або розрубанi.

     4. Наведенi нижче термiни означають:

     (а) "частини тушок необваленi" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 20 00 - 0207 13 60 00, 0207 14 20 00 - 0207 14 60 00, 207 26 20 00 - 0207 26 70 00, 0207 27 20 00 - 0207 27 70 00, 0207 44 21 00 - 0207 44 61 00, 0207 45 21 00 - 0207 45 61 00, 0207 54 21 00 - 0207 54 61 00, 207 55 21 00 - 0207 55 61 00 i 0207 60 21 00 - 0207 60 61 00 - частини, що мiстять усi кiстки.

     Частини тушок птицi, розглянутi у пунктi (а), з частково вилученими кiстками включаються до товарних пiдкатегорiй 0207 13 70 00, 0207 14 70 00, 0207 26 80 00, 0207 27 80 00, 0207 44 71 00, 0207 44 81 00, 0207 45 71 00, 0207 45 81 00, 0207 54 71 00, 0207 54 81 00, 0207 55 71 00, 0207 55 81 00 i 0207 60 81 00;

     (b) "половини" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 i 0207 60 21 00 - половини тушок, одержанi шляхом розрубування уздовж грудини i хребта;

     (c) "четвертини" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 20 00, 0207 14 20 00, 0207 26 20 00, 0207 27 20 00, 0207 44 21 00, 0207 45 21 00, 0207 54 21 00, 0207 55 21 00 i 0207 60 21 00 - заднi чи переднi четвертини, одержанi шляхом поперечного розрубування половини;

     (d) "крила цiлi, з кiнчиками або без кiнчикiв" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 30 00, 0207 14 30 00, 0207 26 30 00, 0207 27 30 00, 0207 44 31 00, 0207 45 31 00, 0207 54 31 00, 0207 55 31 00 i 0207 60 31 00 - частини тушок, що складаються з плечової, лiктьової та променевої кiсток разом з м'язами. Тонкий кiнець разом з кiсткою зап'ястя може бути вилучений або залишений. Розруби повиннi бути зробленi по суглобах;

     (e) "грудинка" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 50 00, 0207 14 50 00, 0207 26 50 00, 0207 27 50 00, 0207 44 51 00, 0207 45 51 00, 0207 54 51 00, 0207 55 51 00 i 0207 60 51 00 - частини тушок, що складаються з грудини i ребер, розташованих з кожного боку, разом з м'язами;

     (f) "нiжки" у товарних пiдкатегорiях 0207 13 60 00, 0207 14 60 00, 0207 44 61 00, 0207 45 61 00, 0207 54 61 00, 0207 55 61 00 i 0207 60 61 00 - частини тушок, що складаються iз стегнової кiстки i великої та малої гомiлкових кiсток разом з м'язами. Розруби повиннi бути зробленi по суглобах;

     (g) "гомiлки iндикiв (нижня частина нiжок)" у товарних пiдкатегорiях 0207 26 60 00 i 0207 27 60 00 - частини тушок iндикiв, що складаються з великої та малої гомiлкових кiсток разом з м'язами. Розруби повиннi бути зробленi по суглобах;

     (h) "нiжки iндикiв, крiм гомiлок" у товарних пiдкатегорiях 0207 26 70 00 i 0207 27 70 00 - частини тушок iндикiв, що складаються iз стегнової кiстки разом з м'язами або iз стегнової кiстки i великої та малої гомiлкових кiсток разом з м'язами. Розруби повиннi бути зробленi по суглобах;

     (ij) "палетоти гусей або качок" у товарних пiдкатегорiях 0207 44 71 00, 0207 45 71 00, 0207 54 71 00 i 0207 55 71 00 - тушки гусей або качок, обскубанi, повнiстю патранi, без голови i лапок, з вилученими грудною кiсткою, ребрами, хребтовим стовпом i крижами, але iз залишеними стегновими, гомiлковими та плечовими кiстками.

     5. Ввiзне мито, що застосовується до сумiшей цiєї групи, обчислюється таким способом:

     (а) якщо одна iз складових сумiшi становить щонайменше 90 мас.%, то до сумiшi застосовується та сама ставка мита, що i до цiєї складової;

     (b) в iнших випадках ставка мита вiдповiдає найвищiй ставцi мита, що застосовується до будь-якої складової.

     6. (а) М'ясо з приправами, яке не пройшло теплової кулiнарної обробки, включається до групи 16. Пiд "м'ясом з приправами" розумiється м'ясо, що не пройшло теплової кулiнарної обробки, а приправу додано всередину або по всiй поверхнi продукту i видно неозброєним оком чи можна визначити на смак;

     (b) Продукти товарної позицiї 0210, до яких доданi приправи в процесi приготування, також включаються до цiєї товарної позицiї за умови, що додання приправ не змiнює їх характерних ознак.

     7. Термiн "солонi або в розсолi" у товарних пiдпозицiях 0210 11 - 0210 93 означає м'ясо та їстiвнi субпродукти, якi пiдданi солiнню, що проникає всередину та рiвномiрно насичує всi частини продукту, i мають загальний вмiст солi 1,2 мас.% або бiльше, за умови, що таке солiння забезпечує довгострокове зберiгання.

     У товарнiй пiдпозицiї 0210 99 термiн "м'ясо та їстiвнi субпродукти солонi або в розсолi" означає м'ясо та їстiвнi субпродукти, якi пiдданi солiнню, що проникає всередину та рiвномiрно насичує всi частини продукту, i мають загальний вмiст солi 1,2 мас.% або бiльше.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0201 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене:        
0201 10 00 00 - тушi та половини туш   15 15 -
0201 20 - iншi вiдруби, необваленi:        
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини   15 15 -
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини   15 15 -
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини   15 15 -
0201 20 90 00 - - iншi   15 15 -
0201 30 00 00 - обваленi   15 15 -
0202 М'ясо великої рогатої худоби, морожене:        
0202 10 00 00 - тушi та половини туш   15 15 -
0202 20 - iншi вiдруби, необваленi:        
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини   15 15 -
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини   15 15 -
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини   15 15 -
0202 20 90 00 - - iншi   15 15 -
0202 30 - обваленi:        
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком   15 15 -
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка   15 15 -
0202 30 90 00 - - iншi   15 15 -
0203 Свинина, свiжа, охолоджена або морожена:        
  - свiжа або охолоджена:        
0203 11 - - тушi та половини туш:        
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней   12 12 -
0203 11 90 00 - - - iншi   12 12 -
0203 12 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби   12 12 -
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби   12 12 -
0203 12 90 00 - - - iншi   12 12 -
0203 19 - - iнша:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби   12 12 -
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi   12 12 -
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби   12 12 -
  - - - - iншi:        
0203 19 55 00 - - - - - обваленi   12 12 -
0203 19 59 00 - - - - - iншi   12 12 -
0203 19 90 00 - - - iнша   12 12 -
  - морожена:        
0203 21 - - тушi та половини туш:        
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней   10 10 -
0203 21 90 00 - - - iншi   10 10 -
0203 22 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби   10 10 -
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби   10 10 -
0203 22 90 00 - - - iншi   10 10 -
0203 29 - - iнша:        
  - - - свiйських свиней:        
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби   10 10 -
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi   10 10 -
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби   10 10 -
  - - - - iншi:        
0203 29 55 00 - - - - - обваленi   10 10 -
0203 29 59 00 - - - - - iншi   10 10 -
0203 29 90 00 - - - iнша   10 10 -
0204 Баранина або козлятина, свiжа, охолоджена або морожена:        
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi   10 10 -
  - iнша баранина, свiжа або охолоджена:        
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 22 - - iншi вiдруби, необваленi:        
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
0204 22 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 23 00 00 - - обвалена   10 10 -
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi   10 10 -
  - iнша баранина, морожена:        
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 42 - - iншi вiдруби, необваленi:        
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
0204 42 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 43 - - обваленi:        
0204 43 10 00 - - - ягнят   10 10 -
0204 43 90 00 - - - iншi   10 10 -
0204 50 - козлятина:        
  - - свiжа або охолоджена:        
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
  - - - iншi:        
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi   10 10 -
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi   10 10 -
  - - морожена:        
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш   10 10 -
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу   10 10 -
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини   10 10 -
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками   10 10 -
  - - - iншi:        
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi   10 10 -
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi   10 10 -
0205 00 М'ясо коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiже, охолоджене або морожене:        
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене   12 12 -
0205 00 80 00 - морожене   12 12 -
0206 Субпродукти їстiвнi великої рогатої худоби, свиней, овець, кiз, коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв, свiжi, охолодженi або мороженi:        
0206 10 - великої рогатої худоби, свiжi або охолодженi:        
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   15 15 -
0206 10 98 00 - - - iншi   15 15 -
  - великої рогатої худоби, мороженi:        
0206 21 00 00 - - язики   12 12 -
0206 22 00 00 - - печiнка   15 15 -
0206 29 - - iншi:        
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   12 12 -
  - - - iншi:        
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   12 12 -
0206 29 99 00 - - - - iншi   12 12 -
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi   15 15 -
  - свиней, мороженi:        
0206 41 00 00 - - печiнка   10 10 -
0206 49 00 00 - - iншi   10 10 -
0206 80 - iншi, свiжi або охолодженi:        
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв   15 15 -
0206 80 99 00 - - - овець та кiз   15 15 -
0206 90 - iншi, мороженi:        
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв   15 15 -
  - - iншi:        
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв   15 15 -
0206 90 99 00 - - - овець та кiз   15 15 -
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:        
  - курей свiйських (Gallus domesticus):        
0207 11 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата"   15 15 -
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"   15 15 -
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi   15 15 -
0207 12 - - не розрiзанi на частини, мороженi:        
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата"   12 12 -
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi   12 12 -
0207 13 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 13 10 00 - - - - обваленi   12 12 -
  - - - - необваленi:        
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини   12 12 -
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   12 12 -
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   12 12 -
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   12 12 -
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини   12 12 -
0207 13 70 00 - - - - - iншi   12 12 -
  - - - субпродукти:        
0207 13 91 00 - - - - печiнка   12 12 -
0207 13 99 00 - - - - iншi   12 12 -
0207 14 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 14 10 00 - - - - обваленi   10 10 -
  - - - - необваленi:        
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини   10 10 -
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   10 10 -
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   10 10 -
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   10 10 -
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини   10 10 -
0207 14 70 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - субпродукти:        
0207 14 91 00 - - - - печiнка   10 10 -
0207 14 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iндикiв:        
0207 24 - - не роздiленi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi 80 % iндики"   15 15 -
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi   15 15 -
0207 25 - - не розрiзанi на частини, мороженi:        
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики"   5 5 -
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi   5 5 -
0207 26 - - частини тушок i субпродукти, свiжi або охолодженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 26 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини   15 15 -
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини   15 15 -
0207 26 70 00 - - - - - - iншi   15 15 -
0207 26 80 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 26 91 00 - - - - печiнка   15 15 -
0207 26 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 27 - - частини тушок i субпродукти, мороженi:        
  - - - частини тушок:        
0207 27 10 00 - - - - обваленi   5 5 -
  - - - - необваленi:        
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини   5 5 -
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   5 5 -
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   5 5 -
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини   5 5 -
  - - - - - нiжки та їх частини:        
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини   5 5 -
0207 27 70 00 - - - - - - iншi   5 5 -
0207 27 80 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - субпродукти:        
0207 27 91 00 - - - - печiнка   5 5 -
0207 27 99 00 - - - - iншi   5 5 -
  - качок:        
0207 41 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки"   15 15 -
0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки"   15 15 -
0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi   15 15 -
0207 42 - - не розрiзанi на частини, замороженi:        
0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки"   12 12 -
0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi   12 12 -
0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена   12 12 -
0207 44 - - iншi, свiжi або охолодженi:        
  - - - розрiзанi:        
0207 44 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини   15 15 -
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини   15 15 -
0207 44 71 00 - - - - - палетоти   15 15 -
0207 44 81 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної   15 15 -
0207 44 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 45 - - iншi, замороженi:        
  - - - розрiзанi:        
0207 45 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини   15 15 -
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини   15 15 -
0207 45 71 00 - - - - - палетоти   15 15 -
0207 45 81 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
  - - - - печiнка:        
0207 45 93 00 - - - - - жирна   15 15 -
0207 45 95 00 - - - - - iнша   15 15 -
0207 45 99 00 - - - - iншi   15 15 -
  - гусей:        
0207 51 - - не розрiзанi на частини, свiжi або охолодженi:        
0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси"   15 15 -
0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi   15 15 -
0207 52 - - не розрiзанi на частини, замороженi:        
0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси"   12 12 -
0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi   12 12 -
0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена   12 12 -
0207 54 - - iншi, свiжi або охолодженi:        
  - - - розрiзанi:        
0207 54 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини   15 15 -
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини   15 15 -
0207 54 71 00 - - - - - палетоти   15 15 -
0207 54 81 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної   15 15 -
0207 54 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 55 - - iншi, замороженi:        
  - - - розрiзанi:        
0207 55 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини   15 15 -
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини   15 15 -
0207 55 71 00 - - - - - палетоти   15 15 -
0207 55 81 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
  - - - - печiнка:        
0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна   15 15 -
0207 55 95 00 - - - - - iнша   15 15 -
0207 55 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0207 60 - цесарок:        
0207 60 05 - - не розрiзанi на частини, свiжi, охолодженi чи замороженi:        
0207 60 05 10 - - - замороженi   12 12 -
0207 60 05 90 - - - iншi   15 15 -
  - - iншi, свiжi, охолодженi чи замороженi:        
  - - - розрiзанi:        
0207 60 10 00 - - - - обваленi   15 15 -
  - - - - необваленi:        
0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини   15 15 -
0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них   15 15 -
0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил   15 15 -
0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини   15 15 -
0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини   15 15 -
0207 60 81 00 - - - - - iншi   15 15 -
  - - - субпродукти:        
0207 60 91 00 - - - - печiнка   15 15 -
0207 60 99 00 - - - - iншi   15 15 -
0208 Iншi м'ясо та їстiвнi субпродукти, свiжi, охолодженi або мороженi:        
0208 10 - кролятина або зайчатина:        
0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв   15 15 -
0208 10 90 00 - - iншi   15 15 -
0208 30 00 00 - приматiв   15 15 -
0208 40 - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцi ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцi ряду Sirenia); тюленiв, морських левiв та моржiв (ссавцi пiдряду Pinnipedia):        
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв   15 15 -
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв   15 15 -
0208 40 80 00 - - iнше   15 15 -
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах)   15 15 -
0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae)   15 15 -
0208 90 - iншi:        
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв   15 15 -
0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини   15 15 -
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв   15 15 -
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки   15 15 -
0208 90 98 00 - - iншi   15 15 -
0209 Свинячий жир, який вiдокремлений вiд пiсного м'яса, та жир свiйської птицi, не витопленi та не видiленi iншим способом, свiжi, охолодженi, мороженi, соленi або в розсолi, сушенi або копченi:        
0209 10 - свинячий:        
  - - пiдшкiрний жир (сало):        
0209 10 11 00 - - - свiжий, охолоджений, морожений, солоний або в розсолi   15 15 -
0209 10 19 00 - - - сушене або копчене   15 15 -
0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00   15 15 -
0209 90 00 00 - iнший   15 15 -
0210 М'ясо та їстiвнi м'яснi субпродукти, солонi або в розсолi, сушенi або копченi; їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:        
  - свинина:        
0210 11 - - окости, лопатки та їх вiдруби, необваленi:        
  - - - свiйських свиней:        
  - - - - солоне або в розсолi:        
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби   20 20 -
  - - - - сушенi або копченi:        
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби   20 20 -
0210 11 90 00 - - - iншi   20 20 -
0210 12 - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби:        
  - - - свiйських свиней:        
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi   10 10 -
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi   10 10 -
0210 12 90 00 - - - iншi   10 10 -
0210 19 - - iнша:        
  - - - свiйських свиней:        
  - - - - солона або в розсолi:        
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери   10 10 -
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки   10 10 -
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю   10 10 -
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби   10 10 -
0210 19 50 00 - - - - - iнша   10 10 -
  - - - - сушена або копчена:        
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю   10 10 -
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби   10 10 -
  - - - - - iнша:        
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена   10 10 -
0210 19 89 00 - - - - - - iнша   10 10 -
0210 19 90 00 - - - iнша   10 10 -
0210 20 - м'ясо великої рогатої худоби:        
0210 20 10 00 - - необвалене   15 15 -
0210 20 90 00 - - обвалене   15 15 -
  - iншi, включаючи їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв:        
0210 91 00 00 - - приматiв   20 20 -
0210 92 - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia); тюленiв, морських левiв та моржiв (ссавцi пiдряду Pinnipedia):        
0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Сetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia)   20 20 -
  - - - iншi:        
0210 92 91 00 - - - - м'ясо   20 20 -
0210 92 92 00 - - - - субпродукти   20 20 -
0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв   20 20 -
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах)   20 20 -
0210 99 - - iншi:        
  - - - м'ясо:        
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена   20 20 -
  - - - - баранина та козлятина:        
0210 99 21 00 - - - - - необвалена   20 20 -
0210 99 29 00 - - - - - обвалена   20 20 -
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв   20 20 -
0210 99 39 00 - - - - iнше   20 20 -
  - - - субпродукти:        
  - - - - свiйських свиней:        
0210 99 41 00 - - - - - печiнка   20 20 -
0210 99 49 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - великої рогатої худоби:        
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма   20 20 -
0210 99 59 00 - - - - - iншi   20 20 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - печiнка свiйської птицi:        
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi   20 20 -
0210 99 79 00 - - - - - - iншi   20 20 -
0210 99 85 00 - - - - - iншi   20 20 -
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв   20 20 -

 

Група 03
Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) ссавцiв товарної позицiї 0106;

     (b) м'ясо ссавцiв товарної позицiї 0106 (товарна позицiя 0208 або 0210);

     (c) рибу (а також її печiнку, iкру та молочко), ракоподiбних, молюскiв, iнших водяних безхребетних, мертвих та непридатних для вживання або таких, що не вживаються людиною за своєю природою або через їх стан (група 05); борошно, порошки та гранули з риби, ракоподiбних, молюскiв, iнших водяних безхребетних, непридатних для їжi (товарна позицiя 2301); або

     (d) iкру осетрових чи iкру iнших риб (товарна позицiя 1604).

     2. У цiй групi термiн "гранули" означає продукти, пiдданi агломерацiї чи безпосередньо пресуванню, чи з доданням зв'язувальної речовини в невеликiй кiлькостi.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарних категорiях 0305 32 11 i 0305 32 19 фiле трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), що має загальний вмiст солi 12 мас.% або бiльше, придатне для споживання людиною без подальшої промислової переробки, вважається солоною рибою.

     Однак, заморожене фiле трiски з загальним вмiстом солi менше 12 мас.% класифiкується в товарних пiдкатегорiях 0304 71 10 00 та 0304 71 90 00 тому, що фактичне та тривале збереження цiєї трiски забезпечується головним чином замороженням.

     2. Для цiлей класифiкацiї в товарних пiдкатегорiях, якi зазначенi у абзацi третьому цiєї додаткової примiтки, термiн "фiле" включає в себе "фiлейнi частини", тобто смужки м'яса, що являють собою верхню або нижню, праву або лiву частину риби, у якої були видаленi голова, нутрощi, плавцi (спинний, анальний, хвостовий, черевний, грудний) i кiстки (хребет або основний кiстяк, черевнi та ребернi кiстки, зябровi кiстки або стремечко тощо).

     На класифiкацiю такого продукту, як фiле, не впливає розрiзання його на частини, за умови, що цi частини можна iдентифiкувати, що вони були отриманi з фiле.

     Положення абзацiв першого i другого цiєї додаткової примiтки стосуються таких риб:

     (а) тунця роду Thunnus, товарних пiдкатегорiй 0304 49 90 00 i 0304 87 00 00;

     (b) меча-риби (Xiphias gladius), товарних пiдкатегорiй 0304 45 00 00 i 0304 84 00 00;

     (c) марлiнiв родини Istiophoridae, товарних пiдкатегорiй 0304 49 90 00 i 0304 89 90 00;

     (d) океанiчних акул (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, або родини Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae and Isuridae), товарних пiдкатегорiй 0304 47 90 00 i 0304 88 19 00.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0301 Жива риба:        
  - декоративна риба:        
0301 11 00 00 - - прiсноводна   10 10 -
0301 19 00 00 - - iнша   5 5 -
  - iнша жива риба:        
0301 91 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):        
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster   10 10 -
0301 91 90 00 - - - iнша   10 10 -
0301 92 - - вугор (Anguilla spp.):        
0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см   10 10 -
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см   10 10 -
0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см   10 10 -
0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)   10 10 -
0301 94 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):        
0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus)   10 10 -
0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis)   10 10 -
0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii)   10 10 -
0301 99 - - iнша:        
  - - - прiсноводна:        
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Оncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Оncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   10 10 -
0301 99 17 - - - - iнша:        
  - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):        
0301 99 17 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г   10 10 -
0301 99 17 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)   10 10 -
0301 99 17 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)   10 10 -
0301 99 17 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso)   10 10 -
0301 99 17 19 - - - - - - iнша   10 10 -
0301 99 17 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.)   10 10 -
0301 99 17 90 - - - - - iнша   10 10 -
0301 99 85 - - - iнша:        
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima)   10 10 -
0301 99 85 90 - - - - iнша   10 10 -
0302 Риба свiжа або охолоджена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:        
  - лососевi, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 11 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Оncorhynchus chrysogaster):        
0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster   0 0 -
0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука   0 0 -
0302 11 80 00 - - - iнша   0 0 -
0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)   0 0 -
0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   0 0 -
0302 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - камбалоподiбнi (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citharidae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 21 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoidеs, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):        
0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)   0 0 -
0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   0 0 -
0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis)   0 0 -
0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa)   0 0 -
0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.)   0 0 -
0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima)   0 0 -
0302 29 - - iншi:        
0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.)   0 0 -
0302 29 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 31 - - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):        
0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 31 90 00 - - - iнший   0 0 -
0302 32 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacarеs):        
0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 32 90 00 - - - iнший   0 0 -
0302 33 - - скiпджек, або тунець смугастий:        
0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 33 90 00 - - - iншi   0 0 -
0302 34 - - тунець великоокий (Thunnus obesus):        
0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 34 90 00 - - - iнший   0 0 -
0302 35 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):        
  - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus):        
0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 35 19 00 - - - - iнший   0 0 -
  - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis):        
0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 35 99 00 - - - - iнший   0 0 -
0302 36 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):        
0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 36 90 00 - - - iнший   0 0 -
0302 39 - - iншi:        
0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 39 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 03020 92 та 0302 99:        
0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)   0 0 -
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.)   10 10 -
0302 43 - - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):        
0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus   0 0 -
0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)   0 0 -
0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus)   5 5 -
0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   0 0 -
0302 45 - - ставрида (Trachurus spp.):        
0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus)   0 0 -
0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)   0 0 -
0302 45 90 00 - - - iнша   0 0 -
0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum)   0 0 -
0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius)   0 0 -
0302 49 - - iншi:        
  - - - тунець малий (Euthynnus affinis):        
0302 49 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 49 19 00 - - - - iншi   0 0 -
0302 49 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 51 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):        
0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua   0 0 -
0302 51 90 00 - - - iнша   0 0 -
0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus)   0 0 -
0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens)   0 0 -
0302 54 - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):        
  - - - мерлуза роду Merluccius:        
0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)   0 0 -
0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis)   0 0 -
0302 54 19 00 - - - - iнша   0 0 -
0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.)   0 0 -
0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma)   0 0 -
0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)   0 0 -
0302 59 - - iнша:        
0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   0 0 -
0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus)   0 0 -
0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius)   0 0 -
0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.)   0 0 -
0302 59 90 00 - - - iнша   0 0 -
  - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 71 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)   0 0 -
0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)   0 0 -
0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)   10 10 -
0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.)   0 0 -
0302 79 00 00 - - iнша   0 0 -
  - iнша риба, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0302 91, 0302 92 та 0302 99:        
0302 81 - - акули:        
0302 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) i котяча (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus)   0 0 -
0302 81 40 00 - - - акула блакитна (Prionace glauca)   0 0 -
0302 81 80 00 - - - iншi   0 0 -
0302 82 00 00 - - скати (Rajidae)   0 0 -
0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.)   0 0 -
0302 84 - - лаврак (Dicentrarchus spp.):        
0302 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)   0 0 -
0302 84 90 00 - - - iнший   0 0 -
0302 85 - - спаровi, або морськi карасi (Sparidae):        
0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.)   0 0 -
0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata)   0 0 -
0302 85 90 00 - - - iнша   0 0 -
0302 89 - - iнша:        
0302 89 10 - - - прiсноводна риба:        
  - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):        
0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)   0 0 -
0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)   0 0 -
0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso)   0 0 -
0302 89 10 19 - - - - - iншi   0 0 -
0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.)   0 0 -
0302 89 10 90 - - - - iнша   0 0 -
  - - - iнша:        
  - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджекa, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) товарної пiдпозицiї 0302 33 та тунця малого (Euthynnus affinis) товарної пiдпозицiї 0302 49:        
0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0302 89 29 00 - - - - - iнша   0 0 -
  - - - - окунь морський (Sebastes spp.):        
0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus   0 0 -
0302 89 39 00 - - - - - iнша   0 0 -
0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.)   0 0 -
0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)   0 0 -
0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes)   0 0 -
0302 89 90 00 - - - - iнша   0 0 -
  - печiнка, iкра, молочко, рибнi плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхурi риб та iншi харчовi рибнi субпродукти:        
0302 91 00 00 - - печiнка, iкра та молочко   0 0 -
0302 92 00 00 - - акулячi плавцi   0 0 -
0302 99 00 00 - - iншi   0 0 -
0303 Риба морожена, крiм рибного фiле та iншого м'яса риб товарної позицiї 0304:        
  - лососевi, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka)   0 0 -
0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus)   0 0 -
0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   0 0 -
0303 14 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):        
0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster   5 5 -
0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука   2 2 -
0303 14 90 00 - - - iнша   2 2 -
0303 19 00 00 - - iнша   0 0 -
  - тиляпiї (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 23 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)   2 2 -
0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)   2 2 -
0303 25 00 - - короп:        
0303 25 00 10 - - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)   2 2 -
0303 25 00 90 - - - короп (Cyprinus spp., Carassius spp. (крiм видiв Cyprinus carpio та Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)   0 0 -
0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.)   0 0 -
0303 29 00 00 - - iнша   2 2 -
  - камбалоподiбнi (Pleuronectidаe, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та Citaridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 31 - - палтус (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):        
0303 31 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)   0 0 -
0303 31 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   0 0 -
0303 31 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis)   0 0 -
0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa)   0 0 -
0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.)   0 0 -
0303 34 00 00 - - калкан (Psetta maxima)   0 0 -
0303 39 - - iншi:        
0303 39 10 00 - - - камбала рiчкова (Platichthys flesus)   0 0 -
0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea   5 5 -
0303 39 50 00 - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae   2 2 -
0303 39 85 00 - - - iнша   0 0 -
  - тунцi (роду Thunnus), скiпджек, або тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 41 - - тунець довгоперий, або альбакор (Thunnus alalunga):        
0303 41 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 41 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 42 - - тунець жовтоперий (Thunnus albacares):        
0303 42 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 42 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 43 - - скiпджек, або тунець смугастий:        
0303 43 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 43 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 44 - - тунець великоокий (Thunnus obesus):        
0303 44 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 44 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 45 - - тунець синiй, або звичайний, i тунець схiдний (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):        
  - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus):        
0303 45 12 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 45 18 00 - - - - iнший   0 0 -
  - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis):        
0303 45 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 45 99 00 - - - - iнший   0 0 -
0303 46 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii):        
0303 46 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 46 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 49 - - iншi:        
0303 49 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 49 85 00 - - - iншi   0 0 -
  - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae), крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 51 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)   0 0 -
0303 53 - - сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus):        
0303 53 10 00 - - - сардини виду Sardina pilchardus   0 0 -
0303 53 30 00 - - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.)   0 0 -
0303 53 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus)   5 5 -
0303 54 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):        
0303 54 10 - - - скумбрiя видiв Scomber scombrus, Scomber Japonicus:        
0303 54 10 10 - - - - виду Scomber scombrus   0 0 -
0303 54 10 20 - - - - виду Scomber Japonicus   2 2 -
0303 54 90 00 - - - скумбрiя виду Scomber australasicus   2 2 -
0303 55 - - ставрида (Trachurus spp.):        
0303 55 10 00 - - - ставрида звичайна або атлантична (Trachurus trachurus)   5 5 -
0303 55 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi)   2 2 -
0303 55 90 - - - iнша:        
0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus)   5 5 -
0303 55 90 90 - - - - iнша   2 2 -
0303 56 00 00 - - кобiя, або нiгрiта (Rachycentron canadum)   2 2 -
0303 57 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius)   0 0 -
0303 59 - - iншi:        
0303 59 10 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.)   2 2 -
  - - - тунець малий (Euthynnus affinis):        
0303 59 21 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 59 29 00 - - - - iншi   0 0 -
0303 59 90 - - - iншi:        
0303 59 90 10 - - - - мойва (Mallotus villosus)   0 0 -
0303 59 90 90 - - - - iншi   2 2 -
  - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 63 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):        
0303 63 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua   0 0 -
0303 63 30 00 - - - трiска виду Gadus ogac   0 0 -
0303 63 90 00 - - - трiска виду Gadus macrocephalus   0 0 -
0303 64 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus)   0 0 -
0303 65 00 00 - - сайда (Pollachius virens)   0 0 -
0303 66 - - мерлуза (Merluccius spp.) i морський минь (Urophycis spp.):        
  - - - мерлуза роду Merluccius:        
0303 66 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus)   0 0 -
0303 66 12 00 - - - - мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi)   0 0 -
0303 66 13 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis)   0 0 -
0303 66 19 00 - - - - iнша   0 0 -
0303 66 90 00 - - - морський минь роду Urophycis   0 0 -
0303 67 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma)   0 0 -
0303 68 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis):        
0303 68 10 00 - - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou)   0 0 -
0303 68 90 00 - - - путасу пiвденний (Micromesistius australis)   0 0 -
0303 69 - - iнша:        
0303 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   0 0 -
0303 69 30 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus)   0 0 -
0303 69 50 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius)   2 2 -
0303 69 70 00 - - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae)   0 0 -
0303 69 80 00 - - - мольва (Molva spp.)   0 0 -
0303 69 90 00 - - - iнша   2 2 -
  - iнша риба, крiм харчових рибних субпродуктiв товарних пiдпозицiй 0303 91, 0303 92 та 0303 99:        
0303 81 - - акули:        
0303 81 15 00 - - - колюча (Squalus acanthias) i котяча (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0303 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus)   0 0 -
0303 81 40 00 - - - акула блакитна (Prionace glauca)   0 0 -
0303 81 90 00 - - - iншi   0 0 -
0303 82 00 00 - - скати (Rajidae)   2 2 -
0303 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.)   0 0 -
0303 84 - - лаврак (Dicentrarchus spp.):        
0303 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax)   0 0 -
0303 84 90 00 - - - iнший   0 0 -
0303 89 - - iнша:        
0303 89 10 - - - прiсноводна:        
  - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes):        
0303 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii)   0 0 -
0303 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus)   0 0 -
0303 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso)   0 0 -
0303 89 10 19 - - - - - iншi   0 0 -
0303 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.)   0 0 -
0303 89 10 90 - - - - iнша   0 0 -
  - - - iнша:        
  - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджекa, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) товарної пiдпозицiї 0303 43 та тунця малого плямистого (Euthynnus affinis) товарної пiдпозицiї 0303 59:        
0303 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604   0 0 -
0303 89 29 00 - - - - - iнша   0 0 -
  - - - - окунь морський (Sebastes spp.):        
0303 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus   2 2 -
0303 89 39 00 - - - - - iнший   2 2 -
0303 89 40 00 - - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor)   0 0 -
0303 89 50 00 - - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.)   0 0 -
0303 89 55 00 - - - - аурата (Sparus aurata)   2 2 -
0303 89 60 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.)   0 0 -
0303 89 65 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)   0 0 -
0303 89 70 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes)   2 2 -
0303 89 90 00 - - - - iнша   2 2 -
  - печiнка, iкра, молочко, плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхурi та iншi харчовi рибнi субпродукти:        
0303 91 - - печiнка, iкра та молочко:        
0303 91 10 00 - - - iкра i молочко для виробництва дезоксирибонуклеїнової кислоти або протамiну сульфату   0 0 -
0303 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
0303 92 00 00 - - акулячi плавцi   0 0 -
0303 99 00 00 - - iншi   0 0 -
0304 Фiле рибне та iнше м'ясо риб (включаючи фарш), свiже, охолоджене або морожене:        
  - фiле свiже або охолоджене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):        
0304 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)   5 5 -
0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)   5 5 -
0304 33 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus)   5 5 -
0304 39 00 00 - - iнше   5 5 -
  - фiле iншої риби, свiже або охолоджене:        
0304 41 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)   0 0 -
0304 42 - - форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):        
0304 42 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука   0 0 -
0304 42 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster   0 0 -
0304 42 90 00 - - - iнше   0 0 -
0304 43 00 00 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)   0 0 -
0304 44 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:        
0304 44 10 00 - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida)   0 0 -
0304 44 30 00 - - - сайди (Pollachius virens)   0 0 -
0304 44 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 45 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)   0 0 -
0304 46 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)   0 0 -
0304 47 - - акули:        
0304 47 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0304 47 20 00 - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)   0 0 -
0304 47 30 00 - - - акули блакитної (Prionace glauca)   0 0 -
0304 47 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 48 00 00 - - ската (Rajidae)   0 0 -
0304 49 - - iнше:        
0304 49 10 - - - прiсноводної риби:        
0304 49 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)   5 5 -
0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)   5 5 -
0304 49 10 90 - - - - iнших   5 5 -
  - - - iнше:        
0304 49 50 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.)   0 0 -
0304 49 90 00 - - - - iнше   0 0 -
  - iнше, свiже або охолоджене:        
0304 51 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.)   0 0 -
0304 52 00 00 - - лососевих   0 0 -
0304 53 00 00 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae   0 0 -
0304 54 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)   0 0 -
0304 55 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)   0 0 -
0304 56 - - акул:        
0304 56 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0304 56 20 00 - - - оселедцевої акули (Lamna nasus)   0 0 -
0304 56 30 00 - - - блакитної акули (Prionace glauca)   0 0 -
0304 56 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 57 00 00 - - скатiв (Rajidae)   0 0 -
0304 59 - - iнше:        
0304 59 10 - - - прiсноводної риби:        
0304 59 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)   5 5 -
0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)   5 5 -
0304 59 10 90 - - - - iнших   5 5 -
  - - - iнше:        
0304 59 50 00 - - - - боки (спинки) оселедцiв   0 0 -
0304 59 90 00 - - - - iнше   0 0 -
  - фiле морожене тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):        
0304 61 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.)   0 0 -
0304 62 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)   0 0 -
0304 63 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus)   0 0 -
0304 69 00 - - iнше:        
0304 69 00 10 - - - коропа (Cyprinus spp., Carassius spp. (крiм видiв Cyprinus carpio та Carassius carassius), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)   5 5 -
0304 69 00 90 - - - iнше   0 0 -
  - фiле морожене риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:        
0304 71 - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):        
0304 71 10 00 - - - виду Gadus macrocephalus   0 0 -
0304 71 90 00 - - - iнше   0 0 -
0304 72 00 00 - - пiкши (Melanogrammus aeglefinus)   0 0 -
0304 73 00 00 - - сайди (Pollachius virens)   0 0 -
0304 74 - - мерлузи (Merluccius spp.) i морського миня (Urophycis spp.):        
  - - - мерлузи роду Merluccius:        
0304 74 11 00 - - - - мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus)   0 0 -
0304 74 15 00 - - - - мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi)   0 0 -
0304 74 19 00 - - - - iншi   0 0 -
0304 74 90 00 - - - морського миня роду Urophycis   0 0 -
0304 75 00 00 - - минтая (Theragra chalcogramma)   0 0 -
0304 79 - - iнше:        
0304 79 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   0 0 -
0304 79 30 00 - - - мерланга (Merlangius merlangus)   0 0 -
0304 79 50 00 - - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae)   0 0 -
0304 79 80 00 - - - мольви (Molva spp.)   0 0 -
0304 79 90 00 - - - iнше   0 0 -
  - фiле iншої риби, морожене:        
0304 81 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho)   0 0 -
0304 82 - - форелi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):        
0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука   5 5 -
0304 82 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster   5 5 -
0304 82 90 00 - - - iнше   5 5 -
0304 83 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae):        
0304 83 10 00 - - - камбали морської (Pleuronectes platessa)   0 0 -
0304 83 30 00 - - - камбали рiчкової (Platichthys flesus)   0 0 -
0304 83 50 00 - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.)   0 0 -
0304 83 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 84 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)   0 0 -
0304 85 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)   0 0 -
0304 86 00 00 - - оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii)   0 0 -
0304 87 00 00 - - тунця (роду Thunnus), скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)   0 0 -
0304 88 - - акул i скатiв (Rajidae):        
  - - - акул:        
0304 88 11 00 - - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0304 88 15 00 - - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)   0 0 -
0304 88 18 00 - - - - акули блакитної (Prinace glauca)   0 0 -
0304 88 19 00 - - - - iнше   0 0 -
0304 88 90 00 - - - скатiв (Rajidae)   0 0 -
0304 89 - - iнше:        
0304 89 10 - - - прiсноводної риби:        
0304 89 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)   5 5 -
0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.)   5 5 -
0304 89 10 90 - - - - iнших   5 5 -
  - - - iнше:        
  - - - - окуня морського (Sebastes spp.):        
0304 89 21 00 - - - - - виду Sebastes marinus   0 0 -
0304 89 29 00 - - - - - iнше   5 5 -
0304 89 30 00 - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthуnnus (Katsuwonus) pelamis) товарної пiдкатегорiї 0304 87 00 00   0 0 -
  - - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus Scomber japonicus) та риба виду Оrcynopsis unicolor:        
0304 89 41 00 - - - - - скумбрiя виду Scomber australasicus   5 5 -
0304 89 49 - - - - - iнше:        
0304 89 49 10 - - - - - - виду Scomber scombrus   0 0 -
0304 89 49 90 - - - - - - iнше   5 5 -
0304 89 60 00 - - - - вудильник (Lophius spp.)   0 0 -
0304 89 90 00 - - - - iншi   0 0 -
  - iнше, морожене:        
0304 91 00 00 - - меча-риби (Xiphias gladius)   0 0 -
0304 92 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.)   0 0 -
0304 93 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):        
0304 93 10 00 - - - сурiмi   0 0 -
0304 93 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 94 - - минтая (Theragra chalcogramma):        
0304 94 10 00 - - - сурiмi   0 0 -
0304 94 90 00 - - - iншi   0 0 -
0304 95 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, крiм минтая (Theragra chalcogramma):        
0304 95 10 00 - - - сурiмi   0 0 -
  - - - iншi:        
  - - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайка (Boreogadus saida):        
0304 95 21 00 - - - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus)   0 0 -
0304 95 25 00 - - - - - трiски атлантичної (Gadus morhua)   0 0 -
0304 95 29 00 - - - - - iнших   0 0 -
0304 95 30 00 - - - - пiкшi (Melanogrammus aeglefinus)   0 0 -
0304 95 40 00 - - - - сайди (Pollachius virens)   0 0 -
0304 95 50 00 - - - - мерлузи роду Merluccius spp.   0 0 -
0304 95 60 00 - - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)   0 0 -
0304 95 90 00 - - - - iнших   0 0 -
0304 96 - - акул:        
0304 96 10 00 - - - колючої (Squalus acanthias) i котячої (Scyliorhinus spp.)   0 0 -
0304 96 20 00 - - - акули оселедцевої (Lamna nasus)   0 0 -
0304 96 30 00 - - - акули блакитної (Prinace glauca)   0 0 -
0304 96 90 00 - - - iнше   0 0 -
0304 97 00 00 - - скатiв (Rajidae)   0 0 -
0304 99 - - iншi:        
0304 99 10 00 - - - сурiмi   0 0 -
  - - - iншi:        
0304 99 21 00 - - - - прiсноводної риби   0 0 -
  - - - - iншi:        
0304 99 23 00 - - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii)   0 0 -
0304 99 29 00 - - - - - окуня морського (Sebastes spp.)   0 0 -
0304 99 55 00 - - - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.)   0 0 -
0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.)   5 5 -
0304 99 65 00 - - - - - вудильника (Lophius spp.)   0 0 -
0304 99 99 00 - - - - iнших   0 0 -
0305 Риба сушена, солона або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення, рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:        
0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування   0 0 -
0305 20 00 00 - печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi   0 0 -
  - рибне фiле, сушене, солоне або в розсолi, але не копчене:        
0305 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугра (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.):   10 10 -
0305 32 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae:        
  - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайка (Boreogadus saida):        
0305 32 11 00 - - - - трiска виду Gadus macrocephalus   5 10 -
0305 32 19 00 - - - - iншi   5 10 -
0305 32 90 00 - - - iнше   10 10 -
0305 39 - - iнше:        
0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або в розсолi   5 10 -
0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi   5 10 -
0305 39 90 - - - iнших:        
0305 39 90 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes)   10 10 -
0305 39 90 90 - - - - iнших   10 10 -
  - риба копчена, включаючи фiле, крiм їстiвних рибних субпродуктiв:        
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   5 5 -
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   5 5 -
0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster)   5 8 -
0305 44 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.):        
0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.)   5 8 -
0305 44 90 00 - - - iншi   10 10 -
0305 49 - - iнша:        
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides)   5 8 -
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   5 8 -
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)   5 5 -
0305 49 80 00 - - - iншi   10 10 -
  - риба сушена, крiм їстiвних рибних субпродуктiв, солона або несолона, але не копчена:        
0305 51 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):        
0305 51 10 00 - - - сушена, несолона   0 0 -
0305 51 90 00 - - - сушена, солона   0 0 -
0305 52 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.)   10 10 -
0305 53 - - риба родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae та Muraenolepididae, крiм трiски (Gadus morhua,Gadus ogac, Gadus macrocephalus):        
0305 53 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   10 10 -
0305 53 90 00 - - - iнша   10 10 -
0305 54 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинела (Sardinella spp.), кiлька або шпроти (Sprattus sprattus), скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), скумбрiя iндiйська (Rastrelliger spp.), макрелi (Scomberomorus spp.), ставрида (Trachurus spp.), каранг (Caranx spp.), кобiя (Rachycentron canadum), риба-дзеркало (Pampus spp.), сайра тихоокеанська (Cololabis saira), ставрида (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), меч-риба (Xiphias gladius), малий тунець (Euthynnus affinis), пеламiда (Sarda spp.), марлiни (Istiophoridae):        
0305 54 30 00 - - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii)   10 10 -
0305 54 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.)   10 10 -
0305 54 90 00 - - - iнша   10 10 -
0305 59 - - iнша:        
0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   10 10 -
0305 59 85 00 - - - iнша   10 10 -
  - риба солона, але не сушена або не копчена, i риба в розсолi, крiм їстiвних рибних субпродуктiв:        
0305 61 00 00 - - оселедецi (Clupea harеngus, Clupea pallasii)   5 7,5 -
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)   5 5 -
0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.)   10 10 -
0305 64 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon-piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoevani, Megalobrama spp.), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.)   10 10 -
0305 69 - - iнша:        
0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida)   0 0 -
0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus)   10 10 -
0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusсha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho)   5 5 -
0305 69 80 00 - - - iнша   10 10 -
  - плавцi, голови, хвости, плавальнi мiхури, iншi їстiвнi рибнi субпродукти:        
0305 71 00 00 - - акулячi плавцi   10 10 -
0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури риб   10 10 -
0305 79 00 00 - - iншi   10 10 -
0306 Ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi ракоподiбнi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, ракоподiбнi в панцирi, варенi у водi або на парi, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:        
  - мороженi:        
0306 11 - - лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):        
0306 11 10 00 - - - хвости лангустiв   0 0 -
0306 11 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 12 - - омари (Homarus spp.):        
0306 12 10 00 - - - цiлi   0 0 -
0306 12 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 14 - - краби:        
0306 14 10 00 - - - краби видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus   0 0 -
0306 14 30 00 - - - краби виду Cancer pagurus   0 0 -
0306 14 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 15 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)   0 0 -
0306 16 - - креветки i пильчастi креветки, глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):        
0306 16 91 00 - - - виду Crangon Crangon   0 0 -
0306 16 99 00 - - - iншi   0 0 -
0306 17 - - iншi креветки:        
0306 17 91 00 - - - глибоководнi рожевi (Parapenaеus longirostris)   0 0 -
0306 17 92 00 - - - роду Penaеus   0 0 -
0306 17 93 00 - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus   0 0 -
0306 17 94 00 - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon   0 0 -
0306 17 99 00 - - - iншi   0 0 -
0306 19 - - iншi, включаючи борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:        
0306 19 10 00 - - - раки прiсноводнi   0 0 -
0306 19 90 - - - iншi:        
  - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, не приготовленi iншим способом:        
0306 19 90 12 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba)   15 20 -
0306 19 90 30 - - - - - iншi   0 0 -
  - - - - iншi:        
0306 19 90 80 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba)   10 10 -
0306 19 90 90 - - - - - iншi   10 10 -
  - живi, свiжi або охолодженi:        
0306 31 00 00 - - лангуст європейський та iншi лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)   0 0 -
0306 32 - - омари (Homarus spp.):        
0306 32 10 00 - - - живi   0 0 -
  - - - iншi:        
0306 32 91 00 - - - - цiлi   0 0 -
0306 32 99 00 - - - - iншi   0 0 -
0306 33 - - краби:        
0306 33 10 00 - - - виду Cancer pagurus   0 0 -
0306 33 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 34 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)   0 0 -
0306 35 - - креветки i пильчастi креветки глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):        
  - - - креветки виду Crangon crangon:        
0306 35 10 00 - - - - свiжi або охолодженi   0 0 -
0306 35 50 00 - - - - iншi   0 0 -
0306 35 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 36 - - креветки та iншi пильчастi креветки:        
0306 36 10 00 - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus   0 0 -
0306 36 50 00 - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon   0 0 -
0306 36 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 39 - - iншi, включаючи борошно грубого i мiлкого помолу та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:        
0306 39 10 00 - - - раки прiсноводнi   0 0 -
0306 39 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
0306 91 00 00 - - лангуст європейський та iншi лангусти (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)   0 0 -
0306 92 - - омари (Homarus spp.):        
0306 92 10 00 - - - цiлi   0 0 -
0306 92 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 93 - - краби:        
0306 93 10 00 - - - виду Cancer pagurus   0 0 -
0306 93 90 00 - - - iншi   0 0 -
0306 94 00 00 - - омар норвезький (Nephrops norvegicus)   0 0 -
0306 95 - - креветки та пильчастi креветки:        
  - - - креветки i пильчастi креветки глибоководнi (Pandalus spp., Crangon crangon):        
  - - - - виду Crangon crangon:        
0306 95 11 00 - - - - - варенi у водi або на парi   0 0 -
0306 95 19 00 - - - - - iншi   0 0 -
0306 95 20 00 - - - - Pandalus spp.   0 0 -
  - - - креветки та iншi пильчастi креветки:        
0306 95 30 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus   0 0 -
0306 95 40 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon   0 0 -
0306 95 90 00 - - - - iншi   0 0 -
0306 99 - - iншi, включаючи борошно грубого i мiлкого помолу та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування:        
0306 99 10 00 - - - раки прiсноводнi   0 0 -
0306 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
0307 Молюски, в черепашцi або без черепашки, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або в розсолi; копченi молюски, в черепашцi або без черепашки, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок та гранули з молюскiв, придатнi для харчування:        
  - устрицi:        
0307 11 - - живi, свiжi або охолодженi:        
0307 11 10 00 - - - устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна   0 0 -
0307 11 90 00 - - - iншi   0 0 -
0307 12 00 00 - - мороженi   0 0 -
0307 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi роду Pesten, Chlamys або Placopesten:        
0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 22 - - мороженi:        
0307 22 10 00 - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus)   0 0 -
0307 22 90 00 - - - iншi   0 0 -
0307 29 00 00 - - iншi   0 0 -
  - мiдiї (Mytilus spp., Perna spp.):        
0307 31 - - живi, свiжi або охолодженi:        
0307 31 10 00 - - - Mytilus spp.   5 5 -
0307 31 90 00 - - - Perna spp.   5 5 -
0307 32 - - мороженi:        
0307 32 10 00 - - - Mytilus spp.   5 5 -
0307 32 90 00 - - - Perna spp.   5 5 -
0307 39 - - iншi:        
0307 39 20 00 - - - Mytilus spp.   5 5 -
0307 39 80 00 - - - Perna spp.   5 5 -
  - каракатицi i кальмари:        
0307 42 - - живi, свiжi або охолодженi:        
0307 42 10 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)   0 0 -
0307 42 20 00 - - - Loligo spp.   0 0 -
0307 42 30 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   0 0 -
0307 42 40 00 - - - виду Todarodes sagittatus   0 0 -
0307 42 90 00 - - - iншi   0 0 -
0307 43 - - мороженi:        
  - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):        
  - - - - виду Sepiola:        
0307 43 21 00 - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti)   5 5 -
0307 43 25 00 - - - - - iншi   5 5 -
0307 43 29 00 - - - - Sepia officinalis, Rossia macrosoma   5 5 -
  - - - Loligo spp.:        
0307 43 31 00 - - - - Loligo vulgaris   2 2 -
0307 43 33 00 - - - - Loligo pealei   2 2 -
0307 43 35 00 - - - - Loligo gahi   2 2 -
0307 43 38 00 - - - - iншi   2 2 -
0307 43 91 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   2 2 -
0307 43 92 00 - - - кальмари (Illex spp.)   5 5 -
0307 43 95 00 - - - видiв Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus   2 2 -
0307 43 99 00 - - - iншi   5 5 -
0307 49 - - iншi:        
0307 49 20 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)   5 5 -
0307 49 40 00 - - - Loligo spp.   5 5 -
0307 49 50 00 - - - кальмари (Ommastrephes spp., крiм Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)   5 5 -
0307 49 60 00 - - - видiв Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus   5 5 -
0307 49 80 00 - - - iншi   5 5 -
  - спрути або восьминоги (Octopus spp.):        
0307 51 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 52 00 00 - - мороженi   0 0 -
0307 59 00 00 - - iншi   0 0 -
0307 60 00 - равлики, крiм морських:        
0307 60 00 10 - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення, не приготовленi iншим способом   5 5 -
0307 60 00 90 - - iншi   10 10 -
  - клеми, серцевидки i ковчеги (їстiвнi двостулковi молюски) (родин Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae):        
0307 71 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 72 - - мороженi:        
0307 72 10 00 - - - смугастий венус i iншi види родини Veneridae   5 5 -
0307 72 90 00 - - - iншi   5 5 -
0307 79 00 00 - - iншi   5 5 -
  - морськi вушка (Haliotis spp.) i стромбуси (Strombus spp.):        
0307 81 00 00 - - морськi вушка (Haliotis spp.) живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 82 00 00 - - стромбуси (Strombus spp.) живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 83 00 00 - - морськi вушка (Haliotis spp.) мороженi   5 5 -
0307 84 00 00 - - стромбуси (Strombus spp.) мороженi   5 5 -
0307 87 00 00 - - iншi морськi вушка (Haliotis spp.)   5 5 -
0307 88 00 00 - - iншi стромбуси (Strombus spp.)   5 5 -
  - iншi, включаючи борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування:        
0307 91 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0307 92 00 00 - - мороженi   5 5 -
0307 99 00 00 - - iншi   5 5 -
0308 Водянi безхребетнi, крiм ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi, в розсолi або копченi, гарячого або холодного копчення, борошно, порошок i гранули з водяних безхребетних даної товарної позицiї, придатнi для харчування:        
  - голотурiї (Stichopus japonicus, Holothuroidea):        
0308 11 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0308 12 00 00 - - мороженi   5 5 -
0308 19 00 00 - - iншi   5 5 -
  - морськi їжаки (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus):        
0308 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0308 22 00 00 - - мороженi   5 5 -
0308 29 00 00 - - iншi   5 5 -
0308 30 - медузи (Rhopilema spp.):        
0308 30 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0308 30 50 00 - - мороженi   5 5 -
0308 30 90 00 - - iншi   5 5 -
0308 90 - iншi:        
0308 90 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi   0 0 -
0308 90 50 00 - - мороженi   5 5 -
0308 90 90 00 - - iншi   5 5 -

 

Група 04
Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi

     Примiтки:

     1. Термiн "молоко" означає незбиране молоко або повнiстю чи частково знежирене молоко.

     2. У товарнiй позицiї 0405:

     (а) термiн "вершкове масло" означає натуральне вершкове масло, сироваткове чи рекомбiноване (вiдновлене) вершкове масло (свiже, солоне або згiркле, у тому числi консервоване вершкове масло), виготовлене виключно з молока, з вмiстом молочного жиру 80 мас.% або бiльше, але не бiльш як 95 мас.%, з максимальним вмiстом сухого знежиреного молочного залишку 2 мас.% i з максимальним вмiстом води 16 мас.%. Вершкове масло не мiстить доданих емульгаторiв, але може мiстити хлорид натрiю, харчовi барвники, нейтралiзувальнi солi та нешкiдливi культури молочнокислих бактерiй;

     (b) термiн "молочнi пасти" означає здатнi намащуватися емульсiї типу "вода в маслi", що мiстять молочний жир як єдиний жир у продуктi в кiлькостi 39 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.%.

     3. Продукти, одержанi шляхом концентрування молочної сироватки з доданням молока чи молочного жиру, класифiкуються як сири в товарнiй позицiї 0406 за умови, що вони мають такi три характеристики:

     (а) вмiст молочного жиру в перерахунку на суху речовину - 5 мас.% чи бiльше;

     (b) вмiст сухої речовини - не менш як 70 мас.%, але не бiльш як 85 мас.%; та

     (c) сформованi або здатнi формуватися.

     4. Ця група не включає:

     (а) продукти, одержанi з молочної сироватки, якi мiстять понад 95 мас.% лактози, вираженої як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину (товарна позицiя 1702);

     (b) продукти, одержанi з молока шляхом замiщення одного або бiльше з його натуральних компонентiв (наприклад, масляних жирiв) iншою речовиною (наприклад, олеїновими жирами) (товарна позицiя 1901 або 2106); або

     (с) альбумiни (включаючи концентрати двох або бiльше бiлкiв молочної сироватки, що мiстять понад 80 мас.% бiлкiв молочної сироватки у перерахунку на суху речовину) (товарна позицiя 3502) або глобулiни (товарна позицiя 3504).

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдпозицiї 0404 10 термiн "видозмiнена молочна сироватка" означає продукти, що складаються з компонентiв сироватки, тобто сироватку з повнiстю або частково вилученими лактозою, бiлками чи мiнеральними речовинами, сироватку, до якої доданi натуральнi компоненти молочної сироватки, а також продукти, одержанi шляхом змiшування натуральних компонентiв молочної сироватки.

     2. У товарнiй пiдпозицiї 0405 10 термiн "вершкове масло" не означає дегiдроване вершкове масло або топлене масло (товарна пiдпозицiя 0405 90).

     Додатковi примiтки:

     1. Ставка мита, що застосовується до сумiшей, якi входять до товарних позицiй 0401 - 0406, повинна бути такою:

     (а) до сумiшей, в яких один з компонентiв становить не менш як 90 мас.%, застосовується та ж ставка мита, що i до цього компонента;

     (b) до iнших сумiшей - ставка мита, яка застосовується до того компонента, що має найвищу ставку iмпортного мита.

     2. Для товарних пiдпозицiй 0408 11 i 0409 19 застосовується таке:

     вираз "консервованi iншим способом" застосовується також i до яєчних жовткiв з невеликою кiлькiстю солi (зазвичай, кiлькiсть менш як 12 мас.%) або з невеликою кiлькiстю хiмiчних речовин, доданих в цiлях консервування, за умови, що виконуються обидвi такi умови:

     (i) продукти зберiгають характер яєчних жовткiв товарних пiдпозицiй 0408 11 та 0408 19;

     (ii) сiль або хiмiчнi речовини не використовуються в бiльшiй кiлькостi, нiж це необхiдно для цiлей консервування.

     3. Молочнi продукти товарної групи 4 включають в себе молочнi пермеати, якi є молочними продуктами та характеризуються високим вмiстом лактози i отриманi шляхом видалення молочних жирiв i бiлкiв з молока, сироватки, вершкiв та/або солодкої маслянки, та/або з аналогiчної сировини шляхом ультрафiльтрацiї або iнших методiв обробки.

     4. Для товарних пiдпозицiй 0404 10 та 0404 90 застосовується таке:

     Молочний пермеат вiдрiзняється вiд сироваткового пермеату наявнiстю речовин (наприклад, молочної кислоти, лактатiв i глiкомакропептидiв), що утворюються у процесi виробництва молочної сироватки.

     Товарна пiдпозицiя 0404 10 включає в себе "сироватковий пермеат", який являє собою продукт iз злегка кислим запахом, отриманий iз сироватки або сумiшей натуральних компонентiв сироватки шляхом ультрафiльтрацiї або iнших методiв обробки.

     Наявнiсть речовин в пермеатi, якi утворенi пiд час виробництва молочної сироватки (наприклад, молочна кислота, лактати та глiкомакропептиди), є умовою класифiкацiї "сироваткового пермеату" в товарнiй пiдпозицiї 0404 10.

     Товарна пiдпозицiя 0404 90 включає в себе "молочний пермеат", який являє собою продукт, як правило, з молочним запахом та отримується з молока шляхом ультрафiльтрацiї або iнших методiв обробки.

     "Молочний пермеат" не мiстить або мiстить малу кiлькiсть молочної кислоти та лактатiв (максимальнi кiлькiснi рiвнi молочної кислоти та лактатiв в молочному пермеатi такi: 0,1 мас.% в порошковiй формi; 0,015 мас.% в рiдкiй формi). Зазначенi показники вмiсту молочної кислоти та лактатiв в молочному пермеатi, а також вiдсутнiсть глiкомакропептидiв є умовами для класифiкацiї молочного пермеату в товарнiй позицiї 0404 90.

     Для вимiрювання вмiсту лактатiв необхiдно використовувати методику, що викладена в ISО 8069:2005, а метод для визначення вмiсту глiкомакропептидiв (казеїномакропептидiв) викладений у додатку XII до Регламенту ЄС N 273/2008 вiд 5 березня 2008 року (OJ L 88, 29.3.2008, p.1).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0401 Молоко та вершки, незгущенi та без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0401 10 - з вмiстом жирiв не бiльш як 1 мас.%:        
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 10 90 00 - - iншi   10 10 -
0401 20 - з вмiстом жирiв понад 1 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%:        
  - - не бiльш як 3 мас.%:        
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 20 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 3 мас.%:        
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 20 99 00 - - - iншi   10 10 -
0401 40 - з вмiстом жиру бiльш як 6 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%:        
0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 40 90 00 - - iншi   10 10 -
0401 50 - з вмiстом жиру бiльш як 10 мас.%:        
  - - не бiльш як 21 мас.%:        
0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 50 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 21 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 50 39 00 - - - iншi   10 10 -
  - - понад 45 мас.%:        
0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л   10 10 -
0401 50 99 00 - - - iншi   10 10 -
0402 Молоко та вершки, згущенi або з доданням цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0402 10 - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв не бiльш як 1,5 мас.%:        
  - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
  - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом жирiв понад 1,5 мас.%:        
0402 21 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:        
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 21 18 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:        
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 21 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0402 29 - - iншi:        
  - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 27 мас.%:        
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi:        
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 29 19 00 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 27 мас.%:        
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 29 99 00 - - - - iншi   10 10 -
  - iншi:        
0402 91 - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
0402 91 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас.%   10 10 -
0402 91 30 00 - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас.%, але не бiльш як 10 мас.%   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 59 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:        
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 91 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0402 99 - - iншi:        
0402 99 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас.%   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 9,5 мас.%, але не бiльш як 45 мас.%:        
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 99 39 00 - - - - iншi   10 10 -
  - - - з вмiстом жирiв понад 45 мас.%:        
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг   10 10 -
0402 99 99 00 - - - - iншi   10 10 -
0403 Маслянка, коагульованi молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi (бактерiальними заквасками) молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, ароматизованi чи неароматизованi, з доданням або без додання фруктiв, горiхiв чи какао:        
0403 10 - йогурт:        
  - - неароматизований, без додання фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - - iнший, з вмiстом жирiв:        
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - ароматизований або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iнший, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
0403 90 - iншi:        
  - - неароматизованi, без додання фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - у порошку, гранулах чи iнших твердих видах:        
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом жирiв:        
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
  - - ароматизованi або з доданням фруктiв, горiхiв або какао:        
  - - - у порошку, гранулах або в iнших твердих видах, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом молочних жирiв:        
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас.%   10 10 -
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас.%, але не бiльш як 6 мас.%   10 10 -
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас.%   10 10 -
0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин; продукти, що складаються з натуральних компонентiв молока, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин, в iншому мiсцi не зазначенi:        
0404 10 - молочна сироватка, видозмiнена чи нi, згущена або незгущена, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - - у порошку, гранулах чи iншому твердому виглядi:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - iнша:        
  - - - без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - iншi, з вмiстом бiлкiв (вмiст азоту x 6,38):        
  - - - - не бiльш як 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - - - понад 15 мас.% i з вмiстом жирiв:        
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас.%   10 10 -
0404 90 - iншi:        
  - - без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин та з вмiстом жирiв:        
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас.%   10 10 -
  - - iншi, з вмiстом жирiв:        
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас.%   10 10 -
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас.%, але не бiльш як 27 мас.%   10 10 -
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас.%   10 10 -
0405 Масло вершкове та iншi жири, виробленi з молока; молочнi пасти:        
0405 10 - масло вершкове:        
  - - з вмiстом жирiв не бiльш як 85 мас.%:        
  - - - масло вершкове натуральне:        
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг   10 10 -
0405 10 19 00 - - - - iнше   10 10 -
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване   10 10 -
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне)   10 10 -
0405 10 90 00 - - iншi   10 10 -
0405 20 - молочнi пасти:        
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас.%, але не бiльш як 60 мас.%   10 10 -
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас.%, але не бiльш як 75 мас.%   10 10 -
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас.%, але не бiльш як 80 мас.%   10 10 -
0405 90 - iншi:        
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас.% i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас.%   10 10 -
0405 90 90 00 - - iншi   10 10 -
0406 Сири всiх видiв i кисломолочний сир:        
0406 10 - свiжий сир (без визрiвання), включаючи сир з молочної сироватки, i кисломолочний сир:        
  - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.%:        
0406 10 30 00 - - - моцарелла в рiдинi або без неї   10 10 -
0406 10 50 00 - - - iншi   10 10 -
0406 10 80 00 - - iншi   10 10 -
0406 20 00 00 - сири тертi або в порошку, усiх сортiв   10 10 -
0406 30 - сири плавленi, крiм тертих або в порошку:        
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званого "шабцигера" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - з вмiстом жиру не бiльш як 36 мас.% i з вмiстом жиру в сухiй речовинi:        
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас.%   10 10 -
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас.%   10 10 -
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас.%   10 10 -
0406 40 - блакитнi сири та iншi сири, що мiстять прожилки, отриманi внаслiдок використання Penicillium roqueforti:        
0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort)   10 10 -
0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola)   10 10 -
0406 40 90 00 - - iншi   10 10 -
0406 90 - iншi сири:        
0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв   10 10 -
  - - iншi:        
0406 90 13 00 - - - емменталь (Emmentaler)   10 10 -
0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyere), збрiнц (Sbrinz)   10 10 -
0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell)   10 10 -
0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine)   10 10 -
0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar)   10 10 -
0406 90 23 00 - - - едeм (Edam)   10 10 -
0406 90 25 00 - - - тильзитер (Tilsit)   10 10 -
0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval)   10 10 -
0406 90 32 00 - - - фета (Feta)   10 10 -
0406 90 35 00 - - - кефалотiрi (Kefalo-Tyri)   10 10 -
0406 90 37 00 - - - фiнляндiя (Finlandia)   10 10 -
0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg)   10 10 -
  - - - iншi:        
0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози   10 10 -
  - - - - iншi:        
  - - - - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас.% i з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:        
  - - - - - - не бiльш як 47 мас.%:        
0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (ParmigianoReggiano)   10 10 -
0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino)   10 10 -
0406 90 69 00 - - - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%:        
0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone)   10 10 -
0406 90 74 00 - - - - - - - мааздам (Maasdam)   10 10 -
0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano)   10 10 -
0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсо (Samsо)   10 10 -
0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda)   10 10 -
0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio)   10 10 -
0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey)   10 10 -
0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert)   10 10 -
0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie)   10 10 -
0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri)   10 10 -
  - - - - - - - iншi сири, з вмiстом води в перерахунку на знежирену речовину:        
0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас.%, але не бiльш як 52 мас.%   10 10 -
0406 90 89 00 - - - - - - - - понад 52 мас.%, але не бiльш як 62 мас.%   10 10 -
0406 90 92 00 - - - - - - - - понад 62 мас.%, але не бiльш як 72 мас.%   10 10 -
0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас.%   10 10 -
0406 90 99 - - - - - iншi:        
0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом   10 10 -
0406 90 99 90 - - - - - - iншi   10 10 -
0407 Яйця птахiв у шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi:        
  - заплiдненi яйця для iнкубацiї:        
0407 11 00 00 - - кур домашнiх (Gallus domesticus)   5 5 шт
0407 19 - - iншi:        
  - - - iнших свiйських птахiв:        
0407 19 11 00 - - - - iндичi чи гусячi   12 12 шт
0407 19 19 00 - - - - iншi   5 5 шт
0407 19 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - яйця свiжi iншi:        
0407 21 00 00 - - кур свiйських (Gallus domesticus)   12 12 тис. шт
0407 29 - - iншi:        
0407 29 10 00 - - - iнших свiйських птахiв   12 12 тис. шт
0407 29 90 00 - - - iншi   12 12 шт
0407 90 - iншi:        
0407 90 10 00 - - iнших свiйських птахiв   12 12 тис. шт
0407 90 90 00 - - iншi   12 12 шт
0408 Яйця птицi без шкаралупи та яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi у водi або на парi, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з доданням чи без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин:        
  - яєчнi жовтки:        
0408 11 - - сушенi:        
0408 11 20 00 - - - непридатнi для вживання   10 10 -
0408 11 80 00 - - - iншi   10 10 -
0408 19 - - iншi:        
0408 19 20 00 - - - непридатнi для вживання   10 10 -
  - - - iншi:        
0408 19 81 00 - - - - рiдкi   10 10 -
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi   10 10 -
  - iншi:        
0408 91 - - сушенi:        
0408 91 20 00 - - - непридатнi для вживання   10 10 -
0408 91 80 00 - - - iншi   10 10 -
0408 99 - - iншi:        
0408 99 20 00 - - - непридатнi для вживання   10 10 -
0408 99 80 00 - - - iншi   10 10 -
0409 00 00 00 Мед натуральний   13 13 -
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   20 20 -

 

Група 05
Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) їстiвнi продукти (крiм кишок, сечових мiхурiв, шлункiв тварин, цiлих чи шматками, та кровi тварин, рiдкої чи сухої);

     (b) шкури i шкiри, включаючи хутро, крiм продукцiї товарної позицiї 0505, та обрiзкiв i вiдходiв аналогiчних необроблених шкур товарної позицiї 0511 (група 41 чи 43);

     (с) сировину тваринного походження для текстильної промисловостi, крiм кiнського волосу та його вiдходiв (роздiл XI); або

     (d) готовi вузли та пучки для виробництва мiтел i щiток (товарна позицiя 9603).

     2. У товарнiй позицiї 0501 людське волосся, сортоване за довжиною, не вважається обробленим (за умови, що основи та кiнцi волосся не розташованi у вiдповiдному порядку).

     3. В УКТ ЗЕД термiн "слонова кiстка" означає бивнi та iкла слона, бегемота, моржа, нарвала, дикого кабана, роги носорога, а також зуби всiх тварин.

     4. В УКТ ЗЕД термiн "кiнський волос" означає волос гриви або хвоста коней чи великої рогатої худоби. Товарна позицiя 0511 включає, inter alia, кiнський волос та його вiдходи, представленi або не представленi у виглядi шару волосу на пiдкладцi або без неї.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся   20 20 -
0502 Щетина свiйських або диких свиней; борсуковий волос та iнший волос, використовуванi для виробництва щiток; вiдходи щетини або волосу:        
0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини   20 20 -
0502 90 00 00 - iншi   20 20 -
[0503]          
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi   5 5 -
0505 Шкурки та iншi частини птахiв, укритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я (обрiзанi чи необрiзанi) i пух, очищенi або неочищенi, дезiнфiкованi чи обробленi з метою їх збереження, але якi не пройшли подальшої обробки; порошок i вiдходи пiр'я або частин пiр'я:        
0505 10 - пiр'я, придатне для набивання; пух:        
0505 10 10 00 - - необробленi   20 20 -
0505 10 90 00 - - iншi   20 20 -
0505 90 00 00 - iншi   20 20 -
0506 Кiстки та роговий стрижень, необробленi, знежиренi, якi пройшли первинну обробку (але без надання форми), обробленi кислотою або дежелатинованi; порошок та вiдходи цих продуктiв:        
0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою   20 20 -
0506 90 00 00 - iншi   20 20 -
0507 Слонова кiстка, черепаховий панцир, вус китовий (включаючи бахрому) або iнших морських ссавцiв, роги, роги оленя, копита, нiгтi, кiгтi та дзьоби, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми; порошок i вiдходи цих матерiалiв:        
0507 10 00 00 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки   20 20 -
0507 90 00 00 - iншi   20 20 -
0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи   20 20 -
[0509]          
0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання   0 0 -
0511 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi; мертвi тварини групи 01 або 03, непридатнi для вживання:        
0511 10 00 00 - сперма бикiв   0 0 шт(1)
  - iншi:        
0511 91 - - продукти з риб або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних; мертвi тварини групи 03:        
0511 91 10 00 - - - вiдходи рибнi   0 0 -
0511 91 90 00 - - - iншi   5 5 -
0511 99 - - iншi:        
0511 99 10 - - - сухожилля та жили; обрiзи та аналогiчнi вiдходи необроблених шкур:        
0511 99 10 10 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей)   0 0 -
0511 99 10 90 - - - - iншi   5 5 -
  - - - губки натуральнi тваринного походження:        
0511 99 31 00 - - - - необробленi   5 5 -
0511 99 39 00 - - - - iншi   5 5 -
0511 99 85 - - - iншi:        
0511 99 85 10 - - - - ембрiони великої рогатої худоби   0 0 -
0511 99 85 90 - - - - iншi   0 0 -

____________
     (1) Соломка (нормативна кiлькiсть, необхiдна для осiменiння).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.