Роздiл III
ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) свиняче сало та жир свинячий або жир свiйської птицi товарної позицiї 0209;

     (b) какао-масло та какао-жир товарної позицiї 1804;

     (c) готовi харчовi продукти, що мають понад 15 мас.% продуктiв товарної позицiї 0405 (в основному група 21);

     (d) шкварки (товарна позицiя 2301) або залишки, вiдходи, зазначенi у товарних позицiях 2304 - 2306;

     (e) жирнi кислоти, готовий вiск, фармацевтичнi засоби, фарби, лаки, мило, парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби, сульфованi олiї та iншi товари роздiлу VI; або

     (f) фактис (вулканiзована рослинна олiя), що видiляється з олiй (товарна позицiя 4002).

     2. До товарної позицiї 1509 не включаються олiї, одержанi з маслин або оливок, шляхом екстрагування розчинником (товарна позицiя 1510).

     3. До товарної позицiї 1518 не включаються жири або олiї чи їх фракцiї, денатурованi лише простим способом, що пiдлягають включенню до товарних позицiй, до яких належать вiдповiднi неденатурованi жири, олiї або їх фракцiї.

     4. Соапсток, олiйний фуз i жировi залишки, стеариновий пек, глiцериновий пек та залишки вовняного жиру (жиропоту) включаються до товарної позицiї 1522.

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     У товарних пiдпозицiях 1514 11 i 1514 19 термiн "олiя свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти" означає нелетку олiю, що мiстить менш як 2 мас.% ерукової кислоти.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарних пiдпозицiях i товарних пiдкатегорiях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 - 1515 90 59 00 i 1518 00 31 00:

     (а) нелеткi олiї, рiдкi або твердi, одержанi пресуванням, вважаються "сирими", якщо вони не пройшли iнших обробок, крiм:

     декантування в межах нормального вiдрiзку часу;

     центрифугування або фiльтрацiї (за винятком будь-якого процесу фiльтрацiї адсорбцiєю або iншого фiзичного чи хiмiчного процесу) за умови, що для вiдокремлення олiї вiд її твердих складових застосовувалася лише така механiчна сила, як сила тяжiння, сила тиску або вiдцентрова сила;

     (b) нелеткi олiї, рiдкi або твердi, одержанi екстракцiєю, вважаються "сирими", якщо вони не вiдрiзняються нi за кольором, нi за запахом, нi за смаком, нi за визнаними спецiальними аналiтичними властивостями вiд олiй i жирiв, одержаних пiд тиском;

     (c) термiн "олiї сирi" поширюється також на олiю iз сої, рафiновану гiдратацiєю, та олiю з бавовнику, очищену вiд госиполу.

     2. А. До товарних позицiй 1509 i 1510 включаються лише олiї, якi одержанi виключно пiд час обробки маслин або оливок i мають аналiтичнi характеристики щодо вмiсту (кiлькостi) жирних кислот i стеринiв, якi зазначенi в додатку I Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91 вiд 11 липня 1991 року (OJ, L 248, 05.09.1991, p.1). Їх присутнiсть визначається методами, викладеними у додатках V та X зазначеного Регламенту.

     До товарних позицiй 1509 i 1510 не включаються оливкова олiя, змiнена хiмiчним способом (зокрема переетерифiкована оливкова олiя), i сумiшi оливкової олiї з олiєю iншого походження. Наявнiсть реетерифiкованної оливкової олiї визначається за допомогою методу, викладеного у додатку VII Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91 вiд 11 липня 1991 року (OJ, L 248, 05.09.1991, p.1).

     B. До товарної пiдпозицiї 1509 10 включається лише оливкова олiя, яку визначено у нижчезазначених пунктах 1, 2 i 3 та одержано виключно з використанням механiчних або iнших фiзичних засобiв за умов, якi не призводять до погiршення якостi олiї, i яка не зазнала нiякої iншої обробки, крiм промивання, декантування, центрифугування або фiльтрування. Олiя, одержана з маслин або оливок за допомогою розчинникiв, хiмiчних або бiохiмiчних реагентiв або переетерифiкацiєю, також як i будь-якi сумiшi з олiями iнших видiв, виключаються з цiєї товарної позицiї.

     1. У товарнiй пiдкатегорiї 1509 10 10 00 класифiкується необроблена оливкова олiя "lampante olive oil", яка має характеристики оливкових олiй, що зазначенi в категорiї 3 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     2. У товарнiй пiдкатегорiї 1509 10 20 00 класифiкується необроблена оливкова олiя "extra virgin olive oil", яка має характеристики оливкових олiй, що зазначенi в категорiї 1 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     3. У товарнiй пiдкатегорiї 1509 10 80 00 класифiкується iнша необроблена оливкова олiя, яка має характеристики оливкових олiй, що зазначенi в категорiї 2 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     C. У товарнiй пiдкатегорiї 1509 90 00 00 класифiкується оливкова олiя, яку одержують у результатi обробки оливкових олiй товарних пiдкатегорiй 1509 10 10 00, 1509 10 20 00 та/або 1509 10 80 00, змiшана або незмiшана з необробленою оливковою олiєю та має характеристики оливкових олiй, якi зазначенi в категорiях 4 та 5 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     D. У товарнiй пiдкатегорiї 1510 00 10 00 термiн "олiї сирi" означає олiї, якi мають характеристики оливкових олiй, якi зазначенi в категорiї 6 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     E. У товарнiй пiдкатегорiї 1510 00 90 00 класифiкуються олiї, якi одержанi у результатi обробки олiй товарної пiдкатегорiї 1510 00 10 00, змiшанi або незмiшанi з необробленою оливковою олiєю, та олiї, якi не мають характеристик олiй, зазначених у додаткових примiтках 2 (B), 2 (C), 2 (D) до цiєї групи.

     Олiї цiєї товарної пiдкатегорiї повиннi мати характеристики оливкових олiй, якi зазначенi в категорiях 7 та 8 у додатку I до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     3. До товарних пiдкатегорiй 1522 00 31 00 i 1522 00 39 00 не включаються:

     (а) залишки, одержанi пiд час обробки жирових речовин, що мiстять олiю, з йодним iндексом менш як 70 або бiльш як 100, який визначається згiдно з методом, викладеним у додатку XVI до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     (b) залишки, одержанi пiд час обробки жирових речовин, що мiстять олiю i мають йодний iндекс бiльш як 70 або менш як 100, для яких площа пiку об'єму утримування бета-ситостерину1 становить менш як 93 % вiд загальної площi пiкiв стеринiв та яка визначена методом, викладеним у додатку V до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (EC) N 2568/91.

     4. Аналiтичнi методи визначення характеристик згаданих вище продуктiв зазначенi у додатках до зазначеного вище Регламенту Комiсiї (ЕС) N 2568/91. У той же час необхiдно враховувати iнформацiю, що зазначена у додатку I до зазначеного Регламенту.

____________
     1 Дельта-5,23-стигмостадiєнол + холестерин + бета-ситостерин + ситостанол+ дельта-5-авенастерин + дельта-5,24-стигмостадiєнол.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
1501 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503:        
1501 10 - лярд:        
1501 10 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1501 10 90 00 - - iнший   20 20 -
1501 20 - iнший жир свинячий:        
1501 20 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1501 20 90 00 - - iнший   20 20 -
1501 90 00 00 - iнший   20 20 -
1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503:        
1502 10 - жир топлений:        
1502 10 10 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:        
1502 10 10 10 - - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила   0 0 -
1502 10 10 90 - - - iншi   12 12 -
1502 10 90 00 - - iншi   12 12 -
1502 90 - iншi:        
1502 90 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   12 12 -
1502 90 90 00 - - iншi   12 12 -
1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом:        
  - лярд-стеарин i олеостеарин:        
1503 00 11 00 - - для промислового використання   20 20 -
1503 00 19 00 - - iншi   20 20 -
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1503 00 90 00 - iншi   20 20 -
1504 Жири i масла та їх фракцiї, з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1504 10 - жири та їх фракцiї, з риб'ячої печiнки:        
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г   7 7 -
  - - iншi:        
1504 10 91 00 - - - з палтуса   7 7 -
1504 10 99 00 - - - iншi   7 7 -
1504 20 - жири i масла та їх фракцiї, з риби, крiм жирiв з печiнки:        
1504 20 10 00 - - твердi фракцiї   7 7 -
1504 20 90 00 - - iншi   7 7 -
1504 30 - жири i масла та їх фракцiї, з морських ссавцiв:        
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї   7 7 -
1504 30 90 00 - - iншi   7 7 -
1505 00 Вовняний жир (жиропiт) i жировi речовини, отримуванi з нього (включаючи ланолiн):        
1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропiт), сирий   10 10 -
1505 00 90 00 - iншi   10 10 -
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   10 10 -
1507 Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1507 10 - олiя сира, рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована:        
1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1507 10 90 00 - - iншi   10 10 -
1507 90 - iншi:        
1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1507 90 90 00 - - iншi   10 10 -
1508 Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1508 10 - олiя сира:        
1508 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1508 10 90 00 - - iншi   10 10 -
1508 90 - iншi:        
1508 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1508 90 90 00 - - iншi   10 10 -
1509 Олiя оливкова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1509 10 - необроблена олiя оливкова (virgin olive oil):        
1509 10 10 00 - - для промислового та технiчного використання або пiсля рафiнування для харчування (lampante olive oil)   10 10 -
1509 10 20 00 - - харчова олiя екстра-класу (extra virgin olive oil)   10 10 -
1509 10 80 00 - - iнша   10 10 -
1509 90 00 00 - iншi   10 10 -
1510 00 Iншi олiї та їх фракцiї, виробленi виключно з маслин або оливок, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, i сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509:        
1510 00 10 00 - олiї сирi   10 10 -
1510 00 90 00 - iншi   20 20 -
1511 Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
1511 10 - олiя сира:        
1511 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0 0 -
1511 10 90 00 - - iншi   0 0 -
1511 90 - iншi:        
  - - твердi фракцiї:        
1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   0 0 -
1511 90 19 00 - - - iншi   0 0 -
  - - iншi:        
1511 90 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0 0 -
1511 90 99 00 - - - iншi   0 0 -
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiї соняшникова або сафлорова та їх фракцiї:        
1512 11 - - олiї сирi:        
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   8 8 -
  - - - iншi:        
1512 11 91 00 - - - - соняшникова   20 20 -
1512 11 99 00 - - - - сафлорова   20 20 -
1512 19 - - iншi:        
1512 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   10 10 -
1512 19 90 - - - iншi:        
1512 19 90 10 - - - - соняшникова   30 30 -
1512 19 90 90 - - - - сафлорова   20 20 -
  - олiя бавовняна та її фракцiї:        
1512 21 - - олiя сира, очищена або неочищена вiд госиполу:        
1512 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   10 10 -
1512 21 90 00 - - - iншi   10 10 -
1512 29 - - iншi:        
1512 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   10 10 -
1512 29 90 00 - - - iншi   10 10 -
1513 Олiї кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiя кокосова (з копри) та її фракцiї:        
1513 11 - - олiя сира:        
1513 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0 0 -
  - - - iншi:        
1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   0 0 -
1513 11 99 00 - - - - iншi   0 0 -
1513 19 - - iншi:        
  - - - твердi фракцiї:        
1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   5 5 -
1513 19 19 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - - iншi:        
1513 19 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
  - - - - iншi:        
1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   5 5 -
1513 19 99 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - олiї пальмоядрова або з бабасу та їх фракцiї:        
1513 21 - - олiя сира:        
1513 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   0 0 -
  - - - iншi:        
1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   0 0 -
1513 21 90 00 - - - - iншi   0 0 -
1513 29 - - iншi:        
  - - - твердi фракцiї:        
1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   0 0 -
1513 29 19 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi:        
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
  - - - - iншi:        
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   5 5 -
1513 29 90 00 - - - - - iншi   5 5 -
1514 Олiї свирiпова, рiпакова або гiрчична та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiї свирiпова або рiпакова з низьким вмiстом ерукової кислоти та їх фракцiї:        
1514 11 - - олiя сира:        
1514 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1514 11 90 00 - - - iнша   5 5 -
1514 19 - - iншi:        
1514 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1514 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
1514 91 - - олiя сира:        
1514 91 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1514 91 90 00 - - - iнша   5 5 -
1514 99 - - iнша:        
1514 99 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1514 99 90 00 - - - iншi   5 5 -
1515 Iншi нелеткi жири i олiї рослиннi (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу:        
  - олiя з насiння льону та її фракцiї:        
1515 11 00 00 - - олiя сира   20 20 -
1515 19 - - iншi:        
1515 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 19 90 00 - - - iншi   20 20 -
  - олiя з кукурудзи та її фракцiї:        
1515 21 - - олiя сира:        
1515 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
1515 21 90 00 - - - iнша   20 20 -
1515 29 - - iншi:        
1515 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 29 90 00 - - - iншi   15 15 -
1515 30 - олiя рицинова та її фракцiї:        
1515 30 10 00 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв   0 0 -
1515 30 90 00 - - iншi   0 0 -
1515 50 - олiя кунжутова та її фракцiї:        
  - - олiя сира:        
1515 50 11 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 50 19 00 - - - iнша   10 10 -
  - - iншi:        
1515 50 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 50 99 00 - - - iншi   5 5 -
1515 90 - iншi:        
1515 90 11 - - олiя тунгова; олiя джоджобова, ойтикова; вiск з мирта та японський вiск; їх фракцiї:        
1515 90 11 10 - - - олiя тунгова та її фракцiї   10 10 -
1515 90 11 90 - - - iншi   5 5 -
  - - олiя з насiння тютюну та її фракцiї:        
  - - - олiя сира:        
1515 90 21 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 90 29 00 - - - - iнша   5 5 -
  - - - iншi:        
1515 90 31 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
1515 90 39 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - iншi олiї та їх фракцiї:        
  - - - олiї сирi:        
1515 90 40 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
  - - - - iншi:        
1515 90 51 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   5 5 -
1515 90 59 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi   5 5 -
  - - - iншi:        
1515 90 60 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   5 5 -
  - - - - iншi:        
1515 90 91 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше   5 5 -
1515 90 99 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi   5 5 -
1516 Жири, масла i олiї, твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi:        
1516 10 - жири i масла твариннi та їх фракцiї:        
1516 10 10 - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:        
1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв   10 10 -
1516 10 10 90 - - - iншi   20 20 -
1516 10 90 - - iншi:        
1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв   10 10 -
1516 10 90 90 - - - iншi   20 20 -
1516 20 - жири i олiї рослиннi та їх фракцiї:        
1516 20 10 00 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск")   20 20 -
  - - iншi:        
1516 20 91 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше:        
1516 20 91 10 - - - - олiя оливкова   10 10 -
1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова   5 5 -
  - - - - олiя пальмоядрова та її фракцiї, рафiнованi, вибiленi, дезодорованi:        
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова   5 5 -
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий   5 5 -
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований   5 5 -
1516 20 91 90 - - - - iншi   20 20 -
  - - - iншi:        
1516 20 95 00 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування   20 20 -
  - - - - iншi:        
1516 20 96 - - - - - олiя арахiсова, з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас.%, за винятком олiї пальмоядрової, з брасiї, кокоса, рiпаку, свирiпи або копайба:        
  - - - - - - олiя пальмова:        
1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг   5 5 -
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша   5 5 -
1516 20 96 90 - - - - - - iншi   20 20 -
1516 20 98 - - - - - iншi:        
  - - - - - - олiї та їх фракцiї, для виготовлення харчових продуктiв:        
1516 20 98 11 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована   0 0 -
1516 20 98 12 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований   0 0 -
1516 20 98 13 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований   0 0 -
1516 20 98 19 - - - - - - - iншi   0 0 -
  - - - - - - iншi:        
1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання   5 5 -
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   5 5 -
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання   5 5 -
1516 20 98 90 - - - - - - - iншi   10 10 -
1517 Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв або олiй, або фракцiй рiзних жирiв або олiй цiєї групи, крiм харчових жирiв, або олiй, або їх фракцiй товарної позицiї 1516:        
1517 10 - маргарин, за винятком рiдкого маргарину:        
1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   10 10 -
1517 10 90 00 - - iнший   10 10 -
1517 90 - iншi:        
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас.%, але не бiльш як 15 мас.%   15 15 -
  - - iншi:        
1517 90 91 00 - - - нелеткi рослиннi олiї, рiдкi, змiшанi   15 15 -
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм   15 15 -
1517 90 99 - - - iншi:        
  - - - - для виробництва харчових продуктiв:        
1517 90 99 11 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги); замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла   5 5 -
1517 90 99 19 - - - - - iншi   10 10 -
1517 90 99 99 - - - - iншi   15 15 -
1518 00 Жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi чи в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм продуктiв товарної позицiї 1516; нехарчовi сумiшi або продукти з тваринних або рослинних жирiв, масел та олiй або фракцiй рiзних жирiв, масел чи олiй цiєї групи, в iншому мiсцi не зазначенi:        
1518 00 10 00 - лiноксин   5 5 -
  - олiя нелетка, рiдка, змiшана, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування:        
1518 00 31 00 - - сира   10 10 -
1518 00 39 00 - - iнша   10 10 -
  - iншi:        
1518 00 91 00 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516   10 10 -
  - - iншi:        
1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй   20 20 -
1518 00 99 00 - - - iншi   20 20 -
[1519]          
1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг   0 0 -
1521 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний, воски iнших комах i спермацет, рафiнованi чи нерафiнованi або забарвленi чи незабарвленi:        
1521 10 00 00 - воски рослиннi   0 0 -
1521 90 - iншi:        
1521 90 10 00 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений   15 15 -
  - - вiск бджолиний або iнших комах, рафiнований чи нерафiнований, забарвлений чи незабарвлений:        
1521 90 91 00 - - - неочищений   15 15 -
1521 90 99 00 - - - iнший   15 15 -
1522 00 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:        
1522 00 10 00 - дегра   20 20 -
  - залишки пiсля обробки жирових речовин або воску тваринного чи рослинного походження:        
  - - що мiстять олiю з властивостями оливкової олiї:        
1522 00 31 00 - - - соапсток   20 20 -
1522 00 39 00 - - - iншi   20 20 -
  - - iншi:        
1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток   20 20 -
1522 00 99 00 - - - iншi   20 20 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.