Роздiл VI
ПРОДУКЦIЯ ХIМIЧНОЇ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТI

     Примiтки:

     1. (A) Товари (що вiдрiзняються вiд радiоактивних руд), якi вiдповiдають опису в товарнiй позицiї 2844 або 2845, класифiкуються лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях УКТ ЗЕД.

     (B) Вiдповiдно до положень пункту (A) товари, якi вiдповiдають назвам товарних позицiй 2843, 2846 або 2852, класифiкуються лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях цього роздiлу.

     2. Вiдповiдно до положень примiтки 1 товари товарних позицiй 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 або 3808, що подаються в певнiй розфасовцi або поставляються для роздрiбної торгiвлi, повиннi класифiкуватися лише в цих товарних позицiях i нi в яких iнших товарних позицiях УКТ ЗЕД.

     3. Товари, поданi у наборах, якi складаються з двох або бiльше окремих компонентiв, що включенi повнiстю або частково до цього роздiлу i призначенi для змiшування з метою одержання продуктiв роздiлу VI або VII, повиннi класифiкуватися у вiдповiдних для цих продуктiв товарних позицiях за умови, що цi компоненти:

     (a) з урахуванням способу їх фасування явно призначенi для спiльного використання без попереднього перепакування або перефасування;

     (b) подаються разом; i

     (c) iдентифiкуються або за їх природою, або за вiдносними пропорцiями, в яких вони представленi як компоненти, що доповнюють один одного.

     Додаткова примiтка України:

     1. У цьому роздiлi термiни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв" та "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовуються лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 28
Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв

     Примiтки:

     1. Якщо у контекстi не обумовлено iнше, до товарних позицiй цiєї групи включаються лише:

     (a) окремi хiмiчнi елементи та окремi сполуки визначеного хiмiчного складу, якi мiстять або не мiстять домiшки;

     (b) воднi розчини продуктiв, зазначених у пунктi (а);

     (c) продукти, зазначенi у пунктi (а), розчиненi в iнших розчинниках за умови, що розчинення є звичайною i необхiдною умовою для їх збереження або транспортування i при цьому зберiгаються властивостi цих продуктiв, що не допускає їх використання в iнших цiлях, що вiдрiзняються вiд традицiйних;

     (d) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b) або (c), iз доданням стабiлiзуючої речовини (включаючи агент, що запобiгає злежуванню), необхiдної для їх збереження або транспортування;

     (e) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b), (c) або (d), iз доданням протипилового засобу або барвника для полегшення їх iдентифiкацiї або з мiркувань безпеки за умови, що цi домiшки не роблять продукт придатним для нетрадицiйного використання.

     2. Крiм дитiонiтiв i сульфоксилатiв, стабiлiзованих органiчними речовинами (товарна позицiя 2831), карбонатiв i пероксокарбонатiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2836), цiанiдiв, цiанiдоксидiв i комплексних цiанiдiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2837), фульмiнатiв, цiанатiв i тiоцiанатiв неорганiчних основ (товарна позицiя 2842), органiчних продуктiв, зазначених у товарних позицiях 2843 - 2846 та 2852, та карбiдiв (товарна позицiя 2849), до цiєї групи включаються тiльки такi сполуки вуглецю:

     (a) оксиди вуглецю, цiанiд водню (цiанистий водень), гримуча, iзоцiанова, тiоцiанова кислоти та iншi простi або комплекснi цiановi кислоти (товарна позицiя 2811);

     (b) галогенiдоксиди вуглецю (товарна позицiя 2812);

     (c) дисульфiд вуглецю (товарна позицiя 2813);

     (d) тiокарбонати, селенокарбонати, телурокарбонати, селеноцiанати, телуроцiанати, тетратiоцiанатодiамiнохромати (рейнекати) та iншi комплекснi цiанати неорганiчних основ (товарна позицiя 2842);

     (e) пероксид водню, отвердлий сечовиною (товарна позицiя 2847), оксисульфiд вуглецю, тiокарбонiлгалогенiди, цiан, цiангалогенiди, цiанамiд та їх металопохiднi (товарна позицiя 2853), за винятком цiанамiду кальцiю, як у чистому виглядi, так i з домiшками (група 31).

     3. Вiдповiдно до положень примiтки 1 до роздiлу VI до цiєї групи не включаються:

     (a) хлорид натрiю або оксид магнiю, чистi або з домiшками, чи iншi продукти роздiлу V;

     (b) органо-неорганiчнi сполуки, крiм зазначених у примiтцi 2 до цiєї групи;

     (c) продукти, зазначенi у примiтках 2, 3, 4 або 5 до групи 31;

     (d) неорганiчнi продукти, що використовуються як люмiнофори (товарна позицiя 3206); скловидна фрита та скло iнше у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв товарної позицiї 3207;

     (e) штучний графiт (товарна позицiя 3801); вогнегаснi продукти у виглядi зарядiв до вогнегасникiв чи вогнегасних гранат (товарна позицiя 3813); засоби для виведення чорнильних плям, розфасованi для роздрiбної торгiвлi (товарна позицiя 3824), штучно вирощенi кристали (крiм оптичних елементiв) галогенiдiв лужних i лужноземельних металiв товарної позицiї 3824, кожний масою не менш як 2,5 г;

     (f) дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння (природне, штучне або реконструйоване), а також порошок i кришиво iз цього камiння (товарнi позицiї 7102 - 7105) або дорогоцiннi метали та їх сплави групи 71;

     (g) метали, чистi або з домiшками, металевi сплави або металокерамiка, включаючи спеченi карбiди металiв (карбiди металiв, спеченi з металом), роздiлу XV; або

     (h) оптичнi елементи, наприклад, галогенiди лужних або лужноземельних металiв (товарна позицiя 9001).

     4. Комплекснi кислоти певного хiмiчного складу, що складаються з кислоти, яка утворена неметалом пiдгрупи II, i кислоти, яка утворена металом пiдгрупи IV, слiд класифiкувати у товарнiй позицiї 2811.

     5. До товарних позицiй 2826 - 2842 включаються лише солi металiв або амонiю чи пероксосолi.

     Якщо у контекстi не обумовлено iнше, подвiйнi або комплекснi солi слiд включати до товарної позицiї 2842.

     6. До товарної позицiї 2844 включаються лише:

     (a) технецiй (порядковий номер 43), прометiй (порядковий номер 61), полонiй (порядковий номер 84) i всi елементи з порядковими номерами бiльш як 84;

     (b) радiоактивнi iзотопи природнi або штучнi (включаючи iзотопи дорогоцiнних або недорогоцiнних металiв, зазначених вiдповiдно в роздiлах XIV i XV), змiшанi або незмiшанi;

     (c) органiчнi або неорганiчнi сполуки цих елементiв або iзотопiв, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, змiшанi або незмiшанi;

     (d) сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти i сумiшi, якi мiстять цi елементи або їх iзотопи, а також органiчнi або неорганiчнi сполуки зазначених елементiв та iзотопiв з питомою радiоактивнiстю бiльш як 74 Бк/г (0,002 мкКi/г);

     (e) вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв;

     (f) радiоактивнi залишки, придатнi або непридатнi для використання.

     У цiй примiтцi, а також у назвах товарних позицiй 2844 i 2845 термiн "iзотопи" означає:

     - iндивiдуальнi нуклiди, за винятком нуклiдiв, якi iснують у природi в моноiзотопному станi;

     - сумiшi iзотопiв одного елемента, збагаченi одним або кiлькома iзотопами, зазначеними вище, тобто елементи, в яких штучно змiнено природний iзотопний склад.

     7. До товарної позицiї 2853 включається фосфiд мiдi, (фосфориста мiдь), який мiстить бiльш як 15 мас.% фосфору.

     8. Хiмiчнi елементи (наприклад, кремнiй i селен), якi використовуються в електронiцi, включаються до цiєї групи за умови, що в необробленому виглядi вони мають продовгувату форму без подальшої обробки або форму цилiндрiв чи стрижнiв. Якщо такi хiмiчнi елементи мають форму дискiв, пластин або подiбнi форми, вони включаються до товарної позицiї 3818.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     У товарнiй пiдпозицiї 2852 10 термiн "визначеного хiмiчного складу" означає всi органiчнi або неорганiчнi сполуки ртутi, якi задовольняють вимоги примiток 1(а) - 1(е) до групи 28 та примiток 1(а) - 1(h) до групи 29.

     Додаткова примiтка:

     Якщо в контекстi не обумовлено iнше, солi, зазначенi у товарних пiдпозицiях, включають кислi солi та основнi солi.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ХIМIЧНI ЕЛЕМЕНТИ        
2801 Фтор, хлор, бром i йод:        
2801 10 00 00 - хлор   2 2 -
2801 20 00 00 - йод   0 0 -
2801 30 - фтор; бром:        
2801 30 10 00 - - фтор   5 5 -
2801 30 90 00 - - бром   5 5 -
2802 00 00 00 Сiрка сублiмована або осаджена; сiрка колоїдна   5 5 -
2803 00 00 00 Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй)   2 2 -
2804 Водень, iнертнi гази та iншi неметали:        
2804 10 00 00 - водень   2 2 м3 (1)
  - iнертнi гази:        
2804 21 00 00 - - аргон   2 2 м3 (1)
2804 29 - - iншi:        
2804 29 10 00 - - - гелiй   0 0 м3 (1)
2804 29 90 00 - - - iншi   5 5 м3 (1)
2804 30 00 00 - азот   5 5 м3 (1)
2804 40 00 00 - кисень   5 5 м3 (1)
2804 50 - бор; телур:        
2804 50 10 00 - - бор   5 5 -
2804 50 90 00 - - телур   5 5 -
  - кремнiй:        
2804 61 00 00 - - iз вмiстом не менш як 99,99 мас.% кремнiю   0 0 -
2804 69 00 00 - - iнший   0 0 -
2804 70 00 00 - фосфор   5 5 -
2804 80 00 00 - миш'як   5 5 -
2804 90 00 00 - селен   5 5 -
2805 Лужнi або лужноземельнi метали; рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах; ртуть:        
  - лужнi або лужноземельнi метали:        
2805 11 00 00 - - натрiй   5 5 -
2805 12 00 00 - - кальцiй   5 5 -
2805 19 - - iншi:        
2805 19 10 00 - - - стронцiй та барiй   5 5 -
2805 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
2805 30 - рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй, у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах:        
2805 30 10 00 - - сумiшi або сплави   5 5 -
  - - iншi:        
  - - - з чистотою 95 мас.% або бiльше:        
2805 30 20 00 - - - - церiй, лантан, празеодим та самарiй   5 5 -
2805 30 30 00 - - - - європiй, гадолiнiй, тербiй, диспрозiй, гольмiй, ербiй, тулiй, iтербiй, лютецiй та iтрiй   5 5 -
2805 30 40 00 - - - - скандiй   5 5 -
2805 30 80 00 - - - iншi   5 5 -
2805 40 - ртуть:        
2805 40 10 00 - - у флягах масою нетто 34,5 кг (стандартна маса) i вартiстю, визначеною на умовах ФОБ, за флягу не бiльш як 224 євро   5,5 5,5 -
2805 40 90 00 - - iнша   5 5 -
  II. КИСЛОТИ НЕОРГАНIЧНI ТА НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ КИСНЮ З НЕМЕТАЛАМИ        
2806 Водень хлористий (соляна кислота); хлорсульфонова кислота:        
2806 10 00 00 - водень хлористий (соляна кислота)   5,5 5,5 -
2806 20 00 00 - хлорсульфонова кислота   1 1 -
2807 00 00 00 Сiрчана кислота; олеум   2 2 -
2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотнi кислоти   2 2 -
2809 Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти визначеного або невизначеного хiмiчного складу:        
2809 10 00 00 - пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V)   5 5 кг Р2О5
2809 20 00 00 - фосфорна кислота та полiфосфорнi кислоти   5,5 5,5 кг Р2О5
2810 00 Оксиди бору; борнi кислоти:        
2810 00 10 00 - триоксид дибору   0 0 -
2810 00 90 00 - iншi   5,5 5,5 -
2811 Iншi неорганiчнi кислоти та iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:        
  - iншi неорганiчнi кислоти:        
2811 11 00 00 - - фтористий водень (плавикова кислота)   0 0 -
2811 12 00 00 - - цiанистий водень (цiанистоводнева кислота)   0 0 -
2811 19 - - iншi:        
2811 19 10 00 - - - бромистий водень (бромистоводнева кислота)   0 0 -
2811 19 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - iншi неорганiчнi кисневмiснi сполуки неметалiв:        
2811 21 00 00 - - дiоксид вуглецю   5 5 -
2811 22 00 00 - - дiоксид кремнiю   5 5 -
2811 29 - - iншi:        
2811 29 05 00 - - - дiоксид сiрки   5 5 -
2811 29 10 00 - - - триоксид сiрки (сiрчаний ангiдрид); триоксид димиш'яку   5 5 -
2811 29 30 00 - - - оксиди азоту   5 5 -
2811 29 90 00 - - - iншi   5 5 -
  III. СПОЛУКИ НЕМЕТАЛIВ З ГАЛОГЕНАМИ АБО СIРКОЮ        
2812 Галогенiди та галогенiдоксиди неметалiв:        
  - хлориди та хлорид оксиди:        
2812 11 00 00 - - дихлорид карбонiлу (фосген)   5 5 -
2812 12 00 00 - - оксихлорид фосфору   5 5 -
2812 13 00 00 - - трихлорид фосфору   5 5 -
2812 14 00 00 - - пентахлорид фосфору   5 5 -
2812 15 00 00 - - монохлорид сiрки   5 5 -
2812 16 00 00 - - дихлорид сiрки   5 5 -
2812 17 00 00 - - хлористий тiонiл (Thionyl chloride)   5 5 -
2812 19 - - iншi:        
2812 19 10 00 - - - з фосфором   5 5 -
2812 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
2812 90 00 00 - iншi   5 5 -
2813 Сульфiди неметалiв; трисульфiд фосфору технiчний:        
2813 10 00 00 - дисульфiд вуглецю   5 5 -
2813 90 - iншi:        
2813 90 10 00 - - сульфiди фосфору, трисульфiд фосфору технiчний   5 5 -
2813 90 90 00 - - iншi   5 5 -
  IV. НЕОРГАНIЧНI ОСНОВИ ТА ОКСИДИ, ГIДРОКСИДИ I ПЕРОКСИДИ МЕТАЛIВ        
2814 Амiак, безводний або у водному розчинi:        
2814 10 00 00 - амiак безводний   2 2 -
2814 20 00 00 - амiак у водному розчинi (нашатирний спирт)   5,5 5,5 -
2815 Гiдроксид натрiю (каустична сода); гiдроксид калiю (їдкий калiй); пероксиди натрiю чи калiю:        
  - гiдроксид натрiю (сода каустична):        
2815 11 00 00 - - у твердому станi   0 0 -
2815 12 00 - - у водному розчинi (рiдкий луг каустичної соди):        
2815 12 00 10 - - - одержаний дiафрагмовим методом iз масовою часткою хлориду (хлористого) натрiю не менш як 2 %   5,5 5,5 кг NaOH
2815 12 00 90 - - - iнший   5,5 5,5 кг NaOH
2815 20 00 00 - гiдроксид калiю (їдкий калiй)   0 0 кг КOH
2815 30 00 00 - пероксиди натрiю або калiю   0 0 -
2816 Гiдроксид i пероксид магнiю; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю:        
2816 10 00 00 - гiдроксид i пероксид магнiю   0 0 -
2816 40 00 00 - оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю або барiю   5 5 -
2817 00 00 00 Оксид цинку; пероксид цинку   0 0 -
2818 Корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом; оксид алюмiнiю; гiдроксид алюмiнiю:        
2818 10 - корунд штучний з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:        
  - - з вмiстом оксиду алюмiнiю 98,5 мас.% або бiльше:        
2818 10 11 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм   5 5 -
2818 10 19 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм   5 5 -
  - - з вмiстом оксиду алюмiнiю менш як 98,5 мас.%:        
2818 10 91 00 - - - з вмiстом менше 50 % загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм   5 5 -
2818 10 99 00 - - - з вмiстом 50 % або бiльше загальної маси часток розмiром бiльше 10 мм   5 5 -
2818 20 00 00 - оксид алюмiнiю, крiм штучного корунду   5 5 -
2818 30 00 00 - гiдроксид алюмiнiю   5 5 -
2819 Оксиди та гiдроксиди хрому:        
2819 10 00 00 - триоксид хрому   5 5 -
2819 90 - iншi:        
2819 90 10 00 - - дiоксид хрому   5 5 -
2819 90 90 00 - - iншi   5 5 -
2820 Оксиди марганцю:        
2820 10 00 00 - дiоксид марганцю   5 5 -
2820 90 - iншi:        
2820 90 10 00 - - оксид марганцю iз вмiстом марганцю 77 мас.% або бiльше   5 5 -
2820 90 90 00 - - iншi   5 5 -
2821 Оксиди та гiдроксиди залiза; мiнеральнi барвники, що мiстять 70 мас.% або бiльше сполук залiза у перерахунку на Fe2O3:        
2821 10 00 00 - оксиди та гiдроксиди залiза   5,5 5,5 -
2821 20 00 00 - мiнеральнi барвники (фарби землянi)   5 5 -
2822 00 00 00 Оксиди та гiдроксиди кобальту; оксиди кобальту технiчнi   5 5 -
2823 00 00 00 Оксиди титану   0 0 -
2824 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та оранжевий):        
2824 10 00 00 - монооксид свинцю (II) (свинцевий глет, масикот)   5 5 -
2824 90 00 - iншi:        
2824 90 00 10 - - свинцевий сурик (червоний та оранжевий)   0 0 -
2824 90 00 90 - - iншi   5 5 -
2825 Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi; iншi неорганiчнi основи; iншi оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв:        
2825 10 00 00 - гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солi   0 0 -
2825 20 00 00 - оксид та гiдроксид лiтiю   0 0 -
2825 30 00 00 - оксиди та гiдроксиди ванадiю   0 0 -
2825 40 00 00 - оксиди та гiдроксиди нiкелю   0 0 -
2825 50 00 00 - оксиди та гiдроксиди мiдi   0 0 -
2825 60 00 00 - оксиди германiю та дiоксид цирконiю   0 0 -
2825 70 00 00 - оксиди та гiдроксиди молiбдену   0 0 -
2825 80 00 00 - оксиди стибiю   0 0 -
2825 90 - iншi:        
  - - оксид, гiдроксид i пероксид кальцiю:        
2825 90 11 00 - - - гiдроксид кальцiю, чистота якого 98 мас.% або бiльше в перерахунку на масу сухої речовини у виглядi частинок, з яких: - не бiльш як 1 мас.% мають розмiр понад 75 мкм та - не бiльш як 4 мас.% мають розмiр менш як 1,3 мкм   0 0 -
2825 90 19 00 - - - iншi   0 0 -
2825 90 20 00 - - оксид та гiдроксид берилiю   0 0 -
2825 90 40 00 - - оксиди та гiдроксиди вольфраму   0 0 -
2825 90 60 00 - - оксид кадмiю   0 0 -
2825 90 85 00 - - iншi   0 0 -
  V. СОЛI ТА ПЕРОКСОСОЛI НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ I МЕТАЛIВ        
2826 Фториди; фторосилiкати, фтороалюмiнати та iншi комплекснi солi фтору:        
  - фториди:        
2826 12 00 00 - - алюмiнiю   5 5 -
2826 19 - - iншi:        
2826 19 10 00 - - - амонiю або натрiю   5 5 -
2826 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
2826 30 00 00 - гексафтороалюмiнат натрiю (синтетичний крiолiт)   5 5 -
2826 90 - iншi:        
2826 90 10 00 - - гексафторо-цирконат дикалiю   5 5 -
2826 90 80 00 - - iншi   5 5 -
2827 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди; бромiди та бромiд оксиди; йодиди та йодид оксиди:        
2827 10 00 00 - хлорид амонiю   5,5 5,5 -
2827 20 00 00 - хлорид кальцiю   0,1 0,1 -
  - iншi хлориди:        
2827 31 00 00 - - магнiю   5 5 -
2827 32 00 00 - - алюмiнiю   5 5 -
2827 35 00 00 - - нiкелю   5 5 -
2827 39 - - iншi:        
2827 39 10 00 - - - олова   5 5 -
2827 39 20 00 - - - залiза   5 5 -
2827 39 30 00 - - - кобальту   2 2 -
2827 39 85 - - - iншi:        
2827 39 85 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2827 39 85 90 - - - - iншi   5 5 -
  - хлорид оксиди та хлорид гiдроксиди:        
2827 41 00 00 - - мiдi   5 5 -
2827 49 - - iншi:        
2827 49 10 00 - - - свинцю   5 5 -
2827 49 90 00 - - - iншi   2 2 -
  - бромiди та бромiд оксиди:        
2827 51 00 00 - - бромiди натрiю або калiю   5 5 -
2827 59 00 00 - - iншi   5 5 -
2827 60 00 00 - йодиди та йодид оксиди   2 2 -
2828 Гiпохлорити; гiпохлорит кальцiю технiчний; хлорити; гiпобромiти:        
2828 10 00 00 - гiпохлорит кальцiю технiчний та iншi гiпохлорити кальцiю   5,5 5,5 -
2828 90 00 00 - iншi   5 5 -
2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати:        
  - хлорати:        
2829 11 00 00 - - натрiю   5 5 -
2829 19 00 00 - - iншi   5 5 -
2829 90 - iншi:        
2829 90 10 00 - - перхлорати   5 5 -
2829 90 40 00 - - бромати калiю або натрiю   5 5 -
2829 90 80 00 - - iншi   5 5 -
2830 Сульфiди; полiсульфiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу:        
2830 10 00 00 - сульфiди натрiю   5 5 -
2830 90 - iншi:        
2830 90 11 00 - - сульфiди кальцiю, стибiю або залiза   5 5 -
2830 90 85 00 - - iншi   0 0 -
2831 Дитiонiти та сульфоксилати:        
2831 10 00 00 - натрiю   5 5 -
2831 90 00 00 - iншi   5 5 -
2832 Сульфiти; тiосульфати:        
2832 10 00 00 - сульфiти натрiю   5 5 -
2832 20 00 00 - iншi сульфiти   5 5 -
2832 30 00 00 - тiосульфати   5 5 -
2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати):        
  - сульфати натрiю:        
2833 11 00 00 - - сульфат динатрiю   0 0 -
2833 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi сульфати:        
2833 21 00 00 - - магнiю   0 0 -
2833 22 00 00 - - алюмiнiю   0 0 -
2833 24 00 00 - - нiкелю   0 0 -
2833 25 00 00 - - мiдi   0 0 -
2833 27 00 00 - - барiю   0 0 -
2833 29 - - iншi:        
2833 29 20 00 - - - кадмiю; хрому; цинку   0 0 -
2833 29 30 00 - - - кобальту; титану   0 0 -
2833 29 60 00 - - - свинцю   0 0 -
2833 29 80 00 - - - iншi   0 0 -
2833 30 00 00 - галуни   0 0 -
2833 40 00 00 - пероксосульфати (персульфати)   0 0 -
2834 Нiтрити; нiтрати:        
2834 10 00 00 - нiтрити   5,5 5,5 -
  - нiтрати:        
2834 21 00 00 - - калiю   5 5 -
2834 29 - - iншi:        
2834 29 20 00 - - - барiю; берилiю; кадмiю; кобальту; нiкелю; свинцю   5 5 -
2834 29 40 00 - - - мiдi   5 5 -
2834 29 80 00 - - - iншi   2 2 -
2835 Фосфiнати (гiпофосфiти), фосфонати (фосфiти) та фосфати; полiфосфати, визначеного або невизначеного хiмiчного складу:        
2835 10 00 00 - фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти)   5 5 -
  - фосфати:        
2835 22 00 00 - - моно- або динатрiю   5 5 -
2835 24 00 00 - - калiю   5,5 5,5 -
2835 25 00 00 - - гiдрогенфосфат кальцiю (фосфат дикальцiю)   5 5 -
2835 26 00 00 - - iншi фосфати кальцiю   5 5 -
2835 29 - - iншi:        
2835 29 10 00 - - - триамонiю   5 5 -
2835 29 30 00 - - - тринатрiю   0 0 -
2835 29 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - полiфосфати:        
2835 31 00 00 - - трифосфат натрiю (триполiфосфат натрiю)   5,5 5,5 -
2835 39 00 00 - - iншi   5 5 -
2836 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбамат амонiю:        
2836 20 00 00 - карбонат динатрiю   0 0 -
2836 30 00 00 - гiдрогенкарбонат (бiкарбонат) натрiю   5,5 5,5 -
2836 40 00 00 - карбонати калiю   0 0 -
2836 50 00 00 - карбонат кальцiю   5 5 -
2836 60 00 00 - карбонат барiю   5 5 -
  - iншi:        
2836 91 00 00 - - карбонати лiтiю   5 5 -
2836 92 00 00 - - карбонат стронцiю   2 2 -
2836 99 - - iншi:        
  - - - карбонати:        
2836 99 11 00 - - - - магнiю; мiдi   5 5 -
2836 99 17 00 - - - - iншi   5 5 -
2836 99 90 00 - - - пероксокарбонати (перкарбонати)   5 5 -
2837 Цiанiди, оксиди цiанiдiв та комплекснi цiанiди:        
  - цiанiди та оксиди цiанiдiв:        
2837 11 00 00 - - натрiю   5 5 -
2837 19 00 00 - - iншi   5 5 -
2837 20 00 00 - комплекснi цiанiди   5 5 -
[2838]          
2839 Cилiкати; силiкати лужних металiв технiчнi:        
  - натрiю:        
2839 11 00 00 - - метасилiкати натрiю   5 5 -
2839 19 00 - - iншi:        
2839 19 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2839 19 00 90 - - - iншi   5 5 -
2839 90 00 00 - iншi   5 5 -
2840 Борати; пероксоборати (перборати):        
  - тетраборат динатрiю (бура очищена):        
2840 11 00 00 - - безводний   0 0 -
2840 19 - - iнший:        
2840 19 10 00 - - - пентагiдрат тетраборату динатрiю   5 5 -
2840 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
2840 20 - iншi борати:        
2840 20 10 00 - - борати натрiю, безводнi   5 5 -
2840 20 90 00 - - iншi   5 5 -
2840 30 00 00 - пероксоборати (перборати)   5 5 -
2841 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот:        
2841 30 00 00 - дихромат натрiю   5 5 -
2841 50 00 00 - iншi хромати та дихромати; пероксохромати   5 5 -
  - манганiти, манганати та перманганати:        
2841 61 00 00 - - перманганат калiю   0 0 -
2841 69 00 00 - - iншi   0 0 -
2841 70 00 00 - молiбдати   5 5 -
2841 80 00 00 - вольфрамати   5 5 -
2841 90 - iншi:        
2841 90 30 00 - - цинкати i ванадати   5 5 -
2841 90 85 00 - - iншi   5 5 -
2842 Iншi солi неорганiчних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу), крiм азидiв:        
2842 10 00 00 - силiкати подвiйнi або комплекснi, включаючи алюмосилiкати визначеного або невизначеного хiмiчного складу   0 0 -
2842 90 - iншi:        
2842 90 10 00 - - солi простi, подвiйнi або комплекснi солi селенової або телурової кислот   5 5 -
2842 90 80 00 - - iншi   5 5 -
  VI. IНШI ПРОДУКТИ        
2843 Метали дорогоцiннi у колоїдному станi; органiчнi або неорганiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом; амальгами дорогоцiнних металiв:        
2843 10 - дорогоцiннi метали у колоїдному станi:        
2843 10 10 00 - - срiбло   0 0 -
2843 10 90 00 - - iншi   0 0 -
  - сполуки срiбла:        
2843 21 00 00 - - нiтрат срiбла   0 0 -
2843 29 00 00 - - iншi   0 0 -
2843 30 00 00 - сполуки золота   0 0 г
2843 90 - iншi сполуки; амальгами:        
2843 90 10 00 - - амальгами   0 0 -
2843 90 90 00 - - iншi   0 0 г
2844 Хiмiчнi радiоактивнi елементи та радiоактивнi iзотопи (включаючи подiльнi або вiдновлюванi хiмiчнi елементи та iзотопи) та їх сполуки; сумiшi та залишки, якi мiстять цi продукти:        
2844 10 - уран природний та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять природний уран або сполуки природного урану:        
  - - природний уран:        
2844 10 10 00 - - - необроблений; вiдходи та брухт   5 5 кг U
2844 10 30 00 - - - оброблений   5 5 кг U
2844 10 50 00 - - фероуран   5 5 кг U
2844 10 90 00 - - iншi   5 5 кг U
2844 20 - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, плутонiй або сполуки цих продуктiв:        
  - - уран, збагачений ураном-235, та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збагачений ураном-235, або сполуки цих продуктiв:        
2844 20 25 00 - - - фероуран   5 5 г подiл. iзотоп
2844 20 35 00 - - - iншi   5 5 г подiл. iзотоп
  - - плутонiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять плутонiй або сполуки цих продуктiв:        
  - - - сумiшi урану та плутонiю:        
2844 20 51 00 - - - - фероуран   5 5 г подiл. iзотоп
2844 20 59 00 - - - - iншi   5 5 г подiл. iзотоп
2844 20 99 00 - - - iншi   5 5 г подiл. iзотоп
2844 30 - уран, збiднений ураном-235, та його сполуки; торiй та його сполуки; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, торiй або сполуки цих продуктiв:        
  - - уран, збiднений ураном-235; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять уран, збiднений ураном-235, або сполуки цього продукту:        
2844 30 11 00 - - - металокерамiка   5 5 -
2844 30 19 00 - - - iншi   5 5 -
  - - торiй; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять торiй, або сполуки цього продукту:        
2844 30 51 00 - - - металокерамiка   5 5 -
  - - - iншi:        
2844 30 55 00 - - - - необроблений; вiдходи та брухт   5 5 -
  - - - - оброблений:        
2844 30 61 00 - - - - - бруски, прутки, профiлi, кутики, дрiт, листове залiзо, стрiчки та листи   5 5 -
2844 30 69 00 - - - - - iншi   5 5 -
  - - сполуки урану, збiдненого ураном-235, або торiю, змiшанi або незмiшанi разом:        
2844 30 91 00 - - - сполуки торiю або урану, збiдненого ураном-235, змiшанi або незмiшанi разом, крiм солей торiю   5 5 -
2844 30 99 00 - - - iншi   5 5 -
2844 40 - радiоактивнi елементи та iзотопи i сполуки, крiм включених до пiдпозицiй 2844 10, 2844 20 або 2844 30; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi, що мiстять цi елементи, iзотопи або сполуки; радiоактивнi залишки:        
2844 40 10 00 - - уран, одержаний з урану-233 та його сполук; сплави, дисперсiї (включаючи металокерамiку), керамiчнi продукти та сумiшi i сполуки, одержанi з урану-233, або сполуки цього продукту   0 0 -
  - - iншi:        
2844 40 20 00 - - - штучнi радiоактивнi iзотопи   0 0 -
2844 40 30 00 - - - сполуки штучних радiоактивних iзотопiв   0 0 -
2844 40 80 00 - - - iншi   0 0 -
2844 50 00 00 - вiдпрацьованi (опромiненi) тепловидiльнi елементи (твели) ядерних реакторiв   5 5 г подiл. iзотоп
2845 Iзотопи, крiм включених до товарної позицiї 2844; їх органiчнi або неорганiчнi сполуки, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:        
2845 10 00 00 - важка вода (оксид дейтерiю)   5 5 -
2845 90 - iншi:        
2845 90 10 00 - - дейтерiй та його сполуки; водень та його сполуки, збагаченi дейтерiєм; сумiшi та розчини, що мiстять цi продукти   5 5 -
2845 90 90 00 - - iншi   5 5 -
2846 Сполуки, органiчнi або неорганiчнi, рiдкiсноземельних металiв, iтрiю чи скандiю або сумiшей цих металiв:        
2846 10 00 00 - сполуки церiю   5 5 -
2846 90 - iншi:        
2846 90 10 00 - - сполуки лантану, празеодиму, або самарiю   5 5 -
2846 90 20 00 - - сполуки європiю, гадолiнiю, тербiю, диспрозiю, гольмiю, ербiю, тулiю, iтербiю, лютецiю або iтрiю   5 5 -
2846 90 30 00 - - сполуки скандiю   5 5 -
2846 90 90 00 - - сполуки сумiшей металiв   5 5 -
2847 00 00 00 Пероксид водню, затвердiлий або незатвердiлий сечовиною   5 5 кг Н2О2
[2848]          
2849 Карбiди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:        
2849 10 00 00 - з кальцiю   5,5 5,5 -
2849 20 00 - з кремнiю:        
2849 20 00 10 - - зелений   1 1 -
2849 20 00 90 - - iнший   5 5 -
2849 90 - iншi:        
2849 90 10 00 - - бору   5 5 -
2849 90 30 00 - - вольфраму   5 5 -
2849 90 50 00 - - алюмiнiю; хрому; молiбдену; ванадiю; танталу; титану   5 5 -
2849 90 90 00 - - iншi   5 5 -
2850 00 Гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди з визначеним або невизначеним хiмiчним складом, крiм сполук, що є карбiдами товарної позицiї 2849:        
2850 00 20 00 - гiдриди; нiтриди   5 5 -
2850 00 60 00 - азиди; силiциди   5 5 -
2850 00 90 00 - бориди   5 5 -
[2851]          
2852 Сполуки ртутi, неорганiчнi або органiчнi, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, крiм амальгам:        
2852 10 00 00 - визначеного хiмiчного складу   0 0 -
2852 90 00 00 - iншi   0 0 -
2853 Фосфiди, визначеного або невизначеного хiмiчного складу, за винятком ферофосфору; iншi неорганiчнi сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду аналогiчної чистоти); рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря; амальгами, крiм амальгам дорогоцiнних металiв:        
2853 10 00 00 - хлористий цiан (хлорцiан)   5 5 -
2853 90 - iншi:        
2853 90 10 00 - - дистильована або кондуктометрична вода та вода аналогiчної чистоти   5 5 -
2853 90 30 00 - - рiдке повiтря (з вилученням або без вилучення iнертних газiв); стиснене повiтря   5 5 -
2853 90 90 00 - - iншi   5 5 -

____________
     1 При тиску 1013 мiлiбар та температурi 15 °С.

 

Група 29
Органiчнi хiмiчнi сполуки

     Примiтки:

     1. Якщо в контекстi не обумовлено iнше, до товарних позицiй цiєї групи включаються лише:

     (a) окремi органiчнi сполуки визначеного хiмiчного складу, якi мiстять або не мiстять домiшок;

     (b) сумiшi двох або бiльше iзомерiв тiєї самої органiчної сполуки (якi мiстять або не мiстять домiшок), за винятком сумiшей iзомерiв ациклiчних вуглеводнiв (крiм стереоiзомерiв), насичених або ненасичених (група 27);

     (c) продукти товарних позицiй 2936 - 2939 або простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв та їх солi товарної позицiї 2940, або продукти товарної позицiї 2941, iз визначеним або невизначеним хiмiчним складом;

     (d) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b) або (c), розчиненi у водi;

     (e) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b) або (c), розчиненi в iнших розчинниках, за умови, що розчинення є звичайною i необхiдною умовою їх зберiгання або транспортування, iз збереженням властивостей зазначених продуктiв, що не допускає їх використання для iнших цiлей, що вiдрiзняються вiд традицiйних;

     (f) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b), (c), (d) або (e), з доданням стабiлiзуючих речовин (включаючи агент (добавку), що запобiгає злежуванню), необхiдних для їх зберiгання або транспортування;

     (g) продукти, зазначенi у пунктах (а), (b), (c), (d), (e) або (f), iз доданням протипилового засобу або барвника чи духмяної речовини з метою забезпечення безпеки або для полегшення їх iдентифiкацiї, iз збереженням властивостей зазначених продуктiв, що не допускає їх використання для iнших цiлей, що вiдрiзняються вiд традицiйних;

     (h) такi продукти, розведенi до стандартних концентрацiй для виробництва азобарвникiв: солi дiазонiю, речовини, що вступають у реакцiю сполучення з цими солями, амiни, що дiазотуються, та їх солi.

     2. Ця група не включає:

     (a) товари товарної позицiї 1504 або сирий глiцерин товарної позицiї 1520;

     (b) етиловий спирт (товарна позицiя 2207 або 2208);

     (c) метан або пропан (товарна позицiя 2711);

     (d) сполуки вуглецю, зазначенi у примiтцi 2 до групи 28;

     (e) iмунологiчнi продукти товарної позицiї 3002;

     (f) сечовину (карбамiд) (товарна позицiя 3102 або 3105);

     (g) барвники рослинного або тваринного походження (товарна позицiя 3203), синтетичнi органiчнi барвники, синтетичнi органiчнi продукти, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi речовини або як люмiнофори (товарна позицiя 3204), або фарби чи iншi барвники, розфасованi у форми або в упаковки для роздрiбної торгiвлi (товарна позицiя 3212);

     (h) ферменти (товарна позицiя 3507);

     (ij) метальдегiд, гексаметилентетрамiн або аналогiчнi речовини, розфасованi у форми (наприклад, таблетки, брикети, палички або аналогiчнi форми), для використання як паливо або рiдке чи зрiджене газоподiбне паливо для заповнення або повторного заправлення цигаркових та аналогiчних запальничок мiсткiстю не бiльш як 300 см3 (товарна позицiя 3606);

     (k) продукти, якi поставляються як заряди для вогнегасникiв або вогнегасних гранат товарної позицiї 3813; засоби для видалення чорнильних плям товарної позицiї 3824, розфасованi для роздрiбної торгiвлi; або

     (l) оптичнi елементи, наприклад з етилендiамiнтартрату (товарна позицiя 9001).

     3. Товари, якi можуть бути включенi до двох або бiльше товарних позицiй цiєї групи, повиннi зазначатися в товарнiй позицiї, останнiй за порядком зростання номерiв кодiв у зазначенiй групi.

     4. У товарних позицiях 2904 - 2906, 2908 - 2911 i 2913 - 2920 будь-яке посилання на галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi стосується також змiшаних похiдних, таких як сульфогалогенованi, нiтрогалогенованi, нiтросульфованi або нiтросульфогалогенованi.

     У товарнiй позицiї 2929 нiтро- або нiтрозогрупи не розглядаються як функцiональнi групи, що включають азот.

     У товарних позицiях 2911, 2912, 2914, 2918 i 2922 термiн "кисневмiсна функцiональна група" стосується тiльки функцiональних груп (характеристичних органiчних груп iз вмiстом кисню), зазначених у товарних позицiях 2905 - 2920.

     5. (A) Складнi ефiри, утворенi з органiчних сполук з кислотними функцiональними групами пiдгруп I - VII та органiчними сполуками тих же пiдгруп, повиннi класифiкуватися разом з тими сполуками, якi включаються до товарної позицiї, останньої за порядком зростання номерiв кодiв у цих пiдгрупах.

     (B) Складнi ефiри етилового спирту з органiчними сполуками, з кислотними функцiональними групами пiдгруп I - VII повиннi класифiкуватися у тiй самiй товарнiй позицiї, що i вiдповiднi органiчнi сполуки з кислотними функцiональними групами.

     (C) За умови дотримання положень примiтки 1 до роздiлу VI та примiтки 2 до групи 28:

     (1) неорганiчнi солi органiчних сполук, таких як сполуки з кислотними, фенольними або енольними функцiональними групами, або органiчнi основи, зазначенi в пiдгрупах I - X або товарнiй позицiї 2942, слiд класифiкувати у товарних позицiях, до яких включаються вiдповiднi органiчнi сполуки;

     (2) солi, одержанi в результатi хiмiчних реакцiй мiж органiчними сполуками пiдгруп I - X або товарної позицiї 2942, слiд класифiкувати у товарнiй позицiї, до якої включаються основи або кислоти (включаючи сполуки з фенольними або енольними функцiональними групами), з яких цi солi утворенi, останнiй за порядком зростання номерiв кодiв у групi; i

     (3) координацiйнi або комплекснi сполуки, iншi продукти роздiлу XI або товарної позицiї 2941 повиннi включатися до товарної позицiї, останнiй у порядку збiльшення кодiв у групi 29, серед тих, що пiдходять до фрагментiв, якi утворюються внаслiдок розщеплення всiх зв'язкiв металу, крiм метал-вуглецевих зв'язкiв.

     (D) Алкоголяти металiв слiд включати до тих товарних позицiй, що i вiдповiднi спирти, за винятком етанолу (товарна позицiя 2905).

     (E) Галогенангiдриди карбонових кислот слiд класифiкувати у тiй самiй товарнiй позицiї, що i вiдповiднi кислоти.

     6. Сполуки товарних позицiй 2930 i 2931 є органiчними речовинами, молекули яких мiстять, крiм атомiв водню, кисню або азоту, атоми iнших неметалiв або металiв (таких як сiрка, миш'як або свинець), безпосередньо зв'язаних з атомами вуглецю.

     До товарних позицiй 2930 (сiркоорганiчнi сполуки) i 2931 (iншi органо-неорганiчнi сполуки) не включаються сульфованi або галогенованi (у тому числi складнi) похiднi, якi крiм водню, кисню та азоту мають тiльки безпосередньо зв'язанi з вуглецем атоми сiрки або галогену, що надають їм властивостей сульфованих або галогенованих похiдних (або складних похiдних).

     7. До товарних позицiй 2932, 2933 i 2934 не включаються епоксиди з тричленними циклами, пероксиди кетонiв, циклiчнi полiмери альдегiдiв або тiоальдегiдiв, ангiдриди багатоосновних карбонових кислот, циклiчнi складнi ефiри полiспиртiв або фенолiв iз багатоосновними кислотами або iмiди багатоосновних кислот.

     Цi положення можуть застосовуватися лише у тому разi, коли цикли з гетероатомами утворилися тiльки в результатi реакцiї циклiзацiї або в результатi реакцiй, зазначених вище.

     8. У товарнiй позицiї 2937:

     (a) термiн "гормони" поширюється на рилiзинг-гормони або фактори, що стимулюють секрецiю гормонiв, iнгiбiтори гормонiв та антагонiсти гормонiв (антигормони);

     (b) термiн "що використовуються головним чином як гормони" застосовується не тiльки до похiдних гормонiв та їх структурних аналогiв, якi використовують переважно для гормональної дiї, але i до таких похiдних i структурних аналогiв, що використовуються в основному як промiжнi продукти в результатi синтезу речовин цiєї товарної позицiї.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У будь-якiй товарнiй позицiї цiєї групи похiднi хiмiчної сполуки (або групи хiмiчних сполук) повиннi включатися до тiєї ж самої пiдпозицiї, що i сама сполука (або група сполук), за умови, що вони спецiально не включаються нi до якої iншої пiдпозицiї та не iснує залишкової пiдпозицiї, яка називається "iншi", серед пiдпозицiй, що розглядаються.

     2. Примiтка 3 до групи 29 не застосовується до товарних пiдпозицiй цiєї групи.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ВУГЛЕВОДНI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2901 Вуглеводнi ациклiчнi:        
2901 10 00 - насиченi:        
2901 10 00 10 - - бутан, iзобутан   0 0 -
2901 10 00 90 - - iншi   0 0 -
  - ненасиченi:        
2901 21 00 00 - - етилен   0 0 -
2901 22 00 00 - - пропен (пропiлен)   0 0 -
2901 23 00 00 - - бутен (бутилен) та його iзомери   0 0 -
2901 24 00 00 - - бута-1,3-дiєн та iзопрен   0 0 -
2901 29 00 00 - - iншi   0 0 -
2902 Вуглеводнi циклiчнi:        
  - циклани (циклоалкани), циклени (циклоалкeни) та циклотерпени:        
2902 11 00 00 - - циклогексан   0 0 -
2902 19 00 00 - - iншi   0 0 -
2902 20 00 00 - бензол   0 0 -
2902 30 00 00 - толуол   0 0 -
  - ксилоли:        
2902 41 00 00 - - о-ксилол   0 0 -
2902 42 00 00 - - м-ксилол   0 0 -
2902 43 00 00 - - p-ксилол   0 0 -
2902 44 00 00 - - сумiшi iзомерiв ксилолу   0 0 -
2902 50 00 00 - стирол   0 0 -
2902 60 00 00 - етилбензол   0 0 -
2902 70 00 00 - кумол   0 0 -
2902 90 00 00 - iншi   0 0 -
2903 Галогенованi похiднi вуглеводнiв:        
  - насиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:        
2903 11 00 00 - - хлорметан (метилхлорид) та хлоретан (етилхлорид)   0 0 -
2903 12 00 00 - - дихлорметан (метиленхлорид)   5,5 5,5 -
2903 13 00 00 - - хлороформ (трихлорметан)   5,5 5,5 -
2903 14 00 00 - - тетрахлорид вуглецю   5,5 5,5 -
2903 15 00 00 - - етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан)   5,5 5,5 -
2903 19 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - ненасиченi хлорованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:        
2903 21 00 00 - - вiнiлхлорид (хлоретилен)   5,5 5,5 -
2903 22 00 00 - - трихлоретилен   0 0 -
2903 23 00 00 - - тетрахлоретилен (перхлоретилен)   5,5 5,5 -
2903 29 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - фторованi, бромованi або йодованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв:        
2903 31 00 00 - - етилендибромiд (ISO) (1,2-диброметан)   5,5 5,5 -
2903 39 - - iншi:        
  - - - бромiди:        
2903 39 11 00 - - - - бромметан (метилбромiд)   5,5 5,5 -
2903 39 15 00 - - - - дибромметан   5,5 5,5 -
2903 39 19 00 - - - - iншi   5,5 5,5 -
  - - - насиченi фториди:        
2903 39 21 00 - - - - дифторметан   5,5 5,5 -
2903 39 23 00 - - - - трифторметан   5,5 5,5 -
2903 39 24 00 - - - - пентафторетан и 1,1,1-трифторетан   5,5 5,5 -
2903 39 25 00 - - - - 1,1-дифторетан   5,5 5,5 -
2903 39 26 00 - - - - 1,1,1,2-тетра-фторетан   5,5 5,5 -
2903 39 27 00 - - - - пентафторпропани, гексафторпропани та гептафторпропани   5,5 5,5 -
2903 39 28 00 - - - - перфторованi насиченi фториди   5,5 5,5 -
2903 39 29 00 - - - - насиченi фториди iншi   5,5 5,5 -
  - - - ненасиченi фториди:        
2903 39 31 00 - - - - 2,3,3,3-тетрафторпропен   5,5 5,5 -
2903 39 35 00 - - - - 1,3,3,3-тетрафторпропен   5,5 5,5 -
2903 39 39 00 - - - - iншi ненасиченi фториди   5,5 5,5 -
2903 39 80 00 - - - йодиди   5,5 5,5 -
  - галогенованi похiднi ациклiчних вуглеводнiв iз вмiстом двох або бiльше рiзних атомiв галогенiв:        
2903 71 00 00 - - хлордифторметан   5,5 5,5 -
2903 72 00 00 - - дихлортрифторетан   5,5 5,5 -
2903 73 00 00 - - дихлорфторетан   5,5 5,5 -
2903 74 00 00 - - хлордифторетан   5,5 5,5 -
2903 75 00 00 - - дихлорпентафтор-пропан   5,5 5,5 -
2903 76 - - бромхлор-дифторметан, бромтрифторметан та дибромтетрафторетан:        
2903 76 10 00 - - - бромхлордифтор-метан   5,5 5,5 -
2903 76 20 00 - - - бромтрифтор-метан   5,5 5,5 -
2903 76 90 00 - - - дибромтетрафтор-етани   5,5 5,5 -
2903 77 - - iншi пергалогенованi похiднi тiльки фтором та хлором:        
2903 77 60 - - - трихлорфторметан, дихлордифторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан:        
2903 77 60 10 - - - - дихлордифторметан   0 0 -
2903 77 60 90 - - - - трихлорфторметан, трихлортрифторетани, дихлортетрафторетани та хлорпентафторетан   5,5 5,5 -
2903 77 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
2903 78 00 00 - - пергалогенованi похiднi iншi   5,5 5,5 -
2903 79 - - iншi:        
2903 79 30 00 - - - галогенованi похiднi, якi мiстять тiльки бром та хлор або тi, що мiстять тiльки фтор та хлор, або тi, що мiстять тiльки фтор i бром   5,5 5,5 -
2903 79 80 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - галогенованi похiднi цикланових, цикленових або циклотерпенових вуглеводнiв:        
2903 81 00 00 - - 1,2,3,4,5,6-гекса- хлорциклогексан (HCH (ISO), включаючи лiндан (ISO, INN)   5,5 5,5 -
2903 82 00 00 - - алдрин (ISO), хлордан (ISO) та гептахлор (ISO)   5,5 5,5 -
2903 83 00 00 - - мiрекс (ISO)   5,5 5,5 -
2903 89 - - iншi:        
2903 89 10 00 - - - 1,2-дибром-4- (1,2-диброметил)циклогексан; тетрабромциклооктани   5,5 5,5 -
2903 89 80 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - галогенованi похiднi ароматичних вуглеводнiв:        
2903 91 00 00 - - хлорбензол, o-дихло-рбензол та p-дихло-рбензол   5,5 5,5 -
2903 92 00 00 - - гексахлорбензол (ISO) i DDT (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (p-хлорфенiл)етан)   2 2 -
2903 93 00 00 - - пентахлорбензол (ISO)   2 2 -
2903 94 00 00 - - гексабромбiфенiли   2 2 -
2903 99 - - iншi:        
2903 99 10 00 - - - 2,3,4,5,6-пентаброме-тилбензол   2 2 -
2903 99 80 - - - iншi:        
2903 99 80 10 - - - - бензилхлорид (бензил хлористий)   0,1 0,1 -
2903 99 80 90 - - - - iншi   2 2 -
2904 Сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi вуглеводнiв, галогенованi або негалогенованi:        
2904 10 00 00 - похiднi iз вмiстом лише сульфогруп, їх солi та складнi етиловi ефiри   0 0 -
2904 20 00 00 - похiднi iз вмiстом лише нiтро- або лише нiтрозогруп   0 0 -
  - перфтороктансульфонова кислота, її солi та перфтороктансульфонiл фторид:        
2904 31 00 00 - - перфтороктансульфонова кислота   0 0 -
2904 32 00 00 - - перфтороктансульфонат амонiю   0 0 -
2904 33 00 00 - - перфтороктансульфонат лiтiю   0 0 -
2904 34 00 00 - - перфтороктансульфонат калiю   0 0 -
2904 35 00 00 - - iншi солi перфтороктансульфонової кислоти   0 0 -
2904 36 00 00 - - перфтороктансульфонiл фтори   0 0 -
  - iншi:        
2904 91 00 00 - - трихлоронiтрометан (хлорпiкрин)   0 0 -
2904 99 00 00 - - iншi   0 0 -
  II. СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2905 Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - моноспирти насиченi:        
2905 11 00 00 - - метанол (метиловий спирт)   5,5 5,5 -
2905 12 00 - - пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):        
2905 12 00 10 - - - пропан-1-ол (спирт пропiловий)   0,1 0,1 -
2905 12 00 20 - - - пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)   5,5 5,5 -
2905 13 00 00 - - бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)   0 0 -
2905 14 - - iншi бутаноли:        
2905 14 10 00 - - - 2-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)   5,5 5,5 -
2905 14 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
2905 16 - - октанол (спирт октиловий) та його iзомери:        
2905 16 20 00 - - - октан-2-ол   5,5 5,5 -
2905 16 85 - - - iншi:        
2905 16 85 10 - - - - 2-етилгексан-1-ол   0 0 -
2905 16 85 90 - - - - iншi   5,5 5,5 -
2905 17 00 00 - - додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)   5,5 5,5 -
2905 19 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - ненасиченi моноспирти:        
2905 22 00 00 - - ациклiчнi терпеновi спирти   5,5 5,5 -
2905 29 - - iншi:        
2905 29 10 00 - - - алiловий спирт   5,5 5,5 -
2905 29 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - дiоли:        
2905 31 00 00 - - етиленглiколь (етандiол)   5,5 5,5 -
2905 32 00 00 - - пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол)   0 0 -
2905 39 - - iншi:        
2905 39 20 00 - - - бутан-1,3-дiол   5,5 5,5 -
2905 39 26 00 - - - бутан-1,4-дiол або тетраметилетилен глiколь (1,4-бутандiол) з 100- вiдсотковим (мас.%) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon)   5,5 5,5 -
2905 39 28 00 - - - - iншi   5,5 5,5 -
2905 39 30 00 - - - 2,4,7,9-тетра-метилдек-5-iн-4,7-дiол   5,5 5,5 -
2905 39 95 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - iншi полiспирти:        
2905 41 00 00 - - 2-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан)   5,5 5,5 -
2905 42 00 00 - - пентаеритрит (пентаеритритол)   5,5 5,5 -
2905 43 00 00 - - манiтол (манiт)   0 0 -
2905 44 - - D-глюцитол (сорбiтол):        
  - - - у водному розчинi:        
2905 44 11 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу   5,5 5,5 -
2905 44 19 00 - - - - iнший   5,5 5,5 -
  - - - iнший:        
2905 44 91 00 - - - - iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу   0 0 -
2905 44 99 00 - - - - iнший   5,5 5,5 -
2905 45 00 00 - - глiцерин   5,5 5,5 -
2905 49 00 - - iншi:        
2905 49 00 10 - - - ксилiт харчовий   5 5 -
2905 49 00 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi ациклiчних спиртiв:        
2905 51 00 00 - - етхлорвiнол (INN)   0 0 -
2905 59 - - iншi:        
2905 59 91 00 - - - 2,2-бiс (бромметил) пропандiол   0 0 -
2905 59 98 00 - - - iншi   0 0 -
2906 Спирти циклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi:        
2906 11 00 00 - - ментол   0 0 -
2906 12 00 00 - - циклогексанол, метилциклогексаноли та диметил-циклогексаноли   5,5 5,5 -
2906 13 - - стерини та iнозити:        
2906 13 10 00 - - - стерини   5,5 5,5 -
2906 13 90 00 - - - iнозити   5,5 5,5 -
2906 19 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - ароматичнi:        
2906 21 00 00 - - бензиловий спирт   5,5 5,5 -
2906 29 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  III. ФЕНОЛИ, ФЕНОЛОСПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2907 Феноли; фенолоспирти:        
  - монофеноли:        
2907 11 00 00 - - фенол (гiдроксибензол) та його солi   0 0 -
2907 12 00 - - крезоли та їх солi:        
2907 12 00 10 - - - n-крезол   1 1 -
2907 12 00 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
2907 13 00 00 - - октилфенол, нонiлфенол та їх iзомери; солi цих речовин   5,5 5,5 -
2907 15 - - нафтоли та їх солi:        
2907 15 10 00 - - - 1-нафтол   5,5 5,5 -
2907 15 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
2907 19 - - iншi:        
2907 19 10 00 - - - ксиленоли та їх солi   5,5 5,5 -
2907 19 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - полiфеноли; фенолоспирти:        
2907 21 00 00 - - резорцин та його солi   0 0 -
2907 22 00 00 - - гiдрохiнон (хiнол) та його солi   5,5 5,5 -
2907 23 00 00 - - 4,4'-iзопро-пiлiдендифенол (бiсфенол А, дифенiлолпропан) та його солi   5,5 5,5 -
2907 29 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
2908 Галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi фенолiв або фенолоспиртiв:        
  - похiднi, що мiстять лише галогеногрупи та їх солi:        
2908 11 00 00 - - пентахлорфенол (ISO)   0 0 -
2908 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
2908 91 00 00 - - дiносеб (ISO) та його солi   5,5 5,5 -
2908 92 00 00 - - 4,6-динiтро-о-крезол (DNOC (ISO) та його солi   5,5 5,5 -
2908 99 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  IV. ПРОСТI ЕФIРИ (ЕТЕРИ), ПЕРОКСИДИ СПИРТIВ, ПЕРОКСИДИ ПРОСТИХ ЕФIРIВ, ПЕРОКСИДИ КЕТОНIВ, ЕПОКСИДИ З ТРИЧЛЕННИМ ЦИКЛОМ, АЦЕТАЛI I НАПIВАЦЕТАЛI ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2909 Ефiри простi, ефiроспирти, ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли, пероксиди спиртiв, пероксиди простих ефiрiв, пероксиди кетонiв (визначеного або невизначеного хiмiчного складу) та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - простi ефiри ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2909 11 00 00 - - дiетиловий ефiр   5,5 5,5 -
2909 19 - - iншi:        
2909 19 10 00 - - - третбутиловий простий ефiр(етил-трет-бутиловий ефiр, ETBE)   5,5 5,5 -
2909 19 90 - - - iншi:        
2909 19 90 10 - - - - дiалiловий ефiр   1 1 -
2909 19 90 20 - - - - метил-третбутиловий ефiр   0 0 -
2909 19 90 90 - - - - iншi   5,5 5,5 -
2909 20 00 00 - ефiри простi цикла-новi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi   5,5 5,5 -
2909 30 - ефiри простi ароматичнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2909 30 10 00 - - дифенiловий ефiр простий   5,5 5,5 -
  - - похiднi галогенованi тiльки з бромом:        
2909 30 31 00 - - - пентабромди-фенiловий ефiр простий; 1,2,4,5-тетрабром-3,6-бiс- (пентабромофенок-си)бензол   5,5 5,5 -
2909 30 35 00 - - - 1,2-бiс(2,4,6-трибро-мофенокси) етан, для виробництва акрилонiтрил-бутадiєнстиролу (ABS)   5,5 5,5 -
2909 30 38 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
2909 30 90 00 - - iншi   0 0 -
  - ефiроспирти та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2909 41 00 00 - - 2,2'-оксидiетанол (дiетиленглiколь, диглiколь)   5,5 5,5 -
2909 43 00 00 - - простi монобутиловi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю   5,5 5,5 -
2909 44 00 - - iншi простi моноалкiлнi ефiри етиленглiколю або дiетиленглiколю:        
2909 44 00 20 - - - етилцелозольв   1 1 -
2909 44 00 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
2909 49 - - iншi:        
2909 49 11 00 - - - 2-(2-хлоре-токси)етанол   0 0 -
2909 49 80 - - - iншi:        
2909 49 80 10 - - - - циклiчнi   5,5 5,5 -
2909 49 80 90 - - - - iншi   0 0 -
2909 50 00 - ефiрофеноли, ефiроспиртофеноли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2909 50 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2909 50 00 90 - - iншi   5,5 5,5 -
2909 60 00 00 - пероксиди спиртiв, простих ефiрiв, кетонiв та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi   5,5 5,5 -
2910 Епоксиди, епоксиспирти, епоксифеноли та епоксиефiри, що мiстять в структурi тричленний цикл, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2910 10 00 00 - оксиран (етиленоксид)   0 0 -
2910 20 00 00 - метилоксиран (пропiленоксид)   0 0 -
2910 30 00 00 - 1-хлор-2,3-епоксипропан (епiхлоргiдрин)   5,5 5,5 -
2910 40 00 00 - дiелдрiн (ISO, INN)   5,5 5,5 -
2910 50 00 00 - ендрiн (ISO)   5,5 5,5 -
2910 90 00 00 - iншi   5,5 5,5 -
2911 00 00 00 Ацеталi i напiвацеталi, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi   5,5 5,5 -
  V. СПОЛУКИ З АЛЬДЕГIДНОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ        
2912 Альдегiди, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група; циклiчнi полiмери альдегiдiв; параформальдегiд:        
  - альдегiди ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:        
2912 11 00 00 - - метаналь (формальдегiд)   5,5 5,5 -
2912 12 00 00 - - етаналь (ацетальдегiд)   2 2 -
2912 19 00 - - iншi:        
2912 19 00 10 - - - бутаналь (бутиральдегiд, нормальний iзомер)   5,5 5,5 -
2912 19 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - альдегiди циклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:        
2912 21 00 00 - - бензальдегiд   5,5 5,5 -
2912 29 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - альдегiди простих ефiрiв, альдегiдофеноли та альдегiди, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група:        
2912 41 00 00 - - ванiлiн (4-гiдрокси- 3-мето-ксибензальдегiд)   5,5 5,5 -
2912 42 00 00 - - етилванiлiн (3-етокси- 4-гiдро-ксибензальдегiд)   5,5 5,5 -
2912 49 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
2912 50 00 00 - циклiчнi полiмери альдегiдiв   5,5 5,5 -
2912 60 00 00 - параформальдегiд   5,5 5,5 -
2913 00 00 00 Похiднi речовин товарної позицiї 2912, галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi   5,5 5,5 -
  VI. СПОЛУКИ З КЕТОННОЮ ТА ХIНОННОЮ ФУНКЦIОНАЛЬНИМИ ГРУПАМИ        
2914 Кетони та хiнони, до складу яких входить або не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - кетони ациклiчнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:        
2914 11 00 00 - - ацетон   0 0 -
2914 12 00 00 - - бутанон (метилетилкетон)   1 1 -
2914 13 00 00 - - 4-метилпентан-2-он (метилiзобутилкетон)   5,5 5,5 -
2914 19 - - iншi:        
2914 19 10 00 - - - 5-метилгексан-2-он   5,5 5,5 -
2914 19 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - кетони циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi, до складу яких не входять iншi кисневмiснi функцiональнi групи:        
2914 22 00 00 - - циклогексанон та метилциклогексанони   0 0 -
2914 23 00 00 - - iонони та метилiонони   5,5 5,5 -
2914 29 00 - - iншi:        
2914 29 00 10 - - - iзофорон (3,5,5-три-метил- 2-циклогексен-1-он)   0,1 0,1 -
2914 29 00 20 - - - камфора   0 0 -
2914 29 00 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - кетони ароматичнi, до складу яких не входить iнша кисневмiсна функцiональна група:        
2914 31 00 00 - - фенiлацетон (фенiлпропан-2-он)   5,5 5,5 -
2914 39 00 - - iншi:        
2914 39 00 10 - - - ацетофенон   0,1 0,1 -
2914 39 00 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
2914 40 - кетоноспирти та кетоноальдегiди:        
2914 40 10 00 - - 4-гiдрокси-4-метилпентан-2-он (дiацетоновий спирт)   5,5 5,5 -
2914 40 90 00 - - iншi   5,5 5,5 -
2914 50 00 00 - кетонофеноли та кетони, до складу яких входить iнша кисневмiсна функцiональна група   2 2 -
  - хiнони:        
2914 61 00 00 - - антрахiнон   5,5 5,5 -
2914 62 00 00 - - коензим Q10 (убiдекаренон (INN))   0 0 -
2914 69 - - iншi:        
2914 69 10 00 - - - 1,4-нафтохiнон   0 0 -
2914 69 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2914 71 00 00 - - хлордекон (ISO)   5,5 5,5 -
2914 79 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  VII. КИСЛОТИ КАРБОНОВI ТА ЇХ АНГIДРИДИ, ГАЛОГЕНАНГIДРИДИ, ПЕРОКСИДИ, ПЕРОКСИКИСЛОТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2915 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi насиченi та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - мурашина кислота, її солi та складнi ефiри:        
2915 11 00 00 - - мурашина кислота   0 0 -
2915 12 00 00 - - солi мурашиної кислоти   5,5 5,5 -
2915 13 00 00 - - складнi ефiри мурашиної кислоти   5,5 5,5 -
  - оцтова кислота та її солi; оцтовий ангiдрид:        
2915 21 00 00 - - оцтова кислота   5,5 5,5 -
2915 24 00 00 - - оцтовий ангiдрид   2 2 -
2915 29 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
  - складнi ефiри оцтової кислоти:        
2915 31 00 00 - - етилацетат   0 0 -
2915 32 00 00 - - вiнiлацетат   5,5 5,5 -
2915 33 00 00 - - н-бутилацетат   0 0 -
2915 36 00 00 - - диносебу (ISO) ацетат   5,5 5,5 -
2915 39 00 00 - - iншi   5,5 5,5 -
2915 40 00 00 - кислоти моно-, ди- або трихлороцтовi, їх солi та складнi ефiри   0 0 -
2915 50 00 00 - пропiонова кислота, її солi та складнi ефiри   5,5 5,5 -
2915 60 - маслянi кислоти, валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри:        
  - - маслянi кислоти, їх солi та складнi ефiри:        
2915 60 11 00 - - - дiiзобутират 1-iзопропiл-2,2-диметилтриметилену   5,5 5,5 -
2915 60 19 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
2915 60 90 00 - - валерiановi кислоти, їх солi та складнi ефiри   0 0 -
2915 70 - пальмiтинова кислота, стеаринова кислота, їх солi та складнi ефiри:        
2915 70 40 00 - - пальмiтинова кислота, її солi та складнi ефiри   5,5 5,5 -
2915 70 50 - - стеаринова кислота, її солi та складнi ефiри:        
2915 70 50 10 - - - стеаринова кислота   1 1 -
2915 70 50 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
2915 90 - iншi:        
2915 90 30 00 - - лауринова кислота, її солi та складнi ефiри   5,5 5,5 -
2915 90 70 - - iншi:        
2915 90 70 10 - - - октоат олова (II) (2-етилгексанової кислоти олова (II) сiль)   2 2 -
2915 90 70 90 - - - iншi   5,5 5,5 -
2916 Кислоти ациклiчнi монокарбоновi ненасиченi, кислоти циклiчнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - ациклiчнi монокарбоновi кислоти ненасиченi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2916 11 00 00 - - акрилова кислота та її солi   0 0 -
2916 12 00 00 - - складнi ефiри акрилової кислоти   0 0 -
2916 13 00 00 - - метакрилова кислота та її солi   0 0 -
2916 14 00 00 - - складнi ефiри метакрилової кислоти   0 0 -
2916 15 00 00 - - олеїнова, лiнолева або лiноленова кислоти, їх солi та складнi ефiри   1 1 -
2916 16 00 00 - - бiнапакрил (ISO)   6,5 6,5 -
2916 19 - - iншi:        
2916 19 10 00 - - - ундециловi кислоти, їх солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2916 19 40 00 - - - кислота кротонова   6,5 6,5 -
2916 19 95 - - - iншi:        
2916 19 95 10 - - - - гекса-2, 4-дiєнова кислота (сорбiнова кислота)   2 2 -
2916 19 95 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
2916 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) та циклотерпеновi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi   6,5 6,5 -
  - кислоти ароматичнi монокарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2916 31 00 00 - - бензойна кислота, її солi та складнi ефiри   0 0 -
2916 32 00 - - пероксид бензоїлу та хлористий бензоїл:        
2916 32 00 10 - - - пероксид бензоїлу   1 1 -
2916 32 00 90 - - - хлористий бензоїл   6,5 6,5 -
2916 34 00 00 - - фенiлоцтова кислота та її солi   2 2 -
2916 39 - - iншi:        
2916 39 10 00 - - - складнi ефiри фенiлоцтової кислоти   6,5 6,5 -
2916 39 90 - - - iншi:        
2916 39 90 10 - - - - iбупрофен (ibuprofen INN)   2 2 -
2916 39 90 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
2917 Кислоти полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - кислоти ациклiчнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2917 11 00 00 - - щавлева кислота, її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2917 12 00 00 - - адипiнова кислота, її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2917 13 - - азелаїнова кислота, себацинова кислота, їх солi та складнi ефiри:        
2917 13 10 00 - - - себацинова кислота   6,5 6,5 -
2917 13 90 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2917 14 00 00 - - малеїновий ангiдрид   6,5 6,5 -
2917 19 - - iншi:        
2917 19 10 00 - - - малонова кислота, її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2917 19 20 00 - - - бурштинова кислота (етан-1,2-дикарбонова кислота, сукцинат, бутандиова кислота) з 100-вiдсотковим (мас.%) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon)   0 0 -
2917 19 80 00 - - - iншi   0 0 -
2917 20 00 00 - кислоти циклановi (циклоалкановi), цикленовi (циклоалкеновi) або циклотерпеновi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi   6,5 6,5 -
  - кислоти ароматичнi полiкарбоновi, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2917 32 00 00 - - дiоктил-ортофталати   6,5 6,5 -
2917 33 00 00 - - динонiл-ортофталати або дидецилортофталати   0 0 -
2917 34 00 00 - - iншi складнi ефiри ортофталевої кислоти   0 0 -
2917 35 00 - - фталевий ангiдрид:        
2917 35 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2917 35 00 90 - - - iнший   6,5 6,5 -
2917 36 00 00 - - терефталева кислота та її солi   6,5 6,5 -
2917 37 00 00 - - диметилтерефталат   6,5 6,5 -
2917 39 - - iншi:        
2917 39 20 00 - - - складний ефiр чи ангiдрид тетрабромфталевої кислоти; бензол-1,2,4- три-карбонова кислота; iзофталоїлдихлорид, що мiстить 0,8 мас.% чи менше терефталої-лдихлориду; нафталiн-1,4,5,8-тетракарбонова кислота; тетрахлорфталевий ангiдрид; 3,5-бiс(метоксикарбонiл) бензолсульфонат натрiю   6,5 6,5 -
2917 39 95 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2918 Кислоти карбоновi, до складу яких входить додаткова кисневмiсна функцiональна група, та їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - кислоти карбоновi, до складу яких входить спиртова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2918 11 00 00 - - молочна кислота, її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2918 12 00 00 - - винна кислота   6,5 6,5 -
2918 13 00 00 - - солi та складнi ефiри винної кислоти   6,5 6,5 -
2918 14 00 00 - - лимонна кислота   6,5 6,5 -
2918 15 00 - - солi та складнi ефiри лимонної кислоти:        
2918 15 00 10 - - - натрiй цитрат   2 2 -
2918 15 00 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
2918 16 00 00 - - глюконова кислота, її солi та складнi ефiри   0 0 -
2918 17 00 00 - - 2,2-дифенiл- 2-гiдро-ксиоцтова кислота (бензилова кислота)   6,5 6,5 -
2918 18 00 00 - - хлорбензилат (ISO)   6,5 6,5 -
2918 19 - - iншi:        
2918 19 30 00 - - - холева кислота, 3-aльфа, 12-альфа-дигiдрокси- 5-бета-холан-24-ова кислота (дезоксихолева кислота), їх солi та складнi ефiри   0 0 -
2918 19 40 00 - - - 2,2-бiс(гiдро-ксиметил) пропiонова кислота   0 0 -
2918 19 98 - - - iншi:        
2918 19 98 10 - - - - бромпропiлат (iзопропiл-4, 4-дибромбензилат)   0,1 0,1 -
2918 19 98 20 - - - - 12-гiдрокси-стеаринова кислота (12-hydroxystearic acid)   2 2 -
2918 19 98 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
  - кислоти карбоновi, до складу яких входить фенольна функцiональна група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi:        
2918 21 00 00 - - салiцилова кислота та її солi   2 2 -
2918 22 00 00 - - о-ацетилсалiцилова кислота, її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2918 23 00 00 - - iншi складнi ефiри салiцилової кислоти та їх солi   6,5 6,5 -
2918 29 00 - - iншi:        
2918 29 00 10 - - - метиловий ефiр 4-гiдроксибензойної кислоти (methylparaben)   0 0 -
2918 29 00 20 - - - вiсмуту галат основний (bismuth subgallate)   0 0 -
2918 29 00 30 - - - сульфосалiциловi кислоти, гiдроксинафтойнi кислоти, їх солi та складнi ефiри   0 0 -
2918 29 00 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
2918 30 00 00 - кислоти карбоновi, до складу яких входить альдегiдна або кетонова група, але не входить iнша кисневмiсна функцiональна група, їх ангiдриди, галогенангiдриди, пероксиди, пероксикислоти та їх похiднi   6,5 6,5 -
  - iншi:        
2918 91 00 00 - - 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлор-феноксiоцтова кислота), її солi та складнi ефiри   6,5 6,5 -
2918 99 - - iншi:        
2918 99 40 - - - 2,6-диметокси-бензойна кислота; дикамба (ISO); феноксiацетат натрiю:        
2918 99 40 10 - - - - дикамба (ISO)   0 0 -
2918 99 40 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
2918 99 90 - - - iншi:        
2918 99 90 10 - - - - напроксен (naproxen INN)   0 0 -
2918 99 90 20 - - - - дикамба амiнна сiль (амiнна сiль 2-метокси-3,6-дихлорбензойної кислоти)   0,1 0,1 -
2918 99 90 30 - - - - гемфiброзил (gemfibrozil INN)   0 0 -
2918 99 90 40 - - - - 2,4-Д кислота (2,4-дихлорфеноксi-оцтова кислота)   0 0 -
2918 99 90 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
  VIII. СКЛАДНI ЕФIРИ (ЕСТЕРИ) НЕОРГАНIЧНИХ КИСЛОТ НЕМЕТАЛIВ, ЇХ СОЛI ТА ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI        
2919 Ефiри фосфорної кислоти складнi та їх солi, включаючи лактофосфати; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2919 10 00 00 - трис (2,3-дибромпропiл) фосфат   6,5 6,5 -
2919 90 00 - iншi:        
2919 90 00 10 - - три (2-хлорiзопропiл) фосфат   2 2 -
2919 90 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2920 Складнi ефiри iнших неорганiчних кислот неметалiв (за винятком складних ефiрiв галоїдних сполук водню) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
  - тiофосфорнi складнi ефiри (фосфоротiоати) та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2920 11 00 00 - - паратiон (ISO) та паратiонметил (ISO) (метилпаратiон)   6,5 6,5 -
2920 19 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
  - складнi ефiри (естери) фосфiтної кислоти та їх солi; їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:        
2920 21 00 00 - - диметилфосфiт   6,5 6,5 -
2920 22 00 00 - - дiетилфосфiт   6,5 6,5 -
2920 23 00 00 - - триметилфосфiт   6,5 6,5 -
2920 24 00 00 - - триетилфосфiт   6,5 6,5 -
2920 29 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
2920 30 00 00 - ендосульфан (ISO)   6,5 6,5 -
2920 90 - iншi:        
2920 90 10 00 - - складнi ефiри сiрчаної кислоти та вуглекислоти та їх солi, та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi   6,5 6,5 -
2920 90 70 00 - - iншi сполуки   6,5 6,5 -
  IX. СПОЛУКИ З ФУНКЦIОНАЛЬНОЮ ГРУПОЮ IЗ ВМIСТОМ АЗОТУ        
2921 Сполуки з амiнною функцiональною групою:        
  - моноамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:        
2921 11 00 00 - - метиламiн, ди- або триметиламiн та їх солi   0 0 кг мет.ам.
2921 12 00 00 - - 2-(N,N-диметиламiн) етилхлорид гiдрохлорид   6,5 6,5 -
2921 13 00 00 - - 2-(N,N-диетиламiн) етилхлорид гiдрохлорид   6,5 6,5 -
2921 14 00 00 - - 2-(N,N-дiiзопро-пiламiн) етилхлорид гiдрохлорид   6,5 6,5 -
2921 19 - - iншi:        
2921 19 40 00 - - - 1,1,3,3-тетраметил-бутиламiн   0 0 -
2921 19 50 00 - - - дiетиламiн та його солi   0 0 -
2921 19 99 - - - iншi:        
2921 19 99 10 - - - - iзопропiламiн та його солi   0 0 -
2921 19 99 20 - - - - таурiн (taurine INN)   0 0 -
2921 19 99 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
  - полiамiни ациклiчнi та їх похiднi; солi цих сполук:        
2921 21 00 00 - - етилендiамiн та його солi   0 0 -
2921 22 00 00 - - гексаметилендiамiн та його солi   2 2 -
2921 29 00 00 - - iншi   0 0 -
2921 30 - моно- або полiамiни циклановi, цикленовi або циклотерпеновi та їх похiднi; солi цих речовин:        
2921 30 10 00 - - циклогексиламiн i циклогексилдиметил-амiн та їх солi   1 1 -
2921 30 91 00 - - циклогекс-1,3-илендiамiн (1,3-дiамiно-циклогексан)   6,5 6,5 -
2921 30 99 00 - - iншi   6,5 6,5 -
  - моноамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:        
2921 41 00 00 - - анiлiн та його солi   2 2 -
2921 42 00 - - похiднi анiлiну та їх солi:        
2921 42 00 10 - - - галогенованi, сульфованi, нiтрованi, нiтрозованi похiднi та їх солi   6,5 6,5 -
2921 42 00 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
2921 43 00 00 - - толуїдини та їх похiднi; солi цих речовин   6,5 6,5 -
2921 44 00 00 - - дифенiламiн та його похiднi; солi цих речовин   2 2 -
2921 45 00 00 - - 1-нафтиламiн (альфа-нафтиламiн), 2-нафтиламiн (бета-нафтиламiн) та їх похiднi; солi цих речовин   6,5 6,5 -
2921 46 00 00 - - амфетамiн (INN), бензфетамiн (INN), дексамфетамiн (INN), етиламфетамiн (INN), фенкамфамiн (INN), лефетамiн (INN), левамфетамiн (INN), мефенорекс (INN) i фентермiн (INN); солi цих сполук   0 0 -
2921 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - полiамiни ароматичнi та їх похiднi; солi цих речовин:        
2921 51 - - o-, м-, п-фенiлендiамiн, дiамiнотолуоли та їх похiднi; солi цих речовин:        
  - - - о-, м-, п-фенiлендiамiн, дiамiнтолуоли та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi та нiтрозованi похiднi; солi цих речовин:        
2921 51 11 00 - - - - м-фенiлендiамiн, чистота якого 99 мас.% або бiльше i який мiстить: - 1 мас.% або менше води, - 200 мг/кг або менше о-фенiлендiамiну та - 450 мг/кг або менше п-фенiлендiамiну   0 0 -
2921 51 19 00 - - - - iншi   6,5 6,5 -
2921 51 90 - - - iншi:        
2921 51 90 10 - - - - амiнофенiл-парамiнова кислота   0 0 -
2921 51 90 30 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
2921 51 90 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
2921 59 - - iншi:        
2921 59 50 00 - - - м-фенiленбiс (метиламiн), 2,2'-дихлор-4,4'-метилендiанiлiн, 4,4'-бi-о-толуїдин, 1,8-нафтилендiамiн   6,5 6,5 -
2921 59 90 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2922 Амiносполуки, до складу яких входить кисневмiсна функцiональна група:        
  - амiноспирти, їх простi та складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:        
2922 11 00 00 - - моноетаноламiн та його солi   0 0 -
2922 12 00 00 - - дiетаноламiн та його солi   2 2 -
2922 14 00 00 - - декстропропоксифен (INN) та його солi   0 0 -
2922 15 00 00 - - триетаноламiн   6,5 6,5 -
2922 16 00 00 - - дiетаноламонiю перфтороктансульфонат   0 0 -
2922 17 00 00 - - метилдiетаноламiн та етилдiетаноламiн   0 0 -
2922 18 00 00 - - 2-(N,N-дiiзопро-пiламiн) етанол   0 0 -
2922 19 00 - - iншi:        
2922 19 00 10 - - - солi триетаноламiну   6,5 6,5 -
2922 19 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - амiнонафтоли та iншi амiнофеноли, їх простi i складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:        
2922 21 00 00 - - амiногiдро-ксинафталiнсульфо-кислоти та їх солi   0 0 -
2922 29 00 - - iншi:        
2922 29 00 10 - - - анiзидини, дiанiзидини, фенетидини та їх солi   6,5 6,5 -
2922 29 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - амiноальдегiди, амiнокетони та амiнохiнони, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:        
2922 31 00 00 - - амфепрамон (INN), метадон (INN) та норметадон (INN); солi цих сполук   6,5 6,5 -
2922 39 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
  - амiнокислоти та їх складнi ефiри, крiм сполук, до складу яких входить бiльш як один тип кисневмiсних функцiональних груп; солi цих речовин:        
2922 41 00 00 - - лiзин та його складнi ефiри; солi цих речовин   6,5 6,5 -
2922 42 00 00 - - глутамiнова кислота та її солi   6,5 6,5 -
2922 43 00 00 - - антранiлова кислота та її солi   6,5 6,5 -
2922 44 00 00 - - тилiдин (INN) та його солi   0 0 -
2922 49 - - iншi:        
2922 49 20 00 - - - бета-аланiн   0 0 -
2922 49 85 00 - - - iншi   0 0 -
2922 50 00 - амiноспиртофеноли, амiнокислотофеноли та iншi амiносполуки, до складу яких входять кисневмiснi функцiональнi групи:        
2922 50 00 10 - - фенiлефрину гiдрохлорид (phenylephrine INN), 5-амiносалiцилова кислота   0 0 -
2922 50 00 20 - - трамадолу гiдрохлорид (tramadol INN)   0 0 -
2922 50 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2923 Солi та гiдроксиди амонiю четвертиннi; лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:        
2923 10 00 - холiн та його солi:        
2923 10 00 10 - - хлорид холiну   0 0 -
2923 10 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2923 20 00 00 - лецитини та iншi фосфоамiнолiпiди   6,5 6,5 -
2923 30 00 00 - тетраетиламонiю перфтороктансульфонат   6,5 6,5 -
2923 40 00 00 - дидецилдиметиламонiю перфтороктансульфонат   6,5 6,5 -
2923 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
2924 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксамiдну групу; сполуки вуглекислоти, що мiстять функцiональну амiдну групу:        
  - амiди ациклiчнi (включаючи ациклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:        
2924 11 00 00 - - мепробамат (INN)   0 0 -
2924 12 00 00 - - фторацетамiд (ISO), монокротофос (ISO) та фосфамiдон (ISO)   0 0 -
2924 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - амiди циклiчнi (включаючи циклiчнi карбамати) та їх похiднi; солi цих сполук:        
2924 21 00 00 - - уреїни та їх похiднi; солi цих сполук   0 0 -
2924 23 00 00 - - 2-ацетамiдобензойна кислота (N-ацетилантранiлова кислота) та її солi   0 0 -
2924 24 00 00 - - етинамат (INN)   0 0 -
2924 25 00 00 - - алахлор (ISO)   0 0 -
2924 29 - - iншi:        
2924 29 10 00 - - - лiдокаїн (INN)   0 0 -
2924 29 70 - - - iншi:        
2924 29 70 10 - - - - метолахлор   0,1 0,1 -
2924 29 70 90 - - - - iншi   0 0 -
2925 Сполуки, що мiстять функцiональну карбоксiмiдну групу (включаючи сахарин та його солi) та функцiональну iмiнну групу:        
  - iмiди та їх похiднi; солi цих речовин:        
2925 11 00 00 - - сахарин та його солi   0 0 -
2925 12 00 00 - - глутетiмiд (INN)   6,5 6,5 -
2925 19 - - iншi:        
2925 19 20 00 - - - 3,3',4,4',5,5',6,6'-октабром- N,N'-етилендифталiмiд; N,N'-етиленбiс(4,5- дибромгексагiдро-3,6-метанфталiмiд)   6,5 6,5 -
2925 19 95 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
  - iмiни та їх похiднi; солi цих сполук:        
2925 21 00 00 - - хлордимеформ (ISO)   6,5 6,5 -
2925 29 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
2926 Сполуки, що мiстять функцiональну нiтрильну групу:        
2926 10 00 00 - акрилонiтрил   0 0 -
2926 20 00 00 - 1-цiаногуанiдин (дицiандiамiд)   6,5 6,5 -
2926 30 00 00 - фенпропорекс (INN) та його солi; метадон (INN) - промiжний продукт (4-цiано- 2-диметиламiно-4,4-дифенiлбутан)   0 0 -
2926 40 00 00 - альфа-фенiлацетоацетонiтрил   0 0 -
2926 90 - iншi:        
2926 90 20 00 - - iзофталонiтрил   0 0 -
2926 90 70 00 - - iншi   0 0 -
2927 00 00 00 Дiазо-, азо- або азоксисполуки   0 0 -
2928 00 Органiчнi похiднi гiдразину або гiдроксиламiну:        
2928 00 10 00 - N,N-бiс(2-метоксиетил) гiдроксиламiн   6,5 6,5 -
2928 00 90 - iншi:        
2928 00 90 10 - - фенiлгiдразин   0,1 0,1 -
2928 00 90 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2929 Сполуки, до складу яких входять iншi функцiональнi групи iз вмiстом азоту:        
2929 10 00 - iзоцiанати:        
2929 10 00 10 - - метилфенiлен-дiiзоцiанати (толуолдiiзоцiанати)   6,5 6,5 -
2929 10 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2929 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
  X. ОРГАНO-НЕОРГАНIЧНI СПОЛУКИ, ГЕТЕРОЦИКЛIЧНI СПОЛУКИ, НУКЛЕЇНОВI КИСЛОТИ ТА ЇХ СОЛI, ТА СУЛЬФОНАМIДИ        
2930 Сполуки сiркоорганiчнi:        
2930 20 00 - тiокарбамати та дитiокарбамати:        
2930 20 00 10 - - етилпропiлтiокарбамат (S-етил-NN- ди-н-пропiлтiокарбамат)   0,1 0,1 -
2930 20 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2930 30 00 00 - тiурам моно-, ди- або тетрасульфiди   0 0 -
2930 40 - метiонiн:        
2930 40 10 00 - - метiонiн (INN)   6,5 6,5 -
2930 40 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
2930 60 00 00 - 2-(N,N-дiетила-мино)етантiол   0 0 -
2930 70 00 00 - бiс(2-гiдро-ксиетил)сульфiд (тiодиглiколь (INN)   0 0 -
2930 80 00 00 - алдiкарб (ISO), каптафол (ISO) та метамiдофос (ISO)   0 0 -
2930 90 - iншi:        
2930 90 13 00 - - цистеїн i цистин   0 0 -
2930 90 16 00 - - похiднi цистеїну або цистину   0 0 -
2930 90 30 00 - - DL-2-гiдрокси-4-(метилтiо)масляна кислота   0 0 -
2930 90 40 00 - - 2,2'-тiодiетилбiс [3-(3,5-ди-трет-бутил- 4-гiдроксифенiл) пропiонат]   0 0 -
2930 90 50 00 - - сумiш iзомерiв, що мiстить 4-метил-2,6-бiс (метилтiо)-м-фенiлендiамiн та 2-метил-4,6-бiс (метилтiо)-м-фенi-лендiамiн   0 0 -
2930 90 98 - - iншi:        
2930 90 98 10 - - - дитiокарбонати (ксантати, ксантогенати)   6,5 6,5 -
2930 90 98 90 - - - iншi   0 0 -
2931 Iншi органо-неорганiчнi сполуки:        
2931 10 00 00 - тетраметилсвинець i тетраетилсвинець   0 0 -
2931 20 00 00 - трибутилолова сполуки   0 0 -
  - iншi фосфорорганiчнi похiднi:        
2931 31 00 00 - - диметил метилфосфонат   0 0 -
2931 32 00 00 - - диметил пропiлфосфонат   0 0 -
2931 33 00 00 - - диетил етилфосфонат   0 0 -
2931 34 00 00 - - 3-(тригiдроксисилiл)-пропiлметилфосфонат натрiю   0 0 -
2931 35 00 00 - - 2,4,6-трипропiл-1,3,5,2,4,6- триокса-трифосфiнан 2,4,6-триоксид   0 0 -
2931 36 00 00 - - (5-етил-2-метил-2-оксид- 1,3,2-дiокса-фосфiнан-5-iл)метил метил метилфосфонат   0 0 -
2931 37 00 00 - - бiс[(5-етил-2-метил-2-оксид- 1,3,2-дiокса-фосфiнан- 5-iл)метил]метилфосфонат   0 0 -
2931 38 00 00 - - сiль метилфосфонової кислоти та (амiноiмiнометил)сечовини (1:1)   0 0 -
2931 39 - - iншi:        
2931 39 20 00 - - - метилфосфоноїл дифторид (метилфосфонової кислоти дифторангiдрид)   0 0 -
2931 39 30 00 - - - метилфосфоноїл дихлорид (метилфосфонової кислоти дихлорангiдрид)   0 0 -
2931 39 50 00 - - - етидронова кислота (INN) (1-гiдроксиетан- 1,1-дифосфонова кислота) та її солi   6,5 6,5 -
2931 39 60 00 - - - (нiтрилотриметандiiл) трiс(фосфонова кислота), {етан-1,2-дiiлбiс [нiтрилобiс(метилен)]} тетракис(фосфонова кислота), [(бiс{2-[бiс(фосфонометил) амiно]етил}амiно)метил] фосфонова кислота, {гексан-1,6-дiiл бiс[нiтрилобiс(метилен)]} тетракiс(фосфонова кислота), {[(2-гiдроксиетил)iмино] бiс(метилен)}бiс(фосфонова кислота) та [(бiс{6-[бiс(фосфонометил) амiно]гексил}амiно)метил] фосфонова кислота; їх солi   6,5 6,5 -
2931 39 90 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2931 90 00 - iншi:        
2931 90 00 10 - - дибутилолова дилаурат (dibutyltin dilaurate)   0 0 -
2931 90 00 30 - - триетилалюмiнiй   5 5 -
2931 90 00 40 - - глiфосат (N-(фосфонометил) глiцин)   0 0 -
2931 90 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
2932 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) кисню:        
  - сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване фуранове кiльце (гiдроване або негiдроване):        
2932 11 00 00 - - тетрагiдрофуран   6,5 6,5 -
2932 12 00 00 - - 2-фуральдегiд (фурфурол)   6,5 6,5 -
2932 13 00 00 - - спирти фурфуриловий та тетрагiдрофуриловий   6,5 6,5 -
2932 14 00 00 - - сукралоза   0 0 -
2932 19 00 00 - - iншi   0 0 -
2932 20 - лактони:        
2932 20 10 00 - - фенолфталеїн; 1-гiдрокси-4-[1-(4-гiдрокси-3- метоксикарбонiл-1-нафтил)-3-оксо-1Н, 3Н-бензо[ди]iзохромен-1-iл]-6- октадецилокси-2-нафтенова кислота; 3'-хлор-6'- цикло-гексиламiноспiро [iзобензофуран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; 6'-(N-етил-п-толуїдин)-2'- метилспiро[iзобензоф- уран-1(3Н), 9'-ксантен]-3-он; метил-6-докосилокси-1-гiдрокси- 4-[1-(4-гiдрокси-3-метил- 1-фенантрил)-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]пiран- 1-iл]нафталiн-2-карбоксилат   0 0 -
2932 20 20 00 - - гама-бутиролактон   0 0 -
2932 20 90 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
2932 91 00 00 - - iзосафрол   6,5 6,5 -
2932 92 00 00 - - 1-(1,3-бензодiоксол-5-ил)пропан-2-он   6,5 6,5 -
2932 93 00 00 - - пiперональ   6,5 6,5 -
2932 94 00 00 - - сафрол   6,5 6,5 -
2932 95 00 00 - - тетра-гiдроканабiноли (всi iзомери)   0 0 -
2932 99 00 00 - - iншi   0 0 -
2933 Сполуки гетероциклiчнi лише з гетероатомом (атомами) азоту:        
  - сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiразольне кiльце (гiдроване або негiдроване):        
2933 11 - - феназон (антипiрин) та його похiднi:        
2933 11 10 00 - - - пропiфеназон (INN)   6,5 6,5 -
2933 11 90 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2933 19 - - iншi:        
2933 19 10 00 - - - фенiлбутазон (INN)   0 0 -
2933 19 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване iмiдазольне кiльце (гiдроване або негiдроване):        
2933 21 00 00 - - гiдантоїн та його похiднi   6,5 6,5 -
2933 29 - - iншi:        
2933 29 10 00 - - - нафазолiну гiдрохлорид (INNM) та нафазолiну нiтрат (INNM); фентоламiн (INN); толазолiну гiдрохлорид (INNM)   6,5 6,5 -
2933 29 90 00 - - - iншi   5,5 5,5 -
  - сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване пiридинове кiльце (гiдроване або негiдроване):        
2933 31 00 00 - - пiридин та його солi   0 0 -
2933 32 00 00 - - пiперидин та його солi   6,5 6,5 -
2933 33 00 00 - - алфентанiл (INN), анiлеридин (INN), безитрамiд (INN), бромазепам (INN), дифеноксин (INN), дифеноксилат (INN), дипiпанон (INN), фентанiл (INN), кетобемiдон (INN), метилфенiдат (INN), пентазоцин (INN), петидин (INN), петидин (INN)-промiжний продукт А, фенциклiдин (INN) (PCP), феноперидин (INN), пiпрадрол (INN), пiритрамiд (INN), пропiрам (INN) та тримеперидин (INN); солi цих сполук   0 0 -
2933 39 - - iншi:        
2933 39 10 00 - - - iпронiазид (INN); кетобемiдону гiдрохлорид (INNM); бромiд пiридостигмiну (INN)   0 0 -
2933 39 20 00 - - - 2,3,5,6-тетрахлоропiридин   0 0 -
2933 39 25 00 - - - 3,6-дихлоропiридин-2-карбоксилова кислота   0 0 -
2933 39 35 00 - - - 2-гiдроксиетиламонiй- 3,6-дихлорпiридин-2-карбоксилат   0 0 -
2933 39 40 00 - - - 2-бутоксiетил (3,5,6-трихлор-2-пiридилоксi) ацетат   0 0 -
2933 39 45 00 - - - 3,5-дихлор-2,4,6-трифторопiридин   0 0 -
2933 39 50 00 - - - флуроксипiр (fluroxypyr (ISO), складний метиловий ефiр   0 0 -
2933 39 55 00 - - - 4-метилпiридин   0 0 -
2933 39 99 00 - - - iншi   0 0 -
  - сполуки, що мiстять у структурi хiнолiновий або iзохiнолiновий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:        
2933 41 00 00 - - леворфанол (INN) та його солi   0 0 -
2933 49 - - iншi:        
2933 49 10 00 - - - галогенованi похiднi хiнолiну; похiднi хiнолiнкарбонової кислоти   0 0 -
2933 49 30 00 - - - декстрометорфан (INN) та його солi   0 0 -
2933 49 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - сполуки, що мiстять у структурi пiримiдинове кiльце (гiдроване або негiдроване) або пiперазинове кiльце:        
2933 52 00 00 - - малонiлсечовина (барбiтурова кислота) та її солi   6,5 6,5 -
2933 53 - - алобарбiтал (INN), амобарбiтал (INN), барбiтал (INN), буталбiтал (INN), бутобарбiтал (INN), циклобарбiтал (INN), метилфенобарбiтал (INN), пентобарбiтал (INN), фенобарбiтал (INN), секбутабарбiтал (INN), секобарбiтал (INN) i вiнiлбiтал (INN); солi цих сполук:        
2933 53 10 00 - - - фенобарбiтал (INN), барбiтал (INN) та їх солi   0 0 -
2933 53 90 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
2933 54 00 00 - - iншi похiднi малонiлсечовини (барбiтурової кислоти); солi цих сполук   6,5 6,5 -
2933 55 00 00 - - лопразолам (INN), меклоквалон (INN), метаквалон (INN) i зипепрол (INN); солi цих сполук   0 0 -
2933 59 - - iншi:        
2933 59 10 00 - - - дiазинон (ISO)   0 0 -
2933 59 20 00 - - - 1,4-дiазабiцикло- [2.2.2]октан(триетилен-дiамiн)   0 0 -
2933 59 95 00 - - - iншi   0 0 -
  - сполуки, що мiстять у структурi неконденсоване триазинове кiльце (гiдроване або негiдроване):        
2933 61 00 00 - - меламiн   6,5 6,5 -
2933 69 - - iншi:        
2933 69 10 00 - - - атразин (ISO); пропазин (ISO); симазин (ISO); гексагiдро-1,3,5-тринiтро-1,3,5-триазин (гексоген, триметилентри-нiтроамiн)   0 0 -
2933 69 40 00 - - - метенамiн (INN) (гексаметилентетрамiн); 2,6-ди-трет-бутил- 4-[4,6-бiс(октилтiо)- 1,3,5-триазин-2-iл-амiно]фенол   6,5 6,5 -
2933 69 80 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
  - лактами:        
2933 71 00 00 - - 6-гексанлактам (епсилон-капролактам)   0 0 -
2933 72 00 00 - - клобазам (INN) та метиприлон (INN)   0 0 -
2933 79 00 00 - - iншi лактами   0 0 -
  - iншi:        
2933 91 - - алпразолам (INN), камазепам (INN), хлордiазепоксид (INN), клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам (INN), дiазепам (INN), естазолам (INN), етиллофлазепат (INN), флудiазепам (INN), флунiтразепам (INN), флуразепам (INN), галазепам (INN), лоразепам (INN), лорметазепам (INN), мазиндол (INN), медазепам (INN), мiдазолам (INN), нiметазепам (INN), нiтразепам (INN), нордазепам (INN), оксазепам (INN), пiназепам (INN), празепам (INN), пiровалерон (INN), темазепам (INN), тетразепам (INN) i триазолам (INN); солi цих сполук:        
2933 91 10 00 - - - хлордiазепоксид (INN)   0 0 -
2933 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
2933 92 00 00 - - азинфосфометил (ISO)   0 0 -
2933 99 - - iншi:        
2933 99 20 00 - - - iндол, 3-метилiндол (скатол), 6-алiл-6,7-дигiдро-5Н-дибенз [с,е] азепiн (азапетин), хлордiазепоксид, фенiндамiн (INN) та їх солi; iмiпрамiн гiдрохлорид (INNM)   0 0 -
2933 99 50 00 - - - 2,4-ди-трет-бутил-6- (5-хлоробензотiазол-2-iл) фенол   0 0 -
2933 99 80 00 - - - iншi   0 0 -
2934 Нуклеїновi кислоти та їх солi, визначеного або не визначеного хiмiчного складу; iншi гетероциклiчнi сполуки:        
2934 10 00 00 - сполуки, що мiстять у структурi неконденсований тiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований)   0 0 -
2934 20 - сполуки, що мiстять у структурi бензотiазоловий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:        
2934 20 20 00 - - ди(бензотiазол-2-iл)дисульфiд; бензотiазол-2-тiол (меркаптобензотiазол) i його солi   5 5 -
2934 20 80 00 - - iншi   0 0 -
2934 30 - сполуки, що мiстять у структурi фенотiазиновий цикл (гiдрований або негiдрований), без подальшої конденсацiї:        
2934 30 10 00 - - тiетилперазин (INN); тiоридазин (INN) i його солi   6,5 6,5 -
2934 30 90 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
2934 91 00 00 - - амiнорекс (INN), бротiзолам (INN), клотiазепам (INN), клоксазолам (INN), декстроморамiд (INN), галоксазолам (INN), кетазолам (INN), мезокарб (INN), оксазолам (INN), пемолiн (INN), фендиметразин (INN), фенметразин (INN) та суфентанiл (INN); солi цих сполук   0 0 -
2934 99 - - iншi:        
2934 99 60 00 - - - хлорпротиксен (INN); теналiдин (INN) i його тартрати та малеати; фуразолiдон (INN); 7-амiноцефалоспоранова кислота; солi та складнi ефiри (6R, 7R)-3-ацетоксиметил-7-[(R)-2-формiлокси- 2-фенiлацетамiдо]-8-окси-5-тiа-1- азабiцикло[4.2.0]окт-2-ен- 2-карбонової кислоти; 1-[2-(1,3-дiоксан-2-iл)етил]- 2-метилпiридин бромiд   0 0 -
2934 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
2935 Сульфонамiди:        
2935 10 00 00 - N-метилперфтороктан сульфонамiд   0 0 -
2935 20 00 00 - N-етилперфтороктан сульфонамiд   0 0 -
2935 30 00 00 - N-етил-N-(2-гiдроксиетил) перфтороктан сульфонамiд   0 0 -
2935 40 00 00 - N-(2-гiдроксиетил)-N-метилперфтороктан сульфонамiд   0 0 -
2935 50 00 00 - iншi перфтороктан сульфонамiди   0 0 -
2935 90 - iншi:        
2935 90 30 00 - - 3-{1-[7-(гексадецилсульфонiламiно)- 1Н-iндол-3-iл]-3-оксо-1Н, 3Н-нафто[1,8-cd]-пiран-1-iл}- N,N-диметил-1Н-iндол- 7-сульфонамiд; метосулам (ISO)   0 0 -
2935 90 90 00 - - iншi   0 0 -
  XI. ПРОВIТАМIНИ, ВIТАМIНИ ТА ГОРМОНИ        
2936 Провiтамiни та вiтамiни, природнi або одержанi в результатi синтезу (включаючи природнi концентрати), їх похiднi, що використовуються переважно як вiтамiни, сумiшi цих речовин, у тому числi розчиненi або не розчиненi у будь-якому розчиннику:        
  - вiтамiни та їх похiднi, незмiшанi:        
2936 21 00 00 - - вiтамiн А та його похiднi   0 0 -
2936 22 00 00 - - вiтамiн В1 та його похiднi   0 0 -
2936 23 00 00 - - вiтамiн В2 та його похiднi   0 0 -
2936 24 00 00 - - кислота D- або DL-пантотенова (вiтамiн В3 або вiтамiн В5) та її похiднi   0 0 -
2936 25 00 00 - - вiтамiн В6 та його похiднi   0 0 -
2936 26 00 00 - - вiтамiн В12 та його похiднi   0 0 -
2936 27 00 00 - - вiтамiн С та його похiднi   0 0 -
2936 28 00 00 - - вiтамiн Е та його похiднi   0 0 -
2936 29 00 00 - - iншi вiтамiни та їх похiднi   0 0 -
2936 90 00 00 - iншi, включаючи природнi концентрати   0 0 -
2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природнi або одержанi в результатi синтезу; їх похiднi i структурнi аналоги, у тому числi з ланцюговими модифiкованими полiпептидами, що використовуються переважно як гормони:        
  - полiпептиднi гормони, бiлковi гормони та глiкопротеїновi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:        
2937 11 00 00 - - соматотропiн, його похiднi та структурнi аналоги   0 0 г
2937 12 00 00 - - iнсулiн та його солi   0 0 г
2937 19 00 00 - - iншi   0 0 г
  - стероїднi гормони, їх похiднi та структурнi аналоги:        
2937 21 00 00 - - кортизон, гiдрокортизон, преднiзон (дегiдрокортизон) та преднiзолон (дегiдрогiдрокортизон)   0 0 г
2937 22 00 00 - - галогенованi похiднi кортикостероїдних гормонiв   0 0 г
2937 23 00 00 - - естрогени та прогестини   0 0 г
2937 29 00 00 - - iншi   0 0 г
2937 50 00 00 - простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, їх похiднi та структурнi аналоги   0 0 г
2937 90 00 00 - iншi   0 0 г
  XII. ГЛIКОЗИДИ ТА АЛКАЛОЇДИ, ПРИРОДНI АБО СИНТЕЗОВАНI, ТА ЇХ СОЛI, ПРОСТI I СКЛАДНI ЕФIРИ ТА IНШI ПОХIДНI        
2938 Глiкозиди, природнi або одержанi в результатi синтезу, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:        
2938 10 00 00 - рутозид (рутин) та його похiднi   0 0 -
2938 90 - iншi:        
2938 90 10 00 - - глiкозиди наперстянки   0 0 -
2938 90 30 00 - - глiциризинова кислота i глiциризинати   0 0 -
2938 90 90 00 - - iншi   0 0 -
2939 Алкалоїди, природнi або синтезованi, та їх солi, простi i складнi ефiри та iншi похiднi:        
  - алкалоїди опiю та їх похiднi; солi цих сполук:        
2939 11 00 00 - - концентрати макової соломки; бупренорфiн (INN), кодеїн, дигiдрокодеїн (INN), етилморфiн, еторфiн (INN), героїн, гiдрокодон (INN), гiдроморфон (INN), морфiн, нiкоморфiн (INN), оксикодон (INN), оксиморфон (INN), фолкодин (INN), тебакон (INN) i тебаїн; солi цих сполук   0 0 -
2939 19 00 00 - - iншi   0 0 -
2939 20 00 00 - алкалоїди, видiленi з кори хiнного дерева, та їх похiднi; солi цих сполук   0 0 -
2939 30 00 00 - кофеїн та його солi   0 0 -
  - ефедрини та їх солi:        
2939 41 00 00 - - ефедрин та його солi   0 0 -
2939 42 00 00 - - псевдоефедрин (INN) та його солi   0 0 -
2939 43 00 00 - - катин (INN) та його солi   0 0 -
2939 44 00 00 - - норефедрин та його солi   0 0 -
2939 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - теофiлiн та амiнофiлiн (теофiлiнетилендiамiн) та їх похiднi; солi цих речовин:        
2939 51 00 00 - - фенетилiн (INN) та його солi   0 0 -
2939 59 00 00 - - iншi   0 0 -
  - алкалоїди рiжкiв жита та їх похiднi; солi цих речовин:        
2939 61 00 00 - - ергометрин (INN) та його солi   0 0 -
2939 62 00 00 - - ерготамiн (INN) та його солi   0 0 -
2939 63 00 00 - - лiзергiнова кислота та її солi   0 0 -
2939 69 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi, рослинного походження:        
2939 71 00 00 - - кокаїн, екгонiн, левометамфетамiн, метамфетамiн (INN), рацемат метамфетамiна; солi, складнi ефiри та їх iншi похiднi   0 0 -
2939 79 00 00 - - iншi   0 0 -
2939 80 00 00 - iншi   0 0 -
  XIII. IНШI ОРГАНIЧНI СПОЛУКИ        
2940 00 00 00 Цукри хiмiчно чистi, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; простi ефiри цукрiв, ацеталi цукрiв та складнi ефiри цукрiв, та їх солi, крiм речовин товарних позицiй 2937, 2938 або 2939   6,5 6,5 -
2941 Антибiотики:        
2941 10 00 00 - пенiцилiни та їх похiднi, що мають структуру пенiциланової кислоти; солi цих речовин   0 0 -
2941 20 - стрептомiцини та їх похiднi; солi цих речовин:        
2941 20 30 00 - - дигiдрострепто-мiцин, його солi, складнi ефiри i гiдрати   0 0 -
2941 20 80 00 - - iншi   0 0 -
2941 30 00 00 - тетрациклiни та їх похiднi; солi цих речовин   0 0 -
2941 40 00 00 - хлорамфенiкол та його похiднi; солi цих речовин   0 0 -
2941 50 00 00 - еритромiцин та його похiднi; солi цих речовин   0 0 -
2941 90 00 00 - iншi   0 0 -
2942 00 00 00 Iншi органiчнi сполуки   0 0 -

 

Група 30
Фармацевтична продукцiя

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) харчовi продукти або напої (такi як дiєтичнi, дiабетичнi або збагаченi поживними добавками харчовi продукти, харчовi добавки, тонiзуючi напої та мiнеральнi води), крiм поживних препаратiв для внутрiшньовенного введення (роздiл IV);

     (b) препарати, такi як таблетки, жувальна гумка або пластирi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути курити (товарна позицiя 2106 або 3824);

     (c) спецiально кальцинованi або тонкоподрiбненi гiпси, що використовуються у стоматологiї (товарна позицiя 2520);

     (d) воднi дистиляти або воднi розчини ефiрних олiй, призначенi для використання у медицинi (товарна позицiя 3301);

     (e) препарати товарних позицiй 3303 - 3307, навiть якщо вони мають терапевтичнi або профiлактичнi властивостi;

     (f) мило або iншi продукти товарної позицiї 3401 iз вмiстом медикаментозних речовин;

     (g) препарати на основi гiпсу, що використовуються у стоматологiї (товарна позицiя 3407); або

     (h) альбумiн кровi, не пiдготовлений для терапевтичного або профiлактичного використання (товарна позицiя 3502).

     2. У товарнiй позицiї 3002 термiн "iмунологiчнi продукти" застосовується до пептидiв та бiлкiв (крiм товарiв товарної позицiї 2937), таких як моноклональнi антитiла (MAB), фрагменти антитiл, коньюгати антитiл та коньюгати фрагментiв антитiл, iнтерлейкiни, iнтерферони (IFN), хемокiни та деякi фактори некрозу пухлини (TNF), фактори росту (GF), гематопоетини та колонiєстимулюючi фактори (CSF), якi безпосередньо беруть участь у регулюваннi iмунологiчних процесiв.

     3. У товарних позицiях 3003 i 3004 та примiтцi 4 (d) до цiєї групи слiд розумiти:

     (a) як незмiшанi продукти:

     (1) незмiшанi продукти, розчиненi у водi;

     (2) усi товари групи 28 або 29; та

     (3) простi рослиннi екстракти товарної позицiї 1302, стандартизованi або розчиненi у будь-якому розчиннику;

     (b) як змiшанi продукти:

     (1) колоїднi розчини та суспензiї (крiм колоїдної сiрки);

     (2) рослиннi екстракти, одержанi шляхом оброблення сумiшей рослинної сировини; та

     (3) солi та концентрати, одержанi шляхом випаровування природних мiнеральних вод.

     4. До товарної позицiї 3006 включаються продукти, зазначенi тiльки у цiй товарнiй позицiї i не зазначенi в iнших товарних позицiях УКТ ЗЕД:

     (a) стерильний хiрургiчний кетгут, аналогiчнi стерильнi матерiали для накладання швiв (включаючи стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi нитки, якi розсмоктуються) та стерильнi адгезиви для тканин для хiрургiчного закриття ран;

     (b) ламiнарiя стерильна та стерильнi тампони з ламiнарiї;

     (c) стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi кровоспиннi засоби (гемостатики), якi розсмоктуються; стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або не розсмоктуються;

     (d) контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень i дiагностичнi реактиви, призначенi для введення хворим, а саме: незмiшанi речовини у дозованих формах або речовини, що складаються з двох або бiльше компонентiв, змiшаних для аналогiчного використання;

     (e) реагенти для визначення групи кровi;

     (f) стоматологiчнi цементи та iншi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток;

     (g) санiтарнi сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

     (h) хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв;

     (ij) препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла у процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами;

     (k) фармацевтичнi вiдходи, такi як фармацевтичнi продукти, не придатнi для використання за призначенням, наприклад унаслiдок закiнчення строку їх придатностi; та

     (l) пристрої, що iдентифiкуються як пристрої, призначенi для стомiчного використання, а саме мiшечки, що використовуються при колостомiї, iлеостомiї, уростомiї, виготовленi за формою, та їх адгезивнi пластини або лицевi частини.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй.

     1. У товарних пiдпозицiях 3002 13 i 3002 14 необхiдно розглядати:

     (a) як незмiшанi продукти: чистi продукти, що мiстять або не мiстять домiшки;

     (b) як змiшанi продукти:

     (1) продукти, зазначенi вище у пунктi (a), розчиненi у водi або в iнших розчинниках;

     (2) продукти, зазначенi вище в пунктах (a) i (b) (1), з додаванням стабiлiзатора, необхiдного для їх збереження або транспортування; i

     (3) продукти, зазначенi вище у пунктах (a), (b) (1) i (b) (2) з будь-якою iншою добавкою.

     2. Товарнi пiдпозицiї 3003 60 i 3004 60 включають лiкарськi засоби, що мiстять артемiзинiн (INN) для перорального прийому в комбiнацiї з iншими фармацевтично активними речовинами, або лiкарськi засоби, що мiстять будь-яку з наступних активних речовин, як єдину дiючу речовину, або в комбiнацiї з iншими фармацевтично активними речовинами: амодiахiн (INN), артелiнова кислота або її солi, артенiмол (INN) або артемотiл (INN), артеметер (INN), артесунат (INN), хлорохiн (INN), дигiдроартемiзинiн (INN), лумефантрiна (INN) мефлохiн (INN), пiперахiн (INN), пiриметамiн (INN) або сульфадоксин (INN).

     Додаткова примiтка:

     1. Товарна позицiя 3004 включає лiкарськi засоби, виготовленi на основi рослинної сировини, та препарати, виготовленi на основi таких активних речовин, як вiтамiни, мiнеральнi речовини, незамiннi амiнокислоти або жирнi кислоти, в упаковках для роздрiбної торгiвлi. Цi препарати класифiкують у товарнiй позицiї 3004, якщо вони мають на етикетцi, упаковцi або в iнструкцiї для користувачiв вiдповiднi вказiвки:

     (a) специфiчнi недуги, хвороби або їх ознаки, для лiкування яких цей продукт повинен використовуватися;

     (b) концентрацiя активної речовини або речовин;

     (c) дозування; та

     (d) спосiб застосування.

     Ця товарна позицiя включає гомеопатичнi лiкарськi препарати, якщо виконуються умови, зазначенi в пунктах (a), (c) i (d).

     Якщо препарати виготовленi на основi вiтамiнiв, мiнеральних речовин, компонентiв амiнокислот або жирних кислот, рiвень вмiсту однiєї з цих речовин у рекомендованiй середньодобовiй нормi вживання, яка зазначена в iнструкцiї для користувачiв, повинна бути значно бiльшою, нiж рекомендована середньодобова норма вживання з метою збереження загального стану здоров'я або доброго самопочуття.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3001 Залози та iншi органи, призначенi для органотерапевтичного використання, висушенi, подрiбненi або не подрiбненi у порошок; екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв, призначенi для органотерапевтичного використання; гепарин та його солi; iншi речовини людського або тваринного походження, пiдготовленi для терапевтичного або профiлактичного застосування, не включенi до iнших товарних позицiй:        
3001 20 - екстракти залоз або iнших органiв чи їх секретiв (продуктiв їх секрецiї):        
3001 20 10 00 - - людського походження   0 0 -
3001 20 90 00 - - iншi   0 0 -
3001 90 - iншi:        
3001 90 20 00 - - людського походження   0 0 -
  - - iншi:        
3001 90 91 00 - - - гепарин та його солi   0 0 -
3001 90 98 00 - - - iншi   0 0 -
3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування; сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв; вакцини, токсини, культури мiкроорганiзмiв (крiм дрiжджiв) та аналогiчнi продукти:        
  - сироватки iмуннi, iншi фракцiї кровi та iмунологiчнi продукти, модифiкованi або немодифiкованi, у тому числi одержанi iз застосуванням бiотехнологiчних процесiв:        
3002 11 00 00 - - набори для дiагностики малярiї   0 0 -
3002 12 00 00 - - сироватки iмуннi та фракцiї кровi iншi   0 0 -
3002 13 00 00 - - iмунологiчнi продукти, незмiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -
3002 14 00 00 - - iмунологiчнi продукти, змiшанi, не розфасованi у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -
3002 15 00 00 - - iмунологiчнi продукти, розфасованi у дозованому виглядi або розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -
3002 19 00 00 - - iншi   0 0 -
3002 20 00 00 - вакцини для людей   0 0 -
3002 30 00 00 - вакцини ветеринарнi   0 0 -
3002 90 - iншi:        
3002 90 10 00 - - кров людей   0 0 -
3002 90 30 00 - - кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профiлактичного або дiагностичного застосування   0 0 -
3002 90 50 00 - - культури мiкроорганiзмiв   0 0 -
3002 90 90 00 - - iншi   0 0 -
3003 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз сумiшi двох або бiльше продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, але не у дозованому виглядi i не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
3003 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або стрептомiцини або їх похiднi   0 0 -
3003 20 00 00 - iншi, що мiстять антибiотики   0 0 -
  - iншi, що мiстять гормони або iншi продукти товарної позицiї 2937:        
3003 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн   0 0 -
3003 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi, що мiстять алкалоїди або їх похiднi:        
3003 41 00 00 - - що мiстять ефедрин або його солi   0 0 -
3003 42 00 00 - - що мiстять псевдоефедрин (INN) або його солi   0 0 -
3003 43 00 00 - - що мiстять норефедрин або його солi   0 0 -
3003 49 00 00 - - iншi   0 0 -
3003 60 00 00 - - iншi, що мiстять протималярiйнi активнi речовини, якi вказанi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи   0 0 -
3003 90 00 - iншi:        
3003 90 00 10 - - фiтин (phytine)   0 0 -
3003 90 00 90 - - iншi   0 0 -
3004 Лiкарськi засоби (лiки) (за винятком товарiв, включених до товарних позицiй 3002, 3005 або 3006), що складаються iз змiшаних або незмiшаних продуктiв для терапевтичного або профiлактичного застосування, у дозованому виглядi (включаючи лiкарськi засоби у виглядi трансдермальних систем) або розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
3004 10 00 00 - що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової кислоти, або iз вмiстом стрептомiцинiв або їх похiдних   0 0 -
3004 20 00 00 - iншi, що мiстять антибiотики   0 0 -
  - iншi, що мiстять гормони або iншi продукти товарної позицiї 2937:        
3004 31 00 00 - - що мiстять iнсулiн   0 0 -
3004 32 00 00 - - що мiстять кортикостероїднi гормони, їх похiднi або структурнi аналоги   0 0 -
3004 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi, що мiстять алкалоїди або їх похiднi:        
3004 41 00 00 - - що мiстять ефедрин або його солi   0 0 -
3004 42 00 00 - - що мiстять псевдоефедрин (INN) або його солi   0 0 -
3004 43 00 00 - - що мiстять норефедрин або його солi   0 0 -
3004 49 00 00 - - iншi   0 0 -
3004 50 00 00 - iншi, що мiстять вiтамiни або iншi продукти товарної позицiї 2936   0 0 -
3004 60 00 00 - iншi, що мiстять протималярiйнi активнi речовини, якi вказанi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи   0 0 -
3004 90 00 00 - iншi   0 0 -
3005 Вата, марля, бинти та аналогiчнi вироби (наприклад, перев'язувальнi вироби, липкий пластир, гiрчичники), просоченi або вкритi фармацевтичними речовинами або розфасованi для роздрiбної торгiвлi для застосування у медицинi, зокрема хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї:        
3005 10 00 00 - перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)   0 0 -
3005 90 - iншi:        
3005 90 10 00 - - вата та вироби з вати   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - з текстильних матерiалiв:        
3005 90 31 00 - - - - марля та вироби з марлi   0 0 -
3005 90 50 00 - - - - iншi   0 0 -
3005 90 99 00 - - - iншi   0 0 -
3006 Фармацевтичнi товари, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:        
3006 10 - кетгут хiрургiчний стерильний, аналогiчнi стерильнi матерiали для накладання швiв (включаючи стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi нитки, що розсмоктуються) i стерильнi адгезиви для тканин для хiрургiчного закриття ран; ламiнарiя стерильна та тампони з ламiнарiї стерильнi; стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi кровоспиннi засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi засоби, якi розсмоктуються або не розсмоктуються:        
3006 10 10 00 - - кетгут хiрургiчний стерильний   0 0 -
3006 10 30 00 - - стерильнi хiрургiчнi або стоматологiчнi адгезивнi бар'єри, якi розсмоктуються або не розсмоктуються   0 0 -
3006 10 90 00 - - iншi   0 0 -
3006 20 00 00 - реагенти для визначення групи кровi   0 0 -
3006 30 00 00 - контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi реактиви для введення хворим   0 0 -
3006 40 00 00 - зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; цементи для реконструювання (вiдновлення) кiсток   0 0 -
3006 50 00 00 - санiтарнi сумки та набори для надання першої допомоги   0 0 -
3006 60 00 00 - хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної позицiї 2937 або спермiцидiв   0 0 -
3006 70 00 00 - препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i медичними iнструментами   0 0 -
  - iншi:        
3006 91 00 00 - - пристрої, що iдентифiкуються як пристрої для стомiчного використання   0 0 -
3006 92 00 00 - - фармацевтичнi вiдходи та не придатнi для використання фармацевтичнi засоби   0 0 -

 

Група 31
Добрива

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) кров тварин товарної позицiї 0511;

     (b) окремi сполуки визначеного хiмiчного складу, крiм зазначених у примiтках 2 (a), 3 (a), 4 (a) або 5, наведених нижче; або

     (c) штучно вирощенi кристали хлориду калiю, крiм оптичних елементiв, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позицiї 3824; оптичнi елементи хлориду калiю (товарна позицiя 9001).

     2. До товарної позицiї 3102 включаються лише такi товари за умови, що вони не розфасованi у форми або в упаковки, як передбачено у товарнiй позицiї 3105:

     (a) такi продукти:

     (1) нiтрат натрiю з домiшками або без них;

     (2) нiтрат амонiю з домiшками або без них;

     (3) подвiйнi солi сульфату амонiю i нiтрату амонiю з домiшками або без них;

     (4) сульфат амонiю з домiшками або без них;

     (5) подвiйнi солi з домiшками або без них, сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю;

     (6) подвiйнi солi з домiшками або без них, сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату магнiю;

     (7) цiанамiд кальцiю з домiшками або без них, або оброблений маслом;

     (8) сечовина (карбамiд) з домiшками або без них;

     (b) добрива, що складаються iз змiшаних мiж собою речовин, зазначених у пунктi 2 (a);

     (c) добрива, що складаються iз сумiшi хлориду амонiю або будь-якої iншої речовини, зазначенi у пунктах 2 (a) або 2 (b), у сумiшi з крейдою, гiпсом або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами;

     (d) рiдкi добрива, що складаються з продуктiв, зазначених у пунктах 2 (a) (2) або 2 (a) (8), або сумiшi цих продуктiв у водних або амiачних розчинах.

     3. До товарної позицiї 3103 включаються лише такi товари за умови, що вони не поданi розфасованими, як передбачено у товарнiй позицiї 3105:

     (a) такi продукти:

     (1) основний шлак;

     (2) природнi фосфати (товарна позицiя 2510), випаленi (кальцинованi) або пiдданi термiчнiй обробцi при температурi, бiльшiй нiж необхiдно для вилучення домiшок;

     (3) суперфосфат (простий, подвiйний або потрiйний);

     (4) гiдроортофосфат кальцiю iз вмiстом не менш як 0,2 мас.% фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

     (b) добрива, що складаються iз сумiшей будь-яких продуктiв, зазначених у пунктi 3 (a), без урахування граничного вмiсту фтору;

     (c) добрива, що складаються iз сумiшей будь-яких продуктiв, зазначених у пунктi 3 (a) або 3 (b), без урахування граничного вмiсту фтору у сумiшi з крейдою, гiпсом або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами.

     4. До товарної позицiї 3104 включаються лише такi товари за умови, що вони не розфасованi, як передбачено у товарнiй позицiї 3105:

     (a) такi продукти:

     (1) необробленi природнi калiйнi солi (наприклад, карналiт, каїнiт та сильвiн);

     (2) хлорид калiю з домiшками або без них, за винятком зазначеного у примiтцi 1 (c);

     (3) сульфат калiю з домiшками або без них;

     (4) сульфат калiю-магнiю з домiшками або без них;

     (b) добрива, що складаються iз змiшаних продуктiв, зазначених у примiтцi 4 (a).

     5. Гiдроортофосфат дiамонiю (дiамонiйфосфат) i дигiдроортофосфат амонiю (моноамонiйфосфат) з домiшками або без них, а також сумiшi цих речовин повиннi включатися до товарної позицiї 3105.

     6. У товарнiй позицiї 3105 термiн "iншi добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива iз вмiстом як основного компонента принаймнi одного з таких поживних елементiв: азоту, фосфору або калiю.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження   5 5 -
3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi:        
3102 10 - сечовина (карбамiд), у тому числi у водному розчинi:        
3102 10 10 00 - - сечовина iз вмiстом бiльш як 45 мас.% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт   6,5 6,5 кг N
3102 10 90 00 - - iншi   2 2 кг N
  - сульфат амонiю; подвiйнi солi i сумiшi сульфату амонiю та нiтрату амонiю:        
3102 21 00 00 - - сульфат амонiю   5 5 кг N
3102 29 00 00 - - iншi   5 5 кг N
3102 30 - нiтрат амонiю, у тому числi у водному розчинi:        
3102 30 10 00 - - у водному розчинi   5 5 кг N
3102 30 90 00 - - iнший   6,5 6,5 кг N
3102 40 - сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцiю або iншими неорганiчними речовинами, що не є добривами:        
3102 40 10 00 - - iз вмiстом азоту не бiльш як 28 мас.%   5 5 кг N
3102 40 90 00 - - iз вмiстом азоту бiльш як 28 мас.%   5 5 кг N
3102 50 00 - нiтрат натрiю:        
3102 50 00 10 - - нiтрат натрiю природний   5 5 -
3102 50 00 90 - - iнший   6,5 6,5 кг N
3102 60 00 00 - подвiйнi солi та сумiшi нiтрату кальцiю i нiтрату амонiю   5 5 кг N
3102 80 00 00 - сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному або амiачному розчинi   5 5 кг N
3102 90 00 00 - добрива iншi, включаючи сумiшi, не включенi до iнших товарних позицiй   5 5 кг N
3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi:        
  - суперфосфати:        
3103 11 00 00 - - iз вмiстом 35 мас.% або бiльше пентаоксиду дифосфору (P2O5)   5 5 кг Р2О5
3103 19 00 00 - - iншi   5 5 кг Р2О5
3103 90 00 00 - iншi   5 5 кг Р2О5
3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi:        
3104 20 - хлористий калiй:        
3104 20 10 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт   5 5 кг К2О
3104 20 50 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт   0 0 кг К2О
3104 20 90 00 - - iз вмiстом калiю, вираженого як К2О, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт   5 5 кг К2О
3104 30 00 00 - сульфат калiю   5 5 кг К2О
3104 90 00 - iншi:        
3104 90 00 10 - - карналiт, сильвiнiт та iншi природнi солi калiю   0 0 кг К2О
3104 90 00 90 - - iншi   5 5 кг К2О
3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох чи трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю; iншi добрива; товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг:        
3105 10 00 00 - товари цiєї групи у таблетках чи аналогiчних формах або в упаковках масою брутто не бiльш як 10 кг   5 5 -
3105 20 - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю:        
3105 20 10 00 - - iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт   6,5 6,5 -
3105 20 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3105 30 00 00 - гiдроортофосфат дiамонiю (фосфатдiамонiй)   5 5 -
3105 40 00 00 - дигiдроортофосфат амонiю (фосфат моноамонiй) та його сумiшi з гiдроортофосфатом дiамонiю (фосфатдiамонiй)   6,5 6,5 -
  - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iншi iз вмiстом двох поживних елементiв: азоту i фосфору:        
3105 51 00 00 - - iз вмiстом нiтратiв та фосфатiв   5 5 -
3105 59 00 00 - - iншi   5 5 -
3105 60 00 00 - добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калiю   5 5 -
3105 90 - iншi:        
3105 90 20 00 - - iз вмiстом азоту бiльш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт   5 5 -
3105 90 80 - - iншi:        
3105 90 80 10 - - - природний нiтрат калiю-натрiю, що складається з природної сумiшi нiтрату натрiю та нiтрату калiю (частка калiю може досягати 44 %) iз загальним вмiстом азоту не бiльш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт   5 5 -
3105 90 80 90 - - - iншi   6,5 6,5 -

 

Група 32
Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) окремi елементи або сполуки визначеного хiмiчного складу, за винятком включених до товарних позицiй 3203 або 3204, неорганiчнi продукти, якi використовують як люмiнофори (товарна позицiя 3206), скло, одержане з плавленого кварцу або iнших плавлених кремнеземiв, у формах, включених до товарної позицiї 3207, а також фарби та iншi барвники у рiзних формах або упаковках для роздрiбної торгiвлi товарної позицiї 3212;

     (b) танати та iншi танiновi похiднi продуктiв товарних позицiй 2936 - 2939, 2941 або 3501 - 3504; або

     (c) мастики асфальтовi та iншi бiтумiнознi мастики товарної позицiї 2715.

     2. Сумiшi стабiлiзованих солей дiазонiю та компоненти, якi використовують для виробництва азобарвникiв, включаються до товарної позицiї 3204.

     3. До товарних позицiй 3203, 3204, 3205 та 3206 включаються також препарати, виготовленi на основi барвникiв (у тому числi до товарної позицiї 3206 включаються барвнi пiгменти товарної позицiї 2530 або групи 28, металевi пластiвцi i порошки), якi використовують для фарбування будь-якої речовини або як компоненти пiд час виробництва барвникiв. Водночас до цих товарних позицiй не включаються пiгменти у дисперсiях у неводних середовищах, у рiдкому або пастоподiбному станi, що використовуються у виробництвi фарб, у тому числi емалей (товарна позицiя 3212), або iншi продукти товарних позицiй 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 або 3215.

     4. До товарної позицiї 3208 включаються розчини (крiм колодiю), що складаються з будь-яких продуктiв товарних позицiй 3901 - 3913 в органiчних летких розчинниках, коли частка розчинника перевищує 50 мас.% розчину.

     5. У цiй групi термiн "барвники" не поширюється на продукти, якi використовують як наповнювачi олiйних фарб, незалежно вiд того, можуть чи не можуть вони бути використанi у клейових фарбах.

     6. У товарнiй позицiї 3212 термiн "фольга для тиснення" означає лише тонкi листовi матерiали, якi використовують для нанесення вiдбиткiв, наприклад, на обкладинки книжок або стрiчки на капелюхах, якi складаються з:

     (a) металевих порошкiв (включаючи порошки дорогоцiнних металiв) або пiгментiв, агломерованих за допомогою клею, желатину або iнших сполучних речовин; або

     (b) металiв (включаючи дорогоцiннi) або пiгментiв, нанесених на листи з будь-якого матерiалу, який є основою (пiдкладка).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi:        
3201 10 00 00 - екстракт квебрахо   5 5 -
3201 20 00 00 - екстракт австралiйської акацiї   5 5 -
3201 90 - iншi:        
3201 90 20 00 - - екстракт сумаха, екстракт валлонiя (iз чашечок жолудiв деяких видiв дуба), екстракт дуба або каштана   5 5 -
3201 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати iз вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням:        
3202 10 00 00 - синтетичнi органiчнi дубильнi речовини   0 0 -
3202 90 00 00 - iншi   0 0 -
3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвнi екстракти, за винятком тваринного вугiлля) визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi з барвникiв рослинного або тваринного походження:        
3203 00 10 00 - барвники рослинного походження та препарати на їх основi   5 5 -
3203 00 90 00 - барвники тваринного походження та препарати на їх основi   5 5 -
3204 Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або не визначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або не визначеного хiмiчного складу:        
  - органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи:        
3204 11 00 00 - - барвники дисперснi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв   0 0 -
3204 12 00 - - кислотнi барвники, попередньо металiзованi або неметалiзованi, та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв; барвники протравлювальнi та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв:        
3204 12 00 10 - - - фуксин кислотний Ф   0,1 0,1 -
3204 12 00 90 - - - iншi   0 0 -
3204 13 00 00 - - основнi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв   5 5 -
3204 14 00 00 - - прямi барвники та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв   0 0 -
3204 15 00 00 - - кубовi барвники (включаючи тi, що використовуються як пiгменти) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв   5 5 -
3204 16 00 00 - - реактивнi барвники (хiмiчно активнi) та препарати, виготовленi на основi цих барвникiв   0 0 -
3204 17 00 00 - - пiгменти та препарати, виготовленi на їх основi   0 0 -
3204 19 00 00 - - iншi, включаючи сумiшi кiлькох барвникiв товарних пiдпозицiй 3204 11 - 3204 19   2 2 -
3204 20 00 00 - синтетичнi органiчнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати   0 0 -
3204 90 00 00 - iншi   0 0 -
3205 00 00 00 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв   0 0 -
3206 Iншi барвниковi матерiали; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, що вiдрiзняються вiд матерiалiв товарних позицiй 3203, 3204 або 3205; неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори, з визначеним або невизначеним хiмiчним складом:        
  - пiгменти та препарати, виготовленi на основi дiоксиду титану:        
3206 11 00 - - iз вмiстом не менш як 80 мас.% дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину:        
3206 11 00 10 - - - iз вмiстом не менш як 80 мас.%, але не бiльш як 93 мас.% дiоксиду титану у перерахунку на суху речовину   6,5 6,5 -
3206 11 00 90 - - - iншi   0 0 -
3206 19 00 00 - - iншi   0 0 -
3206 20 00 00 - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук хрому   5 5 -
  - iншi барвники та iншi препарати:        
3206 41 00 00 - - ультрамарин та препарати на його основi   0 0 -
3206 42 00 00 - - лiтопон та iншi пiгменти та препарати, виготовленi на основi сульфiду цинку   5 5 -
3206 49 - - iншi:        
3206 49 10 00 - - - магнетит   5 5 -
3206 49 70 - - - iншi:        
3206 49 70 10 - - - - пiгменти та препарати, виготовленi з гексацiанофератiв (фероцiанiдiв або ферицiанiдiв)   6,5 6,5 -
3206 49 70 20 - - - - пiгменти та препарати, виготовленi на основi сполук кадмiю   5 5 -
3206 49 70 90 - - - - iншi   0 0 -
3206 50 00 00 - неорганiчнi продукти видiв, якi використовують як люмiнофори   5 5 -
3207 Готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники, склоподiбнi емалi та глазурi, ангоби (шлiкери), рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати видiв, якi використовують для виробництва керамiки, емалевих та скляних виробiв; склоподiбна фрита та iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:        
3207 10 00 00 - готовi пiгменти, готовi речовини-глушники для скла та готовi барвники i аналогiчнi препарати   6,5 6,5 -
3207 20 - емалi i глазурi склоподiбнi, ангоби та аналогiчнi препарати:        
3207 20 10 00 - - ангоби (шлiкери)   6,5 6,5 -
3207 20 90 - - iншi:        
3207 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3207 20 90 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3207 30 00 00 - рiдкi глянцювальнi речовини та аналогiчнi препарати   5 5 -
3207 40 - склоподiбна фрита та iншi види скла у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв:        
3207 40 40 00 - - скло у виглядi пластiвцiв завдовжки 0,1 мм або бiльше, але не бiльш як 3,5 мм i завтовшки 2 мкм або бiльше, але не бiльш як 5 мкм; скло у виглядi порошку або гранул iз вмiстом 99 мас.% або бiльше дiоксиду кремнiю   5 5 -
3207 40 85 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3208 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:        
3208 10 - на основi складних полiефiрiв:        
3208 10 10 - - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:        
3208 10 10 10 - - - лаки (емаль-лаки) полiефiрнi, полiефiрiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв   3 3 -
  - - - iншi:        
3208 10 10 91 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 10 10 98 - - - - iншi   6,5 6,5 -
3208 10 90 - - iншi:        
3208 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 10 90 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3208 20 - на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв:        
3208 20 10 - - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:        
3208 20 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 20 10 90 - - - iншi   5 5 -
3208 20 90 - - iншi:        
3208 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 20 90 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3208 90 - iншi:        
  - - розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи:        
3208 90 11 00 - - - полiуретан на основi 2,2'-(трет-бутилiмiно) дiетанолу та 4,4'-метилен-дициклогексил дiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру   5 5 -
3208 90 13 00 - - - спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi iз вмiстом 48 мас.% або бiльше полiмеру   5 5 -
3208 90 19 - - - iншi:        
3208 90 19 10 - - - - лаки (емаль-лаки) полiуретановi, полiамiднi, полiамiдiмiднi електротехнiчнi для емаль-проводiв   1 1 -
  - - - - iншi:        
3208 90 19 91 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 90 19 98 - - - - - iншi   3 3 -
  - - iншi:        
3208 90 91 - - - на основi синтетичних полiмерiв:        
3208 90 91 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3208 90 91 90 - - - - iншi   5 5 -
3208 90 99 00 - - - на основi хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв   6,5 6,5 -
3209 Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у водному середовищi:        
3209 10 00 00 - на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв   6,5 6,5 -
3209 90 00 - iншi:        
3209 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3209 90 00 90 - - iншi   0 0 -
3210 00 Iншi фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та клейовi фарби); готовi воднi пiгменти, якi використовують для остаточної обробки шкiри:        
3210 00 10 - олiйнi фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури):        
3210 00 10 10 - - фарби, емалi   6,5 6,5 -
3210 00 10 90 - - iншi   5 5 -
3210 00 90 00 - iншi   5 5 -
3211 00 00 Готовi сикативи:        
3211 00 00 10 - без вмiсту свинцю або його сполук   0,5 0,5 -
3211 00 00 90 - iншi   5 5 -
3212 Пiгменти (включаючи металевi порошки та металевi пластiвцi), диспергованi у неводних середовищах, у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi); фольга для тиснення; фарбувальнi матерiали та iншi барвники, розфасованi у форми або упаковки для роздрiбної торгiвлi:        
3212 10 00 00 - фольга для тиснення   5 5 -
3212 90 00 - iншi:        
  - - пiгменти (включаючи металевi порошки та пластiвцi), диспергованi у неводному середовищi у виглядi рiдини, пасти або густої маси, видiв, якi використовують для виробництва фарб (включаючи емалi):        
3212 90 00 11 - - - на основi алюмiнiєвого порошку   5 5 -
3212 90 00 19 - - - iншi   0 0 -
3212 90 00 90 - - iншi   5 5 -
3213 Фарби художнi всiх видiв (для живопису, навчання, оформлення вивiсок, модифiкованi тональнi фарби, фарби для дозвiлля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, пляшках, лотках тощо:        
3213 10 00 00 - фарби, поданi у наборах   5 5 -
3213 90 00 00 - iншi   5 5 -
3214 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт; невогнетривкi сумiшi для пiдготовки поверхнi фасадiв, внутрiшнiх стiн будiвель, пiдлоги, стелi тощо:        
3214 10 - замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення); iншi мастики; шпаклiвки для малярних робiт:        
3214 10 10 - - замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики:        
3214 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3214 10 10 90 - - - iншi   5 5 -
3214 10 90 - - шпаклiвки для малярних робiт:        
3214 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3214 10 90 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3214 90 00 - iншi:        
3214 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3214 90 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi або нi:        
  - фарба друкарська:        
3215 11 00 00 - - чорна   0 0 -
3215 19 00 00 - - iнша   0 0 -
3215 90 00 00 - iншi   5 5 -

 

Група 33
Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) природнi живицi або рослиннi екстракти товарної позицiї 1301 або 1302;

     (b) мило або iншу продукцiю товарної позицiї 3401; або

     (c) живичний, деревний або сульфатний скипидар та iншi продукти товарної позицiї 3805.

     2. У товарнiй позицiї 3302 термiн "запашнi речовини" означає лише речовини товарної позицiї 3301, запашнi компоненти, видобутi з цих речовин, i синтетичнi ароматичнi речовини.

     3. До товарних позицiй 3303 - 3307 включаються, серед iнших (inter alia), змiшанi або незмiшанi продукти (за винятком водних ароматичних дистилятiв i водних розчинiв ефiрних олiй), придатнi для використання як товари цих товарних позицiй i розфасованi для роздрiбної торгiвлi.

     4. Термiн "парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби" у товарнiй позицiї 3307 означає, серед iнших (inter alia), такi вироби: пакетики з ароматичними речовинами; запашнi препарати, що розповсюджують запах пiд час горiння; духмяний, ароматизований папiр, просочений або покритий косметичними засобами; розчини для зберiгання контактних лiнз або очних протезiв (штучних очей); вату i повсть, нетканi матерiали, просоченi, покритi або збризнутi парфумерними чи косметичними засобами; туалетнi засоби для тварин.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй; воднi дистиляти та воднi розчини ефiрних олiй:        
  - ефiрнi олiї цитрусових плодiв:        
3301 12 - - апельсина:        
3301 12 10 00 - - - недетерпенiзована   0 0 -
3301 12 90 00 - - - детерпенiзована   0 0 -
3301 13 - - лимона:        
3301 13 10 00 - - - недетерпенiзована   6,5 6,5 -
3301 13 90 00 - - - детерпенiзована   6,5 6,5 -
3301 19 - - iншi:        
3301 19 20 - - - недетерпенiзованi:        
3301 19 20 10 - - - - з лайму та бергамоту   6,5 6,5 -
3301 19 20 90 - - - - iншi   0 0 -
3301 19 80 - - - детерпенiзованi:        
3301 19 80 10 - - - - з лайму та бергамоту   6,5 6,5 -
3301 19 80 90 - - - - iншi   0 0 -
  - ефiрнi олiї, крiм ефiрних олiй цитрусових плодiв:        
3301 24 - - перцевої м'яти (Мentha piperita):        
3301 24 10 00 - - - недетерпенiзована   6,5 6,5 -
3301 24 90 00 - - - детерпенiзована   6,5 6,5 -
3301 25 - - iнших видiв м'яти:        
3301 25 10 00 - - - недетерпенiзованi   6,5 6,5 -
3301 25 90 00 - - - детерпенiзованi   6,5 6,5 -
3301 29 - - iншi:        
  - - - гвоздична, неролiєва, iлангiлангова:        
3301 29 11 00 - - - - недетерпенiзованi   6,5 6,5 -
3301 29 31 00 - - - - детерпенiзованi   6,5 6,5 -
  - - - iншi:        
3301 29 41 00 - - - - недетерпенiзованi   6,5 6,5 -
  - - - - детерпенiзованi:        
3301 29 71 00 - - - - - геранi, ветиверiї, жасмину   6,5 6,5 -
3301 29 79 00 - - - - - лаванди або лавандину   6,5 6,5 -
3301 29 91 00 - - - - - iншi   6,5 6,5 -
3301 30 00 00 - резиноїди   6,5 6,5 -
3301 90 - iншi:        
3301 90 10 00 - - терпеновi побiчнi продукти детерпенiзацiї ефiрних олiй   6,5 6,5 -
  - - витяжка ефiрних олiй:        
3301 90 21 00 - - - з локрицi та хмелю   6,5 6,5 -
3301 90 30 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
3301 90 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3302 Сумiшi запашних речовин та сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержанi на основi однiєї або кiлькох таких речовин, якi застосовуються як промислова сировина; iншi препарати на основi запашних речовин, якi застосовуються у виробництвi напоїв:        
3302 10 - для використання у харчовiй промисловостi або для виробництва напоїв:        
  - - для використання у виробництвi напоїв:        
  - - - препарати, що мiстять усi ароматизуючi компоненти, якi надають смак чи аромат, що характеризують напiй:        
3302 10 10 00 - - - - iз вмiстом бiльш як 0,5 об.% спирту   5 5 -
  - - - - iншi:        
3302 10 21 00 - - - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози або крохмалю, або iз вмiстом менш як 1,5 мас.% молочних жирiв, менш як 5 мас.% цукрози або iзоглюкози, менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю   5 5 -
3302 10 29 00 - - - - - iншi   5 5 -
3302 10 40 00 - - - iншi   5 5 -
3302 10 90 00 - - для використання у харчовiй промисловостi   0 0 -
3302 90 - iншi:        
3302 90 10 00 - - спиртовi розчини   5 5 -
3302 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3303 00 Парфуми (духи) i туалетнi води:        
3303 00 10 00 - парфуми (духи)   6,5 6,5 -
3303 00 90 00 - туалетнi води   6,5 6,5 -
3304 Косметичнi препарати або засоби для макiяжу та препарати для догляду за шкiрою, крiм лiкарських препаратiв, включаючи сонцезахиснi препарати або препарати для загару; засоби для манiкюру та педикюру:        
3304 10 00 00 - засоби для макiяжу губ   6,5 6,5 -
3304 20 00 00 - засоби для макiяжу очей   6,5 6,5 -
3304 30 00 00 - засоби для манiкюру або педикюру   6,5 6,5 -
  - iншi:        
3304 91 00 00 - - пудри, включаючи компактнi   6,5 6,5 -
3304 99 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3305 Засоби для догляду за волоссям:        
3305 10 00 00 - шампунi   6,5 6,5 -
3305 20 00 00 - засоби для тривалого завивання або розпрямлення волосся   6,5 6,5 -
3305 30 00 00 - лаки для волосся   6,5 6,5 -
3305 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3306 Засоби для гiгiєни порожнини рота або зубiв, включаючи порошки та пасти для зубних протезiв; нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки), упакованi для роздрiбної торгiвлi:        
3306 10 00 00 - засоби для догляду за зубами   6,5 6,5 -
3306 20 00 00 - нитки, що використовуються для очищення промiжкiв мiж зубами (зубоочиснi нитки)   6,5 6,5 -
3306 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3307 Засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння; дезодоранти для тiла, препарати для приготування ванн, депiлятори, iншi парфумернi або туалетнi i косметичнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, з дезiнфекцiйними властивостями або без них:        
3307 10 00 00 - засоби, що використовуються перед голiнням, пiд час голiння або пiсля голiння   6,5 6,5 -
3307 20 00 00 - дезодоранти для тiла та протипотовi препарати   6,5 6,5 -
3307 30 00 00 - запашнi (ароматичнi) солi та iншi препарати для приготування ванн   6,5 6,5 -
  - препарати для ароматизацiї або дезодорування повiтря примiщень, включаючи ароматизуючi препарати для проведення релiгiйних обрядiв:        
3307 41 00 00 - - "агарбатти" та iншi ароматизуючi препарати, що розповсюджують запах пiд час горiння   6,5 6,5 -
3307 49 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3307 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -

 

Група 34
Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, воски штучнi та готовi, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiї

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) харчовi сумiшi або готовi продукти з тваринних або рослинних жирiв чи олiй, якi використовують для змащування форм (товарна позицiя 1517);

     (b) окремi сполуки визначеного хiмiчного складу; або

     (c) шампунi, зубнi пасти i порошки, креми i пiни для голiння або сумiшi для прийняття ванн, якi мiстять мило або iншi органiчнi поверхнево-активнi речовини (товарнi позицiї 3305, 3306 або 3307).

     2. У товарнiй позицiї 3401 термiн "мило" застосовується тiльки до розчинного у водi мила. Мило та iншi продукти товарної позицiї 3401 можуть мати добавки iнших речовин (наприклад, засобiв для дезiнфекцiї, абразивних порошкiв, наповнювачiв або лiкарських препаратiв). Продукти з вмiстом абразивних порошкiв включаються в товарну позицiю 3401 лише у формi брускiв, шматкiв або фiгурних формованих виробiв. Цi продукти в iнших формах слiд включати до товарної позицiї 3405 як "пасти i порошки для чищення та аналогiчнi препарати".

     3. У товарнiй позицiї 3402 термiн "поверхнево-активнi органiчнi речовини" означає такi продукти, якi у разi змiшування з водою у концентрацiї 0,5 % при температурi 20 °С та витримування протягом однiєї години при тiй самiй температурi:

     (a) утворюють прозору або напiвпрозору рiдину чи стабiльну емульсiю без випадання нерозчинної речовини; та

     (b) знижують поверхневий натяг води до 4,5 х 10-2 Н/м (45 дин/см) або менше.

     4. У товарнiй позицiї 3403 термiн "нафта та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних мiнералiв" стосується продуктiв, якi зазначенi у примiтцi 2 до групи 27.

     5. У товарнiй позицiї 3404 термiн "воски штучнi та готовi" з урахуванням зазначених нижче виняткiв стосується лише:

     (a) одержаних хiмiчним способом органiчних продуктiв воскоподiбного характеру, розчинних або не розчинних у водi;

     (b) продуктiв, одержаних змiшуванням рiзних видiв воску;

     (c) воскоподiбних продуктiв на основi одного або кiлькох видiв воску та iз вмiстом жирiв, смол, мiнеральних речовин або iнших речовин.

     До товарної позицiї 3404 не включаються:

     (a) продукти товарних позицiй 1516, 3402 або 3823, навiть якщо вони воскоподiбнi;

     (b) незмiшанi твариннi воски i рослиннi воски, рафiнованi або нерафiнованi, забарвленi або незабарвленi, товарної позицiї 1521;

     (c) мiнеральнi воски або аналогiчнi продукти товарної позицiї 2712, змiшанi або незмiшанi або лише забарвленi чи незабарвленi; або

     (d) воски, змiшанi з рiдким середовищем, диспергованi або розчиненi у ньому (товарнi позицiї 3405, 3809 тощо).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило; папiр, вата, повсть, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом:        
  - мило i органiчна поверхнево-активна продукцiя та мийнi засоби у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв; папiр, повсть, вата, фетр та нетканi матерiали, просоченi або покритi (частково або повнiстю) милом чи детергентом:        
3401 11 00 00 - - для гiгiєнiчних цiлей (включаючи з лiкувальними властивостями)   6,5 6,5 -
3401 19 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3401 20 - мило в iнших формах:        
3401 20 10 00 - - пластiвцi, пластини, гранули або порошок   6,5 6,5 -
3401 20 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3401 30 00 00 - поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему та розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або не мiстять мило   6,5 6,5 -
3402 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення iз вмiстом або без вмiсту мила (крiм засобiв, включених до товарної позицiї 3401):        
  - органiчнi поверхнево-активнi речовини, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
3402 11 - - анiоннi:        
3402 11 10 00 - - - водний розчин алкiл[оксиди(бензол-сульфоната)] динатрiю концентрацiєю 30 мас.% або бiльше, але не бiльш як 50 мас.%   2 2 -
3402 11 90 00 - - - iншi   2 2 -
3402 12 00 - - катiоннi:        
3402 12 00 10 - - - бензалконiю хлорид (benzalkonium chloride INN)   0 0 -
3402 12 00 90 - - - iншi   2 2 -
3402 13 00 00 - - неiоногеннi   2 2 -
3402 19 00 00 - - iншi   2 2 -
3402 20 - засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
3402 20 20 00 - - поверхнево-активнi засоби   6,5 6,5 -
3402 20 90 00 - - мийнi засоби та засоби для чищення   6,5 6,5 -
3402 90 - iншi:        
3402 90 10 00 - - поверхнево-активнi засоби   6,5 6,5 -
3402 90 90 00 - - мийнi засоби та засоби для чищення   6,5 6,5 -
3403 Мастильнi матерiали (включаючи мастильно-охолоджувальнi емульсiї для рiзальних iнструментiв, засоби для полегшення вигвинчування болтiв або гайок, засоби для видалення iржi або антикорозiйнi засоби та засоби для полегшення видалення з форм виробiв, виготовленi на основi мастильних матерiалiв), а також засоби, якi використовують для масляної або жирової обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв, крiм засобiв, що мiстять як основний компонент 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:        
  - iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв:        
3403 11 00 00 - - засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра та iнших матерiалiв   0 0 -
3403 19 - - iншi:        
3403 19 10 00 - - - iз вмiстом 70 мас.% або бiльше нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, якi не є основними компонентами   6,5 6,5 -
3403 19 20 00 - - - мастильнi матерiали, якi мають не менш як 25 мас.% вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon) i якi здатнi бiологiчно розкладатися в кiлькостi не менш як 60%   6,5 6,5 -
3403 19 80 - - - iншi:        
3403 19 80 10 - - - - засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв   0 0 -
3403 19 80 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
  - iншi:        
3403 91 00 00 - - засоби для обробки текстильних матерiалiв, шкiри, хутра або iнших матерiалiв   0 0 -
3403 99 00 - - iншi:        
3403 99 00 10 - - - засоби для змащування машин, механiзмiв i транспортних засобiв   0 0 -
3403 99 00 20 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3403 99 00 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3404 Воски штучнi та готовi:        
3404 20 00 00 - з полiетиленглiколю (полiоксiетилену)   6,5 6,5 -
3404 90 00 - iншi:        
3404 90 00 10 - - воски готовi, включаючи сургучi   6,5 6,5 -
3404 90 00 20 - - полiетиленовий вiск   5 5 -
3404 90 00 30 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3404 90 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3405 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полiрувальнi засоби для догляду за меблями, пiдлогою, кузовами транспортних засобiв, склом або металом, пасти для чищення, порошки та аналогiчнi засоби (у тому числi папiр, вата, повсть, фетр, нетканi матерiали, пластмаси або гума пориста, просоченi або вкритi цими речовинами), за винятком воскiв товарної позицiї 3404:        
3405 10 00 00 - вакси, креми та аналогiчнi засоби для чищення взуття або шкiри   6,5 6,5 -
3405 20 00 00 - полiрувальнi засоби, мастики та аналогiчнi засоби для догляду за дерев'яними меблями, пiдлогами або iншими дерев'яними поверхнями   6,5 6,5 -
3405 30 00 - полiрувальнi засоби та аналогiчнi засоби для догляду за кузовами транспортних засобiв, крiм полiрувальних засобiв для металiв:        
3405 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3405 30 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3405 40 00 00 - пасти, порошки та iншi засоби для чищення   6,5 6,5 -
3405 90 - iншi:        
3405 90 10 - - засоби для полiрування металевих поверхонь:        
3405 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3405 90 10 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3405 90 90 - - iншi:        
3405 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3405 90 90 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3406 00 00 00 Свiчки будь-якi (парафiновi, стеариновi, сальнi, восковi, простi та фiгурнi) та аналогiчнi вироби   6,5 6,5 -
3407 00 00 00 Пасти для лiплення, пластилiн, включаючи тi, що виготовляються для дитячих розваг; "стоматологiчний вiск" або сумiшi для одержання злiпкiв зубiв, розфасованi у наборах, в упаковках для роздрiбної торгiвлi або у виглядi плиток, пiдковок, брускiв тощо; iншi сумiшi для стоматологiї, виготовленi на основi гiпсу (кальцинованого гiпсу або сульфату кальцiю)   6,5 6,5 -

 

Група 35
Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) дрiжджi (товарна позицiя 2102);

     (b) фракцiї кровi (крiм альбумiну, видiленого iз сироватки кровi, не призначеного для профiлактичного або терапевтичного використання), лiкарськi засоби та iншi продукти групи 30;

     (c) ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням (товарна позицiя 3202);

     (d) ферментнi препарати для вiдмочування або прання та iншi продукти групи 34;

     (e) затвердiлi протеїни (бiлки) (товарна позицiя 3913); або

     (f) продукти з желатину для полiграфiчної промисловостi (група 49).

     2. У товарнiй позицiї 3505 термiн "декстрини" означає продукти розщеплення крохмалю iз вмiстом редукованого цукру, вираженого як декстроза, у перерахунку на суху речовину не бiльш як 10 %.

     Такi продукти iз вмiстом бiльш як 10 % редукованого цукру включаються до товарної позицiї 1702.

     Додаткова примiтка:

     1. До товарної пiдкатегорiї 3504 00 10 00 включаються концентрованi молочнi протеїни (бiлки) iз вмiстом бiльш як 85 мас.% протеїнiв у перерахунку на суху речовину.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї:        
3501 10 - казеїн:        
3501 10 10 00 - - для виробництва регенерованих текстильних волокон   5 5 -
3501 10 50 00 - - для промислових цiлей, крiм виробництва харчових продуктiв або корму для тварин   5 5 -
3501 10 90 00 - - iншi   5 5 -
3501 90 - iншi:        
3501 90 10 00 - - казеїновi клеї   5 5 -
3501 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв:        
  - альбумiн яєчний:        
3502 11 - - висушений:        
3502 11 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях, крiм харчових   2 2 -
3502 11 90 00 - - - iнший   5 5 -
3502 19 - - iнший:        
3502 19 10 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях   5 5 -
3502 19 90 00 - - - iнший   5 5 -
3502 20 - альбумiн молочний, включаючи концентрати з двох або бiльше бiлкiв молочної сироватки:        
3502 20 10 00 - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях   5 5 -
  - - iнший:        
3502 20 91 00 - - - висушений (наприклад, у пластинах, лусочках, пластiвцях, порошку)   5 5 -
3502 20 99 00 - - - iнший   5 5 -
3502 90 - iншi:        
  - - альбумiни, крiм яєчного та молочного (лактальбумiну):        
3502 90 20 00 - - - не придатний для вживання як їжа або придатний для переробки в iнших цiлях   5 5 -
3502 90 70 00 - - - iншi   5 5 -
3502 90 90 00 - - альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв   5 5 -
3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похiднi; риб'ячий клей; iншi клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної позицiї 3501:        
3503 00 10 00 - желатин та його похiднi   10 10 -
3503 00 80 - iншi:        
3503 00 80 10 - - клей кiстковий гранульований та лускоподiбний   6,5 6,5 -
3503 00 80 90 - - iншi   5 5 -
3504 00 Пептони та їх похiднi; iншi бiлковi речовини та їх похiднi, не включенi до iнших товарних позицiй; порошок iз шкiри, хромований або нехромований:        
3504 00 10 00 - бiлки молочнi концентрованi, зазначенi у додатковiй примiтцi 1 до цiєї групи   5 5 -
3504 00 90 00 - iншi   5 5 -
3505 Декстрини та iншi модифiкованi крохмалi (наприклад, попередньо желатинiзованi або перетворенi в складнi ефiри (естерифiкованi) крохмалi); клеї на основi крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв:        
3505 10 - декстрини та iншi модифiкованi крохмалi:        
3505 10 10 00 - - декстрини   5 5 -
  - - iншi модифiкованi крохмалi:        
3505 10 50 00 - - - крохмалi, перетворенi в складнi або простi ефiри (естерифiкованi або етерифiкованi)   5 5 -
3505 10 90 00 - - - iншi   5 5 -
3505 20 - клеї:        
3505 20 10 00 - - iз вмiстом менш як 25 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв   5 5 -
3505 20 30 00 - - iз вмiстом 25 мас.% або бiльше, але менш як 55 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв   5 5 -
3505 20 50 00 - - iз вмiстом 55 мас.% або бiльше, але менш як 80 мас.% крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв   5 5 -
3505 20 90 00 - - iз вмiстом 80 мас.% або бiльше крохмалiв, декстринiв або iнших модифiкованих крохмалiв   5 5 -
3506 Готовi клеї та iншi готовi клеїльнi препарати (адгезиви), не включенi до iнших товарних позицiй; продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:        
3506 10 00 - продукти, що придатнi для використання як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), розфасованi для роздрiбної торгiвлi як клеї або клеїльнi препарати (адгезиви), масою нетто не бiльш як 1 кг:        
3506 10 00 10 - - клей на основi карбоксиметилцелюлози   6,5 6,5 -
  - - iншi:        
3506 10 00 91 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3506 10 00 98 - - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
3506 91 - - адгезиви (клеїльнi препарати) на основi полiмерiв товарних позицiй 3901 - 3913 або каучуку:        
3506 91 10 00 - - - оптично прозорi клеї без полiмерного носiя (без полiмерної плiвки) та рiдкi оптично прозорi клеї, що тверднуть, якi виключно або переважно використовуються для виготовлення плоских дисплеїв та сенсорних екранiв   2 2 -
3506 91 90 - - - iншi:        
3506 91 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3506 91 90 90 - - - - iншi   2 2 -
3506 99 00 - - iншi:        
3506 99 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3506 99 00 90 - - - iншi   6,5 6,5 -
3507 Ферменти; ферментнi препарати, не включенi до iнших товарних позицiй:        
3507 10 00 00 - реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)   5 5 -
3507 90 - iншi:        
3507 90 30 00 - - лiпопротеїнлiпаза, лужна протеаза Aspergillus   5 5 -
3507 90 90 00 - - iншi   5 5 -

 

Група 36
Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включають окремi сполуки визначеного хiмiчного складу, крiм сполук, зазначених нижче у примiтцi 2 (a) або 2 (b).

     2. У товарнiй позицiї 3606 термiн "вироби з горючих матерiалiв" застосовується до таких продуктiв:

     (a) метальдегiд, гексаметилентетрамiн та аналогiчнi речовини, виготовленi у формi таблеток, стрижнiв або аналогiчних формах для використання як пальне; пальне на основi спирту та аналогiчне пальне у твердому або пастоподiбному станi;

     (b) паливо рiдке або зрiджене газоподiбне паливо в ємностях, якi використовуються для заповнення i повторного заправлення сигаретних або iнших запальничок мiсткiстю не бiльш як 300 см3; та

     (c) смолоскипи, ґноти та аналогiчнi вироби.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3601 00 00 00 Порохи   6,5 6,5 -
3602 00 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв   6,5 6,5 -
3603 00 Шнури вогнепровiднi, шнури детонуючi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори:        
3603 00 10 - шнури вогнепровiднi; шнури детонуючi:        
3603 00 10 10 - - шнури вогнепровiднi   6,5 6,5 -
3603 00 10 90 - - шнури детонуючi   6,5 6,5 -
3603 00 90 - iншi:        
3603 00 90 10 - - ударнi капсулi   6,5 6,5 -
3603 00 90 20 - - детонуючi капсулi   6,5 6,5 -
3603 00 90 30 - - детонатори електричнi   6,5 6,5 -
3603 00 90 40 - - запали   6,5 6,5 -
3603 00 90 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби:        
3604 10 00 00 - феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв)   6,5 6,5 -
3604 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604   6,5 6,5 -
3606 Фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матерiалiв, зазначенi у примiтцi 2 до цiєї групи:        
3606 10 00 00 - паливо рiдке або зрiджене газоподiбне паливо в ємностях мiсткiстю не бiльш як 300 см3, для заповнення або повторного заправлення сигаретних або iнших запальничок   6,5 6,5 -
3606 90 - iншi:        
3606 90 10 00 - - фероцерiй та iншi пiрофорнi сплави у будь-яких формах   6,5 6,5 -
3606 90 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -

 

Група 37
Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включають вiдходи або бракованi товари.

     2. У цiй групi термiн "фотографiчний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимi зображення пiд впливом свiтла або iнших форм випромiнювання на фоточутливi поверхнi.

     Додатковi примiтки:

     1. У разi коли звуковi фiльми iмпортуються в двох стрiчках (одна стрiчка мiстить тiльки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрiчка повинна бути включена до вiдповiдної товарної позицiї.

     2. Термiн "хронiкальнi фiльми" товарної пiдкатегорiї 3706 90 52 00 означає фiльми з метражем менш як 330 м, якi вiдображають поточнi подiї полiтичного, спортивного, вiйськового, наукового, лiтературного, фольклорного, туристичного, суспiльного характеру, природи тощо.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них:        
3701 10 00 00 - рентгенiвськi   6,5 6,5 м2
3701 20 00 00 - для моментальної фотографiї   6,5 6,5 шт
3701 30 00 00 - iншi платiвки та плiвка, довжина будь-якої iз сторiн яких бiльш як 255 мм   6,5 6,5 м2
  - iншi:        
3701 91 00 00 - - для кольорової фотографiї (полiхромнi)   6,5 6,5 -
3701 99 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована:        
3702 10 00 00 - рентгенiвська   6,5 6,5 м2
  - плiвка iнша, неперфорована, завширшки не бiльш як 105 мм:        
3702 31 - - для кольорової фотографiї (полiхромна):        
3702 31 91 00 - - - кольорова негативна плiвка: - завширшки 75 мм або бiльше, але не бiльш як 105 мм i - завдовжки 100 м або бiльше для виробництва касет для миттєвої фотографiї   6,5 6,5 м
3702 31 97 00 - - - iнша   6,5 6,5 м
3702 32 - - iнша, з емульсiєю з галогенними сполуками срiбла:        
  - - - завширшки не бiльш як 35 мм:        
3702 32 10 00 - - - - мiкроплiвка; плiвка для художньої фотографiї   6,5 6,5 -
3702 32 20 00 - - - - iнша   6,5 6,5 -
3702 32 85 00 - - - завширшки бiльш як 35 мм   6,5 6,5 м2
3702 39 00 00 - - iнша   6,5 6,5 -
  - плiвка iнша, неперфорована, завширшки бiльш як 105 мм:        
3702 41 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, для кольорової фотографiї (полiхромна)   6,5 6,5 м2
3702 42 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки бiльш як 200 м, крiм плiвки для кольорової фотографiї   6,5 6,5 м2
3702 43 00 00 - - завширшки бiльш як 610 мм i завдовжки не бiльш як 200 м   6,5 6,5 м2
3702 44 00 - - завширшки бiльш як 105 мм, але не бiльш як 610 мм:        
3702 44 00 10 - - - завдовжки не бiльш як 200 м   6,5 6,5 м2
  - - - завдовжки бiльш як 200 м:        
3702 44 00 91 - - - - для моментальної фотографiї   6,5 6,5 м2
3702 44 00 99 - - - - iнша   2 2 м2
  - iнша плiвка для кольорової фотографiї (полiхромна):        
3702 52 00 00 - - завширшки не бiльш як 16 мм   6,5 6,5 -
3702 53 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, призначена для дiапозитивiв   6,5 6,5 шт
3702 54 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м, крiм плiвки для дiапозитивiв   6,5 6,5 шт
3702 55 00 00 - - завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м   6,5 6,5 м
3702 56 00 00 - - завширшки бiльш як 35 мм   6,5 6,5 -
  - iнша:        
3702 96 - - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки не бiльш як 30 м:        
3702 96 10 00 - - - мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї   6,5 6,5 -
3702 96 90 00 - - - iнша   6,5 6,5 шт
3702 97 - - завширшки не бiльш як 35 мм i завдовжки бiльш як 30 м:        
3702 97 10 00 - - - мiкроплiвка, плiвка для художньої фотографiї   6,5 6,5 -
3702 97 90 00 - - - iнша   6,5 6,5 м
3702 98 00 00 - - завширшки бiльш як 35 мм   6,5 6,5 -
3703 Фотопапiр, картон i текстильнi матерiали, сенсибiлiзованi, неекспонованi:        
3703 10 00 00 - у рулонах, завширшки бiльш як 610 мм   6,5 6,5 -
3703 20 00 00 - iншi, для кольорової фотографiї (полiхромнi)   6,5 6,5 -
3703 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3704 00 Фотопластинки, плiвка, папiр, картон i текстильнi матерiали, експонованi, але не проявленi:        
3704 00 10 00 - пластинки та плiвка   6,5 6,5 -
3704 00 90 00 - iншi   6,5 6,5 -
3705 00 Фотопластинки та фотоплiвка, експонованi та проявленi, крiм кiноплiвки:        
3705 00 10 00 - для офсетного копiювання   6,5 6,5 -
3705 00 90 00 - iншi   6,5 6,5 -
3706 Кiноплiвка, експонована та проявлена, iз звуковою дорiжкою або без звукової дорiжки, або яка складається лише iз звукової дорiжки:        
3706 10 - завширшки 35 мм або бiльше:        
3706 10 20 00 - - лише iз звуковою дорiжкою; негативна; промiжна позитивна   0 0 м
3706 10 99 00 - - позитивна iнша   6,5 6,5 м
3706 90 - iнша:        
3706 90 52 00 - - лише iз звуковою дорiжкою; негативна, промiжна позитивна; хронiкальна   6,5 6,5 м
  - - iнша завширшки:        
3706 90 91 00 - - - менш як 10 мм   6,5 6,5 м
3706 90 99 00 - - - 10 мм або бiльше   6,5 6,5 м
3707 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеїльних препаратiв (адгезивiв) тощо); продукти незмiшанi, дозованi для застосування у фотографiї або розфасованi для роздрiбної торгiвлi i готовi до використання:        
3707 10 00 00 - емульсiї сенсибiлiзованi   6,5 6,5 -
3707 90 - iншi:        
  - - проявики та фiксатори (закрiплювачi):        
3707 90 21 00 - - - картриджi (без рухомих деталей) з термопластичним або електростатичним тонером для встановлення в машини, що класифiкуються в товарних пiдпозицiях 8443 31, 8443 32 або 8443 39   6,5 6,5 -
3707 90 29 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
3707 90 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -

 

Група 38
Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) окремi елементи або сполуки визначеного хiмiчного складу, за винятком:

     (1) штучного графiту (товарна позицiя 3801);

     (2) iнсектицидiв, родентицидiв, фунгiцидiв, гербiцидiв, iнгiбiторiв пророщування та регуляторiв росту рослин, дезiнфекцiйних засобiв та аналогiчних продуктiв, поданих у формах або упаковках, як зазначено у товарнiй позицiї 3808;

     (3) продукцiї, яку використовують як заряди для вогнегасникiв або готових вогнегасних гранат (товарна позицiя 3813);

     (4) сертифiкованих еталонних матерiалiв, зазначених у примiтцi 2 до цiєї групи;

     (5) товарiв, зазначених у примiтцi 3 (a) або 3 (c) до цiєї групи;

     (b) сумiшi хiмiчних речовин iз харчовими продуктами або iншими поживними речовинами, що використовуються у виготовленнi продуктiв харчування (переважно товарна позицiя 2106);

     (c) золу, шлак та залишки (включаючи шлам, крiм шламу стiчних вод), якi мiстять метали, миш'як або їх сумiшi та вiдповiдають вимогам примiтки 3 (a) або 3 (b) до групи 26 (товарна позицiя 2620);

     (d) лiкарськi засоби (товарної позицiї 3003 або 3004); або

     (e) вiдпрацьованi каталiзатори, якi використовують для добування недорогоцiнних металiв або для виробництва хiмiчних сполук недорогоцiнних металiв (товарна позицiя 2620), вiдпрацьованi каталiзатори, що використовуються переважно для добування дорогоцiнних металiв (товарна позицiя 7112), або каталiзатори, якi складаються з металiв або сплавiв металiв, що подаються, наприклад, у виглядi тонкоподрiбненого порошку або скелетних каталiзаторiв (роздiли XIV або XV).

     2. (A) У товарнiй позицiї 3822 термiн "сертифiкованi еталоннi матерiали" означає еталоннi матерiали, що забезпеченi сертифiкатом, в якому зазначено показники властивостей сертифiкованих матерiалiв, методи, що використовуються для визначення цих показникiв, похибки вимiрiв кожної величини та придатнi для аналiтичних, калiбрувальних або еталонних цiлей.

     (B) За винятком товарiв групи 28 або 29 при класифiкацiї сертифiкованих еталонних матерiалiв товарна позицiя 3822 має перевагу перед будь-якою iншою товарною позицiєю УКТ ЗЕД.

     3. До товарної позицiї 3824 включаються такi товари, якi не класифiковано в будь-якiй iншiй товарнiй позицiї УКТ ЗЕД:

     (a) штучно вирощенi кристали (крiм оптичних елементiв) оксиду магнiю або галогенiдiв лужних або лужноземельних металiв iз масою кожного кристала не менш як 2,5 г;

     (b) сивушне масло; масло кiсткового дьогтю;

     (c) сумiшi для видалення чорнильних плям, поданi в упаковках для роздрiбної торгiвлi;

     (d) сумiшi для виправлення друкованих текстiв, iншi корректурнi рiдини i корректурнi стрiчки (крiм зазначених у товарнiй позицiї 9612), розфасованi в упаковки для роздрiбної торгiвлi; та

     (e) керамiчнi пiроелементи, плавкi (наприклад пiрометричнi конуси Зегера).

     4. В УКТ ЗЕД термiн "вiдходи мiського господарства" означає побутовi вiдходи з будинкiв, готелiв, ресторанiв, лiкарень, крамниць, контор тощо, дорожнє та тротуарне смiття, а також вiдходи вiд будiвництва та знесення будiвель. Вiдходи мiського господарства мiстять багато рiзноманiтних матерiалiв, таких як пластмаса, гума, дерево, папiр, тканини, скло, метали, харчовi вiдходи, зламанi меблi та iншi зiпсованi або викинутi як непотрiбнi предмети. Проте термiн "вiдходи мiського господарства" не поширюється на:

     (a) окремi матерiали або предмети, якi видiлено з вiдходiв, такi як вiдходи пластмаси, гуми, дерева, паперу, тканин, скла або металiв та вiдпрацьованих гальванiчних батарей, акумуляторiв, якi включенi до вiдповiдних товарних позицiй УКТ ЗЕД;

     (b) промисловi вiдходи;

     (c) фармацевтичнi препарати, не придатнi для використання за їх первинним призначенням, наприклад, унаслiдок закiнчення строку їх зберiгання, зазначенi в примiтцi 4 (k) до групи 30; або

     (d) клiнiчнi вiдходи, зазначенi в примiтцi 6 (а) до цiєї групи.

     5. У товарнiй позицiї 3825 термiн "шлам стiчних вод" означає шлам, який утворюється на мiських пiдприємствах з переробки стiчних вод i включає вiдходи попередньої обробки, промивнi води та нестабiлiзований шлам. Стабiлiзований шлам у разi, коли вiн придатний для використання як добриво, виключається (група 31).

     6. У товарнiй позицiї 3825 термiн "вiдходи iншi" означає:

     (a) клiнiчнi вiдходи, тобто забрудненi вiдходи, що утворюються в результатi проведення наукових дослiджень в галузi медицини, дiагностичних, лiкувальних або iнших медичних, у тому числi хiрургiчних, стоматологiчних, або ветеринарних процедур, i часто мiстять хвороботворнi мiкроби, та фармацевтичнi речовини, для знешкодження яких необхiдно провести спецiальнi процедури (наприклад, брудний одяг, використанi рукавички та шприци);

     (b) вiдпрацьованi органiчнi розчинники;

     (c) вiдпрацьованi розчини для травлення металiв, гiдравлiчнi рiдини, гальмiвнi рiдини та антифризи; та

     (d) iншi вiдходи хiмiчної або сумiжних iз нею галузей промисловостi.

     Проте термiн "iншi вiдходи" не поширюється на вiдходи, якi мiстять переважно нафту та нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд (товарна позицiя 2710).

     7. У товарнiй позицiї 3826 термiн "бiодизель" означає моноалкiльнi складнi ефiри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирiв та масел, вiдпрацьованих або невiдпрацьованих.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. До товарних пiдпозицiй 3808 52 та 3808 59 включаються лише товари товарної позицiї 3808, якi мiстять у своєму складi одну або декiлька таких речовин: алахлор (ISO); алдiкарб (ISO); альдрiн (ISO); азинфос метил (ISO); бiнапакрил (ISO); камфехлор (ISO) (токсафен); каптафол (ISO); хлордан (ISO); хлордимеформ (ISO); хлорбензилат (ISO); ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс (п-хлорфенiл)етан); диелдрiн (ISO, INN); 4,6-динiтро-o-крезол (DNOC (ISO)) або його солi; диносеб (ISO), його солi або складнi ефiри; ендосульфан (ISO); етилендибромiд (ISO) (1,2-диброметан); етилендихлорид (ISO) (1,2-дихлоретан); фторацетамiд (ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH) (ISО), включаючи лiндан (ISO, INN); сполуки ртутi; метамiдофос (ISO); монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); пaратiон (ISO); паратiон-метил (ISO) (метил-паратiон); простi ефiри пента- i октабромдифенiла; пентахлорфенол (ISO), його солi або складнi ефiри; перфтороктансульфоновая кислота i її солi; перфтороктансульфонамiди; перфтороктансульфонiл фторид; фосфамiдон (ISO); 2,4,5-Т (ISO) (2,4,5-трихлорфеноксiоцтова кислота), її солi або складнi ефiри; сполуки трибутилолова.

     Товарна пiдпозицiя 3808 59 також охоплює пилоподiбнi порошковi сумiшi, що мiстять сумiш беномилу (ISO), карбофурану (ISO) i тiраму (ISO).

     2. До товарних пiдпозицiй 3808 61 - 3808 69 включаються тiльки товари товарної позицiї 3808, що мiстять альфа-циперметрин (ISO), бендiокарб (ISO), бiфентрин (ISO), хлорфенапiр (ISO), цифлутрин (ISO), дельтаметрин (ISO), етофенпрокс (ISO), фенiтротiон (ISO), лямбда-цигалотрин (ISO), малатiон (ISO), пiримiфос-метил (ISO) або пропоксур (ISO).

     3. До товарних пiдпозицiй 3824 81 - 3824 88 включаються тiльки сумiшi i препарати, якi мiстять одну або декiлька таких речовин: оксиран (етиленоксид), полiбромбiфенiли (PBBs), полiхлорбiфенiли (PCBs), полiхлортерфенiли (PCTs), трис(2,3-дибромпропiл)фосфат, альдрин (ISO), камфехлор (ISO) (токсафен), хлордан (ISO), хлордекон (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), 1,1,1-трихлор-2,2-бiс(п-хлорфенiл) етан), диелдрiн (ISO, INN), ендосульфан (ISO), ендрин (ISO), гептахлор (ISO), мiрекс (ISO), 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан (HCH (ISO)), включаючи лiндан (ISO, INN), пентахлоробензол (ISO), гексахлорбензол (ISO), перфтороктансульфонову кислоту, її солi, перфтороктансульфонамiди та перфтороктансульфонiл фторид або тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенiловi простi ефiри.

     4. У товарних пiдпозицiях 3825 41 та 3825 49 термiн "вiдпрацьованi органiчнi розчинники" означає вiдходи, що мiстять переважно органiчнi розчинники, не придатнi в iснуючому станi для подальшого використання як первиннi продукти незалежно вiд того, призначенi вони для регенерацiї розчинникiв чи не призначенi.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
3801 Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основi графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блокiв, пластин або iнших напiвфабрикатiв:        
3801 10 00 00 - графiт штучний   5 5 -
3801 20 - графiт колоїдний або напiвколоїдний:        
3801 20 10 00 - - графiт колоїдний у виглядi суспензiї в маслi; графiт напiвколоїдний   5 5 -
3801 20 90 00 - - iнший   5 5 -
3801 30 00 00 - вуглецевi пасти для електродiв та аналогiчнi маси для футерування печей   5 5 -
3801 90 00 00 - iншi   5 5 -
3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля:        
3802 10 00 00 - вугiлля активоване   0 0 -
3802 90 00 - iншi:        
3802 90 00 10 - - глина вiдбiлювальна   2 2 -
3802 90 00 90 - - iншi   5 5 -
3803 00 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована:        
3803 00 10 00 - неочищена   5 5 -
3803 00 90 00 - iнша   5 5 -
3804 00 00 00 Луг, що залишається вiд виробництва деревної целюлози, концентрований або неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, пiдданий чи не пiдданий хiмiчнiй обробцi, включаючи сульфонати лiгнiну, крiм талової олiї товарної позицiї 3803   5 5 -
3805 Скипидар живичний, деревний або сульфатний i олiї терпеновi iншi, одержанi шляхом перегонки або iз застосуванням iншого виду обробки деревини хвойних порiд; дипентен неочищений; скипидар сульфiтний i n-цимол неочищений iнший; соснова олiя з вмiстом альфа-терпiнеолу як головного компонента:        
3805 10 - скипидар живичний, деревний або сульфатний:        
3805 10 10 00 - - скипидар живичний   5 5 -
3805 10 30 00 - - скипидар деревний   5 5 -
3805 10 90 00 - - скипидар сульфатний   5 5 -
3805 90 - iншi:        
3805 90 10 00 - - соснова олiя   5 5 -
3805 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3806 Канiфоль та смолянi кислоти, їх похiднi; спирт канiфольний та канiфольнi олiї; смолянi залишки пiсля перегонки (переплавленi смоли):        
3806 10 00 - канiфоль та смолянi кислоти:        
3806 10 00 10 - - канiфоль соснова екстракцiйна   6,5 6,5 -
3806 10 00 90 - - iншi   5 5 -
3806 20 00 00 - солi канiфолi, смоляних кислот або похiдних канiфолi чи смоляних кислот (резинати), крiм солей адуктiв канiфолi   5 5 -
3806 30 00 00 - складноефiрнi смоли   5 5 -
3806 90 00 00 - iншi   5 5 -
3807 00 Дьоготь деревний; масла з деревного дьогтю; креозот деревний; нафта деревна; пек рослинний; пек пивоварний та аналогiчнi продукти на основi канiфолi, смоляних кислот або рослинного пеку:        
3807 00 10 00 - дьоготь деревний   5 5 -
3807 00 90 00 - iншi   5 5 -
3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин, дезiнфекцiйнi засоби та аналогiчнi засоби, поданi у формах чи упаковках для роздрiбної торгiвлi або як препарати, або у виглядi готових виробiв (наприклад, стрiчки, обробленi сiркою, ґноти, свiчки i папiр липкий вiд мух):        
  - товари, що зазначенi у примiтцi 1 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:        
3808 52 00 00 - - ДДТ (ISO) (клофенотан (INN), в упаковках з нетто-масою не бiльше 300 г   0 0 -
3808 59 00 00 - - iншi   0 0 -
  - товари, що зазначенi у примiтцi 2 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:        
3808 61 00 - - в упаковках з нетто-масою не бiльше 300 г:        
3808 61 00 10 - - - на основi пiретроїдiв   6,5 6,5 -
3808 61 00 90 - - - iншi   0 0 -
3808 62 00 - - в упаковках з нетто-масою бiльше 300 г, проте не бiльше 7,5 кг:        
3808 62 00 10 - - - на основi пiретроїдiв   6,5 6,5 -
3808 62 00 90 - - - iншi   0 0 -
3808 69 00 - - iншi:        
3808 69 00 10 - - - на основi пiретроїдiв   6,5 6,5 -
3808 69 00 90 - - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
3808 91 - - iнсектициди:        
3808 91 10 00 - - - на основi пiретроїдiв   6,5 6,5 -
3808 91 20 00 - - - на основi хлорованих вуглеводнiв   0 0 -
3808 91 30 00 - - - на основi карбаматiв   0 0 -
3808 91 40 - - - на основi фосфорорганiчних сполук:        
3808 91 40 10 - - - - на основi диметоату   6,5 6,5 -
3808 91 40 90 - - - - iншi   0 0 -
3808 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
3808 92 - - фунгiциди:        
  - - - неорганiчнi:        
3808 92 10 00 - - - - препарати на основi сполук мiдi   0 0 -
3808 92 20 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi:        
3808 92 30 - - - - на основi дитiокарбаматiв:        
3808 92 30 10 - - - - - на основi тiураму   6,5 6,5 -
3808 92 30 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 92 40 - - - - на основi бензiмiдазолiв:        
3808 92 40 10 - - - - - на основi карбендазиму   6,5 6,5 -
3808 92 40 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 92 50 - - - - на основi дiазолiв або триазолiв:        
3808 92 50 10 - - - - - на основi пропiконазолу   6,5 6,5 -
3808 92 50 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 92 60 00 - - - - на основi дiазинiв або морфолiнiв   0 0 -
3808 92 90 00 - - - - iншi   0 0 -
3808 93 - - гербiциди, засоби, що запобiгають проростанню паросткiв, та регулятори росту рослин:        
  - - - гербiциди:        
3808 93 11 - - - - на основi феноксифiтогормонiв:        
3808 93 11 10 - - - - - на основi 2,4-Д кислоти, її солей або ефiрiв   6,5 6,5 -
3808 93 11 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 93 13 00 - - - - на основi триазинiв   0 0 -
3808 93 15 - - - - на основi амiдiв:        
3808 93 15 10 - - - - - на основi ацетохлору   6,5 6,5 -
3808 93 15 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 93 17 00 - - - - на основi карбаматiв   0 0 -
3808 93 21 00 - - - - на основi похiдних динiтроанiлiну   0 0 -
3808 93 23 00 - - - - на основi похiдних сечовини, урацилу або сульфонiлсечовини   0 0 -
3808 93 27 - - - - iншi:        
3808 93 27 10 - - - - - на основi дикамби, її солей або ефiрiв   6,5 6,5 -
3808 93 27 20 - - - - - на основi глiфосату, його солей або ефiрiв   6,5 6,5 -
3808 93 27 90 - - - - - iншi   0 0 -
3808 93 30 00 - - - засоби, що запобiгають проростанню паросткiв   0 0 -
3808 93 90 00 - - - регулятори росту рослин   0 0 -
3808 94 - - дезiнфекцiйнi засоби:        
3808 94 10 00 - - - на основi четвертинних амонiєвих солей   0 0 -
3808 94 20 00 - - - на основi галогенованих сполук   0 0 -
3808 94 90 00 - - - iншi   0 0 -
3808 99 - - iншi:        
3808 99 10 00 - - - родентициди   0 0 -
3808 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
3809 Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати (наприклад препарати та засоби для обробки та протрави) видiв, якi використовують у текстильнiй, паперовiй, шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах, якi в iнших товарних позицiях не зазначенi:        
3809 10 - на основi крохмалистих речовин:        
3809 10 10 00 - - iз вмiстом цих речовин менш як 55 мас.%   5 5 -
3809 10 30 00 - - iз вмiстом цих речовин 55 мас.% або бiльше, але менш як 70 мас.%   5 5 -
3809 10 50 00 - - iз вмiстом цих речовин 70 мас.% або бiльше, але менш як 83 мас.%   5 5 -
3809 10 90 00 - - iз вмiстом цих речовин 83 мас.% або бiльше   5 5 -
  - iншi:        
3809 91 00 00 - - видiв, якi використовують у текстильнiй промисловостi або аналогiчних виробництвах   0 0 -
3809 92 00 - - видiв, якi використовують у паперовiй промисловостi або аналогiчних виробництвах:        
3809 92 00 10 - - - рiдини кремнiєорганiчнi (силiконовi), якi використовують у паперовому або аналогiчних виробництвах   0 0 -
3809 92 00 90 - - - iншi   5 5 -
3809 93 00 00 - - якi використовують у шкiрянiй промисловостi або аналогiчних виробництвах   0 0 -
3810 Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та iншi допомiжнi засоби для паяння або зварювання металiв; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з металiв та iнших матерiалiв; матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв:        
3810 10 00 00 - засоби для травлення металевих поверхонь; пасти та порошки для паяння та зварювання металiв та iнших матерiалiв   5 5 -
3810 90 - iншi:        
3810 90 10 00 - - матерiали, якi використовують як осердя або покриття для зварювальних електродiв, стрижнiв та пруткiв   5 5 -
3810 90 90 - - iншi:        
3810 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3810 90 90 90 - - - iншi   5 5 -
3811 Антидетонатори, антиоксиданти, iнгiбiтори смолоутворення, загусники, антикорозiйнi препарати та iншi готовi присадки, добавки для нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовують з тiєю самою метою, що i нафтопродукти:        
  - антидетонатори:        
3811 11 - - на основi сполук свинцю:        
3811 11 10 00 - - - на основi тетраетилсвинцю   3 3 -
3811 11 90 00 - - - iншi   3 3 -
3811 19 00 00 - - iншi   3 3 -
  - присадки до мастил:        
3811 21 00 00 - - iз вмiстом нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних мiнералiв   2 2 -
3811 29 00 00 - - iншi   5 5 -
3811 90 00 00 - iншi   5 5 -
3812 Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi; багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмаси, в iнших товарних позицiях не зазначенi; антиоксиданти та iншi стабiлiзатори для каучуку або пластмаси:        
3812 10 00 - прискорювачi вулканiзацiї каучуку готовi:        
3812 10 00 10 - - на основi N,N'-дитiодиморфолiну (sulfasan, perhacit, rhenolran DTDM, rhenocure M)   6,5 6,5 -
3812 10 00 90 - - iншi   0 0 -
3812 20 - багатоскладовi пластифiкатори для каучуку або пластмас:        
3812 20 10 00 - - реакцiйна сумiш, що складається з бензил-3-iзобутирилокси- 1-iзопропiл-2,2-диметилпропiлфталату та бензил-3-iзобутирилокси- 2,2,4-триметилпентилфталату   0 0 -
3812 20 90 00 - - iншi   0 0 -
  - антиоксиданти та iншi сполуки для стабiлiзацiї гуми або пластмаси:        
3812 31 00 00 - - сумiшi олiгомерiв 2,2,4-триметил-1,2-дигiдрохiнолiну (1,2-дигiдро-2,2,4-триметилхiнолiн), (TMQ)   0 0 -
3812 39 - - iншi:        
3812 39 10 00 - - - антиокислювальнi препарати   0 0 -
3812 39 90 00 - - - iншi   0 0 -
3813 00 00 00 Сумiшi, препарати та заряди для вогнегасникiв; готовi вогнегаснi гранати та бомби   5 5 -
3814 00 Розчинники та розрiджувачi складнi органiчнi, в iнших товарних позицiях не зазначенi; готовi сумiшi для видалення фарб або лакiв:        
3814 00 10 00 - на основi бутилацетату   0 0 -
3814 00 90 - iншi:        
  - - на основi ацетону, ксилолу, толуолу, етилцелозольву, сольвентiв, уайт-спiриту, етанолу:        
3814 00 90 11 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3814 00 90 19 - - - iншi   0 0 -
3814 00 90 90 - - iншi   0 0 -
3815 Iнiцiатори реакцiй, прискорювачi реакцiй та каталiзатори, в iнших товарних позицiях не зазначенi:        
  - каталiзатори на носiях:        
3815 11 00 - - якi мiстять як активний компонент нiкель або його сполуки:        
3815 11 00 10 - - - вторинного риформiнгу метану   6,5 6,5 -
3815 11 00 91 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3815 11 00 98 - - - iншi   2 2 -
3815 12 00 00 - - якi мiстять як активний компонент дорогоцiннi метали або їх сполуки   2 2 -
3815 19 - - iншi:        
3815 19 10 00 - - - каталiзатор у виглядi гранул, у яких 90 мас.% або бiльше мають розмiри частинок не бiльш як 10 мкм, що складаються iз сумiшей оксидiв на магнiєво-силiкатнiй основi, якi мають у своєму складi за масою: 20 % або бiльше, але не бiльш як 35 % мiдi; та 2 % або бiльше, але не бiльш як 3 % вiсмуту, з вiдносною питомою густиною 0,2 або бiльше, але не бiльш як 1   2 2 -
3815 19 90 - - - iншi:        
3815 19 90 10 - - - - каталiзатори низькотемпературної конверсiї СО, цинковi поглиначi сiрчаних сполук, каталiзатори синтезу амiаку   6,5 6,5 -
3815 19 90 90 - - - - iншi   2 2 -
3815 90 - iншi:        
3815 90 10 00 - - каталiзатор, який складається з етилтрифенiлфосфонiю ацетату у виглядi розчину в метанолi   2 2 -
3815 90 90 - - iншi:        
3815 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3815 90 90 90 - - - iншi   2 2 -
3816 00 00 00 Вогнетривкi цементи, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801   5 5 -
3817 00 Алкiлбензоли змiшанi та алкiлнафталiни змiшанi, крiм продуктiв товарної позицiї 2707 або 2902:        
3817 00 50 00 - алкiлбензол лiнiйний   0,1 0,1 -
3817 00 80 00 - iншi   5 5 -
3818 00 Елементи хiмiчнi легованi, призначенi для використання в електронiцi, у виглядi дискiв, пластин тощо; хiмiчнi сполуки легованi, призначенi для використання в електронiцi:        
3818 00 10 00 - кремнiй легований   0 5 -
3818 00 90 00 - iншi   0 5 -
3819 00 00 Гальмiвнi рiдини гiдравлiчнi та iншi готовi рiдкi сумiшi для гiдравлiчних трансмiсiй, без вмiсту нафти або нафтопродуктiв, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, або iз вмiстом нафти чи нафтопродуктiв менш як 70 мас.%:        
3819 00 00 10 - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3819 00 00 90 - iншi   5 5 -
3820 00 00 Антифризнi препарати та готовi рiдкi протиоблiднювальнi сумiшi:        
3820 00 00 10 - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3820 00 00 90 - iншi   6,5 6,5 -
3821 00 00 Середовища культуральнi, готовi для вирощування чи пiдтримання життєдiяльностi мiкроорганiзмiв (включаючи вiруси та їм подiбнi) або рослинних, людських чи тваринних клiтин:        
3821 00 00 10 - середовища культуральнi, готовi для вирощування мiкроорганiзмiв   2 2 -
3821 00 00 90 - iншi   0 0 -
3822 00 00 00 Реагенти дiагностичнi або лабораторнi на пiдкладцi i приготовленi (готовi) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi або без неї, крiм зазначених у товарних позицiях 3002 або 3006; сертифiкованi еталоннi матерiали   0 0 -
3823 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування; промисловi жирнi спирти:        
  - промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислотнi олiї пiсля рафiнування:        
3823 11 00 00 - - стеаринова кислота   1 1 -
3823 12 00 00 - - олеїнова кислота   1 1 -
3823 13 00 00 - - жирнi кислоти талової олiї   5 5 -
3823 19 - - iншi:        
3823 19 10 00 - - - дистильованi жирнi кислоти   5 5 -
3823 19 30 00 - - - жирнокислотний дистилят   5 5 -
3823 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
3823 70 00 00 - промисловi жирнi спирти   5 5 -
3824 Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:        
3824 10 00 - готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв:        
3824 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3824 10 00 90 - - iншi   5 5 -
3824 30 00 00 - карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою або з iншими металевими сполучними речовинами   5 5 -
3824 40 00 00 - добавки готовi для цементiв, будiвельних розчинiв або бетонiв   5 5 -
3824 50 - невогнетривкi будiвельнi розчини та бетони:        
3824 50 10 00 - - бетон, готовий до заливки   5 5 -
3824 50 90 00 - - iнший   5 5 -
3824 60 - сорбiтол, крiм сорбiтолу товарної пiдпозицiї 2905 44:        
  - - у водному розчинi:        
3824 60 11 00 - - - iз вмiстом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу   5 5 -
3824 60 19 00 - - - iнший   5 5 -
  - - iнший:        
3824 60 91 00 - - - iз вмiстом 2 мас.% або менше D-манiтолу у перерахунку на вмiст D-глюцитолу   5 5 -
3824 60 99 00 - - - iнший   5 5 -
  - сумiшi з вмiстом галогенованих похiдних метану, етану або пропану:        
3824 71 00 00 - - з вмiстом хлорфторвуглеводнiв (СFCs), з вмiстом або без вмiсту гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs)   5 5 -
3824 72 00 00 - - з вмiстом бромхлордифторметану, бромтрифторметану або дибромтетрафторетанiв   5 5 -
3824 73 00 00 - - з вмiстом гiдробромфторвуглеводнiв (HBFCs)   5 5 -
3824 74 00 00 - - з вмiстом гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs), з вмiстом або без вмiсту перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs)   5 5 -
3824 75 00 00 - - з вмiстом тетрахлориду вуглецю   0 0 -
3824 76 00 00 - - з вмiстом 1,1,1-трихлоретану (метилхлороформ)   0 0 -
3824 77 00 00 - - з вмiстом бромметану (метил бромiду) або бромхлорметану   0 0 -
3824 78 - - з вмiстом перфторвуглеводнiв (PFCs) або гiдрофторвуглеводнiв (HFCs), але без вмiсту хлорфторвуглеводнiв (CFCs) або гiдрохлорфторвуглеводнiв (HCFCs):        
3824 78 10 00 - - - тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану та пентафторетану   5 5 -
3824 78 20 00 - - - тiльки з вмiстом 1,1,1-трифторетану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану   5 5 -
3824 78 30 00 - - - тiльки з вмiстом дифторметану та пентафторетану   5 5 -
3824 78 40 00 - - - тiльки з вмiстом дифторметану, пентафторетану та 1,1,1,2-тетрафторетану   5 5 -
3824 78 80 00 - - - з вмiстом ненасичених гiдрофторвуглеводнiв   5 5 -
3824 78 90 00 - - - iншi   5 5 -
3824 79 00 00 - - iншi   5 5 -
  - товари, що зазначенi у примiтцi 3 до товарних пiдпозицiй цiєї групи:        
3824 81 00 00 - - з вмiстом оксирану (етиленоксиду)   0 0 -
3824 82 00 00 - - з вмiстом полiхлорованих бiфенiлiв (PCBs), полiхлорованих терфенiлiв (PCTs) або полiбромованих бiфенiлiв (PBBs)   0 0 -
3824 83 00 00 - - з вмiстом три(2,3-дибромпропiл)фосфату   0 0 -
3824 84 00 00 - - з вмiстом альдрину (ISO), камфехлору (ISO) (токсафен), хлордану (ISO), хлордекону (ISO), ДДТ (ISO) (клофенотану (INN), 1,1,1-трихлор- 2,2-бiс(п-хлорфенiл) етану), диелдрiну (ISO, INN), ендосульфану (ISO), ендрiну (ISO), гептахлору (ISO) або мiрексу (ISO)   0 0 -
3824 85 00 00 - - з вмiстом 1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексану (HCH) (ISО), включаючи лiндан (ISO)   0 0 -
3824 86 00 00 - - з вмiстом пентахлорбензолу (ISO) або гексахлорбензолу (ISO)   0 0 -
3824 87 00 00 - - з вмiстом перфтороктансульфонової кислоти, її солей, перфтороктансульфонамiдiв або перфтороктансульфонiлфториду   0 0 -
3824 88 00 00 - - з вмiстом тетра-, пента-, гекса-, гепта- або октабромдифенiлових простих ефiрiв   0 0 -
  - iншi:        
3824 91 00 00 - - сумiшi та препарати, що складаються головним чином iз [(5-етил-2-метил-2-оксид- 1,3,2-дiоксафосфiнан-5-iл)метил] метил метилфосфонату та бiс[(5-етил-2-метил-2-оксид-1,3,2- дiоксафосфiнан-5-iл)метилу] метилфосфонату   0 0 -
3824 99 - - iншi:        
3824 99 10 00 - - - сульфонати нафтовi, за винятком сульфонатiв лужних металiв, амонiю або етаноламiнiв; тiофенованi сульфокислоти масел, одержаних iз бiтумiнозних мiнералiв, та їх солi   0 0 -
3824 99 15 00 - - - iонiти   5 5 -
3824 99 20 00 - - - газопоглиначi (getters) для вакуумних приладiв   5 5 -
3824 99 25 00 - - - пiролiгнiти (наприклад, кальцiю); тартрат кальцiю неочищений; цитрат кальцiю неочищений   5 5 -
3824 99 30 00 - - - нафтеновi кислоти, їх водонерозчиннi солi та їх складнi ефiри   5 5 -
  - - - iншi:        
3824 99 45 00 - - - - сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти   5 5 -
3824 99 50 - - - - препарати (сумiшi) для гальванiзацiї:        
3824 99 50 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3824 99 50 90 - - - - - iншi   5 5 -
3824 99 55 00 - - - - сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)   0 0 -
3824 99 58 00 - - - - пластирi нiкотиновi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути палити   0 0 -
  - - - - продукти та препарати, якi використовують у фармакологiї або хiрургiї:        
3824 99 61 00 - - - - - промiжнi продукти виробництва антибiотикiв, одержанi в результатi ферментацiї Streptomyces tenebrarius, висушенi або невисушенi, що застосовуються в процесi виробництва лiкарських засобiв для людей (товарна позицiя 3004)   5 5 -
3824 99 62 00 - - - - - промiжнi продукти виробництва солей моненсину (monensin salts)   5 5 -
3824 99 64 00 - - - - - iншi   5 5 -
3824 99 65 00 - - - - допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм продуктiв, зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00)   5 5 -
3824 99 70 00 - - - - препарати (сумiшi) вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi   5 5 -
  - - - - iншi:        
3824 99 75 00 - - - - - пластини з нiобату лiтiю нелегованi   5 5 -
3824 99 80 00 - - - - - сумiш амiнiв, одержана з димеризованих жирних кислот, середня молекулярна маса яких 520 або бiльше, але не бiльш як 550   5 5 -
3824 99 85 00 - - - - - 3-(1-етил-1-метилпропiл) iзоксазол-5-iламiн у виглядi розчину в толуолi   5 5 -
3824 99 86 00 - - - - - сумiшi, якi в основному складаються з диметилметилфосфонату, оксирану та пентаоксиду дифосфору (оксид фосфору (V), фосфорний ангiдрид)   0 0 -
  - - - - - хiмiчнi продукти або препарати, якi складаються переважно iз органiчних сполук, в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi:        
3824 99 92 - - - - - - рiдкi при температурi 20 °С:        
3824 99 92 10 - - - - - - - антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових   5 5 -
3824 99 92 90 - - - - - - - iншi   0 0 -
3824 99 93 00 - - - - - - iншi   0 0 -
3824 99 96 - - - - - iншi:        
3824 99 96 10 - - - - - - паливо моторне альтернативне, в iншому мiсцi не зазначене   0 0 -
3824 99 96 20 - - - - - - рiдини, що використовуються в електронних сигаретах   3 3 л
3824 99 96 30 - - - - - - антикорозiйнi препарати з вмiстом амiнiв як активних складових, крiм товарiв товарної пiдкатегорiї 3824 99 92 10   5 5 -
3824 99 96 60 - - - - - - розчинники та розрiджувачi складнi неорганiчнi для лакiв та аналогiчної продукцiї   5 5 -
3824 99 96 90 - - - - - - iншi   0 0 -
3825 Залишкова продукцiя хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi, в iнших товарних позицiях не зазначена та не включена; вiдходи мiського господарства; шлам стiчних вод; iншi вiдходи, що зазначенi в примiтцi 6 до цiєї групи:        
3825 10 00 00 - вiдходи мiського господарства   0 0 -
3825 20 00 00 - шлам стiчних вод   0 0 -
3825 30 00 00 - клiнiчнi вiдходи   0 0 -
  - вiдпрацьованi органiчнi розчинники:        
3825 41 00 00 - - галогенованi   0 0 -
3825 49 00 00 - - iншi   0 0 -
3825 50 00 00 - вiдпрацьованi розчини для травлення металiв, гiдравлiчнi рiдини, гальмiвнi рiдини та антифризи   0 0 -
  - iншi вiдходи хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi:        
3825 61 00 00 - - що мiстять переважно органiчнi складовi   0 0 -
3825 69 00 00 - - iншi   0 0 -
3825 90 - iншi:        
3825 90 10 00 - - лужний оксид залiза для очищення газу   0 0 -
3825 90 90 00 - - iншi   0 0 -
3826 00 Бiодизель та його сумiшi, що не мiстять або мiстять менш як 70 мас.% нафти або нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд:        
3826 00 10 00 - моноалкiльнi складнi ефiри жирних кислот iз вмiстом складних ефiрiв 96,5 об.% або бiльше (FAMAE)   0 0 -
3826 00 90 00 - iншi   0 0 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.