Роздiл VII
ПОЛIМЕРНI МАТЕРIАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ; КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ

     Примiтки:

     1. Товари, поданi в наборах, що складаються з двох або бiльше рiзних компонентiв, якi повнiстю або частково входять до цього роздiлу i призначенi для змiшування з метою створення продукту, зазначеного в роздiлi VI або VII, слiд класифiкувати у товарнiй позицiї, яка вiдповiдає цьому продукту, за умови, що цi компоненти:

     (a) з огляду на спосiб їх пакування явно призначенi для використання разом без попереднього перепакування;

     (b) подаються разом; i

     (c) визначаються або їх власною природою, або за їх спiввiдношенням i доповнюють один одного.

     2. За винятком виробiв товарної позицiї 3918 або 3919, пластмаси, каучук та вироби з них, покритi рельєфом або зображенням, спецiально на них нанесеним для їх основного призначення, класифiкуються у групi 49.

     Додаткова примiтка України:

     1. У цьому роздiлi термiн "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 39
Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них

     Примiтки:

     1. В УКТ ЗЕД термiн "пластмаси" означає матерiали товарних позицiй 3901 - 3914, здатнi пiд час полiмеризацiї або на будь-якiй наступнiй стадiї набувати заданої форми пiд впливом зовнiшньої дiї (як правило, температури i тиску, а у разi потреби з використанням розчинника або пластифiкатора) та зберiгати її пiсля усунення зовнiшньої дiї, такої як пресування, лиття, екструзiя, каландрування або iншої.

     В УКТ ЗЕД термiн "пластмаси" означає також вулканiзоване волокно, однак не застосовується до матерiалiв, якi розглядаються як текстильнi в роздiлi XI.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) мастильнi матерiали товарної позицiї 2710 або 3403;

     (b) воски товарної позицiї 2712 або 3404;

     (c) окремi органiчнi сполуки визначеного хiмiчного складу (група 29);

     (d) гепарин або його солi (товарна позицiя 3001);

     (e) розчини (крiм колодiю), якi складаються з будь-яких продуктiв товарних позицiй 3901 - 3913 в летких органiчних розчинниках, за умови, що частка розчинника становить бiльш як 50 мас.% розчину (товарна позицiя 3208); фольга для тиснення товарної позицiї 3212;

     (f) органiчнi поверхнево-активнi речовини та препарати товарної позицiї 3402;

     (g) природнi переплавленi смоли або складнi ефiри цих смол (товарна позицiя 3806);

     (h) готовi присадки, добавки до нафтопродуктiв (включаючи бензин) або для iнших рiдин, якi використовуються з тiєю самою метою, що i нафтопродукти (товарна позицiя 3811);

     (ij) готовi гiдравлiчнi рiдини на основi полiглiколiв, силiконiв або iнших полiмерiв групи 39 (товарна позицiя 3819);

     (k) дiагностичнi або лабораторнi реагенти на пiдкладцi з пластмаси (товарна позицiя 3822);

     (l) синтетичний каучук групи 40 або вироби з нього;

     (m) шорно-сiдловi вироби або упряж (товарна позицiя 4201), або валiзи, кейси, сумки та iншi вироби товарної позицiї 4202;

     (n) плетенi, кошиковi вироби, матерiали для плетiння групи 46;

     (o) настiннi покриття товарної позицiї 4814;

     (p) товари роздiлу XI (текстильнi матерiали та вироби з них);

     (q) вироби роздiлу XII (наприклад, взуття, головнi убори, парасольки вiд сонця i дощу, палицi, цiпки, пуги, батоги та їх частини);

     (r) бiжутерiя (iмiтацiя ювелiрних виробiв) товарної позицiї 7117;

     (s) товари роздiлу XVI (машини та механiчне або електричне обладнання);

     (t) частини лiтальних апаратiв або транспортних засобiв роздiлу XVII;

     (u) вироби групи 90 (наприклад, оптичнi елементи, оправи для окулярiв, креслярськi iнструменти);

     (v) вироби групи 91 (наприклад, годинники, корпуси годинникiв усiх видiв);

     (w) вироби групи 92 (наприклад, музичнi iнструменти та їх частини);

     (x) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, свiтловi вивiски, збiрнi будiвельнi конструкцiї);

     (y) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар); або

     (z) вироби групи 96 (наприклад, щiтки, ґудзики, застiбки-блискавки, гребiнцi, мундштуки, чубуки до люльок або подiбнi вироби, частини для термосiв або подiбнi вироби, ручки (для писання), механiчнi (наприклад, цанговi) олiвцi зi вставним грифелем, моноопори, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби).

     3. До товарних позицiй 3901 - 3911 включаються лише товари, одержанi в результатi хiмiчного синтезу:

     (a) рiдкi синтетичнi полiолефiни, менш як 60 об.% яких методом дистиляцiї при низькому тиску переганяється при температурi 300 °С та тиску 1013 мбар (товарнi позицiї 3901 i 3902);

     (b) смоли з низьким ступенем полiмеризацiї кумарон-iнденового типу товарної позицiї 3911;

     (c) iншi синтетичнi полiмери, що мiстять у середньому щонайменше п'ять мономерних ланок;

     (d) силiкони (товарна позицiя 3910);

     (e) резоли (товарна позицiя 3909) та iншi преполiмери (форполiмери).

     4. Термiн "спiвполiмери" означає усi полiмери, в яких частка жодної мономерної ланки не становить 95 мас.% або бiльше загального вмiсту полiмеру.

     Якщо у контекстi не обумовлено iнше, у цiй групi спiвполiмери (включаючи спiвполiконденсати, продукти адитивної спiвполiмеризацiї, блокспiвполiмери i прищепленi спiвполiмери) та сумiшi полiмерiв повиннi включатися до тiєї ж самої товарної позицiї, що i полiмери спiвмономерної (сомономерної) ланки, яка переважає за масою порiвняно з будь-якою iншою iндивiдуальною спiвмономерною ланкою. У цiй примiтцi спiвмономернi ланки, що утворюють полiмери однiєї товарної позицiї, розглядаються разом як один спiвмономер.

     У разi якщо не переважає жоден спiвмономерний ланцюг, спiвполiмери або полiмернi сумiшi залежно вiд конкретного випадку повиннi зазначатися в товарнiй позицiї, останнiй в порядку зростання кодiв тих рiвнозначних товарних позицiй, якi розглядаються i до яких вони можуть бути включенi.

     5. Хiмiчно модифiкованi полiмери, в яких тiльки боковi ланцюги головної полiмерної ланки змiнено хiмiчним впливом, зазначаються у товарнiй позицiї, що вiдповiдає немодифiкованому полiмеру. Ця умова не стосується прищеплених спiвполiмерiв.

     6. У товарних позицiях 3901 - 3914 термiн "первиннi форми" означає тiльки такi форми:

     (a) рiдини i пасти, включаючи дисперсiї (емульсiї та суспензiї) та розчини;

     (b) блоки неправильної форми, шматки (грудки), порошки (включаючи формувальнi порошки), гранули, пластiвцi та подiбнi об'ємнi форми.

     7. Товарна позицiя 3915 не включає вiдходи, обрiзки i скрап однорiдного за складом термопластичного матерiалу, переробленого в первиннi форми (товарнi позицiї 3901 - 3914).

     8. У товарнiй позицiї 3917 термiни "труби, трубки, шланги" означають порожнисту продукцiю незалежно вiд того, йдеться про напiвфабрикати чи про готову продукцiю, яку використовують, як правило, для транспортування, проведення або розподiлу газiв i рiдин (наприклад, ребристi шланги для поливу, перфорованi труби). Цi термiни стосуються також трубкових оболонок сосисок, ковбас та iнших плоских труб i трубок, за винятком продукцiї, що має iнший поперечний перерiз, нiж круглий, овальний, прямокутний (довжина якого не бiльш як у 1,5 раза перевищує ширину), або форму правильного багатокутника, яку слiд розглядати не як труби, трубки або шланги, а як фасоннi профiлi.

     9. У товарнiй позицiї 3918 термiн "пластмасовi покриття для стiн або стелi" означає продукцiю у рулонах з шириною не менш як 45 см, яку використовують як оздоблення для стiн або стель i яка складається з пластмас, нерозривно з'єднаних з основою з будь-якого матерiалу, крiм паперу; до того ж шар пластмаси (на лицьовiй поверхнi), як правило, оздоблений i має зернистий рельєф, рельєфний малюнок, забарвлену поверхню, друкований малюнок чи орнамент або декорований iнакше.

     10. У товарних позицiях 3920 i 3921 термiни "плити, листи, плiвки, стрiчки i смужки" означають тiльки плити, листи, плiвки, стрiчки i смужки (крiм включених до групи 54) i блоки правильної геометричної форми, включаючи тi, що мають рельєф або поверхню, оброблену iнакше, нерозрiзанi або нарiзанi на прямокутники (включаючи квадрати), але без подальшої обробки (навiть якщо в результатi обробки набувають вигляду готових до використання виробiв).

     11. До товарної позицiї 3925 включаються лише такi вироби за умови, що вони не включенi до попереднiх товарних позицiй пiдгрупи II цiєї групи:

     (a) резервуари, баки (включаючи септик-баки), бочки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л;

     (b) конструкцiйнi елементи, наприклад, для пiдлог, стiн, перегородок, стель тощо;

     c) ринви та фiтинги до них;

     (d) дверi, вiкна та рами, наличники та пороги для дверей;

     (e) балкони, балюстради, перила та аналогiчнi огорожi;

     (f) вiконницi, штори (включаючи венецiанськi жалюзi) та аналогiчнi вироби, їх частини та доповнення;

     (g) великогабаритнi конструкцiйнi елементи полиць для складання i стацiонарного встановлення, наприклад, у магазинах, майстернях, складах;

     (h) декоративнi архiтектурнi деталi, наприклад, канелюри, куполи, голуб'ятнi; та

     (ij) фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для стацiонарного встановлення у/або на дверях, вiкнах, сходах, стiнах або iнших частинах будiвель, наприклад, кнопки, ручки, гаки, скоби, гачки для рушникiв, плати для вимикачiв та iншi захиснi плати.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. До будь-якої товарної позицiї цiєї групи полiмери (включаючи спiвполiмери) i хiмiчно модифiкованi полiмери слiд включати вiдповiдно до таких положень:

     (a) якщо iснує товарна пiдпозицiя "iншi" на тому самому рiвнi:

     (1) наявнiсть префiкса "полi" у назвi специфiчного полiмеру у формулюваннi товарної пiдпозицiї (наприклад, полiетилен або полiамiд-6,6) означає, що основна мономерна ланка або мономернi ланки зазначеного полiмеру, взятi разом, повиннi становити 95 мас.% або бiльше загального вмiсту полiмеру;

     (2) спiвполiмери, наведенi у товарних пiдпозицiях 3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 i 3904 30, слiд класифiкувати у цих товарних пiдпозицiях за умови, що спiвмономернi ланки зазначеного спiвполiмеру становлять 95 мас.% або бiльше загального вмiсту полiмеру;

     (3) хiмiчно модифiкованi полiмери включаються до товарної пiдпозицiї "iншi" за умови, якщо цi хiмiчно модифiкованi полiмери не включенi до iншої бiльш специфiчної товарної пiдпозицiї;

     (4) полiмери, що не вiдповiдають умовам, зазначеним у пунктах (1), (2) або (3), повиннi включатися до тiєї самої товарної пiдпозицiї з числа тих, що залишилися, товарних пiдпозицiй того самого рiвня, яка включає полiмери з мономерною ланкою, що домiнує за масою серед будь-яких iнших iндивiдуальних спiвмономерiв. З цiєю метою мономернi ланки, з яких складаються полiмери, зазначенi в однiй i тiй самiй пiдпозицiї, повиннi розглядатися разом. Порiвнювати необхiдно тiльки тi спiвмономернi ланки, з яких складається полiмер i якi входять до пiдпозицiй одного рiвня;

     (b) у разi вiдсутностi пiдпозицiї "iншi" на тому самому рiвнi:

     (1) полiмери повиннi включатися до пiдпозицiї, яка складається з полiмерiв з мономерною ланкою, що домiнує за масою серед будь-яких iнших iндивiдуальних спiвмономерних ланок. З цiєю метою основнi мономернi ланки, з яких складаються полiмери, зазначенi в однiй i тiй самiй пiдпозицiї, повиннi розглядатися разом. Порiвнюватися повиннi тiльки такi спiвмономернi ланки, з яких складаються полiмери, що входять до пiдпозицiй одного рiвня;

     (2) хiмiчно модифiкованi полiмери повиннi включатися до товарної пiдпозицiї, яка вiдповiдає немодифiкованому полiмеру.

     Полiмернi сумiшi потрiбно включати до тiєї самої товарної пiдпозицiї, що i полiмери, одержанi з тих самих мономерних ланок у тих самих пропорцiях.

     2. У товарнiй пiдпозицiї 3920 43 термiн "пластифiкатори" означає вториннi пластифiкатори.

     Додаткова примiтка:

     1. Тканини або полотна трикотажнi, повсть чи фетр, або нетканi матерiали, якi застосовуються з метою армування, рукавички, рукавицi або мiтенки, просоченi або вкритi пористою пластмасою, розглядаються у групi 39, навiть якщо вони:

     виготовленi з тканин або полотен трикотажних (крiм тих, що належать до товарної позицiї 5903), повстi або фетру, або нетканих матерiалiв, просочених або вкритих пористою пластмасою, або

     виготовленi з непросочених або невкритих тканин або полотен трикотажних, повстi або фетру, або нетканих матерiалiв, якi потiм було пiддано просоченню або вкриванню пористою пластмасою.

     (Примiтка 3 (с) до групи 56 та примiтка 2 (а) (5) до групи 59).

     Додаткова примiтка України:

     До товарної пiдкатегорiї 3926 90 97 20 включають пломби з пластмас, кожна з яких має номерне маркування та на яку може бути нанесене зображення чи текст. Такi пломби встановлюються, як правило, без застосування спецiальних пристроїв. До цiєї товарної пiдкатегорiї включають також пристрої контролю за доступом, якi мають спецiальну пломбувальну камеру для номерної одноразової пломби або номерне маркування та на якi може бути нанесене зображення чи текст. Пломби та пристрої контролю за доступом використовують для пломбування транспортних засобiв, примiщень, мiшкiв, дверних замкiв, лiчильникiв, приладiв, сейфiв, дверей, ключiв, шухляд тощо.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ПЕРВИННI ФОРМИ        
3901 Полiмери етилену в первинних формах:        
3901 10 - полiетилен з вiдносною густиною менш як 0,94:        
3901 10 10 00 - - полiетилен лiнiйний   0 0 -
3901 10 90 00 - - iнший   0 0 -
3901 20 - полiетилен з вiдносною густиною 0,94 або бiльше:        
3901 20 10 00 - - полiетилен, зазначений у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, з вiдносною густиною 0,958 або бiльше при температурi 23 °С з вмiстом: 50 мг/кг або менше алюмiнiю; 2 мг/кг або менше кальцiю; 2 мг/кг або менше хрому; 2 мг/кг або менше залiза; 2 мг/кг або менше нiкелю; 2 мг/кг або менше титану; та 8 мг/кг або менше ванадiю, що використовується для виробництва хлорсульфованого (сульфохлорованого) полiетилену   0 0 -
3901 20 90 00 - - iншi   0 0 -
3901 30 00 00 - спiвполiмери етилену з вiнiлацетатом   0,05 0,05 -
3901 40 00 00 - етилен-альфа-олефiновi спiвполiмери з вiдносною густиною менше 0,94   5 5 -
3901 90 - iншi:        
3901 90 30 00 - - iономер (iономерний полiмер), що складається iз солi тримеру етилену з iзобутилакрилатом i метакрилової кислоти; А-Б-А блок-спiвполiмер з полiстиролу, етиленбутиленового спiвполiмеру та полiстиролу з вмiстом 35 мас.% або менше стиролу в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   5 5 -
3901 90 80 - - iншi:        
3901 90 80 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3901 90 80 90 - - - iншi   5 5 -
3902 Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах:        
3902 10 00 00 - полiпропiлен   0 0 -
3902 20 00 00 - полiiзобутилен   5 5 -
3902 30 00 - спiвполiмери пропiлену:        
3902 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3902 30 00 90 - - iншi   5 5 -
3902 90 - iншi:        
3902 90 10 00 - - А-Б-А блок-спiвполiмер полiстиролу, етиленбутиленового спiвполiмеру та полiстиролу з вмiстом стиролу 35 мас.% або менше в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   5 5 -
3902 90 20 00 - - полi(бут-1-ен) (полiбутилен-1), спiвполiмер бут-1-ену (бутилену-1) та етилену з вмiстом 10 мас.% або менше етилену, або сумiш з полi(бут-1-ену) (полiбутилену-1) з полiетиленом та/або полiпропiленом з вмiстом 10 мас.% або менше полiетилену та/або 25 мас.%, або в однiй iз форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   5 5 -
3902 90 90 - - iншi:        
3902 90 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3902 90 90 90 - - - iншi   5 5 -
3903 Полiмери стиролу у первинних формах:        
  - полiстироли:        
3903 11 00 00 - - призначенi для спучування або спiнювання   6,5 6,5 -
3903 19 00 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3903 20 00 00 - спiвполiмери стиролакрилонiтрильнi (SAN)   0 0 -
3903 30 00 00 - спiвполiмери акрилонiтрилбутадiєнстирольнi (ABS)   0 0 -
3903 90 - iншi:        
3903 90 10 00 - - спiвполiмери тiльки стиролу з алiловим спиртом, з ацетильним числом 175 або бiльше   0 0 -
3903 90 20 00 - - полiстирол бромований з вмiстом брому 58 мас.% або бiльше, але не бiльш як 71 мас.% в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   0 0 -
3903 90 90 00 - - iншi   0 0 -
3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах:        
3904 10 00 00 - полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами   0 0 -
  - полiвiнiлхлорид iнший:        
3904 21 00 00 - - непластифiкований   5 5 -
3904 22 00 00 - - пластифiкований   0 0 -
3904 30 00 00 - спiвполiмери вiнiлхлориду та вiнiлацетату   0 0 -
3904 40 00 00 - iншi спiвполiмери вiнiлхлориду   0 0 -
3904 50 - полiмери вiнiлiденхлориду:        
3904 50 10 00 - - спiвполiмер вiнiлiденхлориду з акрилонiтрилом у виглядi кульок, що здатнi розширюватись, дiаметром 4 мкм або бiльше, але не бiльш як 20 мкм   0 0 -
3904 50 90 00 - - iншi   0 0 -
  - фторполiмери:        
3904 61 00 00 - - полiтетрафторетилен   0 0 -
3904 69 - - iншi:        
3904 69 10 00 - - - полiвiнiлфторид в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   0 0 -
3904 69 20 00 - - - фтореластомер FKM   0 0 -
3904 69 80 00 - - - iншi   0 0 -
3904 90 00 00 - iншi   0 0 -
3905 Полiмери вiнiлацетату або iнших складних вiнiлових ефiрiв у первинних формах; iншi вiнiловi полiмери у первинних формах:        
  - полiвiнiлацетат:        
3905 12 00 00 - - диспергований у водi   5 5 -
3905 19 00 00 - - iншi   5 5 -
  - спiвполiмери вiнiлацетату:        
3905 21 00 00 - - диспергований у водi   2 2 -
3905 29 00 00 - - iншi   5 5 -
3905 30 00 00 - спирт полiвiнiловий, який мiстить або не мiстить негiдролiзованi ацетатнi групи   2 2 -
  - iншi:        
3905 91 00 00 - - спiвполiмери   5 5 -
3905 99 - - iншi:        
3905 99 10 00 - - - полiвiнiлформаль однiєї з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи, молекулярна маса якого 10 000 або бiльше, але не бiльш як 40 000, мiстить: 9,5 мас.% або бiльше, але не бiльш як 13 мас.% ацетильних груп, у перерахунку на вiнiлацетат; та 5 мас.% або бiльше, але не бiльш як 6,5 мас.% гiдроксильних груп, у перерахунку на вiнiловий спирт   5 5 -
3905 99 90 00 - - - iншi   5 5 -
3906 Акриловi полiмери у первинних формах:        
3906 10 00 00 - полiметилметакрилат   0 0 -
3906 90 - iншi:        
3906 90 10 00 - - полi [N-(3-гiдроксiiмiно-1,1-диметилбутил) акриламiд]   0,5 0,5 -
3906 90 20 00 - - спiвполiмер 2-дiiзопропiламiно-етилметакрилату з децилметакрилатом, у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 55 мас.% або бiльше спiвполiмеру   0,5 0,5 -
3906 90 30 00 - - спiвполiмер акрилової кислоти з 2-етилгексилакрилатом з вмiстом 10 мас.% або бiльше, але не бiльш як 11 мас.% 2-етилгексилакрилату   0,5 0,5 -
3906 90 40 00 - - спiвполiмер акрилонiтрилу з метилакрилатом, модифiкований полiбутадiєнакрилонiтрилом (NBR)   0,5 0,5 -
3906 90 50 00 - - продукт полiмеризацiї акрилової кислоти з алкiлметакрилатом та з невеликим вмiстом iнших мономерiв, що використовується як загусник для виробництва пастоподiбних друкарських фарб для текстилю   0,5 0,5 -
3906 90 60 00 - - спiвполiмер метилакрилату з етиленом та мономером, який мiстить як замiсник некiнцеву карбоксильну групу, з вмiстом 50 мас.% або бiльше метилакрилату, в тому числi змiшаний або не змiшаний з кремнеземом   0,5 0,5 -
3906 90 90 00 - - iншi   0 0 -
3907 Полiацеталi, iншi простi полiефiри (полiетери) та епоксиднi смоли у первинних формах; полiкарбонати, алкiднi смоли, складнi полiалiльнi ефiри та iншi складнi полiефiри (полiестери), у первинних формах:        
3907 10 00 00 - полiацеталi   5 5 -
3907 20 - полiефiри простi iншi:        
  - - простi полiефiроспирти:        
3907 20 11 00 - - - полiетиленглiколi   5 5 -
3907 20 20 - - - iншi:        
3907 20 20 10 - - - - з гiдроксильним числом не бiльш як 100   1 1 -
3907 20 20 90 - - - - iншi   0 0 -
  - - iншi:        
3907 20 91 00 - - - спiвполiмер 1-хлор-2,3-епоксипропану та етилен оксиду   5 5 -
3907 20 99 00 - - - iншi   5 5 -
3907 30 00 00 - смоли епоксиднi   0 0 -
3907 40 00 00 - полiкарбонати   0 0 -
3907 50 00 00 - смоли алкiднi   0 0 -
  - полiетилентерефталат:        
3907 61 00 00 - - що має в'язкiсть 78 мл/г або вищу   0 0 -
3907 69 00 00 - - iнший   1 1 -
3907 70 00 00 - полiлактид   0 0 -
  - полiефiри складнi iншi:        
3907 91 - - ненасиченi:        
3907 91 10 - - - рiдкi:        
3907 91 10 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3907 91 10 90 - - - - iншi   2 2 -
3907 91 90 00 - - - iншi   5 5 -
3907 99 - - iншi:        
3907 99 05 00 - - - рiдкокристалiчнi термопластичнi полiмери на основi ароматичних полiефiрiв (Liquid Crystal Polymers)   0 0 -
3907 99 10 00 - - - полi(етиленнафталiн-2,6-дикарбоксилат)   5 5 -
3907 99 80 - - - iншi:        
3907 99 80 10 - - - - полiбутилентерефталат з вiдносною густиною не менш як 1,29 г/см3, але не бiльш як 1,33 г/см3 з гiдроксильним числом не бiльш як 100   2 2 -
3907 99 80 20 - - - - iншi з гiдроксильним числом не бiльш як 100   5 5 -
3907 99 80 90 - - - - iншi   0 0 -
3908 Полiамiди у первинних формах:        
3908 10 00 - полiамiд-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:        
3908 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3908 10 00 90 - - iншi   5 5 -
3908 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3909 Амiноальдегiднi смоли, фенолоальдегiднi смоли та полiуретани у первинних формах:        
3909 10 00 00 - смоли карбамiднi; смоли тiокарбамiднi   5 5 -
3909 20 00 00 - смоли меламiновi   5 5 -
  - смоли амiноальдегiднi iншi:        
3909 31 00 00 - - полiметиленфенiлiзоцiанат (сирий МДI, полiмерний МДI)   5 5 -
3909 39 00 00 - - iншi   5 5 -
3909 40 00 00 - смоли фенолоальдегiднi   0 0 -
3909 50 - полiуретани:        
3909 50 10 00 - - полiуретан 2,2'-(третбутилiмiно)дiетанолу та 4,4'-метилендициклогек-силдiiзоцiанату у виглядi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру   5 5 -
3909 50 90 - - iншi:        
3909 50 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3909 50 90 90 - - - iншi   5 5 -
3910 00 00 Силiкони у первинних формах:        
3910 00 00 10 - силiконовi масла   6,5 6,5 -
3910 00 00 50 - силiконовi еластомери   2 2 -
3910 00 00 90 - iншi   5 5 -
3911 Смоли нафтовi, смоли кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та iншi речовини, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:        
3911 10 00 00 - смоли нафтовi, кумароновi, iнденовi, кумароно-iнденовi та полiтерпени   0 0 -
3911 90 - iншi:        
  - - продукти, одержанi конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованi або немодифiкованi:        
3911 90 11 00 - - - полi(окси-1,4-фенiленсульфонiл- 1,4-фенiленокси-1,4- фенiленiзопропiлiден- 1,4-фенiлен) в однiй з форм, зазначених у примiтцi 6 (b) до цiєї групи   5 5 -
3911 90 13 00 - - - полi (тiо-1,4-фенiлен)   5 5 -
3911 90 19 00 - - - iншi   5 5 -
  - - iншi:        
3911 90 92 00 - - - спiвполiмер п-крезолу та дивiнiлбензолу у формi розчину в N,N-диметилацетамiдi з вмiстом 50 мас.% або бiльше полiмеру, гiдрогенованi спiвполiмери вiнiлтолуолу та альфа-метилстиролу   5 5 -
3911 90 99 00 - - - iншi   5 5 -
3912 Целюлоза та її хiмiчнi похiднi у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:        
  - ацетати целюлози:        
3912 11 00 00 - - непластифiкованi   0 0 -
3912 12 00 00 - - пластифiкованi   0 0 -
3912 20 - нiтрати целюлози (включаючи колодiї):        
  - - непластифiкованi:        
3912 20 11 00 - - - колодiй та целоїдин   0 0 -
3912 20 19 00 - - - iншi   0 0 -
3912 20 90 00 - - пластифiкованi   0 0 -
  - ефiри целюлози простi:        
3912 31 00 00 - - карбоксиметилцелюлоза та її солi   6,5 6,5 -
3912 39 - - iншi:        
3912 39 20 00 - - - гiдроксипропiлцелюлоза   0 0 -
3912 39 85 00 - - - iншi   0 0 -
3912 90 - iншi:        
3912 90 10 00 - - ефiри целюлози складнi   0 0 -
3912 90 90 00 - - iншi   0 0 -
3913 Полiмери природнi (наприклад альгiнова кислотa) та полiмери природнi модифiкованi (наприклад, затвердiлi протеїни (бiлки), хiмiчнi похiднi натурального каучуку) у первинних формах, не включенi до iнших товарних позицiй:        
3913 10 00 00 - кислота альгiнова, її солi та складнi ефiри   5 5 -
3913 90 00 - iншi:        
3913 90 00 10 - - декстран   0,1 0,1 -
3913 90 00 90 - - iншi   5 5 -
3914 00 00 00 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв товарних позицiй 3901-3913, у первинних формах   6,5 6,5 -
  II. ВIДХОДИ, ОБРIЗКИ ТА СКРАП; НАПIВФАБРИКАТИ; ВИРОБИ        
3915 Вiдходи, обрiзки та скрап iз пластмас:        
3915 10 00 00 - полiмерiв етилену   5 5 -
3915 20 00 00 - полiмерiв стиролу   5 5 -
3915 30 00 00 - полiмерiв вiнiлхлориду   5 5 -
3915 90 - iнших пластмас:        
3915 90 11 00 - - полiмерiв пропiлену   2 2 -
3915 90 80 00 - - iншi   2 2 -
3916 Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльш як 1 мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв:        
3916 10 00 - з полiмерiв етилену:        
3916 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3916 10 00 90 - - iншi   5 5 -
3916 20 00 - з полiмерiв вiнiлхлориду:        
3916 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3916 20 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3916 90 - з iнших пластмас:        
3916 90 10 - - з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи не модифiкованих:        
3916 90 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3916 90 10 90 - - - iншi   5 5 -
3916 90 50 00 - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї)   5 5 -
3916 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги (наприклад, з'єднання, колiна, муфти) iз пластмаси:        
3917 10 - оболонки штучнi (для ковбасних виробiв) iз затвердiлих протеїнiв або з целюлозних матерiалiв:        
3917 10 10 00 - - iз затвердiлих протеїнiв   6,5 6,5 -
3917 10 90 00 - - iз целюлозних матерiалiв   5 5 -
  - труби, трубки i шланги, жорсткi:        
3917 21 - - з полiмерiв етилену:        
3917 21 10 00 - - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення   5 5 -
3917 21 90 - - - iншi:        
3917 21 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3917 21 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 21 90 90 - - - - iншi   5 5 -
3917 22 - - з полiмерiв пропiлену:        
3917 22 10 00 - - - безшовнi, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення   5 5 -
3917 22 90 - - - iншi:        
3917 22 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 22 90 90 - - - - iншi   5 5 -
3917 23 - - з полiмерiв вiнiлхлориду:        
3917 23 10 00 - - - безшовнi, нарiзанi на вiдрiзки, довжина яких перевищує максимальний розмiр поперечного перетину, з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення   6,5 6,5 -
3917 23 90 - - - iншi:        
3917 23 90 30 - - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 23 90 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
3917 29 00 - - з iнших пластмас:        
3917 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3917 29 00 20 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 29 00 90 - - - iншi   5 5 -
  - iншi труби, трубки та шланги гнучкi:        
3917 31 00 - - труби, трубки та шланги гнучкi, що мають мiнiмальний тиск розриву 27,6 МПа:        
3917 31 00 10 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 31 00 90 - - - iншi   2 2 -
3917 32 00 - - iншi, не армованi або не комбiнованi з iншими матерiалами i без фiтингiв:        
3917 32 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3917 32 00 20 - - - оболонки штучнi для ковбасних виробiв   6,5 6,5 -
3917 32 00 90 - - - iншi   5 5 -
3917 33 00 - - iншi, не армованi та не комбiнованi з iншими матерiалами, з фiтингами:        
3917 33 00 30 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 33 00 90 - - - iншi   5 5 -
3917 39 00 - - iншi:        
3917 39 00 30 - - - обладнанi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 39 00 90 - - - iншi   5 5 -
3917 40 00 - фiтинги:        
3917 40 00 30 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
3917 40 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3918 Покриття пластмасовi для пiдлоги, самоклейнi або несамоклейнi, у рулонах або пластинах; покриття пластмасовi для стiн або стелi, зазначенi у примiтцi 9 до цiєї групи:        
3918 10 - з полiмерiв вiнiлхлориду:        
3918 10 10 - - що складаються з основи, просоченої або покритої полiвiнiлхлоридом:        
3918 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
3918 10 10 90 - - - iншi   6,5 6,5 м2
3918 10 90 00 - - iншi   6,5 6,5 м2
3918 90 00 00 - з iнших пластмас   5 5 м2
3919 Плити, листи, смужки, стрiчки, плiвки та iншi плоскi форми з пластмаси самоклейнi, у рулонах або не у рулонах:        
3919 10 - у рулонах завширшки не бiльш як 20 см:        
  - - смуги або стрiчки з покриттям з невулканiзованого натурального або синтетичного каучуку:        
3919 10 12 00 - - - з полiвiнiлхлориду або полiетилену   6,5 6,5 -
3919 10 15 00 - - - з полiпропiлену   6,5 6,5 -
3919 10 19 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
3919 10 80 - - iншi:        
3919 10 80 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3919 10 80 90 - - - iншi   5 5 -
3919 90 - iншi:        
3919 90 20 00 - - самоклеючi круглi прокладки, що застосовуються у процесi виготовлення напiвпровiдникових пластин   5 5 -
3919 90 80 - - iншi:        
3919 90 80 10 - - - пiдданi подальшому обробленню, крiм оброблення поверхнi, або нарiзанi на форми, крiм квадратної чи прямокутної   6,5 6,5 -
  - - - iншi:        
  - - - - з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:        
3919 90 80 31 - - - - - з полiкарбонатiв, алкiдних смол, полiалiлових складних ефiрiв або iнших складних полiефiрiв   5 5 -
3919 90 80 38 - - - - - iншi   6,5 6,5 -
3919 90 80 60 - - - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї)   6,5 6,5 -
3919 90 80 90 - - - - iншi   5 5 -
3920 Iншi плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси, непористi, неармованi, нешаруватi, без пiдкладки та не поєднанi подiбним способом з iншими матерiалами:        
3920 10 - з полiмерiв етилену:        
  - - завтовшки не бiльш як 0,125 мм:        
  - - - з полiетилену з вiдносною густиною:        
  - - - - менш як 0,94:        
3920 10 23 00 - - - - - плiвка полiетиленова завтовшки 20 мкм або бiльше, але не бiльш як 40 мкм, для виготовлення фоторезистивних плiвок, якi використовують у виробництвi напiвпровiдникiв або друкованих схем   6,5 6,5 -
3920 10 24 00 - - - - - плiвка, що здатна розтягуватись (stretch film), недрукована   6,5 6,5 -
3920 10 25 00 - - - - - iншi   6,5 6,5 -
3920 10 28 00 - - - - 0,94 або бiльше   6,5 6,5 -
3920 10 40 00 - - - iншi   6,5 6,5 -
  - - завтовшки бiльш як 0,125 мм:        
3920 10 81 00 - - - синтетична паперова маса (пульпа) у виглядi вологих аркушiв (листкiв), отримана з незв'язаних розгалужених окремих полiетиленових тонких волокон, що легко вiддiляються один вiд одного, у тому числi змiшанi або не змiшанi з волокнами целюлози в кiлькостi не бiльш як 15 %, iз вмiстом зволожувального агента полiвiнiлового спирту, розчиненого у водi   6,5 6,5 -
3920 10 89 - - - iншi:        
3920 10 89 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 10 89 90 - - - - iншi   6,5 6,5 -
3920 20 - з полiмерiв пропiлену:        
  - - завтовшки не бiльш як 0,10 мм:        
3920 20 21 00 - - - бiаксеально орiєнтованi   6,5 6,5 -
3920 20 29 00 - - - iншi   0 0 -
3920 20 80 - - завтовшки бiльш як 0,10 мм:        
  - - - смуга або стрiчка завширшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 20 мм, що використовується для пакування:        
3920 20 80 01 - - - - стрiчка декоративна   5 5 -
3920 20 80 09 - - - - iншi   6,5 6,5 -
  - - - iншi:        
3920 20 80 11 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 20 80 99 - - - - iншi   5 5 -
3920 30 00 - з полiмерiв стиролу:        
3920 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 30 00 90 - - iншi   2 2 -
  - з полiмерiв полiвiнiлхлориду:        
3920 43 - - якi мiстять за масою не менш як 6 % пластифiкаторiв:        
3920 43 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм   5 5 -
3920 43 90 - - - завтовшки бiльш як 1 мм:        
3920 43 90 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 43 90 90 - - - - iншi   5 5 -
3920 49 - - iншi:        
3920 49 10 00 - - - завтовшки не бiльш як 1 мм   5 5 -
3920 49 90 00 - - - завтовшки бiльш як 1 мм   5 5 -
  - з акрилових полiмерiв:        
3920 51 00 00 - - з полiметилметакрилату   0 0 -
3920 59 - - iншi:        
3920 59 10 00 - - - спiвполiмер акрилового та метакрилового складного ефiру у виглядi плiвки завтовшки не бiльш як 150 мкм   5 5 -
3920 59 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - з полiкарбонатiв, з алкiдних смол, з полiалiльних складних ефiрiв або полiефiрiв складних iнших:        
3920 61 00 00 - - з полiкарбонатiв   5 5 -
3920 62 - - з полiетилентерефталату:        
  - - - завтовшки не бiльш як 0,35 мм:        
3920 62 12 00 - - - - плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 72 мкм або бiльше, але не бiльш як 79 мкм, для виробництва гнучких магнiтних дискiв; плiвка з полiетилентерефталату завтовшки 100 мкм або бiльше, але не бiльш як 150 мкм, для виробництва фотополiмерних друкованих пластин   2 2 -
3920 62 19 - - - - iншi:        
3920 62 19 10 - - - - - плiвка з полiетилентерефталату завтовшки не бiльш як 50 мкм   2 2 -
3920 62 19 90 - - - - - iншi   5 5 -
3920 62 90 00 - - - завтовшки бiльш як 0,35 мм   5 5 -
3920 63 00 00 - - з ненасичених складних полiефiрiв   5 5 -
3920 69 00 00 - - з iнших складних полiефiрiв   5 5 -
  - з целюлози або її хiмiчних похiдних:        
3920 71 00 00 - - з регенерованої целюлози   5 5 -
3920 73 - - з ацетату целюлози:        
3920 73 10 00 - - - плiвки у рулонах, котушках або у виглядi стрiчок для кiнематографiї або фотозйомки   5 5 -
3920 73 80 00 - - - iншi   5 5 -
3920 79 - - з iнших похiдних целюлози:        
3920 79 10 - - - з вулканiзованого волокна:        
3920 79 10 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 79 10 90 - - - - iншi   5 5 -
3920 79 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - з iнших пластмас:        
3920 91 00 - - з полiвiнiлбутиралю:        
3920 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3920 91 00 90 - - - iншi   2 2 -
3920 92 00 00 - - з полiамiдiв   5 5 -
3920 93 00 00 - - з амiноальдегiдних смол   5 5 -
3920 94 00 00 - - з фенолоальдегiдних смол   5 5 -
3920 99 - - з iнших пластмас:        
  - - - з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих чи немодифiкованих:        
3920 99 21 00 - - - - листи та смуги або стрiчки полiiмiднi, не покритi або покритi, або покритi тiльки пластмасою   2 2 -
3920 99 28 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї):        
3920 99 52 00 - - - - лист з полi(вiнiлфториду); плiвка з полiвiнiлового спирту двовiсьної (бiаксiальної) орiєнтацiї з вмiстом 97 мас.% або бiльше полiвiнiлового спирту, без покриття, завтовшки не бiльш як 1 мм   5 5 -
3920 99 53 00 - - - - iонообмiннi мембрани з фторованих пластмас для використання в електролiзерах з хлоролужним електролiтом   5 5 -
3920 99 59 00 - - - - iншi   5 5 -
3920 99 90 00 - - - iншi   5 5 -
3921 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси:        
  - пористi:        
3921 11 00 00 - - з полiмерiв стиролу   5 5 -
3921 12 00 00 - - з полiмерiв вiнiлхлориду   6,5 6,5 -
3921 13 - - з полiуретанiв:        
3921 13 10 - - - гнучкi:        
  - - - - з пiнополiуретанiв:        
3921 13 10 11 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3921 13 10 19 - - - - - iншi   6,5 6,5 -
3921 13 10 90 - - - - iншi   5 5 -
3921 13 90 00 - - - iншi   5 5 -
3921 14 00 00 - - з регенерованої целюлози   5 5 -
3921 19 00 00 - - з iнших пластмас   0 0 -
3921 90 - iншi:        
  - - з продуктiв, одержаних конденсацiєю або полiмеризацiєю з перегрупуванням, хiмiчно модифiкованих або немодифiкованих:        
3921 90 10 00 - - - iз складних полiефiрiв   5 5 -
3921 90 30 00 - - - з фенолоальдегiдних смол   5 5 -
  - - - з амiноальдегiдних смол:        
  - - - - шаруватi (ламiнованi):        
3921 90 41 00 - - - - - шаруватi (ламiнованi) високого тиску з декоративною поверхнею з одного або з обох бокiв   5 5 -
3921 90 43 00 - - - - - iншi   5 5 -
3921 90 49 00 - - - - iншi   5 5 -
3921 90 55 - - - iншi:        
3921 90 55 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3921 90 55 90 - - - - iншi   5 5 -
3921 90 60 00 - - з продуктiв полiприєднання (адитивної полiмеризацiї)   5 5 -
3921 90 90 00 - - iншi   5 5 -
3922 Ванни, душi, умивальники, бiде, унiтази та їх сидiння i кришки для них, бачки зливнi та аналогiчнi вироби санiтарно-технiчного призначення з пластмас:        
3922 10 00 00 - ванни, душi, раковини для стоку води та раковини для умивальникiв   6,5 6,5 -
3922 20 00 00 - сидiння та кришки для унiтазiв   6,5 6,5 -
3922 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарiв; пробки, кришки, ковпаки та iншi вироби з пластмаси для герметизацiї, закупорювання:        
3923 10 - коробки, ящики, кошики та аналогiчнi вироби:        
3923 10 10 00 - - коробки, ящики, кошики та аналогiчнi вироби з пластику, спецiальної форми або пристосованi для транспортування напiвпровiдникових пластин, масок або фотошаблонiв   6,5 6,5 -
3923 10 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
  - мiшки, пакети, сумочки (включаючи конiчнi (кульки):        
3923 21 00 00 - - з полiмерiв етилену   6,5 6,5 -
3923 29 - - з iнших пластмас:        
3923 29 10 00 - - - з полiвiнiлхлориду   6,5 6,5 -
3923 29 90 00 - - - iншi   2 2 -
3923 30 - бутлi, пляшки, фляги та аналогiчнi вироби:        
3923 30 10 00 - - вмiстом не бiльш як 2 л   6,5 6,5 шт
3923 30 90 00 - - вмiстом бiльш як 2 л   6,5 6,5 шт
3923 40 - бобiни, котушки, шпулi та аналогiчнi основи для намотування:        
3923 40 10 00 - - бобiни, котушки та аналогiчнi вироби для намотування фото- та кiноплiвок або стрiчок, плiвок тощо, зазначенi у товарних позицiях 8523 i 8524   5 5 -
3923 40 90 00 - - iншi   5 5 -
3923 50 - пробки, кришки, ковпачки та iншi пристосування для герметизацiї, закупорювання:        
3923 50 10 00 - - кришки та ковпачки для закупорювання пляшок   6,5 6,5 -
3923 50 90 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3923 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
3924 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi речi домашнього вжитку, гiгiєнiчнi або туалетнi вироби з пластмас:        
3924 10 00 00 - посуд та прибори столовi або кухоннi   6,5 6,5 -
3924 90 00 - iншi:        
3924 90 00 10 - - з регенерованої целюлози   6,5 6,5 -
3924 90 00 90 - - iншi   5 5 -
3925 Вироби будiвельнi з пластмас, не зазначенi в iншому мiсцi:        
3925 10 00 00 - резервуари, цистерни, баки, чани, бочки, дiжки та аналогiчнi ємностi мiсткiстю бiльш як 300 л   6,5 6,5 -
3925 20 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, наличники i пороги   6,5 6,5 -
3925 30 00 00 - вiконницi, штори (включаючи венецiйськi жалюзi), аналогiчнi вироби та їх частини   6,5 6,5 -
3925 90 - iншi:        
3925 90 10 00 - - фiтинги та крiпильнi комплекти, призначенi для постiйного встановлення в/або на дверях, вiкнах, схiдцях, стiнах або iнших частинах будинкiв   6,5 6,5 -
3925 90 20 00 - - магiстральнi, канальнi та кабельнi лотки, жолоби для електричних мереж   6,5 6,5 -
3925 90 80 00 - - iншi   6,5 6,5 -
3926 Iншi вироби з пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901 - 3914:        
3926 10 00 00 - приладдя канцелярське або шкiльне   5 5 -
3926 20 00 00 - одяг та додатковi речi до одягу (включаючи рукавицi, рукавички та мiтенки)   5 5 -
3926 30 00 - крiпильнi вироби, фурнiтура або аналогiчнi вироби для меблiв, кузовiв, транспортних засобiв:        
3926 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3926 30 00 90 - - iншi   6,5 6,5 -
3926 40 00 00 - статуетки та iншi декоративнi вироби   5 5 -
3926 90 - iншi:        
3926 90 50 00 - - ємностi перфорованi та аналогiчнi вироби для фiльтрування води на входi до дренажної системи   5 5 -
  - - iншi:        
3926 90 92 - - - виготовленi з листiв:        
3926 90 92 30 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
3926 90 92 90 - - - - iншi   0 0 -
3926 90 97 - - - iншi:        
3926 90 97 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
3926 90 97 20 - - - - номернi пломби; пристрої контролю за доступом   5 5 -
3926 90 97 30 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
3926 90 97 90 - - - - iншi   0 0 -

 

Група 40
Каучук, гума та вироби з них

     Примiтки:

     1. Якщо у контекстi не обумовлене iнше, то за всiма роздiлами УКТ ЗЕД термiни "каучук" i "гума" означають таку продукцiю, вулканiзовану або невулканiзовану, затвердiлу або незатвердiлу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогiчнi природнi смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олiй або масел, та цi самi матерiали у регенерованому виглядi.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) товари роздiлу XI (текстильнi матерiали i текстильнi вироби);

     (b) взуття та частини взуття групи 64;

     (c) головнi убори та частини головних уборiв, включаючи купальнi шапочки, групи 65;

     (d) механiчнi чи електричнi пристрої та їх частини, включаючи електротовари усiх видiв, з твердої гуми роздiлу XVI;

     (e) вироби груп 90, 92, 94 або 96; або

     (f) вироби групи 95, крiм спортивних рукавичок i виробiв товарних позицiй 4011 - 4013.

     3. У товарних позицiях 4001 - 4003 та 4005 термiн "первиннi форми" означає:

     (a) рiдини та пасти (включаючи латекс, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований та iншi дисперсiї i розчини);

     (b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, крихти та аналогiчнi насипнi форми.

     4. У примiтцi 1 до цiєї групи та у товарнiй позицiї 4002 термiн "каучук синтетичний" означає:

     (a) ненасиченi синтетичнi речовини, якi способом вулканiзацiї сiркою можуть бути необоротно перетворенi на нетермопластичнi речовини, що при температурi вiд 18 °С до 29 °С спроможнi без розриву витримувати розтягування, що збiльшує їх первинну довжину у три рази, а пiд час розтягування iз збiльшенням первинної довжини в два рази, i протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не бiльш як у пiвтора раза. Пiд час зазначеного випробування дозволяється додання речовин, необхiдних для утворення поперечних зв'язкiв, зокрема таких як активатори або прискорювачi вулканiзацiї. Допускається також присутнiсть речовин, розглянутих у примiтцi 5 (B) (2) та (3). Водночас не допускається наявнiсть будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв'язкiв, таких як розрiджувачi, пластифiкатори та наповнювачi;

     (b) тiопласти (ТМ); та

     (c) природний каучук, модифiкований прищепленням або змiшуванням з пластмасами, деполiмеризований природний каучук i сумiшi ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними високомолекулярними полiмерами за умови, що цi продукти вiдповiдають вимогам, зазначеним у пунктi 4 (a) цiєї примiтки, щодо вулканiзацiї, розтягування та вiдновлення розмiрiв.

     5. (A) До товарних позицiй 4001 i 4002 не включаються каучук або сумiшi каучукiв, якщо вони до або пiсля коагуляцiї були змiшанi з:

     (1) вулканiзуючими агентами, прискорювачами, уповiльнювачами або активаторами (крiм тих, що були доданi для приготування пiдвулканiзованого каучукового латексу);

     (2) пiгментами або iншими барвниками, крiм тих, що використовуються тiльки з метою iдентифiкацiї;

     (3) пластифiкаторами або наповнювачами (крiм мiнеральних масел у разi маслонаповненого каучуку), змiцнювальними агентами, органiчними розчинниками або будь-якими iншими речовинами, крiм зазначених у пунктi 5 (B).

     5. (B) Наявнiсть таких речовин у каучуку або сумiшi каучукiв не впливатиме на їх вiднесення до товарної позицiї 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або сумiш каучукiв зберiгають свої основнi характеристики як сировинного матерiалу:

     (1) емульгаторiв або антиадгезивiв;

     (2) невеликої кiлькостi продуктiв розпаду емульгаторiв;

     (3) дуже невеликої кiлькостi термочутливих речовин (здебiльшого з метою отримання термочутливих каучукових латексiв), катiонних поверхневоактивних речовин (здебiльшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексiв), антиоксидантiв, коагулянтiв, речовин, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, речовин, якi забезпечують морозостiйкiсть пептизаторiв, антикоагулянтiв, стабiлiзаторiв, агентiв, що регулюють в'язкiсть, або iнших подiбних добавок спецiального призначення.

     6. У товарнiй позицiї 4004 термiн "вiдходи, обрiзки та скрап" означає вiдходи, обрiзки та скрап, що утворюються пiд час виробництва чи оброблення каучуку або виробiв з каучуку (гуми), якi абсолютно не придатнi для використання як вироби через пошкодження, зношенiсть або з iнших причин.

     7. Нитки, що повнiстю складаються з вулканiзованої гуми з найбiльшим поперечним перерiзом бiльш як 5 мм, повиннi класифiкуватись як смуги, стрiчки, прутки, профiлi фасоннi в товарнiй позицiї 4008.

     8. До товарної позицiї 4010 включаються конвеєрнi та транспортернi стрiчки, привiднi паси чи бельтинг з текстильних матерiалiв, просоченi, покритi, облицьованi або шаруватi (ламiнованi) гумою, або виробленi з текстильної пряжi чи корду, просоченi, покритi або захищенi гумою.

     9. У товарних позицiях 4001, 4002, 4003, 4005 i 4008 термiни "плити", "листи" i "смуги та стрiчки" означають лише плити, листи, смуги, стрiчки та блоки правильної геометричної форми, нерозрiзанi або нарiзанi на прямокутники (включаючи квадрати), що є або не є готовими виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою iншим способом поверхнею, крiм матерiалiв, нарiзаних на куски iншої форми або пiдданих подальшiй обробцi.

     Термiни "прутки" i "профiлi" товарної позицiї 4008 означають тiльки вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, нарiзанi або нерозрiзанi за визначеною довжиною, але без iншої подальшої обробки.

     Додаткова примiтка:

     1. Тканини або полотна трикотажнi, повсть чи фетр, або нетканi матерiали, якi використанi з метою армування, рукавички, рукавицi або мiтенки, просоченi або вкритi пористою гумою, розглядаються у групi 40, навiть якщо вони:

     виготовленi з тканин або полотен трикотажних (крiм тих, що належать до товарної позицiї 5906), повстi чи фетру, або нетканих матерiалiв, просочених або вкритих комiрчастою (пористою) гумою, або

     виготовленi з непросочених або невкритих тканин або полотен трикотажних, повстi чи фетру, або нетканих матерiалiв, якi потiм були просоченi або вкритi пористою гумою.

     (Примiтка 3 (с) до групи 56 та примiтка 4, останнiй абзац, до групи 59).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:        
4001 10 00 00 - каучуковий латекс натуральний, пiдвулканiзований або непiдвулканiзований   0 0 -
  - каучук натуральний в iнших формах:        
4001 21 00 00 - - смокед шитс (марка каучуку натурального)   0 0 -
4001 22 00 00 - - каучук натуральний, технiчно специфiкований (TSNR)   0 0 -
4001 29 00 00 - - iнший   0 0 -
4001 30 00 00 - балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли   0 0 -
4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001 з одним з продуктiв цiєї товарної позицiї у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:        
  - каучук стирол-бутадiєновий (SBR); карбоксил стирол-бутадiєновий каучук (XSBR):        
4002 11 00 00 - - латекс   0 0 -
4002 19 - - iнший:        
4002 19 10 00 - - - каучук стирол-бутадiєновий, одержаний емульсiйною полiмеризацiєю (E-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок   0 0 -
4002 19 20 00 - - - стирол-бутадiєн-стироловий блок-спiвмономер, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (SBS, термопластичний еластомер), у виглядi гранул, крихти або порошку   0 0 -
4002 19 30 00 - - - стирол-бутадiєновий каучук, одержаний полiмеризацiєю в розчинi (S-SBR), у виглядi тюкiв, пакiв або пачок   0 0 -
4002 19 90 00 - - - iншi   0 0 -
4002 20 00 00 - каучук бутадiєновий (BR)   0 0 -
  - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-iзобутилен-iзопреновий (CIIR або BIIR):        
4002 31 00 00 - - каучук iзобутилен-iзопреновий (бутилкаучук) (IIR)   0 0 -
4002 39 00 00 - - iнший   0 0 -
  - каучук хлоропреновий (хлорбутадiєновий) (CR):        
4002 41 00 00 - - латекс   0 0 -
4002 49 00 00 - - iнший   0 0 -
  - каучук акрилонiтрил-бутадiєновий (NBR):        
4002 51 00 00 - - латекс   0 0 -
4002 59 00 00 - - iнший   0 0 -
4002 60 00 00 - каучук iзопреновий (IR)   0 0 -
4002 70 00 00 - каучук етиленпропiлендiєновий неспряжений (EPDM)   0 0 -
4002 80 00 00 - сумiшi речовин товарної позицiї 4001 з речовинами цiєї товарної позицiї   0 0 -
  - iнший:        
4002 91 00 00 - - латекс   0 0 -
4002 99 - - iншi:        
4002 99 10 00 - - - продукти, модифiкованi включенням пластмас   10 10 -
4002 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
4003 00 00 00 Каучук регенерований у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок   5 5 -
4004 00 00 00 Вiдходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крiм твердої гуми), порошки i гранули, одержанi з каучуку або гуми   5 5 -
4005 Невулканiзованi гумовi сумiшi у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок:        
4005 10 00 - гумова сумiш з доданням сажi (технiчного вуглецю) або дiоксиду кремнiю:        
4005 10 00 10 - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4005 10 00 90 - - iнша   5 5 -
4005 20 00 00 - розчини; iншi дисперсiї, крiм зазначених у товарнiй пiдпозицiї 4005 10   5 5 -
  - iншi:        
4005 91 00 - - пластини, листи, смужки або стрiчки:        
4005 91 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4005 91 00 90 - - - iншi   5 5 -
4005 99 00 00 - - iншi   5 5 -
4006 Iншi форми (наприклад, прутки, трубки, профiлi фасоннi) та вироби (наприклад, диски та кiльця) з невулканiзованої гуми:        
4006 10 00 00 - протекторнi заготiвки для вiдновлення гумових шин   5 5 -
4006 90 00 - iншi:        
4006 90 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4006 90 00 90 - - iншi   5 5 -
4007 00 00 00 Нитки i корд з вулканiзованої гуми   5 5 -
4008 Пластини, листи, стрiчки, смужки, прутки i фасоннi профiлi з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми:        
  - з пористої гуми:        
4008 11 00 00 - - пластини, листи i смужки або стрiчки   5 5 -
4008 19 00 00 - - iншi   5 5 -
  - з непористої гуми:        
4008 21 - - пластини, листи i смужки або стрiчки:        
4008 21 10 00 - - - покриття для пiдлоги i мати   2 2 м2
4008 21 90 00 - - - iншi   2 2 -
4008 29 00 - - iншi:        
4008 29 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4008 29 00 30 - - - фасоннi профiлi, нарiзанi за розмiром, для цивiльної авiацiї   0 1 -
4008 29 00 90 - - - iншi   5 5 -
4009 Труби, шланги i рукава з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми, з фiтингами або без фiтингiв (наприклад, патрубками, колiнами, з'єднаннями):        
  - неармованi або некомбiнованi iншим способом з iншими матерiалами:        
4009 11 00 00 - - без фiтингiв   10 10 -
4009 12 00 00 - - з фiтингами   0 0 -
  - армованi або комбiнованi iнакше тiльки з металом:        
4009 21 00 00 - - без фiтингiв   0 0 -
4009 22 00 00 - - з фiтингами   0 0 -
  - армованi або комбiнованi iнакше тiльки з текстильними матерiалами:        
4009 31 00 00 - - без фiтингiв   5 5 -
4009 32 00 00 - - з фiтингами   0 0 -
  - армованi або комбiнованi iнакше з iншими матерiалами:        
4009 41 00 00 - - без фiтингiв   10 10 -
4009 42 00 00 - - з фiтингами   0 0 -
4010 Конвеєрнi стрiчки або привiднi паси, або бельтинг з вулканiзованої гуми:        
  - конвеєрнi стрiчки або бельтинг:        
4010 11 00 00 - - армованi тiльки металом   0 0 -
4010 12 00 - - армованi тiльки текстильними матерiалами:        
4010 12 00 10 - - - конвеєрнi стрiчки завширшки не менш як 800 мм, але не бiльш як 1200 мм   10 10 -
4010 12 00 90 - - - iншi   0 0 -
4010 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - привiднi паси або бельтинг:        
4010 31 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подiбнi паси), ребристi, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 180 см   0 0 -
4010 32 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подiбнi паси), крiм ребристих, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 180 см   0 0 -
4010 33 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подiбнi паси), ребристi, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 180 см, але не бiльш як 240 см   0 0 -
4010 34 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси трапецiєподiбного поперечного перетину (V-подiбнi паси), крiм ребристих, з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 180 см, але не бiльш як 240 см   0 0 -
4010 35 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси синхроннi (зубчастi) з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 60 см, але не бiльш як 150 см   0 0 -
4010 36 00 00 - - привiднi безкiнечнi паси синхроннi (зубчастi) iз з'єднаними кiнцями з довжиною зовнiшнього кола бiльш як 150 см, але не бiльш як 198 см   0 0 -
4010 39 00 00 - - iншi   0 0 -
4011 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi:        
4011 10 00 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi):        
4011 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
4011 10 00 90 - - iншi   10 10 шт
4011 20 - для автобусiв i вантажних автомобiлiв:        
4011 20 10 00 - - з iндексом навантаження не бiльш як 121   7 7 шт
4011 20 90 00 - - з iндексом навантаження бiльш як 121   7 7 шт
4011 30 00 - для лiтальних апаратiв:        
4011 30 00 30 - - для цивiльної авiацiї   0 4 шт
4011 30 00 90 - - iншi   10 10 шт
4011 40 00 00 - для мотоциклiв   10 10 шт
4011 50 00 00 - для велосипедiв   10 10 шт
4011 70 00 00 - для використання на сiльськогосподарських або лiсогосподарських транспортних засобах i машинах   10 10 шт
4011 80 00 00 - для використання на будiвельних, гiрничих або промислових транспортних засобах i машинах   10 10 шт
4011 90 00 00 - iншi   7 7 шт
4012 Шини та покришки пневматичнi гумовi, вiдновленi або тi, що використовувалися; масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини), шиннi протектори, ободовi стрiчки, гумовi:        
  - шини та покришки вiдновленi:        
4012 11 00 00 - - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi)   10 10 шт
4012 12 00 00 - - для автобусiв або вантажних автомобiлiв   10 10 шт
4012 13 00 - - для лiтальних апаратiв:        
4012 13 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
4012 13 00 90 - - - iншi   10 10 шт
4012 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
4012 20 00 - пневматичнi шини та покришки, що використовувались:        
4012 20 00 30 - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
4012 20 00 90 - - iншi   10 10 шт
4012 90 - iншi:        
4012 90 20 00 - - масивнi шини (литi шини) або еластик-шини (подушковi шини)   10 10 -
4012 90 30 00 - - протектори для шин та покришок   10 10 -
4012 90 90 00 - - стрiчки для ободiв   10 10 -
4013 Камери гумовi:        
4013 10 00 - для легкових автомобiлiв (включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi), автобусiв або вантажних автомобiлiв:        
4013 10 00 10 - - для автобусiв i вантажних автомобiлiв   2 2 шт
4013 10 00 90 - - iншi   10 10 шт
4013 20 00 00 - для велосипедiв   5 5 шт
4013 90 00 00 - iншi   10 10 шт
4014 Вироби гiгiєнiчнi або фармацевтичнi (включаючи соски) з вулканiзованої гуми, крiм твердої (ебонiту), з фiтингами з твердої гуми або без них:        
4014 10 00 00 - оболонковi контрацептиви   5 5 -
4014 90 00 - iншi:        
4014 90 00 10 - - рiзнi типи сосок та аналогiчнi вироби для дiтей   5 5 -
4014 90 00 90 - - iншi   2 2 -
4015 Одяг та додатковi речi (включаючи рукавички) з незатвердiлої вулканiзованої гуми будь-якого призначення:        
  - рукавицi, рукавички та мiтенки:        
4015 11 00 00 - - хiрургiчнi   5 5 пар
4015 19 00 00 - - iншi   5 5 пар
4015 90 00 00 - iншi   10 10 -
4016 Iншi вироби з вулканiзованої гуми, крiм твердої:        
4016 10 00 - з пористої гуми:        
4016 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4016 10 00 30 - - для цивiльної авiацiї   0 5 -
4016 10 00 90 - - iншi   13 13 -
  - iншi:        
4016 91 00 00 - - покриття для пiдлоги та килимки   10 10 -
4016 92 00 00 - - гумки (канцелярськi)   2 2 -
4016 93 00 - - прокладки, сальники, ущiльнювачi, шайби, тощо:        
4016 93 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4016 93 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
4016 93 00 90 - - - iншi   10 10 -
4016 94 00 00 - - амортизатори для причалювання човнiв, надувнi або не надувнi   5 5 -
4016 95 00 00 - - iншi надувнi вироби   5 5 -
4016 99 - - iншi:        
  - - - для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:        
4016 99 52 - - - - частини гумометалевi:        
4016 99 52 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4016 99 52 90 - - - - - iншi   10 10 -
4016 99 57 - - - - iншi:        
4016 99 57 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
4016 99 57 90 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - iншi:        
4016 99 91 00 - - - - частини гумометалевi   10 10 -
4016 99 97 - - - - iншi:        
4016 99 97 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
4016 99 97 90 - - - - - iншi   10 10 -
4017 00 00 Гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:        
4017 00 00 10 - гума тверда (наприклад ебонiт) у будь-яких формах, включаючи вiдходи, скрап та уламки   0 1 -
4017 00 00 90 - iншi   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.