Роздiл IX
ДЕРЕВИНА I ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ; ДЕРЕВНЕ ВУГIЛЛЯ; КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО; ВИРОБИ IЗ СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА IНШИХ МАТЕРIАЛIВ ДЛЯ ПЛЕТIННЯ; КОШИКОВI ТА IНШI ПЛЕТЕНI ВИРОБИ

Група 44
Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (a) деревну трiску i стружку, подрiбнену деревину або деревину у виглядi дрiб'язку чи порошку, якi використовуються головним чином у парфумерiї, фармацевтицi або як iнсектициди та фунгiциди або з аналогiчними цiлями (товарна позицiя 1211);

     (b) бамбук або iншi матерiали деревної природи, якi використовуються головним чином для плетiння, необробленi, розщепленi або нерозщепленi, розпилянi або не розпилянi уздовж, розрiзанi або не розрiзанi уздовж (товарна позицiя 1401);

     (c) деревну трiску i стружку, деревину у виглядi дрiб'язку або порошку, що використовуються головним чином для фарбування або дублення (товарна позицiя 1404);

     (d) активоване деревне вугiлля (товарна позицiя 3802);

     (e) вироби товарної позицiї 4202;

     (f) товари групи 46;

     (g) взуття або його частини групи 64;

     (h) товари групи 66 (наприклад, парасольки, палицi та їх частини);

     (ij) товари товарної позицiї 6808;

     (k) бiжутерiю товарної позицiї 7117;

     (l) товари роздiлу XVI або XVII (наприклад, частини машин, ящики, футляри, кабiни машин та апаратiв, деталi для колiс);

     (m) товари роздiлу XVIII (наприклад, футляри, корпуси годинникiв, музичних iнструментiв та їх частини);

     (n) частини вогнепальної зброї (товарна позицiя 9305);

     (o) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, збiрнi будiвельнi конструкцiї);

     (p) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар);

     (q) вироби групи 96 (наприклад, люльки для курiння та їх частини, ґудзики та олiвцi моноподи, двоноги, триноги та подiбнi вироби), за винятком дерев'яних корпусiв та ручок, для виробiв товарної позицiї 9603; або

     (r) вироби групи 97 (наприклад, вироби мистецтва).

     2. У цiй групi термiн "пресована деревина" означає деревину, пiддану хiмiчнiй або фiзичнiй обробцi, в результатi якої сполученi шари деревини набувають додаткової мiцностi зв'язку, пiдвищується її густина або твердiсть разом iз полiпшенням механiчної мiцностi або опору до хiмiчного або електричного впливу.

     3. До товарних позицiй 4414 - 4421 включаються вироби з вiдповiдним описом з деревостружкових або подiбних плит, деревоволокнистих плит шаруватої або пресованої деревини як такi, що належать до виробiв з деревини.

     4. Вироби товарних позицiй 4410, 4411 або 4412 можуть мати профiль виробiв, характерний для виробiв товарної позицiї 4409, вони можуть бути гнутi, гофрованi, перфорованi, розрiзанi або сформованi за формою, крiм квадратної або прямокутної, або пiдданi будь-якому iншому обробленню, за умови, що вони не набувають властивостей виробiв iнших товарних позицiй.

     5. До товарної позицiї 4417 не включаються iнструменти, в яких лезо, робочий край, робоча поверхня або будь-яка iнша робоча частина виконана з матерiалiв, зазначених у примiтцi 1 до групи 82.

     6. За умови дотримання положень примiтки 1 до даної групи у разi, якщо в контекстi не зазначено iнше, термiн "деревина" у товарних позицiях цiєї групи стосується також бамбука та iнших матерiалiв деревної природи.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     У товарнiй пiдпозицiї 4401 31 термiн "деревнi гранули" означає побiчнi продукти виробництва деревообробної промисловостi, меблевої промисловостi або iнших галузей переробки деревини, такi як зрiзана стружка, тирса або дрiб'язок, агломерованi або безпосередньо зпресованi, або з добавкою зв'язуючої речовини в кiлькостi, що не перевищує 3 мас.%. Такi гранули мають форму цилiндра дiаметром не бiльш як 25 мм та довжиною не бiльш як 100 мм.

     Додатковi примiтки:

     1. У товарнiй позицiї 4405 термiн "борошно деревне" означає деревний порошок, не бiльш як 8 мас.% якого залишається на ситi з розмiром отворiв 0,63 мм.

     2. У товарних категорiях 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10, 4420 10 11 i 4420 90 91 термiн "деревина тропiчних порiд" означає деревину таких порiд: acajou d'Afrique, alan, azobe, balsa, dark red meranti, dibetou, ilomba, imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), makore, mansonia, meranti bakau, merbau, obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, white lauan, white meranti, white seraya and yellow meranti.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах:        
  - деревина паливна у виглядi колод, полiн, сучкiв, хмизу, гiлок або в аналогiчних формах:        
4401 11 00 00 - - хвойних порiд   0 0 -
4401 12 00 00 - - листяних порiд   0 0 -
  - трiска або стружка деревна:        
4401 21 00 00 - - хвойних порiд   0 0 -
4401 22 00 00 - - листяних порiд   0 0 -
  - тирса i деревнi вiдходи та скрап, агломерованi, у виглядi колод, брикетiв, гранул або в аналогiчних формах:        
4401 31 00 00 - - деревнi гранули   0 0 -
4401 39 00 00 - - iншi   0 0 -
4401 40 - тирса i деревнi вiдходи та скрап, неагломерованi:        
4401 40 10 00 - - тирса   0 0 -
4401 40 90 00 - - iншi   0 0 -
4402 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля iз шкаралупи або з горiхiв), агломероване або неагломероване:        
4402 10 00 00 - з бамбука   0 0 -
4402 90 00 00 - iнше   0 0 -
4403 Лiсоматерiали необробленi, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або начорно брусованi або небрусованi:        
  - обробленi фарбою, протруювачами, креозотом або iншими консервантами:        
4403 11 00 00 - - хвойних порiд   0 0 м3
4403 12 00 00 - - листяних порiд   0 0 м3
  - iншi, хвойнi породи:        
4403 21 - - з сосни (Pinus spp.), з розмiром найбiльшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:        
4403 21 10 00 - - - колоди   0 0 м3
4403 21 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4403 22 00 00 - - з сосни (Pinus spp.), iншi   0 0 м3
4403 23 - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), з розмiром найбiльшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:        
4403 23 10 00 - - - колоди   0 0 м3
4403 23 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4403 24 00 00 - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), iншi   0 0 м3
4403 25 - - iншi, з розмiром найбiльшого поперечного перерiзу 15 см або бiльше:        
4403 25 10 00 - - - колоди   0 0 м3
4403 25 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4403 26 00 00 - - iншi   0 0 м3
  - iншi з деревини тропiчних порiд:        
4403 41 00 00 - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау (dark red meranti, light red meranti and meranti bakau)   0 0 м3
4403 49 - - iншi:        
4403 49 10 00 - - - ентандрофрагма цилiндрична (африканська махагонi), хлорофора висока (iроко) та сапеле (Acajou d'Afrique, iroko and sapelli)   0 0 м3
4403 49 35 00 - - - аукумея Клайна та ентандрофрагма корисна (Okoume and sipo)   0 0 м3
4403 49 85 00 - - - iншi   0 0 м3
  - iншi:        
4403 91 00 00 - - з дуба (Quercus spp.)   0 0 м3
4403 93 00 00 - - з бука (Fagus spp.), з розмiром найбiльшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше   0 0 м3
4403 94 00 00 - - з бука (Fagus spp.), iншi   0 0 м3
4403 95 - - iз берези (Betula spp.), з розмiром найбiльшого поперечного перерiзу 15 см та бiльше:        
4403 95 10 00 - - - колоди   0 0 м3
4403 95 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4403 96 00 00 - - iз берези (Betula spp.), iншi   0 0 м3
4403 97 00 00 - - iз тополi та осики (Populus spp.)   0 0 м3
4403 98 00 00 - - з евкалiпта (Eucalyptus spp.)   0 0 м3
4403 99 00 00 - - iншi   0 0 м3
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; палi, кiлки, стовпи загостренi з дерева, але не розпилянi уздовж; лiсоматерiали, начорно обтесанi, але не обточенi, не вигнутi або не обробленi iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв або подiбних виробiв; деревина лущена та аналогiчна:        
4404 10 00 00 - хвойних порiд   0 0 -
4404 20 00 00 - листяних порiд   0 0 -
4405 00 00 00 Шерсть деревна або тонка стружка; борошно деревне   0 0 -
4406 Шпали дерев'янi для залiзничних або трамвайних колiй:        
  - не просоченi:        
4406 11 00 00 - - хвойних порiд   0 0 м3
4406 12 00 00 - - листяних порiд   0 0 м3
  - iншi:        
4406 91 00 00 - - хвойних порiд   0 0 м3
4406 92 00 00 - - листяних порiд   0 0 м3
4407 Лiсоматерiали розпилянi або розколотi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, якi мають або не мають торцевi з'єднання, завтовшки бiльш як 6 мм:        
  - хвойних порiд:        
4407 11 - - из сосни (Pinus spp.):        
4407 11 10 00 - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
4407 11 20 00 - - - струганi   0 0 м3
4407 11 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4407 12 - - з ялицi (Abies spp.) та ялини (Picea spp.), iншi:        
4407 12 10 00 - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
4407 12 20 00 - - - струганi   0 0 м3
4407 12 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4407 19 - - iншi:        
4407 19 10 00 - - - якi мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
4407 19 20 00 - - - струганi   0 0 м3
4407 19 90 00 - - - iншi   0 0 м3
  - з деревини тропiчних порiд:        
4407 21 - - махогонiєве дерево (Swietenia spp.):        
4407 21 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 21 91 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 21 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 22 - - вiрола суринамська (Virola), феба пориста (imbuia) та бальза (balsa):        
4407 22 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 22 91 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 22 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 25 - - шорея з темно-червоною деревиною (dark red meranti), шорея з блiдо-червоною деревиною (light red meranti) та шорея бакау (meranti bakau):        
4407 25 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 25 30 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 25 50 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 25 90 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 26 - - шорея конкорта (white lauan), бiла шорея (white meranti), бiла серая або парашорея (white seraya), жовта шорея (yelou meranti), алан (alan):        
4407 26 10 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 26 30 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 26 50 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 26 90 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 27 - - ентандрофрагма цилiндрична (Sapelli):        
4407 27 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 27 91 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 27 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 28 - - африканське тикове дерево (Iroko):        
4407 28 10 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 28 91 00 - - - - струганi   0 0 м3
4407 28 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 29 - - iншi:        
  - - - аbura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningre, avodire, azobe, balau, bosse clair, bosse fonce, cativo, cedro, dabema, dibetou, doussie, framire, freijo, fro-mager, fuma, geronggang, ilomba, ipe, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibe, koto, limba, louro, macaranduba, makore, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoume, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola:        
4407 29 15 00 - - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - - iншi:        
4407 29 20 00 - - - - - струганi палiсандр Рiо, палiсандр Пара та бразильське рожеве дерево (Palissandre de Para, palissandre de Rio and palissandre de Rose)   0 0 м3
  - - - - - iншi:        
4407 29 83 00 - - - - - - струганi   0 0 м3
4407 29 85 00 - - - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 29 95 00 - - - - - - iншi   0 0 м3
  - - - iнша деревина тропiчних порiд:        
4407 29 96 00 - - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - - iншi:        
4407 29 97 00 - - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 29 98 00 - - - - - iншi   0 0 м3
  - iншi:        
4407 91 - - з дуба (Quercus spp.):        
4407 91 15 00 - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
  - - - - струганi:        
4407 91 31 00 - - - - - бруски, планки та фриз для паркету або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi   0 0 м2
4407 91 39 00 - - - - - iншi   0 0 м3
4407 91 90 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 92 00 00 - - з бука (Fagus spp.)   0 0 м3
4407 93 - - з клена (Acer spp.):        
4407 93 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 93 91 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 93 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 94 - - з вишнi (Prunus spp.):        
4407 94 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 94 91 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 94 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 95 - - з ясеня (Fraxinus spp.):        
4407 95 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 95 91 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 95 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 96 - - з берези (Betula spp.):        
4407 96 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 96 91 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 96 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 97 - - з тополi та осики (Populus spp.):        
4407 97 10 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 97 91 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 97 99 00 - - - - iншi   0 0 м3
4407 99 - - iншi:        
4407 99 27 00 - - - струганi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4407 99 40 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4407 99 90 00 - - - - iншi   0 0 м3
4408 Листи для облицювання (включаючи листи, отриманi роздiленням шаруватої деревини), листи для клеєної фанери або для подiбної шаруватої деревини та iншi лiсоматерiали, розпилянi уздовж, роздiленi на шари або лущенi, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання завтовшки не бiльш як 6 мм:        
4408 10 - хвойних порiд:        
4408 10 15 00 - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - iншi:        
4408 10 91 00 - - - дощечки для виробництва олiвцiв   0 0 м3
4408 10 98 00 - - - iншi   0 0 м3
  - з деревини тропiчних порiд:        
4408 31 - - шорея з темно-червоною деревиною, шорея з блiдо-червоною деревиною та шорея бакау (dark red meranti, light red meranti and meranti bakau):        
4408 31 11 00 - - - такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4408 31 21 00 - - - - струганi   0 0 м3
4408 31 25 00 - - - - шлiфованi   0 0 м3
4408 31 30 00 - - - - iншi   0 0 м3
4408 39 - - iншi:        
  - - - acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola and white lauan:        
4408 39 15 00 - - - - шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - - iншi:        
4408 39 21 00 - - - - - струганi   0 0 м3
4408 39 30 00 - - - - - iншi   0 0 м3
  - - - iншi:        
4408 39 55 00 - - - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - - - iншi:        
4408 39 70 00 - - - - - дощечки для виробництва олiвцiв   0 0 м3
  - - - - - iншi:        
4408 39 85 00 - - - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм   0 0 м3
4408 39 95 00 - - - - - - завтовшки бiльш як 1 мм   0 0 м3
4408 90 - iншi:        
4408 90 15 00 - - струганi; шлiфованi; такi, що мають торцевi з'єднання, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi   0 0 м3
  - - iншi:        
4408 90 35 00 - - - дощечки для виробництва олiвцiв   0 0 м3
  - - - iншi:        
4408 90 85 00 - - - - завтовшки не бiльш як 1 мм   0 0 м3
4408 90 95 00 - - - - завтовшки бiльш як 1 мм   0 0 м3
4409 Пилопродукцiя з деревини (включаючи дощечки та фриз для паркетного покриття пiдлоги, незiбранi) у виглядi профiльованого погонажу (з гребенями, пазами, шпунтованi, iз стесаними краями, з'єднанням у виглядi напiвкруглого калювання, фасоннi, закругленi тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, струганi або неструганi, шлiфованi або нешлiфованi, що мають або не мають торцевi з'єднання:        
4409 10 - з хвойних порiд:        
4409 10 11 00 - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв   0 0 м
4409 10 18 00 - - iншi   0 0 -
  - з листяних порiд:        
4409 21 00 00 - - з деревини бамбука   0 0 -
4409 22 00 00 - - з деревини тропiчних порiд   0 0 -
4409 29 - - iншi:        
4409 29 10 00 - - - фасоннi вироби (багет) для виготовлення рам для картин, фотографiй, дзеркал або аналогiчних предметiв   0 0 м
  - - - iншi:        
4409 29 91 00 - - - - бруски, планки та фриз для паркетного або дерев'яного покриття пiдлоги, незiбранi   0 0 м2
4409 29 99 00 - - - - iншi   0 0 -
4410 Плити деревостружковi, плити з орiєнтованою стружкою (OSB) або аналогiчнi плити (наприклад вафельнi плити) з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, просоченi або не просоченi смолами або iншими органiчними зв'язувальними речовинами:        
  - з деревини:        
4410 11 - - плити деревостружковi:        
4410 11 10 00 - - - необробленi або тiльки шлiфованi   0 0 м3
4410 11 30 00 - - - покритi папером, просоченим меламiном (меламiно-формальдегiдною смолою)   0 0 м3
4410 11 50 00 - - - покритi декоративною шаруватою пластмасою   0 0 м3
4410 11 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4410 12 - - плити з орiєнтованою стружкою (OSB):        
4410 12 10 00 - - - необробленi або тiльки шлiфованi   0 0 м3
4410 12 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4410 19 00 00 - - iншi   0 0 м3
4410 90 00 00 - iншi   0 0 м3
4411 Плити деревоволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв з додаванням або без додавання смол або iнших органiчних зв'язувальних речовин:        
  - плити деревоволокнистi середньої густини (MDF):        
4411 12 - - завтовшки не бiльш як 5 мм:        
4411 12 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 12 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4411 13 - - завтовшки бiльш як 5 мм, але не бiльш як 9 мм:        
4411 13 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 13 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4411 14 - - завтовшки бiльш як 9 мм:        
4411 14 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 14 90 00 - - - iншi   0 0 м3
  - iншi:        
4411 92 - - густиною бiльш як 0,8 г/см3:        
4411 92 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 92 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4411 93 - - густиною бiльш як 0,5 г/см3, але не бiльш як 0,8 г/см3:        
4411 93 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 93 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4411 94 - - густиною не бiльш як 0,5 г/см3:        
4411 94 10 00 - - - без механiчного оброблення або облицювання   0 0 м3
4411 94 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4412 Фанера клеєна, панелi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини:        
4412 10 00 00 - з бамбука   0 0 м3
  - iнша фанера клеєна, яка складається винятково з листiв деревини (iншої, нiж бамбук), кожний лист завтовшки не бiльш як 6 мм:        
4412 31 - - що має хоча б один зовнiшнiй шар iз деревини тропiчних порiд:        
4412 31 10 00 - - - iз кайї iнворензиї, шореї з темно-червоною деревиною, шореї з блiдо-червоною деревиною, термiналiї пишної, махагонiєвого дерева (Swietenia spp.), триплохiтона твердосмолого, акумеї Клайна, палiсандра Рiо, палiсандра Пара, бразильського розового дерева, ентандрофрагми корисної, вiроли сурiнамської та шореї бiлої (acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoume, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola or white lauan)   0 0 м3
4412 31 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4412 33 00 00 - - iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв вiльхи (Alnus spp.), ясена (Fraxinus spp.), бука (Fagus spp.), берези (Betula spp.), вишнi (Prunus spp.), каштана (Castanea spp.), в'яза (Ulmus spp.), евкалiпта (Eucalyptus spp.), гiкорi або карiя (Carya spp.), кiнського каштана (Aesculus spp.), липи (Tilia spp.), клена (Acer spp.), дуба (Quercus spp.), платану або чинари (Platanus spp.), тополi та осики (Populus spp.), робiнiї, наприклад, бiлої акацiї (Robinia spp.), лiрiодендрона (Liriodendron spp., родина магнолiєвих), чи горiха (волоський горiх) (Juglans spp.)   0 0 м3
4412 34 00 00 - - iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд видiв, крiм тих, що зазначенi в пiдкатегорiї 4412 33 00 00   0 0 м3
4412 39 00 00 - - iнша, що має два зовнiшнi шари з деревини хвойних порiд   0 0 м3
  - iншi:        
4412 94 - - брусковi, шаруватi та рейковi столярнi (деревнi) плити:        
4412 94 10 00 - - - iншi, що мають хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд   0 0 м3
4412 94 90 00 - - - iншi   0 0 м3
4412 99 - - iншi:        
4412 99 30 00 - - - що мiстить один або бiльше шарiв деревостружкової плити   0 0 м3
  - - - iншi:        
  - - - - iнша, що має хоча б один зовнiшнiй шар з деревини листяних порiд:        
4412 99 40 00 - - - - - з вiльхи, ясеня, бука, берези, вишнi, каштана, в'яза, гiкорi, граба, кiнського каштана, липи, клена, дуба, платана або чинари, тополi, робiнiї або бiлої акацiї, грецького горiха чи тюльпанового дерева   0 0 м3
4412 99 50 00 - - - - - iншi   0 0 м3
4412 99 85 00 - - - - iншi   0 0 м3
4413 00 00 00 Деревина пресована у виглядi блокiв, плит, брускiв або профiльованих форм   0 0 м3
4414 00 Рами дерев'янi для картин, фотографiй, дзеркал тощо:        
4414 00 10 00 - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 -
4414 00 90 00 - з деревини iнших порiд   0 0 -
4415 Ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара з деревини; дерев'янi барабани (котушки) для кабелiв; пiддони, пiддони з бортами та iншi дерев'янi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi:        
4415 10 - ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та iнша аналогiчна тара; барабани (котушки) для кабелiв:        
4415 10 10 00 - - ящики, коробки, пакувальнi корзини, барабани та аналогiчна тара   0 0 -
4415 10 90 00 - - барабани для кабелiв   0 0 -
4415 20 - пiддони, дерев'янi пiддони з бортами та iншi завантажувальнi щити; обичайки дерев'янi:        
4415 20 20 00 - - пiддони пласкi; обичайки дерев'янi   0 0 шт
4415 20 90 00 - - iншi   0 0 -
4416 00 00 00 Бочки, барила, чани, дiжки та iншi бондарнi вироби та їх частини з деревини, включаючи клепку   0 0 -
4417 00 00 00 Iнструменти, оправи та ручки для iнструментiв з деревини, дерев'янi частини та ручки для мiтел або щiток; шевськi колодки та розтяжки для взуття   0 0 -
4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:        
4418 10 - вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники:        
4418 10 10 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 шт
4418 10 50 00 - - з деревини хвойних порiд   0 0 шт
4418 10 90 00 - - iншi   0 0 шт
4418 20 - дверi та їх рами, наличники i пороги:        
4418 20 10 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 шт
4418 20 50 00 - - з хвойних порiд   0 0 шт
4418 20 80 00 - - з iнших порiд деревини   0 0 шт
4418 40 00 00 - опалубка для бетонування   0 0 -
4418 50 00 00 - ґонт i дранка для покрiвель   0 0 -
4418 60 00 00 - стояки та балки   0 0 -
  - зiбранi панелi для пiдлоги:        
4418 73 - - з бамбука або принаймнi з лицевим шаром (шаром зношення) iз бамбука:        
4418 73 10 00 - - - для мозаїчної пiдлоги   0 0 м2
4418 73 90 00 - - - iншi   0 0 м2
4418 74 00 00 - - iншi, для мозаїчної пiдлоги   0 0 м2
4418 75 00 00 - - iншi, багатошаровi   0 0 м2
4418 79 00 00 - - iншi   0 0 м2
  - iншi:        
4418 91 00 00 - - з бамбука   0 0 м2
4418 99 - - iншi:        
4418 99 10 00 - - - шаруватоклеєна деревина   0 0 м2
4418 99 90 00 - - - iншi   0 0 м2
4419 Посуд i кухонне приладдя, дерев'янi:        
  - з бамбука:        
4419 11 00 00 - - дошки для нарiзання хлiбу, обробнi дошки та аналогiчнi дошки   0 0 -
4419 12 00 00 - - палочки для їжi   0 0 -
4419 19 00 00 - - iншi   0 0 -
4419 90 - iншi:        
4419 90 10 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 -
4419 90 90 00 - - iншi   0 0 -
4420 Вироби дерев'янi мозаїчнi та iнкрустованi; шкатулки та коробки для ювелiрних або ножових виробiв та аналогiчнi вироби, дерев'янi; статуетки та iншi декоративнi вироби, дерев'янi; предмети меблiв, що не належать до групи 94:        
4420 10 - статуетки та iншi декоративнi вироби дерев'янi:        
4420 10 11 00 - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 -
4420 10 19 00 - - з деревини iнших порiд   0 0 -
4420 90 - iншi:        
4420 90 10 00 - - вироби дерев'янi набiрнi (мозаїчнi) та iнкрустованi   0 0 м3
  - - iншi:        
4420 90 91 00 - - - з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи   0 0 -
4420 90 99 00 - - - iншi   0 0 -
4421 Iншi вироби з дерева:        
4421 10 00 00 - вiшалки для одягу   0 0 шт
  - iншi:        
4421 91 00 00 - - iз бамбука   0 0 -
4421 99 - - iншi:        
4421 99 10 00 - - - з волокнистих плит   0 0 -
  - - - iншi:        
4421 99 91 00 - - - - домовини   0 0 шт
4421 99 99 00 - - - - iншi   0 0 -

 

Група 45
Корок та вироби з нього

     Примiтка:

     1. Ця група не включає:

     (a) взуття та його частини групи 64;

     (b) головнi убори та їх частини групи 65; або

     (c) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4501 Натуральний корок, необроблений або начорно оброблений; вiдходи корка; подрiбненi, гранульованi або меленi:        
4501 10 00 00 - натуральний корок необроблений або пiдданий первинному обробленню   5 5 -
4501 90 00 00 - iнший   5 5 -
4502 00 00 00 Натуральний корок, з вилученим зовнiшнiм шаром або начорно обрiзаний, або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготiвки для виготовлення коркiв з незакругленими краями)   5 5 -
4503 Вироби з натурального корка:        
4503 10 - корки та заглушки:        
4503 10 10 00 - - цилiндричнi   5 5 -
4503 10 90 00 - - iншi   5 5 -
4503 90 00 00 - iншi   5 5 -
4504 Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) i вироби з нього:        
4504 10 - блоки, плити, листи та смуги; плитки будь-якої форми; суцiльнi цилiндри, включаючи диски:        
  - - пробки та заглушки:        
4504 10 11 00 - - - для iгристих вин, включаючи пробки iз шайбами з натурального корка   10 10 -
4504 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
  - - iншi:        
4504 10 91 00 - - - iз сполучними речовинами   10 10 -
4504 10 99 00 - - - iншi   10 10 -
4504 90 - iншi:        
4504 90 20 00 - - пробки та заглушки   5 5 -
4504 90 80 - - iншi:        
4504 90 80 30 - - - прокладки, шайби та iншi вироби для ущiльнення або герметизацiї для цивiльної авiацiї   0 1 -
4504 90 80 90 - - - iншi   5 5 -

 

Група 46
Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби

     Примiтки:

     1. У цiй групi термiн "матерiали для плетiння" означає матерiали, що мають вигляд або перебувають у станi, за яких вони можуть бути сплетенi, переплетенi або пiдданi аналогiчним процесам. До таких матерiалiв належать солома, вербовi гiлки, бамбук, ротанг, очерет, лико, смуги iнших рослинних матерiалiв (наприклад, смуги кори, вузькi листя i рафiя або смуги, одержанi з широкого листя), натуральнi непряденi текстильнi волокна, мононитки i смуги та аналогiчнi форми з пластмаси, паперу, але не смуги з натуральної або штучної шкiри чи фетру або нетканих матерiалiв, волосся людини, кiнського волосу, текстильної рiвницi або пряжi, монониток i смуг та подiбних матерiалiв групи 54.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) стiновi покриття (товарна позицiя 4814);

     (b) шнури, мотузки або канати, плетенi або неплетенi (товарна позицiя 5607);

     (c) взуття, головнi убори та їх частини груп 64 i 65;

     (d) транспортнi засоби i кузови з матерiалiв для плетiння (група 87); або

     (e) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання).

     3. У товарнiй позицiї 4601 термiн "матерiали для плетiння, плетенi та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, якi зв'язанi у паралельнi пасма" означає матерiали для плетiння, плетенi або подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння, розташованi рядами та зв'язанi мiж собою, у формi листiв, незалежно вiд того, використовуються чи не використовуються для їх з'єднання прядильнi текстильнi матерiали.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4601 Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетенi та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, зв'язанi у паралельнi пасма або сплетенi у виглядi листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад, килимки, циновки, рогожi та ширми):        
  - килимки, циновки, рогожi та ширми з рослинних матерiалiв:        
4601 21 - - з бамбука:        
4601 21 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 21 90 00 - - - iншi   5 5 -
4601 22 - - з ротангу:        
4601 22 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 22 90 00 - - - iншi   5 5 -
4601 29 - - iншi:        
4601 29 10 00 - - - плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 29 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
4601 92 - - з бамбука:        
4601 92 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки   5 5 -
  - - - iншi:        
4601 92 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 92 90 00 - - - - iншi   5 5 -
4601 93 - - з ротангу:        
4601 93 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки   5 5 -
  - - - iншi:        
4601 93 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 93 90 00 - - - - iншi   5 5 -
4601 94 - - з iнших рослинних матерiалiв:        
4601 94 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки   5 5 -
  - - - iншi:        
4601 94 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 94 90 00 - - - - iншi   5 5 -
4601 99 - - iншi:        
4601 99 05 00 - - - плетенi або аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, з'єднанi або не з'єднанi в смуги або стрiчки   5 5 -
  - - - iншi:        
4601 99 10 00 - - - - з плетених або аналогiчних виробiв з матерiалiв для плетiння   5 5 -
4601 99 90 00 - - - - iншi   5 5 -
4602 Кошиковi, плетенi та iншi вироби, виготовленi безпосередньо за формою з матерiалiв для плетiння або виробiв товарної позицiї 4601; вироби з люфи:        
  - з рослинних матерiалiв:        
4602 11 00 00 - - з бамбука   5 5 -
4602 12 00 00 - - з ротангу   5 5 -
4602 19 - - iншi:        
4602 19 10 00 - - - солом'янi оболонки для пляшок, бутлiв, сулiй, фляг   5 5 -
4602 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
4602 90 00 00 - iншi   5 5 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.