Роздiл X
МАСА З ДЕРЕВИНИ АБО З IНШИХ ВОЛОКНИСТИХ ЦЕЛЮЛОЗНИХ МАТЕРIАЛIВ; ПАПIР АБО КАРТОН, ОДЕРЖАНI З ВIДХОДIВ ТА МАКУЛАТУРИ; ПАПIР, КАРТОН ТА ВИРОБИ З НИХ

Група 47
Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури

     Примiтка:

     1. У товарнiй позицiї 4702 термiн "целюлоза деревинна, сорти розчиннi" означає деревинну целюлозу iз вмiстом 92 мас.% або бiльше нерозчинної фракцiї для натронної або сульфатної целюлози чи 88 мас.% або бiльше - для сульфiтної целюлози пiсля витримування протягом однiєї години у розчинi каустичної соди з вмiстом 18 мас.% гiдроксиду натрiю (NaОH) при температурi 20 °C i з вмiстом золи не бiльш як 0,15 мас.% для сульфiтної целюлози.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4701 00 Механiчна деревинна маса:        
4701 00 10 00 - термомеханiчна деревинна маса   0 0 кг сух. 90 % реч
4701 00 90 00 - iнша   0 0 кг сух. 90 % реч
4702 00 00 00 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти   0 0 кг сух. 90 % реч
4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв:        
  - невибiлена:        
4703 11 00 00 - - з хвойних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4703 19 00 00 - - з листяних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
  - напiввибiлена або вибiлена:        
4703 21 00 00 - - з хвойних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4703 29 00 00 - - з листяних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4704 Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв:        
  - невибiлена:        
4704 11 00 00 - - з хвойних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4704 19 00 00 - - з листяних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
  - напiввибiлена чи вибiлена:        
4704 21 00 00 - - з хвойних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4704 29 00 00 - - з листяних порiд   0 0 кг сух. 90 % реч
4705 00 00 00 Деревинна маса, одержана поєднанням механiчних та хiмiчних процесiв виготовлення   0 0 кг сух. 90 % реч
4706 Маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв:        
4706 10 00 00 - маса з бавовняного лiнту   0 0 -
4706 20 00 00 - маса волокниста, одержана з утилiзованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури)   0 0 кг сух. 90 % реч
4706 30 00 00 - iнша, з бамбука   0 0 кг сух. 90 % реч
  - iнша:        
4706 91 00 00 - - механiчна деревинна   0 0 кг сух. 90 % реч
4706 92 00 00 - - целюлозна   0 0 кг сух. 90 % реч
4706 93 00 00 - - отримана сполученням механiчних та хiмiчних процесiв   0 0 кг сух. 90 % реч
4707 Папiр та картон для утилiзацiї (макулатура та вiдходи):        
4707 10 00 00 - невибiленi крафт-папiр або картон чи гофрованi ґатунки паперу або картону   0 0 -
4707 20 00 00 - iнший папiр або картон, одержанi головним чином з вибiленої целюлози, не забарвленi в масi   0 0 -
4707 30 - папiр або картон, одержанi головним чином з механiчної деревної маси (наприклад, газети, журнали та аналогiчна друкована продукцiя):        
4707 30 10 00 - - старi та непроданi примiрники газет i журналiв, телефоннi довiдники, брошури та рекламнi видання   0 0 -
4707 30 90 00 - - iншi   0 0 -
4707 90 - iншi, включаючи несортованi вiдходи та макулатуру:        
4707 90 10 00 - - несортованi   0 0 -
4707 90 90 00 - - вiдсортованi   0 0 -

 

Група 48
Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

     Примiтки:

     1. У данiй групi, якщо в текстi спецiально не зазначено iнше, термiн "папiр" поширюється на картон (незалежно вiд товщини або маси 1 м2).

     2. До цiєї групи не включаються:

     (a) вироби групи 30;

     (b) фольга для тиснення (товарна позицiя 3212);

     (c) ароматизований папiр або папiр, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);

     (d) папiр або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезiнфiкуючими засобами (товарна позицiя 3401), або полiруючими речовинами, кремами чи аналогiчними препаратами (товарна позицiя 3405);

     (e) сенсибiлiзований папiр або картон (товарнi позицiї 3701 - 3704);

     (f) папiр, просочений дiагностичними або лабораторними реагентами (товарна позицiя 3822);

     (g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить бiльш як половину всiєї товщини матерiалу, або вироби з них, крiм настiнних покриттiв товарної позицiї 4814 (група 39);

     (h) вироби товарної позицiї 4202 (наприклад дорожнi речi);

     (ij) вироби групи 46 (вироби з матерiалiв для плетiння);

     (k) паперова пряжа або текстильнi вироби з неї (роздiл XI);

     (l) вироби групи 64 або 65;

     (m) абразивний папiр або картон (товарна позицiя 6805) або слюда на паперовiй чи картоннiй основi (товарна позицiя 6814) (однак папiр та картон, покритi слюдяним порошком, включаються до даної групи);

     (n) металева фольга на паперовiй або картоннiй основi (як правило, роздiл XIV або XV);

     (o) вироби товарної позицiї 9209;

     (p) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар); або

     (q) вироби групи 96 (наприклад, гудзики, жiночi гiгiєнiчнi прокладки i тампони, дитячi пелюшки (серветки) та пiдгузники).

     3. За умови дотримання положень примiтки 7 до цiєї групи в товарнi позицiї 4801 - 4805 включаються папiр i картон, пiдданi каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогiчному оздобленню, з нанесенням водяних знакiв або проклеюванням поверхнi, а також папiр, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвленi по всiй масi або оздобленi пiд мармур будь-яким способом. Однак папiр, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, якi пiддавалися iншому обробленню, не включаються до зазначених товарних позицiй, за винятком особливо обумовлених положень товарної позицiї 4803.

     4. У данiй групi термiн "газетний папiр" означає папiр некрейдований, що використовується для друкування газет, iз вмiстом загальної маси не менш як 50 мас.% деревних волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорстку поверхню з кожного боку, вимiряну апаратом Parker Print Surf (1 МПа), бiльш як 2,5 мiкрометра (мiкрона), з масою 1 м2 не менш як 40 г, але не бiльш як 65 г, i застосовується тiльки для паперу:

     (а) в смугах або стрiчках, або рулонах завширшки понад 28 см; або

     (b) в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах з розмiром однiєї сторони бiльше 28 см, а iншої сторони - бiльше 15 см у розгорнутому виглядi.

     5. У товарнiй позицiї 4802 термiни "папiр та картон ґатункiв, що використовують для писання, друкування або iнших графiчних цiлей" та "неперфорованi карти та неперфорованi паперовi стрiчки" означають папiр або картон, якi виготовленi головним чином з вибiленої маси або маси, одержаної механiчним або хiмiко-механiчним способом, та якi вiдповiдають умовам будь-якого з таких критерiїв:

     для паперу або картону з масою 1 м2 не бiльш як 150 г:

     (a) вмiст волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, 10 % або бiльше, i

     1) маса 1 м2 не бiльш як 80 г, або

     2) забарвленi в масi; або

     (b) зольнiсть бiльш як 8 %, та

     1) маса 1 м2 не бiльш як 80 г, або

     2) забарвленi в масi; або

     (с) зольнiсть бiльш як 3 % i бiлизна 60 % або бiльше; або

     (d) зольнiсть бiльш як 3 %, але не бiльш як 8 %, бiлизна менш як 60 % та iндекс опору продавлювання не бiльш як 2,5 кПа м2/г; або

     (e) зольнiсть 3 % або менше, бiлизна 60 % або бiльше та iндекс опору продавлювання не бiльш як 2,5 кПа м2/г;

     для паперу або картону з масою 1 м2 бiльш як 150 г:

     (a) забарвленi в масi; або

     (b) бiлизна 60 % або бiльше, i

     1) товщина не бiльш як 225 мiкрометрiв (мiкронiв), або

     2) товщина бiльш як 225 мiкрометрiв (мiкронiв), але не бiльш як 508 мiкрометрiв (мiкронiв) i зольнiсть бiльш як 3 %; або

     (c) бiлизна менше 60 %, товщина не бiльш як 254 мiкрометри (мiкрони), зольнiсть бiльш як 8 %.

     До товарної позицiї 4802 не включаються фiльтрувальний папiр або картон (включаючи папiр для пакетикiв для заварювання чаю) чи папiр-основа або картон-основа, якi використовуються для виготовлення покрiвельного картону.

     6. У данiй групi термiн "крафт-папiр та крафт-картон" означає папiр та картон iз вмiстом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом.

     7. За винятком окремих особливих випадкiв, зазначених у товарних позицiях, папiр, картон, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон, якi можуть включатися одночасно до двох або кiлькох товарних позицiй 4801 - 4811, включаються до тiєї товарної позицiї, яка має найбiльший порядковий номер згiдно з УКТ ЗЕД серед зазначених товарних позицiй.

     8. До товарних позицiй 4803 - 4809 включаються тiльки папiр, картон, целюлозна вата та полотно iз целюлозних волокон:

     (a) у смугах або стрiчках, або рулонах завширшки бiльш як 36 см; або

     (b) у прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах з розмiром однiєї сторони бiльш як 36 см та iншої бiльш як 15 см у розгорнутому виглядi.

     9. У товарнiй позицiї 4814 термiн "шпалери та аналогiчнi настiннi покриття" стосується тiльки:

     (a) паперу в рулонах завширшки не менш як 45 см, але не бiльш як 160 см, придатного для декорування (оздоблення) стiн або стель:

     (1) iз зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або iнакше декорованого на поверхнi (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси;

     (2) iз шорсткою поверхнею, яка утворена внаслiдок наявностi (змiшування з папером) частинок дерева, соломи тощо;

     (3) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або iнше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований iнакше; або

     (4) покритого з лицьового боку матерiалом для плетiння, з'єднаним або не з'єднаним у паралельнi смуги, тканим або нетканим;

     (b) бордюрiв та фризiв з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатних для декорування стiн або стель;

     (c) настiнних покриттiв з паперу, виготовлених з декiлькох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим зображенням, якi утворюють разом пейзаж, картину або вiзерунок на стiнi.

     Вироби на основi з паперу або картону, придатнi для використання як покриття для пiдлоги, так i настiннi покриття, включаються до товарної позицiї 4823.

     10. До товарної позицiї 4820 не включаються окремi аркушi або карти, нарiзанi за розмiром, надрукованi або ненадрукованi, тисненi або нетисненi, перфорованi або неперфорованi.

     11. До товарної позицiї 4823 включаються серед iнших (inter alia) перфорованi папiр або картоннi перфокарти для жакардових або аналогiчних машин та паперовi мережива.

     12. За винятком виробiв, що включаються до товарної позицiї 4814 або 4821, папiр, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими узорами, мереживами або iншими малюнками або зображеннями, якi вiдповiдають основному призначенню виробiв, включаються до групи 49.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарних пiдпозицiях 4804 11 i 4804 19 термiн "крафт-лайнер" означає оздобленi або лощенi машинним способом папiр та картон у рулонах з вмiстом вiд загальної маси волокна не менш як 80 мас.% деревних волокон, одержаних хiмiчним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м2 таких виробiв бiльш як 115 г i мiнiмальний iндекс опору продавлювання за Мюленом вiдповiдає значенням, наведеним нижче у таблицi. За будь-яких iнших значень питомої маси 1 м2 опiр продавлювання визначається шляхом лiнiйної iнтерполяцiї або екстраполяцiї.

Маса, г/м2 Мiнiмальний опiр продавлювання за Мюленом, кПа
115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

     2. У товарних пiдпозицiях 4804 21 i 4804 29 термiн "мiшковий крафт-папiр" означає папiр машинного оздоблення у рулонах iз вмiстом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом, маса 1 м2 зазначеного паперу не менш як 60 г i не бiльш як 115 г; цей папiр повинен вiдповiдати однiй iз зазначених нижче умов:

     (a) мати iндекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа·м2/г, коефiцiєнт розтягування у поперечному напрямку бiльш як 4,5 %, у поздовжньому напрямку бiльш як 2 %;

     (b) мати мiнiмальний опiр роздиранню та мiцнiсть на розрив вiдповiдним величинам, зазначеним у наведенiй нижче таблицi, але за iнших значень маси 1 м2 вони визначаються методом лiнiйної iнтерполяцiї:

Маса, г/м2 Мiнiмальний опiр роздиранню, мН Мiнiмальна мiцнiсть на розрив, кН/м
у поздовжньому напрямку у поздовжньому та поперечному напрямку у поперечному напрямку у поздовжньому та поперечному напрямку
60 700 1510 1,9 6
70 830 1790 2,3 7,2
80 965 2070 2,8 8,3
100 1230 2635 3,7 10,6
115 1425 3060 4,4 12,3

     3. У товарнiй пiдпозицiї 4805 11 термiн "папiр для гофрування з напiвцелюлози" означає папiр у рулонах, в якому не менш як 65 мас.% загальної маси волокна становлять невибiленi волокна деревини твердих (листяних) порiд, одержанi сполученням механiчних i хiмiчних способiв варки; опiр роздавлюванню цього паперу, вимiряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилиннiй витримцi), бiльш як 1,8 Н·м2/г при вiдноснiй вологостi 50 % i температурi 23 °С.

     4. У товарну пiдпозицiю 4805 12 включається папiр у рулонах, виготовлений головним чином iз солом'яної целюлози, яка одержана сполученням механiчних i хiмiчних способiв з масою 1 м2 130 г або бiльше, опiр роздавлюванню цього паперу, вимiряний за методом СМТ 30 (Corrugated Medium Теst при 30-хвилиннiй витримцi), бiльш як 1,4 Н м2/г при вiдноснiй вологостi 50 % i температурi 23 °С.

     5. Товарнi пiдпозицiї 4805 24 i 4805 25 включають папiр та картон, одержанi повнiстю або переважно з маси, що одержана з регенерованого паперу або картону (макулатури та вiдходiв). Тест-лайнер може також мати поверхневий шар iз забарвленого паперу, одержаного з вибiленої або невибiленої нерегенерованої маси. Такi вироби мають iндекс продавлювання за Мюленом не менш як 2 кПа·м2/г.

     6. У товарнiй пiдпозицiї 4805 30 термiн "папiр обгортковий сульфiтний" означає лощений машинним способом папiр з вмiстом загальної маси волокна бiльш як 40 мас.% деревних волокон, одержаних хiмiчним сульфiтним способом, з вмiстом золи не бiльш як 8 % та iндексом продавлювання за Мюленом не менш як 1,47 кПа·м2/г.

     7. У товарнiй пiдпозицiї 4810 22 термiн "папiр крейдований легковагий" означає папiр, крейдований з обох бокiв, загальна маса 1 м2 якого не бiльш як 72 г, до того ж маса 1 м2 покривного шару на кожнiй поверхнi не бiльш як 15 г i не менш як 50 мас.% загальної маси волокна у композицiї становлять деревнi волокна, одержанi механiчним способом.

     Додаткова примiтка України:

     у цiй групi термiни "що використовуються (використовується) для промислового складення моторних транспортних засобiв" та "для промислового складення моторних транспортних засобiв" застосовуються лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4801 00 00 00 Папiр газетний у рулонах або в аркушах   0 0 -
4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання:        
4802 10 00 00 - папiр та картон ручного вiдливання   0 0 -
4802 20 00 00 - папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону   0 0 -
4802 40 - папiр, що використовується як основа для шпалер:        
4802 40 10 00 - - без вмiсту волокон, одержаних механiчним способом, або той, у якому такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна   0 0 -
4802 40 90 00 - - iнший   0 0 -
  - папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:        
4802 54 00 00 - - з масою 1 м2 менш як 40 г   0 0 -
4802 55 - - з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г у рулонах:        
4802 55 15 00 - - - з масою 1 м2 40 г або бiльше, але менш як 60 г   0 0 -
4802 55 25 00 - - - з масою 1 м2 60 г або бiльше, але менш як 75 г   0 0 -
4802 55 30 00 - - - з масою 1 м2 75 г або бiльше, але менш як 80 г   0 0 -
4802 55 90 00 - - - з масою 1 м2 80 г або бiльше   0 0 -
4802 56 - - з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм, а iншої - не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi:        
4802 56 20 00 - - - з розмiром однiєї сторони 297 мм та розмiром iншої 210 мм (формат А4)   0 0 -
4802 56 80 00 - - - iншi   0 0 -
4802 57 00 00 - - iншi, з масою 1 м2 40 г або бiльше, але не бiльш як 150 г   0 0 -
4802 58 - - з масою 1 м2 бiльш як 150 г:        
4802 58 10 00 - - - у рулонах   0 0 -
4802 58 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - iншi папiр та картон, з вмiстом волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:        
4802 61 - - у рулонах:        
4802 61 15 00 - - - масою 1 м2 менш як 72 г та в яких бiльш як 50 мас.% загальної маси волокна становлять волокна, одержанi механiчним способом   0 0 -
4802 61 80 00 - - - iншi   0 0 -
4802 62 00 00 - - в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм та iншої не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi   0 0 -
4802 69 00 00 - - iншi   0 0 -
4803 00 Паперовi туалетнi серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогiчнi види паперу господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, целюлозна вата i полотно з целюлозних волокон, крепованi або некрепованi, тисненi або нетисненi, гофрованi або негофрованi, перфорованi або неперфорованi, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в аркушах:        
4803 00 10 00 - целюлозна вата   0 0 -
  - крепований папiр або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м2 кожного шару:        
4803 00 31 00 - - не бiльш як 25 г   0 0 -
4803 00 39 00 - - бiльш як 25 г   0 0 -
4803 00 90 00 - iншi   0 0 -
4804 Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803:        
  - крафт-лайнер:        
4804 11 - - невибiленi:        
  - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:        
4804 11 11 00 - - - - з масою 1 м2 менш як 150 г   0 0 -
4804 11 15 00 - - - - з масою 1 м2 150 г i бiльше, але менш як 175 г   0 0 -
4804 11 19 00 - - - - з масою 1 м2 175 г i бiльше   0 0 -
4804 11 90 00 - - - iншi   0 0 -
4804 19 - - iншi:        
  - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:        
  - - - - якi складаються з одного або кiлькох невибiлених шарiв та одного поверхневого шару вибiленого, напiввибiленого або забарвленого, з масою 1 м2:        
4804 19 12 00 - - - - - менш як 175 г   0 0 -
4804 19 19 00 - - - - - 175 г або бiльше   0 0 -
4804 19 30 00 - - - - iншi   0 0 -
4804 19 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - мiшковий крафт-папiр:        
4804 21 - - невибiлений:        
4804 21 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом   0 0 -
4804 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
4804 29 - - iншi:        
4804 29 10 00 - - - в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержаних хiмiчним сульфатним або натронним способом   0 0 -
4804 29 90 00 - - - iншi   0 0 -
  - iншi крафт-папiр i крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або менше:        
4804 31 - - невибiленi:        
  - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:        
4804 31 51 00 - - - - крафт-папiр iзоляцiйний електротехнiчний   0 0 -
4804 31 58 00 - - - - iншi   0 0 -
4804 31 80 00 - - - iншi   0 0 -
4804 39 - - iншi:        
  - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом:        
4804 39 51 00 - - - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi   0 0 -
4804 39 58 00 - - - - iншi   0 0 -
4804 39 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - iншi крафт-папiр та крафт-картон з масою 1 м2 бiльш як 150 г, але менш як 225 г:        
4804 41 - - невибiленi:        
4804 41 91 00 - - - крафт просочений   0 0 -
4804 41 98 00 - - - iншi   0 0 -
4804 42 00 00 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом   0 0 -
4804 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi крафт-папiр та крафт-картон з масою 1 м2 225 г або бiльше:        
4804 51 00 00 - - невибiленi   0 0 -
4804 52 00 00 - - рiвномiрно вибiленi по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом   0 0 -
4804 59 - - iншi:        
4804 59 10 00 - - - в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порiд, одержанi хiмiчним сульфатним або натронним способом   0 0 -
4804 59 90 00 - - - iншi   0 0 -
4805 Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи:        
  - папiр для гофрування:        
4805 11 00 00 - - з напiвцелюлози   0 0 -
4805 12 00 00 - - iз солом'яної маси   0 0 -
4805 19 - - iнший:        
4805 19 10 00 - - - папiр "Wellenstoff"   0 0 -
4805 19 90 00 - - - iнший   0 0 -
  - тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарiв гофрованого картону):        
4805 24 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше   0 0 -
4805 25 00 00 - - з масою 1 м2 бiльш як 150 г   0 0 -
4805 30 00 00 - папiр обгортковий сульфiтний   0 0 -
4805 40 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi   0 0 -
4805 50 00 00 - папiр-основа та картон-основа для покрiвельного картону   0 0 -
  - iншi:        
4805 91 00 00 - - з масою 1 м2 150 г або менше   0 0 -
4805 92 00 00 - - з масою 1 м2 бiльше 150 г, але менш як 225 г   0 0 -
4805 93 - - з масою 1 м2 225 г або бiльше:        
4805 93 20 00 - - - виготовленi з макулатури   0 0 -
4805 93 80 00 - - - iншi   0 0 -
4806 Пергамент рослинний, жиронепроникний папiр, калька i пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий, у рулонах або в аркушах:        
4806 10 00 00 - пергамент рослинний   0 0 -
4806 20 00 00 - папiр жиронепроникний   0 0 -
4806 30 00 00 - калька   0 0 -
4806 40 - пергамiн та iнший лощений папiр, прозорий або напiвпрозорий:        
4806 40 10 00 - - пергамiн   0 0 -
4806 40 90 00 - - iнший   0 0 -
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах:        
4807 00 30 00 - виготовленi з макулатури, покритi або не покритi папером   0 0 -
4807 00 80 00 - iншi   0 0 -
4808 Папiр та картон гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803:        
4808 10 00 00 - папiр та картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi   0 0 -
4808 40 00 00 - крафт-папiр, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований   0 0 -
4808 90 00 00 - iншi   0 0 -
4809 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний папiр або перебивний папiр (включаючи покритий або просочений папiр для трафаретiв, копiювальних апаратiв або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:        
4809 20 00 00 - папiр самокопiювальний   0 0 -
4809 90 00 00 - iнший   0 0 -
4810 Папiр та картон, покритi з одного або двох бокiв каолiном (китайською глиною) або iншими неорганiчними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого iншого покриття, iз забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надрукованi або ненадрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах, будь-якого розмiру:        
  - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, без вмiсту волокон, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом, або з вмiстом таких волокон не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна:        
4810 13 00 00 - - в рулонах   0 0 -
4810 14 00 00 - - в аркушах з розмiром однiєї сторони не бiльш як 435 мм, iншої не бiльш як 297 мм у розгорнутому виглядi   0 0 -
4810 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, з вмiстом волокон бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна, одержаних механiчним або хiмiко-механiчним способом:        
4810 22 00 00 - - папiр крейдований легковагий   0 0 -
4810 29 - - iншi:        
4810 29 30 00 - - - у рулонах   0 0 -
4810 29 80 00 - - - iншi   0 0 -
  - крафт-папiр та картон, крiм тих, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей:        
4810 31 00 00 - - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 150 г або менше   0 0 -
4810 32 - - вибiленi рiвномiрно по всiй масi, в яких бiльш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревнi волокна, одержанi хiмiчним способом, з масою 1 м2 бiльш як 150 г:        
4810 32 10 00 - - - покритi каолiном   0 0 -
4810 32 90 00 - - - iншi   0 0 -
4810 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi папiр та картон:        
4810 92 - - багатошаровi:        
4810 92 10 00 - - - в яких всi шари вибiленi   0 0 -
4810 92 30 00 - - - в яких вибiлений лише один зовнiшнiй шар   0 0 -
4810 92 90 00 - - - iншi   0 0 -
4810 99 - - iншi:        
4810 99 10 00 - - - папiр та картон вибiленi, покритi каолiном   0 0 -
4810 99 80 00 - - - iншi   0 0 -
4811 Папiр, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просоченi, iз забарвленою або декорованою поверхнею або надрукованi, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм товарiв, що зазначенi у товарнiй позицiї 4803, 4809 або 4810:        
4811 10 00 00 - папiр та картон, гудронованi, обробленi бiтумом або асфальтом   0 0 -
  - папiр та картон, гумованi або клейкi:        
4811 41 - - самосклеювальнi:        
4811 41 20 00 - - - завширшки менш як 10 см, покритi невулканiзованим натуральним або синтетичним каучуком   0 0 -
4811 41 90 00 - - - iншi   0 0 -
4811 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - папiр та картон з покриттям, просочений або покритий шаром пластмаси (крiм покритих адгезивом (клеєм):        
4811 51 00 00 - - вибiленi, з масою 1 м2 бiльш як 150 г   0 0 -
4811 59 00 00 - - iншi   0 0 -
4811 60 00 00 - папiр та картон з покриттям або просоченням з воску, парафiну, стеарину, масла, олiї або глiцерину   0 0 -
4811 90 00 00 - iншi папiр, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон   0 0 -
4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фiльтрувальнi, з паперової маси   0 0 -
4813 Папiр цигарковий, розрiзаний або не розрiзаний за розмiром чи у формi книжечок або трубок:        
4813 10 00 00 - у формi книжечок або трубок   0 0 -
4813 20 00 00 - у рулонах завширшки не бiльш як 5 см   0 0 -
4813 90 - iнший:        
4813 90 10 00 - - у рулонах завширшки бiльш як 5 см, але не бiльш як 15 см   0 0 -
4813 90 90 00 - - iнший   0 0 -
4814 Шпалери та аналогiчнi настiннi покриття; папiр прозорий для вiкон:        
4814 20 00 00 - шпалери та аналогiчнi покриття стiн, виробленi з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або iншим способом, оздобленого шаром пластмаси   0 0 -
4814 90 - iншi:        
4814 90 10 00 - - шпалери та аналогiчнi настiннi покриття з гофрованого, пофарбованого або iншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси   0 0 -
4814 90 70 00 - - iншi   0 0 -
[4815]          
4816 Папiр копiювальний, самокопiювальний та iнший копiювальний або перебивний папiр (крiм паперу, включеного до товарної позицiї 4809), трафарети для копiювальних апаратiв та офсетнi пластини з паперу, упакованi або не упакованi у коробки:        
4816 20 00 00 - папiр самокопiювальний   0 0 -
4816 90 00 00 - iншi   0 0 -
4817 Конверти, листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальнi конверти та аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя:        
4817 10 00 00 - конверти   0 0 -
4817 20 00 00 - листiвки, поштовi листiвки без малюнкiв та поштовi картки   0 0 -
4817 30 00 00 - коробки, сумки, аналогiчнi вироби для пакування з паперу або картону, що мiстять набори паперового канцелярського приладдя   0 0 -
4818 Папiр туалетний та аналогiчний папiр, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санiтарно-гiгiєнiчного призначення, у рулонах завширшки не бiльш як 36 см або розрiзанi за розмiром або формою; носовики, серветки косметичнi, рушники, скатертини та столовi серветки, гiгiєнiчнi серветки, простирадла та iншi вироби господарсько-побутового, санiтарно-гiгiєнiчного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:        
4818 10 - туалетний папiр:        
4818 10 10 00 - - з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше   0 0 -
4818 10 90 00 - - з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г   0 0 -
4818 20 - носовики, серветки косметичнi та рушники для рук:        
4818 20 10 00 - - носовики та косметичнi серветки   0 0 -
  - - рушники для рук:        
4818 20 91 00 - - - у рулонах   0 0 -
4818 20 99 00 - - - iншi   0 0 -
4818 30 00 00 - скатертини та серветки   0 0 -
4818 50 00 00 - предмети одягу та частини одягу   0 0 -
4818 90 - iншi:        
4818 90 10 00 - - вироби, що застосовуються в хiрургiчних, медичних або в гiгiєнiчних цiлях, не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 0 -
4818 90 90 00 - - iншi   0 0 -
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях:        
4819 10 00 00 - коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону   0 0 -
4819 20 00 00 - коробки, ящики та коробки складанi, з негофрованого паперу або негофрованого картону   0 0 -
4819 30 00 00 - мiшки та пакети завширшки в нижнiй частинi 40 см або бiльше   0 0 -
4819 40 00 00 - iншi мiшки та пакети, включаючи конiчнi (конусоподiбнi)   0 0 -
4819 50 00 00 - iншi упаковки, включаючи конверти для грамплатiвок   0 0 -
4819 60 00 00 - коробки для картотек, лотки для листiв, ящики та скриньки для зберiгання документiв i аналогiчнi вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях   0 0 -
4820 Журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, знiмнi переплетiння (для вiдривних аркушiв або iншi), папки, зшивачi, самокопiювальнi дiловi бланки, поаркушно прокладенi копiювальнi набори та iншi канцелярськi товари з паперу та картону; альбоми для зразкiв або колекцiй та обкладинки для книжок з паперу або картону:        
4820 10 - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, записнi книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцiй, блокноти для листiв, книжки-пам'ятки для нотаток, щоденники та аналогiчнi вироби:        
4820 10 10 00 - - журнали реєстрацiйнi, бухгалтерськi книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцiй   0 0 -
4820 10 30 00 - - записнi книжки, блокноти для листiв та книжки-пам'ятки для записiв   0 0 -
4820 10 50 00 - - щоденники   0 0 -
4820 10 90 00 - - iншi   0 0 -
4820 20 00 00 - зошити   0 0 -
4820 30 00 00 - знiмнi переплетiння (крiм обкладинок для книг), папки i зшивачi   0 0 -
4820 40 00 00 - дiловi бланки та формуляри самокопiювальнi та поаркушно прокладенi копiювальнi набори   0 0 -
4820 50 00 00 - альбоми для зразкiв або для колекцiй   0 0 -
4820 90 00 00 - iншi   0 0 -
4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-якi, надрукованi або ненадрукованi:        
4821 10 - надрукованi:        
4821 10 10 00 - - самосклеювальнi   0 0 -
4821 10 90 00 - - iншi   0 0 -
4821 90 - iншi:        
4821 90 10 00 - - самосклеювальнi   0 0 -
4821 90 90 00 - - iншi   0 0 -
4822 Бобiни, котушки, шпульки та аналогiчнi основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфорованi або неперфорованi, армованi або неармованi):        
4822 10 00 00 - що використовуються для намотування текстильних ниток   0 0 -
4822 90 00 00 - iншi   0 0 -
4823 Iншi папiр та картон, целюлозна вата i полотна з целюлозних волокон розрiзанi за певною формою (або розмiрами); iншi вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:        
4823 20 00 00 - папiр та картон фiльтрувальнi   0 0 -
4823 40 00 00 - папiр розграфлений для самозаписувальних приладiв у рулонах, аркушах або дисках   0 0 -
  - пiдноси, тарелi (блюда), тарiлки, чашки, стаканчики та аналогiчнi вироби з паперу або картону:        
4823 61 00 00 - - iз бамбука   0 0 -
4823 69 - - iншi:        
4823 69 10 00 - - - пiдноси, тарелi i тарiлки   0 0 -
4823 69 90 00 - - - iншi   0 0 -
4823 70 - вироби з паперової маси, формованi, вилитi або пресованi:        
4823 70 10 00 - - пiдноси та коробки для упаковки яєць, формованi   0 0 -
4823 70 90 00 - - iншi   0 0 -
4823 90 - iншi:        
4823 90 40 00 - - папiр та картон, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей   0 0 -
4823 90 85 00 - - iншi   0 0 -

 

Група 49
Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (a) фотографiчнi негативи та позитиви на прозорiй основi (група 37);

     (b) рельєфнi географiчнi карти, плани та глобуси, надрукованi або ненадрукованi (товарна позицiя 9023);

     (c) гральнi карти та iншi товари групи 95; або

     (d) оригiнали гравюр, естампiв або лiтографiй (товарна позицiя 9702), марки поштовi або гербовi марки, знаки поштової оплати гашенi, у тому числi першого дня гашення, поштовий папiр або аналогiчнi вироби товарної позицiї 9704, антикварiат, якому понад сто рокiв, або iншi вироби групи 97.

     2. У групi 49 термiн "друкований" означає також матерiали, вiдтворенi на розмножувальних машинах, одержанi за допомогою пристроїв, керованих машиною для оброблення даних, тисненням, фотографуванням, фотокопiюванням, термокопiюванням або надрукованих на друкарськiй машинцi.

     3. Газети, журнали та iншi перiодичнi видання в оправi, за винятком паперових, та пiдшивки газет, журналiв або iнших перiодичних видань кiлькiстю бiльш як один екземпляр пiд однiєю обкладинкою включаються до товарної позицiї 4901, незалежно вiд того, мiстять вони рекламний матерiал чи нi.

     4. До товарної позицiї 4901 також включаються:

     (a) збiрники друкованих репродукцiй, наприклад творiв мистецтва або малюнкiв з пояснювальним текстом, з пронумерованими сторiнками у формi, зручнiй для брошурування в один або декiлька томiв;

     (b) iлюстрованi додатки, якi супроводжують i доповнюють оправленi томи; та

     (c) друкованi частини книг, книжок або брошур у виглядi пiдiбраних або окремих аркушiв або сигнатур, з яких складається увесь твiр або його частина i що призначенi для оправлення.

     Проте репродукцiї картин або iлюстрацiї без пояснювального тексту у виглядi окремих аркушiв або сигнатур включаються до товарної позицiї 4911.

     5. За умови додержання положень примiтки 3 до даної групи в товарну позицiю 4901 не включаються публiкацiї, що за своєю суттю присвяченi рекламi (наприклад, брошури, проспекти, комерцiйнi каталоги, щорiчники, виданi комерцiйними товариствами, туристичнi проспекти). Подiбнi публiкацiї включаються до товарної позицiї 4911.

     6. У товарнiй позицiї 4903 термiн "книжки-малюнки дитячi" означає книжки для дiтей, в яких основний iнтерес становлять малюнки, а текст є допомiжним.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв:        
4901 10 00 00 - у виглядi окремих аркушiв, сфальцьованi або несфальцьованi   0 0 -
  - iншi:        
4901 91 00 00 - - словники та енциклопедiї та їх серiйнi випуски   0 0 -
4901 99 00 00 - - iншi   0 0 -
4902 Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, з вмiстом або без вмiсту рекламних матерiалiв:        
4902 10 00 00 - що видаються не менше чотирьох разiв на тиждень   0 0 -
4902 90 00 00 - iншi   0 0 -
4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi   0 0 -
4904 00 00 00 Ноти, друкованi або рукописнi, оправленi або неоправленi, iлюстрованi або неiлюстрованi   0 0 -
4905 Карти географiчнi та гiдрографiчнi або аналогiчнi карти всiх видiв, включаючи атласи, настiннi карти, топографiчнi плани та глобуси, надрукованi:        
4905 10 00 00 - глобуси   0 0 -
  - iншi:        
4905 91 00 00 - - у виглядi книжок   0 0 -
4905 99 00 00 - - iншi   0 0 -
4906 00 00 00 Плани та креслення для архiтектурних, iнженерних, промислових, комерцiйних, топографiчних або аналогiчних цiлей, якi є оригiналами, виконаними вiд руки; тексти рукописнi; фоторепродукцiї на сенсибiлiзованому паперi та копiї, виконанi за допомогою копiювального паперу, зазначених вище товарiв   0 0 -
4907 00 Поштовi марки, гербовi марки або аналогiчнi марки, непогашенi, поточного або нового випуску в державi, в якiй вони мають або будуть мати визначену номiнальну вартiсть; гербовий папiр; банкноти; чековi книжки; акцiї, облiгацiї та аналогiчнi види цiнних паперiв:        
4907 00 10 00 - поштовi марки, гербовi марки та аналогiчнi марки   0 0 -
4907 00 30 00 - банкноти   0 0 -
4907 00 90 00 - iншi   0 0 -
4908 Малюнки перебивнi (декалькоманiї):        
4908 10 00 00 - малюнки перебивнi (декалькоманiї), що мають здатнiсть осклятися   0 0 -
4908 90 00 00 - iншi   0 0 -
4909 00 00 00 Поштовi листiвки (поштовi картки) друкованi або iлюстрованi; друкованi листiвки з надрукованими вiтаннями, оголошеннями або повiдомленнями, iлюстрованi або неiлюстрованi, з конвертами або без конвертiв, з прикрасами або без прикрас   0 0 -
4910 00 00 00 Друкованi календарi рiзноманiтнi, включаючи вiдривнi   0 0 -
4911 Iнша друкована продукцiя, включаючи друкованi репродукцiї та фотографiї:        
4911 10 - матерiали рекламнi торговi, товарнi каталоги тощо:        
4911 10 10 00 - - товарнi каталоги   0 0 -
4911 10 90 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
4911 91 00 00 - - репродукцiї, креслення та фотографiї   0 0 -
4911 99 00 00 - - iншi   0 0 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.