Роздiл XI
ТЕКСТИЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ

     Примiтки:

     1. До цього роздiлу не включаються:

     (а) щетина та волос тварин для виробництва щiток (товарна позицiя 0502), кiнський волос та його вiдходи (товарна позицiя 0511);

     (b) волосся людини та вироби з нього (товарнi позицiї 0501, 6703 або 6704), за винятком фiльтрувальних тканин, що зазвичай використовуються у пресах для виробництва олiї або з iншими аналогiчними цiлями (товарна позицiя 5911);

     (c) бавовняний лiнт та iншi матерiали рослинного походження групи 14;

     (d) азбест товарної позицiї 2524 та вироби з нього або iнших матерiалiв товарної позицiї 6812 або 6813;

     (e) вироби товарної позицiї 3005 або 3006; нитки, що використовуються для очищення зубних щiлин (зубний шовк), в iндивiдуальних упаковках для роздрiбної торгiвлi товарної позицiї 3306;

     (f) сенсибiлiзованi текстильнi матерiали товарних позицiй 3701 - 3704;

     (g) мононитки з поперечним перетином понад 1 мм або стрiчковi та подiбнi нитки (наприклад штучна соломка) завширшки понад 5 мм з пластмаси (група 39), або плетенi вироби, або тканина чи iншi вироби, плетенi з монониток або стрiчкових ниток (група 46);

     (h) тканини, трикотажнi полотна, повсть або нетканi матерiали, просоченi, покритi чи дубльованi пластмасою, або вироби з них (група 39);

     (ij) тканини, трикотажнi полотна, повсть або нетканi матерiали, просоченi, покритi чи дубльованi гумою, або вироби з них (група 40);

     (k) шкури та шкiри з волосяним або шерстним покривом (група 41 або 43) чи вироби з натурального хутра, штучне хутро або вироби з нього товарної позицiї 4303 або 4304;

     (l) вироби з текстильних матерiалiв товарної позицiї 4201 або 4202;

     (m) товари або вироби групи 48 (наприклад целюлозна вата);

     (n) взуття та його частини, гетри, гамашi та подiбнi вироби групи 64;

     (o) сiтки для волосся, головнi убори та їх частини групи 65;

     (p) товари групи 67;

     (q) текстильнi матерiали з абразивним покриттям (товарна позицiя 6805), а також вуглецевi волокна та вироби з них товарної позицiї 6815;

     (r) скловолокно та вироби iз скловолокна, крiм вишивок нитками iз скловолокна з видимим фоном (група 70);

     (s) вироби групи 94 (наприклад, меблi, постiльна бiлизна, лампи, освiтлювальнi прилади);

     (t) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар та сiтки);

     (u) вироби групи 96 (наприклад, щiтки, дорожнi набори для шиття, застiбки-"блискавки", стрiчки для друкарських машинок, жiночi гiгiєнiчнi прокладки (пiдкладки) i тампони, дитячi пелюшки та пiдгузки); або

     (v) вироби групи 97.

     2. (А) Товари, включенi до груп 50 - 55 або до товарної позицiї 5809 чи 5902, якi складаються iз сумiшей двох або бiльше текстильних матерiалiв, класифiкуються за текстильним матерiалом, що домiнує за масою порiвняно з будь-яким iншим текстильним матерiалом, який належить до складу зазначеного товару.

     У разi якщо жоден з текстильних матерiалiв не домiнує за масою, такий товар слiд класифiкувати за текстильним матерiалом, який включається до товарної позицiї, останньої в порядку зростання кодiв серед розглянутих товарних позицiй.

     (B) Для виконання цього правила:

     (а) позументнi нитки з кiнського волосу (товарна позицiя 5110) та металiзованi нитки (товарна позицiя 5605) повиннi розглядатися як однорiдний текстильний матерiал, маса якого береться як сума мас його компонентiв; пiд час класифiкацiї тканих матерiалiв металевi нитки повиннi розглядатися як текстильний матерiал;

     (b) пiд час вибору вiдповiдної товарної позицiї у першу чергу визначається група, а потiм з цiєї групи - вiдповiдна товарна позицiя, не беручи до уваги будь-якi матерiали, що не класифiкуються у данiй групi;

     (c) у тому разi, якщо групи 54 i 55 пов'язанi з будь-якою iншою групою, їх слiд розглядати як єдину групу;

     (d) якщо до групи або до товарної позицiї включенi товари з рiзних текстильних матерiалiв, такi матерiали слiд розглядати як єдиний текстильний матерiал.

     (C) Положення, зазначенi вище у примiтках (А) i (B), застосовуються також для класифiкацiї пряжi, зазначеної нижче у примiтцi до пунктiв 3, 4, 5 або 6.

     3. (А) Крiм виняткiв, передбачених нижче у примiтцi (B), у цьому роздiлi пiд термiном "шпагат, мотузки, канати i троси" слiд розумiти пряжу (однониткову, однокручену або багатокручену):

     (а) з шовкових ниток або шовкових вiдходiв з лiнiйною щiльнiстю понад 20 000 децитексiв;

     (b) iз синтетичних або штучних волокон (включаючи пряжу з двох або бiльше монониток групи 54) з лiнiйною щiльнiстю понад 10 000 децитексiв;

     (c) з конопель або льону:

     (1) полiрованих або лощених волокон з лiнiйною щiльнiстю 1429 децитексiв або бiльше; або

     (2) неполiрованих, нелощених волокон з лiнiйною щiльнiстю понад 20 000 децитексiв;

     (d) з кокосових волокон у три або бiльше жмутiв;

     (e) з iнших рослинних волокон з лiнiйною щiльнiстю понад 20 000 децитексiв; або

     (f) армовану металевою ниткою.

     (B) Винятки:

     (а) пряжа з вовни або iншого волосу тварин та паперова пряжа, крiм пряжi, армованої металевою ниткою;

     (b) джгути iз синтетичних або штучних волокон (група 55) та комплекснi нитки некрученi або крученi менш як 5 скручень на один метр (група 54);

     (c) кетгут з натурального шовку товарної позицiї 5006 та мононитки групи 54;

     (d) металiзованi нитки товарної позицiї 5605; пряжа, армована металевою ниткою, класифiкується згiдно iз зазначеним вище пунктом (А) (f); та

     (e) пряжа синель, позументна нитка та фасонна петельна пряжа товарної позицiї 5606.

     4. (А) Крiм виняткiв, передбачених нижче у примiтцi (B), у групах 50, 51, 52, 54 i 55 термiн "розфасована пряжа для роздрiбної торгiвлi" включає пряжу (однониткову, однокручену або багатокручену):

     (а) на пластинах з картону, котушках, патронах або подiбних носiях масою не бiльш як (включаючи масу носiя, на який намотується пряжа):

     (1) 85 г - для шовкових ниток, шовкових вiдходiв, синтетичних та штучних ниток; або

     (2) 125 г - для iншої пряжi;

     (b) у клубках, пасмах, мотках масою не бiльш як:

     (1) 85 г - для синтетичних або штучних ниток з лiнiйною щiльнiстю менш як 3000 децитексiв, шовкових ниток або шовкових вiдходiв; або

     (2) 125 г - для iншої пряжi з лiнiйною щiльнiстю менш як 2000 децитексiв; або

     (3) 500 г - для iншої пряжi;

     (c) у пасмах або мотках, що складаються з кiлькох менших пасм або моткiв, роздiлених нитками, якi роблять їх незалежними один вiд одного, причому маса кожного з них не повинна перевищувати:

     (1) 85 г - для шовкових ниток, шовкових вiдходiв та синтетичної i штучної пряжi; або

     (2) 125 г - для iншої пряжi.

     (B) Винятки:

     (а) однониткова пряжа з будь-якого текстильного матерiалу, крiм:

     (1) однониткової пряжi з вовни або тонкого волосу тварин, невибiленої; та

     (2) однониткової пряжi з вовни або тонкого волосу тварин, вибiленої, пофарбованої чи вибивної з лiнiйною щiльнiстю бiльш як 5000 децитексiв;

     (b) пряжа однокручена та багатокручена, невибiлена:

     (1) з шовкових ниток або шовкових вiдходiв, розфасована; або

     (2) з iнших текстильних матерiалiв (за винятком пряжi з вовни та тонкого волосу тварин) у мотках або пасмах;

     (c) однокручена або багатокручена пряжа з шовкових ниток та шовкових вiдходiв, вибiлена, пофарбована чи вибивна з лiнiйною щiльнiстю не бiльш як 133 децитекси; та

     (d) однониткова, однокручена та багатокручена пряжа з будь-якого текстильного матерiалу:

     (1) у мотках або пасмах перехресного намотування; або

     (2) намотана на носiях або iншим способом, призначена для текстильної промисловостi (наприклад, у починках, на крутильних патронах, шпулях, конiчних бобiнах, на веретенах або у виглядi коконiв для вишивальних машин).

     5. У товарних позицiях 5204, 5401, 5508 термiн "нитки для шиття" означає однокручену та багатокручену пряжу:

     (а) розфасовану на носiях (наприклад, шпулi, патрони) масою, включаючи масу носiя, не бiльш як 1000 г;

     (b) апретовану для використання як нитки для шиття; та

     (c) з кiнцевою правою круткою "Z".

     6. У цьому роздiлi термiн "пряжа високої мiцностi" означає пряжу, мiцнiсть якої вимiрюється в сН/текс (сантиньютон на текс), що перевищує:

     в однонитковiй пряжi з нейлону або iнших полiамiдiв та полiефiрiв - 60 сН/текс;

     в однокрученiй та багатокрученiй пряжi з нейлону або iнших полiамiдiв та полiефiрiв - 53 сН/текс;

     в однонитковiй, однокрученiй або багатокрученiй пряжi з вiскози - 27 сН/текс.

     7. У цьому роздiлi термiн "готовий" означає:

     (а) вироби розрiзанi, але не у формi квадратiв чи прямокутникiв;

     (b) вироби у закiнченому виглядi, що готовi до використання або можуть бути використанi лише пiсля роздiлення розрiзуванням розподiльних ниток i не потребують зшивання або подальшої обробки (наприклад, рушники, серветки, скатертини, шарфи, ковдри);

     (c) нарiзанi за розмiром та якi мають, принаймнi, один термiчно запаяний край, краї якого явно пiдрубленi або спресованi, та iншi краї, обробленi способом, описаним у будь-якому iншому пiдпунктi цiєї примiтки, але виключаючи вироби, в яких рiзанi краї застереженi вiд розпускання термiчним розрiзанням або iншим простим способом;

     (d) вироби, краї яких пiдрубленi або мають пружок, або з вузликовою бахромою, за винятком тканих виробiв, краї яких обметанi чи обробленi iншим простим способом;

     (e) вироби, викроєнi за будь-якою формою та краї яких обробленi шляхом висмикування ниток;

     (f) вироби зшитi, склеєнi або iнакше зiбранi (за винятком окремих виробiв, що складаються з двох або бiльше полотен того самого матерiалу, зшитих край у край, та виробiв, що складаються з двох або бiльше частин, якi накладаються одна на одну по всiй поверхнi та таким чином поєднанi мiж собою, з м'якою прокладкою або без неї);

     (g) вироби в'язанi будь-яким способом за формою, що представленi у виглядi окремих виробiв або у виглядi кiлькох поєднаних виробiв.

     8. До груп 50 - 60:

     (а) до груп 50 - 55 i 60, а також, якщо не передбачене iнше, до груп 56 - 59 не включаються товари, виготовленi згiдно з вимогами, зазначеними в примiтцi 7; i

     (b) до груп 50 - 55 i 60 не включаються товари груп 56 - 59.

     9. До груп 50 - 55 включаються також тканини, що складаються з шарiв паралельних текстильних ниток, накладених одна на одну пiд гострими або прямими кутами. Цi шари з'єднанi мiж собою у мiсцях перетину ниток за допомогою клею або термоз'єднуванням.

     10. Еластичнi вироби, що складаються з текстильних матерiалiв у поєднаннi з гумовими нитками, класифiкуються у цьому роздiлi.

     11. У цьому роздiлi термiн "просоченi" включає також обробку методом занурювання.

     12. У цьому роздiлi термiн "полiамiди" включає також "арамiди".

     13. У цьому роздiлi та у вiдповiдних випадках в УКТ ЗЕД термiн "еластомiрнi нитки" означає комплекснi нитки (включаючи мононитки) з синтетичних текстильних матерiалiв, вiдмiннi вiд текстурованих ниток, якi не рвуться пiд час розтягування в три рази порiвняно з їх попередньою довжиною та якi пiд час розтягування у два рази порiвняно з їх попередньою довжиною за 5 хвилин можуть повернутися до довжини, що не перевищує в 1,5 раза їх попередню довжину.

     14. Якщо контекстом не передбачено iнше, предмети одягу з текстильних матерiалiв, що належать до рiзних товарних позицiй, слiд класифiкувати у вiдповiдних товарних позицiях, навiть коли предмети одягу подано у наборах для роздрiбної торгiвлi. У цiй примiтцi термiн "предмети одягу з текстильних матерiалiв" означає предмети одягу, зазначенi у товарних позицiях 6101 - 6114 i 6201 - 6211.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У цьому роздiлi та у вiдповiдних випадках в УКТ ЗЕД наведенi нижче термiни означають:

     (a) невибiлена пряжа:

     (1) що має натуральний колiр волокон, з яких вона складається, не пiддавалася вибiлюванню, фарбуванню (у масi або не у масi) або вибиванню; або

     (2) що має невизначений колiр (сурова), вироблена з розпушеної сировини.

     Така пряжа може бути оброблена безколiрним апретом або нестiйким барвником, який зникає пiсля звичайного прання з милом, а iз синтетичних або штучних волокон - оброблена у масi матувальним засобом (наприклад дiоксидом титану);

     (b) вибiлена пряжа:

     (1) що пройшла процес вибiлювання, вироблена з вибiлених волокон або, якщо не передбачене iнше, пофарбована у бiлий колiр (у масi або не у масi) або оброблена бiлим апретом;

     (2) що складається iз сумiшi невибiлених та вибiлених волокон; або

     (3) однокручена або багатокручена пряжа, яка складається з невибiлених та вибiлених ниток;

     (c) кольорова пряжа (фарбована або вибивна):

     (1) пофарбована (у масi або не у масi) у колiр, крiм бiлого або нестiйкого кольору, а також вибивна або вироблена з фарбованого чи вибивного волокна;

     (2) що складається iз сумiшi волокон, пофарбованих у рiзнi кольори, або з сумiшi невибiлених чи вибiлених волокон з фарбованими волокнами (пряжа двоколiрна або меланжева) або вибивна пряжа в один або кiлька кольорiв через вiдстанi для створення iлюзiї крапок;

     (3) одержана з вибивної стрiчки або рiвницi; або

     (4) однокручена або багатокручена пряжа, що складається з невибiленої чи вибiленої пряжi та фарбованої пряжi.

     Наведенi вище визначення застосовуються також, mutatis mutandis, щодо монониток, стрiчкових або аналогiчних ниток групи 54;

     (d) тканини невибiленi (суровi):

     виробленi з невибiленої пряжi i не пiдданi вибiлюванню, фарбуванню або вибиванню. Цi тканини можуть бути обробленi безколiрним апретом або нестiйким барвником;

     (e) тканини вибiленi:

     (1) вибiленi або, якщо не передбачено iнше, пофарбованi у бiлий колiр, або обробленi бiлим апретом, у куску;

     (2) виробленi з вибiленої пряжi; або

     (3) виробленi з невибiленої (сурової) та вибiленої пряжi;

     (f) тканини пофарбованi:

     (1) пофарбованi в один колiр, крiм бiлого (якщо не передбачено iнше), або обробленi кольоровим, крiм бiлого, апретом (якщо не передбачено iнше), у куску; або

     (2) виробленi з однотонної пофарбованої пряжi;

     (g) тканини з пряжi рiзних кольорiв (крiм вибивних):

     (1) виробленi з пряжi рiзних кольорiв або рiзних вiдтiнкiв одного кольору (крiм натурального кольору волокна, з якого вони виробленi);

     (2) виробленi з невибiленої (сурової) або вибiленої пряжi та пофарбованої пряжi; або

     (3) виробленi з двоколiрної або меланжевої пряжi.

     (У всiх випадках нитки, що формують пружок або кiнець полотна, не беруться до уваги);

     (h) тканини вибивнi:

     Тканини вибивнi у куску, незалежно вiд того, виробленi вони з пряжi рiзних кольорiв чи нi.

     (До вибивних тканин належать також тканини, малюнок яких зроблено пензлем, щiткою або пульверизатором за допомогою трафарету чи iз застосуванням методу флокування або методу батик).

     Мерсеризацiя не впливає на класифiкацiю пряжi або тканин згiдно iз зазначеними визначеннями.

     Визначення, наведенi вище у примiтках до товарних пiдпозицiй (d) - (h), пiд час внесення вiдповiдних змiн застосовуються також до трикотажних полотен машинного або ручного в'язання;

     (ij) тканини полотняного переплетення:

     тканини, у структурi яких кожна утокова нитка проходить почергово над i пiд послiдовними нитками основи i, у свою чергу, кожна нитка основи проходить послiдовно над i пiд утоковими нитками.

     2. (А) Вироби груп 56 - 63 з вмiстом двох або бiльше текстильних матерiалiв розглядаються як вироби, що повнiстю складаються з того текстильного матерiалу, який слiд вибрати згiдно з примiткою 2 до цього роздiлу для класифiкацiї виробiв груп 50 - 55 або товарної позицiї 5809, що складаються з однакових текстильних матерiалiв.

     (B) Пiд час застосування цього правила:

     (а) у деяких випадках береться до уваги лише частина, що визначає класифiкацiю вiдповiдно до правила 3 Основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв;

     (b) до уваги не береться фонова (ґрунтова) тканина, якщо текстильнi вироби складаються з фонової (ґрунтової) тканини та мають ворсову або петельну поверхню;

     (с) у разi вишивок товарної позицiї 5810 та виробiв з них до уваги береться тiльки фонова (ґрунтова) тканина. Однак, якщо вишивка не має явно визначеного фону, вироби з неї слiд класифiкувати згiдно з нитками для вишивання.

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiни "що використовуються(ється) для промислового складання моторних транспортних засобiв" та "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовуються лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв, зазначених у товарних позицiях 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 50
Шовк

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування   2 5 -
5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений)   2 5 -
5003 00 00 00 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи)   1 5 -
5004 00 Нитки шовковi (крiм пряжi з шовкових вiдходiв), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
5004 00 10 00 - невибiлена (сурова), мита або вибiлена   2 5 -
5004 00 90 00 - iнша   1 5 -
5005 00 Пряжа з шовкових вiдходiв, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5005 00 10 00 - невибiлена (сурова), мита або вибiлена   2 5 -
5005 00 90 00 - iнша   2 5 -
5006 00 Нитки шовковi та пряжа з шовкових вiдходiв, розфасованi для роздрiбної торгiвлi; кетгут з натурального шовку:        
5006 00 10 00 - нитки шовковi   2 5 -
5006 00 90 00 - пряжа з шовкових гребеневих пачосiв або iнших шовкових вiдходiв; кетгут з натурального шовку   2 5 -
5007 Тканини з шовкових ниток або з шовкових вiдходiв:        
5007 10 00 00 - тканини з шовкових гребеневих пачосiв   1 5 м2
5007 20 - iншi тканини з вмiстом шовкових ниток або шовкових вiдходiв не менш як 85 мас.%, крiм шовкових гребеневих пачосiв (бурети):        
  - - креповi тканини:        
5007 20 11 00 - - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi   2 5 м2
5007 20 19 00 - - - iншi   2 5 м2
  - - епонж, хабутай, хонан, чесуча, кора та аналогiчнi далекосхiднi тканини, виробленi повнiстю з шовкових ниток (не змiшаних з гребеневими шовковими пачосами, iншими шовковими вiдходами або iншими текстильними матерiалами):        
5007 20 21 00 - - - полотняного переплетення, невибiленi та якi не пiддавалися подальшiй обробцi, крiм миття   2 5 м2
  - - - iншi:        
5007 20 31 00 - - - - полотняного переплетення   2 5 м2
5007 20 39 00 - - - - iншi   2 5 м2
  - - iншi:        
5007 20 41 00 - - - прозорi тканини (ажурного переплетення)   2 5 м2
  - - - iншi:        
5007 20 51 00 - - - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi   1 5 м2
5007 20 59 00 - - - - пофарбованi   1 5 м2
  - - - - з пряжi рiзних кольорiв:        
5007 20 61 00 - - - - - завширшки понад 57 см, але не бiльш як 75 см   2 5 м2
5007 20 69 00 - - - - - iншi   1 5 м2
5007 20 71 00 - - - - вибивнi   2 5 м2
5007 90 - iншi тканини:        
5007 90 10 00 - - невибiленi (суровi), митi або вибiленi   2 5 м2
5007 90 30 00 - - фарбованi   2 5 м2
5007 90 50 00 - - з пряжi рiзних кольорiв   2 5 м2
5007 90 90 00 - - вибивнi   1 5 м2

 

Група 51
Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу

     Примiтка:

     1. У всiх роздiлах УКТ ЗЕД:

     (а) термiн "вовна" означає вовну овець або ягнят;

     (b) термiн "тонкий волос тварин" означає волос альпаки, лами, вiкуньї, верблюда (включаючи одногорбого верблюда), яка, ангорських, тибетських, кашмiрських або аналогiчних порiд кiз (за винятком звичайних кiз), кролика (включаючи ангорського), зайця, бобра, нутрiї, ондатри;

     (с) термiн "грубий волос" означає волос тварин, не зазначених вище, за винятком волосу i щетини, якi використовуються для виготовлення щiток (товарна позицiя 0502), та кiнського волосу (товарна позицiя 0511).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5101 Вовна, не пiддана кардо- або гребенечесанню:        
  - немита, включаючи вовну миту в рунi:        
5101 11 00 00 - - вовна стрижена   0 5 -
5101 19 00 00 - - iнша   0 5 -
  - мита, некарбонiзована:        
5101 21 00 00 - - вовна стрижена   0 5 -
5101 29 00 00 - - iнша   0 5 -
5101 30 00 00 - карбонiзована   0 5 -
5102 Волос тварин, тонкий чи грубий, не пiдданий кардо- або гребенечесанню:        
  - тонкий волос тварин:        
5102 11 00 00 - - кашмiрських кiз   0 10 -
5102 19 - - iнший:        
5102 19 10 00 - - - ангорського кролика   0 10 -
5102 19 30 00 - - - альпаки, лами чи вiкуньї   0 10 -
5102 19 40 00 - - - верблюда (включаючи одногорбого верблюда) чи яка або кiз ангорської, тибетської або аналогiчних порiд   0 10 -
5102 19 90 00 - - - кролика (крiм ангорського кролика), зайця, бобра, нутрiї або ондатри   0 10 -
5102 20 00 00 - грубий волос тварин   0 10 -
5103 Вiдходи вовни або тонкого чи грубого волосу тварин, включаючи вiдходи вiд прядiння, за винятком розскубаної сировини:        
5103 10 - пачоси вовни чи тонкого волосу тварин:        
5103 10 10 00 - - некарбонiзованi   0 5 -
5103 10 90 00 - - карбонiзованi   0 5 -
5103 20 00 00 - iншi вiдходи вовни або тонкого волосу тварин   0 5 -
5103 30 00 00 - вiдходи грубого волосу тварин   0 5 -
5104 00 00 00 Розскубана сировина з вовни або тонкого чи грубого волосу тварин   0 5 -
5105 Вовна та тонкий чи грубий волос тварин, кардо- або гребенечесанi (включаючи гребенечесану вовну, у вiдрiзках):        
5105 10 00 00 - вовна кардочесана   0 2 -
  - вовна гребенечесана:        
5105 21 00 00 - - вовна гребенечесана, у вiдрiзках   0 2 -
5105 29 00 00 - - iнша   0 2 -
  - тонкий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний:        
5105 31 00 00 - - кашмiрських кiз   0 2 -
5105 39 00 00 - - iнший   0 2 -
5105 40 00 00 - грубий волос тварин, кардо- чи гребенечесаний   0 2 -
5106 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5106 10 - з вмiстом вовни 85 мас.% чи бiльше:        
5106 10 10 00 - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5106 10 90 00 - - iнша   0 5 -
5106 20 - з вмiстом вовни менш як 85 мас.%:        
5106 20 10 00 - - з вмiстом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас.% чи бiльше   0 5 -
  - - iнша:        
5106 20 91 00 - - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5106 20 99 00 - - - iнша   0 5 -
5107 Пряжа з вовни гребенечесаної, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5107 10 - з вмiстом вовни 85 мас.% чи бiльше:        
5107 10 10 00 - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5107 10 90 00 - - iнша   0 5 -
5107 20 - з вмiстом вовни менш як 85 мас.%:        
  - - з вмiстом вовни i тонкого волосу тварин 85 мас.% чи бiльше:        
5107 20 10 00 - - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5107 20 30 00 - - - iнша   0 5 -
  - - iнша:        
  - - - змiшана, головним чином або винятково iз синтетичними штапельними волокнами:        
5107 20 51 00 - - - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5107 20 59 00 - - - - iнша   0 5 -
  - - - змiшана по-iншому:        
5107 20 91 00 - - - - невибiлена (сурова)   0 5 -
5107 20 99 00 - - - - iнша   0 5 -
5108 Пряжа з тонкого волосу тварин кардо- чи гребенечесаного, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5108 10 - кардочесана:        
5108 10 10 00 - - невибiлена (сурова)   1 5 -
5108 10 90 00 - - iнша   1 5 -
5108 20 - гребенечесана:        
5108 20 10 00 - - невибiлена (сурова)   1 5 -
5108 20 90 00 - - iнша   1 5 -
5109 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5109 10 - з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або бiльше:        
5109 10 10 00 - - у клубках, мотках або пасмах масою понад 125 г, але не бiльш як 500 г   1 15 -
5109 10 90 00 - - iнша   1 15 -
5109 90 00 00 - iнша   1 15 -
5110 00 00 00 Пряжа з грубого волосу тварин чи кiнського волосу (включаючи позументнi нитки з кiнського волосу), розфасована або не розфасована для роздрiбної торгiвлi   2 5 -
5111 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого волосу тварин:        
  - з вмiстом вовни чи тонкого волосу тварин 85 мас.% або бiльше:        
5111 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2   0 10 м2
5111 19 00 00 - - iншi   0 10 м2
5111 20 00 00 - iншi змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток   0 10 м2
5111 30 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон:        
5111 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2   0 10 м2
5111 30 80 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2   0 10 м2
5111 90 - iншi:        
5111 90 10 00 - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.%   0 10 м2
  - - iншi:        
5111 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 300 г/м2   0 10 м2
5111 90 98 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 300 г/м2   0 10 м2
5112 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного тонкого волосу тварин:        
  - з вмiстом вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або бiльше:        
5112 11 00 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2   0 10 м2
5112 19 00 00 - - iншi   0 10 м2
5112 20 00 00 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних ниток   0 10 м2
5112 30 - iншi, змiшанi тканини з доданням головним чином або винятково синтетичних чи штучних штапельних волокон:        
5112 30 10 00 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2   0 10 м2
5112 30 80 00 - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2   0 10 м2
5112 90 - iншi:        
5112 90 10 00 - - iз загальним вмiстом текстильних матерiалiв групи 50 понад 10 мас.%   0 10 м2
  - - iншi:        
5112 90 91 00 - - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2   0 10 м2
5112 90 98 00 - - - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2   0 10 м2
5113 00 00 00 Тканини з грубого волосу тварин чи кiнського волосу   5 20 м2

 

Група 52
Бавовна

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     1. У товарних пiдпозицiях 5209 42 i 5211 42 термiн "денiм (тканини джинсовi)" означає тканину з пряжi рiзних кольорiв iз саржевим переплетенням трьох або чотирьох ниток, включаючи ламану саржу, з основними нитками одного кольору та утоковими нитками, якi можуть бути невибiленими (суровими), вибiленими, пофарбованими у сiрий колiр або у колiр свiтлiший, нiж колiр основи.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5201 00 Бавовна, не пiддана кардо- та гребенечесанню:        
5201 00 10 00 - гiгроскопiчна або вибiлена   0 0 -
5201 00 90 00 - iнша   0 0 -
5202 Вiдходи бавовни (включаючи вiдходи вiд прядiння або розщипану сировину):        
5202 10 00 00 - вiдходи вiд прядiння (включаючи путанку)   1 10 -
  - iншi:        
5202 91 00 00 - - розщипана сировина   0 10 -
5202 99 00 00 - - iншi   1 10 -
5203 00 00 00 Бавовна, пiддана кардо- чи гребенечесанню   5 10 -
5204 Нитки бавовнянi швейнi, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
  - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
5204 11 00 00 - - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше   4 10 -
5204 19 00 00 - - iншi   4 10 -
5204 20 00 00 - розфасованi для роздрiбної торгiвлi   1 10 -
5205 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток) з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
  - пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню:        
5205 11 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера):        
5205 11 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 11 00 90 - - - iнша   1 15 -
5205 12 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):        
5205 12 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 12 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 13 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):        
5205 13 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 13 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 14 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера):        
5205 14 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 14 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 15 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 (вище 80 метричного номера):        
5205 15 10 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера):        
5205 15 10 10 - - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 15 10 90 - - - - iнша   1 15 -
5205 15 90 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):        
5205 15 90 10 - - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 15 90 90 - - - - iнша   1 15 -
  - пряжа однониткова з волокон, пiдданих гребенечесанню:        
5205 21 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера):        
5205 21 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 21 00 90 - - - iнша   1 15 -
5205 22 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера):        
5205 22 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 22 00 90 - - - iнша   4 20 -
5205 23 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера):        
5205 23 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 23 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 24 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера):        
5205 24 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 24 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 26 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера):        
5205 26 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 26 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 27 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера):        
5205 27 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 27 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 28 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера):        
5205 28 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 28 00 90 - - - iнша   1 15 -
  - пряжа багатокручена або однокручена з волокон, не пiдданих гребенечесанню:        
5205 31 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 31 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 31 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 32 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 32 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 32 00 90 - - - iнша   1 15 -
5205 33 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 33 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 33 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 34 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 34 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 34 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 35 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 35 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
  - - - iнша:        
5205 35 00 91 - - - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 83,33 децитекса (вище 80, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi)   4 15 -
5205 35 00 99 - - - - iнша   1 15 -
  - пряжа багатокручена та однокручена з волокон, пiдданих гребенечесанню:        
5205 41 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 41 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 41 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 42 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 42 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 42 00 90 - - - iнша   1 15 -
5205 43 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 43 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 43 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 44 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 44 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 44 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 46 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125, але не менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не вище 94 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 46 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 46 00 90 - - - iнша   1 15 -
5205 47 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 106,38, але не менш як 83,33 децитекса (вище 94, але не вище 120 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 47 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 47 00 90 - - - iнша   4 15 -
5205 48 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 83,33 децитекса (вище 120 метричного номера для однониткової пряжi):        
5205 48 00 10 - - - пряжа кручена з коефiцiєнтом скрученостi не бiльш як 38 для виробництва трикотажного полотна та iнших трикотажних виробiв   0,1 15 -
5205 48 00 90 - - - iнша   4 15 -
5206 Пряжа бавовняна (крiм ниток для шиття) з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
  - пряжа однониткова, з волокон, не пiдданих гребенечесанню:        
5206 11 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера)   0 5 -
5206 12 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)   0 5 -
5206 13 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)   0 5 -
5206 14 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера)   0 5 -
5206 15 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера)   0 5 -
  - пряжа однониткова з волокон, пiдданих гребенечесанню:        
5206 21 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера)   0 5 -
5206 22 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера)   0 5 -
5206 23 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера)   0 5 -
5206 24 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера)   0 5 -
5206 25 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера)   0 5 -
  - пряжа однокручена чи багатокручена з волокон, не пiдданих гребенечесанню:        
5206 31 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 32 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 33 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 34 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 35 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
  - пряжа однокручена або багатокручена, пiддана гребенечесанню:        
5206 41 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi 714,29 децитекса або бiльше (не вище 14 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 42 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не вище 43 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 43 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 232,56, але не менш як 192,31 децитекса (вище 43, але не вище 52 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 44 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 192,31, але не менш як 125 децитексiв (вище 52, але не вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5206 45 00 00 - - з лiнiйною щiльнiстю для однониткової пряжi менш як 125 децитексiв (вище 80 метричного номера для однониткової пряжi)   0 5 -
5207 Пряжа бавовняна (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5207 10 00 00 - з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше   0 5 -
5207 90 00 00 - iншi   0 5 -
5208 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:        
  - невибiленi (суровi):        
5208 11 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2:        
5208 11 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв   1 20 м2
5208 11 90 00 - - - iншi   5 20 м2
5208 12 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:        
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:        
5208 12 16 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 12 16 10 - - - - - не бiльш як 115 см   2 20 м2
5208 12 16 20 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см   1 20 м2
5208 12 16 90 - - - - - понад 145 см   5 20 м2
5208 12 19 00 - - - - понад 165 см   5 20 м2
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:        
5208 12 96 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 12 96 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см   5 20 м2
5208 12 96 90 - - - - - iншi   1 20 м2
5208 12 99 00 - - - - понад 165 см   1 20 м2
5208 13 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   1 20 м2
5208 19 00 00 - - iншi тканини   5 20 м2
  - вибiленi:        
5208 21 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2:        
5208 21 10 00 - - - тканини для виготовлення медичних перев'язувальних матерiалiв   1 20 м2
5208 21 90 00 - - - iншi   1 20 м2
5208 22 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:        
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:        
5208 22 16 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 22 16 10 - - - - - понад 115 см, але не бiльш як 145 см   5 20 м2
5208 22 16 90 - - - - - iншi   2 20 м2
5208 22 19 00 - - - - понад 165 см   5 20 м2
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:        
5208 22 96 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 22 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см   1 20 м2
5208 22 96 90 - - - - - понад 115 см   2 20 м2
5208 22 99 00 - - - - понад 165 см   1 20 м2
5208 23 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5208 29 00 00 - - iншi тканини   5 20 м2
  - пофарбованi:        
5208 31 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2   2 20 м2
5208 32 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:        
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2 та завширшки:        
5208 32 16 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 32 16 10 - - - - - не бiльш як 145 см   5 20 м2
5208 32 16 90 - - - - - понад 145 см   0 10 м2
5208 32 19 00 - - - - понад 165 см   0 10 м2
  - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2 та завширшки:        
5208 32 96 - - - - не бiльш як 165 см:        
5208 32 96 10 - - - - - не бiльш як 115 см   1 20 м2
5208 32 96 90 - - - - - понад 115 см   0 10 м2
5208 32 99 00 - - - - понад 165 см   0 10 м2
5208 33 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5208 39 00 00 - - iншi тканини   2 20 м2
  - з пряжi рiзних кольорiв:        
5208 41 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2   5 20 м2
5208 42 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2   0 10 м2
5208 43 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5208 49 00 00 - - iншi тканини   5 20 м2
  - вибивнi:        
5208 51 00 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 100 г/м2   1 20 м2
5208 52 00 - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2:        
5208 52 00 10 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 100 г/м2, але не бiльш як 130 г/м2   5 20 м2
5208 52 00 90 - - - полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю понад 130 г/м2   1 20 м2
5208 59 - - iншi тканини:        
5208 59 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5208 59 90 00 - - - iншi   2 20 м2
5209 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:        
  - невибiленi (суровi):        
5209 11 00 00 - - полотняного переплетення   5 20 м2
5209 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5209 19 00 00 - - iншi тканини   1 20 м2
  - вибiленi:        
5209 21 00 00 - - полотняного переплетення   5 20 м2
5209 22 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5209 29 00 00 - - iншi тканини   2 20 м2
  - пофарбованi:        
5209 31 00 00 - - полотняного переплетення   8 20 м2
5209 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5209 39 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - з пряжi рiзних кольорiв:        
5209 41 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5209 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi)   5 20 м2
5209 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5209 49 00 - - iншi тканини:        
5209 49 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см   0 10 м2
5209 49 00 90 - - - iншi   5 20 м2
  - вибивнi:        
5209 51 00 00 - - полотняного переплетення   1 20 м2
5209 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   2 20 м2
5209 59 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
5210 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:        
  - невибiленi (суровi):        
5210 11 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5210 19 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - вибiленi:        
5210 21 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5210 29 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - пофарбованi:        
5210 31 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5210 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5210 39 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - з пряжi рiзних кольорiв:        
5210 41 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5210 49 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - вибивнi:        
5210 51 00 00 - - полотняного переплетення   0 10 м2
5210 59 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
5211 Тканини бавовнянi з вмiстом бавовни менш як 85 мас.%, змiшанi головним чином або винятково iз синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:        
  - невибiленi (суровi):        
5211 11 00 00 - - полотняного переплетення   1 20 м2
5211 12 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5211 19 00 00 - - iншi тканини   1 20 м2
5211 20 00 00 - вибiленi   5 20 м2
  - пофарбованi:        
5211 31 00 00 - - полотняного переплетення   5 20 м2
5211 32 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   5 20 м2
5211 39 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - з пряжi рiзних кольорiв:        
5211 41 00 00 - - полотняного переплетення   5 20 м2
5211 42 00 00 - - денiм (тканини джинсовi)   5 20 м2
5211 43 00 00 - - iншi тканини саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   1 20 м2
5211 49 - - iншi тканини:        
5211 49 10 - - - тканини жакардовi:        
5211 49 10 10 - - - - тик для матрацiв   5 20 м2
5211 49 10 90 - - - - iншi   0 10 м2
5211 49 90 00 - - - iншi   5 20 м2
  - вибивнi:        
5211 51 00 00 - - полотняного переплетення   5 20 м2
5211 52 00 00 - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   1 20 м2
5211 59 00 00 - - iншi тканини   5 20 м2
5212 Iншi тканини бавовнянi:        
  - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2:        
5212 11 - - невибiленi (суровi):        
5212 11 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 11 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 12 - - вибiленi:        
5212 12 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 12 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 13 - - пофарбованi:        
5212 13 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 13 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 14 - - з пряжi рiзних кольорiв:        
5212 14 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 14 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 15 - - вибивнi:        
5212 15 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 15 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
  - з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2:        
5212 21 - - невибiленi (суровi):        
5212 21 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 21 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 22 - - вибiленi:        
5212 22 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 22 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 23 - - пофарбованi:        
5212 23 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 23 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 24 - - з пряжi рiзних кольорiв:        
5212 24 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 24 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2
5212 25 - - вибивнi:        
5212 25 10 00 - - - змiшанi головним чином або винятково з льоном   0 10 м2
5212 25 90 00 - - - змiшанi по-iншому   0 10 м2

 

Група 53
Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi

     Додаткова примiтка:

     1. (А) Беручи до уваги винятки, передбаченi у примiтцi 1 (B), у товарних пiдкатегорiях 5306 10 90 00, 5306 20 90 00 та 5308 20 90 00 термiн "розфасована для роздрiбної торгiвлi" означає пряжу (однониткову, однокручену або багатокручену), розфасовану:

     (а) у клубках або на пластинках з картону, котушках, патронах чи подiбних носiях масою (включаючи масу носiя) не бiльш як 200 г;

     (b) у пасмах або мотках масою не бiльш як 125 г;

     (c) у пасмах або мотках, якi складаються з кiлькох менших пасм або моткiв, роздiлених нитками, що роблять пасма та мотки незалежними один вiд одного, причому масою кожного з цих менших пасм чи моткiв не бiльш як 125 г.

     (B) Винятки:

     (а) пряжа, однокручена або багатокручена, невибiлена (сурова), у пасмах чи мотках;

     (b) пряжа однокручена або багатокручена, розфасована:

     (1) у пасмах або мотках перехресного намотування; або

     (2) намотана на носiї або iншим способом, що свiдчить про її використання у текстильнiй промисловостi (наприклад, на крутильних патронах, у починках, у конiчних бобiнах або на веретенах, або у виглядi кокона для вишивальних машин).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; пачоси та вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину):        
5301 10 00 00 - волокно лляне, необроблене або вимочений льон   0 10 -
  - волокно лляне м'яте, тiпане, чесане або оброблене iншим способом, але непрядене:        
5301 21 00 00 - - м'яте або тiпане   1 2 -
5301 29 00 00 - - iнше   1 2 -
5301 30 00 - пачоси та вiдходи льону:        
5301 30 00 10 - - пачоси   1 20 -
5301 30 00 90 - - вiдходи льону   0 10 -
5302 Волокно конопляне (Сannabis sativa L.), необроблене або оброблене, але непрядене; пачоси та вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину):        
5302 10 00 00 - волокно конопляне необроблене або вимочене   1 20 -
5302 90 00 00 - iнше   2 20 -
5303 Волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна (за винятком волокон льону, коноплi та рами) необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи таких волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину):        
5303 10 00 00 - волокно джутове та iншi луб'янi текстильнi волокна, необробленi або вимоченi   0 5 -
5303 90 00 00 - iнше   0 5 -
[5304]          
5305 00 00 00 Волокна кокосовi, абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee), рами та iншi рослиннi текстильнi волокна, в iншому мiсцi не зазначенi, необробленi або обробленi, але непряденi; пачоси та вiдходи цих волокон (включаючи прядильнi вiдходи та обтiпану сировину)   0 5 -
5306 Пряжа лляна:        
5306 10 - однониткова:        
  - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5306 10 10 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 833,3 децитекса або бiльше (але не вище 12 метричного номера)   1 15 -
5306 10 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 833,3, але не менш як 277,8 децитекса (вище 12, але не вище 36 метричного номера)   2 15 -
5306 10 50 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера)   2 15 -
5306 10 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi   1 15 -
5306 20 - однокручена або багатокручена:        
5306 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi   1 15 -
5306 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi   2 15 -
5307 Пряжа з джутового або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303:        
5307 10 00 - однониткова:        
5307 10 00 10 - - з джутового волокна з лiнiйною щiльнiстю 1000 децитексiв або менше (10 метричний номер або вище)   0 2 -
5307 10 00 20 - - iнша з джутового волокна   0 5 -
5307 10 00 90 - - з iнших текстильних луб'яних волокон   0 5 -
5307 20 00 00 - однокручена або багатокручена   0 5 -
5308 Пряжа з iнших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова:        
5308 10 00 00 - пряжа з кокосових волокон   0 5 -
5308 20 - пряжа з волокон коноплi (Сannabis sativa L.):        
5308 20 10 00 - - не розфасована для роздрiбної торгiвлi   2 5 -
5308 20 90 00 - - розфасована для роздрiбної торгiвлi   2 5 -
5308 90 - iнша:        
  - - пряжа з волокон рами:        
5308 90 12 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 277,8 децитекса або бiльше (не вище 36 метричного номера)   2 5 -
5308 90 19 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю менш як 277,8 децитекса (вище 36 метричного номера)   2 5 -
5308 90 50 00 - - пряжа паперова   2 5 -
5308 90 90 00 - - iнша   2 5 -
5309 Тканини з льону:        
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше волокон льону:        
5309 11 - - невибiленi (суровi) або вибiленi:        
5309 11 10 00 - - - невибiленi (суровi)   5 10 м2
5309 11 90 00 - - - вибiленi   5 20 м2
5309 19 00 00 - - iншi   5 20 м2
  - з вмiстом менш як 85 мас.% волокон льону:        
5309 21 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi:        
5309 21 00 10 - - - невибiленi (суровi)   1 20 м2
5309 21 00 90 - - - вибiленi   5 20 м2
5309 29 00 00 - - iншi   5 20 м2
5310 Тканини з джутових або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303:        
5310 10 - невибiленi (суровi):        
5310 10 10 00 - - завширшки не бiльш як 150 см   4 10 м2
5310 10 90 00 - - завширшки понад 150 см   4 10 м2
5310 90 00 00 - iншi   4 10 м2
5311 00 Тканини з iнших рослинних текстильних волокон; тканини з паперової пряжi:        
5311 00 10 00 - з волокон рами   5 10 м2
5311 00 90 00 - iншi   5 10 м2

 

Група 54
Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв

     Примiтки:

     1. В УКТ ЗЕД термiн "волокна синтетичнi або штучнi" означає штапельнi волокна та нитки з органiчних полiмерiв, одержаних пiд час одного з таких виробничих процесiв:

     (а) полiмеризацiї органiчних мономерiв для виробництва таких полiмерiв як полiамiди, полiефiри, полiолефiни чи полiуретани або хiмiчної модифiкацiї полiмерiв, утворених за допомогою цього процесу (наприклад, полiвiнiловий спирт, отриманий внаслiдок гiдролiзу полiвiнiлацетату); або

     (b) розчинення або хiмiчних перетворень природних органiчних полiмерiв (наприклад целюлози) для отримання таких полiмерiв, як мiдно-амiачне чи вiскозне волокно, або хiмiчної модифiкацiї природних органiчних полiмерiв (наприклад, целюлози, казеїну та iнших протеїнiв або альгiнової кислоти) для отримання таких полiмерiв, як ацетат целюлози або альгiнати.

     Термiни "синтетичнi" та "штучнi", що застосовуються до волокон, означають: синтетичнi - волокна, визначенi у пунктi (а); штучнi - у пунктi (b). Пласкi та аналогiчнi нитки товарної позицiї 5404 або 5405 не вважаються синтетичними або штучними волокнами.

     Термiни "синтетичнi" та "штучнi" застосовуються у тому самому значеннi i до термiна "текстильнi матерiали".

     2. До товарних позицiй 5402 та 5403 не включаються джгути iз синтетичних або штучних ниток, що класифiкуються у групi 55.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5401 Нитки швейнi iз синтетичних або штучних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
5401 10 - iз синтетичних волокон:        
  - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
  - - - нитки армованi:        
5401 10 12 00 - - - - нитки з полiефiрiв, обплетенi бавовняними волокнами   0 10 -
5401 10 14 00 - - - - iншi   0 10 -
  - - - iншi:        
5401 10 16 00 - - - - нитки текстурованi   0 10 -
5401 10 18 00 - - - - iншi   0 10 -
5401 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5401 20 - iз штучних волокон:        
5401 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5401 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5402 Нитки комплекснi синтетичнi (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи синтетичнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв:        
  - нитки високомiцнi з нейлону або iнших полiамiдiв, текстурованi та нетекстурованi:        
5402 11 00 00 - - з арамiдiв   0 10 -
5402 19 00 00 - - iншi   0 10 -
5402 20 00 00 - нитки високомiцнi з полiефiрiв, текстурованi та нетекстурованi   0 10 -
  - нитки текстурованi:        
5402 31 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 50 тексiв або менше   0 10 -
5402 32 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки понад 50 тексiв   0 10 -
5402 33 00 00 - - з полiефiрiв   0 10 -
5402 34 00 00 - - з полiпропiлену   0 10 -
5402 39 00 00 - - iншi   0 10 -
  - iншi нитки, однонитковi, некрученi або крученi, не бiльш як 50 скр/м:        
5402 44 00 00 - - еластомiрнi   0 10 -
5402 45 00 00 - - iншi, з нейлону або iнших полiамiдiв   0 10 -
5402 46 00 00 - - iншi, з полiефiрiв частково орiєнтованих   0 10 -
5402 47 00 00 - - iншi, з полiефiрiв   0 10 -
5402 48 00 00 - - iншi, з полiпропiлену   0 10 -
5402 49 00 00 - - iншi   0 10 -
  - iншi нитки, однонитковi, крученi, понад 50 скр/м:        
5402 51 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв   0 10 -
5402 52 00 00 - - з полiефiрiв   0 10 -
5402 53 00 00 - - з полiпропiлену   0 10 -
5402 59 00 00 - - iншi   0 10 -
  - iншi нитки, однокрученi та багатокрученi:        
5402 61 00 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв   0 10 -
5402 62 00 00 - - з полiефiрiв   0 10 -
5402 63 00 00 - - з полiпропiлену   0 10 -
5402 69 00 00 - - iншi   0 10 -
5403 Нитки комплекснi з штучних волокон (крiм швейних ниток), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi, включаючи штучнi мононитки з лiнiйною щiльнiстю менш як 67 децитексiв:        
5403 10 00 00 - нитки високомiцнi з вiскози   0 10 -
  - iншi нитки, однонитковi:        
5403 31 00 00 - - з вiскози, некрученi або крученi, не бiльш як 120 скр/м   0 10 -
5403 32 00 00 - - з вiскози, крученi понад 120 скр/м   0 10 -
5403 33 00 00 - - з ацетатцелюлози   0 10 -
5403 39 00 00 - - iншi   0 10 -
  - iншi нитки, однокрученi або багатокрученi:        
5403 41 00 00 - - з вiскози   0 10 -
5403 42 00 00 - - з ацетатцелюлози   0 10 -
5403 49 00 00 - - iншi   0 10 -
5404 Мононитки синтетичнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад штучна соломка) iз синтетичних текстильних матерiалiв завширшки не бiльш як 5 мм:        
  - мононитки:        
5404 11 00 00 - - еластомiрнi   0 10 -
5404 12 00 00 - - iншi з полiпропiлену   0 10 -
5404 19 00 00 - - iншi   0 10 -
5404 90 - iншi:        
5404 90 10 00 - - з полiпропiлену   0 10 -
5404 90 90 00 - - iншi   0 10 -
5405 00 00 00 Мононитки штучнi, з лiнiйною щiльнiстю 67 децитексiв або бiльше i з поперечним перерiзом не бiльш як 1 мм; стрiчковi та подiбної форми нитки (наприклад штучна соломка) з штучних текстильних матерiалiв, завширшки не бiльш як 5 мм   0 10 -
5406 00 00 00 Нитки синтетичнi або штучнi комплекснi (крiм ниток для шиття), розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404:        
5407 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних ниток з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв   5 20 м2
5407 20 - тканини, виготовленi iз стрiчкових або подiбної форми ниток:        
  - - з полiетилену або полiпропiлену завширшки:        
5407 20 11 00 - - - менш як 3 м   5 20 м2
5407 20 19 00 - - - 3 м або бiльше   1 5 м2
5407 20 90 00 - - iншi   5 20 м2
5407 30 00 00 - тканини, зазначенi у примiтцi 9 до роздiлу XI   5 20 м2
  - iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% ниток з нейлону або iнших полiамiдiв:        
5407 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi   5 20 м2
5407 42 00 00 - - пофарбованi   5 20 м2
5407 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 20 м2
5407 44 00 00 - - вибивнi   5 20 м2
  - iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% текстурованих полiефiрних ниток:        
5407 51 00 00 - - невибiленi або вибiленi   5 20 м2
5407 52 00 00 - - пофарбованi   5 20 м2
5407 53 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 20 м2
5407 54 00 00 - - вибивнi   5 20 м2
  - iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% полiефiрних ниток:        
5407 61 - - з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.%:        
5407 61 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   5 20 м2
5407 61 30 00 - - - пофарбованi   5 20 м2
5407 61 50 00 - - - з ниток рiзних кольорiв   5 20 м2
5407 61 90 00 - - - вибивнi   5 20 м2
5407 69 - - iншi:        
5407 69 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   5 20 м2
5407 69 90 00 - - - iншi   5 20 м2
  - iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% синтетичних ниток:        
5407 71 00 00 - - невибiленi або вибiленi   1 20 м2
5407 72 00 00 - - пофарбованi   5 20 м2
5407 73 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 20 м2
5407 74 00 00 - - вибивнi   5 20 м2
  - iншi тканини, з вмiстом менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змiшаних головним чином або виключно з бавовною:        
5407 81 00 00 - - невибiленi або вибiленi   5 20 м2
5407 82 00 00 - - пофарбованi   5 20 м2
5407 83 00 - - з ниток рiзних кольорiв:        
5407 83 00 10 - - - жакардовi тканини завширшки понад 115 см, але менш як 140 см, з поверхневою щiльнiстю понад 250 г/м2   1 20 м2
5407 83 00 90 - - - iншi   5 20 м2
5407 84 00 00 - - вибивнi   5 20 м2
  - iншi тканини:        
5407 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi   2 20 м2
5407 92 00 00 - - пофарбованi   5 20 м2
5407 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 20 м2
5407 94 00 00 - - вибивнi   5 20 м2
5408 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5405:        
5408 10 00 00 - тканини, виготовленi з високомiцних вiскозних ниток   0 10 м2
  - iншi тканини, з вмiстом не менш як 85 мас.% стрiчкових або подiбної форми ниток:        
5408 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5408 22 - - пофарбованi:        
5408 22 10 00 - - - завширшки понад 135 см, але не бiльш як 155 см, з полотняним переплетенням, саржевим переплетенням, включаючи зворотну (збиту) саржу, або атласним переплетенням   5 10 м2
5408 22 90 00 - - - iншi   5 10 м2
5408 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 10 м2
5408 24 00 00 - - вибивнi   5 10 м2
  - iншi тканини:        
5408 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi   2 10 м2
5408 32 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5408 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   5 10 м2
5408 34 00 00 - - вибивнi   5 10 м2

 

Група 55
Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна

     Примiтка:

     1. До товарних позицiй 5501 i 5502 включається лише джгут iз синтетичних або штучних ниток, який складається з паралельних ниток однакової довжини, якi дорiвнюють довжинi джгута, що має такi характеристики:

     (а) довжина джгута понад 2 м;

     (b) скручення джгута менш як 5 скр/м;

     (c) лiнiйна щiльнiсть нитки менш як 67 децитексiв;

     (d) лише для джгута з синтетичних ниток: джгут повинен бути витягнутим, пiсля чого його здатнiсть до розтягування не перевищує 100 % його довжини;

     (e) загальна лiнiйна щiльнiсть джгута - понад 20 000 децитексiв.

     Джгут завдовжки не бiльш як 2 м класифiкується у товарнiй позицiї 5503 або 5504.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5501 Джгут iз синтетичних ниток:        
5501 10 00 00 - з нейлону та iнших полiамiдiв   0 10 -
5501 20 00 00 - з полiефiру   0 10 -
5501 30 00 00 - акриловi чи модакриловi   0 10 -
5501 40 00 00 - з полiпропiлену   0 10 -
5501 90 00 00 - iншi   0 10 -
5502 Джгут iз штучних ниток:        
5502 10 00 00 - з ацетату целюлози   0 10 -
5502 90 00 00 - iншi   0 10 -
5503 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння:        
  - з нейлону або iнших полiамiдiв:        
5503 11 00 00 - - з арамiдiв   0 10 -
5503 19 00 00 - - iншi   0 10 -
5503 20 00 00 - з полiефiру   0 10 -
5503 30 00 00 - акриловi чи модакриловi   0 10 -
5503 40 00 00 - з полiпропiлену   0 10 -
5503 90 00 00 - iншi   0 10 -
5504 Волокна штапельнi штучнi, не пiдданi кардо- чи гребенечесанню i не обробленi iншим способом для прядiння:        
5504 10 00 00 - з вiскози   0 10 -
5504 90 00 00 - iншi   0 10 -
5505 Вiдходи синтетичних або штучних волокон (включаючи гребеневi пачоси, вiдходи вiд прядiння та обтiпану сировину):        
5505 10 - iз синтетичних волокон:        
5505 10 10 00 - - з нейлону або iнших полiамiдiв   4 15 -
5505 10 30 00 - - з полiефiру   4 15 -
5505 10 50 00 - - акриловi чи модакриловi   4 15 -
5505 10 70 00 - - з полiпропiлену   4 15 -
5505 10 90 00 - - iншi   4 15 -
5505 20 00 00 - iз штучних волокон   4 15 -
5506 Волокна штапельнi синтетичнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння:        
5506 10 00 00 - з нейлону або iнших полiамiдiв   4 15 -
5506 20 00 00 - з полiефiру   4 15 -
5506 30 00 00 - акриловi чи модакриловi   4 15 -
5506 40 00 00 - з полiпропiлену   0 10 -
5506 90 00 00 - iншi   4 15 -
5507 00 00 00 Волокна штапельнi штучнi, пiдданi кардо- чи гребенечесанню або обробленi iншим способом для прядiння   4 15 -
5508 Нитки швейнi iз синтетичних або штучних штапельних волокон, розфасованi або не розфасованi для роздрiбної торгiвлi:        
5508 10 - iз синтетичних штапельних волокон:        
5508 10 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5508 10 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5508 20 - iз штучних штапельних волокон:        
5508 20 10 00 - - не розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5508 20 90 00 - - розфасованi для роздрiбної торгiвлi   0 10 -
5509 Пряжа iз синтетичних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше штапельних волокон з нейлону або iнших полiамiдiв:        
5509 11 00 00 - - пряжа однониткова   4 15 -
5509 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена   4 15 -
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше полiефiрних штапельних волокон:        
5509 21 00 00 - - пряжа однониткова   4 15 -
5509 22 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена   4 15 -
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше акрилових або модакрилових штапельних волокон:        
5509 31 00 00 - - пряжа однониткова   4 15 -
5509 32 00 - - пряжа однокручена або багатокручена:        
5509 32 00 10 - - - невибiлена або вибiлена   4 15 -
5509 32 00 90 - - - iнша   0 10 -
  - iнша пряжа з вмiстом 85 мас.% або бiльше синтетичних штапельних волокон:        
5509 41 00 00 - - пряжа однониткова   4 15 -
5509 42 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена   4 15 -
  - iнша пряжа з полiефiрних штапельних волокон:        
5509 51 00 00 - - змiшана головним чином або винятково iз штучними штапельними волокнами   0 10 -
5509 52 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин   4 15 -
5509 53 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною   4 15 -
5509 59 00 00 - - iнша   4 15 -
  - iнша пряжа з акрилових або модакрилових штапельних волокон:        
5509 61 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:        
5509 61 00 10 - - - невибiлена або вибiлена   4 15 -
5509 61 00 90 - - - iнша   0 10 -
5509 62 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною   4 15 -
5509 69 00 00 - - iнша   4 15 -
  - iнша пряжа:        
5509 91 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин   4 15 -
5509 92 00 00 - - змiшана головним чином або винятково з бавовною   4 15 -
5509 99 00 00 - - iнша   4 15 -
5510 Пряжа iз штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), не розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше штучних штапельних волокон:        
5510 11 00 00 - - пряжа однониткова   0 10 -
5510 12 00 00 - - пряжа однокручена або багатокручена   0 10 -
5510 20 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин   0 10 -
5510 30 00 00 - iнша пряжа, змiшана головним чином або винятково з бавовною   0 10 -
5510 90 00 00 - iнша пряжа   0 10 -
5511 Пряжа iз синтетичних або штучних штапельних волокон (крiм швейних ниток), розфасована для роздрiбної торгiвлi:        
5511 10 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон   0 10 -
5511 20 00 00 - iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон   0 10 -
5511 30 00 00 - iз штучних штапельних волокон   0 10 -
5512 Тканини iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом 85 мас.% або бiльше таких волокон:        
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше полiефiрних штапельних волокон:        
5512 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5512 19 - - iншi:        
5512 19 10 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5512 19 90 00 - - - iншi   0 10 м2
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше акрилових або модакрилових штапельних волокон:        
5512 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5512 29 - - iншi:        
5512 29 10 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5512 29 90 00 - - - iншi   0 10 м2
  - iншi:        
5512 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5512 99 - - iншi:        
5512 99 10 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5512 99 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5513 Тканини iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон, змiшаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 170 г/м2:        
  - невибiленi або вибiленi:        
5513 11 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення:        
5513 11 20 00 - - - завширшки не бiльш як 165 см   0 10 м2
5513 11 90 00 - - - завширшки понад 165 см   0 10 м2
5513 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5513 13 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон   0 10 м2
5513 19 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - пофарбованi:        
5513 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5513 23 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон:        
5513 23 10 00 - - - саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5513 23 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5513 29 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - з пряжi рiзних кольорiв:        
5513 31 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5513 39 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - вибивнi:        
5513 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5513 49 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
5514 Тканини iз синтетичних штапельних волокон з вмiстом менш як 85 мас.% таких волокон, змiшаних головним чином або винятково з бавовною, з поверхневою щiльнiстю понад 170 г/м2:        
  - невибiленi або вибiленi:        
5514 11 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5514 12 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5514 19 - - iншi тканини:        
5514 19 10 00 - - - з полiефiрних штапельних волокон   0 10 м2
5514 19 90 00 - - - iншi   0 10 м2
  - пофарбованi:        
5514 21 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5514 22 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5514 23 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон   0 10 м2
5514 29 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
5514 30 - з пряжi рiзних кольорiв:        
5514 30 10 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5514 30 30 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5514 30 50 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон   0 10 м2
5514 30 90 00 - - iншi тканини   0 10 м2
  - вибивнi:        
5514 41 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон полотняного переплетення   0 10 м2
5514 42 00 00 - - з полiефiрних штапельних волокон саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, включаючи зворотну (збиту) саржу   0 10 м2
5514 43 00 00 - - iншi тканини з полiефiрних штапельних волокон   0 10 м2
5514 49 00 00 - - iншi тканини   0 10 м2
5515 Iншi тканини iз синтетичних штапельних волокон:        
  - з полiефiрних штапельних волокон:        
5515 11 - - змiшанi головним чином або винятково з штапельними волокнами з вiскози:        
5515 11 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 11 30 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 11 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5515 12 - - змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:        
5515 12 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 12 30 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 12 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5515 13 - - змiшанi головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:        
  - - - змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою кардочесанню, або тонким волосом тварин (вовняна тканина):        
5515 13 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 13 19 00 - - - - iншi   0 10 м2
  - - - змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою гребенечесанню, або тонким волосом тварин (камвольна тканина):        
5515 13 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 13 99 00 - - - - iншi   0 10 м2
5515 19 - - iншi:        
5515 19 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 19 30 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 19 90 00 - - - iншi   0 10 м2
  - з акрилових та модакрилових штапельних волокон:        
5515 21 - - змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:        
5515 21 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 21 30 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 21 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5515 22 - - змiшанi головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:        
  - - - змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою кардочесанню, та тонким волосом тварин (вовняна тканина):        
5515 22 11 00 - - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 22 19 00 - - - - iншi   0 10 м2
  - - - змiшанi головним чином або винятково з вовною, пiдданою гребенечесанню, чи тонким волосом тварин (камвольна тканина):        
5515 22 91 00 - - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 22 99 00 - - - - iншi   0 10 м2
5515 29 00 00 - - iншi   0 10 м2
  - iншi тканини:        
5515 91 - - змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними нитками:        
5515 91 10 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 91 30 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 91 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5515 99 - - iншi:        
5515 99 20 00 - - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5515 99 40 00 - - - вибивнi   0 10 м2
5515 99 80 00 - - - iншi   0 10 м2
5516 Тканини iз штучних штапельних волокон:        
  - з вмiстом 85 мас.% або бiльше штучних штапельних волокон:        
5516 11 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5516 12 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5516 13 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   0 10 м2
5516 14 00 00 - - вибивнi   0 10 м2
  - з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змiшаних головним чином або винятково iз синтетичними чи штучними нитками:        
5516 21 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5516 22 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5516 23 - - з ниток рiзних кольорiв:        
5516 23 10 00 - - - жакардовi тканини завширшки 140 см або бiльше (тик для матрацiв)   0 10 м2
5516 23 90 00 - - - iншi   0 10 м2
5516 24 00 00 - - вибивнi   0 10 м2
  - з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змiшаних головним чином або винятково з вовною чи тонким волосом тварин:        
5516 31 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5516 32 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5516 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   0 10 м2
5516 34 00 00 - - вибивнi   0 10 м2
  - з вмiстом менш як 85 мас.% штучних штапельних волокон, змiшаних головним чином або винятково з бавовною:        
5516 41 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5516 42 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5516 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   0 10 м2
5516 44 00 00 - - вибивнi   0 10 м2
  - iншi:        
5516 91 00 00 - - невибiленi або вибiленi   0 10 м2
5516 92 00 00 - - пофарбованi   0 10 м2
5516 93 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   0 10 м2
5516 94 00 00 - - вибивнi   0 10 м2

 

Група 56
Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) вата, повсть або нетканi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi речовинами чи препаратами (наприклад, парфумерними або косметичними засобами групи 33, милом або мийними засобами товарної позицiї 3401, полiрувальними засобами, кремами або аналогiчними препаратами товарної позицiї 3405, пом'якшувальними засобами товарної позицiї 3809), де текстильнi матерiали є лише основою;

     (b) текстильнi вироби товарної позицiї 5811;

     (c) натуральний або штучний абразивний порошок чи гранули на основi повстi або нетканого матерiалу товарної позицiї 6805;

     (d) агломерована або реконструйована слюда на основi повстi чи нетканого матерiалу товарної позицiї 6814;

     (e) металева фольга на основi повстi чи нетканих матерiалiв (як правило, роздiл XIV або XV); або

     (f) жiночi гiгiєнiчнi прокладки та тампони, дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi вироби товарної позицiї 9619.

     2. Термiн "повсть" включає голкопробивну повсть та вироби, що складаються з полотна текстильних волокон, зчеплення мiж якими пiдсилюється трикотажними стiбками, з використанням волокон з того самого полотна.

     3. До товарних позицiй 5602 i 5603 включаються вiдповiдно повсть i нетканi матерiали, просоченi, з покриттям чи дубльованi пластмасою або гумою незалежно вiд природи цих матерiалiв (щiльнi або пористi).

     До товарної позицiї 5603 також включаються нетканi матерiали, в яких пластмаса або гума є зв'язувальною речовиною.

     До товарних позицiй 5602 i 5603 не включаються:

     (а) повсть, просочена, з покриттям або дубльована пластмасою чи гумою з вмiстом не бiльш як 50 мас.% текстильного матерiалу або повсть, повнiстю втоплена у пластмасу чи гуму (група 39 або 40);

     (b) нетканi матерiали, повнiстю втопленi у пластмасу чи гуму або покритi одним з цих матерiалiв з обох бокiв за умови, що таке покриття або оболонка можуть бути помiтними неозброєним оком, не беручи до уваги у цьому разi будь-якi змiни кольору (група 39 або 40); або

     (c) листи, пластини або смуги з пористої пластмаси або пористої гуми, з'єднанi з повстю або нетканими матерiалами, де текстильнi матерiали додаються для армування (група 39 або 40).

     4. До товарної позицiї 5604 не включаються текстильна пряжа, стрiчковi або подiбної форми нитки товарної позицiї 5404 або 5405, просочення або покриття яких неможливо побачити неозброєним оком (зазвичай групи 50 - 55); пов'язана з цими операцiями змiна кольору до уваги не береться.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5601 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi волокна завдовжки не бiльш як 5 мм (пух), текстильний пил i вузлики:        
  - вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї:        
5601 21 - - з бавовни:        
5601 21 10 00 - - - гiгроскопiчнi   3,8 40 -
5601 21 90 00 - - - iншi   3,8 40 -
5601 22 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
5601 22 10 00 - - - у рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм   3,8 40 -
5601 22 90 00 - - - iншi   4 40 -
5601 29 00 00 - - iншi   2 40 -
5601 30 00 00 - текстильнi пух та пил i вузлики   3,2 20 -
5602 Фетр i повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi:        
5602 10 - фетр i повсть, одержанi голкопробивним способом, та в'язально-прошивнi полотна:        
  - - непросоченi, без покриття або недубльованi:        
  - - - фетр i повсть, одержанi голкопробивним способом:        
5602 10 11 00 - - - - з джутових та iнших луб'яних волокон товарної позицiї 5303   5 20 -
5602 10 19 00 - - - - з iнших текстильних матерiалiв   5 20 -
  - - - в'язально-прошивнi полотна:        
5602 10 31 00 - - - - з вовни або тонкого волосу тварин   5 20 -
5602 10 38 - - - - з iнших текстильних матерiалiв:        
5602 10 38 10 - - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
5602 10 38 90 - - - - - iншi   5 20 -
5602 10 90 00 - - просоченi, з покриттям або дубльованi   5 20 -
  - iншi фетр, повсть, непросоченi, без покриття або недубльованi:        
5602 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   2 20 -
5602 29 00 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
5602 29 00 10 - - - з грубого волосу тварин   1 20 -
5602 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв   5 20 -
5602 90 00 - iншi:        
5602 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
5602 90 00 90 - - iншi   5 5 -
5603 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi:        
  - iз синтетичного або штучного волокна:        
5603 11 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 25 г/м2:        
5603 11 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 11 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 12 - - з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/м2, але не бiльш як 70 г/м2:        
5603 12 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 12 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 13 - - з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/м2, але не бiльш як 150 г/м2:        
5603 13 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 13 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 14 - - з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м2:        
5603 14 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 14 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
  - iншi:        
5603 91 - - з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 25 г/м2:        
5603 91 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 91 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 92 - - з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/м2, але не бiльш як 70 г/м2:        
5603 92 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 92 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 93 - - з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/м2, але не бiльш як 150 г/м2:        
5603 93 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 93 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5603 94 - - з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м2:        
5603 94 10 00 - - - з покриттям   4,3 20 -
5603 94 90 00 - - - iншi   4,3 20 -
5604 Гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси:        
5604 10 00 00 - гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям   4 20 -
5604 90 - iншi:        
5604 90 10 00 - - нитки високомiцнi з полiефiрiв, нейлону або iнших полiамiдiв або вiскозного штучного шовку, просоченi або з покриттям   1 20 -
5604 90 90 00 - - iншi   4 20 -
5605 00 00 00 Нитки металiзованi, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом   4 20 -
5606 00 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подiбної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста:        
5606 00 10 00 - пряжа фасонна петляста   5 20 -
  - iншi:        
5606 00 91 00 - - нитки позументнi   5 10 -
5606 00 99 00 - - iншi   5 10 -
5607 Шпагат, мотузки, канати i троси, сплетенi чи несплетенi, в обплетеннi або не в обплетеннi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси:        
  - iз сизалю або iнших текстильних волокон рослин роду Agave:        
5607 21 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування   5 40 -
5607 29 00 - - iншi:        
5607 29 00 10 - - - з лiнiйною щiльнiстю понад 100 000 децитексiв (10 г/м)   1 40 -
5607 29 00 90 - - - з лiнiйною щiльнiстю 100 000 децитексiв (10 г/м) або менше   5 40 -
  - з полiетилену або полiпропiлену:        
5607 41 00 00 - - шпагат та мотузки для пакування   5 40 -
5607 49 - - iншi:        
  - - - з лiнiйною щiльнiстю понад 50 000 децитексiв (5 г/м):        
5607 49 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi   5 40 -
5607 49 19 00 - - - - iншi   2 40 -
5607 49 90 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексiв (5 г/м) або менше   1 40 -
5607 50 - з iнших синтетичних волокон:        
  - - з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв:        
  - - - з лiнiйною щiльнiстю понад 50 000 децитексiв (5 г/м):        
5607 50 11 00 - - - - плетенi або в обплетеннi   2 40 -
5607 50 19 00 - - - - iншi   1 40 -
5607 50 30 00 - - - з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексiв (5 г/м) або менше   2 40 -
5607 50 90 00 - - з iнших синтетичних волокон   5 40 -
5607 90 - iншi:        
5607 90 20 - - з абаки (манiльської коноплi або Musa textilis Nee) або з iнших жорстких (листових) волокон, з джуту або iнших луб'яних текстильних волокон товарної позицiї 5303:        
5607 90 20 10 - - - з джуту або iнших луб'яних текстильних волокон товарної позицiї 5303   1 40 -
5607 90 20 90 - - - iншi   5 40 -
5607 90 90 00 - - iншi   5 40 -
5608 Сiтки плетенi iз шпагату, мотузок або канатiв; готовi сiтки рибальськi та iншi готовi сiтки з текстильних матерiалiв:        
  - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:        
5608 11 - - готовi сiтки рибальськi:        
5608 11 20 - - - iз шпагату, канатiв, мотузок або тросiв:        
5608 11 20 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв   1 10 -
5608 11 20 90 - - - - iншi   5 10 -
5608 11 80 - - - iншi:        
5608 11 80 10 - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв   1 10 -
5608 11 80 90 - - - - iншi   5 10 -
5608 19 - - iншi:        
  - - - готовi сiтки:        
  - - - - з нейлону або iнших полiамiдiв:        
5608 19 11 00 - - - - - з шпагату, канатiв, мотузок або тросiв   1 10 -
5608 19 19 00 - - - - - iншi   1 10 -
5608 19 30 00 - - - - iншi   5 10 -
5608 19 90 00 - - - iншi   5 10 -
5608 90 00 00 - iншi   2 10 -
5609 00 00 00 Вироби з пряжi, стрiчкових та подiбної форми ниток товарних позицiй 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатiв або тросiв, не включенi до iнших угруповань   5 25 -

 

Група 57
Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги

     Примiтки:

     1. У данiй групi термiн "килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги" означає покриття для пiдлоги, в якому текстильний матерiал становить лицьову поверхню виробу пiд час його експлуатацiї, та вироби з характерними ознаками текстильного покриття для пiдлоги, але призначенi для використання в iнших цiлях.

     2. Ця група не включає каркасну пiдкладку покриття для пiдлоги.

     Додаткова примiтка:

     У товарнiй пiдкатегорiї 5701 10 90 00 пiд час розрахунку площi килимiв та iнших килимових виробiв не враховуються пруг та бахрома.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5701 Вузликовi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi:        
5701 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:        
5701 10 10 00 - - з вмiстом понад 10 мас.% шовкових ниток або пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5701 10 90 00 - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5701 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
5701 90 10 00 - - iз шовкових ниток, пряжi з шовкових вiдходiв, крiм гребеневих пачосiв, з синтетичних волокон, з пряжi товарної позицiї 5605 або з текстильних матерiалiв, з вмiстом металевих ниток   5 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5701 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   3,5 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тканi, нетафтинговi або нефлокованi, готовi або неготовi, включаючи "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи:        
5702 10 00 00 - "кiлiм", "сумах", "керманi" та подiбнi килими ручної роботи   3 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 20 00 00 - покриття для пiдлоги з кокосового волокна   4 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - iншi ворсовi, неготовi:        
5702 31 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
5702 31 10 00 - - - килими аксмiнстерськi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 31 80 00 - - - iншi   5 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 32 00 00 - - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - iншi ворсовi, готовi:        
5702 41 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
5702 41 10 00 - - - килими аксмiнстерськi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 41 90 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 42 00 00 - - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 49 00 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
5702 49 00 10 - - - з бавовни   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 49 00 90 - - - iншi   5 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 50 - iншi неворсовi, неготовi:        
5702 50 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - - iз штучних текстильних матерiалiв:        
5702 50 31 00 - - - iз полiпропiлену   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 50 39 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 50 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - iншi неворсовi, готовi:        
5702 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 92 - - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:        
5702 92 10 00 - - - iз полiпропiлену   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 92 90 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5702 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, тафтинговi, готовi або неготовi:        
5703 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 20 - з нейлону або iнших полiамiдiв:        
  - - вибивнi тафтинговi:        
5703 20 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 20 18 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - - iншi:        
5703 20 92 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 20 98 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 30 - з iнших синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:        
  - - з полiпропiлену:        
5703 30 12 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 30 18 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
  - - iншi:        
5703 30 82 00 - - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 30 88 00 - - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
5703 90 20 00 - - у виглядi пластин, з максимальною площею 1 м2   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5703 90 80 00 - - iншi   8 30 %, але не менш як 3,5 євро за 1 м2 м2
5704 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги з повстi, нетафтинговi чи нефлокованi, готовi або неготовi:        
5704 10 00 00 - у виглядi пластин з максимальною площею 0,3 м2   6,7 60 м2
5704 20 00 00 - у виглядi пластин, з максимальною площею понад 0,3 м2, але не бiльше 1 м2   6,7 60 м2
5704 90 00 00 - iншi   6,7 60 м2
5705 00 Iншi килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги, готовi або неготовi:        
5705 00 30 00 - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв   8 60 м2
5705 00 80 00 - з iнших текстильних матерiалiв   8 60 м2

 

Група 58
Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються тканини, зазначенi у примiтцi 1 до групи 59, просоченi, з покриттям чи дубльованi, або iншi вироби групи 59.

     2. До товарної позицiї 5801 включаються тканини з утоковим ворсом, у яких нитки ще не обрiзанi i якi на цiй стадiї не мають стоячого ворсу.

     3. Термiн "ажурнi тканини" товарної позицiї 5803 означає тканину з основою, яка повнiстю або частково складається iз стоячих або ґрунтових ниток, а також з перетинальних або перевивальних ниток, що перетинають стоячi або ґрунтовi нитки, виконують пiвоберт чи повний оберт або бiльше для утворення петель, через якi проходять утоковi нитки.

     4. До товарної позицiї 5804 не включаються сiтчастi полотна, виготовленi iз шпагату, канатiв, мотузок товарної позицiї 5608.

     5. У товарнiй позицiї 5806 термiн "вузькi тканини" означає:

     (а) тканини завширшки не бiльш як 30 см з пругом чи вiдрiзанi вiд ширших частин полотен з пругами (тканими, приклеєними або виготовленими iншим способом) з обох країв;

     (b) трубчастi тканини у сплющеному виглядi завширшки не бiльш як 30 см; та

     (c) з косим з'єднанням складених країв, з розгорнутою шириною не бiльш як 30 см.

     Вузькi тканини з тканою бахромою включаються до товарної позицiї 5808.

     6. У товарнiй позицiї 5810 термiн "вишивка" означає серед iнших (inter alia) вишивку з використанням металевих чи скляних ниток на видимiй основi текстильного матерiалу та вишитi аплiкацiї з блискiтками, бiсером або декоративними малюнками на текстильному чи iншому матерiалi. До товарної позицiї 5810 не включаються вишитi гобелени (товарна позицiя 5805).

     7. Крiм виробiв, включених до товарної позицiї 5809, до цiєї групи належать також вироби, виготовленi з металевих ниток та використовуванi у швейних виробах як оздоблювальнi матерiали або для аналогiчних цiлей.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5801 Тканини ворсовi та iз синелi, крiм тканин, зазначених у товарнiй позицiї 5802 або 5806:        
5801 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   8 40 м2
  - з бавовни:        
5801 21 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом   8 40 м2
5801 22 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом   8 40 м2
5801 23 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом   8 40 м2
5801 26 00 00 - - тканини iз синелi   8 40 м2
5801 27 00 00 - - тканини з основним ворсом   8 40 м2
  - тканини iз синтетичних i штучних волокон:        
5801 31 00 00 - - тканини з нерозрiзаним утоковим ворсом   8 40 м2
5801 32 00 00 - - вельвет-корд з розрiзаним ворсом   8 40 м2
5801 33 00 00 - - iншi тканини з утоковим ворсом   8 40 м2
5801 36 00 00 - - тканини iз синелi   8 40 м2
5801 37 00 00 - - тканини з основним ворсом   8 40 м2
5801 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
5801 90 10 00 - - з льону   8 40 м2
5801 90 90 00 - - iншi   8 40 м2
5802 Тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806; тафтинговi текстильнi матерiали, крiм виробiв товарної позицiї 5703:        
  - тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини, з бавовни:        
5802 11 00 00 - - невибiленi (суровi)   8 40 м2
5802 19 00 00 - - iншi   5 40 м2
5802 20 00 00 - тканини махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини з iнших текстильних матерiалiв   8 40 м2
5802 30 00 00 - тафтинговi текстильнi матерiали   2 10 м2
5803 00 Тканини ажурного переплетення, крiм вузьких тканин товарної позицiї 5806:        
5803 00 10 00 - з бавовни   2 40 м2
5803 00 30 00 - iз шовку або вiдходiв шовку   7,2 40 м2
5803 00 90 - iншi:        
5803 00 90 10 - - iз синтетичних або штучних волокон   8 40 м2
5803 00 90 90 - - iншi   2 40 м2
5804 Тюль та iншi сiтчастi полотна, за винятком тканих полотен, трикотажних полотен машинного або ручного в'язання; мереживо у куску, стрiчках або окремими орнаментами, крiм полотен товарних позицiй 6002 - 6006:        
5804 10 - тюль та iншi сiтчастi полотна:        
5804 10 10 00 - - одноколiрнi, без вiзерунка   6,5 40 -
5804 10 90 00 - - iншi   8 40 -
  - мережива машинного в'язання:        
5804 21 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   8 40 -
5804 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 40 -
5804 30 00 00 - мережива ручної роботи   8 40 -
5805 00 00 00 Меблево-декоративнi тканини ручної роботи типу французьких, фламандських, об'юcонських, бовезьких гобеленiв та аналогiчних гобеленiв, гобелени вишитi (наприклад, гладдю чи хрестом), обробленi чи необробленi   5,6 40 -
5806 Вузькi тканини, крiм виробiв товарної позицiї 5807; вузькi тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс):        
5806 10 00 00 - ворсовi тканини (включаючи махровi для рушникiв та подiбнi махровi тканини) та тканини iз синелi   6,3 40 -
5806 20 00 00 - iншi тканини, з вмiстом 5 мас.% чи бiльше еластомiрної пряжi або гумових ниток   7,5 40 -
  - iншi тканини:        
5806 31 00 - - з бавовни:        
5806 31 00 10 - - - з тканим пругом   5 40 -
5806 31 00 90 - - - iншi   7,5 40 -
5806 32 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
5806 32 10 00 - - - з тканим пругом   7,5 40 -
5806 32 90 00 - - - iншi   7,5 40 -
5806 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   7,5 40 -
5806 40 00 00 - тканини безутоковi, що складаються з основи, скрiпленої склеюванням (болдюкс)   6,2 40 -
5807 Етикетки, емблеми та аналогiчнi вироби з текстильних матерiалiв у куску, у виглядi стрiчок чи розрiзанi за формою або розмiром, але не вишитi:        
5807 10 - тканi:        
5807 10 10 00 - - з витканими написами   6,2 40 -
5807 10 90 00 - - iншi   6,2 40 -
5807 90 - iншi:        
5807 90 10 00 - - з повстi або нетканих матерiалiв   6,3 40 -
5807 90 90 00 - - iншi   8 40 -
5808 Тасьма плетена у куску; декоративнi оздоблювання у куску без вишивки, крiм трикотажних; китицi, помпони та подiбнi вироби:        
5808 10 00 00 - тасьма плетена у куску   5 40 -
5808 90 00 00 - iншi   5,3 40 -
5809 00 00 00 Тканини з металевих ниток або металiзованої пряжi товарної позицiї 5605, якi використовуються для одягу, оббивання меблiв чи подiбних цiлей, в iншому мiсцi не зазначенi   1 40 -
5810 Вишивка у куску, у виглядi стрiчок або окремих орнаментiв:        
5810 10 - вишивка без видимого фону (ґрунтової нитки):        
5810 10 10 00 - - цiною понад 35 євро/кг маси (нетто)   5,8 40 -
5810 10 90 00 - - iншi   8 40 -
  - iнша вишивка:        
5810 91 - - з бавовни:        
5810 91 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто)   5,8 40 -
5810 91 90 00 - - - iншi   7,2 40 -
5810 92 - - iз синтетичних або штучних ниток:        
5810 92 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто)   5,8 40 -
5810 92 90 00 - - - iншi   7,2 40 -
5810 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
5810 99 10 00 - - - цiною понад 17,5 євро/кг маси (нетто)   5,8 40 -
5810 99 90 00 - - - iншi   7,2 40 -
5811 00 00 00 Стьобана текстильна продукцiя у куску, що складається з одного або кiлькох шарiв текстильних матерiалiв, з'єднаних з прокладним матерiалом прошиванням або iншим способом, крiм вишивки товарної позицiї 5810   8 40 м2

 

Група 59
Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення

     Примiтки:

     1. Якщо не передбачено iнше, то в цiй групi термiн "текстильнi матерiали" стосується тiльки тканин груп 50 - 55 i товарних позицiй 5803 та 5806, плетеної тасьми та декоративних матерiалiв у куску товарної позицiї 5808 i полотна трикотажного товарних позицiй 6002 - 6006.

     2. До товарної позицiї 5903 включаються:

     (а) текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi пластмасами, будь-якої питомої ваги чи будь-якої природи пластмас (щiльнi або пористi), за винятком:

     (1) матерiалiв, у яких просочення або покриття не сприймається неозброєним оком (зазвичай групи 50 - 55, 58 або 60); при цьому не береться до уваги будь-яка подальша змiна кольору;

     (2) виробiв, якi неможливо обгорнути вручну без трiщин навколо стрижня дiаметром 7 мм при температурi вiд 15 до 30 °С (зазвичай група 39);

     (3) виробiв, у яких текстильний матерiал повнiстю покритий пластмасою з обох бокiв, за умови, що таке покриття сприймається неозброєним оком, при цьому не береться до уваги будь-яка подальша змiна кольору (група 39);

     (4) матерiалiв, частково покритих пластмасами та з малюнками, одержаними в результатi такої обробки (зазвичай групи 50 - 55, 58 або 60);

     (5) плит, листiв або смуг чи стрiчок з пористої пластмаси, комбiнованої з текстильним матерiалом, у яких текстильний матерiал використовується лише для армування (група 39); або

     (6) текстильних виробiв товарної позицiї 5811;

     (b) матерiалiв з ниток, стрiчкових або подiбних ниток, просочених, з покриттям або оболонкою з пластмас товарної позицiї 5604.

     3. У товарнiй позицiї 5905 термiн "настiннi покриття з текстильних матерiалiв" стосується виробiв у рулонах, завширшки не менш як 45 см, призначених для обклеювання стiн або стель, якi складаються з текстильного матерiалу, закрiпленого на пiдкладцi чи обробленого з вивороту (просоченого або з шаром для приклеювання).

     До цiєї товарної позицiї не включаються настiннi покриття, що складаються з текстильного пуху або порошку, закрiплених безпосередньо на паперовiй (товарна позицiя 4814) або текстильнiй (товарна позицiя 5907) основi.

     4. У товарнiй позицiї 5906 термiн "текстильнi матерiали прогумованi" означає:

     (а) текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi гумою:

     з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 1500 г/м2; або

     з поверхневою щiльнiстю понад 1500 г/м2 i з вмiстом понад 50 мас.% текстильного матерiалу;

     (b) матерiали з ниток, стрiчкових або подiбних ниток, просочених, покритих або в оболонцi з гуми товарної позицiї 5604; та

     (c) матерiали з паралельних текстильних ниток, агломерованих гумою, незалежно вiд їх поверхневої щiльностi.

     До цiєї товарної позицiї не включаються плити, листи чи смуги або стрiчки пористої гуми, комбiнованi з текстильними матерiалами, в яких текстильний матерiал використовується лише для армування (група 40), або текстильнi вироби товарної позицiї 5811.

     5. До товарної позицiї 5907 не включаються:

     (а) матерiали, в яких просочення або покриття не сприймається неозброєним оком (зазвичай групи 50 - 55, 58 або 60); при цьому не береться до уваги будь-яка подальша змiна кольору;

     (b) розписанi матерiали з вiзерунками (крiм театральних декорацiй, декоративних тканин в ательє та аналогiчного використання);

     (c) матерiали, частково покритi пухом, пробковим порошком чи подiбними речовинами, з вiзерунками, якi походять вiд цього оброблення. Матерiали, якi iмiтують ворс, слiд класифiкувати у цiй товарнiй позицiї;

     (d) матерiали, обробленi оздобленням на основi крохмалю або подiбних речовин;

     (e) фанернi листи на текстильнiй основi (товарна позицiя 4408);

     (f) штучний чи натуральний абразивний порошок або гранули на текстильнiй основi (товарна позицiя 6805);

     (g) слюда, агломерована або реконструйована, на текстильнiй основi (товарна позицiя 6814); або

     (h) металева фольга на текстильнiй основi (як правило, роздiл XIV або XV).

     6. До товарної позицiї 5910 не включаються:

     (а) привiдний та конвеєрний бельтинг з текстильного матерiалу завтовшки менш як 3 мм; або

     (b) стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченого, покритого або дубльованого гумою, чи з пряжi, шпагату текстильного, просоченого, покритого або в гумовiй оболонцi (товарна позицiя 4010).

     7. До товарної позицiї 5911 включаються вироби, що не включаються до жодної iншої товарної позицiї роздiлу XI:

     (а) текстильнi вироби у куску, розрiзанi до необхiдної довжини або просто нарiзанi квадратами чи прямокутниками, за винятком виробiв товарних позицiй 5908 - 5910, а саме:

     текстильнi матерiали, повсть або тканини на пiдбивцi з повстi, покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим матерiалом, якi звичайно використовуються для виробництва кордної гарнiтури, та подiбнi тканини, якi використовуються для iнших технiчних потреб, включаючи вузькi вельветовi стрiчковi тканини, просоченi гумою для покриття ткацьких навоїв;

     тканини для просiювання;

     тканини фiльтрувальнi, якi використовуються у пресах для виробництва олiї або для аналогiчних технiчних потреб, з текстильного матерiалу або з людського волосся;

     тканини валянi або невалянi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, якi використовуються в машинобудуваннi або для iнших технiчних потреб, витканi гладким способом, ланцюжком або з багатьма основними чи утоковими нитками;

     текстильнi матерiали, армованi металом, якi використовуються для технiчних потреб;

     шнури, тасьма та подiбнi вироби, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, армованi або неармованi металом, якi використовуються у промисловостi як пакувальнi чи прокладнi матерiали;

     (b) текстильнi вироби (крiм виробiв товарних позицiй 5908 - 5910), якi використовуються для технiчних потреб (наприклад, текстильнi матерiали та повсть, безкiнечнi або оснащенi пристосуваннями для з'єднання, використовуванi на машинах з виробництва паперу або аналогiчних машинах (наприклад, для целюлози, азбестоцементу), для шлiфувальних кругiв, прокладок, шайб та iнших частин машин).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
5901 Текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в аналогiчних цiлях; полотна для копiювання; заґрунтованi полотна для живопису; бортiвка та подiбнi жорсткi текстильнi матерiали, якi використовуються для виготовлення каркасiв головних уборiв:        
5901 10 00 00 - текстильнi матерiали, просмоленi або накрохмаленi, якi використовуються для виготовлення книжкових палiтурок або в подiбних цiлях   0 20 м2
5901 90 00 00 - iншi   0 20 м2
5902 Матерiали корднi для шин з нейлонових або iнших полiамiдних, полiефiрних або вiскозних високомiцних ниток:        
5902 10 - з нейлонових або iнших полiамiдних ниток:        
5902 10 10 - - прогумованi:        
5902 10 10 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
5902 10 10 90 - - - iншi   5,6 20 м2
5902 10 90 00 - - iншi   8 20 м2
5902 20 - з полiефiрних ниток:        
5902 20 10 00 - - прогумованi   5,6 20 м2
5902 20 90 00 - - iншi   8 20 м2
5902 90 - iншi:        
5902 90 10 00 - - прогумованi   5,6 20 м2
5902 90 90 00 - - iншi   2 20 м2
5903 Текстильнi матерiали, просоченi, з покриттям або дубльованi пластмасами, крiм матерiалiв товарної позицiї 5902:        
5903 10 - полiвiнiлхлоридом:        
5903 10 10 00 - - просоченi   8 15 м2
5903 10 90 - - покритi або дубльованi:        
5903 10 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
5903 10 90 90 - - - iншi   8 8 м2
5903 20 - полiуретаном:        
5903 20 10 00 - - просоченi   8 20 м2
5903 20 90 - - покритi або дубльованi:        
5903 20 90 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
5903 20 90 90 - - - iншi   8 8 м2
5903 90 - iншi:        
5903 90 10 00 - - просоченi   8 20 м2
  - - покритi або дубльованi:        
5903 90 91 00 - - - похiдними целюлози або iншими пластмасами, при цьому текстильний матерiал створює лицьовий бiк   8 20 м2
5903 90 99 00 - - - iншi   8 20 м2
5904 Лiнолеум, розрiзаний або нерозрiзаний за формою; матерiали для покриття пiдлоги, на текстильнiй основi, розрiзанi або нерозрiзанi за формою:        
5904 10 00 00 - лiнолеум   5,3 30 м2
5904 90 00 - iншi:        
5904 90 00 10 - - з основою з повстi, одержаної голкопробивним способом   5,3 40 м2
5904 90 00 90 - - iншi   5,3 30 м2
5905 00 Настiннi покриття з текстильних матерiалiв:        
5905 00 10 00 - якi складаються з паралельних ниток, закрiплених на пiдбивцi з будь-якого матерiалу   5,8 40 -
  - iншi:        
5905 00 30 00 - - з льону   8 40 -
5905 00 50 00 - - з джуту   4 40 -
5905 00 70 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   8 20 -
5905 00 90 00 - - iншi   6 40 -
5906 Текстильнi матерiали, прогумованi, крiм тканин товарної позицiї 5902:        
5906 10 00 00 - клейкi смуги завширшки не бiльш як 20 см   4,6 20 -
  - iншi:        
5906 91 00 00 - - з трикотажу   6,5 20 -
5906 99 - - iншi:        
5906 99 10 00 - - - матерiали, згаданi у примiтцi 4 (с) до цiєї групи   1 20 -
5906 99 90 00 - - - iншi   5 20 -
5907 00 00 00 Текстильнi матерiали, просоченi або покритi iншим способом; полотна, розписанi для театральних декорацiй, художнiх студiй чи аналогiчного   4,9 40 м2
5908 00 00 00 Гноти текстильнi, тканi, трикотажнi або плетенi для ламп, нагрiвальних пристроїв, запальничок, свiчок тощо; газорозжарювальнi сiтки i трикотажне трубчасте полотно для газових пальникiв, просоченi або непросоченi   5,6 20 -
5909 00 Шланги для насосiв та подiбнi шланги з текстильних матерiалiв, на пiдкладцi з обшивкою, з пристроями з iнших матерiалiв або без них:        
5909 00 10 - iз синтетичних волокон:        
5909 00 10 10 - - рукава пожежнi   1 20 -
5909 00 10 90 - - iншi   6,5 20 -
5909 00 90 00 - з iнших текстильних матерiалiв   1 20 -
5910 00 00 00 Стрiчки конвеєрнi або паси привiднi, чи бельтинг з текстильного матерiалу, просоченi або непросоченi, з покриттям або без нього, дубльованi або недубльованi пластмасами або армованi металом чи iншими матерiалами   5 20 -
5911 Текстильнi матерiали та вироби технiчного призначення, про якi йдеться у примiтцi 7 до цiєї групи:        
5911 10 00 00 - текстильнi матерiали, повсть i тканини на пiдкладцi з повстi, покритi або дубльованi гумою, шкiрою або iншим матерiалом, аналогiчнi до тих, якi використовуються для виробництва оснащення кардiв (чесальних машин) та подiбних виробiв для iншого технiчного призначення, включаючи вузькi тканини з вельвету, просоченi гумою для покриття ткацьких навоїв   5,3 20 -
5911 20 00 - тканина i полотно для просiювання, у готовому або незавершеному виглядi:        
5911 20 00 10 - - капроновi   0,1 20 -
5911 20 00 90 - - iншi   2 20 -
  - текстильнi матерiали i повсть, безкiнечнi або оснащенi пристосуваннями для з'єднання, якi використовуються на машинах з виробництва паперу або аналогiчних машинах (наприклад, для виробництва целюлози або азбестоцементу):        
5911 31 - - з поверхневою щiльнiстю менш як 650 г/м2:        
  - - - iз шовку, синтетичних або штучних волокон:        
5911 31 11 00 - - - - тканi матерiали, повстянi або неповстянi, iз синтетичних волокон типiв, якi використовуються на машинах з виробництва паперу   5,8 20 м2
5911 31 19 00 - - - - iншi   5,8 20 -
5911 31 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв   1 20 -
5911 32 - - з поверхневою щiльнiстю 650 г/м2 або бiльше:        
  - - - iз шовку, iз синтетичних або штучних волокон:        
5911 32 11 00 - - - - тканi матерiали, що мають поверхневий голкопробивний шар, типу матерiалiв, що використовуються в папероробних машинах (наприклад пресове сукно)   5,8 40 м2
5911 32 19 00 - - - - iншi   5,8 40 м2
5911 32 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв   4,4 20 -
5911 40 00 00 - тканини фiльтрувальнi, якi використовуються у пресах для виробництва олiї або аналогiчних технiчних потреб, включаючи тканини, виробленi з людського волосся   2 20 -
5911 90 - iншi:        
5911 90 10 00 - - з повстi   5 20 -
  - - iншi:        
5911 90 91 00 - - - самоклеючi круглi прокладки, що використовуються для виробництва напiвпровiдникових пластин   5 5 -
5911 90 99 - - - iншi:        
5911 90 99 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
5911 90 99 90 - - - - iншi   5 5 -

 

Група 60
Трикотажнi полотна

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) мереживо ручного плетiння товарної позицiї 5804;

     (b) етикетки, емблеми та подiбнi трикотажнi вироби товарної позицiї 5807; або

     (с) полотна трикотажнi, просоченi, покритi або дубльованi групи 59. Однак полотна трикотажнi, ворсовi, просоченi, покритi або дубльованi включаються до товарної позицiї 6001.

     2. До цiєї групи включаються також полотна, якi виготовленi з металевої нитки i використовуються для одягу, меблiв та в аналогiчних цiлях.

     3. В УКТ ЗЕД будь-яке посилання на "трикотажнi" вироби включає посилання на в'язально-прошивнi вироби, в яких прошивнi стiбки утворюються текстильними нитками.

     Примiтка до пiдпозицiї:

     1. До пiдпозицiї 6005 35 включаються полотна з полiетиленових монониток або з полiефiрних комплексних ниток, поверхневою щiльнiстю не менше 30 г/м2 i не бiльше нiж 55 г/м2, якi мають не менше 20 отворiв/см2 i не бiльше 100 отворiв/см2, i просоченi або покритi альфа-циперметрином (ISO), хлорфенапiром (ISO), дельтаметрiном (INN, ISO), лямбда-цигалотрином (ISO), перметрiном (ISO) або пiрiмiфос-метилом (ISO).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6001 Полотна трикотажнi ворсовi, включаючи довговорсовi полотна та полотна махровi:        
6001 10 00 00 - полотна довговорсовi   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
  - полотна з петельним ворсом:        
6001 21 00 00 - - з бавовни   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6001 22 00 00 - - з штучного або синтетичного волокна   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6001 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
  - iншi:        
6001 91 00 00 - - з бавовни   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6001 92 00 00 - - iз синтетичного або штучного волокна   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6001 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6002 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних або гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001:        
6002 40 00 00 - з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток   8 1 євро за 1 кг -
6002 90 00 00 - iншi   6,5 20 -
6003 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см, крiм полотен товарної позицiї 6001 або 6002:        
6003 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   8 20 -
6003 20 00 00 - з бавовни   8 20 -
6003 30 - iз синтетичних волокон:        
6003 30 10 00 - - мереживо Рашель   8 20 -
6003 30 90 00 - - iншi   8 20 -
6003 40 00 00 - з штучних волокон   8 20 -
6003 90 00 00 - iншi   8 20 -
6004 Полотна трикотажнi завширшки бiльш як 30 см з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних чи гумових ниток, крiм полотен товарної позицiї 6001:        
6004 10 00 00 - з вмiстом 5 мас.% або бiльше еластомiрних ниток, але без вмiсту гумових ниток   8 20 -
6004 90 00 00 - iншi   6,5 20 -
6005 Полотна основов'язанi (включаючи виробленi на в'язальних машинах для виготовлення галунiв), крiм полотен товарних позицiй 6001 - 6004:        
  - з бавовни:        
6005 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6005 22 00 00 - - пофарбованi   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6005 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6005 24 00 00 - - вибивнi   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
  - iз синтетичних волокон:        
6005 35 00 00 - - полотна, вказанi в примiтцi 1 до пiдпозицiй до даної групи   8 20 -
6005 36 00 - - iншi, невибiленi (суровi) чи вибiленi:        
6005 36 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi   8 2 євро за 7,5 м2 -
6005 36 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi   8 20 -
6005 36 00 90 - - - iншi   8 20 -
6005 37 00 - - iншi, пофарбованi:        
6005 37 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi   8 2 євро за 7,5 м2 -
6005 37 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi   8 20 -
6005 37 00 90 - - - iншi   8 20 -
6005 38 00 - - iншi, з ниток рiзних кольорiв:        
6005 38 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi   8 2 євро за 7,5 м2 -
6005 38 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi   8 20 -
6005 38 00 90 - - - iншi   8 20 -
6005 39 00 - - iншi, вибивнi:        
6005 39 00 10 - - - для гардин, включаючи тюлевi   8 2 євро за 7,5 м2 -
6005 39 00 50 - - - мереживо Рашель, крiм полотна для гардин або тюлi   8 20 -
6005 39 00 90 - - - iншi   8 20 -
  - з штучних волокон:        
6005 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi   8 20 -
6005 42 00 00 - - пофарбованi   8 20 -
6005 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   8 20 -
6005 44 00 00 - - вибивнi   8 20 -
6005 90 - iншi:        
6005 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   8 15 %, але не менш як 0,5 євро за 1 кг -
6005 90 90 00 - - iншi   8 20 -
6006 Iншi полотна трикотажнi:        
6006 10 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   8 20 -
  - з бавовни:        
6006 21 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi   8 20 -
6006 22 00 00 - - пофарбованi   8 20 -
6006 23 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   8 20 -
6006 24 00 00 - - вибивнi   8 20 -
  - iз синтетичних волокон:        
6006 31 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi:        
6006 31 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6006 31 00 90 - - - iншi   8 20 -
6006 32 00 - - пофарбованi:        
6006 32 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6006 32 00 90 - - - iншi   8 20 -
6006 33 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   8 20 -
6006 34 00 00 - - вибивнi   8 20 -
  - з штучних волокон:        
6006 41 00 00 - - невибiленi (суровi) або вибiленi   8 20 -
6006 42 00 00 - - пофарбованi   8 20 -
6006 43 00 00 - - з ниток рiзних кольорiв   8 20 -
6006 44 00 00 - - вибивнi   8 20 -
6006 90 00 00 - iншi   8 20 -

 

Група 61
Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi

     Примiтки:

     1. До цiєї групи включаються лише готовi трикотажнi вироби машинного або ручного в'язання.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (а) вироби товарної позицiї 6212;

     (b) одяг або iншi вироби, що використовувалися, товарної позицiї 6309; або

     (c) ортопедичнi пристрої, бандажi, медико-хiрургiчнi пояси та подiбнi вироби (товарна позицiя 9021).

     3. У товарних позицiях 6103 та 6104:

     (а) термiн "костюм" означає набiр одягу з двох або трьох предметiв, з лицьового боку виготовлених з iдентичного полотна, який складається з:

     одного пiджака або жакета, якi з лицьового боку, за винятком рукавiв, складаються з чотирьох або бiльше деталей, призначених для верхньої частини тiла. До складу цього комплекту може включатися один строгий жилет, передня частина якого виготовлена з такої самої тканини, що i поверхня iнших компонентiв набору з лицьового боку, а задня частина - з такої самої тканини, що i пiдкладка (пiдбивка) пiджака або жакета; та

     одного предмета одягу, призначеного для нижньої частини тiла, який складається iз штанiв, бриджiв або шортiв (крiм купальних), спiдницi або спiдницi-штанiв без шлейок або нагрудникiв.

     Усi компоненти "костюма" повиннi бути виготовленi з полотна однакового переплетення, одного кольору та сировинного складу; також вони повиннi бути єдиного фасону i вiдповiдних або сумiсних розмiрiв. Цi компоненти можуть мати кант (смужку тканини, вшитої в шов) з iншої тканини.

     Якщо кiлька окремих предметiв одягу, призначених для нижньої частини тiла (наприклад, двi пари штанiв або штани i шорти, або спiдниця чи спiдниця-штани та штани), присутнi одночасно, компонентом костюма для чоловiкiв або хлопцiв, призначеним для нижньої частини тiла, повинна бути одна пара штанiв, а костюма для жiнок або дiвчат - спiдниця або спiдниця-штани, iншi предмети одягу класифiкуються окремо.

     Термiн "костюм чоловiчий" включає такi набори предметiв одягу, навiть якщо будь-яка iз вищезазначених умов не виконана:

     ранковий костюм, що складається з однотонного пiджака (вiзитки) iз закругленими фалдами i смугастих штанiв;

     вечiрнiй костюм (фрак), пошитий зазвичай з тканини чорного кольору, пiджак порiвняно короткий спереду, без застiбки, вузькi фалди охоплюють пiвколом стегна i бiльше звисають ззаду;

     смокiнг, покрiй пiджака якого дуже подiбний до пiджакiв звичайних, однак бiльше вiдкритий на грудях, з блискучими лацканами з шовку або iншої тканини, яка iмiтує шовк;

     (b) термiн "комплект" означає набiр одягу (крiм костюмiв та виробiв товарної позицiї 6107, 6108 або 6109), що складається з кiлькох предметiв, виготовлених з iдентичного полотна, призначених для продажу в роздрiбнiй торгiвлi, i включає:

     один предмет одягу, призначений для верхньої частини тiла, за винятком пуловера, який може бути другим предметом верхнього одягу в комплектах-двiйках, та жилета, який також може бути другим предметом одягу, призначеним для верхньої частини тiла; та

     один або два рiзнi предмети одягу, призначенi для нижньої частини тiла, якi складаються iз штанiв, комбiнезона на шлейках, бриджiв, шортiв (крiм купальних), спiдницi або спiдницi-штанiв.

     Усi компоненти комплекту повиннi бути виготовленi з полотна однакового переплетення, одного кольору та сировинного складу; також вони повиннi бути єдиного фасону i вiдповiдних або сумiсних розмiрiв. Термiн "комплект" не включає спортивнi костюми, а також лижнi комбiнезони i комплекти товарної позицiї 6112.

     4. До товарних позицiй 6105 i 6106 не включається одяг з кишенями, розташованими нижче талiї, з еластичним поясом або iншими пристосуваннями для затягування нижньої частини одягу, а також одяг, який має у середньому менше десяти рядiв петельок на погонний сантиметр у кожному напрямку з розрахунку площi як мiнiмум 10 х 10 см. До товарної позицiї 6105 не включається одяг без рукавiв.

     5. Товарна позицiя 6109 не включає одяг iз шворкою, з еластичним поясом або iншими пристосуваннями для затягування нижньої частини одягу.

     6. У товарнiй позицiї 6111:

     (а) термiн "одяг дитячий та додатковi речi до одягу" означає вироби для дiтей зростом не бiльш як 86 см;

     (b) вироби, якi можна включити одночасно як до товарної позицiї 6111, так i до iнших товарних позицiй цiєї групи, класифiкуються у товарнiй позицiї 6111.

     7. У товарнiй позицiї 6112 термiн "лижнi костюми" означає одяг або набори одягу, якi за зовнiшнiм виглядом та фактурою тканин призначенi головним чином для носiння пiд час занять лижним спортом (гiрськолижним тощо). Вони складаються з:

     (а) лижного комбiнезона, тобто одягу з одного предмета, призначеного для верхньої та нижньої частин тiла; як доповнення до рукавiв та комiра у цьому виробi можуть бути кишенi або штрипки; або

     (b) лижного комплекту, тобто набору одягу, який складається з двох або трьох предметiв, що продаються в роздрiбнiй торгiвлi та складаються з:

     одного предмета одягу типу анорак, спортивної непромокальної куртки iз застiбкою-"блискавкою", куртки або подiбного виробу iз застiбкою-"блискавкою", можливо, з жилетом; та

     однiєї пари штанiв, якi одягаються вище талiї, одних бриджiв або одного комбiнезона iз шлейками.

     Лижний комплект може також складатися з лижного комбiнезона, аналогiчного вищезазначеному в пунктi (а), та з утепленої куртки без рукавiв, яка одягається на комбiнезон.

     Усi компоненти лижного комплекту повиннi бути виготовленi з полотна однакового переплетення, одного стилю та сировинного складу, одного або рiзних кольорiв; також вони повиннi бути вiдповiдних та сумiсних розмiрiв.

     8. Одяг, який можна включити одночасно як до товарної позицiї 6113, так i до iнших товарних позицiй цiєї групи, за винятком товарної позицiї 6111, класифiкується у товарнiй позицiї 6113.

     9. Одяг цiєї групи, який застiбається спереду злiва направо, слiд розглядати як одяг для чоловiкiв або хлопцiв, а одяг, який застiбається спереду справа налiво, - як одяг для жiнок або дiвчат. Цими ознаками не користуються, якщо з розкрою одягу чiтко видно, для якої статi вiн призначений.

     Якщо не можна вiдрiзнити, для кого призначений одяг, - для чоловiкiв або хлопцiв чи для жiнок або дiвчат - вiн повинен класифiкуватися в товарних позицiях, якi включають одяг для жiнок або дiвчат.

     10. Вироби цiєї групи можуть бути виготовленi з металевої нитки.

     Додатковi примiтки:

     1. Для застосування примiтки 3 (b) до цiєї групи компоненти комплекту повиннi бути виготовленi повнiстю з одного i того самого матерiалу в разi вiдповiдностi iншим вимогам цiєї примiтки.

     Для цього:

     полотно може бути невибiленим (суровим), вибiленим, пофарбованим, з рiзноколiрних ниток або вибивним;

     пуловер або жилет iз в'язаною "резинкою" слiд вважати компонентом комплекту, якщо така "резинка" не нашита, а вив'язана безпосередньо у процесi в'язання, навiть якщо на одязi, призначеному для нижньої частини тiла, "резинка" вiдсутня.

     Набори предметiв одягу не є комплектами, якщо їх компоненти виготовленi з рiзних матерiалiв, навiть якщо вiдмiннiсть стосується лише їх вiдповiдних кольорiв.

     Усi компоненти комплекту повиннi продаватися у роздрiбнiй торгiвлi разом як єдиний вирiб. Окрема упаковка або етикетаж кожного окремого компонента цього єдиного виробу не є пiдставою не розглядати його як комплект.

     2. У товарнiй позицiї 6109 термiни "майка" та "iнша натiльна бiлизна" включають натiльну бiлизну також фасонного покрою, без комiра, з рукавами або без рукавiв, у тому числi майки з шлейками.

     Одяг, призначений для верхньої частини тiла, часто має деякi загальнi риси з тенiсками або з iншими видами бiльш традицiйних натiльних майок та iншою натiльною бiлизною товарної позицiї 6109.

     3. До товарної позицiї 6111 та товарних пiдкатегорiй 6116 10 20 00 i 6116 10 80 00 включаються рукавички, мiтенки та рукавицi, просоченi, покритi або дубльованi пластмасою або гумою, навiть якщо вони виготовленi:

     з трикотажного полотна, просоченого, покритого або дубльованого пластмасою або гумою, товарної позицiї 5903 або 5906; або

     з непросоченого, непокритого або недубльованого трикотажного полотна, а потiм просоченi, покритi або дубльованi пластмасою або гумою.

     У разi використання трикотажного полотна з метою армування рукавички, мiтенки та рукавицi, просоченi, покритi або дубльованi пористою пластмасою або пористою гумою, належать до груп 39 або 40, навiть якщо вони виконанi з непросоченого, непокритого або недубльованого трикотажного полотна, а потiм просоченi, покритi або дубльованi пористою пластмасою або пористою гумою (примiтка 2 (а) (5) та останнiй абзац примiтки 4 до групи 59).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103:        
6101 20 - з бавовни:        
6101 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 40 шт
6101 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 40 шт
6101 30 - iз синтетичних або штучних волокон:        
6101 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 40 шт
6101 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 40 шт
6101 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6101 90 20 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 40 шт
6101 90 80 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби:        
6101 90 80 10 - - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 20 шт
6101 90 80 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104:        
6102 10 - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6102 10 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 30 євро за 1 шт шт
6102 10 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 40 шт
6102 20 - з бавовни:        
6102 20 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 40 шт
6102 20 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 20 шт
6102 30 - iз синтетичних або штучних волокон:        
6102 30 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 40 шт
6102 30 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 40 шт
6102 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6102 90 10 00 - - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби   12 30 євро за 1 шт шт
6102 90 90 00 - - анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби   12 40 шт
6103 Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:        
6103 10 - костюми:        
6103 10 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 40 шт
6103 10 90 00 - - iншi   12 40 шт
  - комплекти:        
6103 22 00 00 - - з бавовни   12 40 шт
6103 23 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 40 шт
6103 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
  - пiджаки та блейзери:        
6103 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 40 шт
6103 32 00 00 - - з бавовни   12 40 шт
6103 33 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 40 шт
6103 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
  - штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти:        
6103 41 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6103 41 00 10 - - - штани та бриджi   12 40 шт
6103 41 00 90 - - - iншi   12 20 шт
6103 42 00 00 - - з бавовни   12 20 шт
6103 43 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 20 шт
6103 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 20 шт
6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), трикотажнi, для жiнок або дiвчат:        
  - костюми:        
6104 13 00 00 - - iз синтетичного волокна   12 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт шт
6104 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6104 19 20 00 - - - з бавовни   12 20 шт
6104 19 90 00 - - - iншi   12 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт шт
  - комплекти:        
6104 22 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт шт
6104 23 00 00 - - iз синтетичного волокна   12 8 євро за 1 шт шт
6104 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6104 29 10 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт шт
6104 29 90 00 - - - iншi   12 8 євро за 1 шт шт
  - жакети та блейзери:        
6104 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 4 євро за 1 шт шт
6104 32 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт шт
6104 33 00 00 - - iз синтетичного волокна   12 20 шт
6104 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
  - сукнi:        
6104 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 5 євро за 1 шт шт
6104 42 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт шт
6104 43 00 00 - - iз синтетичного волокна   12 6 євро за 1 шт шт
6104 44 00 00 - - iз штучного волокна   12 6 євро за 1 шт шт
6104 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 6 євро за 1 шт шт
  - спiдницi та спiдницi-штани:        
6104 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт шт
6104 52 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 3 євро за 1 шт шт
6104 53 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 6 євро за 1 шт шт
6104 59 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 6 євро за 1 шт шт
  - штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти:        
6104 61 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6104 61 00 10 - - - штани та бриджi   12 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт шт
6104 61 00 90 - - - iншi   12 40 шт
6104 62 00 - - з бавовни:        
6104 62 00 10 - - - штани та бриджi   12 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт шт
6104 62 00 90 - - - iншi   12 40 шт
6104 63 00 - - iз синтетичних волокон:        
6104 63 00 10 - - - штани та бриджi   12 2 євро за 1 шт шт
6104 63 00 90 - - - iншi   12 40 шт
6104 69 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:        
6105 10 00 00 - з бавовни   12 20 шт
6105 20 - iз синтетичних або штучних волокон:        
6105 20 10 00 - - iз синтетичних волокон   12 15 шт
6105 20 90 00 - - iз штучних волокон   12 3 євро за 1 шт шт
6105 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6105 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 4 євро за 1 шт шт
6105 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 4 євро за 1 шт шт
6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажнi, для жiнок або дiвчат:        
6106 10 00 00 - з бавовни   12 4 євро за 1 шт шт
6106 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон   12 4 євро за 1 шт шт
6106 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6106 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 4 євро за 1 шт шт
6106 90 30 00 - - iз шовку або вiдходiв шовку   12 4 євро за 1 шт шт
6106 90 50 00 - - з льону або волокна рами   12 4 євро за 1 шт шт
6106 90 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 4 євро за 1 шт шт
6107 Труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв:        
  - труси та кальсони:        
6107 11 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6107 12 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6107 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:        
6107 21 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6107 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6107 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - iншi:        
6107 91 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6107 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
6108 Комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, нiчнi сорочки, пiжами, пеньюари, купальнi халати, домашнi халати та аналогiчнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат:        
  - комбiнацiї та спiднi спiдницi:        
6108 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6108 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - труси та панталони:        
6108 21 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6108 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6108 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:        
6108 31 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6108 32 00 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6108 32 00 10 - - - сорочки нiчнi iз синтетичних волокон   0 0 шт
6108 32 00 90 - - - iншi   12 12 шт
6108 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   0 0 шт
  - iншi:        
6108 91 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6108 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6108 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
6109 Футболки, майки та iнша натiльна бiлизна, трикотажнi:        
6109 10 00 00 - з бавовни   12 12 шт
6109 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6109 90 20 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин або iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6109 90 90 00 - - iншi   12 12 шт
6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подiбнi вироби, трикотажнi:        
  - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6110 11 - - з вовни:        
6110 11 10 00 - - - светри та пуловери з вмiстом не менш як 50 мас.% вовни та масою 600 г або бiльше на один вирiб   10,5 10,5 шт
  - - - iншi:        
6110 11 30 00 - - - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6110 11 90 00 - - - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт
6110 12 - - з тонкого волосу кашмiрської кози:        
6110 12 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   10,5 10,5 шт
6110 12 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   10,5 10,5 шт
6110 19 - - iншi:        
6110 19 10 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   10,5 10,5 шт
6110 19 90 00 - - - для жiнок або дiвчат   10,5 10,5 шт
6110 20 - з бавовни:        
6110 20 10 00 - - светри тонкi   12 12 шт
  - - iншi:        
6110 20 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6110 20 99 00 - - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт
6110 30 - iз синтетичних або штучних волокон:        
6110 30 10 00 - - светри тонкi   12 12 шт
  - - iншi:        
6110 30 91 00 - - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6110 30 99 00 - - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт
6110 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6110 90 10 00 - - з льону або волокна рами   12 12 шт
6110 90 90 00 - - iншi   12 12 шт
6111 Одяг дитячий та додатковi речi до одягу, трикотажнi:        
6111 20 - з бавовни:        
6111 20 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi   8,9 0,6 євро за 1 шт або за 1 пару пар
6111 20 90 00 - - iншi   12 0,6 євро за 1 шт або за 1 пару -
6111 30 - iз синтетичних волокон:        
6111 30 10 00 - - рукавички, мiтенки, рукавицi   8,9 0,8 євро за 1 шт або за 1 пару пар
6111 30 90 00 - - iншi   12 0,8 євро за 1 шт або за 1 пару -
6111 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6111 90 11 00 - - - рукавички, мiтенки, рукавицi   8,9 0,8 євро за 1 шт або за 1 пару пар
6111 90 19 00 - - - iншi   12 0,8 євро за 1 шт або за 1 пару -
6111 90 90 00 - - iншi   12 40 -
6112 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi, трикотажнi:        
  - костюми спортивнi:        
6112 11 00 00 - - з бавовни   0 10 шт
6112 12 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 12 євро за 1 шт шт
6112 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 8 євро за 1 шт шт
6112 20 00 00 - лижнi костюми   12 8 євро за 1 шт -
  - костюми та плавки купальнi для чоловiкiв або хлопцiв:        
6112 31 - - iз синтетичних волокон:        
6112 31 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки   8 2 євро за 1 шт шт
6112 31 90 00 - - - iншi   12 40 шт
6112 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6112 39 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки   8 6 євро за 1 шт шт
6112 39 90 00 - - - iншi   12 40 шт
  - костюми та плавки купальнi для жiнок або дiвчат:        
6112 41 - - iз синтетичних волокон:        
6112 41 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки   8 3 євро за 1 шт шт
6112 41 90 00 - - - iншi   12 3 євро за 1 шт шт
6112 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6112 49 10 00 - - - з вмiстом 5 мас.% або бiльше гумової нитки   8 3 євро за 1 шт шт
6112 49 90 00 - - - iншi   12 3 євро за 1 шт шт
6113 00 Одяг з трикотажного полотна товарних позицiй 5903, 5906 або 5907:        
6113 00 10 00 - з трикотажного полотна товарної позицiї 5906   8 40 -
6113 00 90 00 - iнший   12 40 -
6114 Iнший одяг трикотажний:        
6114 20 00 00 - з бавовни   12 40 -
6114 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон   12 40 -
6114 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 -
6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшно-шкарпетковi вироби, включаючи компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та взуття без пiдошов, трикотажнi:        
6115 10 - компресiйнi панчiшно-шкарпетковi вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен):        
6115 10 10 00 - - панчохи для хворих з варикозним розширенням вен iз синтетичних волокон   8 8 пар
6115 10 90 00 - - iншi   12 12 -
  - iншi колготи:        
6115 21 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв   12 12 шт
6115 22 00 00 - - iз синтетичних волокон, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки 67 децитексiв або бiльше   12 12 шт
6115 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
6115 30 - iншi панчохи та гольфи жiночi, з лiнiйною щiльнiстю одиночної нитки менш як 67 децитексiв:        
  - - iз синтетичних волокон:        
6115 30 11 00 - - - гольфи   12 12 пар
6115 30 19 00 - - - iншi   12 12 пар
6115 30 90 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 пар
  - iншi:        
6115 94 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 пар
6115 95 00 00 - - з бавовни   12 12 пар
6115 96 - - iз синтетичних волокон:        
6115 96 10 00 - - - гольфи   12 12 пар
  - - - iншi:        
6115 96 91 00 - - - - панчохи жiночi   12 12 пар
6115 96 99 00 - - - - iншi   12 12 пар
6115 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 пар
6116 Рукавички, мiтенки, рукавицi, трикотажнi:        
6116 10 - просоченi або покритi пластмасою або гумою:        
6116 10 20 00 - - рукавички, просоченi або покритi гумою   5 40 пар
6116 10 80 00 - - iншi   8 40 пар
  - iншi:        
6116 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   8,9 1,2 євро за 1 пару пар
6116 92 00 00 - - з бавовни   8,9 40 пар
6116 93 00 00 - - iз синтетичного волокна   8,9 1,2 євро за 1 пару пар
6116 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   8,9 40 пар
6117 Iншi готовi додатковi речi до одягу, трикотажнi; частини одягу або додаткових речей до одягу, трикотажнi:        
6117 10 00 00 - шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби   12 20 -
6117 80 - iншi додатковi речi:        
6117 80 10 00 - - трикотажнi, еластичнi або прогумованi   8 40 -
6117 80 80 - - iншi:        
6117 80 80 10 - - - краватки, краватки-метелики, хустки-краватки   12 20 -
6117 80 80 90 - - - iншi   8 40 -
6117 90 00 00 - частини   12 40 -

 

Група 62
Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних

     Примiтки:

     1. До цiєї групи включаються лише готовi вироби з будь-якого текстильного матерiалу, крiм вати, за винятком трикотажних (крiм виробiв товарної позицiї 6212).

     2. До цiєї групи не включаються:

     (а) одяг або iншi вироби, що використовувалися, товарної позицiї 6309; або

     (b) ортопедичнi пристрої, бандажi, медико-хiрургiчнi пояси або подiбнi вироби (товарна позицiя 9021).

     3. У товарних позицiях 6203 i 6204:

     (а) термiн "костюм" означає набiр одягу з двох або трьох предметiв, з лицьового боку виготовлених з iдентичної тканини, який складається з:

     одного пiджака або жакета, який з лицьового боку, за винятком рукавiв, складається з чотирьох або бiльше деталей, призначених для верхньої частини тiла. До складу цього комплекту може включатися один строгий жилет, передня частина якого виготовлена з такої самої тканини, що поверхня з лицьового боку iнших компонентiв набору, i задня частина з такої самої тканини, що i пiдкладка (пiдбивка) пiджака або жакета; та

     одного предмета одягу, призначеного для нижньої частини тiла, який складається iз штанiв, бриджiв, шортiв (крiм купальних), спiдницi або спiдницi-штанiв без шлейок або нагрудникiв.

     Усi компоненти костюма повиннi бути виконанi з тканини однакового переплетення, одного кольору та сировинного складу; також вони повиннi бути єдиного фасону i вiдповiдних або сумiсних розмiрiв. Цi компоненти можуть мати кант (смужку тканини, вшитої у шов) з iншої тканини.

     Якщо кiлька окремих предметiв одягу, призначених для нижньої частини тiла (наприклад, двi пари штанiв, або штани i шорти, або спiдниця чи спiдниця-штани та штани), присутнi одночасно, то компонентом костюма для чоловiкiв або хлопцiв, призначеним для нижньої частини тiла, повинна бути одна пара штанiв, костюма для жiнок або дiвчат - спiдниця або спiдниця-штани, iншi предмети одягу класифiкуються окремо.

     Термiн "костюм чоловiчий" включає такi набори предметiв одягу, навiть якщо усi зазначенi вище умови виконано або не виконано:

     ранковий костюм, що складається з однотонного пiджака (вiзитки) iз закругленими фалдами i смугастих штанiв;

     вечiрнiй костюм (фрак), пошитий зазвичай з тканини чорного кольору, пiджак порiвняно короткий спереду, без застiбки, вузькi фалди охоплюють пiвколом стегна i бiльше звисають ззаду;

     смокiнг, покрiй пiджака якого дуже подiбний до пiджакiв звичайних, однак бiльше вiдкритий на грудях, з блискучими лацканами з шовку або iншої тканини, яка iмiтує шовк;

     (b) термiн "комплект" означає набiр одягу (крiм костюмiв та виробiв товарної позицiї 6207 або 6208), що складається з кiлькох предметiв, виготовлених з iдентичної тканини, призначених для продажу в роздрiбнiй торгiвлi, i включає:

     один предмет одягу, призначений для верхньої частини тiла, за винятком жилета, який може бути другим предметом верхнього одягу в комплектах "двiйках"; та

     один або два рiзнi предмети одягу, призначенi для нижньої частини тiла, якi складаються з штанiв, комбiнезона на шлейках, бриджiв, шортiв (крiм купальних), спiдницi або спiдницi-штанiв.

     Усi компоненти комплекту повиннi бути виготовленi з тканини однакового переплетення, одного стилю, кольору i сировинного складу; вони повиннi бути вiдповiдних або сумiсних розмiрiв. Термiн "комплект" не включає спортивнi або лижнi костюми товарної позицiї 6211.

     4. У товарнiй позицiї 6209:

     (а) термiн "дитячий одяг та додатковi речi до одягу" означає вироби для дiтей зростом не бiльш як 86 см;

     (b) вироби, якi можна включити одночасно як до товарної позицiї 6209, так i до iнших позицiй цiєї групи, класифiкуються у товарнiй позицiї 6209.

     5. Одяг, який можна включити до товарної позицiї 6210 та iнших товарних позицiй цiєї групи, за винятком товарної позицiї 6209, класифiкується у товарнiй позицiї 6210.

     6. У товарнiй позицiї 6211 термiн "лижнi костюми" означає одяг або набори одягу, якi за зовнiшнiм виглядом та фактурою тканин призначенi головним чином для носiння пiд час занять лижним спортом (гiрськолижним тощо). Вони складаються з:

     (а) лижного комбiнезона, тобто одягу з одного предмета, призначеного для верхньої та нижньої частин тiла; як доповнення до рукавiв та комiра у цьому виробi можуть бути кишенi чи штрипки; або

     (b) лижного комплекту, тобто набору одягу, який складається з двох або трьох предметiв, що продаються в роздрiбнiй торгiвлi та складаються з:

     одного предмета одягу типу анорак, спортивної непромокальної куртки iз застiбкою-"блискавкою", куртки або подiбного виробу iз застiбкою-"блискавкою", можливо, з жилетом; та

     однiєї пари штанiв, якi надягаються вище талiї, одних бриджiв або одного комбiнезона iз шлейками.

     Лижний комплект може також складатися з лижного комбiнезона, аналогiчного згаданому в пунктi (а), та з утепленої куртки без рукавiв, яка надягається поверх комбiнезона.

     Усi компоненти лижного комплекту повиннi бути виготовленi з тканини однакового переплетення, мати однаковий стиль, бути однакового сировинного складу, одного або рiзних кольорiв; вони повиннi бути вiдповiдних та сумiсних розмiрiв.

     7. Шарфи та подiбнi вироби квадратної форми або майже квадратної форми, жодна iз сторiн яких завдовжки не бiльш як 60 см, класифiкуються як носовi хусточки (товарна позицiя 6213). Хустки, одна iз сторiн яких завдовжки бiльш як 60 см, включаються до товарної позицiї 6214.

     8. Одяг цiєї групи, який застiбається спереду злiва направо, слiд розглядати як одяг для чоловiкiв або хлопцiв, а одяг, який застiбається спереду справа налiво, - як одяг для жiнок або дiвчат. Цими ознаками не користуються, якщо з розкрою одягу чiтко видно, для якої з двох статей вiн призначений.

     Якщо не можна вiдрiзнити для кого призначений одяг, - для чоловiкiв або хлопцiв чи для жiнок або дiвчат - вiн повинен класифiкуватися в товарних позицiях, якi включають одяг для жiнок або дiвчат.

     9. Вироби цiєї групи можуть бути виготовленi з металевої нитки.

     Додатковi примiтки:

     1. Для застосування примiтки 3 (b) до цiєї групи компоненти комплекту повиннi бути виготовленi повнiстю з однiєї i тiєї самої тканини у разi вiдповiдностi iншим вимогам цiєї примiтки.

     Для цього тканина може бути невибiленою (суровою), вибiленою, пофарбованою, з рiзноколiрних ниток або вибивною.

     Набори предметiв одягу не є комплектами, якщо їх компоненти виготовленi з рiзних тканин, навiть якщо вiдмiннiсть стосується лише їх вiдповiдних кольорiв.

     Усi компоненти комплекту повиннi продаватися у роздрiбнiй торгiвлi разом як єдиний вирiб. Окрема упаковка або етикетаж кожного окремого компонента цього єдиного виробу не є пiдставою не розглядати його як комплект.

     2. До товарних позицiй 6209 i 6216 включаються рукавички, мiтенки та рукавицi, просоченi, покритi чи дубльованi пластмасою або гумою, навiть якщо вони виготовленi:

     з текстильного матерiалу (що вiдрiзняється вiд трикотажного полотна), просоченого, покритого чи дубльованого пластмасою або гумою, товарної позицiї 5903 або 5906; або

     з непросоченого, непокритого або недубльованого текстильного матерiалу (що вiдрiзняється вiд трикотажного полотна), а потiм просоченi, покритi чи дубльованi пластмасою або гумою.

     У разi використання текстильного матерiалу (що вiдрiзняється вiд трикотажного полотна) з метою армування рукавицi, мiтенки та рукавички, просоченi, покритi чи дубльованi пористою пластмасою або пористою гумою, належать до групи 39 або 40, навiть якщо вони виконанi з непросоченого, непокритого або недубльованого текстильного матерiалу (що вiдрiзняється вiд трикотажного полотна), а потiм просоченi, покритi чи дубльованi пористою пластмасою або пористою гумою (примiтка 2 (а) (5) та останнiй абзац примiтки 4 до групи 59).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203:        
  - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та аналогiчнi вироби:        
6201 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 12 - - з бавовни:        
6201 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг   12 20 шт
6201 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 13 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6201 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
  - iншi:        
6201 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 92 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6201 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 30 %, але не менш як 8 євро за 1 шт шт
6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204:        
  - пальта, пiвпальта, накидки, плащi та подiбнi вироби:        
6202 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 12 - - з бавовни:        
6202 12 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 12 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг   12 20 шт
6202 13 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6202 13 10 00 - - - масою одного виробу не бiльш як 1 кг   12 20 шт
6202 13 90 00 - - - масою одного виробу бiльш як 1 кг   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
  - iншi:        
6202 91 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 92 00 00 - - з бавовни   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 93 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6202 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 30 %, але не менш як 7 євро за 1 шт шт
6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для чоловiкiв або хлопцiв:        
  - костюми:        
6203 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6203 12 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 12 шт
6203 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6203 19 10 00 - - - з бавовни   12 12 шт
6203 19 30 00 - - - iз штучних волокон   12 12 шт
6203 19 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - комплекти:        
6203 22 - - з бавовни:        
6203 22 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6203 22 80 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 23 - - iз синтетичних волокон:        
6203 23 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6203 23 80 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
6203 29 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6203 29 18 00 - - - - iншi   12 12 шт
6203 29 30 00 - - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6203 29 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - пiджаки та блейзери:        
6203 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6203 32 - - з бавовни:        
6203 32 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6203 32 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 33 - - iз синтетичних волокон:        
6203 33 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6203 33 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
6203 39 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6203 39 19 00 - - - - iншi   12 12 шт
6203 39 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти:        
6203 41 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6203 41 10 00 - - - штани та бриджi   12 12 шт
6203 41 30 00 - - - комбiнезони iз шлейками   12 12 шт
6203 41 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 42 - - з бавовни:        
  - - - штани та бриджi:        
6203 42 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6203 42 31 00 - - - - - з джинсової тканини   12 12 шт
6203 42 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом   12 12 шт
6203 42 35 00 - - - - - iншi   12 12 шт
  - - - комбiнезони iз шлейками:        
6203 42 51 00 - - - - робочi   12 12 шт
6203 42 59 00 - - - - iншi   12 12 шт
6203 42 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 43 - - iз синтетичних волокон:        
  - - - штани та бриджi:        
6203 43 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6203 43 19 00 - - - - iншi   12 12 шт
  - - - комбiнезони iз шлейками:        
6203 43 31 00 - - - - робочi   12 12 шт
6203 43 39 00 - - - - iншi   12 12 шт
6203 43 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6203 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
  - - - - штани та бриджi:        
6203 49 11 00 - - - - - робочi   12 12 шт
6203 49 19 00 - - - - - iншi   12 12 шт
  - - - - комбiнезони iз шлейками:        
6203 49 31 00 - - - - - робочi   12 12 шт
6203 49 39 00 - - - - - iншi   12 12 шт
6203 49 50 00 - - - - iншi   12 12 шт
6203 49 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 Костюми, комплекти, жакети, сукнi, спiдницi, спiдницi-штани, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти (крiм купальних), для жiнок або дiвчат:        
  - костюми:        
6204 11 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6204 12 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6204 13 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 12 шт
6204 19 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6204 19 10 00 - - - iз штучних волокон   12 12 шт
6204 19 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - комплекти:        
6204 21 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6204 22 - - з бавовни:        
6204 22 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6204 22 80 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 23 - - iз синтетичних волокон:        
6204 23 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6204 23 80 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
6204 29 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6204 29 18 00 - - - - iншi   12 12 шт
6204 29 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - жакети та блейзери:        
6204 31 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6204 32 - - з бавовни:        
6204 32 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6204 32 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 33 - - iз синтетичних волокон:        
6204 33 10 00 - - - робочi   12 12 шт
6204 33 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
6204 39 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6204 39 19 00 - - - - iншi   12 12 шт
6204 39 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - сукнi:        
6204 41 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6204 42 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6204 43 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 12 шт
6204 44 00 00 - - iз штучних волокон   12 12 шт
6204 49 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6204 49 10 00 - - - з шовкових ниток або шовкових вiдходiв   12 12 шт
6204 49 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - спiдницi та спiдницi-штани:        
6204 51 00 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6204 52 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6204 53 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 12 шт
6204 59 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6204 59 10 00 - - - iз штучних волокон   12 12 шт
6204 59 90 00 - - - iншi   12 12 шт
  - штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi та шорти:        
6204 61 - - з вовни або тонкого волосу тварин:        
6204 61 10 00 - - - штани та бриджi   12 12 шт
6204 61 85 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 62 - - з бавовни:        
  - - - штани та бриджi:        
6204 62 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6204 62 31 00 - - - - - з джинсової тканини   12 12 шт
6204 62 33 00 - - - - - з вельвет-корду з розрiзаним ворсом   12 12 шт
6204 62 39 00 - - - - - iншi   12 12 шт
  - - - комбiнезони iз шлейками:        
6204 62 51 00 - - - - робочi   12 12 шт
6204 62 59 00 - - - - iншi   12 12 шт
6204 62 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 63 - - iз синтетичних волокон:        
  - - - штани та бриджi:        
6204 63 11 00 - - - - робочi   12 12 шт
6204 63 18 00 - - - - iншi   12 12 шт
  - - - комбiнезони iз шлейками:        
6204 63 31 00 - - - - робочi   12 12 шт
6204 63 39 00 - - - - iншi   12 12 шт
6204 63 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6204 69 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
  - - - iз штучних волокон:        
  - - - - штани та бриджi:        
6204 69 11 00 - - - - - робочi   10 10 шт
6204 69 18 00 - - - - - iншi   12 12 шт
  - - - - комбiнезони iз шлейками:        
6204 69 31 00 - - - - - робочi   10 10 шт
6204 69 39 00 - - - - - iншi   12 12 шт
6204 69 50 00 - - - - iншi   12 12 шт
6204 69 90 00 - - - iншi   12 12 шт
6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловiкiв або хлопцiв:        
6205 20 00 00 - з бавовни   12 12 шт
6205 30 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6205 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6205 90 10 00 - - з льону або волокна рами   12 12 шт
6205 90 80 00 - - iншi   12 12 шт
6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для жiнок або дiвчат:        
6206 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку   12 12 шт
6206 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   12 12 шт
6206 30 00 00 - з бавовни   12 12 шт
6206 40 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6206 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6206 90 10 00 - - з льону або волокна рами   12 12 шт
6206 90 90 00 - - iншi   12 12 шт
6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нiчнi, пiжами, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для чоловiкiв або хлопцiв:        
  - труси та кальсони:        
6207 11 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6207 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:        
6207 21 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6207 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6207 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - iншi:        
6207 91 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6207 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6207 99 10 00 - - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 -
6207 99 90 00 - - - iншi   12 12 -
6208 Майки та сорочки, комбiнацiї, спiднi спiдницi, труси, сорочки нiчнi, пiжами, пеньюари, халати купальнi, домашнi халати та аналогiчнi вироби, для жiнок або дiвчат:        
  - комбiнацiї та спiднi спiдницi:        
6208 11 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6208 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - сорочки нiчнi та пiжами:        
6208 21 00 00 - - з бавовни   12 12 шт
6208 22 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 шт
6208 29 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 шт
  - iншi:        
6208 91 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6208 92 00 00 - - iз синтетичних або штучних волокон   12 12 -
6208 99 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 -
6209 Дитячий одяг та додатковi речi до одягу:        
6209 20 00 00 - з бавовни   10,5 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт -
6209 30 00 00 - iз синтетичних волокон   10,5 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт -
6209 90 - з iнших текстильних матерiалiв:        
6209 90 10 00 - - з вовни або тонкого волосу тварин   10 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт -
6209 90 90 00 - - iнший   10,5 30 %, але не менш як 1 євро за 1 шт -
6210 Одяг, виготовлений з матерiалiв товарних позицiй 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907:        
6210 10 - з матерiалiв товарної позицiї 5602 або 5603:        
6210 10 10 00 - - з матерiалiв товарної позицiї 5602   10 40 -
  - - з матерiалiв товарної позицiї 5603:        
6210 10 92 00 - - - одяг одноразового використання, призначений для пацiєнтiв (хворих) чи хiрургiв, що використовується пiд час хiрургiчних операцiй   12 40 -
6210 10 98 00 - - - iншi   12 40 -
6210 20 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6201 11 - 6201 19   12 40 шт
6210 30 00 00 - iнший одяг, подiбний наведеному в товарних пiдпозицiях 6202 11 - 6202 19   12 40 шт
6210 40 00 00 - iнший одяг для чоловiкiв або хлопцiв   12 40 -
6210 50 00 00 - iнший одяг для жiнок або дiвчат   12 40 -
6211 Костюми спортивнi, лижнi, костюми та плавки купальнi; iнший одяг:        
  - костюми та плавки купальнi:        
6211 11 00 00 - - для чоловiкiв або хлопцiв   12 12 шт
6211 12 00 00 - - для жiнок або дiвчат   12 12 шт
6211 20 00 00 - лижнi костюми   12 12 шт
  - iнший одяг для чоловiкiв або хлопцiв:        
6211 32 - - з бавовни:        
6211 32 10 00 - - - одяг робочий   12 12 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:        
6211 32 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6211 32 41 00 - - - - - верхнi частини   12 12 шт
6211 32 42 00 - - - - - нижнi частини   12 12 шт
6211 32 90 00 - - - iншi   12 12 -
6211 33 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6211 33 10 00 - - - одяг робочий   12 12 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:        
6211 33 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6211 33 41 00 - - - - - верхнi частини   12 12 шт
6211 33 42 00 - - - - - нижнi частини   12 12 шт
6211 33 90 00 - - - iншi   12 12 -
6211 39 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 -
  - iнший одяг для жiнок або дiвчат:        
6211 42 - - з бавовни:        
6211 42 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг   12 12 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:        
6211 42 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6211 42 41 00 - - - - - верхнi частини   12 12 шт
6211 42 42 00 - - - - - нижнi частини   12 12 шт
6211 42 90 00 - - - iншi   12 12 -
6211 43 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6211 43 10 00 - - - фартухи, халати та iнший робочий одяг   12 12 -
  - - - одяг спортивний з пiдкладкою:        
6211 43 31 00 - - - - верх якого виконано з такої самої тканини   12 12 шт
  - - - - iншi:        
6211 43 41 00 - - - - - верхнi частини   12 12 шт
6211 43 42 00 - - - - - нижнi частини   12 12 шт
6211 43 90 00 - - - iншi   12 12 -
6211 49 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 -
6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пояси з пiдв'язками, круглi пiдв'язки i подiбнi вироби та їх частини, трикотажнi або нетрикотажнi:        
6212 10 - бюстгальтери:        
6212 10 10 00 - - у наборi, який складається з бюстгальтера i трусiв, призначеному для роздрiбної торгiвлi   6,5 6,5 шт
6212 10 90 00 - - iншi   6,5 6,5 шт
6212 20 00 00 - пояси i пояси-труси   6,5 6,5 шт
6212 30 00 00 - грацiї   6,5 6,5 шт
6212 90 00 00 - iншi   6,5 6,5 -
6213 Хусточки та носовi хусточки:        
6213 20 00 00 - з бавовни   10 40 шт
6213 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв   10 40 шт
6214 Шалi, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалi та подiбнi вироби:        
6214 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку   8 40 шт
6214 20 00 00 - з вовни або тонкого волосу тварин   8 40 шт
6214 30 00 00 - iз синтетичних волокон   8 40 шт
6214 40 00 00 - iз штучних волокон   8 40 шт
6214 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв   8 40 шт
6215 Краватки, краватки-метелики та хустки-краватки:        
6215 10 00 00 - iз шовку або вiдходiв шовку   6,3 40 шт
6215 20 00 00 - iз синтетичних або штучних волокон   6,3 40 шт
6215 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв   6,3 40 шт
6216 00 00 00 Рукавички, мiтенки та рукавицi   7,6 40 пар
6217 Iншi готовi додатковi речi до одягу; частини одягу або додаткових речей до одягу, крiм виробiв товарної позицiї 6212:        
6217 10 00 00 - додатковi речi до одягу   6,3 40 -
6217 90 00 00 - частини   12 40 -

 

Група 63
Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувалися; ганчiр'я

     Примiтки:

     1. До пiдгрупи I включаються тiльки готовi вироби з будь-якого текстильного матерiалу.

     2. До пiдгрупи I не включаються:

     (а) товари груп 56 - 62; або

     (b) одяг або iншi вироби, що використовувалися, товарної позицiї 6309.

     3. До товарної позицiї 6309 включаються тiльки:

     (а) вироби з текстильних матерiалiв:

     одяг i додатковi речi до одягу та їх частини;

     ковдри та пледи дорожнi;

     бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна;

     вироби для меблювання, крiм килимiв товарних позицiй 5701 - 5705, та меблево-декоративних тканин i гобеленiв товарної позицiї 5805;

     (b) взуття i головнi убори з будь-якого матерiалу, крiм азбесту.

     Для включення до цiєї товарної позицiї зазначенi вище вироби повиннi одночасно вiдповiдати таким вимогам:

     мати помiтнi ознаки використання (носiння), та

     поставлятися навалом (без упаковки) або у тюках, мiшках чи аналогiчних упаковках.

     Примiтка до пiдпозицiї:

     1. У пiдпозицiї 6304 20 включаються вироби з полотен основов'язаних з просоченням або покриттям альфа-циперметрин (ISO), хлорфенапiром (ISO), дельтаметрином (INN, ISO), лямбда-цигалотрином (ISO), перметрином (ISO) або пiрiмiфос-метилом (ISO).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. IНШI ГОТОВI ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ        
6301 Ковдри та пледи дорожнi:        
6301 10 00 00 - ковдри електричнi   6,9 40 шт
6301 20 - ковдри (крiм електричних) та пледи дорожнi з вовни або тонкого волосу тварин:        
6301 20 10 00 - - трикотажнi   12 40 шт
6301 20 90 00 - - iншi   12 40 шт
6301 30 - ковдри (крiм електричних) та пледи дорожнi з бавовни:        
6301 30 10 00 - - трикотажнi   12 40 шт
6301 30 90 00 - - iншi   7,5 40 шт
6301 40 - ковдри (крiм електричних зiгрiвальних) та пледи дорожнi iз синтетичних волокон:        
6301 40 10 00 - - трикотажнi   12 20 шт
6301 40 90 00 - - iншi   12 40 шт
6301 90 - iншi ковдри та пледи дорожнi:        
6301 90 10 00 - - трикотажнi   12 40 шт
6301 90 90 00 - - iншi   12 40 шт
6302 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна:        
6302 10 00 00 - бiлизна постiльна трикотажна   12 12 -
  - iнша бiлизна постiльна з набивної тканини:        
6302 21 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6302 22 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6302 22 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,9 6,9 -
6302 22 90 00 - - - iнша   12 12 -
6302 29 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6302 29 10 00 - - - з льону або волокна рами   12 12 -
6302 29 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв   10 10 -
  - iнша бiлизна постiльна:        
6302 31 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6302 32 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6302 32 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,8 6,9 -
6302 32 90 00 - - - iнша   10 10 -
6302 39 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6302 39 20 - - - з льону або волокна рами:        
6302 39 20 10 - - - - з льону   10 10 -
6302 39 20 90 - - - - з волокна рами   12 12 -
6302 39 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв   12 12 -
6302 40 00 00 - бiлизна столова трикотажна   12 12 -
  - iнша бiлизна столова:        
6302 51 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6302 53 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6302 53 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,9 6,9 -
6302 53 90 00 - - - iнша   12 12 -
6302 59 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6302 59 10 00 - - - з льону   12 12 -
6302 59 90 00 - - - iншi   12 12 -
6302 60 00 00 - бiлизна туалетна або бiлизна кухонна, з махрових тканин, бавовняна   12 12 -
  - iнша:        
6302 91 00 00 - - з бавовни   12 12 -
6302 93 - - iз синтетичних або штучних волокон:        
6302 93 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,9 6,9 -
6302 93 90 00 - - - iнша   12 12 -
6302 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6302 99 10 00 - - - з льону   12 12 -
6302 99 90 00 - - - iншi   12 12 -
6303 Фiранки, гардини та внутрiшнi штори; ламбрекени або запони для лiжок:        
  - трикотажнi:        
6303 12 00 00 - - iз синтетичних волокон   12 2 євро за 1 м2 м2
6303 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 2 євро за 1 м2 м2
  - iншi:        
6303 91 00 00 - - з бавовни   12 2 євро за 1 м2 м2
6303 92 - - iз синтетичних волокон:        
6303 92 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,9 2 євро за 1 м2 м2
6303 92 90 00 - - - iншi   12 2 євро за 1 м2 м2
6303 99 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6303 99 10 00 - - - з нетканих матерiалiв   6,9 2 євро за 1 м2 м2
6303 99 90 00 - - - iншi   12 2 євро за 1 м2 м2
6304 Iншi вироби для меблювання, крiм виробiв товарної позицiї 9404:        
  - покривала постiльнi:        
6304 11 00 00 - - трикотажнi   12 20 шт
6304 19 - - iншi:        
6304 19 10 00 - - - з бавовни   12 40 шт
6304 19 30 00 - - - з льону або волокна рами   12 40 шт
6304 19 90 00 - - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 шт
6304 20 00 00 - надлiжковi протимоскiтнi сiтки, зазначенi в примiтцi 1 до пiдпозицiй до цiєї групи   12 40 -
  - iншi:        
6304 91 00 00 - - трикотажнi   12 40 -
6304 92 00 00 - - крiм трикотажних, з бавовни   12 40 -
6304 93 00 00 - - крiм трикотажних, iз синтетичних волокон   12 20 -
6304 99 00 00 - - крiм трикотажних, з iнших текстильних матерiалiв   12 40 -
6305 Мiшки та пакети пакувальнi:        
6305 10 - з джуту або iнших текстильних луб'яних волокон товарної позицiї 5303:        
6305 10 10 00 - - що використовувалися   2 20 -
6305 10 90 00 - - iншi   4 20 -
6305 20 00 00 - з бавовни   5 20 -
  - iз синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:        
6305 32 - - гнучкi промiжнi контейнери великої мiсткостi:        
  - - - iз стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену:        
6305 32 11 00 - - - - трикотажнi   12 20 -
6305 32 19 00 - - - - iншi   7,2 20 -
6305 32 90 00 - - - iншi   7,2 20 -
6305 33 - - iншi, з стрiчок або подiбних форм з полiетилену або полiпропiлену:        
6305 33 10 00 - - - трикотажнi   4 20 -
6305 33 90 00 - - - iншi   4 20 -
6305 39 00 00 - - iншi   7,2 20 -
6305 90 00 00 - з iнших текстильних матерiалiв   2 20 -
6306 Брезенти, навiси i тенти; палатки; вiтрила для човнiв, серфiнгiв або сухопутних транспортних засобiв; спорядження для кемпiнгiв:        
  - брезенти, навiси i тенти:        
6306 12 00 00 - - iз синтетичних волокон   5 40 -
6306 19 00 00 - - з iнших текстильних матерiалiв   12 40 -
  - палатки:        
6306 22 00 00 - - iз синтетичних волокон   10 40 -
6306 29 00 - - з iнших текстильних матерiалiв:        
6306 29 00 10 - - - з бавовни   12 40 -
6306 29 00 90 - - - з iнших текстильних матерiалiв   5 40 -
6306 30 00 00 - вiтрила   12 40 -
6306 40 00 00 - матраци надувнi   12 40 шт
6306 90 00 - iншi:        
6306 90 00 10 - - з бавовни   2 40 -
6306 90 00 90 - - з iнших текстильних матерiалiв   10 40 -
6307 Iншi готовi вироби, включаючи викройки одягу:        
6307 10 - ганчiрки для миття пiдлоги, посуду, витирання пилу та подiбнi вироби для прибирання:        
6307 10 10 00 - - трикотажнi   12 20 -
6307 10 30 00 - - з нетканих матерiалiв   6,9 40 -
6307 10 90 00 - - iншi   7,7 40 -
6307 20 00 00 - пояси та жилети рятувальнi   6,3 40 -
6307 90 - iншi:        
6307 90 10 00 - - трикотажнi   12 40 -
  - - iншi:        
6307 90 91 00 - - - з фетру або повстi   6,3 40 -
  - - - iншi:        
6307 90 92 00 - - - - серветки (простирадла) одноразового використання, виготовленi з тканин (матерiалiв) товарної позицiї 5603, що використовуються пiд час хiрургiчних операцiй   6,3 40 -
6307 90 98 00 - - - - iншi   6,3 40 -
  II. НАБОРИ        
6308 00 00 00 Набори, що складаються з кускiв тканини та ниток, з додатковими речами або без них, для виготовлення килимiв, гобеленiв, вишитих скатертин або серветок чи аналогiчних текстильних виробiв, упакованi для роздрiбної торгiвлi   12 40 -
  III. ОДЯГ ТА ТЕКСТИЛЬНI ВИРОБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ; ГАНЧIР'Я        
6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувалися:        
6309 00 00 10 - взуття   5,3 5,3 -
6309 00 00 20 - одяг i додатковi речi до одягу та їх частини   5,3 5,3 -
6309 00 00 90 - iншi   5,3 5,3 -
6310 Ганчiр'я, що використовувалося або нове, рештки мотузок, канатiв i тросiв та вироби з мотузок, канатiв або тросiв, з текстильних матерiалiв, що використовувалися:        
6310 10 00 00 - сортованi   0 0 -
6310 90 00 00 - iншi   0 0 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.