Роздiл XIII
ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГIПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГIЧНИХ МАТЕРIАЛIВ; КЕРАМIЧНI ВИРОБИ; СКЛО ТА ВИРОБИ IЗ СКЛА

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiн "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 68
Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (a) товари групи 25;

     (b) папiр та картон крейдованi, покритi або просоченi, товарної позицiї 4810 або 4811 (наприклад, покритi порошком слюди або графiту, бiтумом або асфальтом);

     (c) текстильнi тканини, покритi або просоченi, групи 56 або 59 (наприклад, покритi порошком слюди, бiтумом або асфальтом);

     (d) вироби групи 71;

     (e) iнструменти та частини iнструментiв групи 82;

     (f) каменi лiтографiчнi товарної позицiї 8442;

     (g) iзолятори електричнi (товарна позицiя 8546) або арматура з iзоляцiйних матерiалiв товарної позицiї 8547;

     (h) бори зубнi (товарна позицiя 9018);

     (ij) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинникiв);

     (k) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, збiрнi будiвельнi конструкцiї);

     (l) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар);

     (m) вироби товарної позицiї 9602, якщо вони складаються з матерiалiв, зазначених у примiтцi 2 (b) до групи 96, або вироби товарної позицiї 9606 (наприклад ґудзики), товарної позицiї 9609 (наприклад грифелi олiвцiв), товарної позицiї 9610 (наприклад грифельнi дошки) або товарної позицiї 9620 (моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби); або

     (n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

     2. У товарнiй позицiї 6802 термiн "оброблений камiнь для пам'ятникiв або будiвництва" означає не тiльки камiнь товарної позицiї 2515 або 2516, але i всi iншi види природного каменю (наприклад, кварцити, кремнiй, доломiти, стеатити), обробленi подiбним чином, за винятком сланцiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камiнь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю)   10 10 -
6802 Оброблений камiнь (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основi або без неї; гранули, кришка та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвленi:        
6802 10 00 00 - плитки, кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю прямокутної або непрямокутної форми (включаючи квадратну), найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною розмiром менш як 7 см; гранули, кришка та порошок, штучно забарвленi   5 5 -
  - iншi каменi для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з них, розпилянi або обтесанi, з плоскою або рiвною поверхнею:        
6802 21 00 00 - - мармур, травертин та алебастр   5 5 -
6802 23 00 00 - - гранiт   5 5 -
6802 29 00 00 - - iншi каменi   5 5 -
  - iншi:        
6802 91 00 00 - - мармур, травертин та алебастр   5 5 -
6802 92 00 00 - - iншi вапняки   5 5 -
6802 93 - - гранiт:        
6802 93 10 00 - - - полiрований, декорований або iнакше оброблений, крiм рiзьбленого, масою нетто 10 кг або бiльше   5 5 -
6802 93 90 00 - - - iнший   5 5 -
6802 99 - - iншi каменi:        
6802 99 10 00 - - - полiрованi, декорованi або iнакше обробленi, крiм рiзьблення, масою нетто 10 кг або бiльше   5 5 -
6802 99 90 00 - - - iншi   5 5 -
6803 00 Сланець оброблений та вироби iз сланцю або агломерованого сланцю:        
6803 00 10 00 - сланець для покрiвель та стiн   5 5 -
6803 00 90 00 - iнший   5 5 -
6804 Жорна, каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби без каркасу, призначенi для шлiфування, заточування, подрiбнення, полiрування, розрiзування або розпилювання, каменi для ручного точiння або полiрування та їх частини з природного каменю, з агломерованих натуральних або штучних абразивiв або з керамiки, у поєднаннi з частинами з iнших матерiалiв або без них:        
6804 10 00 00 - жорна, каменi шлiфувальнi для розмелювання, розтирання, шлiфування або подрiбнення   10 10 -
  - iншi жорна i каменi точильнi, круги шлiфувальнi та аналогiчнi вироби:        
6804 21 00 00 - - з агломерованих штучних або природних алмазiв   10 10 -
6804 22 - - з iнших агломерованих абразивiв або з керамiки:        
  - - - iз штучних абразивiв iз зв'язувальними речовинами:        
  - - - - iз синтетичних полiмерiв або штучних смол:        
6804 22 12 00 - - - - - неармованi   10 10 -
6804 22 18 00 - - - - - армованi   10 10 -
6804 22 30 00 - - - - з керамiчних чи силiкатних матерiалiв   10 10 -
6804 22 50 00 - - - - з iнших матерiалiв   10 10 -
6804 22 90 00 - - - iншi   10 10 -
6804 23 00 00 - - з природного каменю   5 5 -
6804 30 00 00 - каменi для заточування та полiрування вручну   5 5 -
6805 Порошок або зерно абразивнi, натуральнi або штучнi на текстильнiй, паперовiй, картоннiй або iншiй основi, розрiзанiй або зшитiй чи обробленiй iншим способом для одержання певної форми, або яка необроблена:        
6805 10 00 - на тканiй текстильнiй основi:        
6805 10 00 10 - - для сухого шлiфування   10 10 -
6805 10 00 90 - - iншi   15 15 -
6805 20 00 - на паперовiй або картоннiй основi:        
6805 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6805 20 00 90 - - iншi   10 10 -
6805 30 00 - на основi з iнших матерiалiв:        
6805 30 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6805 30 00 90 - - iншi   6 6 -
6806 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi види мiнеральної вати; вiдшарований вермикулiт, спученi глини, спiнений шлак та аналогiчнi спученi мiнеральнi продукти; сумiшi та вироби з теплоiзоляцiйних, звукоiзоляцiйних або звукопоглинальних матерiалiв, крiм виробiв товарних позицiй 6811 - 6812 або групи 69:        
6806 10 00 00 - шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах   5 5 -
6806 20 - вермикулiт вiдшарований, спученi глини, спiнений шлак та iншi спученi мiнеральнi продукти (включаючи їх сумiшi):        
6806 20 10 00 - - глини спученi   10 10 -
6806 20 90 00 - - iншi   10 10 -
6806 90 00 00 - iншi   8 8 -
6807 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад, з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку):        
6807 10 00 - у рулонах:        
6807 10 00 10 - - на основi з картону   10 10 м2
  - - на основi з азбесту, скловолокна або полiмерних волокон:        
6807 10 00 21 - - - покритi з обох бокiв шаром бiтумно-полiмерної маси   10 10 м2
6807 10 00 29 - - - iншi   10 10 м2
6807 10 00 90 - - iншi   10 10 м2
6807 90 00 - iншi:        
6807 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6807 90 00 90 - - iншi   10 10 -
6808 00 00 00 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон, соломи або стружки, трiски, частинок, тирси тощо, агломерованi з цементом, гiпсом або iншими мiнеральними речовинами   5 5 -
6809 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу:        
  - плити, панелi, листи, пластинки, плитки та аналогiчнi вироби, без орнаменту:        
6809 11 00 00 - - покритi або армованi папером або картоном   10 10 м2
6809 19 00 00 - - iншi   5 5 м2
6809 90 00 00 - iншi вироби   5 5 -
6810 Вироби з цементу, бетону або штучного каменю, армованi чи неармованi:        
  - черепиця, кахлi, плити, цегла та аналогiчнi вироби:        
6810 11 - - будiвельнi блоки та цегла:        
6810 11 10 00 - - - з легкого бетону (на основi з подрiбненої пемзи, гранульованого шлаку тощо)   5 5 -
6810 11 90 00 - - - iншi   5 5 -
6810 19 00 00 - - iншi   5 5 -
  - iншi вироби:        
6810 91 00 00 - - елементи збiрнi для будiвництва, включаючи житлове   5 5 -
6810 99 00 00 - - iншi   5 5 -
6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв:        
6811 40 00 - з вмiстом азбесту:        
6811 40 00 10 - - гофрованi листи; труби, трубки або фiтинги до них   10 10 -
6811 40 00 90 - - iншi   5 5 -
  - без вмiсту азбесту:        
6811 81 00 00 - - гофрованi листи   10 10 -
6811 82 00 00 - - iншi листи, панелi, плити та подiбнi вироби   10 10 -
6811 89 00 00 - - iншi вироби   10 10 -
6812 Волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю; вироби з цих сумiшей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головнi убори, взуття, прокладки), армованi або неармованi, крiм виробiв товарної позицiї 6811 або 6813:        
6812 80 - з крокiдолiту:        
6812 80 10 00 - - волокно оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю   5 5 -
6812 80 90 - - iншi:        
6812 80 90 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6812 80 90 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6812 80 90 90 - - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
6812 91 00 00 - - одяг, додатковi речi до одягу, взуття та головнi убори   5 5 -
6812 92 00 00 - - папiр, картон, повсть або фетр   5 5 -
6812 93 00 - - ущiльнювальний матерiал з пресованого азбестового волокна, в листах або рулонах:        
6812 93 00 10 - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6812 93 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6812 93 00 90 - - - iншi   5 5 -
6812 99 - - iншi:        
6812 99 10 00 - - - волокно азбестове оброблене; сумiшi на основi азбесту або азбесту та карбонату магнiю   5 5 -
6812 99 90 - - - iншi:        
6812 99 90 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6812 99 90 30 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6812 99 90 90 - - - - iншi   5 5 -
6813 Фрикцiйнi матерiали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрiчки, сегменти, диски, шайби, прокладки), немонтованi, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на основi азбесту, iнших мiнеральних речовин або целюлози, комбiнованi чи некомбiнованi з текстилем або iншими матерiалами або без них:        
6813 20 00 - iз вмiстом азбесту:        
6813 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6813 20 00 30 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6813 20 00 90 - - iншi   5 5 -
  - без вмiсту азбесту:        
6813 81 00 - - гальмовi прокладки та накладки:        
6813 81 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6813 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6813 81 00 90 - - - iншi   5 5 -
6813 89 00 - - iншi:        
6813 89 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
6813 89 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
6813 89 00 90 - - - iншi   5 5 -
6814 Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на паперовiй, картоннiй чи iншiй основi або без неї:        
6814 10 00 00 - пластини, листи i стрiчки з агломерованої або регенерованої слюди на основi чи без неї   5 5 -
6814 90 00 00 - iншi   5 5 -
6815 Вироби з каменю або iнших мiнеральних речовин (включаючи вуглецевi волокна, вироби з цих матерiалiв i торфу), в iншому мiсцi не зазначенi:        
6815 10 - вироби з графiту або iнших вуглецевих матерiалiв, якi не використовуються в електротехнiцi:        
6815 10 10 00 - - волокна вуглецевi та вироби з них   5 5 -
6815 10 90 00 - - iншi   5 5 -
6815 20 00 00 - вироби з торфу   5 5 -
  - iншi вироби:        
6815 91 00 00 - - що мiстять магнезит, доломiт або хромiт   8 8 -
6815 99 00 00 - - iншi   10 10 -

 

Група 69
Керамiчнi вироби

     Примiтка:

     1. До цiєї групи включаються тiльки керамiчнi вироби, пiдданi випалюванню пiсля формування. До товарних позицiй 6904 - 6914 включаються тiльки тi вироби, що не включаються до товарних позицiй 6901 - 6903.

     2. До цiєї групи не включаються:

     (а) вироби товарної позицiї 2844;

     (b) вироби товарної позицiї 6804;

     (c) вироби групи 71 (наприклад бiжутерiя);

     (d) металокерамiка товарної позицiї 8113;

     (e) вироби групи 82;

     (f) iзолятори електричнi (товарна позицiя 8546) або арматура з iзоляцiйних матерiалiв товарної позицiї 8547;

     (g) штучнi керамiчнi зуби (товарна позицiя 9021);

     (h) вироби групи 91 (наприклад, годинники та корпуси годинникiв);

     (ij) вироби групи 94 (наприклад, меблi, лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, збiрнi будiвельнi конструкцiї);

     (k) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар);

     (l) вироби товарної позицiї 9606 (наприклад ґудзики) або товарної позицiї 9614 (наприклад люльки для курiння); або

     (m) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ВИРОБИ З КРЕМНЕЗЕМИСТОГО КАМ'ЯНОГО БОРОШНА АБО З АНАЛОГIЧНИХ КРЕМНЕЗЕМИСТИХ ПОРIД ТА ВОГНЕТРИВКI ВИРОБИ        
6901 00 00 00 Цегла, блоки, плитки та iншi керамiчнi вироби з кремнеземистого кам'яного борошна (наприклад, з кiзельгуру, триполiту або дiатомiту) або з аналогiчних кремнеземистих порiд   10 10 -
6902 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогiчнi вогнетривкi керамiчнi будiвельнi матерiали, крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або з аналогiчних кремнеземистих порiд:        
6902 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% елементiв Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, СаО або Cr2O3   5 5 -
6902 20 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% глинозему (Al2O3), кремнезему (SiO2) чи сумiшi або сполуки цих продуктiв:        
6902 20 10 00 - - з вмiстом 93 мас.% або бiльше кремнезему (SiO2)   10 10 -
  - - iншi:        
6902 20 91 00 - - - з вмiстом бiльш як 7 мас.%, але менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)   10 10 -
6902 20 99 00 - - - iншi   10 10 -
6902 90 00 00 - iншi   5 5 -
6903 Iншi вироби з вогнетривкої керамiки (наприклад, реторти, тиглi, муфелi, насадки, глушники, пiдпiрки, пробiрнi чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижнi), крiм виробiв з кремнеземистого кам'яного борошна або аналогiчних кремнеземистих порiд:        
6903 10 00 00 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або сумiшей цих продуктiв   10 10 -
6903 20 - з вмiстом бiльш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або сумiшi, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2):        
6903 20 10 00 - - з вмiстом менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)   10 10 -
6903 20 90 00 - - з вмiстом 45 мас.% або бiльше глинозему (Al2O3)   10 10 -
6903 90 - iншi:        
6903 90 10 00 - - з вмiстом бiльш як 25 мас.%, але не бiльш як 50 мас.% графiту або iнших форм вуглецю або їх сумiшей   10 10 -
6903 90 90 00 - - iншi   10 10 -
  II. IНШI КЕРАМIЧНI ВИРОБИ        
6904 Цегла будiвельна, блоки для пiдлоги, плитки несучi або облицьовувальнi та аналогiчнi вироби з керамiки:        
6904 10 00 00 - цегла будiвельна   10 10 шт
6904 90 00 00 - iншi   10 10 -
6905 Черепиця дахова, складовi частини димарiв, дефлектори, оздоби архiтектурнi та iншi будiвельнi керамiчнi вироби:        
6905 10 00 00 - черепиця дахова   10 10 шт
6905 90 00 00 - iншi   10 10 -
6906 00 00 00 Труби керамiчнi, трубопроводи iзоляцiйнi, водовiдводи i фiтинги труб   10 10 -
6907 Плитка та плити для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, керамiчнi; кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, на основi i без неї; керамiчнi вироби оздоблювальнi:        
  - плити i плитка для мостiння i покриття пiдлоги, печей, камiнiв або стiн, крiм включених до пiдпозицiй 6907 30 i 6907 40:        
6907 21 00 - - з коефiцiєнтом поглинання води не бiльше 0,5 мас.%:        
6907 21 00 10 - - - глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см   10 10 м2
6907 21 00 90 - - - iншi   5 5 м2
6907 22 00 - - з коефiцiєнтом поглинання води бiльш 0,5 мас.% але не бiльше 10 мас.%:        
6907 22 00 10 - - - глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см   10 10 м2
6907 22 00 90 - - - iншi   5 5 м2
6907 23 00 - - з коефiцiєнтом поглинання води понад 10 мас.%:        
6907 23 00 10 - - - глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см   10 10 м2
6907 23 00 90 - - - iншi   5 5 м2
6907 30 00 - кубики керамiчнi для мозаїки та аналогiчнi вироби, крiм включених до товарної пiдпозицiї 6907 40:        
6907 30 00 10 - - глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см   10 10 м2
6907 30 00 90 - - iншi   5 5 м2
6907 40 00 - керамiчнi вироби оздоблювальнi:        
6907 40 00 10 - - глазурованi плитка, кубики та аналогiчнi вироби прямокутної або iншої форми, найбiльша грань яких може бути вписана в квадрат iз стороною менш як 7 см   10 10 м2
6907 40 00 90 - - iншi   5 5 м2
[6908]          
6909 Посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного застосування; керамiчнi жолоби, чани та аналогiчнi ємностi, використовуванi в сiльському господарствi; керамiчнi глечики, баки та аналогiчнi вироби, використовуванi для транспортування або упаковування товарiв:        
  - посуд та вироби керамiчнi для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного використання:        
6909 11 00 00 - - з фарфору   10 10 -
6909 12 00 00 - - вироби, в яких твердiсть еквiвалентна 9 або бiльше за шкалою Мооса (Mohs)   5 5 -
6909 19 00 00 - - iншi   2 2 -
6909 90 00 00 - iншi   2 2 -
6910 Раковини, умивальники, консолi раковин, ванни, бiде, унiтази, зливнi бачки, пiсуари та аналогiчнi санiтарно-технiчнi вироби, з керамiки:        
6910 10 00 00 - з фарфору   10 10 -
6910 90 00 00 - iншi   5 5 -
6911 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з фарфору:        
6911 10 00 00 - посуд та прибори столовi або кухоннi   10 10 -
6911 90 00 00 - iнший   10 10 -
6912 00 Посуд та прибори столовi або кухоннi, iншi господарськi i туалетнi вироби, з керамiки, крiм фарфорових:        
  - посуд та прибори столовi або кухоннi:        
6912 00 21 00 - - з грубої керамiки   5 5 -
6912 00 23 00 - - з кам'яної керамiки   5 5 -
6912 00 25 00 - - з фаянсу або тонкої керамiки   5 5 -
6912 00 29 00 - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
6912 00 81 00 - - з грубої керамiки   5 5 -
6912 00 83 00 - - з кам'яної керамiки   5 5 -
6912 00 85 00 - - з фаянсу або тонкої керамiки   5 5 -
6912 00 89 00 - - iншi   5 5 -
6913 Статуетки та iншi декоративнi керамiчнi вироби:        
6913 10 00 00 - з фарфору   5 5 -
6913 90 - iншi:        
6913 90 10 00 - - з грубої керамiки   10 10 -
  - - iншi:        
6913 90 93 00 - - - з фаянсу або тонкої керамiки   10 10 -
6913 90 98 00 - - - iншi   10 10 -
6914 Iншi керамiчнi вироби:        
6914 10 00 00 - з фарфору   5 5 -
6914 90 00 00 - iншi   10 10 -

 

Група 70
Скло та вироби iз скла

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) товари товарної позицiї 3207 (наприклад, склоподiбнi емалi та глазурi, скляна фрита, iнше скло у виглядi порошку, гранул або пластiвцiв);

     (b) вироби групи 71 (наприклад бiжутерiя);

     (c) волоконно-оптичнi кабелi товарної позицiї 8544, електричнi iзолятори (товарна позицiя 8546) або арматура з iзоляцiйних матерiалiв товарної позицiї 8547;

     (d) волокна оптичнi, оптично обробленi оптичнi елементи, шприци для пiдшкiрних iн'єкцiй, штучнi очi, термометри, барометри, гiдрометри або iншi вироби групи 90;

     (e) лампи (свiтильники) та освiтлювальне обладнання, свiтловi вивiски, свiтловi табло або аналогiчнi вироби, якi мають постiйне джерело свiтла, або їх частини товарної позицiї 9405;

     (f) iгри, iграшки та ялинковi прикраси, спортивний iнвентар або iншi товари групи 95 (за винятком скляних очей для ляльок без механiзмiв та iнших виробiв групи 95); або

     (g) ґудзики, вакуумнi посудини в зiбраному виглядi, розпилювачi або аналогiчнi предмети групи 96.

     2. У товарних позицiях 7003, 7004 та 7005:

     (а) скло не вважається "обробленим", яким би процесам воно не пiддавалося до вiдпалювання;

     (b) обрiзування скла за формою зовсiм не впливає на класифiкацiю листового скла;

     (c) термiн "поглинальнi, вiдбивальнi або невiдбивальнi шари" означає мiкроскопiчно тонке покриття металом або хiмiчною сполукою (наприклад оксидом металу), яке поглинає, наприклад, iнфрачервоне випромiнювання, або полiпшує здатнiсть скла до вiдбиття, зберiгаючи при цьому ступiнь його прозоростi; або те, що перешкоджає вiдбиттю свiтла вiд поверхнi скла.

     3. Вироби, зазначенi у товарнiй позицiї 7006, включаються до цiєї позицiї, якщо вони вiдповiдають характеристикам готових виробiв або нi.

     4. У товарнiй позицiї 7019 термiн "скловата" означає:

     (а) вату мiнеральну з вмiстом кремнезему (SiO2) не менш як 60 мас.%;

     (b) вату мiнеральну з вмiстом кремнезему (SiO2) менш як 60 мас.%, але з вмiстом оксидiв лужних металiв (K2O або Na2O) бiльш як 5 мас.% або з вмiстом оксиду бору (В2О3) бiльш як 2 мас.%.

     Iншi види мiнеральної вати включаються до товарної позицiї 6806.

     5. В УКТ ЗЕД термiн "скло" означає плавлений кварц та iншi плавленi оксиди кремнiю.

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     У товарних пiдпозицiях 7013 22, 7013 33, 7013 41 та 7013 91 термiн "свинцевий кришталь" означає тiльки скло з вмiстом монооксиду свинцю (PbO) не менш як 24 мас.%.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7001 00 Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках:        
7001 00 10 00 - склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла   5 5 -
  - скло у блоках:        
7001 00 91 00 - - оптичне скло   5 5 -
7001 00 99 00 - - iнше   5 5 -
7002 Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), пруткiв або трубок, необроблене:        
7002 10 00 00 - кулi   10 10 -
7002 20 - прутки:        
7002 20 10 00 - - з оптичного скла   2 2 -
7002 20 90 00 - - iншi   5 5 -
  - трубки:        
7002 31 00 00 - - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю   5 5 -
7002 32 00 00 - - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °С до 300 °С   5 5 -
7002 39 00 00 - - iншi   2 2 -
7003 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:        
  - листи неармованi:        
7003 12 - - забарвленi по всiй масi (тонованi), глушенi, накладнi, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього:        
7003 12 10 00 - - - з оптичного скла   10 10 м2
  - - - iнше:        
7003 12 91 00 - - - - з невiдбивальним шаром   10 10 м2
7003 12 99 00 - - - - iншi   10 10 м2
7003 19 - - iншi:        
7003 19 10 00 - - - з оптичного скла   10 10 м2
7003 19 90 00 - - - iншi   10 10 м2
7003 20 00 00 - листи армованi   10 10 м2
7003 30 00 00 - профiлi   10 10 -
7004 Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:        
7004 20 - скло забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або яке має поглинальний, вiдбивальний або невiдбивальний шар:        
7004 20 10 00 - - скло оптичне   10 10 м2
  - - iнше:        
7004 20 91 00 - - - з невiдбивальним шаром   10 10 м2
7004 20 99 00 - - - iнше   10 10 м2
7004 90 - iнше скло:        
7004 90 10 00 - - скло оптичне   10 10 м2
7004 90 80 00 - - iнше   10 10 м2
7005 Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим способом:        
7005 10 - скло неармоване з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром:        
7005 10 05 00 - - з невiдбивальним шаром   10 10 м2
  - - iнше, завтовшки:        
7005 10 25 00 - - - не бiльш як 3,5 мм   10 10 м2
7005 10 30 00 - - - бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм   10 10 м2
7005 10 80 00 - - - бiльш як 4,5 мм   10 10 м2
  - iнше неармоване скло:        
7005 21 - - забарвлене по всiй масi (тоноване), глушене, накладне або тiльки шлiфоване:        
7005 21 25 - - - завтовшки не бiльш як 3,5 мм:        
7005 21 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 21 25 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 21 30 - - - завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:        
7005 21 30 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 21 30 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 21 80 - - - завтовшки бiльш як 4,5 мм:        
7005 21 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 21 80 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 29 - - iнше:        
7005 29 25 - - - завтовшки не бiльш як 3,5 мм:        
7005 29 25 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 29 25 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 29 35 - - - завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм:        
7005 29 35 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 29 35 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 29 80 - - - завтовшки бiльш як 4,5 мм:        
7005 29 80 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 м2
7005 29 80 90 - - - - iнше   10 10 м2
7005 30 00 00 - армоване скло   10 10 м2
7006 00 Скло товарних позицiй 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравiроване, свердлене, емальоване або оброблене iншим способом, але не оправлене або не комбiноване з iншими матерiалами:        
7006 00 10 00 - скло оптичне   10 10 -
7006 00 90 00 - iнше   10 10 -
7007 Скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове:        
  - скло змiцнене (загартоване) безпечне:        
7007 11 - - розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:        
7007 11 10 - - - розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:        
7007 11 10 10 - - - - що використовується для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7007 11 10 90 - - - - iншi   8 8 -
7007 11 90 00 - - - iнше   5 5 -
7007 19 - - iнше:        
7007 19 10 00 - - - емальоване   5 5 м2
7007 19 20 00 - - - забарвлене по всiй масi (тоноване), матове, плаковане або дубльоване чи таке, що має поглинальний або вiдбивальний шар   10 10 м2
7007 19 80 00 - - - iнше   5 5 м2
  - скло багатошарове безпечне (триплекс):        
7007 21 - - розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його в транспортних засобах, лiтальних апаратах, космiчних апаратах або суднах:        
7007 21 20 - - - розмiром i форматом, якi дають змогу використовувати його у моторних транспортних засобах:        
7007 21 20 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7007 21 20 30 - - - - вiтрове скло, необрамлене, для цивiльної авiацiї   0 1 -
7007 21 20 90 - - - - iнше   8 8 -
7007 21 80 00 - - - iнше   5 5 -
7007 29 00 00 - - iнше   5 5 м2
7008 00 Багатошаровi iзоляцiйнi вироби склянi:        
7008 00 20 00 - забарвленi по всiй масi, матовi чи такi, що мають поглинальний або вiдбивальний шар   5 5 м2
  - iншi:        
7008 00 81 00 - - якi складаються з двох скляних листiв, герметично скрiплених за периметром i роздiлених шаром повiтря чи iнших газiв або вакуумом   10 10 м2
7008 00 89 00 - - iншi   10 10 м2
7009 Дзеркала склянi, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду:        
7009 10 00 - дзеркала заднього огляду для транспортних засобiв:        
7009 10 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
7009 10 00 90 - - iншi   10 10 шт
  - iншi:        
7009 91 00 00 - - без рам   10 10 -
7009 92 00 00 - - у рамах   10 10 -
7010 Бутлi, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та iншi ємностi, склянi для транспортування або упаковування товарiв; банки склянi для консервування; пробки, кришки та iншi засоби для закупорювання, склянi:        
7010 10 00 00 - ампули   1 1 шт
7010 20 00 00 - пробки, кришки та аналогiчнi вироби   5 5 -
7010 90 - iншi:        
7010 90 10 - - банки для консервування (стерилiзацiйнi банки):        
7010 90 10 10 - - - номiнальною мiсткiстю не бiльш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
7010 90 10 90 - - - iншi   6,5 6,5 шт
  - - iншi:        
7010 90 21 00 - - - виготовленi iз скляних трубок   5 5 шт
  - - - iншi, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 31 - - - - 2,5 л або бiльше:        
7010 90 31 10 - - - - - пляшки для харчових продуктiв та напоїв з безбарвного скла   0 0 шт
7010 90 31 90 - - - - - iншi   6,5 6,5 шт
  - - - - менш як 2,5 л:        
  - - - - - для харчових продуктiв i напоїв:        
  - - - - - - пляшки:        
  - - - - - - - з безбарвного скла, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 41 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше   0 0 шт
7010 90 43 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   6,5 6,5 шт
7010 90 45 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   6,5 6,5 шт
7010 90 47 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
  - - - - - - - з кольорового скла, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 51 00 - - - - - - - - 1 л або бiльше   6,5 6,5 шт
7010 90 53 00 - - - - - - - - бiльш як 0,33 л, але менш як 1 л   6,5 6,5 шт
7010 90 55 00 - - - - - - - - 0,15 л або бiльше, але не бiльш як 0,33 л   6,5 6,5 шт
7010 90 57 00 - - - - - - - - менш як 0,15 л   6,5 6,5 шт
  - - - - - - iншi, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 61 00 - - - - - - - 0,25 л або бiльше   6,5 6,5 шт
7010 90 67 00 - - - - - - - менш як 0,25 л   6,5 6,5 шт
  - - - - - для фармацевтичних продуктiв, номiнальною мiсткiстю:        
7010 90 71 - - - - - - бiльш як 0,055 л:        
7010 90 71 10 - - - - - - - не бiльш як 0,15 л   5 5 шт
7010 90 71 90 - - - - - - - iншi   6,5 6,5 шт
7010 90 79 00 - - - - - - не бiльш як 0,055 л   5 5 шт
  - - - - - для iнших продуктiв:        
7010 90 91 00 - - - - - - з безбарвного скла   6,5 6,5 шт
7010 90 99 00 - - - - - - з кольорового скла   6,5 6,5 шт
7011 Колби iз скла (включаючи балони i трубки), вiдкритi, та їх частини iз скла, без фiтингiв, для електричних ламп, електронно-променевих трубок або аналогiчних виробiв:        
7011 10 00 00 - для електричного освiтлювального обладнання   10 10 -
7011 20 00 00 - для електронно-променевих трубок   10 10 -
7011 90 00 00 - iншi   10 10 -
[7012]          
7013 Посуд столовий, кухонний, туалетнi речi, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогiчних цiлей, крiм виробiв товарної позицiї 7010 або 7018:        
7013 10 00 00 - iз склокерамiки   8 8 шт
  - посудини на нiжцi для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:        
7013 22 - - iз свинцевого кришталю:        
7013 22 10 00 - - - ручного виготовлення   8 8 шт
7013 22 90 00 - - - механiчного виготовлення   8 8 шт
7013 28 - - iншi:        
7013 28 10 00 - - - ручного виготовлення   8 8 шт
7013 28 90 00 - - - механiчного виготовлення   8 8 шт
  - iншi посудини для пиття, крiм вироблених iз склокерамiки:        
7013 33 - - iз свинцевого кришталю:        
  - - - ручного виготовлення:        
7013 33 11 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 33 19 00 - - - - iншi   8 8 шт
  - - - механiчного виготовлення:        
7013 33 91 00 - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 33 99 00 - - - - iншi   8 8 шт
7013 37 - - iншi:        
7013 37 10 00 - - - iз змiцненого скла   8 8 шт
  - - - iншi:        
  - - - - ручного виготовлення:        
7013 37 51 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 37 59 00 - - - - - iншi   8 8 шт
  - - - - механiчного виготовлення:        
7013 37 91 00 - - - - - огранованi або iнакше оздобленi   8 8 шт
7013 37 99 00 - - - - - iншi   8 8 шт
  - посуд столовий (крiм посудин для пиття) або кухонний, крiм виробленого iз склокерамiки:        
7013 41 - - iз свинцевого кришталю:        
7013 41 10 00 - - - ручного виготовлення   10 10 шт
7013 41 90 00 - - - механiчного виготовлення   10 10 шт
7013 42 00 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °С до 300 °С   10 10 шт
7013 49 - - iнший:        
7013 49 10 00 - - - iз змiцненого скла   10 10 шт
  - - - iнший:        
7013 49 91 00 - - - - ручного виготовлення   10 10 шт
7013 49 99 00 - - - - механiчного виготовлення   10 10 шт
  - iншi вироби iз скла:        
7013 91 - - iз свинцевого кришталю:        
7013 91 10 00 - - - ручного виготовлення   10 10 шт
7013 91 90 00 - - - механiчного виготовлення   10 10 шт
7013 99 00 00 - - iншi   10 10 шт
7014 00 00 00 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично не обробленi   10 10 -
7015 Скло для годинникiв та аналогiчне скло, скло для окулярiв, звичайних або тих, що коригують зiр, опуклi, центрованi, увiгнутi тощо, оптично не обробленi; склянi порожнистi сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла:        
7015 10 00 00 - скло для окулярiв, що коригують зiр   10 10 -
7015 90 00 00 - iншi   10 10 -
7016 Блоки для мостiння (брукування), плитка, цегла, кахлi, черепиця та iншi вироби з пресованого або литого скла, армованi або неармованi, для будiвництва; кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень; вiтражi та подiбнi вироби; скло пористе або пiноскло у блоках, панелях, пластинах тощо:        
7016 10 00 00 - кубики, квадратики та iншi невеликi склянi форми, на основi чи без неї, для мозаїк або аналогiчних оздоблень   10 10 -
7016 90 - iншi:        
7016 90 10 00 - - вiтражi та подiбнi вироби   10 10 м2
7016 90 40 00 - - блоки та цегла для будiвництва   10 10 -
7016 90 70 00 - - iншi   10 10 -
7017 Посуд скляний для лабораторних, гiгiєнiчних або фармацевтичних цiлей, градуйований або неградуйований, калiбрований або некалiбрований:        
7017 10 00 00 - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю   10 10 -
7017 20 00 00 - з iншого скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °С до 300 °С   10 10 -
7017 90 00 00 - iнший   10 10 -
7018 Намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi вироби iз скла, крiм бiжутерiї; склянi очi, крiм протезiв; статуетки та iншi декоративнi вироби iз скла, виробленi за допомогою склодувної трубки, крiм бiжутерiї; склянi мiкросфери дiаметром не бiльш як 1 мм:        
7018 10 - намистини склянi, вироби, що iмiтують перли, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння та аналогiчнi вироби iз скла:        
  - - намистини склянi:        
7018 10 11 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно   10 10 -
7018 10 19 00 - - - iншi   10 10 -
7018 10 30 00 - - вироби, що iмiтують перли   10 10 -
  - - вироби, що iмiтують дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння:        
7018 10 51 00 - - - огранованi та полiрованi механiчно   10 10 -
7018 10 59 00 - - - iншi   10 10 -
7018 10 90 00 - - iншi   10 10 -
7018 20 00 00 - мiкросфери iз скла дiаметром не бiльш як 1 мм   10 10 -
7018 90 - iншi:        
7018 90 10 00 - - склянi очi; вироби у виглядi невеликих форм iз скла   10 10 -
7018 90 90 00 - - iншi   10 10 -
7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини):        
  - пряжа, рiвниця i нитки iз скловолокна, розрiзанi або нi:        
7019 11 00 00 - - скловолокно завдовжки не бiльш як 50 мм   10 10 -
7019 12 00 00 - - рiвниця   10 10 -
7019 19 - - iншi:        
7019 19 10 00 - - - з ниток   10 10 -
7019 19 90 00 - - - з волокон   10 10 -
  - тонкi тканини (вуалi), полотна, мати, матраци, плити та iншi нетканi матерiали:        
7019 31 00 00 - - мати   8 8 -
7019 32 00 00 - - тонкi тканини (вуалi)   3 3 -
7019 39 00 00 - - iншi   10 10 -
7019 40 00 00 - тканини з рiвницi   10 10 -
  - iншi тканини:        
7019 51 00 00 - - завширшки не бiльш як 30 см   10 10 -
7019 52 00 00 - - завширшки бiльш як 30 см, полотняного переплетення, з поверхневою щiльнiстю менш як 250 г/м2, з ниток лiнiйної щiльностi не бiльш як 136 тексiв на одиничну нитку   10 10 -
7019 59 00 00 - - iншi   10 10 -
7019 90 00 00 - iншi   10 10 -
7020 00 Iншi вироби iз скла:        
7020 00 05 00 - реакторнi трубки кварцовi i патрони, призначенi для установлення в дифузiйних печах та печах окислення для виробництва напiвпровiдникових матерiалiв   0 0 -
  - склянi колби для термосiв або для iнших вакуумних посудин:        
7020 00 07 00 - - не завершенi у виробництвi   10 10 -
7020 00 08 00 - - завершенi у виробництвi   10 10 -
  - iншi:        
7020 00 10 - - з плавленого кварцу або iнших плавлених оксидiв кремнiю:        
7020 00 10 10 - - - тиглi з плавленого кварцу   2 2 -
7020 00 10 90 - - - iншi   10 10 -
7020 00 30 00 - - iз скла з коефiцiєнтом лiнiйного розширення не бiльш як 5 x 10-6/К в iнтервалi температур вiд 0 °С до 300 °С   10 10 -
7020 00 80 00 - - iншi   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.