Роздiл XIV
ПЕРЛИ ПРИРОДНI АБО КУЛЬТИВОВАНI, ДОРОГОЦIННЕ АБО НАПIВДОРОГОЦIННЕ КАМIННЯ, ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ, МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ, ТА ВИРОБИ З НИХ; БIЖУТЕРIЯ; МОНЕТИ

Група 71
Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети

     Примiтки:

     1. Вiдповiдно до примiтки 1 (а) роздiлу VI i наведених нижче виняткiв ця група включає будь-якi вироби, що складаються повнiстю або частково:

     (а) з природних або культивованих перлiв чи з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого); або

     (b) з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами.

     2. (A) До товарних позицiй 7113, 7114 та 7115 не включаються вироби, в яких дорогоцiнний метал або метали, плакованi дорогоцiнними металами, становлять незначну частину у формi дрiбних оздоблень (наприклад, монограми, каблучки, обiдки), та положення примiтки 1 (b) не поширюються на цi вироби;

     (B) до товарної позицiї 7116 не включаються вироби, якi мiстять дорогоцiннi метали або метали, плакованi дорогоцiнними металами (крiм дрiбних складових частин).

     3. До цiєї групи не включаються:

     (а) амальгами дорогоцiнних металiв або дорогоцiннi метали у колоїдному станi (товарна позицiя 2843);

     (b) стерильнi матерiали для накладання хiрургiчних швiв, матерiали для пломбування зубiв та iншi товари групи 30;

     (c) товари групи 32 (наприклад глянси);

     (d) каталiзатори на носiях (товарна позицiя 3815);

     (e) вироби товарної позицiї 4202 або 4203 (див. примiтку 3 (B) до групи 42);

     (f) вироби товарної позицiї 4303 або 4304;

     (g) товари роздiлу XI (текстильнi матерiали та вироби з таких матерiалiв);

     (h) взуття, головнi убори та iншi вироби групи 64 або 65;

     (ij) парасольки, палицi та iншi вироби групи 66;

     (k) абразивнi матерiали товарної позицiї 6804 або 6805 чи групи 82, що мiстять кришиво або порошок дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного або штучного); iнструменти групи 82 з робочою частиною, що складається з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного або реконструйованого); механiзми, механiчнi пристрої, електричнi товари або їх частини роздiлу XVI. Проте вироби та їх частини, що складаються цiлком з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного або реконструйованого), включаються до цiєї групи, за винятком незакрiплених, оброблених сапфiрiв та алмазiв для голок звукознiмачiв (товарна позицiя 8522);

     (l) вироби груп 90, 91 або 92 (науковi прилади, годинники всiх видiв та музичнi iнструменти);

     (m) зброя або її частини (група 93);

     (n) вироби, зазначенi у примiтцi 2 до групи 95;

     (o) вироби групи 96 вiдповiдно до примiтки 4 до групи 96; або

     (p) оригiнали скульптур або статуеток (товарна позицiя 9703), предмети колекцiонування (товарна позицiя 9705) або антикварiат вiком понад сто рокiв (товарна позицiя 9706), крiм природних та культивованих перлiв або дорогоцiнного чи напiвдорогоцiнного камiння.

     4. (A) Термiн "дорогоцiнний метал" означає срiбло, золото та платину;

     (B) термiн "платина" означає платину, iридiй, осмiй, паладiй, родiй та рутенiй;

     (C) термiн "дорогоцiнне та напiвдорогоцiнне камiння" не включає матерiали, зазначенi у примiтцi 2 (b) до групи 96.

     5. У цiй групi будь-який сплав (включаючи спечену (агломеровану) сумiш та iнтерметалеву сполуку), що мiстить дорогоцiнний метал, означає сплав дорогоцiнного металу, якщо частка дорогоцiнного металу в сплавi становить не менш як 2 мас.%. Сплави дорогоцiнних металiв слiд класифiкувати вiдповiдно до таких правил:

     (а) сплав, що мiстить 2 мас.% або бiльше платини, класифiкується як сплав платини;

     (b) сплав, що мiстить 2 мас.% або бiльше золота, але без платини, або з вмiстом менш як 2 мас.% платини, класифiкується як сплав золота;

     (c) iншi сплави, що мiстять 2 мас.% або бiльше срiбла, класифiкуються як сплави срiбла.

     6. Якщо у контекстi не обумовлено iнше, будь-яке посилання в УКТ ЗЕД на дорогоцiннi метали чи на будь-який конкретний дорогоцiнний метал включає в себе також посилання на сплави дорогоцiнних металiв чи конкретного металу вiдповiдно до правил, зазначених у примiтцi 5. Проте це не стосується металiв, плакованих дорогоцiнними металами, недорогоцiнних металiв або неметалiв, покритих дорогоцiнними металами гальванiчним способом.

     7. В УКТ ЗЕД термiн "метал, плакований дорогоцiнним металом" означає вирiб, виготовлений на основi металу, в якому на одну або бiльше поверхонь нанесено покриття з дорогоцiнного металу методом напаювання, зварювання, гарячої прокатки або iз застосуванням iншого механiчного процесу. Якщо у контекстi не обумовлено iнше, цей термiн означає також недорогоцiнний метал, iнкрустований дорогоцiнним металом.

     8. За умови дотримання положення примiтки 1 (а) до роздiлу VI товари, що вiдповiдають опису товарної позицiї 7112, повиннi включатися лише до цiєї товарної позицiї i нi до якої iншої товарної позицiї УКТ ЗЕД.

     9. У товарнiй позицiї 7113 термiн "ювелiрнi вироби" означає:

     (а) будь-якi невеликi предмети як особистi прикраси (наприклад, каблучки, браслети, кольє, брошки, сережки, ланцюжки для годинникiв, брелоки, кулони, шпильки для краваток, запонки, релiгiйнi або iншi медалi та знаки); i

     (b) вироби для особистого користування, призначенi для носiння у кишенях, жiночих сумочках або на тiлi (наприклад, портсигари, табакерки, коробочки для таблеток, пудреницi, гаманцi на ланцюжках або чотки).

     Цi вироби можуть бути об'єднанi або прикрашенi, наприклад, природними або культивованими перлами, дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням, штучним або реконструйованим дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним камiнням, виробами з панцира черепахи, перламутром, слоновою кiсткою, природним або реконструйованим бурштином, гагатом або коралом.

     10. У товарнiй позицiї 7114 термiн "вироби майстрiв золотих i срiбних справ" означає прикраси, посуд та столовi прибори, туалетнi набори, приладдя для курiння та iншi вироби для домашнього вжитку, оздоблення iнтер'єру, предмети релiгiйного культу.

     11. У товарнiй позицiї 7117 термiн "бiжутерiя" означає ювелiрнi вироби, визначення яких подано у примiтцi 9 (а) (за винятком ґудзикiв та iнших виробiв товарної позицiї 9606 або гребiнок, заколок, шпильок для волосся товарної позицiї 9615), без природних або культивованих перлiв, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного або реконструйованого), без дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами (крiм гальванiчних покриттiв або другорядних деталей з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами).

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарних пiдпозицiях 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 та 7110 41 термiни "порошок" i "у виглядi порошку" означають продукти, 90 мас.% або бiльше яких проходять крiзь сито з розмiром вiчок 0,5 мм.

     2. Незважаючи на положення примiтки 4 (B) цiєї групи, у товарних пiдпозицiях 7110 11 та 7110 19 термiн "платина" не включає iридiй, осмiй, паладiй, родiй або рутенiй.

     3. У товарнiй позицiї 7110 кожен сплав слiд класифiкувати згiдно з тим металом, який перевищує за масою, а саме: платина, паладiй, родiй, iридiй, осмiй або рутенiй.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ПЕРЛИ ПРИРОДНI ЧИ КУЛЬТИВОВАНI, ДОРОГОЦIННЕ АБО НАПIВДОРОГОЦIННЕ КАМIННЯ        
7101 Перли природнi чи культивованi, обробленi або необробленi, сортованi або несортованi, але ненанизанi, неоправленi i незакрiпленi; природнi чи культивованi перли, тимчасово нанизанi для зручностi транспортування:        
7101 10 00 00 - перли природнi   5 5 г
  - перли культивованi:        
7101 21 00 00 - - необробленi   5 5 г
7101 22 00 00 - - обробленi   5 5 г
7102 Алмази, обробленi або необробленi, але неоправленi або незакрiпленi:        
7102 10 00 00 - несортованi   2 2 кар
  - промисловi:        
7102 21 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi   5 5 кар
7102 29 00 00 - - iншi   5 5 кар
  - непромисловi:        
7102 31 00 00 - - необробленi або просто розпилянi, розколотi або обдертi   0 0 кар
7102 39 00 - - iншi:        
7102 39 00 10 - - - призначенi для переогранення   10 10 кар
7102 39 00 90 - - - iншi   10 10 кар
7103 Дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) або напiвдорогоцiнне камiння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване дорогоцiнне камiння (крiм алмазiв) та напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:        
7103 10 00 00 - необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi   2 2 -
  - iнакше оброблене:        
7103 91 00 00 - - рубiни, сапфiри i смарагди   2 2 г
7103 99 00 00 - - iншi   2 2 г
7104 Дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене i незакрiплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, тимчасово нанизане для зручностi транспортування:        
7104 10 00 00 - кварц п'єзоелектричний   2 2 г
7104 20 00 00 - iнше, необроблене чи просто розпиляне або пiддане чорновiй обробцi   2 2 г
7104 90 00 00 - iнше   2 2 г
7105 Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння:        
7105 10 00 - з алмазiв:        
7105 10 00 10 - - з природних алмазiв   2 2 г
7105 10 00 90 - - iншi   5 5 г
7105 90 00 00 - iншi   5 5 г
  II. ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ        
7106 Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини), у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку:        
7106 10 00 00 - порошок   2 2 г
  - iнше:        
7106 91 00 00 - - у необробленому виглядi   2 2 г
7106 92 00 00 - - у напiвобробленому виглядi   2 2 г
7107 00 00 00 Метали недорогоцiннi, плакованi срiблом, напiвобробленi   2 2 -
7108 Золото (включаючи золото з покриттям iз платини), необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку:        
  - немонетарне:        
7108 11 00 00 - - порошок   2 2 г
7108 12 00 00 - - в iншому необробленому виглядi   2 2 г
7108 13 - - в iншому напiвобробленому виглядi:        
7108 13 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi та профiлi; пластини; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)   2 2 г
7108 13 80 - - - iншi:        
7108 13 80 10 - - - - труби, трубки та порожнистi бруски   5 5 г
7108 13 80 90 - - - - iншi   2 2 г
7108 20 00 00 - монетарне   2 2 г
7109 00 00 00 Метали недорогоцiннi або срiбло, плакованi золотом, необробленi або напiвобробленi   2 2 -
7110 Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку:        
  - платина:        
7110 11 00 00 - - необроблена або у виглядi порошку   2 2 г
7110 19 - - iнша:        
7110 19 10 00 - - - бруски, дрiт, стрижнi, профiлi; плитки; листи та смужки завтовшки бiльш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (пiдкладки)   2 2 г
7110 19 80 00 - - - iнша   2 2 г
  - паладiй:        
7110 21 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку   2 2 г
7110 29 00 00 - - iнший   2 2 г
  - родiй:        
7110 31 00 00 - - необроблений або у виглядi порошку   2 2 г
7110 39 00 00 - - iнший   2 2 г
  - iридiй, осмiй i рутенiй:        
7110 41 00 00 - - необробленi або у виглядi порошку   2 2 г
7110 49 00 00 - - iншi   2 2 г
7111 00 00 00 Метали недорогоцiннi, срiбло або золото, плакованi платиною, необробленi або напiвобробленi   5 5 -
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, використовуванi головним чином для добування дорогоцiнних металiв:        
7112 30 00 00 - зола з вмiстом дорогоцiнних металiв або сполук дорогоцiнних металiв   2 2 -
  - iншi:        
7112 91 00 00 - - золота, а також металiв, плакованих золотом, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв   2 2 -
7112 92 00 00 - - платини, а також металiв, плакованих платиною, за винятком вiдходiв iз вмiстом iнших дорогоцiнних металiв   2 2 -
7112 99 00 00 - - iншi   2 2 -
  III. ЮВЕЛIРНI ВИРОБИ, ВИРОБИ МАЙСТРIВ ЗОЛОТИХ I СРIБНИХ СПРАВ ТА IНШI ВИРОБИ        
7113 Ювелiрнi вироби та їх частини з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами:        
7113 11 00 00 - - iз срiбла, що має або не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами   10 10 г
7113 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих або неплакованих дорогоцiнними металами   10 10 г
7113 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   10 10 -
7114 Вироби майстрiв золотих i срiбних справ та частини цих виробiв з дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
  - з дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами:        
7114 11 00 00 - - iз срiбла, що має чи не має покриття, плакованого або неплакованого iншими дорогоцiнними металами   10 10 г
7114 19 00 00 - - з iнших дорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцiнними металами   10 10 г
7114 20 00 00 - з недорогоцiнних металiв, плакованих дорогоцiнними металами   10 10 -
7115 Iншi вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
7115 10 00 00 - каталiзатори у формi сiтки з дроту або решiтки з платини   0 0 -
7115 90 00 - iншi:        
7115 90 00 10 - - з дорогоцiнних металiв   10 10 -
7115 90 00 90 - - з металiв, плакованих дорогоцiнними металами   10 10 -
7116 Вироби з природних або культивованих перлiв, з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого):        
7116 10 00 00 - з природних або культивованих перлiв   10 10 г
7116 20 - з дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, штучного чи реконструйованого):        
7116 20 11 00 - - намисто, браслети та iншi вироби з природного, дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння, просто нанизаного, без застiбок або iнших пристосувань   10 10 г
7116 20 80 00 - - iншi   10 10 г
7117 Бiжутерiя:        
  - з недорогоцiнних металiв, що мають або не мають покриття дорогоцiнними металами:        
7117 11 00 00 - - запонки та заколки   5 5 -
7117 19 00 - - iншi:        
7117 19 00 01 - - - такi, що мають частини iз скла   10 10 -
  - - - такi, що не мають частин iз скла:        
7117 19 00 10 - - - - позолоченi, покритi срiблом або покритi гальванiчним способом платиною   5 5 -
7117 19 00 90 - - - - iншi   10 10 -
7117 90 00 00 - iншi   10 10 -
7118 Монети:        
7118 10 00 00 - монети (крiм золотих), якi не можуть бути законним платiжним засобом   5 5 г
7118 90 00 00 - iншi   5 5 г
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.