Роздiл XV
НЕДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

     Примiтки:

     1. Цей роздiл не включає:

     (а) фарби та чорнило або iншi вироби, виготовленi на основi металевої луски або порошку (товарнi позицiї 3207 - 3210, 3212, 3213 або 3215);

     (b) фероцерiєвi або iншi пiрофорнi сплави (товарна позицiя 3606);

     (c) головнi убори та їх частини товарної позицiї 6506 або 6507;

     (d) каркаси парасольок або iншi вироби товарної позицiї 6603;

     (e) вироби групи 71 (наприклад, сплави дорогоцiнних металiв, недорогоцiннi метали, плакованi дорогоцiнними металами, бiжутерiя);

     (f) вироби роздiлу XVI (машини, механiчне обладнання та електротовари);

     (g) збiрнi секцiї залiзничних або трамвайних колiй (товарна позицiя 8608) або iншi вироби роздiлу XVII (транспортнi засоби, судна та човни, лiтальнi апарати);

     (h) прилади та апарати роздiлу XVIII, у тому числi пружини для годинникiв усiх видiв;

     (ij) свинцевий дрiб для боєприпасiв (товарна позицiя 9306) та iншi вироби роздiлу XIX (зброя та боєприпаси);

     (k) вироби групи 94 (наприклад, меблi, основи матрацнi, лiхтарi та освiтлювальне обладнання, вивiски з пiдсвiчуванням, збiрнi будiвельнi конструкцiї);

     (l) вироби групи 95 (наприклад, iграшки, iгри, спортивний iнвентар);

     (m) ручнi сита, ґудзики, ручки для писання, тримачi для олiвцiв, пера для авторучок, моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби або iншi вироби групи 96 (рiзнi готовi вироби); або

     (n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

     2. В УКТ ЗЕД термiн "частини загального призначення" означає:

     (a) вироби товарних позицiй 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогiчнi вироби з iнших недорогоцiнних металiв;

     (b) пружини, ресори та заготiвки для них з недорогоцiнних металiв, крiм пружин для годинникiв усiх видiв (товарна позицiя 9114); та

     (c) вироби товарних позицiй 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами i дзеркала з недорогоцiнних металiв товарної позицiї 8306.

     У групах 73 - 76 та 78 - 82 (за винятком товарної позицiї 7315) посилання на частини товарiв не включають посилання на частини загального призначення, якi визначенi вище.

     Згiдно з положеннями зазначеного вище абзацу та примiткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72 - 76 та 78 - 81.

     3. В УКТ ЗЕД термiн "недорогоцiннi метали" означає чорнi метали (залiзо, чавун, сталь), мiдь, нiкель, алюмiнiй, свинець, цинк, олово, вольфрам, молiбден, тантал, магнiй, кобальт, вiсмут, кадмiй, титан, цирконiй, сурма, марганець, берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй, iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй.

     4. В УКТ ЗЕД термiн "металокерамiка" означає матерiали, що мiстять гетерогенну сумiш мiкроскопiчних металевих i керамiчних компонентiв. Цей термiн також включає спеченi (агломерованi) карбiди металiв (карбiди металiв, спеченi (агломерованi) з металом).

     5. Класифiкацiя сплавiв (крiм феросплавiв i лiгатур, визначених у групах 72 та 74):

     (а) сплав недорогоцiнних металiв класифiкується як сплав того металу, вмiст якого переважає за масою всi iншi метали сплаву;

     (b) сплав недорогоцiнних металiв цього роздiлу та елементiв, що не входять до цього роздiлу, класифiкується як сплав недорогоцiнних металiв, перелiчених у цьому роздiлi, якщо загальна маса вiдповiдних металiв дорiвнює або перевищує загальну масу iнших елементiв у цьому сплавi;

     (c) у цьому роздiлi термiн "сплави" поширюється на спеченi (агломерованi) сумiшi металевих порошкiв, гетерогеннi однорiднi сумiшi, одержанi сплавленням (крiм металокерамiки), та iнтерметалевi сполуки.

     6. Якщо у контекстi не зазначено iнше, будь-яке посилання в УКТ ЗЕД на недорогоцiнний метал однаковою мiрою поширюється на сплави, якi згiдно з примiткою 5 цього роздiлу класифiкуються як сплави цього металу.

     7. Класифiкацiя композитних виробiв:

     якщо у сформульованих позицiях не зазначено iнше, вироби з недорогоцiнних металiв (включаючи вироби iз сумiшей матерiалiв, якi розглядаються як вироби з недорогоцiнного металу вiдповiдно до основних правил класифiкацiї), що мiстять два чи бiльше недорогоцiнних метали, класифiкуються як вироби з того недорогоцiнного металу, який переважає за масою iншi метали.

     Для цiлей цiєї примiтки:

     (а) чорнi метали рiзних видiв вважають одним i тим самим металом;

     (b) вiдповiдно до примiтки 5 до цього роздiлу сплав класифiкується за одним металом;

     (c) металокерамiку, яку включено до товарної позицiї 8113, класифiкують як єдиний недорогоцiнний метал.

     8. У цьому роздiлi наведенi нижче термiни означають:

     (а) "вiдходи i брухт" - металевi вiдходи i брухт, одержанi у процесi виробництва або механiчного оброблення металiв, i металевi вироби, якi остаточно не придатнi для використання за призначенням внаслiдок поломки, розрiзiв, зношення або iнших причин;

     (b) "порошки" - вироби, 90 мас.% або бiльше яких проходять крiзь сито з розмiром вiчка 1 мм.

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобiв" та "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовуються лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 72
Чорнi метали

     Примiтки:

     1. У цiй групi, а для пiдпунктiв (d), (e) та (f) цiєї примiтки - у всiх групах УКТ ЗЕД, термiни означають:

     (а) "переробний чавун" - сплав залiза з вуглецем, не придатний для кування, з масовою часткою вуглецю понад 2 % та який може мiстити масову частку одного чи кiлькох iнших елементiв у такiй пропорцiї:

     хрому не бiльш як 10 %;

     марганцю не бiльш як 6 %;

     фосфору не бiльш як 3 %;

     кремнiю не бiльш як 8 %;

     iнших елементiв у цiлому не бiльш як 10 %;

     (b) "дзеркальний чавун (шпiгель)" - сплав залiза з вуглецем, з масовою часткою марганцю понад 6 %, але не бiльш як 30 %, а за iншими характеристиками - вiдповiдає вимогам примiтки 1 (а);

     (c) "феросплави" - сплави у формi чушок, болванок, кускiв або iнших первинних форм, одержанi внаслiдок безперервного лиття, а також у гранулах чи порошках, агломерованих або неагломерованих, що використовуються як добавки у виробництвi iнших сплавiв або як розкислювачi, десульфуранти чи для аналогiчних цiлей у чорнiй металургiї i, як правило, не придатнi для кування, з масовою часткою залiза 4 % або бiльше та масовою часткою одного чи кiлькох елементiв у таких пропорцiях:

     хрому понад 10 %;

     марганцю понад 30 %;

     фосфору понад 3 %;

     кремнiю понад 8 %;

     з масовою часткою iнших елементiв у цiлому, за винятком вуглецю, понад 10 %, при цьому вмiст мiдi не повинен перевищувати 10 %;

     (d) "сталь" - сплави на основi залiза, крiм названих у товарнiй позицiї 7203, якi (за винятком певних типiв сталi, що виготовляються у формi вiдливок) придатнi для кування з масовою часткою вуглецю 2 % чи менше. Хромистi сталi, однак, можуть мати бiльший вiдсоток вуглецю;

     (e) "корозiйностiйка (нержавiюча) сталь" - легована сталь з масовою часткою вуглецю 1,2 % чи менше та хрому 10,5 % чи бiльше, з вмiстом iнших елементiв або без них;

     (f) "iншi легованi сталi" - сталi, якi не вiдповiдають визначенню "корозiйностiйка (нержавiюча) сталь", з масовою часткою одного чи кiлькох нижче наведених елементiв у такiй пропорцiї:

     алюмiнiю 0,3 % чи бiльше;

     бору 0,0008 % чи бiльше;

     хрому 0,3 % чи бiльше;

     кобальту 0,3 % чи бiльше;

     мiдi 0,4 % чи бiльше;

     свинцю 0,4 % чи бiльше;

     марганцю 1,65 % чи бiльше;

     молiбдену 0,08 % чи бiльше;

     нiкелю 0,3 % чи бiльше;

     нiобiю 0,06 % чи бiльше;

     кремнiю 0,6 % чи бiльше;

     титану 0,05 % чи бiльше;

     вольфраму 0,3 % чи бiльше;

     ванадiю 0,1 % чи бiльше;

     цирконiю 0,05 % чи бiльше;

     iнших елементiв 0,1 % чи бiльше (крiм сiрки, фосфору, вуглецю та азоту), взятих окремо;

     (g) "зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)" - вироби, грубо вiдлитi у формi зливкiв без живильника або утеплювальної надставки чи у формi чушок, що мають явнi дефекти поверхнi та не вiдповiдають хiмiчному складу дзеркального чавуну, переробного чавуну або феросплавiв;

     (h) "гранули" - вироби, менш як 90 мас.% яких проходять крiзь сито з розмiром вiчка 1 мм та 90 мас.% або бiльше яких проходять крiзь сито з розмiром вiчка 5 мм;

     (ij) "напiвфабрикати" - вироби суцiльного перерiзу, одержанi безперервним литтям, попередньо гарячекатанi або нi; та iншi вироби суцiльного перерiзу, якi не пiддавалися первиннiй обробцi, крiм гарячого прокатування або формовки куванням, включаючи заготiвки для кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв. Цi вироби не постачаються у рулонах;

     (k) "плоский прокат" - прокатанi вироби сталого прямокутного перерiзу (крiм квадратного), якi не вiдповiдають визначенням пiдпункту (ij) та випускаються у такiй формi:

     рулони з послiдовно навернутими шарами; або

     листи, якi за товщини менш як 4,75 мм мають ширину не менш як у 10 разiв бiльшу, нiж товщина, а за товщини 4,75 мм або бiльше мають ширину бiльш як 150 мм, що становить не менш як двi товщини.

     До виробiв плоского прокату включаються також вироби, якi мають рельєфний малюнок пiсля прокатування (наприклад, борозни, виступи, клiтинки, ромби), а також перфорованi, гофрованi або полiрованi вироби за умови, що пiсля обробки вони не набули властивостi виробiв, зазначених в iнших товарних позицiях.

     Плоский прокат, який має форму, вiдмiнну вiд прямокутної або квадратної, за будь-яких розмiрiв класифiкується як вироби завширшки 600 мм або бiльше за умови, що вони не набувають властивостей виробiв, зазначених в iнших товарних позицiях;

     (l) "прутки та бруски гарячекатанi, вiльно згорнутi у бунти" - гарячекатанi вироби, вiльно укладенi в бунти, що мають суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, кругових сегментiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), трикутникiв або iнших опуклих багатокутникiв (включаючи сплюснутi круги та видозмiненi прямокутники, в яких двi протилежнi сторони мають форму опуклих дуг, а двi iншi - прямолiнiйнi, рiвнi за довжиною i паралельнi). Цi вироби можуть мати ямки, виступи, борозни або iншi рельєфи на поверхнi, одержанi у процесi прокатування (арматурнi прутки та бруски);

     (m) "iншi прутки та бруски" - вироби, якi не вiдповiдають будь-якому з визначень, наведених у пiдпунктах (ij), (k) або (l), або визначенню дроту та мають однаковий суцiльний поперечний перерiз за всiєю довжиною у формi кругiв, кругових сегментiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), трикутникiв або iнших опуклих багатокутникiв (у тому числi "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", в яких двi протилежнi сторони мають форму опуклих дуг круга, а двi iншi - прямолiнiйнi, рiвнi за довжиною i паралельнi).

     Зазначенi вироби можуть:

     мати виїмки, виступи, борозни або iншi рельєфи поверхнi, одержанi у процесi прокатування (арматурнi прутки та бруски);

     бути скрученими пiсля прокатування;

     (n) "кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi" - вироби, якi мають суцiльний поперечний перерiз, однаковий за всiєю довжиною, i якi не вiдповiдають будь-якому з визначень, наведених у пiдпунктах (ij), (k), (l) або (m), або визначенню дроту.

     Група 72 не включає вироби товарної позицiї 7301 або 7302;

     (o) "дрiт" - вироби у бухтах, отриманi холодним деформуванням, iз суцiльним поперечним перерiзом будь-якої форми, однаковим за всiєю довжиною, i такi, що не вiдповiдають визначенню виробiв з плоского прокату;

     (p) "порожнистi прутки та бруски для бурових робiт" - прутки з перерiзом будь-якої форми, придатнi для виготовлення бурiв з найбiльшим зовнiшнiм розмiром поперечного перерiзу - понад 15 мм, але не бiльш як 52 мм, а максимальний внутрiшнiй розмiр не перевищує 1/2 максимального зовнiшнього розмiру. Порожнистi прутки з чорних металiв, що не вiдповiдають цьому визначенню, належать до товарної позицiї 7304.

     2. Чорнi метали, плакованi iншим чорним металом, класифiкуються як вироби з того чорного металу, масова частка якого домiнує.

     3. Вироби з чорних металiв, одержанi методом електролiтичного осадження, литтям пiд тиском або спiканням, класифiкуються за їх формою, складом та зовнiшнiм виглядом у товарних позицiях, якi вiдповiдають аналогiчним гарячекатаним виробам.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У цiй групi термiни означають:

     (а) "легований переробний чавун" - переробний чавун з масовою часткою одного чи кiлькох елементiв у такiй пропорцiї:

     хрому понад 0,2 %;

     мiдi понад 0,3 %;

     нiкелю понад 0,3 %;

     будь-якого з таких елементiв, як алюмiнiй, молiбден, титан, вольфрам, ванадiй, понад 0,1 %;

     (b) "нелегована автоматна сталь" - нелегована сталь з масовою часткою одного чи кiлькох елементiв у таких пропорцiях:

     сiрки 0,08 % чи бiльше;

     свинцю 0,1 % чи бiльше;

     селену понад 0,05 %;

     телуру понад 0,01 %;

     вiсмуту понад 0,05 %;

     (c) "кремнiєва електротехнiчна сталь" - легованi сталi з масовою часткою не менш як 0,6 %, але не бiльш як 6 % кремнiю та не бiльш як 0,08 % вуглецю. Вони також можуть мати за масою 1 % або менше алюмiнiю, але не повиннi мiстити будь-який iнший елемент у спiввiдношеннi, що може надати їм властивостi iнших легованих сталей;

     (d) "швидкорiзальна сталь" - легованi сталi, що мiстять масову частку, разом з iншими елементами або без них, принаймнi два з трьох таких елементiв, як молiбден, вольфрам i ванадiй, iз загальним вмiстом за масою 7 % або бiльше цих елементiв разом узятих, та мiстять масову частку вуглецю 0,6 % або бiльше i масову частку хрому вiд 3 до 6 %;

     (e) "кремнiєво-марганцева сталь" - легованi сталi з масовою часткою:

     не бiльш як 0,7 % вуглецю;

     0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,9 % марганцю; та

     0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 % кремнiю, але не повиннi мiстити будь-який iнший елемент у спiввiдношеннi, що може надати їм властивостi iнших легованих сталей.

     2. Пiд час класифiкацiї феросплавiв у товарнiй позицiї 7202 слiд додержуватися такого правила: феросплав розглядається як бiнарний сплав i включається до вiдповiдної пiдкатегорiї (коли вона iснує), якщо тiльки вмiст за масою одного з легуючих елементiв сплаву перевищує мiнiмальний вмiст за масою, зазначений у примiтцi 1 (c) до цiєї групи; аналогiчно вiн вважається вiдповiдно потрiйним або четвертним, якщо вмiст за масою двох або трьох легованих елементiв сплаву бiльше нiж мiнiмальний вмiст за масою, зазначений у згаданiй вище примiтцi.

     У разi застосування цього правила до "iнших елементiв", зазначених у примiтцi 1 (c), вмiст за масою кожного елемента повинен перевищувати 10 %.

     Додатковi примiтки:

     1. Наведенi нижче термiни означають:

     "електротехнiчна" у пiдкатегорiях 7209 16 10 00, 7209 17 10 00, 7209 18 10 00, 7209 26 10 00, 7209 27 10 00, 7209 28 10 00 та 7211 23 20 00 - це прокат плоский, який при змiнному струмi з частотою 50 Гц та магнiтнiй iндукцiї 1 Тл зазнає втрати потужностi (Вт/кг), розрахованої за методом Епштейна:

     2,1 Вт або менше, якщо їх товщина не бiльш як 0,2 мм;

     3,6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах вiд 0,2 до 0,6 мм;

     6 Вт або менше, якщо їх товщина в межах вiд 0,6 мм до 1,5 мм включно;

     "бiла жерсть" у пiдкатегорiях 7210 12 20 00, 7210 70 10 00, 7212 10 10 00 та 7212 40 20 00 - це плоский прокат (завтовшки менш як 0,5 мм), покритий металевим шаром з масовою часткою олова 97 % або бiльше;

     "iнструментальна сталь" у пiдкатегорiях 7224 10 10 00, 7224 90 02 00, 7225 30 10 00, 7225 40 12 00, 7226 91 20 00, 7228 30 20 00, 7228 40 10 00, 7228 50 20 00, 7228 60 20 00 - це легована сталь, крiм корозiйностiйкої (нержавiючої) або швидкорiзальної сталi, з масовою часткою однiєї iз зазначених нижче композицiй з iншими елементами або без них:

     вуглецю менш як 0,6 % та кремнiю 0,7 % або бiльше i ванадiю 0,05 % або бiльше, або вольфраму 4 % або бiльше;

     вуглецю 0,8 % або бiльше та ванадiю 0,05 % або бiльше;

     вуглецю понад 1,2 % та хрому 11 % або бiльше, але не бiльш як 15 %;

     вуглецю 0,16 % або бiльше, але не бiльш як 0,5 %, та нiкелю 3,8 % або бiльше, але не бiльш як 4,3 %, та хрому 1,1 % або бiльше, але не бiльш як 1,5 %, i молiбдену 0,15 % або бiльше, але не бiльш як 0,5 %;

     вуглецю 0,3 % або бiльше, але не бiльш як 0,5 %, та хрому 1,4 % або бiльше, але не бiльш як 2,1 %, i молiбдену 0,15 % або бiльше, але не бiльш як 0,5 %, та нiкелю менш як 1,2 %;

     вуглецю 0,3 % або бiльше, та хрому менш як 5,2 %, i молiбдену 0,65 % або бiльше, та вольфраму 0,4 % або бiльше;

     вуглецю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 0,6 %, та нiкелю 1,25 % або бiльше, але не бiльш як 1,8 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,20 %, та молiбдену 0,15 % або бiльше, але не бiльш як 0,5 %.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
  I. ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ        
7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або iнших первинних формах:        
7201 10 - чавун переробний нелегований з масовою часткою 0,5 % або менше фосфору:        
  - - з масовою часткою марганцю не менш як 0,4 %:        
7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше   5 5 -
7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 %   5 5 -
7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 %   5 5 -
7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 %   5 5 -
7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 %   5 5 -
7201 50 - чавун переробний легований; чавун дзеркальний:        
7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 %   5 5 -
7201 50 90 00 - - iнший   5 5 -
7202 Феросплави:        
  - феромарганець:        
7202 11 - - з масовою часткою вуглецю понад 2 %:        
7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 %   3 3 -
7202 11 80 00 - - - iнший   5 5 -
7202 19 00 00 - - iнший   5 5 -
  - феросилiцiй:        
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 %   3 3 -
7202 29 - - iнший:        
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 %   3 3 -
7202 29 90 00 - - - iнший   3 3 -
7202 30 00 00 - феросилiкомарганець   3 3 -
  - ферохром:        
7202 41 - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %:        
7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 %   0 0 -
7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 %   0 0 -
7202 49 - - iнший:        
7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 %   3 3 -
7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 %   0 0 -
7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 %   3 3 -
7202 50 00 00 - феросилiкохром   2 2 -
7202 60 00 00 - феронiкель   3 3 -
7202 70 00 00 - феромолiбден   2 2 -
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам   3 3 -
  - iнший:        
7202 91 00 00 - - феротитан i феросилiкотитан   2 2 -
7202 92 00 00 - - ферованадiй   2 2 -
7202 93 00 00 - - феронiобiй   2 2 -
7202 99 - - iншi:        
7202 99 10 00 - - - ферофосфор   3 3 -
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй   3 3 -
7202 99 80 00 - - - iнший   3 3 -
7203 Продукти прямого вiдновлення залiзної руди та iншi губчастi залiзнi матерiали у шматках, котунах або подiбних формах; залiзо, яке має мiнiмальну чистоту за масою 99,94 % у шматках, котунах або подiбних формах:        
7203 10 00 00 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди   5 5 -
7203 90 00 00 - iншi   5 5 -
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки):        
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну   0 0 -
  - вiдходи та брухт легованої сталi:        
7204 21 - - корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше   0 0 -
7204 21 90 00 - - - iншої   0 0 -
7204 29 00 00 - - iншi   0 0 -
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi   0 0 -
  - iншi вiдходи та брухт:        
7204 41 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки, вiдходи обрiзування та штампування, пакетованi або непакетованi:        
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки   0 0 -
  - - - вiдходи обрiзування або штампування:        
7204 41 91 00 - - - - пакетованi   0 0 -
7204 41 99 00 - - - - iншi   0 0 -
7204 49 - - iншi:        
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi)   0 0 -
  - - - iншi:        
7204 49 30 00 - - - - пакетованi   0 0 -
7204 49 90 00 - - - - iншi   0 0 -
7204 50 00 00 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)   0 0 -
7205 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металiв:        
7205 10 00 00 - гранули   5 5 -
  - порошки:        
7205 21 00 00 - - з легованої сталi   5 5 -
7205 29 00 00 - - iншi   5 5 -
  II. СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА)        
7206 Вуглецева сталь у зливках або iнших первинних формах (крiм залiза товарної позицiї 7203):        
7206 10 00 00 - зливки   0 0 -
7206 90 00 00 - iншi   5 5 -
7207 Напiвфабрикати з вуглецевої сталi:        
  - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7207 11 - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, нiж подвiйна товщина:        
  - - - катанi або отриманi безперервним литтям:        
7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi   0 0 -
  - - - - iншi:        
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм   0 0 -
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм   0 0 -
7207 11 90 00 - - - кованi   0 0 -
7207 12 - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 12 90 00 - - - кованi   0 0 -
7207 19 - - iншi:        
  - - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 19 19 00 - - - - кованi   0 0 -
7207 19 80 00 - - - iншi   0 0 -
7207 20 - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:        
  - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу, ширина якого менша, нiж подвiйна товщина:        
  - - - катанi або одержанi безперервним литтям:        
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi   0 0 -
  - - - - iншi, з масовою часткою:        
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
7207 20 19 00 - - - кованi   0 0 -
  - - iншi, прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 20 39 00 - - - кованi   0 0 -
  - - круглого або багатокутного поперечного перерiзу:        
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям   0 0 -
7207 20 59 00 - - - кованi   0 0 -
7207 20 80 00 - - iншi   0 0 -
7208 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, гарячекатаний, неплакований, без гальванiчного чи iншого покриття:        
7208 10 00 00 - гарячекатаний у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення   0 0 -
  - iнший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення, протравлений:        
7208 25 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше   0 0 -
7208 26 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм   0 0 -
7208 27 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм   0 0 -
  - iнший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:        
7208 36 00 00 - - завтовшки понад 10 мм   0 0 -
7208 37 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм   0 0 -
7208 38 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм   0 0 -
7208 39 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм   0 0 -
7208 40 00 00 - гарячекатаний, не у рулонах, з рельєфним малюнком без подальшого оброблення   0 0 -
  - iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення:        
7208 51 - - завтовшки понад 10 мм:        
7208 51 20 00 - - - завтовшки понад 15 мм   0 0 -
  - - - завтовшки понад 10 мм, але не бiльш як 15 мм, завширшки:        
7208 51 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше   0 0 -
7208 51 98 00 - - - - менш як 2050 мм   0 0 -
7208 52 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:        
7208 52 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм   0 0 -
  - - - iнший завширшки:        
7208 52 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше   0 0 -
7208 52 99 00 - - - - менш як 2050 мм   0 0 -
7208 53 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:        
7208 53 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм i завтовшки 4 мм або бiльше   0 0 -
7208 53 90 00 - - - iнший   0 0 -
7208 54 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм   0 0 -
7208 90 - iнший:        
7208 90 20 00 - - перфорований   0 0 -
7208 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7209 Плоский прокат з вуглецевої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холоднокатаний (обтиснений у холодному станi), неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:        
  - холоднокатаний (обтиснений у холодному станi) у рулонах, без подальшого оброблення:        
7209 15 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше   0 0 -
7209 16 - - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:        
7209 16 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
7209 16 90 00 - - - iнший   0 0 -
7209 17 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:        
7209 17 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
7209 17 90 00 - - - iнший   0 0 -
7209 18 - - завтовшки менш як 0,5 мм:        
7209 18 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
  - - - iнший:        
7209 18 91 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм   0 0 -
7209 18 99 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм   0 0 -
  - холоднокатаний (обтиснений у холодному станi) не у рулонах, без подальшого оброблення:        
7209 25 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше   0 0 -
7209 26 - - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:        
7209 26 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
7209 26 90 00 - - - iнший   0 0 -
7209 27 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:        
7209 27 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
7209 27 90 00 - - - iнший   0 0 -
7209 28 - - завтовшки менш як 0,5 мм:        
7209 28 10 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
7209 28 90 00 - - - iнший   0 0 -
7209 90 - iнший:        
7209 90 20 00 - - перфорований   0 0 -
7209 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7210 Прокат плоский з вуглецевої сталi завширшки 600 мм або бiльше, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям:        
  - з гальванiчним або iншим покриттям оловом:        
7210 11 00 00 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше   0 0 -
7210 12 - - завтовшки менш як 0,5 мм:        
7210 12 20 00 - - - бiла жерсть   0 0 -
7210 12 80 00 - - - iнший   0 0 -
7210 20 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав   0 0 -
7210 30 00 00 - електролiтично оцинкований   0 0 -
  - iншим способом оцинкований:        
7210 41 00 00 - - гофрований   0 0 -
7210 49 00 00 - - iнший   0 0 -
7210 50 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому   0 0 -
  - з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм:        
7210 61 00 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку   0 0 -
7210 69 00 00 - - iнший   0 0 -
7210 70 - пофарбований, лакований або покритий пластмасою:        
7210 70 10 00 - - бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi   0 0 -
7210 70 80 00 - - iнший   0 0 -
7210 90 - iнший:        
7210 90 30 00 - - плакований   0 0 -
7210 90 40 00 - - луджений з вiдбитком   0 0 -
7210 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7211 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, неплакований, без гальванiчного або iншого покриття:        
  - гарячекатаний без подальшого оброблення:        
7211 13 00 00 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка   0 0 -
7211 14 00 00 - - iнший, завтовшки 4,75 мм або бiльше   0 0 -
7211 19 00 00 - - iнший   0 0 -
  - холоднокатаний (обтиснений у холодному станi) без подальшого оброблення:        
7211 23 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7211 23 20 00 - - - "електротехнiчний"   0 0 -
  - - - iнший:        
7211 23 30 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше   0 0 -
7211 23 80 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм   0 0 -
7211 29 00 00 - - iнший   0 0 -
7211 90 - iнший:        
7211 90 20 00 - - перфорований   0 0 -
7211 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7212 Прокат плоский з вуглецевої сталi, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванiчним або iншим покриттям:        
7212 10 - з гальванiчним або iншим покриттям оловом:        
7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi   0 0 -
7212 10 90 00 - - iнший   0 0 -
7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований   0 0 -
7212 30 00 00 - iнакше оцинкований   0 0 -
7212 40 - пофарбований, лакований або покритий пластмасою:        
7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований   0 0 -
7212 40 80 00 - - iнший   0 0 -
7212 50 - iнакше покритий:        
7212 50 20 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому   0 0 -
7212 50 30 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем   0 0 -
7212 50 40 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям мiддю   0 0 -
  - - з гальванiчним або iншим покриттям алюмiнiєм:        
7212 50 61 00 - - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку   0 0 -
7212 50 69 00 - - - iнший   0 0 -
7212 50 90 00 - - iнший   0 0 -
7212 60 00 00 - плакований   0 0 -
7213 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi з вуглецевої сталi:        
7213 10 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування   0 0 -
7213 20 00 00 - iншi, з автоматної сталi   0 0 -
  - iншi:        
7213 91 - - круглого поперечного перерiзу дiаметром менш як 14 мм:        
7213 91 10 00 - - - для армування бетону   0 0 -
7213 91 20 00 - - - для змiцнювання шинного корду   0 0 -
  - - - iншi:        
7213 91 41 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше   0 0 -
7213 91 49 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 %   0 0 -
7213 91 70 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 %   0 0 -
7213 91 90 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 %   0 0 -
7213 99 - - iншi:        
7213 99 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %   0 0 -
7213 99 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше   0 0 -
7214 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi, без подальшого оброблення, крiм кування, гарячого прокатування, гарячого волочiння або гарячого пресування, включаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатування:        
7214 10 00 00 - кованi   0 0 -
7214 20 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування   0 0 -
7214 30 00 00 - iншi, з автоматної сталi   0 0 -
  - iншi:        
7214 91 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7214 91 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %   0 0 -
7214 91 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше   0 0 -
7214 99 - - iншi:        
  - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7214 99 10 00 - - - - для армування бетону   0 0 -
  - - - - iншi, круглого поперечного перерiзу дiаметром:        
7214 99 31 00 - - - - - 80 мм або бiльше   0 0 -
7214 99 39 00 - - - - - менш як 80 мм   0 0 -
7214 99 50 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше:        
  - - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:        
7214 99 71 00 - - - - - 80 мм або бiльше   0 0 -
7214 99 79 00 - - - - - менш як 80 мм   0 0 -
7214 99 95 00 - - - - iншi   0 0 -
7215 Iншi прутки та бруски з вуглецевої сталi:        
7215 10 00 00 - з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi   0 0 -
7215 50 - iншi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi:        
  - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7215 50 11 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу   0 0 -
7215 50 19 00 - - - iншi   0 0 -
7215 50 80 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше   0 0 -
7215 90 00 00 - iншi   0 0 -
7216 Кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з вуглецевої сталi:        
7216 10 00 00 - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки менш як 80 мм   0 0 -
  - профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування заввишки менш як 80 мм:        
7216 21 00 00 - - профiлi L-подiбнi   0 0 -
7216 22 00 00 - - профiлi T-подiбнi   0 0 -
  - профiлi U-, I- або H-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:        
7216 31 - - профiлi U-подiбнi:        
7216 31 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм   0 0 -
7216 31 90 00 - - - заввишки понад 220 мм   0 0 -
7216 32 - - профiлi I-подiбнi:        
  - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм:        
7216 32 11 00 - - - - з паралельними полицями   0 0 -
7216 32 19 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - заввишки понад 220 мм:        
7216 32 91 00 - - - - з паралельними полицями   0 0 -
7216 32 99 00 - - - - iншi   0 0 -
7216 33 - - профiлi H-подiбнi:        
7216 33 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм   0 0 -
7216 33 90 00 - - - заввишки понад 180 мм   0 0 -
7216 40 - профiлi L- або T-подiбнi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки 80 мм або бiльше:        
7216 40 10 00 - - профiлi L-подiбнi   0 0 -
7216 40 90 00 - - профiлi T-подiбнi   0 0 -
7216 50 - iншi кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:        
7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм   0 0 -
  - - iншi:        
7216 50 91 00 - - - штабобульб   0 0 -
7216 50 99 00 - - - iншi   0 0 -
  - кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi, без подальшого оброблення, крiм деформування або оброблення у холодному станi:        
7216 61 - - виробленi з плоского прокату:        
7216 61 10 00 - - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi   0 0 -
7216 61 90 00 - - - iншi   0 0 -
7216 69 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
7216 91 - - холоднодеформованi або обробленi у холодному станi, одержанi з плоского прокату:        
7216 91 10 00 - - - профiльованi (ребристi) листи   0 0 -
7216 91 80 00 - - - iншi   0 0 -
7216 99 00 00 - - iншi   0 0 -
7217 Дрiт з вуглецевої сталi:        
7217 10 - неплакований або непокритий, шлiфований або нешлiфований:        
  - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7217 10 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм   0 0 -
  - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм:        
7217 10 31 00 - - - - який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування   0 0 -
7217 10 39 00 - - - - iнший   0 0 -
7217 10 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7217 10 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
7217 20 - з гальванiчним або iншим покриттям цинком:        
  - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7217 20 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм   0 0 -
7217 20 30 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 0,8 мм або бiльше   0 0 -
7217 20 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7217 20 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
7217 30 - з гальванiчним або iншим покриттям iншими недорогоцiнними металами:        
  - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %:        
7217 30 41 00 - - - покритий мiддю   0 0 -
7217 30 49 00 - - - iнший   0 0 -
7217 30 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7217 30 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
7217 90 - iнший:        
7217 90 20 00 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 %   0 0 -
7217 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 %   0 0 -
7217 90 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше   0 0 -
  III. СТАЛЬ КОРОЗIЙНОСТIЙКА (НЕРЖАВIЮЧА)        
7218 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах; напiвфабрикати з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7218 10 00 00 - зливки та iншi первиннi форми   0 0 -
  - iнша:        
7218 91 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу:        
7218 91 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7218 91 80 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7218 99 - - iнша:        
  - - - квадратного поперечного перерiзу:        
7218 99 11 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям   0 0 -
7218 99 19 00 - - - - кована   0 0 -
  - - - iнша:        
7218 99 20 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям   0 0 -
7218 99 80 00 - - - - кована   0 0 -
7219 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки 600 мм або бiльше:        
  - гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:        
7219 11 00 00 - - завтовшки понад 10 мм   0 0 -
7219 12 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:        
7219 12 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 12 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 13 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм:        
7219 13 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 13 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 14 - - завтовшки менш як 3 мм:        
7219 14 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 14 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - гарячекатаний, не у рулонах, без подальшого оброблення:        
7219 21 - - завтовшки понад 10 мм:        
7219 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 21 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 22 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм:        
7219 22 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 22 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 23 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм   0 0 -
7219 24 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм   0 0 -
  - холоднокатаний (обтиснений у холодному станi) без подальшого оброблення:        
7219 31 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше   0 0 -
7219 32 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм:        
7219 32 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 32 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 33 - - завтовшки понад 1 мм, але менш як 3 мм:        
7219 33 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 33 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 34 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше, але не бiльш як 1 мм:        
7219 34 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 34 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 35 - - завтовшки менш як 0,5 мм:        
7219 35 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7219 35 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7219 90 - iнший:        
7219 90 20 00 - - перфорований   0 0 -
7219 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7220 Прокат плоский з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi, завширшки менш як 600 мм:        
  - гарячекатаний, без подальшого оброблення:        
7220 11 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше   0 0 -
7220 12 00 00 - - завтовшки менш як 4,75 мм   0 0 -
7220 20 - холоднокатаний (обтиснений у холодному станi) без подальшого оброблення:        
  - - завтовшки 3 мм або бiльше, з масовою часткою:        
7220 20 21 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7220 20 29 00 - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - - завтовшки понад 0,35 мм, але менш як 3 мм, з масовою часткою:        
7220 20 41 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7220 20 49 00 - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - - завтовшки не бiльш як 0,35 мм, з масовою часткою:        
7220 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7220 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7220 90 - iнший:        
7220 90 20 00 - - перфорований   0 0 -
7220 90 80 00 - - iнший   0 0 -
7221 00 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7221 00 10 00 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7221 00 90 00 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7222 Iншi прутки та бруски з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
  - прутки та бруски гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення:        
7222 11 - - круглого поперечного перерiзу:        
  - - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:        
7222 11 11 00 - - - - 2,5 % або бiльше нiкелю   0 0 -
7222 11 19 00 - - - - менш як 2,5 % нiкелю   0 0 -
  - - - дiаметром менш як 80 мм, з масовою часткою:        
7222 11 81 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 11 89 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7222 19 - - iншi:        
7222 19 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 19 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7222 20 - прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення:        
  - - круглого поперечного перерiзу:        
  - - - дiаметром 80 мм або бiльше, з масовою часткою:        
7222 20 11 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 20 19 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - - - дiаметром 25 мм або бiльше, але менш як 80 мм, з масовою часткою:        
7222 20 21 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 20 29 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - - - дiаметром менш як 25 мм, з масовою часткою:        
7222 20 31 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 20 39 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
  - - iншi, з масовою часткою:        
7222 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7222 30 - iншi прутки та бруски:        
  - - кованi, з масовою часткою:        
7222 30 51 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше   0 0 -
7222 30 91 00 - - - нiкелю менш як 2,5 %   0 0 -
7222 30 97 00 - - iншi   0 0 -
7222 40 - кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:        
7222 40 10 00 - - гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення   0 0 -
7222 40 50 00 - - холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення   0 0 -
7222 40 90 00 - - iншi   0 0 -
7223 00 Дрiт з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
  - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше:        
7223 00 11 00 - - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 %   0 0 -
7223 00 19 00 - - iнший   0 0 -
  - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 %:        
7223 00 91 00 - - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 %   0 0 -
7223 00 99 00 - - iнший   0 0 -
  IV. IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI        
7224 Iнша сталь легована у зливках або iнших первинних формах; напiвфабрикати з iнших легованих сталей:        
7224 10 - зливки та iншi первиннi форми:        
7224 10 10 00 - - iнструментальної сталi   0 0 -
7224 10 90 00 - - iншi   0 0 -
7224 90 - iншi:        
7224 90 02 00 - - iнструментальної сталi   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - прямокутного (включаючи квадратний) поперечного перерiзу:        
  - - - - гарячекатанi або отриманi безперервним литтям:        
  - - - - - завширшки менше подвiйної товщини:        
7224 90 03 00 - - - - - - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
7224 90 05 00 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи   0 0 -
7224 90 07 00 - - - - - - iншi   0 0 -
7224 90 14 00 - - - - - iншi   0 0 -
7224 90 18 00 - - - - кованi   0 0 -
  - - - iншi:        
  - - - - гарячекатанi або одержанi безперервним литтям:        
7224 90 31 00 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше   0 0 -
7224 90 38 00 - - - - - iншi   0 0 -
7224 90 90 00 - - - - кованi   0 0 -
7225 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше:        
  - iз кремнiєвої електротехнiчної сталi:        
7225 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном   0 0 -
7225 19 - - iнший:        
7225 19 10 00 - - - гарячекатаний   0 0 -
7225 19 90 00 - - - холоднокатаний   0 0 -
7225 30 - iнший, гарячекатаний у рулонах, без подальшого оброблення:        
7225 30 10 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
7225 30 30 00 - - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
7225 30 90 00 - - iнший   0 0 -
7225 40 - iнший, гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення:        
7225 40 12 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
7225 40 15 00 - - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
  - - iнший:        
7225 40 40 00 - - - завтовшки понад 10 мм   0 0 -
7225 40 60 00 - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм   0 0 -
7225 40 90 00 - - - завтовшки менш як 4,75 мм   0 0 -
7225 50 - iнший, холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення:        
7225 50 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
7225 50 80 00 - - iнший   0 0 -
  - iнший:        
7225 91 00 00 - - електролiтично оцинкований   0 0 -
7225 92 00 00 - - iнакше оцинкований   0 0 -
7225 99 00 00 - - iнший   0 0 -
7226 Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менш як 600 мм:        
  - з кремнiєвої електротехнiчної сталi:        
7226 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном   0 0 -
7226 19 - - iнший:        
7226 19 10 00 - - - гарячекатаний, без подальшого оброблення   0 0 -
7226 19 80 00 - - - iнший   0 0 -
7226 20 00 00 - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
  - iнший:        
7226 91 - - гарячекатаний, без подальшого оброблення:        
7226 91 20 00 - - - з iнструментальної сталi   0 0 -
  - - - iнший:        
7226 91 91 00 - - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше   0 0 -
7226 91 99 00 - - - - завтовшки менш як 4,75 мм   0 0 -
7226 92 00 00 - - холодного прокатування (обтиснення у холодному станi), без подальшого оброблення   0 0 -
7226 99 - - iнший:        
7226 99 10 00 - - - електролiтично оцинкований   0 0 -
7226 99 30 00 - - - iнакше оцинкований   0 0 -
7226 99 70 00 - - - iнший   0 0 -
7227 Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей:        
7227 10 00 00 - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
7227 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої   0 0 -
7227 90 - iншi:        
7227 90 10 00 - - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи   0 0 -
7227 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше   0 0 -
7227 90 95 00 - - iншi   0 0 -
7228 Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей; кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi з iншої легованої сталi; порожнистi прутки та бруски для бурiння з легованих або нелегованих сталей:        
7228 10 - прутки та бруски з швидкорiзальної сталi:        
7228 10 20 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування   0 0 -
7228 10 50 00 - - кованi   0 0 -
7228 10 90 00 - - iншi   0 0 -
7228 20 - прутки та бруски з кремнiєво-марганцевої сталi:        
7228 20 10 00 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями   0 0 -
  - - iншi:        
7228 20 91 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування   0 0 -
7228 20 99 00 - - - iншi   0 0 -
7228 30 - iншi прутки та бруски без подальшого оброблення пiсля гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування:        
7228 30 20 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
  - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше:        
7228 30 41 00 - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше   0 0 -
7228 30 49 00 - - - iншi   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:        
7228 30 61 00 - - - - 80 мм або бiльше   0 0 -
7228 30 69 00 - - - - менш як 80 мм   0 0 -
7228 30 70 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями   0 0 -
7228 30 89 00 - - - iншi   0 0 -
7228 40 - iншi прутки та бруски без подальшого оброблення, крiм кування:        
7228 40 10 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
7228 40 90 00 - - iншi   0 0 -
7228 50 - iншi прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному станi, без подальшого оброблення:        
7228 50 20 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
7228 50 40 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром:        
7228 50 61 00 - - - - 80 мм або бiльше   0 0 -
7228 50 69 00 - - - - менш як 80 мм   0 0 -
7228 50 80 00 - - - iншi   0 0 -
7228 60 - iншi прутки та бруски:        
7228 60 20 00 - - з iнструментальної сталi   0 0 -
7228 60 80 00 - - iншi   0 0 -
7228 70 - кутики, фасоннi та спецiальнi профiлi:        
7228 70 10 00 - - гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, без подальшого оброблення   0 0 -
7228 70 90 00 - - iншi   0 0 -
7228 80 00 00 - прутки та бруски порожнистi для бурiння   0 0 -
7229 Дрiт з iнших легованих сталей:        
7229 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої   0 0 -
7229 90 - iнший:        
7229 90 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної   0 0 -
7229 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше   0 0 -
7229 90 90 00 - - iнший   0 0 -

 

Група 73
Вироби з чорних металiв

     Примiтки:

     1. У цiй групi термiн "чавунне литво" означає вироби, одержанi литтям, у яких залiзо домiнує за масою над кожним з iнших елементiв у сплавi та якi не вiдповiдають хiмiчному складу сталей, про якi йшлося у примiтцi 1 (d) до групи 72.

     2. У цiй групi термiн "дрiт" означає гаряче- або холоднодеформованi вироби будь-якої форми поперечного перерiзу, розмiр якого не бiльш як 16 мм.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7301 Палi шпунтовi з чорних металiв, просвердленi або непросвердленi, перфорованi або неперфорованi, монолiтнi або зробленi iз збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металiв:        
7301 10 00 00 - палi шпунтовi   0 0 -
7301 20 00 00 - кутики фасоннi та спецiальнi профiлi   0 0 -
7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стиковi i пiдкладки опорнi, клини, опорнi плити, крюковi рейковi болти, рейковi подушки та розтяжки, основи рейок, розпiрнi бруски, пластини та iншi деталi, спецiально призначенi для з'єднання або закрiплення рейок:        
7302 10 - рейки:        
7302 10 10 00 - - струмопровiднi з деталями з кольорового металу   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - новi:        
  - - - - рейки широкопiдошвовi:        
7302 10 22 00 - - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше   0 0 -
7302 10 28 00 - - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг   0 0 -
7302 10 40 00 - - - - рейки з жолобом   0 0 -
7302 10 50 - - - - iншi:        
7302 10 50 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг   0 0 -
7302 10 50 90 - - - - - iншi   0 0 -
7302 10 90 00 - - - що використовувалися   0 0 -
7302 30 00 00 - рейки перекладнi, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок   5 5 -
7302 40 00 00 - накладки стиковi та пiдкладки опорнi   0 0 -
7302 90 00 00 - iншi   0 0 -
7303 00 Труби, трубки i профiлi порожнистi, з ливарного чавуну:        
7303 00 10 00 - труби i трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском   0 0 -
7303 00 90 00 - iншi   0 0 -
7304 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва):        
  - труби для нафто- та газопроводiв:        
7304 11 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):        
7304 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 11 00 90 - - - iншi   0 0 -
7304 19 - - iншi:        
7304 19 10 - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:        
7304 19 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 19 10 90 - - - - iншi   0 0 -
7304 19 30 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:        
7304 19 30 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 19 30 90 - - - - iншi   0 0 -
7304 19 90 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:        
7304 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 19 90 90 - - - - iншi   0 0 -
  - труби обсаднi, насосно-компресорнi та бурильнi для бурiння нафтових та газових свердловин:        
7304 22 00 00 - - труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)   0 0 -
7304 23 00 00 - - iншi труби бурильнi   0 0 -
7304 24 00 00 - - iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)   0 0 -
7304 29 - - iншi:        
7304 29 10 00 - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм   0 0 -
7304 29 30 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм   0 0 -
7304 29 90 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм   0 0 -
  - iншi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:        
7304 31 - - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):        
7304 31 20 00 - - - прецизiйнi труби   0 0 -
7304 31 80 - - - iншi:        
7304 31 80 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 31 80 90 - - - - iншi   0 0 -
7304 39 - - iншi:        
7304 39 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки   0 0 -
  - - - iншi:        
  - - - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):        
7304 39 52 - - - - - оцинкованi:        
7304 39 52 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 39 52 90 - - - - - - iншi   0 0 -
7304 39 58 - - - - - iншi:        
7304 39 58 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 39 58 90 - - - - - - iншi   0 0 -
  - - - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:        
7304 39 92 - - - - - не бiльш як 168,3 мм:        
7304 39 92 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 39 92 90 - - - - - - iншi   0 0 -
7304 39 93 - - - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:        
7304 39 93 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 39 93 90 - - - - - - iншi   0 0 -
7304 39 98 - - - - - понад 406,4 мм:        
7304 39 98 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 39 98 90 - - - - - - iншi   0 0 -
  - iншi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):        
7304 41 00 - - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):        
7304 41 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 41 00 90 - - - iншi   0 0 -
7304 49 - - iншi:        
7304 49 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки   0 0 -
  - - - iншi:        
7304 49 93 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм   0 0 -
7304 49 95 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм   0 0 -
7304 49 99 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:        
7304 49 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 49 99 90 - - - - - iншi   0 0 -
  - iншi, круглого поперечного перерiзу, з iншої легованої сталi:        
7304 51 - - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):        
  - - - прямi та з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, з масовою часткою вуглецю 0,9 - 1,15 % та хрому 0,5 - 2 % або не бiльш як 0,5% молiбдену, завдовжки:        
7304 51 12 00 - - - - не бiльш як 0,5 м   0 0 -
7304 51 18 00 - - - - понад 0,5 м   0 0 -
  - - - iншi:        
7304 51 81 00 - - - - прецизiйнi труби   0 0 -
7304 51 89 00 - - - - iншi   0 0 -
7304 59 - - iншi:        
7304 59 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки   0 0 -
  - - - iншi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки з легованої сталi, масовою часткою вуглецю 0,9 - 1,15 % та хрому 0,5 - 2 % або не бiльш як 0,5 % молiбдену, завдовжки:        
7304 59 32 00 - - - - не бiльш як 0,5 м   0 0 -
7304 59 38 00 - - - - понад 0,5 м   0 0 -
  - - - iншi:        
7304 59 92 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм:        
7304 59 92 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 59 92 90 - - - - - iншi   0 0 -
7304 59 93 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:        
7304 59 93 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 59 93 90 - - - - - iншi   0 0 -
7304 59 99 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм:        
7304 59 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7304 59 99 90 - - - - - iншi   0 0 -
7304 90 00 00 - iншi   0 0 -
7305 Iншi труби i трубки (наприклад, зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв:        
  - труби для нафто- та газопроводiв:        
7305 11 00 - - прямошовнi, зваренi дуговим зварюванням пiд флюсом:        
7305 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7305 11 00 90 - - - iншi   0 0 -
7305 12 00 - - iншi, зварнi, прямошовнi:        
7305 12 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7305 12 00 90 - - - iншi   0 0 -
7305 19 00 00 - - iншi   0 0 -
7305 20 00 00 - труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин   0 0 -
  - iншi, зварнi:        
7305 31 00 - - зварнi, прямошовнi:        
7305 31 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7305 31 00 90 - - - iншi   0 0 -
7305 39 00 - - iншi:        
7305 39 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7305 39 00 90 - - - iншi   0 0 -
7305 90 00 00 - iншi   0 0 -
7306 Iншi труби, трубки i профiлi порожнистi (наприклад, з вiдкритим швом чи зварнi, клепанi або з'єднанi аналогiчним способом) з чорних металiв:        
  - труби для нафто- та газопроводiв:        
7306 11 - - зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi):        
7306 11 10 - - - зварнi прямошовнi:        
7306 11 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 11 10 90 - - - - iншi   0 0 -
7306 11 90 - - - зварнi спiральношовнi:        
7306 11 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 11 90 90 - - - - iншi   0 0 -
7306 19 - - iншi:        
7306 19 10 00 - - - зварнi прямошовнi   0 0 -
7306 19 90 - - - зварнi спiральношовнi:        
7306 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 19 90 90 - - - - iншi   0 0 -
  - труби обсаднi i труби, що використовуються для бурiння нафтових та газових свердловин:        
7306 21 00 00 - - зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi)   0 0 -
7306 29 00 00 - - iншi   0 0 -
7306 30 - iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з чорних металiв:        
  - - прецизiйнi труби з товщиною стiнки:        
7306 30 11 00 - - - не бiльш як 2 мм   0 0 -
7306 30 19 00 - - - понад 2 мм   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - труби з нанесеною рiзьбою або на якi може бути нанесено рiзьбу (газовi труби):        
7306 30 41 - - - - оцинкованi:        
7306 30 41 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 30 41 90 - - - - - iншi   0 0 -
7306 30 49 - - - - iншi:        
7306 30 49 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 30 49 90 - - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi, зовнiшнiм дiаметром:        
  - - - - не бiльш як 168,3 мм:        
7306 30 72 - - - - - оцинкованi:        
7306 30 72 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 30 72 90 - - - - - - iншi   0 0 -
7306 30 77 - - - - - iншi:        
7306 30 77 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 30 77 90 - - - - - - iншi   0 0 -
7306 30 80 - - - - понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм:        
7306 30 80 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 30 80 90 - - - - - iншi   0 0 -
7306 40 - iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7306 40 20 - - холоднотягнутi або холоднокатанi (обтисненi у холодному станi):        
7306 40 20 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 40 20 90 - - - iншi   0 0 -
7306 40 80 - - iншi:        
7306 40 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 40 80 90 - - - iншi   0 0 -
7306 50 - iншi, зварнi, круглого поперечного перерiзу з iншої легованої сталi:        
7306 50 20 00 - - прецизiйнi труби   0 0 -
7306 50 80 - - iншi:        
7306 50 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю   0 0 -
7306 50 80 90 - - - iншi   0 0 -
  - iншi, зварнi, некруглого поперечного перерiзу:        
7306 61 - - квадратного або прямокутного поперечного перерiзу:        
7306 61 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   0 0 -
  - - - iншi:        
7306 61 92 00 - - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм   0 0 -
7306 61 99 00 - - - - з товщиною стiнки понад 2 мм   0 0 -
7306 69 - - iншого некруглого поперечного перерiзу:        
7306 69 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   0 0 -
7306 69 90 00 - - - iншi   0 0 -
7306 90 00 00 - iншi   0 0 -
7307 Фiтинги для труб i трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) з чорних металiв:        
  - фiтинги литi:        
7307 11 - - з нековкого чавуну:        
7307 11 10 00 - - - використовуванi у системах, що працюють пiд тиском   5 5 -
7307 11 90 00 - - - iншi   5 5 -
7307 19 - - iншi:        
7307 19 10 00 - - - з ковкого чавуну   5 5 -
7307 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7307 21 00 00 - - фланцi   5 5 -
7307 22 - - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:        
7307 22 10 00 - - - втулки   0 0 -
7307 22 90 00 - - - колiна та патрубки   0 0 -
7307 23 - - фiтинги для зварювання встик:        
7307 23 10 00 - - - колiна та патрубки   5 5 -
7307 23 90 00 - - - iншi   5 5 -
7307 29 - - iншi:        
7307 29 10 00 - - - з нанесеною рiзьбою   5 5 -
7307 29 80 00 - - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
7307 91 00 00 - - фланцi   5 5 -
7307 92 - - колiна, патрубки та втулки з нанесеною рiзьбою:        
7307 92 10 00 - - - втулки   0 0 -
7307 92 90 00 - - - колiна та патрубки   0 0 -
7307 93 - - фiтинги для зварювання встик:        
  - - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 609,6 мм:        
7307 93 11 00 - - - - колiна та патрубки   5 5 -
7307 93 19 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - - з найбiльшим зовнiшнiм дiаметром понад 609,6 мм:        
7307 93 91 00 - - - - колiна та патрубки   5 5 -
7307 93 99 00 - - - - iншi   5 5 -
7307 99 - - iншi:        
7307 99 10 - - - з нанесеною рiзьбою:        
7307 99 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7307 99 10 90 - - - - iншi   5 5 -
7307 99 80 00 - - - iншi   5 5 -
7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, ворота шлюзiв, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, стовпи та колони), з чорних металiв; листи, стрижнi, кутики, фасоннi профiлi, труби та аналогiчнi вироби, з чорних металiв, призначенi для використання у металоконструкцiях:        
7308 10 00 00 - мости та секцiї мостiв   0 0 -
7308 20 00 00 - башти та решiтчастi щогли   0 0 -
7308 30 00 00 - дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей   0 0 шт
7308 40 00 00 - устаткування для металевих риштувань, опалубок, пiдпiрок або крiплень для шахт   0 0 -
7308 90 - iншi:        
  - - головним чином або в основному виготовленi з листового матерiалу:        
7308 90 51 00 - - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем   0 0 -
7308 90 59 00 - - - iншi   0 0 -
7308 90 98 00 - - iншi   0 0 -
7309 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю понад 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них:        
7309 00 10 00 - для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)   7 7 -
  - для рiдин:        
7309 00 30 00 - - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям   7 7 -
  - - iншi, мiсткiстю:        
7309 00 51 00 - - - понад 100 000 л   7 7 -
7309 00 59 00 - - - не бiльш як 100 000 л   7 7 -
7309 00 90 00 - для твердих речовин   7 7 -
7310 Цистерни, бочки, барабани, канiстри, ящики та аналогiчнi ємностi з чорних металiв, для будь-яких речовин (крiм стиснених або скраплених газiв), мiсткiстю не бiльш як 300 л, без механiчних або теплотехнiчних пристроїв, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них:        
7310 10 00 00 - мiсткiстю 50 л або бiльше   5 5 -
  - мiсткiстю менш як 50 л:        
7310 21 - - банки, що закриваються пайкою або вiдбортовкою:        
7310 21 11 00 - - - що використовуються для консервування харчових продуктiв   5 5 -
7310 21 19 00 - - - що використовуються для консервування напоїв   5 5 -
  - - - iншi, з товщиною стiнки:        
7310 21 91 00 - - - - менш як 0,5 мм   5 5 -
7310 21 99 00 - - - - 0,5 мм або бiльше   5 5 -
7310 29 - - iншi:        
7310 29 10 00 - - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм   5 5 -
7310 29 90 00 - - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше   5 5 -
7311 00 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв:        
  - безшовнi:        
  - - на тиск 165 бар або бiльше, мiсткiстю:        
7311 00 11 00 - - - менше 20 л   5 5 шт
7311 00 13 00 - - - 20 л або бiльше, але не бiльш як 50 л   5 5 шт
7311 00 19 00 - - - понад 50 л   5 5 шт
7311 00 30 00 - - iншi   5 5 шт
  - iншi, мiсткiстю:        
7311 00 91 00 - - менш як 1 000 л   5 5 -
7311 00 99 00 - - 1 000 л або бiльше   5 5 -
7312 Дрiт кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби з чорних металiв, без електричної iзоляцiї:        
7312 10 - кручений дрiт, троси, канати:        
7312 10 20 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   0 0 -
  - - iншi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:        
  - - - не бiльш як 3 мм:        
7312 10 41 00 - - - - з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь)   0 0 -
7312 10 49 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - понад 3 мм:        
  - - - - кручений дрiт:        
7312 10 61 00 - - - - - без покриття   0 0 -
  - - - - - з покриттям:        
7312 10 65 00 - - - - - - оцинкований   0 0 -
7312 10 69 00 - - - - - - iнший   0 0 -
  - - - - троси, канати (включаючи троси у закритих бухтах):        
  - - - - - без покриття або тiльки оцинкованi, найбiльший розмiр поперечного перерiзу яких:        
7312 10 81 00 - - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм   0 0 -
7312 10 83 00 - - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм   0 0 -
7312 10 85 00 - - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм   0 0 -
7312 10 89 00 - - - - - - понад 48 мм   0 0 -
7312 10 98 00 - - - - - iншi   0 0 -
7312 90 00 00 - iншi   0 0 -
7313 00 00 00 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв   0 0 -
7314 Тканина металева (включаючи безперервнi стрiчки), ґрати, сiтки та огорожi з дроту з чорних металiв; просiчно-витяжний лист з чорних металiв:        
  - тканина плетена:        
7314 12 00 00 - - безперервнi стрiчки для машин з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   0 0 -
7314 14 00 00 - - iнша тканина плетена з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   0 0 -
7314 19 00 00 - - iнша   0 0 -
7314 20 - ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у точках перетину, з дроту, з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу 3 мм або бiльше i розмiром вiчка 100 см2 або бiльше:        
7314 20 10 00 - - з ребристого дроту   0 0 -
7314 20 90 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi ґрати, сiтки та огорожi, зваренi у мiсцях перетину:        
7314 31 00 00 - - оцинкованi   0 0 -
7314 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi тканини металевi, ґрати, сiтки та огорожi:        
7314 41 00 00 - - оцинкованi   0 0 -
7314 42 00 00 - - покритi пластмасами   0 0 -
7314 49 00 00 - - iншi   0 0 -
7314 50 00 00 - просiчно-витяжний лист   0 0 -
7315 Ланцюги та їх частини з чорних металiв:        
  - ланцюги шарнiрнi та їх частини:        
7315 11 - - ланцюги роликовi:        
7315 11 10 00 - - - для велосипедiв та мотоциклiв   5 5 -
7315 11 90 00 - - - iншi   5 5 -
7315 12 00 00 - - iншi ланцюги   5 5 -
7315 19 00 00 - - частини   5 5 -
7315 20 00 00 - ланцюги проти ковзання   5 5 -
  - iншi ланцюги:        
7315 81 00 00 - - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою   5 5 -
7315 82 00 00 - - iншi, iз зварними кiльцями   5 5 -
7315 89 00 00 - - iншi   5 5 -
7315 90 00 00 - iншi частини   5 5 -
7316 00 00 00 Якори, гачки та їх частини з чорних металiв   5 5 -
7317 00 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, рифленi цвяхи, скоби (крiм тих, що належать до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби з чорних металiв, з головками або без головок з iншого матерiалу, крiм виробiв, що мають мiднi головки:        
  - холодноштампованi з дроту:        
7317 00 20 00 - - цвяхи, у стрiчках або рулонах   0 0 -
7317 00 60 00 - - iншi   0 0 -
7317 00 80 00 - iншi   0 0 -
7318 Гвинти, болти, гайки, глухарi, гачки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружинистi шайби) та аналогiчнi вироби, з чорних металiв:        
  - вироби з рiзьбою:        
7318 11 00 00 - - глухарi   5 5 -
7318 12 - - iншi шурупи для дерева:        
7318 12 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   5 5 -
7318 12 90 - - - iншi:        
7318 12 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 12 90 90 - - - - iншi   5 5 -
7318 13 00 00 - - гачки та кiльця вкручуванi   5 5 -
7318 14 - - гвинти самонарiзнi:        
7318 14 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   2 2 -
  - - - iншi:        
7318 14 91 - - - - гвинти з рiзьбою, нанесеною на визначених дiлянках:        
7318 14 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 14 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
7318 14 99 - - - - iншi:        
7318 14 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 14 99 90 - - - - - iншi   5 5 -
7318 15 - - iншi гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:        
7318 15 20 00 - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залiзничних рейок   5 5 -
  - - - iншi:        
  - - - - без головок:        
7318 15 35 00 - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   5 5 -
  - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:        
7318 15 42 - - - - - - менш як 800 МПа:        
7318 15 42 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 42 90 - - - - - - - iншi   5 5 -
7318 15 48 00 - - - - - - 800 МПа або бiльше   5 5 -
  - - - - з головками:        
  - - - - - з прямим чи хрестоподiбним шлiцом:        
7318 15 52 00 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   5 5 -
7318 15 58 - - - - - - iншi:        
7318 15 58 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 58 90 - - - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - - з шестигранним шлiцом:        
7318 15 62 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7318 15 62 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 62 90 - - - - - - - iншi   5 5 -
7318 15 68 - - - - - - iншi:        
7318 15 68 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 68 90 - - - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - - болти з шестигранною головкою:        
7318 15 75 00 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   5 5 -
  - - - - - - з iнших сталей, з межею мiцностi на розтягування:        
7318 15 82 - - - - - - - менш як 800 МПа:        
7318 15 82 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 82 90 - - - - - - - - iншi   5 5 -
7318 15 88 - - - - - - - 800 МПа або бiльше:        
7318 15 88 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 88 90 - - - - - - - - iншi   5 5 -
7318 15 95 - - - - - iншi:        
7318 15 95 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 15 95 90 - - - - - - iншi   5 5 -
7318 16 - - гайки:        
  - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7318 16 31 - - - - глухi (закладнi) заклепки з внутрiшньою рiзьбою:        
7318 16 31 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 31 90 - - - - - iншi   5 5 -
7318 16 39 - - - - iншi:        
7318 16 39 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 39 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - iншi:        
7318 16 40 - - - - глухi (закладнi) заклепки з внутрiшньою рiзьбою:        
7318 16 40 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 40 90 - - - - - iншi   5 5 -
7318 16 60 - - - - самостопорнi гайки:        
7318 16 60 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 60 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi, з внутрiшнiм дiаметром:        
7318 16 92 - - - - - не бiльш як 12 мм:        
7318 16 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 92 90 - - - - - - iншi   5 5 -
7318 16 99 - - - - - понад 12 мм:        
7318 16 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 16 99 90 - - - - - - iншi   5 5 -
7318 19 00 - - iншi:        
7318 19 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 19 00 90 - - - iншi   5 5 -
  - вироби без рiзьби:        
7318 21 00 - - пружинистi шайби та iншi стопорнi шайби:        
7318 21 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 21 00 90 - - - iншi   5 5 -
7318 22 00 - - iншi шайби:        
7318 22 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 22 00 90 - - - iншi   5 5 -
7318 23 00 - - заклепки:        
7318 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 23 00 90 - - - iншi   5 5 -
7318 24 00 - - шпонки та шплiнти:        
7318 24 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 24 00 90 - - - iншi   5 5 -
7318 29 00 - - iншi:        
7318 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7318 29 00 90 - - - iншi   1 1 -
7319 Голки швейнi, спицi в'язальнi, шила, гачки в'язальнi, голки декернi та аналогiчнi вироби для ручної роботи з чорних металiв; англiйськi шпильки та iншi шпильки з чорних металiв, в iншому мiсцi не зазначенi:        
7319 40 00 00 - англiйськi шпильки та iншi шпильки   5 5 -
7319 90 - iншi:        
7319 90 10 00 - - голки швейнi, штопальнi або декернi   5 5 -
7319 90 90 00 - - iншi   5 5 -
7320 Пружини та листи для них з чорних металiв:        
7320 10 - ресори листовi та листи для них:        
  - - виробленi в гарячому станi:        
7320 10 11 00 - - - ресори пластинчастi та листи для них   5 5 -
7320 10 19 00 - - - iншi   5 5 -
7320 10 90 00 - - iншi   5 5 -
7320 20 - пружини спiральнi:        
7320 20 20 00 - - виробленi в гарячому станi   5 5 -
  - - iншi:        
7320 20 81 - - - пружини стискання:        
7320 20 81 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 20 81 90 - - - - iншi   5 5 -
7320 20 85 - - - пружини розтягання:        
7320 20 85 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 20 85 90 - - - - iншi   5 5 -
7320 20 89 - - - iншi:        
7320 20 89 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 20 89 90 - - - - iншi   5 5 -
7320 90 - iншi:        
7320 90 10 - - пружини спiральнi плоскi:        
7320 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 90 10 90 - - - iншi   5 5 -
7320 90 30 - - дисковi пружини:        
7320 90 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 90 30 90 - - - iншi   5 5 -
7320 90 90 - - iншi:        
7320 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7320 90 90 90 - - - iншi   5 5 -
7321 Печi опалювальнi, плити для приготування їжi, пiчнi решiтки, варильнi котли (включаючи печi, якi можна використовувати з котлами для центрального опалення), мангали, жаровнi, пальники для плит, розiгрiвачi їжi та аналогiчнi неелектричнi апарати побутового використання та їх частини, з чорних металiв:        
  - прилади для приготування та пiдiгрiвання їжi:        
7321 11 - - на газовому паливi або на газу та iнших видах палива:        
7321 11 10 00 - - - з духовкою, включаючи окремi духовки   10 10 шт
7321 11 90 00 - - - iншi   10 10 шт
7321 12 00 00 - - на рiдкому паливi   5 5 шт
7321 19 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi   5 5 шт
  - iншi прилади:        
7321 81 00 00 - - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива   5 5 шт
7321 82 00 00 - - на рiдкому паливi   5 5 шт
7321 89 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi   5 5 шт
7321 90 00 00 - частини   5 5 -
7322 Радiатори для центрального опалення з неелектричним нагрiвом та їх частини з чорних металiв; нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (включаючи пристрої, що можуть подавати свiже або кондицiйоване повiтря), з неелектричним нагрiвом, якi мають вентилятор або повiтродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металiв:        
  - радiатори та їх частини:        
7322 11 00 00 - - з ливарного чавуну   10 10 -
7322 19 00 00 - - iншi   5 5 -
7322 90 00 - iншi:        
7322 90 00 10 - - нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (за винятком їх частин), для цивiльної авiацiї   0 2 -
  - - iншi:        
7322 90 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7322 90 00 98 - - - iншi   5 5 -
7323 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини з чорних металiв; металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби з чорних металiв:        
7323 10 00 00 - металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби   5 5 -
  - iншi:        
7323 91 00 00 - - з ливарного чавуну, неемальованi   5 5 -
7323 92 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi   5 5 -
7323 93 00 00 - - з нержавiючої сталi   5 5 -
7323 94 00 00 - - з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi   5 5 -
7323 99 00 00 - - iншi   5 5 -
7324 Обладнання санiтарно-технiчне та його частини з чорних металiв:        
7324 10 00 - раковини та умивальники з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi:        
7324 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
7324 10 00 90 - - iншi   5 5 -
  - ванни:        
7324 21 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi   10 10 шт
7324 29 00 00 - - iншi   10 10 шт
7324 90 00 - iншi, включаючи частини:        
7324 90 00 10 - - устаткування санiтарно-технiчне (за винятком його частин), для цивiльної авiацiї   0 1 -
7324 90 00 90 - - iншi   5 5 -
7325 Iншi вироби литi з чорних металiв:        
7325 10 00 00 - з нековкого чавуну   5 5 -
  - iншi:        
7325 91 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв   5 5 -
7325 99 - - iншi:        
7325 99 10 00 - - - з ковкого чавуну   5 5 -
7325 99 90 00 - - - iншi   5 5 -
7326 Iншi вироби з чорних металiв:        
  - кованi або штампованi, але без подальшого оброблення:        
7326 11 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв   5 5 -
7326 19 - - iншi:        
7326 19 10 00 - - - кованi   5 5 -
7326 19 90 - - - iншi:        
7326 19 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7326 19 90 90 - - - - iншi   5 5 -
7326 20 00 - вироби з дроту, з чорних металiв:        
7326 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
7326 20 00 90 - - iншi   5 5 -
7326 90 - iншi:        
7326 90 30 00 - - драбини та стрем'янки   5 5 -
7326 90 40 00 - - пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв   5 5 -
7326 90 50 00 - - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробiв   5 5 -
7326 90 60 00 - - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогiчнi вироби, якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї   5 5 -
  - - iншi вироби з чорних металiв:        
7326 90 92 00 - - - кованi   5 5 -
7326 90 94 - - - штампованi:        
7326 90 94 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7326 90 94 90 - - - - iншi   5 5 -
7326 90 96 00 - - - спеченi   5 5 -
7326 90 98 - - - iншi:        
7326 90 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
7326 90 98 90 - - - - iншi   5 5 -

 

Група 74
Мiдь i вироби з неї

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "мiдь рафiнована" - метал з масовою часткою мiдi не менш як 99,85 % або метал з масовою часткою мiдi не менш як 97,5 % за умови, що вмiст будь-якого з iнших елементiв не перевищує граничного вмiсту, визначеного в таблицi:

     Iншi елементи

Елементи Граничний вмiст за масою, %
Аg срiбло 0,25
Аs миш'як 0,5
Сd кадмiй 1,3
Сr хром 1,4
Мg магнiй 0,8
Рb свинець 1,5
S сiрка 0,7
Sn олово 0,8
Те телур 0,8
Zn цинк 1,0
Zr цирконiй 0,3
Iншi елементи (для кожного з них) 0,3

     До iнших елементiв належать, наприклад, Аl, Ве, Со, Fе, Мn, Ni, Si;

     (b) "мiднi сплави" - металевi сплави, крiм нерафiнованої мiдi, в яких мiдь домiнує за масою над кожним з iнших елементiв за умови, що:

     1) масова частка хоча б одного з iнших елементiв перевищує граничний вмiст, зазначений у таблицi, або

     2) загальна масова частка iнших елементiв становить понад 2,5 %;

     (с) "лiгатури" - сплави з масовою часткою мiдi серед iнших елементiв понад 10 %, якi не пiддаються деформуванню у холодному станi i використовуються переважно як домiшки у виробництвi iнших сплавiв або як дезоксиданти чи десульфуранти або для iнших аналогiчних цiлей у кольоровiй металургiї. Однак фосфiд мiдi (фосфориста мiдь) з масовою часткою фосфору понад 15 мас.% включається до товарної позицiї 2853;

     (d) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, якi мають однаковий за всiєю довжиною поперечний суцiльний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi прямолiнiйнi, рiвнi за довжиною i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним перерiзом (включаючи вироби iз "змiненим прямокутним перерiзом") перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також литих або спечених виробiв, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     Литi заготовки (ваєрбарси), що були загостренi або обробленi на кiнцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад, для волочiння дроту або труб, слiд вiдносити до необробленої мiдi товарної позицiї 7403;

     (е) "профiлi" - вироби катанi, пресованi, тягнутi, кованi або одержанi формуванням, якi згорнутi або не згорнутi в бунти, з однаковим за всiєю довжиною поперечним перерiзом, i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, стрiчок, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв, литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (f) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або волоченi, згорнутi у бухти, якi мають суцiльний поперечний перерiз, однаковий за всiєю довжиною у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний перерiз, можуть мати кути, закругленi за всiєю довжиною виробу. Товщина таких виробiв з прямокутним поперечним перерiзом (включаючи "видозмiнений прямокутний") перевищує одну десяту частини ширини;

     (g) "плити, листи, стрiчки та фольга" - плоскi вироби (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 7403), згорнутi або не згорнутi у рулони, що мають суцiльний поперечний перерiз прямокутний (крiм квадратного), iз закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi), з однаковою товщиною:

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини, у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     До товарних позицiй 7409 та 7410 включаються, серед iнших (intеr alia), плити, листи, стрiчки та фольга, що мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), а також вироби перфорованi, гофрованi, полiрованi та вироби з покриттям, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробiв, якi класифiкуються в iнших товарних позицiях;

     (h) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi в бунти, мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають незмiнну товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби, що мають поперечний перерiз у формi прямокутника (включаючи квадрат), рiвнобiчного трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки, що мають зазначенi поперечнi перерiзи, можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, з рiзьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або з фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У цiй групi термiни означають:

     (а) "сплави на основi мiдi та цинку (латунi)" - сплави мiдi та цинку з iншими елементами або без них. Якщо присутнi iншi елементи, то:

     цинк повинен переважати за масою кожний з цих елементiв;

     за наявностi нiкелю його масова частка не повинна перевищувати 5 % (див. сплави на основi мiдi, нiкелю, цинку (нейзильберу) та

     за наявностi олова його масова частка не повинна перевищувати 3 % (див. сплави на основi мiдi та олова (бронзи);

     (b) "сплави на основi мiдi та олова (бронзи)" - сплави мiдi та олова з iншими елементами або без них. Якщо присутнi iншi елементи, а олово перевищує за масою кожен з цих елементiв, за винятком випадку, коли масова частка олова становить не менш як 3 %, масова частка цинку може бути бiльша, нiж масова частка олова, але не перевищувати 10 %;

     (с) "сплави на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)" - сплави мiдi, нiкелю та цинку з iншими елементами або без них.

     Масова частка нiкелю дорiвнює 5 % або бiльше (див. сплави на основi мiдi та цинку (латунi);

     (d) "сплави на основi мiдi та нiкелю" - сплави мiдi та нiкелю з iншими елементами або без них, але у будь-якому разi з масовою часткою цинку не бiльш як 1 %. Якщо присутнi iншi елементи, нiкель перевищує за масою кожен з цих елементiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)   0 0 -
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування   0 0 -
7403 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi:        
  - мiдь рафiнована:        
7403 11 00 00 - - катоди та секцiї катодiв   0 0 -
7403 12 00 00 - - ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту)   0 0 -
7403 13 00 00 - - бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв)   0 0 -
7403 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - сплави мiднi:        
7403 21 00 00 - - сплави на основi мiдi та цинку (латунi)   0 0 -
7403 22 00 00 - - сплави на основi мiдi та олова (бронзи)   0 0 -
7403 29 00 00 - - iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405)   0 0 -
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi:        
7404 00 10 00 - з мiдi рафiнованої   0 0 -
  - з мiдних сплавiв:        
7404 00 91 00 - - на основi мiдi та цинку (латунi)   0 0 -
7404 00 99 00 - - iншi   0 0 -
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi   0 0 -
7406 Порошки та луска мiднi:        
7406 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою   0 0 -
7406 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска   0 0 -
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi:        
7407 10 00 00 - з мiдi рафiнованої   0 0 -
  - з мiдних сплавiв:        
7407 21 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi):        
7407 21 10 00 - - - прутки та бруски   0 0 -
7407 21 90 00 - - - профiлi   0 0 -
7407 29 00 00 - - iншi   0 0 -
7408 Дрiт мiдний:        
  - з мiдi рафiнованої:        
7408 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм   0 0 -
7408 19 - - iнший:        
7408 19 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм   0 0 -
7408 19 90 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм   0 0 -
  - з мiдних сплавiв:        
7408 21 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi)   0 0 -
7408 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)   0 0 -
7408 29 00 00 - - iнший   0 0 -
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi, завтовшки понад 0,15 мм:        
  - з мiдi рафiнованої:        
7409 11 00 00 - - у рулонах   0 0 -
7409 19 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi):        
7409 21 00 00 - - у рулонах   0 0 -
7409 29 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iз сплавiв на основi мiдi та олова (бронзи):        
7409 31 00 00 - - у рулонах   0 0 -
7409 39 00 00 - - iншi   0 0 -
7409 40 00 00 - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)   0 0 -
7409 90 00 00 - з iнших мiдних сплавiв   0 0 -
7410 Фольга мiдна (тиснена або нетиснена, без основи або на основi з паперу, картону, пластмаси чи аналогiчних матерiалiв), завтовшки не бiльш як 0,15 мм (без урахування основи):        
  - без основи:        
7410 11 00 00 - - з мiдi рафiнованої   0 0 -
7410 12 00 00 - - з мiдних сплавiв   0 0 -
  - на основi:        
7410 21 00 00 - - з мiдi рафiнованої   0 0 -
7410 22 00 00 - - з мiдних сплавiв   0 0 -
7411 Труби та трубки мiднi:        
7411 10 - з мiдi рафiнованої:        
7411 10 10 00 - - прямi   0 0 -
7411 10 90 00 - - iншi   0 0 -
  - з мiдних сплавiв:        
7411 21 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi):        
7411 21 10 00 - - - прямi   0 0 -
7411 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
7411 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу)   0 0 -
7411 29 00 00 - - iншi   0 0 -
7412 Фiтинги мiднi для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки):        
7412 10 00 00 - з рафiнованої мiдi   0 0 -
7412 20 00 00 - з мiдних сплавiв   0 0 -
7413 00 00 00 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi   0 0,4 -
[7414]          
7415 Цвяхи, цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби (за винятком тих, що включенi до товарної позицiї 8305) та аналогiчнi вироби мiднi або з чорних металiв з мiдними головками; гвинти, болти, гайки, глухарi, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби (включаючи пружнi) та аналогiчнi вироби мiднi:        
7415 10 00 00 - цвяхи та цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби та аналогiчнi вироби   0 0 -
  - iншi вироби без рiзьби:        
7415 21 00 00 - - шайби (включаючи шайби пружинистi)   0 0 -
7415 29 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi вироби з рiзьбою:        
7415 33 00 00 - - гвинти; болти та гайки   0 0 -
7415 39 00 00 - - iншi   0 0 -
[7416]          
[7417]          
7418 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини мiднi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби мiднi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини мiднi:        
7418 10 - вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби:        
7418 10 10 00 - - вироби столовi, кухоннi для приготування або пiдiгрiвання їжi, неелектричнi; частини цих виробiв   0 0 -
7418 10 90 00 - - iншi   0 0 -
7418 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини   0 0 -
7419 Iншi вироби мiднi:        
7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини   0 0 -
  - iншi:        
7419 91 00 00 - - литi, формованi, штампованi або кованi, але без подальшого оброблення   0 0 -
7419 99 - - iншi:        
7419 99 10 00 - - - тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу дроту не бiльш як 6 мм; мiдний просiчно-витяжний лист   0 0 -
7419 99 30 00 - - - пружини мiднi   0 0 -
7419 99 90 00 - - - iншi   0 0 -

 

Група 75
Нiкель i вироби з нього

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, якi мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (b) "профiлi" - вироби катанi, тягнутi, пресованi, кованi або одержанi формуванням, якi згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, стрiчок, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (с) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi або волоченi, згорнутi у бухти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрат), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина цих виробiв з прямокутним поперечним перерiзом (включаючи "видозмiнений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

     (d) "плити, листи, стрiчки та фольга" - плоскi вироби з однаковою товщиною (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 7502), згорнутi або не згорнутi у рулони, якi мають суцiльний прямокутний (крiм квадратного) поперечний перерiз, iз закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмiнений прямокутний", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi):

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

     у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     До товарної позицiї 7506 включаються, серед iнших (inter alia), плити, листи, стрiчки та фольга, якi мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), а також перфорованi, гофрованi, полiрованi або покритi вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробiв, якi класифiкуються в iнших товарних позицiях;

     (е) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають однакову товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби з поперечним перерiзом у виглядi прямокутника (включаючи квадрати), рiвностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки iз зазначеним поперечним перерiзом можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з рiзьбою або фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "нiкель нелегований" - метал, який мiстить сумарно за масою принаймнi не менш як 99 % нiкелю з кобальтом за умови, що:

     1) вмiст кобальту за масою не перевищує 1,5 % та

     2) вмiст будь-якого iншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблицi:

     Iншi елементи

Елемент Граничний вмiст за масою, %
Fe Залiзо 0,5
О Кисень 0,4
Iншi елементи (для кожного з них) 0,3

     (b) "нiкелевi сплави" - металевi сплави, в яких вмiст нiкелю за масою перевищує вмiст будь-якого з iнших елементiв, за умови, що:

     (1) вмiст кобальту за масою перевищує 1,5 %;

     (2) вмiст за масою принаймнi одного з iнших елементiв перевищує граничний вмiст, наведений у таблицi; або

     (3) загальний вмiст iнших елементiв, крiм нiкелю i кобальту, за масою перевищує 1 %.

     2. Незважаючи на положення до примiтки 1 (с) до цiєї групи, у пiдпозицiї 7508 10 термiн "дрiт" вiдноситься лише до виробiв, якi незалежно вiд того, згорнутi вони чи не згорнутi у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерiзу, мають дiаметр не бiльш як 6 мм.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7501 Штейни нiкелевi, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю:        
7501 10 00 00 - штейни нiкелевi   0 0 -
7501 20 00 00 - агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю   0 0 -
7502 Нiкель необроблений:        
7502 10 00 00 - нiкель нелегований   0 0 -
7502 20 00 00 - сплави нiкелевi   0 0 -
7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi:        
7503 00 10 00 - з нiкелю нелегованого   0 0 -
7503 00 90 00 - з нiкелевих сплавiв   0 0 -
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi   0 0 -
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi:        
  - прутки, бруски та профiлi:        
7505 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого   0 0 -
7505 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв   0 0 -
  - дрiт:        
7505 21 00 00 - - з нiкелю нелегованого   0 0 -
7505 22 00 00 - - з нiкелевих сплавiв   0 0 -
7506 Плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi:        
7506 10 00 00 - з нiкелю нелегованого   0 0 -
7506 20 00 00 - з нiкелевих сплавiв   0 0 -
7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) нiкелевi:        
  - труби i трубки:        
7507 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого   0 0 -
7507 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв   0 0 -
7507 20 00 00 - фiтинги для труб або трубок   0 0 -
7508 Iншi вироби нiкелевi:        
7508 10 00 00 - тканини, сiтки та грати з нiкелевого дроту   0 0 -
7508 90 00 00 - iншi   0 0 -

 

Група 76
Алюмiнiй та вироби з нього

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплющенi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (b) "профiлi" - вироби катанi, тягнутi, пресованi, кованi або одержанi формуванням, якi згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, стрiчок, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (с) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi або волоченi, згорнутi у бухти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною виробу. Товщина цих виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини;

     (d) "плити, стрiчки, листи та фольга" - плоскi вироби з однаковою товщиною (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 7601), згорнутi або не згорнутi у рулони, якi мають суцiльний прямокутний (крiм квадратного) поперечний перерiз, iз закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi):

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

     у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     До товарних позицiй 7606 та 7607 включаються, серед iнших (inter alia), плити, листи, стрiчки та фольга, якi мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), а також перфорованi, гофрованi, полiрованi або покритi вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробiв, якi класифiкуються в iнших товарних позицiях;

     (е) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають однакову товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби, що мають поперечний перерiз у формi прямокутника (включаючи квадрати), рiвностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки iз зазначеним поперечним перерiзом можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з рiзьбою або фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "алюмiнiй нелегований" - метал, який мiстить за масою не менш як 99 % алюмiнiю, за умови, що вмiст за масою будь-якого iншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблицi:

     Iншi елементи

Елемент Граничний вмiст за масою, %
Fе+Si (залiзо плюс кремнiй) 1
Iншi елементи(1) (для кожного з них) 0,1(2)

(1) До iнших елементiв, зокрема, належать хром, мiдь, магнiй, марганець, нiкель, цинк (Сr, Сu, Мg, Мn, Ni, Zn).
(2) Масова частка мiдi понад 0,1 %, але не бiльш як 0,2 %, припустима за умови, що масова частка хрому чи марганцю не перевищує 0,05 %;

     (b) "алюмiнiєвi сплави" - металевi сплави, в яких вмiст алюмiнiю за масою перевищує вмiст будь-якого з iнших елементiв, за умови, що:

     (1) вмiст за масою принаймнi одного з iнших елементiв або вмiст залiза з кремнiєм, разом узятих, перевищує граничнi розмiри, наведенi у таблицi; або

     (2) загальний вмiст iнших елементiв перевищує за масою 1 %.

     2. Незважаючи на примiтку 1 (с) до цiєї групи, у товарнiй пiдпозицiї 7616 91 термiн "дрiт" вiдноситься лише до виробiв, якi незалежно вiд того, згорнутi вони чи не згорнутi у бухти, та з будь-якою формою поперечного перерiзу, мають дiаметр не бiльш як 6 мм.

     Додаткова примiтка

     1. Для цiлей товарної категорiї 7601 20 20 наведенi термiни мають такi значення:

     "сляби" - необробленi продукти, якi мають суцiльний поперечний перерiз по всiй довжинi у формi прямокутника або iншого багатокутника, шириною бiльше 800 мм, товщиною бiльше 280 мм, а довжина завжди перевершує ширину та товщину. Цi продукти призначенi для прокатування;

     "бiлети" - необробленi продукти, якi мають суцiльний поперечний перерiз по всiй довжинi у формi кола (включаючи "сплющенi кола"), з дiаметром, що перевищує 125 мм. Цi продукти призначенi для екструзiї.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7601 Алюмiнiй необроблений:        
7601 10 00 00 - алюмiнiй нелегований   0 0 -
7601 20 - сплави алюмiнiєвi:        
7601 20 20 00 - - сляби та бiлети   0 0 -
7601 20 80 00 - - iншi   0 0 -
7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi:        
  - вiдходи:        
7602 00 11 00 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки; вiдходи листiв та фольги пофарбованi, з рiзним покриттям або скрiпленi, завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм   0 0 -
7602 00 19 00 - - iншi (включаючи бракованi вироби)   0 0 -
7602 00 90 00 - брухт   0 0 -
7603 Порошки та луска алюмiнiєвi:        
7603 10 00 00 - порошки з нешаруватою cтруктурою   0 0 -
7603 20 00 00 - порошки з шаруватою cтруктурою; луска   0 0 -
7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi:        
7604 10 - з алюмiнiю нелегованого:        
7604 10 10 00 - - прутки та бруски   0 0 -
7604 10 90 00 - - профiлi   0 0 -
  - з алюмiнiєвих сплавiв:        
7604 21 00 00 - - профiлi порожнистi   0 0 -
7604 29 - - iншi:        
7604 29 10 00 - - - прутки та бруски   0 0 -
7604 29 90 00 - - - профiлi   0 0 -
7605 Дрiт алюмiнiєвий:        
  - з алюмiнiю нелегованого:        
7605 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм   0 0 -
7605 19 00 00 - - iнший   0 0 -
  - з алюмiнiєвих сплавiв:        
7605 21 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм   0 0 -
7605 29 00 00 - - iнший   0 0 -
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм:        
  - прямокутної (включаючи квадратну) форми:        
7606 11 - - з алюмiнiю нелегованого:        
7606 11 10 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком   0 0 -
  - - - iншi, завтовшки:        
7606 11 91 00 - - - - менш як 3 мм   0 0 -
7606 11 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм   0 0 -
7606 11 99 00 - - - - 6 мм або бiльше   0 0 -
7606 12 - - з алюмiнiєвих сплавiв:        
7606 12 20 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком   0 0 -
  - - - iншi, завтовшки:        
7606 12 92 00 - - - - менш як 3 мм   0 0 -
7606 12 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм   0 0 -
7606 12 99 00 - - - - 6 мм або бiльше   0 0 -
  - iншi:        
7606 91 00 00 - - з алюмiнiю нелегованого   0 0 -
7606 92 00 00 - - з алюмiнiєвих сплавiв   0 0 -
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм:        
  - без основи:        
7607 11 - - катана, без подальшого оброблення:        
  - - - завтовшки менш як 0,021 мм:        
7607 11 11 00 - - - - у рулонах масою не бiльш як 10 кг   0 0 -
7607 11 19 00 - - - - iнша   0 0 -
7607 11 90 00 - - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм   0 0 -
7607 19 - - iнша:        
7607 19 10 00 - - - завтовшки менш як 0,021 мм   0 0 -
7607 19 90 00 - - - завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм   0 0 -
7607 20 - на основi:        
7607 20 10 00 - - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм   0 0 -
7607 20 90 00 - - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм   0 0 -
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi:        
7608 10 00 00 - з алюмiнiю нелегованого   0 0,4 -
7608 20 - з алюмiнiєвих сплавiв:        
7608 20 20 00 - - зварнi   0 0 -
  - - iншi:        
7608 20 81 00 - - - тягнутi, без подальшого оброблення   0 0 -
7608 20 89 00 - - - iншi   0 0,4 -
7609 00 00 00 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi   0 0 -
7610 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини (наприклад, мости та їх секцiї, башти, решiтчастi щогли, покрiвлi, каркаси до покрiвлi, дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); алюмiнiєвi листи, бруски, профiлi, труби тощо, призначенi для використання в металоконструкцiях:        
7610 10 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей   0 0 шт
7610 90 - iншi:        
7610 90 10 00 - - мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли   0 0 -
7610 90 90 00 - - iншi   0 0 -
7611 00 00 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання   0 0 -
7612 Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємностi трубчастi, що деформуються, i жорсткi) та аналогiчнi ємностi для будь-яких речовин з алюмiнiю (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю не бiльш як 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання:        
7612 10 00 00 - ємностi трубчастi, що деформуються   0 0 -
7612 90 - iншi:        
7612 90 20 00 - - тара, що використовується для аерозолiв   0 0 шт
7612 90 30 00 - - виробленi з фольги товщиною, що не перевищує 0,2 мм   0 0 шт
7612 90 80 00 - - iншi   0 0 шт
7613 00 00 00 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi   0 0 -
7614 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi, електрично не iзольованi:        
7614 10 00 00 - iз сталевим осердям   0 0 -
7614 90 00 00 - iншi   0 0 -
7615 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини алюмiнiєвi; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби алюмiнiєвi; обладнання санiтарно-технiчне та його частини алюмiнiєвi:        
7615 10 - вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби:        
7615 10 10 00 - - литi   0 0 -
7615 10 30 00 - - виробленi з фольги товщиною, що не перевищує 0,2 мм   0 0 -
7615 10 80 00 - - iншi   0 0 -
7615 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини   0 0 -
7616 Iншi вироби алюмiнiєвi:        
7616 10 00 00 - цвяхи, кнопки, скоби (крiм товарної позицiї 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби та аналогiчнi вироби   0 0 -
  - iншi:        
7616 91 00 00 - - тканини, решiтки, сiтки та огорожi з алюмiнiєвого дроту   0 0 -
7616 99 - - iншi:        
7616 99 10 00 - - - литi   0 0 -
7616 99 90 00 - - - iншi   0 0 -

 

Група 77

(Зарезервована для використання в майбутньому)

 

Група 78
Свинець i вироби з нього

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплющенi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (b) "профiлi" - вироби катанi, тягнутi, пресованi, кованi або одержанi формуванням, якi згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв литих або

     спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (с) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi або волоченi, згорнутi у бухти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною виробу. Товщина цих виробiв з прямокутним поперечним перерiзом (включаючи "видозмiнений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

     (d) "плити, листи, стрiчки та фольга" - плоскi вироби (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 7801), згорнутi або не згорнутi у рулони, якi мають суцiльний прямокутний (крiм квадратного) поперечний перерiз, iз закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi), iз сталою товщиною:

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

     у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     До товарної позицiї 7804 включаються, серед iнших (inter alia), плити, листи, стрiчки та фольга, якi мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), а також перфорованi, гофрованi, полiрованi або покритi вироби за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробiв, якi класифiкуються в iнших товарних позицiях;

     (е) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають однакову товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби, що мають поперечний перерiз у формi прямокутника (включаючи квадрати), рiвностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки iз зазначеним поперечним перерiзом можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з рiзьбою або фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     У цiй групi термiн "рафiнований свинець" означає метал, який мiстить за масою не менш як 99,9 % свинцю, за умови, що вмiст будь-якого iншого елемента не перевищує граничних величин, наведених у таблицi:

     Iншi елементи

Елемент Граничний вмiст за масою, %
Аg срiбло 0,02
Аs миш'як 0,005
Вi вiсмут 0,05
Са кальцiй 0,002
Сd кадмiй 0,002
Сu мiдь 0,08
залiзо 0,002
S сiрка 0,002
Sb сурма 0,005
Sn олово 0,005
Zn цинк 0,002
Iншi (наприклад Те) (для кожного з них) 0,001

 

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7801 Свинець необроблений:        
7801 10 00 00 - свинець рафiнований   0 0 -
  - iнший:        
7801 91 00 00 - - який мiстить сурму як елемент, що переважає масу iнших елементiв   0 0 -
7801 99 - - iнший:        
7801 99 10 00 - - - з вмiстом за масою 0,02 % або бiльше срiбла для рафiнування (чорновий свинець або веркблей)   0 0 -
7801 99 90 00 - - - iнший   0 0 -
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi   0 0 -
[7803]          
7804 Плити, листи, стрiчки та фольга iз свинцю; порошки та луска свинцевi:        
  - плити, листи, стрiчки та фольга:        
7804 11 00 00 - - листи, стрiчки, фольга, завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи)   0 0 -
7804 19 00 00 - - iншi   0 0 -
7804 20 00 00 - порошки та луска   0 0 -
[7805]          
7806 00 Iншi вироби свинцевi:        
7806 00 10 00 - контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин   0 0 -
7806 00 80 00 - iншi   0 0 -

 

Група 79
Цинк i вироби з нього

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплющенi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (b) "профiлi" - вироби катанi, тягнутi, пресованi, кованi або одержанi формуванням, якi згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (c) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi або волоченi, згорнутi у бухти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною виробу. Товщина цих виробiв з прямокутним поперечним перерiзом (включаючи "видозмiнений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

     (d) "плити, листи, стрiчки та фольга" - плоскi вироби (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 7901), згорнутi або не згорнутi у рулони, якi мають суцiльний прямокутний (крiм квадратного) поперечний перерiз, iз закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi), iз сталою товщиною:

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрати), товщина яких не перевищує одну десяту частину ширини;

     у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй.

     До товарної позицiї 7905 включаються, серед iнших (inter alia), плити, листи, стрiчки та фольга, якi мають рельєфну поверхню (наприклад, борозни, виступи, клiтини, ромби), а також перфорованi, гофрованi, полiрованi або покритi вироби, за умови, що це оброблення не надає їм властивостей виробiв, якi класифiкуються в iнших товарних позицiях;

     (e) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають однакову товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби, що мають поперечний перерiз у формi прямокутника (включаючи квадрат), рiвностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки iз зазначеним поперечним перерiзом можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з рiзьбою або фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "цинк нелегований" - метал, який мiстить за масою понад 97,5 % цинку;

     (b) "цинковi сплави" - металевi сплави, вмiст цинку в яких за масою перевищує вмiст будь-якого з iнших елементiв, за умови, що загальний вмiст за масою цих елементiв перевищує 2,5 %;

     (c) "цинковий пил" - пил, одержаний конденсацiєю парiв цинку з вмiстом сферичних частин меншого розмiру, нiж частина цинкових порошкiв. Не менш як 80 % за масою цинкового пилу проходить крiзь сито з вiчком 63 мкм. Вмiст металевого цинку у пилу повинен перевищувати 85 мас.%.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
7901 Цинк необроблений:        
  - цинк нелегований:        
7901 11 00 00 - - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше   0 0 -
7901 12 - - з масовою часткою менш як 99,99 % цинку:        
7901 12 10 00 - - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку   0 0 -
7901 12 30 00 - - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку   0 0 -
7901 12 90 00 - - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку   0 0 -
7901 20 00 00 - сплави цинковi   0 0 -
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi   0 0 -
7903 Пил, порошки та луска цинковi:        
7903 10 00 00 - пил цинковий   0 0 -
7903 90 00 00 - iншi   0 0 -
7904 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi   0 0 -
7905 00 00 00 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi   0 0 -
[7906]          
7907 00 00 00 - iншi вироби з цинку   0 0 -

 

Група 80
Олово i вироби з нього

     Примiтки:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (а) "прутки та бруски" - вироби катанi, тягнутi, пресованi або кованi, не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або опуклих правильних багатокутникiв (включаючи "сплющенi круги" та "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною. Товщина таких виробiв з прямокутним (включаючи "видозмiнений прямокутний") поперечним перерiзом перевищує одну десяту частину ширини. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм простого обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (b) "профiлi" - вироби катанi, тягнутi, пресованi, кованi або одержанi шляхом формування, якi згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз i не вiдповiдають будь-якому з визначень пруткiв, брускiв, дроту, плит, листiв, стрiчок, фольги, труб або трубок. Цей термiн стосується також виробiв литих або спечених, тих самих форм i розмiрiв, пiдданих обробленню пiсля виготовлення (крiм обрiзання крайок чи зняття окалини), за умови, що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (c) "дрiт" - вироби катанi, тягнутi або волоченi, згорнутi у бухти, що мають однаковий за всiєю довжиною суцiльний поперечний перерiз у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв (включаючи "сплюснутi круги" i "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерiзом можуть мати закругленi кути за всiєю довжиною виробу. Товщина цих виробiв з прямокутним поперечним перерiзом (включаючи "видозмiнений прямокутний") перевищує одну десяту частину ширини;

     (d) "плити, стрiчки, листи та фольга" - плоскi вироби (крiм необроблених виробiв товарної позицiї 8001), згорнутi або не згорнутi у рулони, якi мають суцiльний прямокутний (крiм квадратного) поперечний перерiз, iз закругленими або не закругленими кутами (включаючи "видозмiненi прямокутники", двi з протилежних сторiн яких мають форму опуклих дуг, а двi iншi - рiвнi за довжиною, прямолiнiйнi i паралельнi), iз сталою товщиною:

     у формi прямокутникiв (включаючи квадрати), товщина яких не бiльше однiєї десятої частини ширини;

     у будь-якiй iншiй формi, крiм квадратної або прямокутної, будь-яких розмiрiв, за умови, що вони не мають властивостей, характерних для виробiв iнших товарних позицiй;

     (e) "труби i трубки" - порожнистi вироби, згорнутi або не згорнутi у бунти, що мають однаковий за всiєю довжиною поперечний перерiз тiльки з однiєю замкненою порожниною за всiєю довжиною виробу у формi кругiв, овалiв, прямокутникiв (включаючи квадрати), рiвностороннiх трикутникiв або правильних опуклих багатокутникiв, стiнки яких мають однакову товщину. Трубами i трубками вважаються також вироби, що мають поперечний перерiз у формi прямокутника (включаючи квадрати), рiвностороннього трикутника або правильного опуклого багатокутника, якi можуть мати закругленi за всiєю довжиною кути, за умови, що внутрiшнiй i зовнiшнiй поперечнi перерiзи концентричнi i мають ту саму форму та орiєнтацiю. Труби i трубки iз зазначеним поперечним перерiзом можуть бути полiрованими, покритими, гнутими, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус, з рiзьбою або фланцями, манжетами чи кiльцями.

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     1. Наведенi у цiй групi термiни означають:

     (a) "олово нелеговане" - метал, який мiстить за масою не менш як 99 % олова, за умови, що вмiст за масою вiсмуту або мiдi не перевищує граничних величин, наведених у таблицi:

     Iншi елементи

Елемент Граничний вмiст за масою, %
Bi вiсмут 0,1
Cu мiдь 0,4

     (b) "олов'янi сплави" - металевi сплави, вмiст олова в яких за масою перевищує вмiст будь-якого з iнших елементiв, за умови, що:

     1) загальний вмiст за масою iнших елементiв перевищує 1 %; або

     2) вмiст за масою вiсмуту або мiдi дорiвнює або не менше граничних величин, наведених у таблицi.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8001 Олово необроблене:        
8001 10 00 00 - олово нелеговане   0 0 -
8001 20 00 00 - сплави олов'янi   0 0 -
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi   0 0 -
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi   0 0 -
[8004]          
[8005]          
[8006]          
8007 00 Iншi вироби олов'янi:        
8007 00 10 00 - листи, пластини та стрiчки завтовшки бiльш як 0,2 мм   0 0 -
8007 00 80 00 - iншi   0 0 -

 

Група 81
Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     Примiтка 1 до групи 74, яка визначає термiни "прутки та бруски", "профiлi", "дрiт", а також "пластини, листи, стрiчки та фольга", повнiстю стосується також цiєї групи.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт:        
8101 10 00 00 - порошки   0 0 -
  - iншi:        
8101 94 00 00 - - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням   0 0 -
8101 96 00 00 - - дрiт   0 0 -
8101 97 00 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8101 99 - - iншi:        
8101 99 10 00 - - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга   0 0 -
8101 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт:        
8102 10 00 00 - порошки   0 0 -
  - iншi:        
8102 94 00 00 - - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням   0 0 -
8102 95 00 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга   0 0 -
8102 96 00 00 - - дрiт   0 0 -
8102 97 00 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8102 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт:        
8103 20 00 00 - тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням; порошки   0 0 -
8103 30 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8103 90 - iншi:        
8103 90 10 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга   0 0 -
8103 90 90 00 - - iншi   0 0 -
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт:        
  - магнiй необроблений:        
8104 11 00 00 - - з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю   0 0 -
8104 19 00 00 - - iнший   0 0 -
8104 20 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8104 30 00 00 - ошурки, стружка та гранули, розсортованi за розмiрами; порошки   0 0 -
8104 90 00 00 - iншi   0 0 -
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт:        
8105 20 00 00 - штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки   0 0 -
8105 30 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8105 90 00 00 - iншi   0 0 -
8106 00 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт:        
8106 00 10 00 - вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки   0 0 -
8106 00 90 00 - iншi   0 0 -
8107 Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт:        
8107 20 00 00 - кадмiй необроблений; порошки   0 0 -
8107 30 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8107 90 00 00 - iншi   0 0 -
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт:        
8108 20 00 - титан необроблений; порошки:        
8108 20 00 10 - - титан губчастий   0 0 -
8108 20 00 20 - - порошки   0 0 -
8108 20 00 90 - - iнший   0 0 -
8108 30 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8108 90 - iншi:        
8108 90 30 00 - - прутки, бруски, профiлi та дрiт   0 0 -
8108 90 50 00 - - пластини, листи, стрiчки та фольга   0 0 -
8108 90 60 00 - - труби i трубки   0 1 -
8108 90 90 00 - - iншi   0 0 -
8109 Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт:        
8109 20 00 00 - цирконiй необроблений; порошки   0 0 -
8109 30 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8109 90 00 00 - iншi   0 0 -
8110 Сурма та вироби iз сурми, включаючи вiдходи та брухт:        
8110 10 00 00 - сурма необроблена; порошки   0 0 -
8110 20 00 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8110 90 00 00 - iншi   0 0 -
8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт:        
  - марганець необроблений; вiдходи та брухт; порошки:        
8111 00 11 00 - - марганець необроблений; порошки   0 0 -
8111 00 19 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8111 00 90 00 - iншi   0 0 -
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт:        
  - берилiй:        
8112 12 00 00 - - необроблений; порошки   0 0 -
8112 13 00 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8112 19 00 00 - - iнший   0 0 -
  - хром:        
8112 21 - - необроблений; порошки:        
8112 21 10 00 - - - сплави, з масовою часткою нiкелю понад 10 %   0 0 -
8112 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
8112 22 00 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8112 29 00 00 - - iнший   0 0 -
  - талiй:        
8112 51 00 00 - - необроблений; порошки   5 5 -
8112 52 00 00 - - вiдходи та брухт   0 0 -
8112 59 00 00 - - iнший   0 0 -
  - iншi:        
8112 92 - - необробленi; вiдходи та брухт; порошки:        
8112 92 10 00 - - - гафнiй (кельтiй)   0 0 -
  - - - нiобiй (колумбiй); ренiй; галiй; iндiй; ванадiй; германiй:        
8112 92 21 00 - - - - вiдходи та брухт   0 0 -
  - - - - iншi:        
8112 92 31 00 - - - - - нiобiй (колумбiй); ренiй   0 0 -
8112 92 81 00 - - - - - iндiй   5 5 -
8112 92 89 00 - - - - - галiй   0 0 -
8112 92 91 00 - - - - - ванадiй   0 0 -
8112 92 95 00 - - - - - германiй   0 0 -
8112 99 - - iншi:        
8112 99 20 00 - - - гафнiй (кельтiй); германiй   0 0 -
8112 99 30 00 - - - нiобiй (колумбiй); ренiй   0 0 -
8112 99 70 - - - галiй; iндiй; ванадiй:        
8112 99 70 10 - - - - галiй   0 0 -
8112 99 70 90 - - - - iншi   0 0 -
8113 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт:        
8113 00 20 00 - необроблена   0 0 -
8113 00 40 00 - вiдходи та брухт   0 0 -
8113 00 90 00 - iнша   0 0 -

 

Група 82
Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв

     Примiтки:

     1. За винятком паяльних ламп, переносних горен, шлiфувальних кругiв з опорними рамами, манiкюрних та педикюрних наборiв i виробiв товарної позицiї 8209, до цiєї групи включаються лише вироби з лезом, рiзальною кромкою, робочою поверхнею або iншою робочою частиною з:

     (а) недорогоцiнних металiв;

     (b) твердих сплавiв або металокерамiки;

     (c) дорогоцiнного або напiвдорогоцiнного камiння (природного, синтетичного чи реконструйованого), на пiдкладцi з недорогоцiнного металу, твердого сплаву або металокерамiки; або

     (d) абразивних матерiалiв на пiдкладцi з недорогоцiнного металу, за умови, що вироби мають рiзальнi зубцi, канавки, борозни та аналогiчнi робочi частини з недорогоцiнних металiв, якi зберiгають свої властивостi та функцiї пiсля нанесення абразивних матерiалiв.

     2. Частини виробiв з недорогоцiнних металiв, включених до цiєї групи, класифiкуються разом з виробами, до яких вони належать, крiм конкретно названих елементiв i держакiв для ручних iнструментiв товарної позицiї 8466. Однак частини загального призначення, як зазначено у примiтцi 2 до роздiлу XV, до цiєї групи не включаються.

     Головки, леза i рiзальнi пластини електричних бритв та електричних машинок для пiдстригання волосся включаються до товарної позицiї 8510.

     3. Набори, що складаються з одного або кiлькох ножiв товарної позицiї 8211 i принаймнi такої самої кiлькостi iнших виробiв товарної позицiї 8215, включаються до товарної позицiї 8215.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8201 Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi:        
8201 10 00 00 - лопати штиковi та совковi   10 10 шт
8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблi   10 10 -
8201 40 00 00 - сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти   10 10 -
8201 50 00 00 - секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi)   10 10 шт
8201 60 00 00 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками   10 10 -
8201 90 00 00 - iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi   10 10 -
8202 Пилки ручнi; полотна для будь-яких пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання, для прорiзування пазiв та беззубчастi полотна):        
8202 10 00 00 - пилки ручнi   10 10 -
8202 20 00 00 - полотна для стрiчкових пилок   10 10 -
  - полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для поздовжнього рiзання або прорiзування пазiв):        
8202 31 00 00 - - з робочою частиною iз сталi   10 10 -
8202 39 00 00 - - iншi, включаючи частини   10 10 -
8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок   10 10 -
  - iншi полотна для пилок:        
8202 91 00 00 - - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу   2 2 -
8202 99 - - iншi:        
8202 99 20 00 - - - для обробки металу   2 2 -
8202 99 80 00 - - - для обробки iнших матерiалiв   2 2 -
8203 Напилки, надфiлi, рашпiлi, клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, щипцi, пiнцети, ножицi для рiзання металу, труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi ручнi iнструменти:        
8203 10 00 00 - напилки, надфiлi, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти   10 10 -
8203 20 00 00 - клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, пiнцети, щипцi та аналогiчнi iнструменти   10 10 -
8203 30 00 00 - ножицi для рiзання металу та аналогiчнi iнструменти   2 2 -
8203 40 00 00 - труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти   2 2 -
8204 Ключi гайковi ручнi та гайковерти (включаючи гайковi та динамометричнi ключi, крiм вороткiв); змiннi головки для гайкових ключiв з ручками або без них:        
  - ручнi гайковi ключi та гайковерти:        
8204 11 00 00 - - нерозвiднi   10 10 -
8204 12 00 - - розвiднi:        
8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8204 12 00 90 - - - iншi   10 10 -
8204 20 00 00 - головки для гайкових ключiв з ручками або без них   10 10 -
8205 Iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи), що в iншому мiсцi не зазначенi або не включенi; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти, крiм приладдя або частин верстатiв або водоструминних рiзальних машин; ковадла; горна переноснi; шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом:        
8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби   10 10 -
8205 20 00 00 - молотки та кувалди   10 10 -
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для обробки дерева   10 10 -
8205 40 00 00 - викрутки   10 10 -
  - iншi iнструменти ручнi (включаючи алмазнi склорiзи):        
8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi   10 10 -
8205 59 - - iншi:        
8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв   8 8 -
8205 59 80 - - - iншi:        
8205 59 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8205 59 80 90 - - - - iншi   8 8 -
8205 60 00 00 - лампи паяльнi   10 10 -
8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти   10 10 -
8205 90 - iншi, включаючи набори виробiв з двох або бiльше пiдпозицiй даної товарної позицiї:        
8205 90 10 00 - - горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом   10 10 -
8205 90 90 00 - - iншi   10 10 -
8206 00 00 00 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi   10 10 -
8207 Iнструменти змiннi для ручних знарядь, з механiчним приводом чи без нього або для верстатiв (наприклад, для пресування, штампування, нарiзування рiзьби, свердлiння, розточування, прошивання, фрезерування, токарної обробки або загвинчування), включаючи фiльєри для волочiння або пресування металу, iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:        
  - iнструмент для бурiння скельних порiд або ґрунтiв:        
8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокерамiки   2 2 -
8207 19 - - iншi, включаючи частини:        
8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу   3 3 -
8207 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
8207 20 - фiльєри для волочiння або екструзiї металiв:        
8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу   2 2 -
8207 20 90 00 - - з робочою частиною з iнших матерiалiв   2 2 -
8207 30 - iнструменти для пресування, штампування або вирубування:        
8207 30 10 - - для оброблення металiв:        
8207 30 10 10 - - - клейма змiннi для клеймування труб для верстатiв пiдкатегорiї 8459 70 00 00   0 0 -
8207 30 10 90 - - - iншi   2 2 -
8207 30 90 00 - - iншi   2 2 -
8207 40 - iнструменти для нарiзування внутрiшньої та зовнiшньої рiзьби:        
  - - для оброблення металiв:        
8207 40 10 00 - - - iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби   2 2 -
8207 40 30 00 - - - iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби   2 2 -
8207 40 90 00 - - iншi   2 2 -
8207 50 - iнструменти для свердлiння, крiм iнструментiв для бурiння скельних порiд:        
8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу   2 2 -
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:        
8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi   2 2 -
  - - - iншi:        
  - - - - для оброблення металiв, з робочою частиною:        
8207 50 50 00 - - - - - з металокерамiки   2 2 -
8207 50 60 00 - - - - - з швидкорiзальної сталi   2 2 -
8207 50 70 00 - - - - - з iнших матерiалiв   8 8 -
8207 50 90 00 - - - - iншi   8 8 -
8207 60 - iнструменти для розточування та протягування:        
8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу   2 2 -
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:        
  - - - iнструменти для розточування:        
8207 60 30 00 - - - - для оброблення металiв   2 2 -
8207 60 50 00 - - - - iншi   2 2 -
  - - - iнструменти для протягування:        
8207 60 70 00 - - - - для оброблення металiв   2 2 -
8207 60 90 00 - - - - iншi   2 2 -
8207 70 - iнструменти для фрезерування:        
  - - для оброблення металiв, з робочою частиною:        
8207 70 10 00 - - - з металокерамiки   2 2 -
  - - - з iнших матерiалiв:        
8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi   2 2 -
8207 70 37 00 - - - - iншi   2 2 -
8207 70 90 00 - - iншi   2 2 -
8207 80 - iнструменти для токарного оброблення:        
  - - для оброблення металiв, з робочою частиною:        
8207 80 11 00 - - - з металокерамiки   2 2 -
8207 80 19 00 - - - з iнших матерiалiв   2 2 -
8207 80 90 00 - - iншi   2 2 -
8207 90 - iншi iнструменти змiннi:        
8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу   2 2 -
  - - з робочою частиною з iнших матерiалiв:        
8207 90 30 00 - - - змiннi насадки для викруток   2 2 -
8207 90 50 00 - - - iнструменти зубонарiзнi   2 2 -
  - - - iншi, з робочою частиною:        
  - - - - з металокерамiки:        
8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металiв   2 2 -
8207 90 78 00 - - - - - iншi   2 2 -
  - - - - з iнших матерiалiв:        
8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металiв   2 2 -
8207 90 99 00 - - - - - iншi   2 2 -
8208 Ножi та рiзальнi леза для машин або механiчних пристроїв:        
8208 10 00 00 - для оброблення металiв   10 10 -
8208 20 00 00 - для оброблення деревини   10 10 -
8208 30 00 00 - для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовiй промисловостi   2 2 -
8208 40 00 00 - для машин, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi   10 10 -
8208 90 00 00 - iншi   10 10 -
8209 00 Пластини, бруски, наконечники та аналогiчнi вироби для iнструментiв, не встановленi на них, з металокерамiки:        
8209 00 20 00 - пластини змiннi   10 10 -
8209 00 80 00 - iншi   10 10 -
8210 00 00 00 Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв   10 10 -
8211 Ножi з рiзальним лезом, зубчастi або незубчастi (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв товарної позицiї 8208, та леза для них:        
8211 10 00 00 - набори ножiв   10 10 -
  - iншi:        
8211 91 00 00 - - ножi столовi з фiксованим лезом   10 10 -
8211 92 00 00 - - iншi ножi з фiксованим лезом   10 10 -
8211 93 00 00 - - ножi з нефiксованим лезом   5 5 -
8211 94 00 00 - - леза   10 10 -
8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв   10 10 -
8212 Бритви та леза до них (включаючи штабовi заготiвки для лез):        
8212 10 - бритви:        
8212 10 10 00 - - бритви безпечнi з незамiнним лезом   8 8 шт
8212 10 90 00 - - iншi   8 8 шт
8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, включаючи штабовi заготiвки для лез   8 8 тис. шт
8212 90 00 00 - iншi частини   10 10 -
8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них   10 10 -
8214 Iншi вироби ножовi (наприклад, машинки для пiдстригання волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв, рiзаки, спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi або педикюрнi iнструменти та набори (включаючи пилочки для нiгтiв):        
8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищення тексту, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них   10 10 -
8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв)   10 10 -
8214 90 00 00 - iншi   10 10 -
8215 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, лопатки для тортiв, спецiальнi ножi для риби, масла, щипчики для цукру та аналогiчнi посуд i прибори кухоннi або столовi:        
8215 10 - набори, якi мiстять принаймнi один вирiб, покритий дорогоцiнним металом гальванiчним способом:        
8215 10 20 00 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом   10 10 -
  - - iншi:        
8215 10 30 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   10 10 -
8215 10 80 00 - - - iншi   10 10 -
8215 20 - iншi набори:        
8215 20 10 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   10 10 -
8215 20 90 00 - - iншi   10 10 -
  - iншi:        
8215 91 00 00 - - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом   10 10 -
8215 99 - - iншi:        
8215 99 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi   10 10 -
8215 99 90 00 - - - iншi   10 10 -

 

Група 83
Iншi вироби з недорогоцiнних металiв

     Примiтки:

     1. У цiй групi частини виробiв з недорогоцiнних металiв слiд класифiкувати у товарних позицiях, в яких класифiкуються вироби, до яких належать цi частини. Однак вироби з чорних металiв товарних позицiй 7312, 7315, 7317, 7318 або 7320, а також аналогiчнi вироби з iнших недорогоцiнних металiв (груп 74 - 76 i 78 - 81) не повиннi розглядатися як частини виробiв, включених до цiєї групи.

     2. У товарнiй позицiї 8302 термiн "ролики" означає ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) дiаметром не бiльш як 75 мм або ролики (включаючи, де можливо, ролики з шинами) дiаметром понад 75 мм за умови, що ширина колеса або шини, насадженої на нього, менша нiж 30 мм.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв:        
8301 10 00 00 - замки висячi   10 10 -
8301 20 00 - замки, що використовуються у моторних транспортних засобах:        
8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8301 20 00 90 - - iншi   10 10 -
8301 30 00 00 - замки, що використовуються у меблях   10 10 -
8301 40 - iншi замки:        
  - - замки, що використовуються для дверей будiвель:        
8301 40 11 00 - - - цилiндровi   10 10 -
8301 40 19 00 - - - iншi   10 10 -
8301 40 90 00 - - iншi замки   10 10 -
8301 50 00 00 - засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками   10 10 -
8301 60 00 - частини:        
8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8301 60 00 90 - - iншi   10 10 -
8301 70 00 00 - ключi, поданi окремо   10 10 -
8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, у кузовах транспортних засобiв, для лимарських виробiв, валiз, ящикiв, скриньок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для одягу, капелюхiв, пiдставки та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; замикальнi пристрої для автоматичних дверей з недорогоцiнних металiв:        
8302 10 00 - завiси:        
8302 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8302 10 00 90 - - iншi   10 10 -
8302 20 00 - ролики:        
8302 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8302 20 00 90 - - iншi   10 10 -
8302 30 00 - iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби для автотранспортних засобiв:        
8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8302 30 00 90 - - iншi   10 10 -
  - iнша арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби:        
8302 41 - - для використання у будiвлях:        
8302 41 10 00 - - - для дверей   10 10 -
8302 41 50 - - - для вiкон:        
8302 41 50 10 - - - - з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою   2 2 -
8302 41 50 90 - - - - iншi   10 10 -
8302 41 90 00 - - - iншi   10 10 -
8302 42 00 - - iншi, для меблiв:        
8302 42 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8302 42 00 90 - - - iншi   10 10 -
8302 49 00 - - iншi:        
8302 49 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8302 49 00 90 - - - iншi   10 10 -
8302 50 00 00 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби   10 10 -
8302 60 00 - автоматичнi пристрої для зачинення дверей:        
8302 60 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8302 60 00 90 - - iншi   10 10 -
8303 00 Сейфи броньованi або армованi, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв:        
8303 00 40 00 - сейфи броньованi або армованi, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв   10 10 -
8303 00 90 00 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби   10 10 -
8304 00 00 00 Шафи для дiлових паперiв i картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403   10 10 -
8305 Фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок, канцелярськi затискачi i скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; скоби у блоках (наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцiнних металiв:        
8305 10 00 00 - фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок   10 10 -
8305 20 00 00 - скоби у блоках   10 10 -
8305 90 00 00 - iншi, включаючи частини   10 10 -
8306 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi прикраси з недорогоцiнних металiв; рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних металiв:        
8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби   10 10 -
  - статуетки та iншi прикраси:        
8306 21 00 00 - - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом   10 10 -
8306 29 00 00 - - iншi   10 10 -
8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала   10 10 -
8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них:        
8307 10 00 - з чорних металiв:        
8307 10 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
8307 10 00 90 - - iншi   2 2 -
8307 90 00 - з iнших недорогоцiнних металiв:        
8307 90 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї   0 1 -
8307 90 00 90 - - iншi   2 2 -
8308 Застiбки, рами iз застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петлi, вушка та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв для одягу або речей для одягу, взуття, бiжутерiї, наручних годинникiв, книжок, тентiв, виробiв iз шкiри, дорожнiх речей або шорних виробiв, iнших готових виробiв; заклепки трубчастi або роздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини та блискiтки з недорогоцiнних металiв:        
8308 10 00 00 - гачки, петлi та вушка   10 10 -
8308 20 00 00 - заклепки трубчастi або роздвоєнi   10 10 -
8308 90 00 00 - iншi, включаючи частини   10 10 -
8309 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончастi пробки i ковпачки, що загвинчуються, та пробки з пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок та iншi пакувальнi пристрої з недорогоцiнних металiв:        
8309 10 00 00 - пробки корончастi   10 10 -
8309 90 - iншi:        
8309 90 10 00 - - кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок дiаметром понад 21 мм   5 5 -
8309 90 90 00 - - iншi   15 15 -
8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405   10 10 -
8311 Дрiт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв або карбiдiв металiв, з покриттям або наповненням флюсовим матерiалом, для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металiв чи карбiдiв металiв; дрiт i прутки iз спеченого порошку з недорогоцiнних металiв, для металiзацiї напиленням:        
8311 10 00 - електроди з покриттям для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:        
8311 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8311 10 00 90 - - iншi   10 10 -
8311 20 00 - дрiт електродний для електродугового зварювання з недорогоцiнних металiв:        
8311 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8311 20 00 90 - - iншi   10 10 -
8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дрiт електродний, що використовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв   10 10 -
8311 90 00 00 - iншi   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.