Роздiл XVI
МАШИНИ, ОБЛАДНАННЯ ТА МЕХАНIЗМИ; ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНЕ ОБЛАДНАННЯ; ЇХ ЧАСТИНИ; ЗВУКОЗАПИСУВАЛЬНА ТА ЗВУКОВIДТВОРЮВАЛЬНА АПАРАТУРА, АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУ АБО ВIДТВОРЕННЯ ТЕЛЕВIЗIЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ I ЗВУКУ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

     Примiтки:

     1. Цей роздiл не включає:

     (а) стрiчки транспортернi, паси приводнi, бельтинг з пластмасових матерiалiв, зазначених у групi 39, або з вулканiзованої гуми (товарна позицiя 4010), а також iншi вироби для використання в механiчному обладнаннi або механiчних чи електричних пристроях, або для iнших технiчних цiлей, з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми (товарна позицiя 4016);

     (b) вироби з натуральної або композицiйної шкiри (товарна позицiя 4205) чи вироби з хутра (товарна позицiя 4303), що використовуються в механiчному обладнаннi або в механiчних пристроях чи для iнших технiчних цiлей;

     (c) бобiни, котушки, шпулi, конуснi бобiни, осердя, барабани та iншi аналогiчнi носiї з рiзних матерiалiв (наприклад, такi, що класифiкованi у групах 39, 40, 44 або 48 чи роздiлi XV);

     (d) карти перфорованi для жакардових або аналогiчних машин (наприклад, такi, що класифiкованi у групi 39 або 48 чи роздiлi XV);

     (e) паси приводнi або стрiчки транспортернi з текстильних матерiалiв (товарна позицiя 5910) або iншi вироби з текстильних матерiалiв для технiчного застосування (товарна позицiя 5911);

     (f) дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (натуральне, штучне або реконструйоване) товарних позицiй 7102 - 7104 або вироби, повнiстю виготовленi з цього камiння (товарна позицiя 7116), крiм неоправлених оброблених сапфiрiв та алмазiв для голок звукознiмачiв (товарна позицiя 8522);

     (g) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) або аналогiчнi вироби з полiмерних матерiалiв (група 39);

     (h) бурильнi труби (товарна позицiя 7304);

     (ij) нескiнченнi стрiчки з металевого дроту або смуги (роздiл XV);

     (k) вироби групи 82 або 83;

     (l) вироби роздiлу XVII;

     (m) вироби групи 90;

     (n) годинники всiх видiв або iншi вироби групи 91;

     (o) змiннi iнструменти товарної позицiї 8207 або щiтки, якi є складовими частинами машин (товарна позицiя 9603), а також аналогiчнi змiннi iнструменти, що класифiкуються вiдповiдно до матерiалу, з якого вироблена їх робоча частина (наприклад, у групах 40, 42, 43, 45, 59 або у товарнiй позицiї 6804 чи 6909);

     (p) вироби групи 95; або

     (q) стрiчки для друкарських машинок або аналогiчнi стрiчки у котушках або касетах, або без них (класифiкуються вiдповiдно до матерiалу, з якого вони виробленi, або у товарнiй позицiї 9612, якщо вони просоченi чорнилом або обробленi iншим засобом для отримання вiдбиткiв), або моноопори, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби товарної позицiї 9620.

     2. За умови додержання положень примiтки 1 до цього роздiлу i примiтки 1 до груп 84 i 85 частини машин (крiм частин виробiв товарних позицiй 8484, 8544, 8545, 8546 або 8547) повиннi класифiкуватися згiдно з такими правилами:

     (а) частини, що є виробами, включеними до будь-якої товарної позицiї групи 84 або 85 (крiм товарних позицiй 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 i 8548), в усiх випадках повиннi класифiкуватися у вiдповiдних для них товарних позицiях;

     (b) iншi частини, призначенi тiльки або переважно для одного типу машин чи для ряду машин тiєї самої товарної позицiї (включаючи машини товарної позицiї 8479 або 8543), класифiкуються разом з цими машинами або включаються до товарних позицiй 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 i 8529 або 8538 вiдповiдно. Проте частини, призначенi однаково для використання переважно з виробами товарної позицiї 8517 i з виробами товарних позицiй 8525 - 8528, класифiкуються у товарнiй позицiї 8517;

     (c) всi iншi частини класифiкуються вiдповiдно у товарних позицiях 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522 i 8529 або 8538 вiдповiдно або залежно вiд окремого випадку або, крiм того, у товарнiй позицiї 8487 або 8548.

     3. Комбiнованi машини (комбайни), якi складаються з двох або бiльше машин, що становлять єдиний агрегат, та iншi машини, призначенi виконувати двi чи кiлька доповнювальних або не пов'язаних мiж собою рiзних функцiй, повиннi класифiкуватися за тiєю машиною або основною функцiєю, яка є головною у цьому виробi, якщо в контекстi не зазначено iнше.

     4. У разi якщо машина (включаючи комбiнацiю машин) складається з окремих комплектувальних вузлiв (незалежно вiд того, розмiщенi вони окремо чи з'єднанi мiж собою трубопроводами, трансмiсiйними механiзмами, електричними кабелями чи iншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чiтко визначених функцiй, що включенi до однiєї з товарних позицiй групи 84 або 85, таку машину потрiбно класифiкувати у товарнiй позицiї, що вiдповiдає визначенiй функцiї.

     5. У примiтках до цього роздiлу термiн "машина" включає будь-якi машини, обладнання, механiзми, установки, апарати або пристрої, наведенi у товарних позицiях групи 84 або 85.

     Додатковi примiтки:

     1. Iнструменти, необхiднi для складання або обслуговування машин, повиннi розглядатися разом з цими машинами, якщо вони iмпортуються з ними. Така сама процедура поширюється на взаємозамiннi iнструменти, що iмпортуються з машинами, якщо вони становлять частину звичайного обладнання машин i, як правило, подаються разом з ними.

     2. На вимогу митних органiв декларант повинен подати для пiдтвердження у вiдомостях, заявлених у декларацiї, iлюстрований документ (наприклад, iнструкцiї, проспекти, листи з каталогу, фотографiю), який мiстить опис машини, її призначення та основнi характеристики, а в разi, якщо машина незiбрана або розiбрана, - схему складання та перелiк вмiсту рiзних вантажних мiсць.

     3. Згiдно iз заявою декларанта та за умови дотримання вимог, що встановлюються компетентними органами, положення правила 2 (а) основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв в УКТ ЗЕД також застосовуються до машин, що перемiщуються через митний кордон окремими партiями в розiбраному чи незiбраному станi.

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiн "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 84
Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) жорна, точильнi каменi та iншi вироби групи 68;

     (b) обладнання або пристрої (наприклад, насоси) з керамiки i керамiчнi частини обладнання або пристроїв з будь-яких матерiалiв (група 69);

     (c) лабораторний скляний посуд (товарна позицiя 7017); обладнання, пристрої або iншi вироби для технiчного використання або їх частини iз скла (товарна позицiя 7019 або 7020);

     (d) вироби товарної позицiї 7321 або 7322 або аналогiчнi вироби з iнших недорогоцiнних металiв (групи 74 - 76 або 78 - 81);

     (e) пилососи товарної позицiї 8508;

     (f) електромеханiчнi побутовi машини товарної позицiї 8509; цифровi камери товарної позицiї 8525;

     (g) радiатори для товарiв роздiлу XVII; або

     (h) ручнi механiчнi щiтки для прибирання пiдлог, без двигуна (товарна позицiя 9603).

     2. За умови додержання положень примiтки 3 до роздiлу XVI та примiтки 9 до цiєї групи машини або пристрої, якi можна вiднести одночасно до товарних позицiй 8401 - 8424 чи товарної позицiї 8486 та водночас до однiєї або бiльше товарних позицiй 8425 - 8480, слiд включати до вiдповiдних товарних позицiй першої групи (8401 - 8424) або до товарної позицiї 8486 залежно вiд конкретного випадку, а не до товарних позицiй останньої групи (8425 - 8480).

     Товарна позицiя 8419 не включає:

     (а) обладнання для пророщування насiння, iнкубатори та брудери для птахiвництва (товарна позицiя 8436);

     (b) машини для зволоження зерна (товарна позицiя 8437);

     (c) дифузiйнi апарати для екстрагування цукровмiсного соку (товарна позицiя 8438);

     (d) обладнання для термообробки текстильної пряжi, тканин або готових текстильних виробiв (товарна позицiя 8451); або

     (e) обладнання, агрегати або лабораторне обладнання для механiчної обробки, в яких змiна температури хоч i потрiбна, але вiдiграє допомiжну роль.

     Товарна позицiя 8422 не включає:

     (а) машини для шиття мiшкiв або аналогiчних пакувань товарної позицiї 8452; або

     (b) конторське обладнання товарної позицiї 8472.

     До товарної позицiї 8424 не включаються:

     (a) фарбоструминнi друкарськi машини (товарна позицiя 8443); або

     (b) водоструминнi рiзальнi машини (товарна позицiя 8456).

     3. Верстати для обробки рiзних матерiалiв, якi можна вiднести до товарної позицiї 8456 та одночасно до товарних позицiй 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повиннi включатися до товарної позицiї 8456.

     4. До товарної позицiї 8457 включаються лише металообробнi верстати, крiм токарних верстатiв (включаючи токарнi центри), здатнi виконувати рiзнi види операцiй з обробки, а саме:

     (а) з автоматичною змiною iнструмента через iнструментальний магазин або подiбний пристрiй згiдно з програмою обробки (оброблювальнi центри);

     (b) з автоматичним синхронним або послiдовним використанням рiзних оброблювальних головок пiд час обробки деталi у нерухомому положеннi (верстати агрегатнi однопозицiйнi); або

     (c) з автоматичною подачею деталi, що обробляється, до рiзних оброблювальних головок (верстати агрегатнi багатопозицiйнi).

     5. (А) Термiн "машини автоматичного оброблення iнформацiї" у товарнiй позицiї 8471 означає машини, якi здатнi:

     (1) зберiгати робочу програму або програми i принаймнi iнформацiю, необхiдну для виконання програми;

     (2) вiльно змiнювати програму залежно вiд потреб користувача;

     (3) виконувати арифметичнi операцiї, визначенi користувачем; та

     (4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разi потреби змiнювати її шляхом прийняття логiчних рiшень пiд час оброблення.

     (В) Машини автоматичного оброблення iнформацiї можуть бути у виглядi систем, що мають змiнну кiлькiсть рiзних блокiв.

     (C) З урахуванням положень примiток (D) та (E) блок слiд розглядати як частину завершеної системи, якщо вiн вiдповiдає одночасно таким умовам:

     (1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системi автоматичного оброблення iнформацiї;

     (2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи декiлькох блокiв; та

     (3) може приймати або подавати iнформацiю у такiй формi (коди або сигнали), яка може використовуватися у системi.

     Блоки машин автоматичного оброблення iнформацiї, поданi окремо, повиннi включатися до товарної позицiї 8471.

     Клавiатура, X-Y-координатнi пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, якi вiдповiдають умовам, викладеним у примiтках 5 (С) (2) та 5 (С) (3), в усiх випадках повиннi розглядатися як блоки товарної позицiї 8471.

     (D) Товарна позицiя 8471 не включає такi пристрої, представленi окремо, навiть якщо вони вiдповiдають положенням, викладеним у примiтцi 5 (С):

     (1) принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi;

     (2) апаратура для передачi або приймання голосу, зображень або iнших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунiкацiй у мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, локальнi мережi або мережi загального доступу);

     (3) гучномовцi та мiкрофони;

     (4) телевiзiйнi камери, цифровi камери та вiдеокамери записувальнi;

     (5) монiтори i проектори, не об'єднанi з телевiзiйною приймальною апаратурою.

     (E) Машини, що мiстять у своєму складi машини з автоматичного оброблення iнформацiї або працюють разом з такими машинами та виконують специфiчнi функцiї, вiдмiннi вiд оброблення iнформацiї, слiд включати до товарної позицiї, яка вiдповiдає їх специфiчним функцiям, або за неможливостi цього - до залишкових товарних позицiй.

     6. До товарної позицiї 8482 серед iнших (inter alia) включаються полiрованi сталевi кульки, максимальний та мiнiмальний дiаметр яких не вiдрiзняється вiд номiнального дiаметра бiльш як на 1 вiдсоток, або на 0,05 мiлiметра залежно вiд того, що менше.

     Iншi сталевi кульки, що не вiдповiдають зазначеному положенню, включаються до товарної позицiї 7326.

     7. Машина, призначена для виконання бiльш як однiєї функцiї, класифiкується за основною функцiєю так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

     За умови дотримання положень примiтки 2 до цiєї групи та примiтки 3 до роздiлу XVI машина, основна функцiя якої не описана в жоднiй товарнiй позицiї або в якої жодна з її функцiй не є основною, класифiкується у товарнiй позицiї 8479, якщо в контекстi не зазначено iнше. До товарної позицiї 8479 також включають машини для виготовлення канатiв, тросiв або кабелiв (наприклад, крутильнi, канатно-мотузковi або кабельнi машини) з металевого дроту, текстильної пряжi або iнших матерiалiв чи комбiнацiї таких матерiалiв.

     8. У товарнiй позицiї 8470 термiн "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розмiри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

     9. (А) Примiтки 9 (а) i 9 (b) до групи 85 також застосовуються до термiнiв "напiвпровiдниковi прилади" та "електроннi iнтегральнi схеми", що використовуються вiдповiдно як у зазначенiй примiтцi, так i у товарнiй позицiї 8486. Однак термiн "напiвпровiдниковi прилади" в цiй примiтцi та в товарнiй позицiї 8486 також поширюється на свiтлочутливi напiвпровiдниковi прилади та свiтловипромiнювальнi дiоди (LED).

     (В) У цiй примiтцi та товарнiй позицiї 8486 термiн "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелi з пiдкладок. Зазначений термiн не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат або iнших електронних компонентiв на плоскi панелi. Термiн "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологiю виготовлення катодно-променевих трубок.

     (С) Товарна позицiя 8486 також включає машини та апаратуру, якi використовуються виключно або переважно для:

     (1) виробництва або вiдновлення масок та шаблонiв;

     (2) складання напiвпровiдникових приладiв або електронних iнтегральних схем;

     (3) пiдняття, манiпулювання, завантаження або розвантаження булiв, пластин, напiвпровiдникових приладiв, електронних iнтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

     (D) За умови дотримання положень примiтки 1 до роздiлу XVI та примiтки 1 до групи 84 машини та апарати, що вiдповiдають опису товарної позицiї 8486, класифiкуються у цiй товарнiй позицiї, а не в iнших товарних позицiях УКТЗЕД.

     Примiтки до товарних пiдпозицiй:

     1. У товарнiй пiдпозицiї 8465 20 термiн "оброблювальнi центри" застосовується тiльки для верстатiв для обробки дерева, корка, кiстки, твердої гуми, твердої пластмаси або аналогiчних твердих матерiалiв, якi можуть виконувати рiзнi типи операцiй з обробки шляхом автоматичної замiни iнструмента iз iнструментального магазину або аналогiчного пристрою вiдповiдно до програми обробки.

     2. У товарнiй пiдпозицiї 8471 49 термiн "системи" означає машини для автоматичного оброблення iнформацiї, блоки яких вiдповiдають одночасно умовам, викладеним у примiтцi 5 (С) до групи 84, i до яких входить як мiнiмум центральний блок оброблення даних, один блок введення (наприклад, клавiатура або сканер) i один блок виведення (наприклад, дисплей або принтер).

     3. У товарнiй пiдпозицiї 8481 20 термiн "клапани для маслогiдравлiчних або пневматичних трансмiсiй" означає клапани, якi безпосередньо застосовуються при перенесеннi "гiдравлiчної енергiї" в гiдравлiчнiй або пневматичнiй системi, де джерелом енергiї є стиснене середовище (рiдина або газ). Цi клапани можуть бути будь-якого типу (наприклад, редукцiйнi, зворотнi). Товарна пiдпозицiя 8481 20 має першочергове значення в товарнiй позицiї 8481.

     4. До товарної пiдпозицiї 8482 40 включаються лише пiдшипники з цилiндричними роликами, дiаметр яких не бiльш як 5 мм i довжина яких дорiвнює або перевищує у три рази дiаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокругленi.

     Додатковi примiтки:

     1. Термiн "двигуни авiацiйнi" стосується двигунiв, включених до товарних пiдпозицiй 8407 10 i 8409 10, тобто двигунiв, розроблених таким чином, що на них можна встановити повiтряний або несучий гвинт.

     2. У товарну категорiю 8471 70 30 також включаються пристрої для зчитування компакт-дискiв, якi є запам'ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення iнформацiї та призначенi для зчитування сигналiв з CD-ROM, аудiокомпакт-дискiв i фотокомпакт-дискiв та забезпеченi роз'ємом для навушникiв, регулятором гучностi або кнопкою пуск/стоп.

     Додаткова примiтка України:

     Двигунами, що були у використаннi, для транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703 i 8704 вважаються такi, якi вже були встановленi на транспортному засобi або з моменту виготовлення яких минуло бiльш як один рiк.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8401 Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв:        
8401 10 00 00 - реактори ядернi   0 0 -
8401 20 00 00 - обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини   0 0 -
8401 30 00 00 - неопромiненi паливнi елементи (твели)   0 0 г подiл. iзотоп
8401 40 00 00 - частини ядерних реакторiв   0 0 -
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води:        
  - котли паровi або iншi парогенеруючi котли:        
8402 11 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину   2 2 -
8402 12 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину   10 10 -
8402 19 - - iншi парогенеруючi котли, включаючи комбiнованi:        
8402 19 10 00 - - - котли димогарнi   5 5 -
8402 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
8402 20 00 00 - котли перегрiтої води   5 5 -
8402 90 00 00 - частини   2 2 -
8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402:        
8403 10 - котли:        
8403 10 10 00 - - з ливарного чавуну   0 0 -
8403 10 90 - - iншi:        
8403 10 90 10 - - - котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт   10 10 -
8403 10 90 20 - - - котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш як 100 кВт   8 8 -
8403 10 90 90 - - - iншi   5 5 -
8403 90 - частини:        
8403 90 10 00 - - з ливарного чавуну   0 0 -
8403 90 90 00 - - iншi   0 0 -
8404 Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок:        
8404 10 00 - допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 або 8403:        
8404 10 00 10 - - для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарної категорiї 8403 10 90   8 8 -
8404 10 00 90 - - iншi   5 5 -
8404 20 00 00 - конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок   5 5 -
8404 90 00 00 - частини   5 5 -
8405 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них:        
8405 10 00 00 - газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них   2 2 -
8405 90 00 00 - частини   2 2 -
8406 Турбiни на водянiй парi та iншi паровi турбiни:        
8406 10 00 00 - турбiни для суднових силових установок   5 5 -
  - iншi турбiни:        
8406 81 00 00 - - потужнiстю понад 40 МВт   2 2 -
8406 82 00 - - потужнiстю не бiльш як 40 МВт:        
8406 82 00 10 - - - понад 10 МВт   5 5 -
8406 82 00 90 - - - iншi   2 2 -
8406 90 - частини:        
8406 90 10 00 - - лопатi статора, ротори та їх лопатi   2 2 -
8406 90 90 00 - - iншi   5 5 -
8407 Двигуни внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням, iз зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня:        
8407 10 00 - двигуни авiацiйнi:        
8407 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8407 10 00 90 - - iншi   0 5 шт
  - двигуни для суднових силових установок:        
8407 21 - - пiдвiснi:        
8407 21 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 325 см3   5 5 шт
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 325 см3:        
8407 21 91 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт   5 5 шт
8407 21 99 00 - - - - потужнiстю понад 30 кВт   5 5 шт
8407 29 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - двигуни iз зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобiв групи 87:        
8407 31 00 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3   5 5 шт
8407 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3:        
8407 32 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3   5 5 шт
8407 32 90 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3   5 5 шт
8407 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1 000 см3:        
8407 33 20 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3   5 5 шт
8407 33 80 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 1000 см3   5 5 шт
8407 34 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3:        
8407 34 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 шт
  - - - iншi:        
8407 34 30 00 - - - - що використовувалися   5 5 шт
  - - - - новi, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна:        
8407 34 91 - - - - - не бiльш як 1 500 см3:        
8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8407 34 91 90 - - - - - - iншi   5 5 шт
8407 34 99 - - - - - понад 1 500 см3:        
8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8407 34 99 90 - - - - - - iншi   5 5 шт
8407 90 - iншi двигуни:        
8407 90 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3   5 5 шт
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3:        
8407 90 50 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   2 2 шт
  - - - iншi:        
8407 90 80 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт   5 5 шт
8407 90 90 00 - - - - потужнiстю понад 10 кВт   5 5 шт
8408 Двигуни внутрiшнього згоряння поршневi з компресiйним запалюванням (дизелi або напiвдизелi):        
8408 10 - двигуни для суднових силових установок:        
  - - що використовувалися:        
8408 10 11 00 - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 19 00 - - - iншi   5 5 шт
  - - новi, потужнiстю:        
  - - - не бiльш як 50 кВт:        
8408 10 23 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 27 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:        
8408 10 31 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 39 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:        
8408 10 41 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 49 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт:        
8408 10 51 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 59 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт:        
8408 10 61 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 69 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт:        
8408 10 71 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 79 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:        
8408 10 81 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 89 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - понад 5 000 кВт:        
8408 10 91 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00   5 5 шт
8408 10 99 00 - - - - iншi   5 5 шт
8408 20 - двигуни, призначенi для використання на транспортних засобах групи 87:        
8408 20 10 00 - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2 500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 шт
  - - iншi:        
  - - - для сiльськогосподарських колiсних тракторiв та лiсових колiсних тракторiв потужнiстю:        
8408 20 31 00 - - - - не бiльш як 50 кВт   5 5 шт
8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт   5 5 шт
8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт   5 5 шт
  - - - для iнших транспортних засобiв групи 87 потужнiстю:        
8408 20 51 00 - - - - не бiльш як 50 кВт   5 5 шт
8408 20 55 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт:        
8408 20 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8408 20 55 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8408 20 57 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт:        
8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8408 20 57 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8408 20 99 - - - - понад 200 кВт:        
8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   2 2 шт
8408 20 99 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8408 90 - iншi двигуни:        
8408 90 21 00 - - для рейкового транспорту   5 5 шт
  - - iншi:        
8408 90 27 00 - - - що використовувалися   2 2 шт
  - - - новi, потужнiстю:        
8408 90 41 00 - - - - не бiльш як 15 кВт   5 5 шт
8408 90 43 00 - - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт   5 5 шт
8408 90 45 00 - - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт   5 5 шт
8408 90 47 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт   5 5 шт
8408 90 61 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт   5 5 шт
8408 90 65 00 - - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт   5 5 шт
8408 90 67 00 - - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт   5 5 шт
8408 90 81 00 - - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1 000 кВт   5 5 шт
8408 90 85 - - - - понад 1 000 кВт, але не бiльш як 5 000 кВт:        
8408 90 85 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,6 шт
8408 90 85 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8408 90 89 - - - - понад 5 000 кВт:        
8408 90 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,6 шт
8408 90 89 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8409 Частини, призначенi виключно або переважно для двигунiв товарної позицiї 8407 або 8408:        
8409 10 00 00 - для двигунiв авiацiйних   0 0 -
  - iншi:        
8409 91 00 00 - - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням   0 0 -
8409 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8410 Турбiни гiдравлiчнi, колеса водянi та регулятори для них:        
  - турбiни гiдравлiчнi та колеса водянi:        
8410 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 000 кВт   5 5 -
8410 12 00 00 - - потужнiстю понад 1 000 кВт, але не бiльш як 10 000 кВт   5 5 -
8410 13 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВт   5 5 -
8410 90 00 00 - частини, включаючи регулятори   5 5 -
8411 Двигуни турбореактивнi, турбогвинтовi та iншi газовi турбiни:        
  - двигуни турбореактивнi:        
8411 11 00 00 - - тягою не бiльш як 25 кН   0 0 шт
8411 12 - - тягою понад 25 кН:        
8411 12 10 00 - - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН   0 0 шт
8411 12 30 00 - - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН   0 0 шт
8411 12 80 00 - - - тягою понад 132 кН   0 0 шт
  - двигуни турбогвинтовi:        
8411 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1 100 кВт   0 0 шт
8411 22 - - потужнiстю понад 1 100 кВт:        
8411 22 20 00 - - - потужнiстю понад 1 100 кВт, але не бiльш як 3 730 кВт   0 0 шт
8411 22 80 00 - - - потужнiстю понад 3 730 кВт   0 0 шт
  - iншi газовi турбiни:        
8411 81 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 5 000 кВт   0 0 шт
8411 82 - - потужнiстю понад 5 000 кВт:        
8411 82 20 00 - - - потужнiстю понад 5 000 кВт, але не бiльш як 20 000 кВт   0 0 шт
8411 82 60 00 - - - потужнiстю понад 20 000 кВт, але не бiльш як 50 000 кВт   0 0 шт
8411 82 80 00 - - - потужнiстю понад 50 000 кВт   0 0 шт
  - частини:        
8411 91 00 00 - - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв   0 0 -
8411 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8412 Iншi двигуни та силовi установки:        
8412 10 00 - двигуни реактивнi, крiм турбореактивних:        
8412 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8412 10 00 90 - - iншi   2 2 шт
  - силовi установки та двигуни гiдравлiчнi:        
8412 21 - - лiнiйної дiї (цилiндри):        
8412 21 20 00 - - - гiдравлiчнi системи   1 1 -
8412 21 80 - - - iншi:        
8412 21 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 21 80 90 - - - - iншi   5 5 -
8412 29 - - iншi:        
8412 29 20 00 - - - гiдравлiчнi системи   5 5 -
  - - - iншi:        
8412 29 81 00 - - - - двигуни гiдравлiчнi силовi   5 5 -
8412 29 89 - - - - iншi:        
8412 29 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 29 89 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - силовi установки та двигуни пневматичнi:        
8412 31 00 - - лiнiйної дiї (цилiндри):        
8412 31 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
  - - - iншi:        
8412 31 00 91 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 31 00 98 - - - - iншi   5 5 -
8412 39 00 - - iншi:        
8412 39 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 39 00 90 - - - iншi   5 5 -
8412 80 - iншi:        
8412 80 10 00 - - двигуни паровi або iншi силовi установки паровi   0 1 -
8412 80 80 - - iншi:        
8412 80 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 80 80 90 - - - iншi   5 5 -
8412 90 - частини:        
8412 90 20 - - реактивних двигунiв, крiм турбореактивних:        
8412 90 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 90 20 90 - - - iншi   5 5 -
8412 90 40 00 - - гiдравлiчних силових установок та двигунiв   5 5 -
8412 90 80 - - iншi:        
8412 90 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8412 90 80 90 - - - iншi   5 5 -
8413 Насоси для рiдин з витратомiром або без нього; механiзми для пiдiймання рiдини:        
  - насоси з витратомiром або такi, в яких передбачено встановлення витратомiрiв:        
8413 11 00 00 - - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах   0 0 шт
8413 19 00 00 - - iншi   0 0 шт
8413 20 00 00 - насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19   0 0 шт
8413 30 - насоси паливнi, маслянi або для охолоджувальних рiдин для поршневих двигунiв внутрiшнього згоряння:        
8413 30 20 00 - - iнжекцiйнi насоси   0 0 шт
8413 30 80 00 - - iншi   0 0 шт
8413 40 00 00 - бетононасоси   0 0 шт
8413 50 - iншi насоси поршневi з кривошипно-шатунним механiзмом:        
8413 50 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати   0 0 -
8413 50 40 00 - - насоси дозувальнi   0 0 шт
  - - iншi:        
  - - - насоси поршневi:        
8413 50 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi   0 0 шт
8413 50 69 00 - - - - iншi   0 0 шт
8413 50 80 00 - - - iншi   0 0 шт
8413 60 - iншi насоси об'ємнi ротацiйнi:        
8413 60 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - насоси шестеренчастi:        
8413 60 31 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi   0 0 шт
8413 60 39 00 - - - - iншi   0 0 шт
  - - - насоси шибернi:        
8413 60 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi   0 0 шт
8413 60 69 00 - - - - iншi   0 0 шт
8413 60 70 00 - - - насоси гвинтовi   0 0 шт
8413 60 80 00 - - - iншi   0 0 шт
8413 70 - iншi насоси вiдцентровi:        
  - - насоси зануренi:        
8413 70 21 00 - - - одноступiнчастi   0 0 шт
8413 70 29 00 - - - багатоступiнчастi   0 0 шт
8413 70 30 00 - - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрiвальних систем та гарячого водопостачання   0 0 шт
  - - iншi насоси з дiаметром випускного патрубка:        
8413 70 35 00 - - - не бiльш як 15 мм   0 0 шт
  - - - понад 15 мм:        
8413 70 45 00 - - - - насоси канальнi вiдцентровi та з боковими каналами   0 0 шт
  - - - - насоси з радiальним потоком:        
  - - - - - одноступiнчастi:        
  - - - - - - з одним вхiдним робочим колесом:        
8413 70 51 00 - - - - - - - моноблоковi   0 0 шт
8413 70 59 00 - - - - - - - iншi   0 0 шт
8413 70 65 00 - - - - - - з кiлькома вхiдними робочими колесами   0 0 шт
8413 70 75 00 - - - - - багатоступiнчастi   0 0 шт
  - - - - iншi насоси вiдцентровi:        
8413 70 81 00 - - - - - одноступiнчастi   0 0 шт
8413 70 89 00 - - - - - багатоступiнчастi   0 0 шт
  - iншi насоси; пiдiймачi рiдини:        
8413 81 00 00 - - насоси   0 0 шт
8413 82 00 00 - - пiдiймачi рiдини   0 0 шт
  - частини:        
8413 91 00 - - насосiв:        
8413 91 00 10 - - - верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2-12,5 т   10 10 -
8413 91 00 90 - - - iншi   0 0 -
8413 92 00 00 - - пiдiймачiв рiдини   0 0 -
8414 Насоси повiтрянi або вакуумнi, повiтрянi або iншi газовi компресори та вентилятори; вентиляцiйнi або рециркуляцiйнi витяжнi ковпаки або шафи з вентилятором, з фiльтром або без нього:        
8414 10 - насоси вакуумнi:        
8414 10 10 00 - - якi використовуються виключно або переважно для виробництва напiвпровiдникiв або плоскопанельних дисплеїв   5 5 шт
8414 10 20 00 - - для напiвпровiдникового виробництва   5 5 шт
  - - iншi:        
8414 10 25 00 - - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс"   2 2 шт
  - - - iншi:        
8414 10 81 00 - - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi   2 2 шт
8414 10 89 - - - - iншi:        
8414 10 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 10 89 90 - - - - - iншi   2 2 шт
8414 20 - насоси повiтрянi, ручнi або ножнi:        
8414 20 20 00 - - насоси ручнi для велосипедiв   5 5 шт
8414 20 80 - - iншi:        
8414 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 20 80 90 - - - iншi   5 5 шт
8414 30 - компресори, якi використовуються у холодильному обладнаннi:        
8414 30 20 - - потужнiстю не бiльш як 0,4 кВт:        
8414 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 30 20 90 - - - iншi   5 5 шт
  - - потужнiстю понад 0,4 кВт:        
8414 30 81 - - - герметичнi або напiвгерметичнi:        
8414 30 81 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 30 81 90 - - - - iншi   5 5 шт
8414 30 89 - - - iншi:        
8414 30 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 30 89 90 - - - - iншi   5 5 шт
8414 40 - повiтрянi компресори, змонтованi на колiсних шасi, якi буксируються:        
8414 40 10 00 - - з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину   5 5 шт
8414 40 90 00 - - з витратами понад 2 м3 на хвилину   5 5 шт
  - вентилятори:        
8414 51 00 - - настiльнi, пiдлоговi, настiннi, вiконнi, стельовi або даховi з електричним двигуном потужнiстю не бiльш як 125 Вт:        
8414 51 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 51 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8414 59 - - iншi:        
8414 59 15 00 - - - вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мiкропроцесорiв, телекомунiкацiйної апаратури, машин автоматичної обробки даних або блокiв машин автоматичної обробки даних   2 2 шт
  - - - iншi:        
8414 59 25 - - - - вентилятори осьовi:        
8414 59 25 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
  - - - - - iншi:        
8414 59 25 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 59 25 98 - - - - - - iншi   2 2 шт
8414 59 35 - - - - вентилятори вiдцентровi:        
8414 59 35 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 59 35 90 - - - - - iншi   2 2 шт
8414 59 95 - - - - iншi:        
8414 59 95 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 59 95 90 - - - - - iншi   2 2 шт
8414 60 00 00 - шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см   5 5 шт
8414 80 - iншi:        
  - - турбокомпресори:        
8414 80 11 - - - одноступiнчастi:        
8414 80 11 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8414 80 11 90 - - - - iншi   0 5 шт
8414 80 19 - - - багатоступiнчастi:        
8414 80 19 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8414 80 19 90 - - - - iншi   0 1 шт
  - - компресори з кривошипно-шатунним механiзмом, об'ємнi з надлишковим робочим тиском:        
  - - - не бiльш як 15 бар, продуктивнiстю:        
8414 80 22 - - - - не бiльш як 60 м3 на годину:        
8414 80 22 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
  - - - - - iншi:        
8414 80 22 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8414 80 22 98 - - - - - - iншi   1 1 шт
8414 80 28 - - - - понад 60 м3 на годину:        
8414 80 28 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8414 80 28 90 - - - - - iншi   1 1 шт
  - - - понад 15 бар продуктивнiстю:        
8414 80 51 00 - - - - не бiльш як 120 м3 на годину   1 1 шт
8414 80 59 00 - - - - понад 120 м3 на годину   1 1 шт
  - - компресори об'ємнi роторнi:        
8414 80 73 - - - однороторнi:        
8414 80 73 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
  - - - - iншi:        
8414 80 73 91 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8414 80 73 98 - - - - - iншi   2 2 шт
  - - - багатороторнi:        
8414 80 75 00 - - - - гвинтовi   2 2 шт
8414 80 78 00 - - - - iншi   2 2 шт
8414 80 80 00 - - iншi   2 2 шт
8414 90 00 00 - частини   0 1 -
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо:        
8415 10 - спецiально розробленi щоб фiксувати у вiкнi, стiнi, стелi або пiдлозi, в окремому корпусi або "сплiт-системи":        
8415 10 10 00 - - в окремому корпусi   0 1 -
8415 10 90 00 - - сплiт-системи   0 1 -
8415 20 00 - призначенi для використання в моторних транспортних засобах:        
8415 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8415 20 00 90 - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
8415 81 00 - - з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимiв "холод-тепло":        
8415 81 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт   10 10 -
8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8415 81 00 90 - - - iншi   2 2 -
8415 82 00 - - iншi з вмонтованою холодильною установкою:        
8415 82 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт   10 10 шт
8415 82 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8415 82 00 90 - - - iншi   5 5 -
8415 83 00 - - з невмонтованою холодильною установкою:        
8415 83 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8415 83 00 90 - - - iншi   0 5 -
8415 90 00 00 - частини   0 1 -
8416 Пальники топковi для рiдкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки, механiчнi пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої:        
8416 10 - пальники топковi для рiдкого палива:        
8416 10 10 00 - - з установленим пристроєм для автоматичного керування   5 5 шт
8416 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8416 20 - iншi пальники топковi, включаючи комбiнованi:        
8416 20 10 00 - - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування   5 5 шт
  - - iншi:        
8416 20 20 00 - - - пальники комбiнованi   5 5 -
8416 20 80 00 - - - iншi   5 5 -
8416 30 00 00 - топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки i пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої   0 0 -
8416 90 00 00 - частини   5 5 -
8417 Печi та горна промисловi або лабораторнi, включаючи смiттєспалювачi, неелектричнi:        
8417 10 00 00 - печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв   5 5 -
8417 20 - печi хлiбопекарськi, включаючи печi кондитерськi:        
8417 20 10 00 - - печi тунельнi   2 2 -
8417 20 90 00 - - iншi   2 2 -
8417 80 - iншi:        
8417 80 30 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв   0 0 шт
8417 80 50 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв   2 2 шт
8417 80 70 00 - - iншi   2 2 -
8417 90 00 - частини:        
8417 90 00 10 - - рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2 800 - 19 000 м3 на годину   10 10 -
8417 90 00 90 - - iншi   2 2 -
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв; тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415:        
8418 10 - комбiнованi холодильники-морозильники з окремими зовнiшнiми дверима:        
8418 10 20 - - мiсткiстю понад 340 л:        
8418 10 20 10 - - - побутовi   5 5 шт
  - - - iншi:        
8418 10 20 91 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8418 10 20 98 - - - - iншi   5 5 шт
8418 10 80 - - iншi:        
8418 10 80 10 - - - побутовi   5 5 шт
  - - - iншi:        
8418 10 80 91 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8418 10 80 98 - - - - iншi   5 5 шт
  - холодильники побутовi:        
8418 21 - - компресiйнi:        
8418 21 10 00 - - - мiсткiстю понад 340 л   10 10 шт
  - - - iншi:        
8418 21 51 00 - - - - модель у формi стола   5 5 шт
8418 21 59 00 - - - - що вмонтовуються   5 5 шт
  - - - - iншi мiсткiстю:        
8418 21 91 00 - - - - - не бiльш як 250 л   10 10 шт
8418 21 99 00 - - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л   7 7 шт
8418 29 00 00 - - iншi   5 5 шт
8418 30 - морозильники типу "скриня" мiсткiстю не бiльш як 800 л:        
8418 30 20 - - мiсткiстю не бiльш як 400 л:        
8418 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8418 30 20 90 - - - iншi   5 5 шт
8418 30 80 - - мiсткiстю понад 400 л, але не бiльш як 800 л:        
8418 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8418 30 80 90 - - - iншi   5 5 шт
8418 40 - морозильники типу "шафа" мiсткiстю не бiльш як 900 л:        
8418 40 20 00 - - мiсткiстю не бiльш як 250 л   0 1 шт
8418 40 80 00 - - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л   0 5 шт
8418 50 - iншi меблi (камери, шафи, вiтрини, прилавки та аналогiчнi меблi) для зберiгання та демонстрацiї з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:        
  - - холодильнi прилавки та вiтрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):        
8418 50 11 00 - - - для зберiгання заморожених харчових продуктiв   5 5 шт
8418 50 19 00 - - - iншi   5 5 шт
8418 50 90 00 - - iншi меблi з вмонтованим холодильним обладнанням   5 5 шт
  - iнше обладнання холодильне та морозильне; тепловi насоси:        
8418 61 00 00 - - тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415   5 5 -
8418 69 00 - - iншi:        
8418 69 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8418 69 00 90 - - - iншi   0 5 -
  - частини:        
8418 91 00 00 - - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання   6 6 -
8418 99 - - iншi:        
8418 99 10 00 - - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках   6 6 -
8418 99 90 - - - iншi:        
8418 99 90 10 - - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильникiв i морозильникiв   5 5 -
8418 99 90 90 - - - - iншi   6 6 -
8419 Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагрiванням (за винятком печей, камер та iншого обладнання товарної позицiї 8514) для обробки матерiалiв шляхом змiни температури, наприклад, нагрiванням, варiнням, пiдсмажуванням, дистиляцiєю, ректифiкацiєю, стерилiзацiєю, пастеризацiєю, пропарюванням, сушiнням, випарюванням, конденсацiєю або охолодженням, крiм машин або обладнання, призначеного для використання у побутi; неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:        
  - неелектричнi водонагрiвачi безiнерцiйнi або тепловi водянi акумулятори:        
8419 11 00 00 - - безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi   2 2 -
8419 19 00 00 - - iншi   5 5 -
8419 20 00 00 - стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi   0 0 -
  - сушарки:        
8419 31 00 00 - - для сiльськогосподарських продуктiв   0 0 -
8419 32 00 00 - - для деревини, целюлози, паперу або картону   0 0 -
8419 39 00 - - iншi:        
8419 39 00 10 - - - для керамiчних виробiв   2 2 -
8419 39 00 90 - - - iншi   0 0 -
8419 40 00 00 - апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi   0 0 -
8419 50 - теплообмiнники:        
8419 50 20 00 - - теплообмiнники, якi виготовленi з фторполiмерiв i з вхiдним i вихiдним отвором трубки з внутрiшнiм дiаметром 3 см або менше   0 0 -
8419 50 80 00 - - iншi   0 0 -
8419 60 00 00 - обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв   2 2 -
  - iншi машини, агрегати та обладнання:        
8419 81 - - для приготування гарячих напоїв або приготування чи розiгрiвання їжi:        
8419 81 20 - - - перколятори та iншi апарати для приготування кави та iнших гарячих напоїв:        
8419 81 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8419 81 20 90 - - - - iншi   0 5 -
8419 81 80 - - - iншi:        
8419 81 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8419 81 80 90 - - - - iншi   0 5 -
8419 89 - - iншi:        
8419 89 10 00 - - - градирнi та аналогiчне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки)   0 0 -
8419 89 30 00 - - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази   2 2 -
8419 89 98 00 - - - iншi   0 0 -
8419 90 - частини:        
8419 90 15 00 - - стерилiзаторiв товарної пiдкатегорiї 8419 20 00 00   0 0 -
8419 90 85 00 - - iншi   0 1 -
8420 Каландри або iншi валковi машини, крiм тих, що призначенi для обробки металiв чи скла, та валки для цих машин:        
8420 10 - каландри або iншi валковi машини:        
8420 10 10 00 - - призначенi для використання у текстильнiй промисловостi   5 5 -
8420 10 30 00 - - призначенi для використання у паперовiй промисловостi   5 5 -
  - - iншi:        
8420 10 81 00 - - - валковi ламiнатори, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення основ друкованих плат або друкованих плат   0 0 -
8420 10 89 - - - iншi:        
8420 10 89 10 - - - - призначенi для виробництва гуми або пластмас   5 5 -
8420 10 89 90 - - - - iншi   0 0 -
  - частини:        
8420 91 - - валки:        
8420 91 10 00 - - - з ливарного чавуну   5 5 -
8420 91 80 00 - - - iншi   0 0 -
8420 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8421 Центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки; обладнання та пристрої для фiльтрування або очищення рiдин чи газiв:        
  - центрифуги, включаючи вiдцентровi сушарки:        
8421 11 00 00 - - сепаратори молочнi   10 10 -
8421 12 00 00 - - сушарки для бiлизни   5 5 шт
8421 19 - - iншi:        
8421 19 20 00 - - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях   2 2 -
8421 19 70 - - - iншi:        
8421 19 70 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8421 19 70 90 - - - - iншi   2 2 -
  - обладнання для фiльтрування або очищення рiдин:        
8421 21 00 00 - - для фiльтрування або очищення води   0 1 -
8421 22 00 00 - - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води   0 0 -
8421 23 00 - - для фiльтрування палива чи мастил у двигунах внутрiшнього згоряння:        
8421 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8421 23 00 30 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8421 23 00 90 - - - iнше   2 2 -
8421 29 - - iнше:        
8421 29 20 00 - - - виготовлене з фторполiмерiв та з фiльтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм   0 1 -
8421 29 80 00 - - - iнше   0 1 -
  - обладнання для фiльтрування або очищення газiв:        
8421 31 00 00 - - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння   0 1 -
8421 39 - - iнше:        
8421 39 15 - - - з корпусом з нержавiючої сталi та з впускними i випускними трубками, внутрiшнiй дiаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:        
8421 39 15 20 - - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря   0 0 -
  - - - - обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:        
  - - - - - за допомогою каталiтичного процесу:        
8421 39 15 51 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8421 39 15 59 - - - - - - iнше   2 2 -
  - - - - - iнше:        
8421 39 15 91 - - - - - - вологим способом   2 2 -
8421 39 15 99 - - - - - - iнше   0,5 0,5 -
  - - - iнше:        
8421 39 25 00 - - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря   0 0 -
  - - - - обладнання для фiльтрування або очищення iнших газiв:        
8421 39 35 - - - - - за допомогою каталiтичного процесу:        
8421 39 35 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8421 39 35 90 - - - - - - iнше   2 2 -
8421 39 85 - - - - - iнше:        
8421 39 85 10 - - - - - - вологим способом   2 2 -
8421 39 85 90 - - - - - - iнше   0,5 0,5 -
  - частини:        
8421 91 00 00 - - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки   0 0 -
8421 99 - - iншi:        
8421 99 10 00 - - - частини машин та апаратiв товарних категорiй 8421 29 20 або 8421 39 15   0 0 -
8421 99 90 00 - - - iншi   0 0 -
8422 Машини посудомийнi; обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; iнше обладнання для фасування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу); обладнання для газування напоїв:        
  - машини посудомийнi:        
8422 11 00 00 - - побутовi   5 5 шт
8422 19 00 00 - - iншi   5 5 шт
8422 20 00 00 - обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей   5 5 -
8422 30 00 - обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящикiв, мiшкiв або iнших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизацiї пляшок, банок, тюбикiв та аналогiчних ємкостей; обладнання для газування напоїв:        
8422 30 00 10 - - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину   5 5 шт
  - - iнше:        
8422 30 00 91 - - - обладнання, що використовується у харчовiй промисловостi для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивнiстю не бiльш як 9 600 одиниць за годину   2 2 шт
8422 30 00 99 - - - iнше   2 2 -
8422 40 00 - iнше обладнання для пакування та загортання товарiв (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу):        
8422 40 00 10 - - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу), що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12 000 пляшок за годину   5 5 шт
8422 40 00 90 - - iнше   0 0 -
8422 90 - частини:        
8422 90 10 00 - - до машин для миття посуду   2 2 -
8422 90 90 00 - - iншi   0 0 -
8423 Обладнання для зважування (крiм терезiв чутливiстю 0,05 г або вище), включаючи лiчильнi або контролювальнi машини, якi приводяться в дiю силою ваги вантажу; гирi для будь-яких ваг або терезiв:        
8423 10 - ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутовi ваги i терези:        
8423 10 10 00 - - ваги i терези побутовi   5 5 шт
8423 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8423 20 - ваги для безперервного зважування виробiв на конвеєрах:        
8423 20 10 00 - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги   5 5 шт
8423 20 90 00 - - iншi   5 5 шт
8423 30 - ваги, вiдрегульованi на постiйну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкiсть або контейнери, включаючи ваги бункернi:        
8423 30 10 00 - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги   5 5 шт
8423 30 90 00 - - iншi   5 5 шт
  - iнше обладнання для зважування:        
8423 81 - - з максимальною масою зважування не бiльш як 30 кг:        
  - - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги:        
8423 81 21 00 - - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси   5 5 шт
8423 81 23 00 - - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв   5 5 шт
8423 81 25 00 - - - - торговельнi ваги   5 5 шт
8423 81 29 00 - - - - iншi   5 5 шт
8423 81 80 00 - - - iнше   5 5 шт
8423 82 - - з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не бiльш як 5 000 кг:        
8423 82 20 - - - якi використовують електроннi засоби для вимiрювання ваги, за винятком машин для зважування двигунiв моторних транспортних засобiв:        
8423 82 20 10 - - - - ваги для зважування тварин   0 0 шт
8423 82 20 90 - - - - iнше   5 5 шт
  - - - iншi:        
8423 82 81 00 - - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси   5 5 шт
8423 82 89 - - - - iншi:        
8423 82 89 10 - - - - - ваги для зважування тварин   0 0 шт
8423 82 89 90 - - - - - iншi   5 5 шт
8423 89 - - iншi:        
8423 89 20 00 - - - якi використовують електроннi засоби для облiку ваги   5 5 шт
8423 89 80 00 - - - iншi   5 5 шт
8423 90 - гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування:        
8423 90 10 00 - - частини обладнання для зважування товарних категорiй 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20   5 5 -
8423 90 90 00 - - iншi   5 5 -
8424 Механiчнi пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рiдких чи порошкоподiбних речовин; вогнегасники, зарядженi або незарядженi; пульверизатори та аналогiчнi пристрої; пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:        
8424 10 00 - вогнегасники зарядженi або незарядженi:        
8424 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8424 10 00 90 - - iншi   2 2 -
8424 20 00 - пульверизатори та аналогiчнi пристрої:        
8424 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8424 20 00 90 - - iншi   5 5 -
8424 30 - пiскоструминнi, пароструминнi та аналогiчнi метальнi пристрої:        
  - - пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:        
8424 30 01 00 - - - з пристроями для обiгрiвання   5 5 шт
8424 30 08 - - - iншi:        
8424 30 08 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8424 30 08 90 - - - - iншi   5 5 шт
  - - iншi пристрої:        
8424 30 10 00 - - - що працюють за допомогою стисненого повiтря   2 2 -
8424 30 90 - - - iншi:        
8424 30 90 10 - - - - пристрої для вдування вугiльного пилу в доменну пiч   10 10 -
8424 30 90 20 - - - - станцiї перезарядки порошкових вогнегасникiв   1 1 -
8424 30 90 90 - - - - iншi   2 2 -
  - розбризкувачi для сiльського господарства або садiвництва:        
8424 41 00 00 - - розбризкувачi переноснi   0 0 шт
8424 49 - - iншi:        
8424 49 10 00 - - - розбризкувачi та порошковi розпилювачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою   0 0 шт
8424 49 90 00 - - - iншi   2 2 шт
  - iншi пристрої:        
8424 82 - - для сiльського господарства або садiвництва:        
8424 82 10 00 - - - пристосування для зрошування   0 0 -
8424 82 90 - - - iншi:        
8424 82 90 10 - - - - переноснi пристосування; розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою   0 0 -
8424 82 90 90 - - - - iншi   2 2 -
8424 89 - - iншi:        
8424 89 40 00 - - - механiчнi пристрої для розбризкування або розпилення, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами   2 2 -
8424 89 70 00 - - - iншi   2 2 -
8424 90 - частини:        
8424 90 20 00 - - частини механiчних пристроїв товарної категорiї 8424 89 40   2 2 -
8424 90 80 00 - - iншi   2 2 -
8425 Талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв; лебiдки та кабестани; домкрати:        
  - талi та пiдiймачi, крiм скiпових пiдiймачiв або пiдiймачiв, якi використовуються для пiдiймання транспортних засобiв:        
8425 11 00 00 - - з електричним двигуном   0 0 шт
8425 19 00 00 - - iншi   0 0 шт
  - лебiдки; кабестани:        
8425 31 00 00 - - з електричним двигуном   0 0 шт
8425 39 00 00 - - iншi   0 0 шт
  - домкрати; пiдiймачi для пiдiймання транспортних засобiв:        
8425 41 00 00 - - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi   0 0 шт
8425 42 00 00 - - iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi   0 0 шт
8425 49 00 00 - - iншi   0 0 шт
8426 Судновi дерик-крани; пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани; ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном:        
  - крани мостовi, козловi, портальнi, ферми пiдiймальнi пересувнi та портальнi навантажувачi:        
8426 11 00 00 - - крани мостовi на стацiонарних опорах   0 0 -
8426 12 00 00 - - ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi   0 0 -
8426 19 00 00 - - iншi   0 0 -
8426 20 00 00 - крани баштовi   0 0 -
8426 30 00 00 - крани портальнi або на опорi стрiловi   0 0 -
  - iншi машини та механiзми самохiднi:        
8426 41 00 00 - - на колiсному ходу   0 0 -
8426 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iнше механiчне обладнання:        
8426 91 - - призначене для монтажу на дорожнiх автотранспортних засобах:        
8426 91 10 00 - - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв   0 0 шт
8426 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
8426 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:        
8427 10 - навантажувачi самохiднi з електродвигуном:        
8427 10 10 00 - - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше   2 2 шт
8427 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8427 20 - iншi навантажувачi самохiднi:        
  - - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше:        
8427 20 11 00 - - - штабелювальнi навантажувачi для нерiвної мiсцевостi з вилковим та iншими видами захвату   5 5 шт
8427 20 19 00 - - - iншi   0 0 шт
8427 20 90 00 - - iншi   5 5 шт
8427 90 00 00 - iншi навантажувачi   5 5 шт
8428 Iншi машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування (наприклад, лiфти, ескалатори, конвеєри, канатнi дороги):        
8428 10 - лiфти та скiповi пiдiймачi:        
8428 10 20 00 - - з електричним керуванням   0 0 -
8428 10 80 00 - - iншi   0 0 -
8428 20 - пiдiймачi та конвеєри пневматичнi:        
8428 20 20 00 - - для сипких матерiалiв   0 0 -
8428 20 80 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi елеватори та конвеєри безперервної дiї для товарiв або матерiалiв:        
8428 31 00 00 - - призначенi спецiально для пiдземних робiт   0 0 -
8428 32 00 00 - - iншi з ковшем   0 0 -
8428 33 00 00 - - iншi стрiчковi   0 0 -
8428 39 - - iншi:        
8428 39 20 00 - - - конвеєри роликовi   0 0 -
8428 39 90 00 - - - iншi   0 0 -
8428 40 00 00 - ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки   0 0 -
8428 60 00 00 - канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв   0 0 -
8428 90 - iнше обладнання:        
  - - обладнання завантажувальне, спецiально призначене для використання у сiльському господарствi:        
8428 90 71 00 - - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори   0 0 -
8428 90 79 00 - - - iнше   0 0 -
8428 90 90 00 - - iнше   0 0 -
8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, машини трамбувальнi та дорожнi котки:        
  - бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом:        
8429 11 00 00 - - гусеничнi   0 0 шт
8429 19 00 00 - - iншi   0 0 шт
8429 20 00 00 - грейдери i планувальники   0 0 шт
8429 30 00 00 - скрепери   0 0 шт
8429 40 - машини трамбувальнi та котки дорожнi:        
  - - котки дорожнi:        
8429 40 10 00 - - - вiбрацiйнi   0 0 шт
8429 40 30 00 - - - iншi   0 0 шт
8429 40 90 00 - - машини трамбувальнi   0 0 шт
  - лопати механiчнi, екскаватори та однокiвшовi навантажувачi:        
8429 51 - - однокiвшовi фронтальнi навантажувачi:        
8429 51 10 00 - - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт   0 0 шт
  - - - iншi:        
8429 51 91 00 - - - - навантажувачi однокiвшовi гусеничнi   0 0 шт
8429 51 99 00 - - - - iншi   0 0 шт
8429 52 - - машини з обертанням верхньої частини на 360°:        
8429 52 10 00 - - - екскаватори гусеничнi   0 0 шт
8429 52 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8429 59 00 00 - - iншi   0 0 шт
8430 Iншi машини та механiзми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:        
8430 10 00 00 - обладнання для забивання та витягування паль   0 0 шт
8430 20 00 00 - обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне   0 0 шт
  - врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi:        
8430 31 00 00 - - самохiднi   0 0 -
8430 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi машини бурильнi або прохiдницькi:        
8430 41 00 00 - - самохiднi   0 0 -
8430 49 00 00 - - iншi   0 0 -
8430 50 00 00 - iншi самохiднi машини та обладнання   0 0 -
  - iншi машини та механiзми несамохiднi:        
8430 61 00 00 - - машини та механiзми для трамбування або ущiльнення   0 0 шт
8430 69 00 00 - - iншi   0 0 -
8431 Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 8425 - 8430:        
8431 10 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8425   0 0 -
8431 20 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8427   0 0 -
  - машин або механiзмiв товарної позицiї 8428:        
8431 31 00 00 - - лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв   0 0 -
8431 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430:        
8431 41 00 00 - - ковшi, грейфери, захвати та черпаки   0 0 -
8431 42 00 00 - - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi   0 0 -
8431 43 00 00 - - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49   0 0 -
8431 49 - - iншi:        
8431 49 20 00 - - - з чавуну або сталi   0 0 -
8431 49 80 00 - - - iншi   0 0 -
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:        
8432 10 00 00 - плуги   0 0 шт
  - борони, розпушувачi, культиватори, мотики та полiльники:        
8432 21 00 00 - - борони дисковi   0 0 шт
8432 29 - - iншi:        
8432 29 10 00 - - - розпушувачi та культиватори   0 0 шт
8432 29 30 00 - - - борони   0 0 шт
8432 29 50 00 - - - ґрунтофрези   0 0 шт
8432 29 90 00 - - - iншi   0 0 шт
  - сiвалки, садильники та машини розсадосадильнi:        
8432 31 00 00 - - точного висiвання, садильники та машини розсадосадильнi   0 0 шт
8432 39 - - iншi:        
  - - - сiвалки:        
8432 39 11 00 - - - - точного висiвання з центральним приводом   0 0 шт
8432 39 19 00 - - - - iншi   0 0 шт
8432 39 90 00 - - - садильники та машини розсадосадильнi   0 0 шт
  - розкидачi та розподiльники добрив:        
8432 41 00 00 - - органiчних добрив   0 0 шт
8432 42 00 00 - - iнших добрив   0 0 шт
8432 80 00 00 - iншi машини   0 0 -
8432 90 00 00 - частини   0 0 -
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сiнокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:        
  - косарки для газонiв, паркiв, спортивних майданчикiв:        
8433 11 - - моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:        
8433 11 10 00 - - - електричнi   0 0 шт
  - - - iншi:        
  - - - - самохiднi:        
8433 11 51 00 - - - - - обладнанi сидiнням   0 0 шт
8433 11 59 00 - - - - - iншi   0 0 шт
8433 11 90 00 - - - - iншi   0 0 шт
8433 19 - - iншi:        
  - - - з двигуном:        
8433 19 10 00 - - - - електричнi   0 0 шт
  - - - - iншi:        
  - - - - - самохiднi:        
8433 19 51 00 - - - - - - обладнанi сидiнням   0 0 шт
8433 19 59 00 - - - - - - iншi   0 0 шт
8433 19 70 00 - - - - - iншi   0 0 шт
8433 19 90 00 - - - без двигуна   0 0 шт
8433 20 - iншi косарки, включаючи тракторнi навiснi рiзальнi механiзми:        
8433 20 10 00 - - з двигуном   0 0 шт
  - - iншi:        
8433 20 50 00 - - - тракторнi, навiснi або причiпнi   0 0 шт
8433 20 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8433 30 00 00 - iншi сiнозаготiвельнi машини   0 0 шт
8433 40 00 00 - преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi   0 0 шт
  - iншi машини для збирання врожаю; машини i механiзми для обмолоту:        
8433 51 00 00 - - комбайни зернозбиральнi   0 0 шт
8433 52 00 00 - - iншi машини та механiзми для обмолоту   0 0 шт
8433 53 - - машини для збирання коренеплодiв або бульб:        
8433 53 10 00 - - - картоплекопальнi та картоплезбиральнi машини   0 0 шт
8433 53 30 00 - - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi   0 0 шт
8433 53 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8433 59 - - iншi:        
  - - - комбайни силосозбиральнi:        
8433 59 11 00 - - - - самохiднi   0 0 шт
8433 59 19 00 - - - - iншi   0 0 шт
8433 59 85 00 - - - iншi   0 0 шт
8433 60 00 00 - машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв   0 0 -
8433 90 00 00 - частини   0 0 -
8434 Установки i апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:        
8434 10 00 00 - установки та апарати доїльнi   0 0 -
8434 20 00 00 - обладнання для обробки та переробки молока   0 0 -
8434 90 00 00 - частини   0 0 -
8435 Преси, дробарки та аналогiчнi машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогiчних напоїв:        
8435 10 00 00 - машини та механiзми   5 5 -
8435 90 00 00 - частини   5 5 -
8436 Iнше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:        
8436 10 00 00 - машини та механiзми для приготування кормiв для тварин   0 0 -
  - обладнання для птахiвництва, включаючи iнкубатори та брудери:        
8436 21 00 00 - - iнкубатори та брудери   0 0 -
8436 29 00 - - iнше:        
8436 29 00 10 - - - обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi   10 10 -
8436 29 00 90 - - - iнше   0 0 -
8436 80 - iнше обладнання:        
8436 80 10 00 - - лiсогосподарське обладнання   0 0 шт
8436 80 90 00 - - iнше   0 0 -
  - частини:        
8436 91 00 00 - - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв   0 0 -
8436 99 00 00 - - iншi   0 0 -
8437 Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловостi або iнше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподарських фермах:        
8437 10 00 00 - машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур   0 0 шт
8437 80 00 00 - iнше обладнання   0 0 -
8437 90 00 00 - частини   0 0 -
8438 Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олiй:        
8438 10 - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв, макаронiв, спагетi або подiбних виробiв:        
8438 10 10 00 - - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв   3 3 -
8438 10 90 00 - - обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв   3 3 -
8438 20 00 00 - обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду   0 0 -
8438 30 00 00 - обладнання для цукрового виробництва   10 10 -
8438 40 00 00 - обладнання для пивоварного виробництва   1 1 -
8438 50 00 00 - обладнання для переробки м'яса або птицi   10 10 -
8438 60 00 00 - обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв   5 5 -
8438 80 - iнше обладнання:        
8438 80 10 00 - - для переробки кави або чаю   1 1 -
  - - iнше:        
8438 80 91 00 - - - для виробництва або приготування напоїв   5 5 -
8438 80 99 00 - - - iнше   1 1 -
8438 90 00 00 - частини   0 0 -
8439 Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:        
8439 10 00 00 - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв   5 5 -
8439 20 00 00 - обладнання для виробництва паперу або картону   2 2 -
8439 30 00 00 - обладнання для обробки паперу або картону   5 5 -
  - частини:        
8439 91 00 00 - - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв   5 5 -
8439 99 00 00 - - iншi   5 5 -
8440 Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальнi машини:        
8440 10 - обладнання:        
8440 10 10 00 - - машини фальцювальнi   4 4 -
8440 10 20 00 - - машини аркушепiдбиральнi   4 4 -
8440 10 30 00 - - машини швейнi, проволокошвейнi та скобозшивачi   4 4 -
8440 10 40 00 - - машини для безниткового з'єднання   4 4 -
8440 10 90 00 - - iнше   4 4 -
8440 90 00 00 - частини   5 5 -
8441 Iнше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:        
8441 10 - машини рiзальнi:        
8441 10 10 00 - - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi   5 5 -
8441 10 20 00 - - iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi   5 5 -
8441 10 30 00 - - машини гiльйотиннi паперорiзальнi   5 5 -
8441 10 70 00 - - iншi   5 5 -
8441 20 00 00 - машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв   5 5 -
8441 30 00 00 - машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування   0 0 -
8441 40 00 00 - машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону   0 0 -
8441 80 00 00 - iнше обладнання   0 0 -
8441 90 - частини:        
8441 90 10 00 - - рiзальних машин   0 0 -
8441 90 90 00 - - iнших   0 0 -
8442 Машини, апаратура та оснащення (крiм обладнання товарних позицiй 8456 - 8465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):        
8442 30 00 00 - машини, апаратура та обладнання   5 5 -
8442 40 00 00 - частини до машин, апаратури або обладнання   5 5 -
8442 50 00 - пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, цилiндри та лiтографськi каменi, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi)        
8442 50 00 10 - - з нанесеним зображенням   0 0 -
8442 50 00 90 - - iншi   3 3 -
8443 Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442; iншi принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi; частини та аксесуари до них:        
  - обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442:        
8443 11 00 00 - - машини для офсетного друку, рулоннi   5 5 шт
8443 12 00 00 - - машини для офсетного друку, аркушевi, конторськi (з форматом аркуша не бiльш як 22 x 36 см у розгорнутому виглядi)   5 5 шт
8443 13 - - iншi машини для офсетного друку:        
  - - - аркушнi:        
8443 13 10 00 - - - - що використовувалися   3 3 шт
  - - - - новi з форматом аркуша:        
8443 13 31 00 - - - - - не бiльш як 52 x 74 см   3 3 шт
8443 13 35 00 - - - - - понад 52 x 74 см, але не бiльш як 74 x 107 см   3 3 шт
8443 13 39 00 - - - - - понад 74 x 107 см   3 3 шт
8443 13 90 00 - - - iншi   3 3 шт
8443 14 00 00 - - машини для високого друку, рулоннi, крiм машин для флексографiчного друку   5 5 шт
8443 15 00 00 - - машини для високого друку, нерулоннi, крiм машин для флексографiчного друку   5 5 шт
8443 16 00 00 - - машини для флексографiчного друку   3 3 шт
8443 17 00 00 - - машини для глибокого друку   3 3 шт
8443 19 - - iншi:        
8443 19 20 00 - - - для друкування на текстильних матерiалах   4 4 шт
8443 19 40 00 - - - для використання у виробництвi напiвпровiдникiв   4 4 шт
8443 19 70 00 - - - iншi   3 3 шт
  - iншi принтери, копiювальнi апарати i факсимiльнi апарати, об'єднанi або нi:        
8443 31 00 00 - - машини, якi виконують двi чи бiльше функцiй, такi, як друк, копiювання чи факсимiльний зв'язок, якi можуть бути приєднанi до машин з автоматичного оброблення iнформацiї або до мережi   0 0 шт
8443 32 - - iншi, здатнi приєднуватися до машин автоматичного оброблення iнформацiї чи до мережi:        
8443 32 10 00 - - - принтери   0 0 шт
8443 32 80 00 - - - iншi   0 0 шт
8443 39 00 - - iншi:        
8443 39 00 10 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв   0 0 шт
  - - - iншi копiювальнi машини:        
8443 39 00 31 - - - - з умонтованою оптичною системою   0 0 шт
8443 39 00 39 - - - - iншi   10 10 шт
  - - - iншi:        
8443 39 00 91 - - - - машинки друкарськi автоматичнi   10 10 шт
8443 39 00 99 - - - - iншi   3 3 -
  - частини i приладдя:        
8443 91 - - частини i приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи товарної позицiї 8442:        
8443 91 10 00 - - - для машин товарної пiдкатегорiї 8443 19 40 00   2 2 -
  - - - iншi:        
8443 91 91 - - - - з чавуну або сталi:        
8443 91 91 10 - - - - - допомiжне обладнання   3 3 -
8443 91 91 90 - - - - - iншi   2 2 -
8443 91 99 - - - - iншi:        
8443 91 99 10 - - - - - допомiжне обладнання   3 3 -
8443 91 99 90 - - - - - iншi   2 2 -
8443 99 - - iншi:        
8443 99 10 00 - - - електроннi компонування   0 0 -
8443 99 90 - - - iншi:        
8443 99 90 10 - - - - допомiжне обладнання   3 3 -
8443 99 90 90 - - - - iншi   0 0 -
8444 00 Машини для екструдування, витягування, текстурування або рiзання штучних текстильних матерiалiв:        
8444 00 10 00 - машини для екструдування   5 5 шт
8444 00 90 00 - iншi   5 5 шт
8445 Машини для пiдготовки текстильного волокна; машини прядильнi, тростильнi або крутильнi та iнше обладнання для виробництва текстильної пряжi; машини кокономотальнi або мотальнi (включаючи утоковомотальнi) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах товарної позицiї 8446 або 8447:        
  - машини для пiдготовки текстильних волокон:        
8445 11 00 00 - - кардочесальнi   0 0 шт
8445 12 00 00 - - гребенечесальнi   0 0 шт
8445 13 00 00 - - стрiчковi або рiвничнi   0 0 шт
8445 19 00 00 - - iншi   0 0 шт
8445 20 00 00 - машини прядильнi текстильнi   0 0 шт
8445 30 00 00 - машини тростильнi або крутильнi для текстильних матерiалiв   0 0 шт
8445 40 00 00 - машини мотальнi (включаючи утоковомотальнi) або кокономотальнi   0 0 шт
8445 90 00 00 - iншi   0 0 шт
8446 Верстати ткацькi:        
8446 10 00 00 - для виробництва тканин завширшки не бiльш як 30 см   0 0 шт
  - для виробництва тканин завширшки понад 30 см човниковi:        
8446 21 00 00 - - з приводом вiд двигуна   0 0 шт
8446 29 00 00 - - iншi   0 0 шт
8446 30 00 00 - безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см   0 0 шт
8447 Машини трикотажнi, в'язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сiток i тафтинговi машини:        
  - машини круглов'язальнi:        
8447 11 00 00 - - з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм   0 0 шт
8447 12 00 00 - - з цилiндром дiаметром понад 165 мм   0 0 шт
8447 20 - машини плосков'язальнi; машини в'язально-прошивнi:        
8447 20 20 00 - - машини основов'язальнi (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивнi   0 0 шт
8447 20 80 00 - - iншi   0 0 шт
8447 90 00 00 - iншi   0 0 шт
8448 Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механiзми зупинення утокової та основної ниток, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цiєї товарної позицiї або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнiтура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки):        
  - механiзми та обладнання, допомiжнi для машин товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447:        
8448 11 00 00 - - каретки ремiзо-пiдiймальнi та жакардовi машини; кардочесальнi машини, копiювальнi, перфорацiйнi або машини для використання разом iз зазначеними машинами   0 0 -
8448 19 00 00 - - iншi   0 0 -
8448 20 00 00 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8444 або їх допомiжних пристроїв   0 0 -
  - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8445 або їх допомiжних пристроїв:        
8448 31 00 00 - - гарнiтура голкова   0 0 -
8448 32 00 00 - - частини машин для пiдготовки текстильної пряжi, крiм голкової гарнiтури   0 0 -
8448 33 00 00 - - веретена, рогульки, кiльця i бiгунки   0 0 -
8448 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - частини та приладдя до ткацьких верстатiв або їх допомiжних пристроїв:        
8448 42 00 00 - - берда, ремiзки та ремiзнi рамки   0 0 -
8448 49 00 00 - - iншi   0 0 -
  - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8447 або до їх допомiжних пристроїв:        
8448 51 - - платини, голки та iншi елементи, що використовуються для утворення петель, швiв, стiбкiв, переплетень:        
8448 51 10 00 - - - платини   0 0 -
8448 51 90 00 - - - iншi   0 0 -
8448 59 00 00 - - iншi   0 0 -
8449 00 00 00 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв   0 0 -
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм:        
  - мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:        
8450 11 - - машини повнiстю автоматичнi:        
  - - - мiсткiстю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни:        
8450 11 11 00 - - - - з фронтальним завантаженням   5 5 шт
8450 11 19 00 - - - - з вертикальним завантаженням   5 5 шт
8450 11 90 00 - - - мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни   5 5 шт
8450 12 00 00 - - iншi машини з вмонтованим вiдцентровим вiджимним пристроєм   5 5 шт
8450 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
8450 20 00 00 - машини мiсткiстю понад 10 кг сухої бiлизни   5 5 шт
8450 90 00 00 - частини   5 5 -
8451 Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин:        
8451 10 00 00 - машини для сухого чищення   0 0 -
  - машини для сушiння:        
8451 21 00 00 - - мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни   0 0 -
8451 29 00 00 - - iншi   0 0 -
8451 30 00 00 - прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв)   0 0 шт
8451 40 00 00 - машини для промивання, вибiлювання або фарбування   0 0 -
8451 50 00 00 - машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин   0 0 -
8451 80 - iнше обладнання:        
8451 80 10 00 - - машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму   0 0 -
8451 80 30 00 - - машини для апретування та остаточної обробки   0 0 -
8451 80 80 00 - - iншi   0 0 -
8451 90 00 00 - частини   0 0 -
8452 Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблi, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:        
8452 10 - побутовi швейнi машини:        
  - - машини швейнi (тiльки iз закритим стiбком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тiльки iз закритим стiбком) масою не бiльш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном:        
8452 10 11 00 - - - швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро   0 0 шт
8452 10 19 00 - - - iншi   0 0 шт
8452 10 90 00 - - iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин   0 0 шт
  - iншi машини швейнi:        
8452 21 00 00 - - автоматичнi   0 0 шт
8452 29 00 00 - - iншi   0 0 шт
8452 30 00 00 - голки для швейних машин   0 0 тис. шт
8452 90 00 00 - меблi, основи та футляри, спецiально призначенi для швейних машин, та їх частини; iншi частини швейних машин   0 0 -
8453 Обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури або для виробництва чи ремонту шкiряного взуття або iнших виробiв iз шкури чи шкiри, крiм швейних машин:        
8453 10 00 00 - обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури   0 0 -
8453 20 00 00 - обладнання для виробництва чи ремонту взуття   0 0 -
8453 80 00 00 - iнше обладнання   0 0 -
8453 90 00 00 - частини   0 0 -
8454 Конвертери, ливарнi ковшi i виливницi та ливарнi машини, призначенi для використання в металургiї або ливарному виробництвi:        
8454 10 00 - конвертери:        
8454 10 00 10 - - мiсткiстю 130 - 300 т   10 10 шт
8454 10 00 90 - - iншi   5 5 -
8454 20 00 00 - виливницi та ливарнi ковшi   5 5 -
8454 30 - машини ливарнi:        
8454 30 10 00 - - для лиття пiд тиском   5 5 -
8454 30 90 00 - - iншi   5 5 -
8454 90 00 - частини:        
8454 90 00 10 - - конвертера   0 0 -
8454 90 00 90 - - iншi   5 5 -
8455 Стани прокатнi та валки до них:        
8455 10 00 00 - стани трубопрокатнi   2 2 -
  - iншi стани прокатнi:        
8455 21 00 00 - - стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки   10 10 -
8455 22 00 00 - - стани холодної прокатки   10 10 -
8455 30 - валки для станiв прокатних:        
8455 30 10 00 - - з ливарного чавуну   5 5 -
  - - iз сталi кованi:        
8455 30 31 - - - робочi валки для гарячої прокатки; опорнi валки для гарячої та холодної прокатки:        
8455 30 31 10 - - - - для гарячої прокатки   10 10 шт
8455 30 31 90 - - - - iншi   5 5 -
8455 30 39 00 - - - робочi валки для холодної прокатки   5 5 -
8455 30 90 - - iз сталi литi або обробленi тиском:        
8455 30 90 10 - - - пiльгервалки сталевi литi   10 10 шт
8455 30 90 90 - - - iншi   1 1 -
8455 90 00 00 - iншi частини   5 5 -
8456 Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесiв; водоструминнi рiзальнi машини:        
  - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання:        
8456 11 - - що працюють з використанням лазерного випромiнювання:        
8456 11 10 00 - - - якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних   4 4 шт
8456 11 90 00 - - - iншi   4 4 шт
8456 12 - - що працюють з використанням iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання:        
8456 12 10 00 - - - якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичної обробки даних   4 4 шт
8456 12 90 00 - - - iншi   4 4 шт
8456 20 00 00 - що працюють з використанням ультразвукових процесiв   2 2 шт
8456 30 - що працюють з використанням електророзрядних процесiв:        
  - - з числовим програмним керуванням:        
8456 30 11 00 - - - з дротовим електродом   2 2 шт
8456 30 19 00 - - - iншi   2 2 шт
8456 30 90 00 - - iншi   2 2 шт
8456 40 00 00 - що працюють з використанням плазмо-дугових процессiв   2 2 шт
8456 50 00 00 - водоструминнi рiзальнi машини   2 2 шт
8456 90 00 00 - iншi   2 2 шт
8457 Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:        
8457 10 - центри оброблювальнi:        
8457 10 10 00 - - горизонтальнi   4 4 шт
8457 10 90 00 - - iншi   4 4 шт
8457 20 00 00 - верстати агрегатнi однопозицiйнi   2 2 шт
8457 30 - верстати агрегатнi багатопозицiйнi:        
8457 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8457 30 90 00 - - iншi   2 2 шт
8458 Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорiзальнi:        
  - горизонтальнi:        
8458 11 - - з числовим програмним керуванням:        
8458 11 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi   3 3 шт
  - - - токарнi автомати:        
8458 11 41 00 - - - - одношпиндельнi   3 3 шт
8458 11 49 00 - - - - багатошпиндельнi   3 3 шт
8458 11 80 00 - - - iншi   0 0 шт
8458 19 00 - - iншi:        
8458 19 00 10 - - - верстати токарнi центровi (процесори або iнструментальнi верстати)   2 2 шт
8458 19 00 90 - - - iншi   4 4 -
  - iншi верстати токарнi:        
8458 91 - - з числовим програмним керуванням:        
8458 91 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi   2 2 шт
8458 91 80 00 - - - iншi   4 4 шт
8458 99 00 00 - - iншi   5 5 шт
8459 Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лiнiйної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) товарної позицiї 8458:        
8459 10 00 00 - верстати агрегатнi лiнiйної побудови   2 2 шт
  - iншi верстати для свердлiння:        
8459 21 00 00 - - з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8459 29 00 00 - - iншi   2 2 шт
  - iншi верстати розточувально-фрезернi:        
8459 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8459 39 00 00 - - iншi   2 2 шт
  - iншi верстати розточувальнi:        
8459 41 00 00 - - з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8459 49 00 00 - - iншi   2 2 шт
  - верстати консольно-фрезернi:        
8459 51 00 00 - - з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8459 59 00 00 - - iншi   2 2 шт
  - iншi верстати фрезернi:        
8459 61 - - з числовим програмним керуванням:        
8459 61 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi   4 4 шт
8459 61 90 00 - - - iншi   2 2 шт
8459 69 - - iншi:        
8459 69 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi   4 4 шт
8459 69 90 00 - - - iншi   2 2 шт
8459 70 00 00 - iншi верстати рiзенарiзнi   2 2 шт
8460 Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальнi, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральнi, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:        
  - верстати плоскошлiфувальнi:        
8460 12 00 - - з числовим програмним керуванням:        
8460 12 00 10 - - - з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм   0,5 0,5 шт
8460 12 00 90 - - - iншi   2 2 шт
8460 19 00 00 - - iншi   2 2 шт
  - iншi шлiфувальнi верстати:        
8460 22 00 00 - - безцентровi шлiфувальнi верстати   2 2 шт
8460 23 00 00 - - iншi кругло-шлiфовальнi верстати з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8460 24 00 00 - - iншi з числовим програмним керуванням   2 2 шт
8460 29 - - iншi:        
8460 29 10 00 - - - для шлiфування цилiндричних поверхонь   2 2 шт
8460 29 90 00 - - - iншi   2 2 шт
  - верстати заточувальнi (для рiзального iнструмента):        
8460 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням   5 5 шт
8460 39 00 00 - - iншi   1 1 шт
8460 40 - верстати хонiнгувальнi або довiднi:        
8460 40 10 - - з числовим програмним керуванням:        
8460 40 10 10 - - - з точнiстю обробки форми отвору не бiльш як 0,01 мм   0,5 0,5 шт
8460 40 10 90 - - - iншi   2 2 шт
8460 40 90 00 - - iншi   2 2 шт
8460 90 00 - iншi:        
8460 90 00 10 - - верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм   4 4 шт
8460 90 00 90 - - iншi   2 2 шт
8461 Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльнi, вiдрiзнi та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в iншому мiсцi не зазначенi:        
8461 20 00 00 - верстати поперечно-стругальнi та довбальнi   3 3 шт
8461 30 - верстати протяжнi:        
8461 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням   0 0 шт
8461 30 90 00 - - iншi   0 0 шт
8461 40 - верстати зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi:        
  - - верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборiзнi абразивнi):        
  - - - верстати зуборiзнi для цилiндричних зубчастих колiс:        
8461 40 11 00 - - - - з числовим програмним керуванням   0 0 шт
8461 40 19 00 - - - - iншi   0 0 шт
  - - - для нарiзування iнших зубчастих колiс:        
8461 40 31 00 - - - - з числовим програмним керуванням   0 0 шт
8461 40 39 00 - - - - iншi   0 0 шт
  - - верстати зубообробнi:        
  - - - з мiкрометричними регулювальними пристроями i точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм:        
8461 40 71 00 - - - - з числовим програмним керуванням   0 0 шт
8461 40 79 00 - - - - iншi   0 0 шт
8461 40 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8461 50 - верстати пиляльнi або вiдрiзнi:        
  - - верстати пиляльнi:        
8461 50 11 00 - - - круглопиляльнi   0 0 шт
8461 50 19 00 - - - iншi   4 4 шт
8461 50 90 00 - - верстати вiдрiзнi   4 4 шт
8461 90 00 00 - iншi   5 5 шт
8462 Машини (включаючи преси) для обробки металiв шляхом об'ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металiв (включаючи преси) шляхом вигинання, вiдбортування, вирiвнювання, розрiзання, висiкання або вiдрубання; преси для обробки металiв або карбiдiв металiв, не зазначенi вище:        
8462 10 - машини кувальнi або штампувальнi (включаючи преси) та молоти:        
8462 10 10 00 - - з числовим програмним керуванням   5 5 шт
8462 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
  - машини вигинальнi, вiдбортувальнi, вирiвнювальнi (включаючи преси):        
8462 21 - - з числовим програмним керуванням:        
8462 21 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу   5 5 шт
8462 21 80 00 - - - iншi   5 5 шт
8462 29 - - iншi:        
8462 29 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу   2 2 шт
  - - - iншi:        
8462 29 91 00 - - - - гiдравлiчнi   5 5 шт
8462 29 98 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - механiчнi ножицi (включаючи преси), крiм комбiнованих пробивальних та висiкальних:        
8462 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням   5 5 шт
8462 39 - - iншi:        
8462 39 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу   5 5 шт
  - - - iншi:        
8462 39 91 00 - - - - гiдравлiчнi   2 2 шт
8462 39 99 00 - - - - iншi   5 5 шт
  - машини пробивнi або вирубнi (включаючи преси), в тому числi комбiнованi пробивальнi та висiкальнi:        
8462 41 - - з числовим програмним керуванням:        
8462 41 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу   5 5 шт
8462 41 90 00 - - - iншi   5 5 шт
8462 49 - - iншi:        
8462 49 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу   4 4 шт
8462 49 90 00 - - - iншi   4 4 шт
  - iншi:        
8462 91 - - преси гiдравлiчнi:        
8462 91 20 00 - - - з числовим програмним керуванням   5 5 шт
8462 91 80 00 - - - iншi   5 5 шт
8462 99 - - iншi:        
8462 99 20 00 - - - з числовим програмним керуванням   4 4 шт
8462 99 80 00 - - - iншi   4 4 шт
8463 Iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:        
8463 10 - верстати для волочiння пруткiв, труб, профiлiв, дроту або аналогiчних виробiв:        
8463 10 10 00 - - верстати для волочiння дроту   5 5 шт
8463 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8463 20 00 00 - верстати рiзенакатнi   5 5 шт
8463 30 00 00 - верстати для виготовлення виробiв з дроту   5 5 шт
8463 90 00 00 - iншi   5 5 шт
8464 Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мiнеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла:        
8464 10 00 00 - верстати пиляльнi   5 5 шт
8464 20 - верстати шлiфувальнi або полiрувальнi:        
  - - для обробки скла:        
8464 20 11 00 - - - скла оптичного   5 5 шт
8464 20 19 00 - - - iншi   5 5 -
8464 20 80 00 - - iншi   5 5 -
8464 90 00 00 - iншi   5 5 -
8465 Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скрiпок, склеювання та iнших видiв складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв:        
8465 10 - верстати, якi можуть виконувати рiзнi операцiї з механiчної обробки без змiни iнструменту мiж цими операцiями:        
8465 10 10 00 - - iз зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями   5 5 шт
8465 10 90 00 - - з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями   5 5 шт
8465 20 00 - обробнi центри:        
8465 20 00 10 - - пиляльнi   1 1 шт
8465 20 00 20 - - стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi   1 1 шт
8465 20 00 30 - - шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi   1 1 шт
8465 20 00 40 - - вигинальнi або складальнi   5 5 шт
  - - свердлильнi та довбальнi:        
8465 20 00 51 - - - багатошпиндельнi присаджувальнi   1 1 шт
8465 20 00 59 - - - iншi   5 5 шт
8465 20 00 70 - - розколювальнi, лущильнi або дробарки   2 2 шт
8465 20 00 90 - - iншi   5 5 шт
  - iншi:        
8465 91 - - верстати пиляльнi:        
8465 91 10 00 - - - iз стрiчковою пилкою   5 5 шт
8465 91 20 00 - - - iз дисковою пилкою   5 5 шт
8465 91 90 00 - - - iншi   1 1 шт
8465 92 00 00 - - верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi   1 1 шт
8465 93 00 00 - - верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi   1 1 шт
8465 94 00 00 - - верстати вигинальнi або складальнi   5 5 шт
8465 95 00 - - верстати свердлильнi та довбальнi:        
8465 95 00 10 - - - багатошпиндельнi присаджувальнi   1 1 шт
8465 95 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8465 96 00 00 - - верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки   2 2 шт
8465 99 00 - - iншi:        
8465 99 00 10 - - - верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом   1 1 шт
8465 99 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8466 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 8456 - 8465, включаючи пристрої для крiплення iнструментiв або деталей, рiзенарiзнi саморозкривнi головки, дiлильнi головки та iншi спецiальнi пристрої для обладнання; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:        
8466 10 - пристрої для крiплення iнструментiв i рiзенарiзнi саморозкривнi головки:        
  - - пристрої для крiплення iнструментiв:        
8466 10 20 00 - - - оправки, цанговi патрони та втулки   2 2 -
  - - - iншi:        
8466 10 31 00 - - - - для токарних верстатiв   2 2 -
8466 10 38 00 - - - - iншi   2 2 -
8466 10 80 00 - - рiзенарiзнi саморозкривнi головки   2 2 -
8466 20 - пристрої для крiплення оброблюваних деталей:        
8466 20 20 00 - - затискнi пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури   2 2 -
  - - iншi:        
8466 20 91 00 - - - для токарних верстатiв   2 2 -
8466 20 98 00 - - - iншi   2 2 -
8466 30 00 00 - головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв   2 2 -
  - iншi:        
8466 91 - - до верстатiв товарної позицiї 8464:        
8466 91 20 00 - - - з чавуну або сталi   2 2 -
8466 91 95 00 - - - iншi   2 2 -
8466 92 - - до верстатiв товарної позицiї 8465:        
8466 92 20 00 - - - з чавуну або сталi   2 2 -
8466 92 80 00 - - - iншi   2 2 -
8466 93 - - до верстатiв товарних позицiй 8456 - 8461:        
8466 93 40 00 - - - частини та приладдя для верстатiв товарних категорiй та пiдпозицiй 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 або 8461 50, якi використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позицiї 8517, або частин машин автоматичного оброблення iнформацiї   2 2 -
  - - - iншi:        
8466 93 50 00 - - - - для машин товарної категорiї 8456 50 00   2 2 -
8466 93 60 00 - - - - iншi   2 2 -
8466 94 00 00 - - до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463   2 2 -
8467 Iнструменти ручнi пневматичнi, гiдравлiчнi або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:        
  - пневматичнi:        
8467 11 - - ротацiйнi (включаючи комбiнованi обертовi i ударної дiї):        
8467 11 10 00 - - - для обробки металу   5 5 -
8467 11 90 00 - - - iншi   5 5 -
8467 19 00 00 - - iншi   5 5 -
  - з вмонтованим електричним двигуном:        
8467 21 - - дрилi всiх типiв:        
8467 21 10 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення   2 2 шт
  - - - iншi:        
8467 21 91 00 - - - - електропневматичнi   2 2 шт
8467 21 99 00 - - - - iншi   2 2 шт
8467 22 - - пилки:        
8467 22 10 00 - - - пилки ланцюговi   5 5 шт
8467 22 30 00 - - - пилки дисковi   2 2 шт
8467 22 90 00 - - - iншi   2 2 шт
8467 29 - - iншi:        
8467 29 20 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення   2 2 шт
  - - - iншi:        
  - - - - апарати точильнi та шлiфувальнi:        
8467 29 51 00 - - - - - кутошлiфувальнi   2 2 шт
8467 29 53 00 - - - - - стрiчкошлiфувальнi   2 2 шт
8467 29 59 00 - - - - - iншi   5 5 шт
8467 29 70 00 - - - - стругальнi   2 2 шт
8467 29 80 00 - - - - машини для пiдрiзання живої огорожi та пiдстригання газонiв   2 2 шт
8467 29 85 00 - - - - iншi   2 2 шт
  - iншi iнструменти:        
8467 81 00 00 - - пилки ланцюговi   2 2 шт
8467 89 00 00 - - iншi   5 5 -
  - частини:        
8467 91 00 - - пилок ланцюгових:        
8467 91 00 10 - - - з електричним двигуном   2 2 -
8467 91 00 90 - - - iншi   4 4 -
8467 92 00 00 - - пневматичних iнструментiв   5 5 -
8467 99 00 - - iншi:        
8467 99 00 10 - - - з електричним двигуном   2 2 -
8467 99 00 90 - - - iншi   5 5 -
8468 Обладнання та апаратура для паяння м'якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи непридатнi для рiзання, крiм тих, що включенi до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, якi працюють на газу:        
8468 10 00 00 - пальники газовi з дуттям, ручнi   5 5 -
8468 20 00 00 - iнше обладнання та апаратура, якi працюють на газу   5 5 -
8468 80 00 00 - iнше обладнання та апаратура   5 5 -
8468 90 00 00 - частини   5 5 -
[8469]          
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями; бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями; апарати касовi:        
8470 10 00 00 - калькулятори електроннi, здатнi працювати без зовнiшнього джерела живлення, та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями   0 0 шт
  - iншi електроннi калькулятори:        
8470 21 00 00 - - з умонтованим друкувальним пристроєм   0 0 шт
8470 29 00 00 - - iншi   0 0 шт
8470 30 00 00 - iншi машини лiчильнi   0 0 шт
8470 50 00 00 - касовi апарати   0 0 шт
8470 90 00 00 - iншi   0 0 шт
8471 Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, в iншому мiсцi не зазначенi:        
8471 30 00 00 - машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей   0 0 шт
  - iншi машини автоматичного оброблення iнформацiї:        
8471 41 00 00 - - що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi   0 0 шт
8471 49 00 00 - - iншi, що представленi у виглядi систем   0 0 шт
8471 50 00 00 - блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення   0 0 шт
8471 60 - пристрої введення aбо виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам'ятовувальнi пристрої:        
8471 60 60 00 - - клавiатури   0 0 шт
8471 60 70 00 - - iншi   0 0 шт
8471 70 - запам'ятовувальнi пристрої:        
8471 70 20 00 - - центральнi запам'ятовувальнi пристрої   0 0 шт
  - - iншi:        
  - - - запам'ятовувальнi пристрої на дисках:        
8471 70 30 00 - - - - оптичнi, включаючи магнiтооптичнi   0 0 шт
  - - - - iншi:        
8471 70 50 00 - - - - - запам'ятовувальнi пристрої на жорстких дисках   0 0 шт
8471 70 70 00 - - - - - iншi   0 0 шт
8471 70 80 00 - - - запам'ятовувальнi пристрої на магнiтних стрiчках   0 0 шт
8471 70 98 00 - - - iншi   0 0 шт
8471 80 00 00 - iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8471 90 00 00 - iншi   0 0 шт
8472 Iнше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гострiння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скрiплення скобами):        
8472 10 00 00 - машини копiювально-розмножувальнi   10 10 шт
8472 30 00 00 - машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок   10 10 шт
8472 90 - iнше:        
8472 90 10 00 - - машини для сортування, рахування або пакування монет   10 10 шт
8472 90 30 00 - - банкомати   0 0 шт
8472 90 40 00 - - машини для оброблення текстiв   0 0 шт
8472 90 90 00 - - iнше   10 10 -
8473 Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогiчних виробiв), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 8470 - 8472:        
  - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8470:        
8473 21 - - електронних калькуляторiв товарних пiдпозицiй 8470 10, 8470 21 або 8470 29:        
8473 21 10 00 - - - електроннi модулi   0 0 -
8473 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
8473 29 - - iншi:        
8473 29 10 00 - - - електроннi модулi   0 0 -
8473 29 90 00 - - - iншi   0 0 -
8473 30 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471:        
8473 30 20 00 - - електроннi модулi   0 0 -
8473 30 80 00 - - iншi   0 0 -
8473 40 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8472:        
8473 40 10 00 - - електроннi модулi   0 0 -
8473 40 80 00 - - iншi   0 0 -
8473 50 - частини та приладдя, однаково пристосованi для машин, якi вiдповiдають двом або бiльше товарним позицiям 8470 - 8472:        
8473 50 20 00 - - електроннi модулi   0 0 -
8473 50 80 00 - - iншi   0 0 -
8474 Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподiбний та пастоподiбний) станi; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матерiалiв або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:        
8474 10 00 00 - машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання   1 1 -
8474 20 00 00 - машини для подрiбнення або розмелювання   7 7 -
  - машини для змiшування або перемiшування:        
8474 31 00 00 - - бетономiшалки та розчинозмiшувачi   0 0 -
8474 32 00 00 - - машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом   0 0 -
8474 39 00 00 - - iншi   0 0 -
8474 80 - iнше обладнання:        
8474 80 10 00 - - обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст   0 0 -
8474 80 90 00 - - iнше   0 0 -
8474 90 - частини:        
8474 90 10 00 - - з чавуну або сталi   5 5 -
8474 90 90 - - iншi:        
8474 90 90 10 - - - частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин   2 2 -
8474 90 90 90 - - - iншi   5 5 -
8475 Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв:        
8475 10 00 00 - машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах   5 5 -
  - машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробiв:        
8475 21 00 00 - - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок   5 5 -
8475 29 00 00 - - iншi   5 5 -
8475 90 - частини:        
8475 90 10 00 - - частини машин товарної пiд позицiї 8475 21 00   5 5 -
8475 90 90 00 - - iншi   5 5 -
8476 Автомати торговельнi (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет:        
  - автомати для продажу напоїв:        
8476 21 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями   5 5 шт
8476 29 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - iншi автомати:        
8476 81 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями   5 5 шт
8476 89 - - iншi:        
8476 89 10 00 - - - автомати для розмiну банкнот та монет   5 5 шт
8476 89 90 00 - - - iншi   5 5 шт
8476 90 - частини:        
8476 90 10 00 - - частини автоматiв для розмiну банкнот та монет   5 5 -
8476 90 90 00 - - частини   5 5 -
8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в iншому мiсцi не зазначенi:        
8477 10 00 00 - машини iнжекцiйно-ливарнi   0 10 шт
8477 20 00 00 - екструдери   0 10 шт
8477 30 00 00 - машини для видувного лиття   0 10 шт
8477 40 00 00 - машини для вакуумного лиття та iншi термоформувальнi машини   0 5 шт
  - iншi машини для лиття або формування будь-яким iншим способом:        
8477 51 00 00 - - для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин   0 5 шт
8477 59 - - iншi:        
8477 59 10 - - - преси:        
8477 59 10 10 - - - - вулканiзацiйнi гiдравлiчнi   0 1 шт
8477 59 10 90 - - - - iншi   0 5 -
8477 59 80 00 - - - iншi   0 10 шт
8477 80 - iнше обладнання:        
  - - машини для виробництва пористих матерiалiв:        
8477 80 11 00 - - - машини для обробки реакцiєздатних смол   0 5 шт
8477 80 19 00 - - - iншi   0 5 шт
  - - iнше:        
8477 80 91 00 - - - обладнання для подрiбнення   0 0 шт
8477 80 93 00 - - - змiшувачi, перемiшувачi та мiшалки   0 0 шт
8477 80 95 00 - - - машини для нарiзання, розколювання або обдирання   0 0 шт
8477 80 99 00 - - - iншi   0 0 -
8477 90 - частини:        
8477 90 10 00 - - з чавуну або сталi   0 0 -
8477 90 80 00 - - iншi   0 0 -
8478 Обладнання для пiдготовки або обробки тютюну, в iншому мiсцi не зазначене:        
8478 10 00 00 - обладнання   1 1 -
8478 90 00 00 - частини   1 1 -
8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi:        
8479 10 00 00 - обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт   0 0 -
8479 20 00 00 - обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олiй   0 0 -
8479 30 - преси для виробництва деревностружкових або деревно-волокнистих плит або плит з iнших волокнистих матерiалiв та iншi машини для обробки деревини або пробки:        
8479 30 10 00 - - преси   0 0 -
8479 30 90 00 - - iншi   0 0 -
8479 40 00 00 - машини для виробництва канатiв, тросiв або кабелiв   2 2 шт
8479 50 00 00 - промисловi роботи, в iншому мiсцi не зазначенi   5 5 -
8479 60 00 00 - охолоджувачi повiтря випарного типу   5 5 -
  - трапи пасажирськi:        
8479 71 00 00 - - якi використовуються в аеропортах   0 0 -
8479 79 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi машини та механiчнi пристрої:        
8479 81 00 00 - - для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки   2 2 -
8479 82 00 00 - - для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування   0 0 -
8479 89 - - iншi:        
8479 89 30 00 - - - пересувне крiплення з гiдравлiчним приводом для шахт   0 2 -
8479 89 60 - - - центральнi системи змащування:        
8479 89 60 10 - - - - ультразвуковi диспергатори   0 10 шт
8479 89 60 90 - - - - iншi   0 0 -
8479 89 70 00 - - - автоматичнi машини для розмiщення електронних компонентiв, що використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат з встановленими електронними компонентами   0 0 -
8479 89 97 - - - iншi:        
8479 89 97 10 - - - - машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi   0 10 шт
8479 89 97 20 - - - - машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв   0 5 -
8479 89 97 30 - - - - машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв   0 1 шт
8479 89 97 50 - - - - машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки   0 1 шт
8479 89 97 90 - - - iншi   0 0 -
8479 90 - частини:        
8479 90 15 00 - - частини машин товарної пiдпозицiї 8479 89 70   0 0 -
  - - iншi:        
8479 90 20 00 - - - з чавуну або сталi   0 0 -
8479 90 70 00 - - - iншi   0 0 -
8480 Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металiв, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас:        
8480 10 00 00 - опоки для металоливарного виробництва   2 2 -
8480 20 00 00 - пiддони ливарнi   2 2 -
8480 30 - моделi ливарнi:        
8480 30 10 00 - - з дерева   2 2 -
8480 30 90 00 - - iншi   2 2 -
  - форми для лиття металiв або карбiдiв металiв:        
8480 41 00 00 - - для лиття шляхом видування або пiд тиском   2 2 -
8480 49 00 00 - - iншi   2 2 -
8480 50 00 00 - форми для лиття скла   2 2 -
8480 60 00 00 - форми для лиття мiнеральних матерiалiв   2 2 -
  - форми для лиття гуми або пластмас:        
8480 71 00 - - для лиття шляхом видування або пiд тиском:        
8480 71 00 10 - - - форми для пластмас (для лиття пiд тиском закруток (ковпачкiв) для пет-пляшок)   0 0 -
8480 71 00 90 - - - iншi   0 0 -
8480 79 00 00 - - iншi   0 0 -
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi:        
8481 10 - клапани редукцiйнi для регулювання тиску:        
8481 10 05 00 - - об'єднанi з фiльтрами або мастильними пристроями   0 0 -
  - - iншi:        
8481 10 19 00 - - - з чавуну або сталi   0 0 -
8481 10 99 00 - - - iншi   0 0 -
8481 20 - клапани для маслогiдравлiчних або пневматичних трансмiсiй:        
8481 20 10 00 - - клапани контролю маслогiдравлiчних силових трансмiсiй   0 0 -
8481 20 90 00 - - клапани контролю пневматичних силових трансмiсiй   0 0 -
8481 30 - клапани зворотнi:        
8481 30 91 00 - - з чавуну або сталi   0 0 -
8481 30 99 00 - - iншi   0 0 -
8481 40 - клапани запобiжнi або випускнi:        
8481 40 10 00 - - з чавуну або сталi   0 0 -
8481 40 90 00 - - iншi   0 0 -
8481 80 - iнша арматура:        
  - - крани, клапани i вентилi для раковин, ванн, бiде, резервуарiв для води та аналогiчних пристроїв:        
8481 80 11 00 - - - крани змiшувальнi   0 0 -
8481 80 19 00 - - - iншi   0 0 -
  - - вентилi для радiаторiв центрального опалення:        
8481 80 31 00 - - - терморегулювальнi вентилi   0 0 -
8481 80 39 00 - - - iншi   0 0 -
8481 80 40 00 - - клапани для пневматичних шин та камер   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - клапани для контролю за процесом:        
8481 80 51 00 - - - - регулятори температури   0 0 -
8481 80 59 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi:        
  - - - - засуви:        
8481 80 61 00 - - - - - з ливарного чавуну   0 0 -
8481 80 63 00 - - - - - сталевi   0 0 -
8481 80 69 00 - - - - - iншi   0 0 -
  - - - - клапани запiрнi:        
8481 80 71 00 - - - - - з ливарного чавуну   0 0 -
8481 80 73 00 - - - - - сталевi   0 0 -
8481 80 79 00 - - - - - iншi   0 0 -
8481 80 81 00 - - - - крани кульовi та конiчнi   0 0 -
8481 80 85 00 - - - - затвори дисковi (заслiнки)   0 0 -
8481 80 87 00 - - - - клапани мембраннi   0 0 -
8481 80 99 00 - - - - iншi   0 0 -
8481 90 00 00 - частини   0 0 -
8482 Пiдшипники кульковi або роликовi:        
8482 10 - пiдшипники кульковi:        
8482 10 10 00 - - зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм   4 4 -
8482 10 90 00 - - iншi   0 0 -
8482 20 00 00 - пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi   5 5 -
8482 30 00 00 - пiдшипники роликовi сферичнi   6 6 -
8482 40 00 00 - пiдшипники роликовi голчастi   10 10 -
8482 50 00 00 - iншi пiдшипники з цилiндричними роликами   0 0 -
8482 80 00 00 - iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi   2 2 -
  - частини:        
8482 91 - - кульки, голчастi ролики i ролики:        
8482 91 10 00 - - - ролики конiчнi   0 0 -
8482 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
8482 99 00 00 - - iншi   5 5 -
8483 Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валiв; зубчастi передачi та зубчастi колеса зiбранi з валами; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):        
8483 10 - вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) та кривошипи:        
  - - кривошипи та вали колiнчастi:        
8483 10 21 - - - з чавуну або сталi:        
8483 10 21 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 10 21 90 - - - - iншi   5 5 -
8483 10 25 - - - сталевi кованi:        
8483 10 25 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 10 25 90 - - - - iншi   5 5 -
8483 10 29 - - - iншi:        
8483 10 29 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 10 29 90 - - - - iншi   5 5 -
8483 10 50 - - вали, з'єднанi шарнiрно:        
8483 10 50 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 10 50 90 - - - iншi   5 5 -
8483 10 95 - - iншi:        
8483 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 10 95 90 - - - iншi   5 5 -
8483 20 00 00 - корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками   5 5 -
8483 30 - корпуси пiдшипникiв без вмонтованих кулькових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання для валiв:        
  - - корпуси пiдшипникiв:        
8483 30 32 - - - для кулькових або роликових пiдшипникiв:        
8483 30 32 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 30 32 90 - - - - iншi   5 5 -
8483 30 38 - - - iншi:        
8483 30 38 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 30 38 90 - - - - iншi   5 5 -
8483 30 80 - - пiдшипники ковзання для валiв:        
8483 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 30 80 90 - - - iншi   5 5 -
8483 40 - зубчастi передачi та зубчастi колеса разом з валами, крiм зубчастих колiс, ланцюгових зiрочок та iнших елементiв трансмiсiй, якi постачаються окремо; кульковi або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варiатори швидкостi, включаючи гiдротрансформатори:        
  - - зубчастi механiзми та зубчастi передачi (крiм фрикцiйних передач):        
8483 40 21 00 - - - цилiндричнi та гвинтовi передачi   0 0,4 -
8483 40 23 00 - - - конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi   0 0,4 -
8483 40 25 00 - - - черв'ячнi передачi   0 0,4 -
8483 40 29 00 - - - iншi   0 0,4 -
8483 40 30 00 - - кульковi або роликовi гвинтовi передачi   0 0,4 -
  - - коробки передач та iншi варiатори швидкостi:        
8483 40 51 00 - - - коробки передач   0 0,4 -
8483 40 59 00 - - - iншi   0 0,4 -
8483 40 90 00 - - iншi   0 0,4 -
8483 50 - маховики та шкiви, включаючи полiспасти:        
8483 50 20 00 - - з чавуну або сталi   0 0 -
8483 50 80 00 - - iншi   0 0 -
8483 60 - муфти та пристрої для з'єднання валiв (включаючи унiверсальнi шарнiри):        
8483 60 20 00 - - з чавуну або сталi   0 0,4 -
8483 60 80 00 - - iншi   0 0,4 -
8483 90 - зубчастi колеса, ланцюговi зiрочки та iншi елементи передач, представленi окремо; частини:        
8483 90 20 00 - - корпуси пiдшипникiв   0 0,4 -
  - - iншi:        
8483 90 81 00 - - - з чавуну або сталi   0 0,4 -
8483 90 89 - - - iншi:        
8483 90 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
8483 90 89 90 - - - - iншi   5 5 -
8484 Прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу; набори чи комплекти прокладок та аналогiчних з'єднувальних елементiв рiзних за складом, упакованi в пакети, конверти або аналогiчну упаковку; механiчнi ущiльнювачi:        
8484 10 00 - прокладки та аналогiчнi ущiльнювачi з листового металу в поєднаннi з iншим матерiалом або складенi з двох чи бiльше шарiв металу:        
8484 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8484 10 00 90 - - iншi   0 0 -
8484 20 00 00 - ущiльнювачi механiчнi   0 0 -
8484 90 00 - iншi:        
8484 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8484 90 00 90 - - iншi   0 0 -
[8485]          
8486 Машини та апаратура, якi використовуються виключно або переважно у виробництвi напiвпровiдникових булiв або пластин, напiвпровiдникових приладiв, електронних iнтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначенi у примiтцi 9 (С) до цiєї групи; частини та приладдя:        
8486 10 00 00 - машини та апаратура для виробництва булiв або пластин   0 0 -
8486 20 00 - машини та апаратура для виробництва напiвпровiдникових приладiв або електронних iнтегральних схем:        
8486 20 00 10 - - верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесiв   2 2 шт
8486 20 00 90 - - iншi   0 0 шт
8486 30 00 - машини та апаратура для виробництва плоских дисплейних панелей:        
8486 30 00 10 - - апаратура для хiмiчного осадження з парової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   2 2 -
8486 30 00 30 - - апаратура для сухого травлення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   2 2 -
8486 30 00 50 - - установки для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   0 0 -
  - - iншi:        
8486 30 00 91 - - - апаратура для проекцiювання або нанесення зображень на сенсибiлiзованi пiдкладки плоских дисплеїв   10 10 -
8486 30 00 99 - - - iншi   0 0 -
8486 40 00 00 - машини та установки, зазначенi у примiтцi 9 (С) до цiєї групи   0 0 -
8486 90 00 - частини та приладдя:        
8486 90 00 10 - - пристрої для крiплення iнструментiв та рiзенарiзнi саморозкривнi головки; пристрої для крiплення деталей   2 2 -
  - - iншi:        
8486 90 00 20 - - - частини центрифуг для нанесення фотографiчних емульсiй на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   2 2 -
8486 90 00 30 - - - частини машин для очищення металевих виводiв умонтованих у корпус напiвпровiдникових пристроїв перед нанесенням гальванiчного покриття   0 0 -
8486 90 00 40 - - - частини апаратури для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладки рiдкокристалiчних пристроїв   5 5 -
8486 90 00 50 - - - частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   2 2 -
8486 90 00 60 - - - частини та приладдя апаратури для хiмiчного осадження iз газової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв   2 2 -
8486 90 00 70 - - - частини та приладдя верстатiв, що працюють з використанням ультразвукових процесiв   2 2 -
  - - - iншi:        
8486 90 00 91 - - - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9010 50 00 00   5 5 -
8486 90 00 99 - - - - iншi   0 0 -
8487 Частини обладнання, в iншому мiсцi не зазначенi, що не мають електричних з'єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок, проводiв або iнших електричних елементiв:        
8487 10 - гвинти для суден та їх лопатi:        
8487 10 10 00 - - з бронзи   5 5 шт
8487 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8487 90 - iншi:        
8487 90 40 00 - - з чавуну, литi   5 5 -
  - - з чорних металiв:        
8487 90 51 00 - - - сталевi, литi   5 5 -
8487 90 57 00 - - - з чорних металiв, кованi або штампованi   5 5 -
8487 90 59 00 - - - iншi   0 0 -
8487 90 90 00 - - iншi   5 5 -

 

Група 85
Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) ковдри, матраци, грiлки для нiг з електропiдiгрiвом, а також аналогiчнi вироби; одяг, взуття, грiлки-навушники та iншi вироби з електропiдiгрiвом, призначенi для ношення на тiлi людини;

     (b) вироби склянi товарної позицiї 7011;

     (c) машини та апаратуру товарної позицiї 8486;

     (d) вакуумнi апарати, якi використовуються для медичних, хiрургiчних, стоматологiчних або ветеринарних цiлей (товарна позицiя 9018); або

     (е) вироби меблевi з електропiдiгрiвом групи 94.

     2. До товарних позицiй 8501 - 8504 не включаються товари товарних позицiй 8511, 8512, 8540, 8541 або 8542.

     Однак ртутно-дуговi випрямлячi з металевим резервуаром включаються до товарної позицiї 8504.

     3. У товарнiй позицiї 8507 термiн "електричнi акумулятори" поширюється на електричнi акумулятори, представленi з додатковими компонентами, якi сприяють виконанню функцiї акумулятора зi зберiгання i постачання енергiєю або захищають його вiд пошкодження, такi як електричнi з'єднувачi, терморегулятори (наприклад, терморезистори) i пристрої захисту. Вони можуть також включати частину захисного кожуха товарiв, у яких вони будуть використовуватися.

     4. До товарної позицiї 8509 включаються лише тi електромеханiчнi машини, що використовуються, як правило, у побутi:

     (а) натирачi пiдлоги, подрiбнювачi харчових продуктiв, мiксери, соковижималки для фруктiв або овочiв, з будь-якою вагою;

     (b) iншi апарати максимальною масою до 20 кг. Однак до цiєї товарної позицiї не включаються вентилятори або вентиляцiйнi чи рециркуляцiйнi витяжнi шафи з вмонтованим вентилятором, з фiльтрами або без них (товарна позицiя 8414), центрифуги для сушiння бiлизни (товарна позицiя 8421), машини для миття посуду (товарна позицiя 8422), машини пральнi побутовi (товарна позицiя 8450), валковi або iншi машини для прасування (товарна позицiя 8420 або 8451), машини швейнi (товарна позицiя 8452), ножицi електричнi (товарна позицiя 8467), а також електронагрiвальнi прилади (товарна позицiя 8516).

     5. У товарнiй позицiї 8523:

     (а) твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї (наприклад, "карти флеш-пам'ятi" або "карти електронної флеш-пам'ятi") означають пристрої для зберiгання iнформацiї iз з'єднувальним роз'ємом, якi мiстять в одному корпусi один або декiлька пристроїв флеш-пам'ятi (наприклад, "флеш-E2PROM" (постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються з електричним стиранням iнформацiї) у виглядi iнтегральних схем, встановлених на друкованiй платi. До їх складу може входити контролер у виглядi iнтегральної схеми та дискретнi пасивнi елементи, такi як конденсатори та резистори;

     (b) термiн "smart-картки" означає картки, що мають одну або бiльше вбудованих електронних iнтегральних схем (мiкропроцесор, RAM запам'ятовувальний пристрiй з довiльною вибiркою або ROM постiйний запам'ятовувальний пристрiй) у виглядi кристалiв. Цi картки можуть мати контакти, магнiтну смугу та вмонтовану антену, але не мають iнших активних або пасивних елементiв.

     6. У товарнiй позицiї 8534 термiн "друкованi схеми" означає схеми, одержанi шляхом формування на iзоляцiйнiй пiдкладцi за допомогою будь-якого процесу друку (наприклад, шляхом тиснення, гальванiзацiї, травлення) або за допомогою "плiвкової" технологiї провiдникiв, контактiв чи iнших друкованих елементiв (наприклад, iндуктивностей, резисторiв, ємностей) окремих або з'єднаних у певному порядку, за винятком будь-яких елементiв, що здатнi створювати, випрямляти, модулювати або пiдсилювати електричний сигнал (наприклад, напiвпровiдникових елементiв).

     До поняття "друкованi схеми" не включаються схеми, об'єднанi з елементами, якi вiдрiзняються вiд тих, що одержанi у процесi друку, а також окремi дискретнi резистори, ємностi та iндуктивностi. Проте друкованi схеми можуть з'єднуватися недрукованими з'єднувальними елементами.

     Тонко- або товстоплiвковi схеми, що мiстять пасивнi та активнi елементи, одержанi пiд час подiбного технологiчного процесу, включаються до товарної позицiї 8542.

     7. У товарнiй позицiї 8536 термiн "з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв" означає з'єднувачi, якi просто механiчно з'єднують кiнцi оптичних волокон у цифровiй провiднiй системi. Вони не виконують жодних iнших функцiй, таких як посилення, вiдновлення або змiна (модифiкацiя) сигналу.

     8. Товарна позицiя 8537 не включає безпроводовi iнфрачервонi пристрої для дистанцiйного керування телевiзiйними приймачами або iншим електрообладнанням (товарна позицiя 8543).

     9. У товарних позицiях 8541 i 8542:

     (а) термiн "дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади" означає напiвпровiдниковi прилади, функцiонування яких полягає в змiнi опору пiд впливом електричного поля;

     (b) термiн "електроннi iнтегрованi схеми" означає:

     (1) монолiтнi iнтегрованi схеми, в яких елементи схеми (дiоди, транзистори, резистори, ємностi, котушки iндуктивностi тощо) виконанi в об'ємi (переважно) та на поверхнi напiвпровiдника або складного напiвпровiдникового матерiалу (наприклад, легованого кремнiю, арсенiду галiю, кремнiй-германiю, фосфiду iндiю) та нероздiльно з'єднанi мiж собою;

     (2) гiбриднi iнтегрованi схеми, в яких пасивнi елементи (резистори, ємностi, котушки iндуктивностi тощо) виконанi за допомогою тонко- або товстоплiвкової технологiї та активних елементiв (дiоди, транзистори, монолiтнi iнтегрованi мiкросхеми тощо), отриманi за технологiєю виробництва напiвпровiдникiв, з'єднаних в єдине цiле за допомогою мiжелементних з'єднань або з'єднувальних кабелiв на iзолювальнiй пiдкладцi (склi, керамiцi тощо). Цi схеми також можуть мiстити дискретнi компоненти;

     (3) багатокристальнi iнтегрованi схеми, якi складаються з двох або бiльше з'єднаних мiж собою монолiтних iнтегрованих схем, неподiльно об'єднаних для всiх дiй та цiлей, розташованi на однiй або кiлькох iзолювальних пiдкладках або нi, якi мають рамки з виводами або нi, але не мiстять нiяких iнших активних чи пасивних елементiв;

     (4) багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (МСOs), що складаються з однiєї або бiльше монолiтних, гiбридних або багатокристальних iнтегральних схем, об'єднаних принаймнi з одним з таких компонентiв: датчиками на основi кремнiю, приводами на основi кремнiю, генераторами на основi кремнiю, резонаторами на основi кремнiю або їх комбiнацiями, або компонентами, якi виконують функцiї виробiв, що класифiкуються в товарних позицiях 8532, 8533, 8541, або iндукторами, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8504, нероздiльно об'єднанi в єдине цiле як iнтегральна схема, яка представляє собою компонент, що встановлюється на друкованiй платi (PCB) або iншому носiї, шляхом пiдключення до контактiв, провiдникiв, кулькових виводiв, заземлень, виводiв або контактних площадок.

     Для цiлей цього визначення:

     (1) "компоненти" можуть бути дискретними, зробленими незалежно, потiм встановленими на iншу частину багатокомпонентної iнтегральної схеми або iнтегрованими в iншi компоненти;

     (2) "на основi кремнiю" означає, що вироби створенi на кремнiєвiй пiдкладцi, або виробленi з кремнiю, або виготовленi на кристалi iнтегральної схеми;

     (3) (a) "датчики на основi кремнiю" складаються з мiкроелектронних або механiчних структур, якi створюються в масi або на поверхнi напiвпровiдника i призначенi для визначення величин фiзичного або хiмiчного впливу та їх перетворення в електричнi сигнали, викликанi змiною електричних властивостей або змiщенням механiчної структури. "Фiзичний або хiмiчний вплив" вiдносяться до реальних явищ, таких як тиск, акустичнi хвилi, прискорення, вiбрацiя, рух, орiєнтацiя, напруга, напруженiсть магнiтного поля, напруженiсть електричного поля, свiтло, радiоактивнiсть, вологiсть, витрати, концентрацiя хiмiчних речовин i т. д;

     (b) "приводи на основi кремнiю" складаються з мiкроелектронних i механiчних структур, якi створюються в масi або на поверхнi напiвпровiдника i якi мають функцiю перетворення електричних сигналiв у фiзичний рух;

     (c) "резонатори на основi кремнiю" представляють собою компоненти, якi складаються з мiкроелектронних або механiчних структур, якi створюються в масi або на поверхнi напiвпровiдника, якi мають функцiю генерування механiчних або електричних коливань заданої частоти, яка залежить вiд фiзичної геометрiї цих структур, i якi реагують на зовнiшнiй вхiдний сигнал;

     (d) "генератори на основi кремнiю" є активними компонентами, якi складаються з мiкроелектронних або механiчних структур, якi створюються в масi або на поверхнi напiвпровiдника i якi мають функцiю генерування механiчних або електричних коливань заданої частоти, яка залежить вiд фiзичної геометрiї цих структур.

     Пiд час класифiкацiї виробiв, що зазначенi у цiй примiтцi, товарнi позицiї 8541 i 8542 мають перевагу перед будь-якою iншою товарною позицiєю в УКТ ЗЕД, яка може включати такi вироби вiдповiдно до їх функцiй, за винятком товарної позицiї 8523.

     10. У товарнiй позицiї 8548 термiн "використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори" означає пристрої, що стали непридатними для подальшого використання внаслiдок пошкодження, перебоїв у постачаннi струму, спрацювання чи з iнших причин, а також тi, якi неможливо перезарядити.

     Примiтка до товарної пiдпозицiї:

     1. До товарної пiдпозицiї 8527 12 включено лише касетнi плеєри з вмонтованим пiдсилювачем, без вбудованого гучномовця, що здатнi працювати без додаткового зовнiшнього джерела електроживлення, розмiри яких не перевищують 170 x 100 x 45 мм.

     Додатковi примiтки:

     1. До товарних категорiй 8519 20 10 та 8519 30 00 не включено апаратуру для вiдтворення звуку з лазерною системою зчитування.

     2. Примiтка до товарної пiдпозицiї 1 застосовується iз внесенням вiдповiдних змiн (mutatis mutandis) до товарної категорiї 8519 81 15.

     3. Для цiлей товарних категорiй 8528 71 15 та 8528 71 91 термiн "модем" означає пристрої або обладнання, якi модулюють i демодулюють вхiднi та вихiднi сигнали, такi як V.90-модеми або кабельнi модеми та iншi пристрої, якi використовують як технологiї для отримання доступу до мережi Iнтернет, такi як WLAN, ISDN та Ethernet. Ступiнь доступу до мережi Iнтернет може бути обмежений за допомогою служби постачальника.

     Пристрої цих товарних категорiй повиннi включати процес двостороннього зв'язку або двостороннiй потiк iнформацiї для цiлей надання iнтерактивного обмiну iнформацiєю.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок):        
8501 10 - двигуни потужнiстю не бiльш як 37,5 Вт:        
8501 10 10 00 - - двигуни синхроннi потужнiстю не бiльш як 18 Вт   2 2 шт
  - - iншi:        
8501 10 91 00 - - - двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму   2 2 шт
8501 10 93 00 - - - двигуни змiнного струму   0 0 шт
8501 10 99 - - - двигуни постiйного струму:        
8501 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8501 10 99 90 - - - - iншi   2 2 шт
8501 20 00 - двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму потужнiстю понад 37,5 Вт:        
8501 20 00 10 - - потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 20 00 90 - - iншi   5 5 шт
  - iншi двигуни постiйного струму; генератори постiйного струму:        
8501 31 00 - - потужнiстю не бiльш як 750 Вт:        
8501 31 00 10 - - - двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї   0 1 шт
  - - - iншi:        
8501 31 00 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8501 31 00 98 - - - - iншi   5 5 шт
8501 32 00 - - потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:        
8501 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8501 32 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 33 00 - - потужнiстю понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт:        
8501 33 00 10 - - - двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори, для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 33 00 90 - - - iншi   0,1 0,1 шт
8501 34 00 - - потужнiстю понад 375 кВт:        
8501 34 00 10 - - - двигуни тяговi   10 10 шт
8501 34 00 20 - - - генератори для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 34 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 40 - iншi двигуни змiнного струму однофазнi:        
8501 40 20 - - потужнiстю не бiльш як 750 Вт:        
8501 40 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 40 20 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 40 80 - - потужнiстю понад 750 Вт:        
8501 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 40 80 90 - - - iншi   5 5 шт
  - iншi двигуни змiнного струму багатофазнi:        
8501 51 00 - - потужнiстю не бiльш як 750 Вт:        
8501 51 00 10 - - - потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 51 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 52 - - потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 75 кВт:        
8501 52 20 - - - потужнiстю понад 750 Вт, але не бiльш як 7,5 кВт:        
8501 52 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8501 52 20 90 - - - - iншi   0 0 шт
8501 52 30 - - - потужнiстю понад 7,5 кВт, але не бiльш як 37 кВт:        
8501 52 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8501 52 30 90 - - - - iншi   0 0 шт
8501 52 90 - - - потужнiстю понад 37 кВт, але не бiльш як 75 кВт:        
8501 52 90 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8501 52 90 90 - - - - iншi   0 0 шт
8501 53 - - потужнiстю понад 75 кВт:        
8501 53 50 00 - - - двигуни тяговi   0 0 шт
  - - - iншi, потужнiстю:        
8501 53 81 00 - - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт   0 0 шт
8501 53 94 00 - - - - понад 375 кВт, але не бiльш як 750 кВт   0 0 шт
8501 53 99 00 - - - - понад 750 кВт   0 0 шт
  - генератори змiнного струму (синхроннi генератори):        
8501 61 - - потужнiстю не бiльш як 75 кВxА:        
8501 61 20 - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:        
8501 61 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8501 61 20 90 - - - - iншi   0 0 шт
8501 61 80 - - - потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 75 кВxА:        
8501 61 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8501 61 80 90 - - - - iншi   0 0 шт
8501 62 00 - - потужнiстю понад 75 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:        
8501 62 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 62 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 63 00 - - потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:        
8501 63 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8501 63 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8501 64 00 00 - - потужнiстю понад 750 кВxА   0 0 шт
8502 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi:        
  - електрогенераторнi установки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):        
8502 11 - - потужнiстю не бiльш як 75 кВxА:        
8502 11 20 - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:        
8502 11 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 11 20 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 11 80 - - - потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 75 кВxА:        
8502 11 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 11 80 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 12 00 - - потужнiстю понад 75 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:        
8502 12 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 12 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8502 13 - - потужнiстю понад 375 кВxА:        
8502 13 20 - - - потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:        
8502 13 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 13 20 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 13 40 - - - потужнiстю понад 750 кВxА, але не бiльш як 2000 кВxА:        
8502 13 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 13 40 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 13 80 - - - потужнiстю понад 2000 кВxА:        
8502 13 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 13 80 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 20 - електрогенераторнi установки з поршневим двигуном з iскровим запалюванням:        
8502 20 20 - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА:        
8502 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 20 20 90 - - - iншi   5 5 шт
8502 20 40 - - потужнiстю понад 7,5 кВxА, але не бiльш як 375 кВxА:        
8502 20 40 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 20 40 90 - - - iншi   5 5 шт
8502 20 60 - - потужнiстю понад 375 кВxА, але не бiльш як 750 кВxА:        
8502 20 60 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 20 60 90 - - - iншi   5 5 шт
8502 20 80 - - потужнiстю понад 750 кВxА:        
8502 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 20 80 90 - - - iншi   5 5 шт
  - iншi електрогенераторнi установки:        
8502 31 00 00 - - вiтроенергетичнi   0 1 шт
8502 39 - - iншi:        
8502 39 20 - - - турбогенератори:        
8502 39 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 39 20 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 39 80 - - - iншi:        
8502 39 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 39 80 90 - - - - iншi   5 5 шт
8502 40 00 - перетворювачi електричнi обертовi:        
8502 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8502 40 00 90 - - iншi   5 5 шт
8503 00 Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502:        
8503 00 10 00 - кiльця фiксувальнi немагнiтнi   5 5 -
  - iншi:        
8503 00 91 00 - - з чавуну або сталi   0 0 -
8503 00 99 00 - - iншi   0 0 -
8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi:        
8504 10 - баластнi елементи для розрядних ламп або трубок:        
8504 10 20 - - котушки iндуктивностi, з'єднанi або не з'єднанi з конденсатором:        
8504 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
  - - - iншi:        
8504 10 20 91 - - - - дроселi   10 10 шт
8504 10 20 98 - - - - iншi   5 5 шт
8504 10 80 - - iншi:        
8504 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
  - - - iншi:        
8504 10 80 91 - - - - дроселi для розрядних ламп або трубок   10 10 шт
8504 10 80 99 - - - - iншi   5 5 шт
  - трансформатори з рiдким дiелектриком:        
8504 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 650 кВxА   10 10 шт
8504 22 - - потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА:        
8504 22 10 00 - - - потужнiстю понад 650 кВxА, але не бiльш як 1600 кВxА   10 10 шт
8504 22 90 00 - - - потужнiстю понад 1600 кВxА, але не бiльш як 10 000 кВxА   0 0 шт
8504 23 00 00 - - потужнiстю понад 10 000 кВxА   10 10 шт
  - iншi трансформатори:        
8504 31 - - потужнiстю не бiльш як 1 кВxА:        
  - - - трансформатори вимiрювальнi:        
8504 31 21 00 - - - - для вимiрювання напруги   0 5 шт
8504 31 29 00 - - - - iншi   0 5 шт
8504 31 80 00 - - - iншi   0 5 шт
8504 32 00 - - потужнiстю понад 1 кВxА, але не бiльш як 16 кВxА:        
8504 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8504 32 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8504 33 00 - - потужнiстю понад 16 кВxА, але не бiльш як 500 кВxА:        
8504 33 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8504 33 00 90 - - - iншi   5 5 шт
8504 34 00 00 - - потужнiстю понад 500 кВxА   5 5 шт
8504 40 - перетворювачi статичнi:        
8504 40 30 00 - - якi використовуються з телекомунiкацiйною апаратурою, машинами автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками   0 0 шт
  - - iншi:        
8504 40 55 00 - - - пристрої для заряджання акумуляторiв   0 0 шт
  - - - iншi:        
8504 40 82 00 - - - - випрямлячi   0 0 -
  - - - - iнвертори:        
8504 40 84 00 - - - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВxА   0 0 -
8504 40 88 00 - - - - - потужнiстю понад 7,5 кВxА   0 0 -
8504 40 90 00 - - - - iншi   0 0 -
8504 50 - iншi котушки iндуктивностi та дроселi:        
8504 50 20 - - якi використовуються з телекомунiкацiйною апаратурою та для джерел живлення машин автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками:        
8504 50 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8504 50 20 90 - - - iншi   0 0 -
8504 50 95 - - iншi:        
8504 50 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8504 50 95 90 - - - iншi   5 5 -
8504 90 - частини:        
  - - трансформаторiв, котушок iндуктивностi та дроселiв:        
8504 90 05 00 - - - електроннi модулi машин товарної категорiї 8504 50 20   0 0 -
  - - - iншi:        
8504 90 11 00 - - - - осердя феритовi   5 5 -
8504 90 18 00 - - - - iншi   5 5 -
  - - перетворювачiв статичних:        
8504 90 91 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 40 30 00   0 5 -
8504 90 99 00 - - - iншi   5 5 -
8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами затискнi патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї; електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма; електромагнiтнi пiднiмальнi головки:        
  - магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля намагнiчування:        
8505 11 00 00 - - металевi   5 5 -
8505 19 - - iншi:        
8505 19 10 00 - - - магнiти постiйнi з агломерованого фериту   5 5 -
8505 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
8505 20 00 00 - електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма   5 5 -
8505 90 - iншi, включаючи частини:        
  - - електромагнiти; електромагнiтнi або з постiйними магнiтами патрони, затискачi та аналогiчнi пристрої для фiксацiї:        
8505 90 21 00 - - - електромагнiти, що використовуються виключно або головним чином для магнiтно-резонансної томографiї, крiм електромагнiтiв медичного призначення товарної позицiї 9018   1 1 -
8505 90 29 - - - iншi:        
8505 90 29 10 - - - - електромагнiти   1 1 -
8505 90 29 90 - - - - iншi   5 5 -
8505 90 50 00 - - електромагнiтнi пiднiмальнi головки   5 5 -
8505 90 90 00 - - частини   5 5 -
8506 Первиннi елементи та первиннi батареї:        
8506 10 - дiоксид-марганцевi:        
  - - лужнi:        
8506 10 11 00 - - - елементи цилiндричнi   5 5 шт
8506 10 18 00 - - - iншi   5 5 шт
  - - iншi:        
8506 10 91 00 - - - елементи цилiндричнi   5 5 шт
8506 10 98 00 - - - iншi   5 5 шт
8506 30 00 00 - оксид-ртутнi   5 5 шт
8506 40 00 00 - оксид-срiбнi   5 5 шт
8506 50 - лiтiєвi:        
8506 50 10 00 - - елементи цилiндричнi   5 5 шт
8506 50 30 00 - - елементи кнопковi   5 5 шт
8506 50 90 00 - - iншi   5 5 шт
8506 60 00 00 - повiтряно-цинковi   5 5 шт
8506 80 - iншi первиннi елементи та первиннi батареї:        
8506 80 05 00 - - батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В   5 5 шт
8506 80 80 00 - - iншi   5 5 шт
8506 90 00 00 - частини   5 5 -
8507 Акумулятори електричнi, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числi квадратної) або будь-якої iншої форми:        
8507 10 - свинцевi, що використовуються для запуску поршневих двигунiв:        
8507 10 20 - - що працюють на рiдкому електролiтi:        
8507 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8507 10 20 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8507 10 20 90 - - - iншi   10 10 шт
8507 10 80 - - iншi:        
8507 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8507 10 80 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8507 10 80 90 - - - iншi   8 8 шт
8507 20 - iншi акумулятори свинцевi:        
8507 20 20 - - що працюють на рiдкому електролiтi:        
8507 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8507 20 20 20 - - - тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 A/год, але не бiльш нiж 1200 A/год   2 2 шт
8507 20 20 30 - - - тяговi iншi   8 8 шт
8507 20 20 90 - - - iншi   8 8 шт
8507 20 80 - - iншi:        
8507 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8507 20 80 90 - - - iншi   8 8 шт
8507 30 - нiкелево-кадмiєвi:        
8507 30 20 00 - - герметичнi   0 0 шт
8507 30 80 00 - - iншi   0 0 шт
8507 40 00 00 - залiзо-нiкелевi   0 0 шт
8507 50 00 00 - гiдридно-нiкелевi   0 0 шт
8507 60 00 00 - лiтiй-iоннi   0 0 шт
8507 80 00 00 - акумулятори iншi   0 0 шт
8507 90 - частини:        
8507 90 30 00 - - сепаратори   0 0 -
8507 90 80 00 - - iншi   0 0 -
8508 Пилососи:        
  - з умонтованим електродвигуном:        
8508 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л   10 10 шт
8508 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
8508 60 00 00 - iншi пилососи   0 0 шт
8508 70 00 00 - частини   5 5 -
8509 Машини електромеханiчнi побутовi з умонтованим електродвигуном, крiм пилососiв товарної позицiї 8508:        
8509 40 00 00 - подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв або овочiв   10 10 шт
8509 80 00 00 - iншi апарати   10 10 -
8509 90 00 - частини:        
8509 90 00 10 - - пiдлогонатирачiв   5 5 -
8509 90 00 90 - - iншi   10 10 -
8510 Електробритви, машинки для пiдстригання волосся та епiляцiйнi апарати з умонтованим електродвигуном:        
8510 10 00 00 - електробритви   10 10 шт
8510 20 00 00 - машинки для пiдстригання волосся   10 10 шт
8510 30 00 00 - апарати епiляцiйнi   5 5 шт
8510 90 00 00 - частини   2 2 -
8511 Електроприлади для запалювання або пуску двигунiв внутрiшнього згоряння iз запаленням вiд iскри або компресiйним методом (наприклад, магнето-запалювання, магнiтоелектричнi генератори постiйного струму, котушки запалювання, свiчки запалювання або розжарювання, стартери); генератори (наприклад, постiйного та змiнного струму) та переривники типу, що використовується разом з такими двигунами:        
8511 10 00 - свiчки запалювання:        
8511 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
  - - iншi:        
8511 10 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 10 00 98 - - - iншi   4 4 -
8511 20 00 - магнето-запалювання; магнiтоелектричнi генератори постiйного струму; маховики магнiтнi:        
8511 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
8511 20 00 90 - - iншi   5 5 -
8511 30 00 - розподiльники; котушки запалювання:        
8511 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
  - - iншi:        
8511 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 30 00 98 - - - iншi   5 5 -
8511 40 00 - стартери та стартер-генератори:        
8511 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
  - - iншi:        
8511 40 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 40 00 98 - - - iншi   5 5 -
8511 50 00 - iншi генератори:        
8511 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
  - - iншi:        
8511 50 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 50 00 98 - - - iншi   1 1 -
8511 80 00 - iнше обладнання:        
8511 80 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
  - - iнше:        
8511 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 80 00 98 - - - iнше   5 5 -
8511 90 00 - частини:        
8511 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8511 90 00 90 - - iншi   5 5 -
8512 Обладнання електроосвiтлювальне або сигналiзацiйне (крiм виробiв товарної позицiї 8539), склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню, якi використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах:        
8512 10 00 00 - прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, що використовуються на велосипедах   5 5 -
8512 20 00 - iншi прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї:        
8512 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8512 20 00 90 - - iншi   8 8 -
8512 30 - прилади звукової сигналiзацiї:        
8512 30 10 - - пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах:        
8512 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8512 30 10 90 - - - iншi   10 10 шт
8512 30 90 - - iншi:        
8512 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8512 30 90 90 - - - iншi   10 10 -
8512 40 00 - склоочисники, пристрої, що запобiгають обмерзанню та запотiванню:        
  - - склоочисники:        
8512 40 00 11 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8512 40 00 19 - - - iншi   2 2 -
8512 40 00 30 - - пристрої, що запобiгають обмерзанню   10 10 -
8512 40 00 90 - - пристрої, що запобiгають запотiванню   10 10 -
8512 90 - частини:        
8512 90 10 - - пристроїв товарної категорiї 8512 30 10:        
8512 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8512 90 10 90 - - - iншi   5 10 -
8512 90 90 - - iншi:        
8512 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8512 90 90 90 - - - iншi   10 10 -
8513 Лiхтарi електричнi портативнi, що дiють за допомогою власного джерела енергiї (наприклад, на сухих батарейках, акумуляторах, магнето), крiм освiтлювальних приладiв товарної позицiї 8512:        
8513 10 00 00 - лiхтарi   10 10 -
8513 90 00 00 - частини   10 10 -
8514 Печi та камери промисловi або лабораторнi, електричнi (включаючи iндукцiйнi або дiелектричнi); iнше промислове або лабораторне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв, iндукцiйне або дiелектричне:        
8514 10 - печi та камери опору:        
8514 10 10 00 - - печi хлiбопекарськi та кондитерськi   5 5 -
8514 10 80 00 - - iншi   5 5 -
8514 20 - печi та камери iндукцiйнi або дiелектричнi:        
8514 20 10 00 - - печi та камери iндукцiйнi   5 5 шт
8514 20 80 00 - - печi та камери дiелектричнi   5 5 шт
8514 30 - iншi печi та камери:        
8514 30 20 00 - - що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) або друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами   2 2 шт
8514 30 80 - - iншi:        
8514 30 80 10 - - - печi з iнфрачервоним випромiнюванням   5 5 шт
8514 30 80 90 - - - iншi   2 2 шт
8514 40 00 00 - iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв   5 5 шт
8514 90 - частини:        
8514 90 30 00 - - до печей та камер товарної категорiї 8514 30 20   5 5 -
8514 90 70 00 - - iншi   5 5 -
8515 Машини та апарати для паяння або зварювання з можливiстю рiзання або без неї, електричнi (включаючи з електричним нагрiвом газу), лазернi або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання, ультразвуковi, електронно-променевi, магнiтно-iмпульснi або плазмодуговi; електричнi машини та апарати для гарячого напилення металiв або металокерамiки:        
  - машини та апарати для низькотемпературного або високотемпературного паяння:        
8515 11 00 00 - - паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпературного паяння   5 5 -
8515 19 - - iншi:        
8515 19 10 00 - - - машини для паяння хвилею з олова, що використовуються виключно або переважно для виготовлення друкованих плат (схем) з встановленими електронними компонентами   5 5 -
8515 19 90 00 - - - iншi   5 5 -
  - машини та апарати для контактного зварювання металiв (опором):        
8515 21 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi   5 5 -
8515 29 00 00 - - iншi   5 5 -
  - машини та апарати для дугового (включаючи плазмодугове) зварювання металiв:        
8515 31 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi   5 5 -
8515 39 - - iншi:        
  - - - для ручного зварювання покритими електродами, що укомплектованi пристроями для зварювання або рiзання та поставляються:        
8515 39 13 00 - - - - з трансформаторами   5 5 -
8515 39 18 00 - - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями   5 5 -
8515 39 90 00 - - - iншi   5 5 -
8515 80 - iншi машини та апарати:        
8515 80 10 00 - - для оброблення металiв   5 5 шт
8515 80 90 00 - - iншi   5 5 шт
8515 90 - частини:        
8515 90 20 00 - - для машин для паяння хвилею з олова товарної категорiї 8515 19 10   2 2 -
8515 90 80 00 - - iншi   2 2 -
8516 Електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi; прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту; електронагрiвальнi апарати перукарськi (наприклад, сушарки для волосся, бiгудi, щипцi для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски електричнi; iншi побутовi електронагрiвальнi прилади; елементи опору нагрiвальнi, крiм включених до товарної позицiї 8545:        
8516 10 - електричнi водонагрiвачi акумулювальнi або безiнерцiйнi та електричнi нагрiвачi зануренi:        
8516 10 11 00 - - водонагрiвачi безiнерцiйнi   2 2 шт
8516 10 80 00 - - iншi   5 5 шт
  - прилади електричнi для обiгрiвання примiщень, ґрунту:        
8516 21 00 00 - - радiатори теплоакумулювальнi   10 10 шт
8516 29 - - iншi:        
8516 29 10 00 - - - радiатори з наповненою рiдиною   10 10 шт
8516 29 50 00 - - - нагрiвачi конвекцiйнi   10 10 шт
  - - - iншi:        
8516 29 91 00 - - - - з умонтованими вентиляторами   10 10 шт
8516 29 99 00 - - - - iншi   10 10 шт
  - апарати електронагрiвальнi перукарськi або сушарки для рук:        
8516 31 00 - - сушарки для волосся:        
8516 31 00 10 - - - ковпаки-сушарки   10 10 шт
8516 31 00 90 - - - iншi   2 2 шт
8516 32 00 00 - - iншi апарати електронагрiвальнi перукарськi   2 2 -
8516 33 00 00 - - сушарки для рук   10 10 шт
8516 40 00 00 - праски електричнi   10 10 шт
8516 50 00 00 - печi мiкрохвильовi   8 8 шт
8516 60 - iншi печi; електроплити кухоннi, електроплитки, варочнi електрокотли; грилi та ростери:        
8516 60 10 00 - - електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальними елементами)   10 10 шт
8516 60 50 00 - - електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальними елементами для електроплит   10 10 шт
8516 60 70 00 - - грилi та ростери   10 10 шт
8516 60 80 00 - - електропечi для вмонтовування   10 10 шт
8516 60 90 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi прилади електронагрiвальнi:        
8516 71 00 00 - - для приготування кави або чаю   10 10 шт
8516 72 00 00 - - тостери   10 10 шт
8516 79 - - iншi:        
8516 79 20 00 - - - глибокi маслянi жаровнi   10 10 шт
8516 79 70 00 - - - iншi   10 10 шт
8516 80 - елементи опору нагрiвальнi:        
8516 80 20 - - змонтованi з iзолювальним каркасом:        
8516 80 20 10 - - - зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання   0 6 -
8516 80 20 90 - - - iншi   10 10 -
8516 80 80 - - iншi:        
8516 80 80 10 - - - для пасажирських вагонiв   1 1 -
8516 80 80 30 - - - для трамвайних вагонiв   1 1 -
8516 80 80 90 - - - iншi   10 10 -
8516 90 00 00 - частини   10 10 -
8517 Телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку; iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528:        
  - телефоннi апарати, включаючи апарати телефоннi для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку:        
8517 11 00 00 - - телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою   0 0 шт
8517 12 00 00 - - телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку   0 0 шт
8517 18 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку):        
8517 61 00 00 - - базовi станцiї   0 0 шт
8517 62 00 00 - - пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї   0 0 -
8517 69 - - iнша:        
8517 69 10 00 - - - вiдеотелефони   0 0 шт
8517 69 20 00 - - - переговорнi пристрої   0 0 шт
8517 69 30 - - - приймальна апаратура для радiотелефонного або радiотелеграфного зв'язку:        
8517 69 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
8517 69 30 90 - - - - iнша   5 5 шт
8517 69 90 00 - - - iнша   0 6 шт
8517 70 00 - частини:        
  - - антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:        
8517 70 00 11 - - - антени для радiотелеграфних або радiотелефонних апаратiв   0 0 -
8517 70 00 17 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8517 70 00 19 - - - iншi   10 10 -
8517 70 00 90 - - iншi   0 0 -
8518 Мiкрофони та пiдставки для них; гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус; навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше; пiдсилювачi звукових частот електричнi; електричнi звукопiдсилювальнi комплекти:        
8518 10 - мiкрофони та пiдставки для них:        
8518 10 30 00 - - мiкрофони, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 10 мм та заввишки не бiльш як 3 мм, що використовуються для телекомунiкацiй   0 0 -
8518 10 95 - - iншi:        
8518 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 10 95 90 - - - iншi   0,1 0,1 -
  - гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус:        
8518 21 00 - - гучномовцi окремi, вмонтованi в корпус:        
8518 21 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 21 00 30 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8518 21 00 90 - - - iншi   10 10 шт
8518 22 00 - - комплекти гучномовцiв, що вмонтованi в один корпус:        
8518 22 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 22 00 90 - - - iншi   10 10 шт
8518 29 - - iншi:        
8518 29 30 00 - - - гучномовцi, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 50 мм, що використовуються для телекомунiкацiй   0 0 шт
8518 29 95 - - - iншi:        
8518 29 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 29 95 90 - - - - iншi   10 10 шт
8518 30 - навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше:        
8518 30 20 - - телефоннi трубки для систем проводового зв'язку:        
8518 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 30 20 90 - - - iншi   0 0 -
8518 30 95 - - iншi:        
8518 30 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 30 95 90 - - - iншi   10 10 -
8518 40 - пiдсилювачi звукових частот електричнi:        
8518 40 30 - - пiдсилювачi телефоннi та вимiрювальнi:        
8518 40 30 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 40 30 90 - - - iншi   10 10 -
8518 40 80 - - iншi:        
8518 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 40 80 90 - - - iншi   10 10 -
8518 50 00 - електричнi звукопiдсилювальнi комплекти:        
8518 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8518 50 00 90 - - iншi   0,1 0,1 -
8518 90 00 00 - частини   10 10 -
8519 Звукозаписувальна або звуковiдтворювальна апаратура:        
8519 20 - апарати, якi приводяться у дiю монетами, банкнотами, банкiвськими картками, жетонами або iншими засобами оплати:        
8519 20 10 00 - - програвачi грамплатiвок, якi дiють пiсля вкидання монети або жетона   10 10 шт
  - - iншi:        
8519 20 91 00 - - - з лазерною системою зчитування   10 10 шт
8519 20 99 00 - - - iншi   10 10 шт
8519 30 00 00 - електропрогравачi (деки)   10 10 шт
8519 50 00 00 - автовiдповiдачi телефоннi   0 0 шт
  - iнша апаратура:        
8519 81 - - що використовує магнiтнi, оптичнi або напiвпровiдниковi носiї:        
  - - - звуковiдтворювальна апаратура (включаючи касетнi програвачi), без пристроїв для звукозапису:        
8519 81 11 00 - - - - транскрайбери   10 10 шт
  - - - - iнша звуковiдтворювальна апаратура:        
8519 81 15 00 - - - - - кишеньковi касетнi програвачi   10 10 шт
  - - - - - iнша, касетного типу:        
8519 81 21 00 - - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування   8 8 шт
8519 81 25 00 - - - - - - iнша   8 8 шт
  - - - - - iнша:        
  - - - - - - з лазерною системою зчитування:        
8519 81 31 00 - - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками дiаметром не бiльш як 6,5 см   10 10 шт
8519 81 35 00 - - - - - - - iнша   10 10 шт
8519 81 45 00 - - - - - - iнша   10 10 шт
  - - - iнша апаратура:        
8519 81 51 00 - - - - диктофони, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення   10 10 шт
8519 81 70 00 - - - - iнша апаратура для запису i вiдтворення звуку на магнiтних стрiчках   10 10 шт
8519 81 95 - - - - iнша:        
8519 81 95 10 - - - - - для цивiльної авiацiї   0 3 шт
8519 81 95 90 - - - - - iнша   10 10 шт
8519 89 00 - - iнша:        
8519 89 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 3 шт
8519 89 00 90 - - - iнша   10 10 шт
[8520]          
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього:        
8521 10 - на магнiтних стрiчках:        
8521 10 20 - - iз шириною стрiчки не бiльш як 1,3 см, швидкiстю протягування стрiчки не бiльш як 50 мм/с:        
8521 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8521 10 20 90 - - - iнша   5 5 шт
8521 10 95 - - iнша:        
8521 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8521 10 95 90 - - - iнша   0 0 шт
8521 90 00 00 - iнша   5 5 шт
8522 Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для апаратури товарної позицiї 8519 або 8521:        
8522 10 00 00 - звукознiмачi   10 10 -
8522 90 - iншi:        
8522 90 20 00 - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами, та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)   1 1 -
8522 90 30 00 - - голки звукознiмачiв; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучнi чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, встановленi або нi   10 10 -
  - - iншi:        
  - - - електроннi модулi:        
8522 90 41 00 - - - - апаратури товарної категорiї 8519 50 00   0 0 -
8522 90 49 00 - - - - iншi   1 1 -
8522 90 70 00 - - - окремi касетнi деки загальною товщиною стрiчки не бiльш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку   5 5 -
8522 90 80 - - - iншi:        
8522 90 80 10 - - - - блоки та вузли, складенi з двох або бiльше частин чи компонентiв, з'єднаних або сполучених мiж собою, для пристроїв, включених до категорiй 8519 81 95 i 8519 89 00, для цивiльної авiацiї   0 2 -
8522 90 80 90 - - - - iншi   0 0 -
8523 Диски, стрiчки, твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї, "smart-картки" та iншi носiї для запису звуку або iнших явищ, записанi або незаписанi, включаючи матрицi та форми для виготовлення дискiв, крiм виробiв групи 37:        
  - магнiтнi носiї:        
8523 21 00 - - картки, що мають магнiтну смугу:        
8523 21 00 10 - - - незаписанi   0 0 шт
8523 21 00 90 - - - записанi   10 10 шт
8523 29 - - iншi:        
  - - - магнiтнi стрiчки; магнiтнi диски:        
8523 29 15 - - - - незаписанi:        
8523 29 15 10 - - - - - аудiокасети   0 0 шт
8523 29 15 30 - - - - - вiдеокасети   0 0 шт
8523 29 15 90 - - - - - iншi   0 0 шт
8523 29 19 - - - - iншi:        
8523 29 19 10 - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 29 19 90 - - - - - iншi   10 10 шт
8523 29 90 00 - - - iншi   5 5 шт
  - оптичнi носiї:        
8523 41 - - незаписанi:        
8523 41 10 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю не бiльш як 900 мегабайт, крiм тих, що допускають стирання   0 0 шт
8523 41 30 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю понад 900 мегабайт, але не бiльш як 18 гiгабайт, крiм тих, що допускають стирання   0 0 шт
8523 41 90 00 - - - iншi   0 0 -
8523 49 - - iншi:        
  - - - диски для лазерних систем зчитування:        
8523 49 10 - - - - диски унiверсальнi цифровi (DVD):        
8523 49 10 25 - - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 49 10 39 - - - - - виключно для вiдтворення звуку, дiаметром понад 6,5 см   5 5 шт
  - - - - - iншi:        
8523 49 10 45 - - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 49 10 50 - - - - - - iншi   10 10 шт
8523 49 20 - - - - iншi:        
8523 49 20 25 - - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 49 20 30 - - - - - виключно для вiдтворення звуку   5 5 шт
  - - - - - iншi:        
8523 49 20 45 - - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 49 20 50 - - - - - - iншi   10 10 шт
8523 49 90 - - - iншi:        
8523 49 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 49 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 49 90 99 - - - - iншi   5 5 шт
  - напiвпровiдниковi носiї:        
8523 51 - - твердотiльнi енергонезалежнi пристрої для зберiгання iнформацiї:        
8523 51 10 00 - - - незаписанi   0 0 шт
8523 51 90 - - - iншi:        
8523 51 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 51 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 51 90 99 - - - - iншi   5 5 шт
8523 52 00 00 - - "smart-картки"   0 0 шт
8523 59 - - iншi:        
8523 59 10 00 - - - незаписанi   0 0 шт
8523 59 90 - - - iншi:        
8523 59 90 91 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 59 90 93 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 59 90 99 - - - - iншi   5 5 шт
8523 80 - iншi:        
8523 80 10 00 - - незаписанi   0 0 -
8523 80 90 - - iншi:        
8523 80 90 91 - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення   0 0 шт
8523 80 90 93 - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8523 80 90 99 - - - iншi   5 5 шт
[8524]          
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, до складу якої входять або не входять приймальна, звукозаписувальна чи звуковiдтворювальна апаратура; телевiзiйнi камери; цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:        
8525 50 00 - апаратура передавальна:        
8525 50 00 10 - - апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна   0 0 шт
8525 50 00 90 - - iнша   0 0 шт
8525 60 00 00 - апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура   0 0 шт
8525 80 - телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери:        
  - - телевiзiйнi камери:        
8525 80 11 00 - - - з трьома передавальними (телевiзiйними) трубками або бiльше   10 10 шт
8525 80 19 00 - - - iншi   10 10 шт
8525 80 30 00 - - цифровi камери   0 0 шт
  - - записувальнi вiдеокамери:        
8525 80 91 00 - - - виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевiзiйної камери   0 0 шт
8525 80 99 00 - - - iншi   0 0 шт
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування:        
8526 10 00 - радiолокацiйнi прилади:        
8526 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8526 10 00 90 - - iншi   0 0 -
  - iншi:        
8526 91 - - радiонавiгацiйнi прилади:        
8526 91 20 - - - радiонавiгацiйнi приймачi:        
8526 91 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8526 91 20 90 - - - - iншi   0 0 шт
8526 91 80 - - - iншi:        
8526 91 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8526 91 80 90 - - - - iншi   0 0 -
8526 92 00 - - радiоапаратура дистанцiйного керування:        
8526 92 00 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8526 92 00 90 - - - iнша   10 10 -
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником:        
  - радiомовнi приймачi, здатнi функцiонувати без зовнiшнього джерела електроживлення:        
8527 12 - - кишеньковi касетнi плеєри з радiоприймачем:        
8527 12 10 00 - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування   10 10 шт
8527 12 90 00 - - - iншi   10 10 шт
8527 13 - - iнша апаратура, поєднана iз звукозаписувальними чи звуковiдтворювальними пристроями:        
8527 13 10 00 - - - з лазерною системою зчитування   25 25 шт
  - - - iнша:        
8527 13 91 00 - - - - касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування   25 25 шт
8527 13 99 00 - - - - iнша   25 25 шт
8527 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - радiомовнi приймачi, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення, для застосування в моторних транспортних засобах:        
8527 21 - - поєднанi iз звукозаписувальним чи звуковiдтворювальним пристроєм:        
  - - - здатнi приймати та декодувати цифровi сигнали радiоiнформацiйної системи:        
8527 21 20 - - - - з лазерною системою зчитування:        
8527 21 20 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8527 21 20 90 - - - - - iншi   10 10 шт
  - - - - iншi:        
8527 21 52 00 - - - - - касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування   10 10 шт
8527 21 59 00 - - - - - iншi   10 10 шт
  - - - iншi:        
8527 21 70 00 - - - - з лазерною системою зчитування   10 10 шт
  - - - - iншi:        
8527 21 92 - - - - - касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування:        
8527 21 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8527 21 92 90 - - - - - - iншi   10 10 шт
8527 21 98 00 - - - - - iншi   10 10 шт
8527 29 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - iнша:        
8527 91 - - поєднана iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою:        
  - - - з одним або кiлькома гучномовцями, вмонтованими в один корпус:        
8527 91 11 00 - - - - касетна, iз системою аналогового та цифрового зчитування   10 10 шт
8527 91 19 00 - - - - iнша   10 10 шт
  - - - iнша:        
8527 91 35 00 - - - - з лазерною системою зчитування   10 10 шт
  - - - - iнша:        
8527 91 91 00 - - - - - касетна, iз системою аналогового або цифрового зчитування   10 10 шт
8527 91 99 00 - - - - - iнша   10 10 шт
8527 92 - - не поєднана iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою, але поєднана з годинником:        
8527 92 10 00 - - - радiоприймачi-будильники   10 10 шт
8527 92 90 00 - - - iнша   10 10 шт
8527 99 00 00 - - iнша   10 10 шт
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура; приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:        
  - монiтори з електронно-променевою трубкою:        
8528 42 00 00 - - якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами   0 0 шт
8528 49 00 - - iншi:        
8528 49 00 10 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення   2 2 шт
  - - - кольоровi:        
8528 49 00 91 - - - - з спiввiдношенням ширина/висота екрана менш як 1,5   10 10 шт
  - - - - iншi:        
8528 49 00 95 - - - - - в яких параметри розгортки становлять не бiльш як 625 рядкiв   0 0 шт
8528 49 00 99 - - - - - в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв   10 10 шт
  - iншi монiтори:        
8528 52 - - якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами:        
8528 52 10 00 - - - якi використовуються виключно або переважно з машинами для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471   0 0 шт
  - - - iншi:        
8528 52 91 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв (LCD):        
8528 52 91 10 - - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення   2 2 шт
8528 52 91 90 - - - - - кольоровi   10 10 шт
8528 52 99 - - - - iншi:        
8528 52 99 10 - - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення   2 2 шт
8528 52 99 90 - - - - - кольоровi   10 10 шт
8528 59 00 - - iншi:        
8528 59 00 10 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення   2 2 шт
8528 59 00 90 - - - iншi   10 10 шт
  - проектори:        
8528 62 00 00 - - якi безпосередньо пiдключаються до машин для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 та призначенi для використання з цими машинами   0 0 шт
8528 69 - - iншi:        
8528 69 20 00 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення   10 10 шт
8528 69 80 00 - - - iншi   10 10 шт
  - приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення:        
8528 71 - - яка не призначена для включення до свого складу вiдеодисплея або екрана:        
  - - - вiдеотюнери:        
8528 71 11 00 - - - - електроннi модулi для вмонтовування в машини автоматичного оброблення iнформацiї   0 0 шт
8528 71 15 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку)   0 10 шт
8528 71 19 00 - - - - iншi   10 10 шт
  - - - iнша:        
8528 71 91 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку)   10 10 шт
8528 71 99 00 - - - - iншi   10 10 шт
8528 72 - - iнша, кольорового зображення:        
8528 72 10 00 - - - телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепроектори)   10 10 шт
8528 72 20 00 - - - апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення   10 10 шт
  - - - iнша:        
8528 72 30 00 - - - - з вмонтованою трубкою   10 10 шт
8528 72 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв   10 10 шт
8528 72 60 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю плазмових панелей   10 10 шт
8528 72 80 00 - - - - iншi   10 10 шт
8528 73 00 00 - - iнша, монохромного зображення   10 10 шт
8529 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8525 - 8528:        
8529 10 - антени та антеннi вiдбивачi будь-якого типу; частини, що використовуються разом з цими виробами:        
  - - антени:        
8529 10 11 - - - телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах:        
8529 10 11 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8529 10 11 90 - - - - iншi   10 10 -
  - - - зовнiшнi антени для телевiзiйних або радiомовних приймачiв:        
8529 10 31 00 - - - - для приймання через супутник   10 10 -
8529 10 39 00 - - - - iншi   10 10 -
8529 10 65 00 - - - антени внутрiшнi для телевiзiйних або радiомовних приймачiв, включаючи вмонтованi   10 10 -
8529 10 69 - - - iншi:        
8529 10 69 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8529 10 69 90 - - - - iншi   10 10 -
8529 10 80 - - фiльтри та розподiльники антен:        
8529 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8529 10 80 90 - - - iншi   10 10 -
8529 10 95 - - iншi:        
8529 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8529 10 95 90 - - - iншi   5 5 -
8529 90 - iншi:        
8529 90 15 00 - - органiчнi свiтлодiоднi модулi дiоднi та органiчнi свiтлодiоднi панелi для апаратiв товарних пiдпозицiй 8528 72 та 8528 73   1 1 шт
  - - iншi:        
8529 90 20 00 - - - частини апаратури товарних пiдкатегорiй 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 42 00 00, 8528 52 10 00 i 8528 62 00 00   0 0 шт
  - - - iншi:        
  - - - - корпуси та шафи:        
8529 90 41 00 - - - - - дерев'янi   5 5 -
8529 90 49 00 - - - - - з iнших матерiалiв   5 5 -
8529 90 65 00 - - - - електроннi модулi   5 5 -
  - - - - iншi:        
8529 90 91 00 - - - - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)   1 1 -
  - - - - - iншi:        
8529 90 92 00 - - - - - - для телевiзiйних камер товарних пiдкатегорiй 8525 80 11 та 8525 80 19 та апаратура товарних позицiй 8527 та 8528   5 5 -
8529 90 97 - - - - - - iншi:        
8529 90 97 10 - - - - - - - блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї   0 0 -
8529 90 97 90 - - - - - - - iншi   1 1 -
8530 Електричне устаткування сигналiзацiйне, для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах чи аеродромах (крiм обладнання товарної позицiї 8608):        
8530 10 00 00 - обладнання для залiзниць або трамвайних колiй   10 10 -
8530 80 00 00 - iнше обладнання   10 10 -
8530 90 00 00 - частини   10 10 -
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), крiм обладнання товарної позицiї 8512 або 8530:        
8531 10 - пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої:        
8531 10 30 00 - - що використовуються для споруд   10 10 шт
8531 10 95 - - iншi:        
8531 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8531 10 95 90 - - - iншi   10 10 шт
8531 20 - панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах (LCD) або на свiтловипромiнюючих дiодах (LED):        
8531 20 20 - - з вмонтованими свiтло дiодами (LED):        
8531 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 6 -
8531 20 20 90 - - - iншi   0 0 -
  - - з вмонтованими пристроями на рiдких кристалах (LCD):        
8531 20 40 - - - з вмонтованими активними матричними пристроями на рiдких кристалах(LCD):        
8531 20 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 6 -
  - - - - iншi:        
8531 20 40 91 - - - - - кольорового зображення   0 0 -
8531 20 40 98 - - - - - iншi   0 0 -
8531 20 95 - - - iншi:        
8531 20 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 6 -
8531 20 95 90 - - - - iншi   0 0 -
8531 80 - iнше устаткування:        
8531 80 40 - - дзвони, зумери, двернi дзвiночки та аналогiчнi пристрої:        
8531 80 40 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 6 -
8531 80 40 90 - - - iншi   10 10 -
8531 80 70 - - iншi:        
8531 80 70 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 6 -
8531 80 70 20 - - - пристрої з плоским екраном   0 0 -
8531 80 70 90 - - - iншi   10 10 -
8531 90 00 - частини:        
8531 90 00 10 - - пристроїв товарної пiдпозицiї 8531 20 та товарних пiдкатегорiй 8531 80 70 10 та 8531 80 70 20   0 0 -
8531 90 00 90 - - iншi   5 10 -
8532 Конденсатори електричнi постiйнi, змiннi або пiдстроювальнi:        
8532 10 00 00 - конденсатори постiйної ємностi, призначенi для електричних мереж частотою 50/60 Гц i розрахованi на реактивну потужнiсть не менш як 0,5 кВxА (конденсатори силовi)   0 0 -
  - iншi конденсатори постiйної ємностi:        
8532 21 00 00 - - танталовi   0 0 -
8532 22 00 00 - - алюмiнiєвi електролiтичнi   0 0 -
8532 23 00 00 - - керамiчнi з одним шаром дiелектрика   0 0 -
8532 24 00 00 - - керамiчнi з кiлькома шарами дiелектрика   0 0 -
8532 25 00 00 - - з паперовим або пластмасовим дiелектриком   0 0 -
8532 29 00 00 - - iншi   0 0 -
8532 30 00 00 - конденсатори змiнної ємностi або пiдстроювальнi   0 0 -
8532 90 00 00 - частини   0 0 -
8533 Резистори електричнi (включаючи реостати та потенцiометри), крiм нагрiвальних елементiв:        
8533 10 00 00 - резистори постiйнi вуглецевi, композицiйнi або плiвковi   0 0 -
  - iншi резистори постiйнi:        
8533 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт   0 0 -
8533 29 00 00 - - iншi   0 0 -
  - резистори змiннi (включаючи реостати та потенцiометри) дротовi:        
8533 31 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт   0 0 -
8533 39 00 00 - - iншi   0 0 -
8533 40 - iншi резистори змiннi (включаючи реостати та потенцiометри):        
8533 40 10 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт   0 0 -
8533 40 90 00 - - iншi   0 0 -
8533 90 00 00 - частини   0 0 -
8534 00 Схеми друкованi:        
  - що мають лише струмопровiднi елементи та контакти:        
8534 00 11 00 - - схеми багатошаровi   0 0 -
8534 00 19 00 - - iншi   0 0 -
8534 00 90 00 - з iншими пасивними елементами   0 0 -
8535 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, перемикачi, роз'єднувачi, запобiжники плавкi, блискавковiдводи, обмежувачi напруги, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги понад 1 000 В:        
8535 10 00 00 - запобiжники плавкi   5 5 -
  - вимикачi автоматичнi:        
8535 21 00 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ   2 2 -
8535 29 00 00 - - iншi   5 5 -
8535 30 - роз'єднувачi та переривники:        
8535 30 10 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ   0 0 -
8535 30 90 00 - - iншi   0 0 -
8535 40 00 00 - блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасiння стрибкiв напруги   5 5 -
8535 90 00 00 - iншi   5 5 -
8536 Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, пристрої для гасiння стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), для напруги не бiльш як 1 000 В; з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв:        
8536 10 - запобiжники плавкi:        
8536 10 10 - - для сили струму не бiльш як 10 A:        
8536 10 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 10 10 90 - - - iншi   5 5 -
8536 10 50 - - для сили струму понад 10 A, але не бiльш як 63 A:        
8536 10 50 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 10 50 90 - - - iншi   5 5 -
8536 10 90 - - для сили струму понад 63 A:        
8536 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 10 90 90 - - - iншi   5 5 -
8536 20 - вимикачi автоматичнi:        
8536 20 10 00 - - для сили струму не бiльш як 63 A   5 5 -
8536 20 90 00 - - для сили струму понад 63 А   5 5 -
8536 30 - iнша апаратура для захисту електричних кiл:        
8536 30 10 - - для сили струму не бiльш як 16 A:        
8536 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 30 10 90 - - - iншi   5 5 -
8536 30 30 - - для сили струму понад 16 A, але не бiльш як 125 A:        
8536 30 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 30 30 90 - - - iншi   5 5 -
8536 30 90 00 - - для сили струму понад 125 A   5 5 -
  - реле:        
8536 41 - - для напруги не бiльш як 60 В:        
8536 41 10 - - - для сили струму не бiльш як 2 A:        
8536 41 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 41 10 90 - - - - iншi   5 5 -
8536 41 90 - - - для сили струму понад 2 A:        
8536 41 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 41 90 90 - - - - iншi   5 5 -
8536 49 00 - - iншi:        
8536 49 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 49 00 90 - - - iншi   5 5 -
8536 50 - iншi вимикачi та перемикачi:        
8536 50 03 00 - - перемикачi змiнного струму електроннi, що складаються з оптично з'єднаних вхiдних i вихiдних кiл (iзольованi тиристорнi перемикачi змiнного струму)   0 0 -
8536 50 05 00 - - перемикачi електроннi, включаючи електроннi перемикачi з температурним захистом, що складаються з транзистора та логiчного чiпу (технологiя "chip on chip")   0 0 -
8536 50 07 00 - - перемикачi електромеханiчнi швидкодiючi для сили струму не бiльш як 11 A   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - для напруги не бiльш як 60 В:        
8536 50 11 - - - - клавiшнi та кнопковi:        
8536 50 11 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 50 11 90 - - - - - iншi   5 5 -
8536 50 15 - - - - поворотнi:        
8536 50 15 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 50 15 90 - - - - - iншi   5 5 -
8536 50 19 - - - - iншi:        
8536 50 19 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 50 19 90 - - - - - iншi   5 5 -
8536 50 80 00 - - - iншi   5 5 -
  - патрони для ламп, штепселi, розетки, штировi та гнiздовi з'єднувачi:        
8536 61 - - патрони для ламп:        
8536 61 10 - - - патрони для ламп розжарювання:        
8536 61 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 61 10 90 - - - - iншi   5 5 -
8536 61 90 00 - - - iншi   5 5 -
8536 69 - - iншi:        
8536 69 10 00 - - - для коаксiальних кабелiв   0 0 -
8536 69 30 00 - - - для друкованих схем   0 0 -
8536 69 90 - - - iншi:        
8536 69 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 69 90 90 - - - - iншi   5 5 -
8536 70 00 00 - з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв   0 0 -
8536 90 - iншi пристрої:        
8536 90 01 - - попередньо зiбранi елементи для електричних кiл:        
8536 90 01 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8536 90 01 90 - - - iншi   0,1 0,1 -
8536 90 10 00 - - з'єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв   0 0 -
8536 90 20 00 - - установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин   0 0 -
8536 90 40 00 - - затискачi акумуляторної батареї, що використовується для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702, 8307, 8704 або 8711   0 0 -
8536 90 95 00 - - iншi   0 0 -
8537 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517:        
8537 10 - для напруги не бiльш як 1 000 В:        
8537 10 10 00 - - панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї   5 5 -
  - - iншi:        
8537 10 91 00 - - - контролери з пам'яттю, що програмуються   0 0 -
8537 10 95 00 - - - сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi екрани) без можливостi вiдображення, призначенi для вбудовування в пристрої, якi мають дисплей, на якому функцiя виявлення та мiсцезнаходження здiйснюється дотиком до дисплею   0 0 -
8537 10 98 - - - iншi:        
8537 10 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8537 10 98 90 - - - - iншi   0 0 -
8537 20 - для напруги понад 1 000 В:        
8537 20 91 00 - - для напруги понад 1 000 В, але не бiльш як 72,5 кВ   0 0 -
8537 20 99 00 - - для напруги понад 72,5 кВ   5 5 -
8538 Частини, призначенi виключно або переважно для апаратури товарних позицiй 8535, 8536 або 8537:        
8538 10 00 00 - пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для товарiв товарної позицiї 8537, не обладнанi вiдповiдною апаратурою   0 0 -
8538 90 - iншi:        
  - - для установок зондового контролю напiвпровiдникових пластин товарної пiдкатегорiї 8536 90 20 00:        
8538 90 11 00 - - - електроннi модулi   0 0 -
8538 90 19 00 - - - iншi   4 4 -
  - - iншi:        
8538 90 91 00 - - - електроннi модулi   4 4 -
8538 90 99 00 - - - iншi   4 4 -
8539 Електричнi лампи розжарення або газорозряднi, включаючи лампи герметичнi спрямованого свiтла, ультрафiолетовi або iнфрачервонi лампи; дуговi лампи; свiтлодiоднi (LED) лампи:        
8539 10 00 - лампи герметичнi спрямованого свiтла:        
8539 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
8539 10 00 90 - - iншi   5 5 шт
  - iншi лампи розжарення, за винятком ультрафiолетових або iнфрачервоних:        
8539 21 - - галогеннi з вольфрамовою ниткою:        
8539 21 30 - - - для мотоциклiв або iнших моторних транспортних засобiв:        
8539 21 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8539 21 30 90 - - - - iншi   3 3 шт
  - - - iншi, напругою:        
8539 21 92 00 - - - - понад 100 В   3 3 шт
8539 21 98 00 - - - - не бiльш як 100 В   3 3 шт
8539 22 - - iншi, потужнiстю не бiльш як 200 Вт i напругою понад 100 В:        
8539 22 10 00 - - - лампи рефлекторнi   3 3 шт
8539 22 90 - - - iншi:        
8539 22 90 10 - - - - лампи розжарення електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В   10 10 шт
8539 22 90 90 - - - - iншi   3 3 шт
8539 29 - - iншi:        
8539 29 30 - - - для мотоциклiв або iнших моторних транспортних засобiв:        
8539 29 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8539 29 30 90 - - - - iншi   5 5 шт
  - - - iншi, напругою:        
8539 29 92 00 - - - - понад 100 В   5 5 шт
8539 29 98 00 - - - - не бiльш як 100 В   5 5 шт
  - лампи газорозряднi, за винятком ультрафiолетових:        
8539 31 - - люмiнесцентнi з термокатодом:        
8539 31 10 00 - - - двоцокольнi   3 3 шт
8539 31 90 00 - - - iншi   3 3 шт
8539 32 - - лампи ртутнi або натрiєвi; металогалогеннi лампи:        
8539 32 20 00 - - - лампи ртутнi або натрiєвi   5 5 шт
8539 32 90 00 - - - металогалогеннi   5 5 шт
8539 39 - - iншi:        
8539 39 20 00 - - - холодно-катоднi люмiнесцентнi лампи (CCFLs) для пiдсвiчування плоских дисплеїв   5 5 шт
8539 39 80 00 - - - iншi   5 5 шт
  - лампи ультрафiолетовi чи iнфрачервонi; дуговi лампи:        
8539 41 00 00 - - дуговi лампи   5 5 шт
8539 49 00 00 - - iншi   5 5 шт
8539 50 00 00 - свiтлодiоднi (LED) лампи   0 1 шт
8539 90 - частини:        
8539 90 10 00 - - цоколi для ламп   5 5 -
8539 90 90 00 - - iншi   5 5 -
8540 Лампи, трубки електроннi з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумнi, паро- чи газонаповненi, ртутнi дуговi випрямнi лампи та трубки, електронно-променевi трубки, телевiзiйнi передавальнi трубки):        
  - трубки телевiзiйнi електронно-променевi, включаючи трубки для вiдеомонiторiв:        
8540 11 00 00 - - кольорового зображення   0 0 шт
8540 12 00 00 - - монохромного зображення   5 5 шт
8540 20 - трубки телевiзiйнi передавальнi; трубки для перетворення або пiдсилення яскравостi зображення; iншi фотокатоднi трубки:        
8540 20 10 00 - - трубки телевiзiйнi передавальнi   5 5 шт
8540 20 80 00 - - iншi   5 5 шт
8540 40 00 00 - трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, монохромнi; трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню точок люмiнофору на екранi менш як 0,4 мм   5 5 шт
8540 60 00 00 - iншi трубки електронно-променевi   5 5 шт
  - трубки надвисокої частоти (наприклад, магнетрони, клiстрони, лампи бiжучої хвилi, лампи зворотної хвилi), за винятком ламп iз сiтковим керуванням:        
8540 71 00 00 - - магнетрони   5 5 шт
8540 79 00 - - iншi:        
8540 79 00 10 - - - клiстрони   0 0 шт
8540 79 00 90 - - - iншi   5 5 шт
  - iншi лампи та трубки:        
8540 81 00 00 - - лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi   5 5 шт
8540 89 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - частини:        
8540 91 00 00 - - трубок електронно-променевих   5 5 -
8540 99 00 00 - - iншi   5 5 -
8541 Дiоди, транзистори та аналогiчнi напiвпровiдниковi прилади; фоточутливi напiвпровiдниковi прилади, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль, вмонтованi або не вмонтованi у панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED); п'єзоелектричнi кристали, зiбранi:        
8541 10 00 - дiоди, крiм фотодiодiв та свiтловипромiнювальних дiодiв (LED):        
8541 10 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали; силовi дiоди   0 0 -
8541 10 00 90 - - iншi   0 0 -
  - транзистори, за винятком фототранзисторiв:        
8541 21 00 - - з потужнiстю розсiювання менш як 1 Вт:        
8541 21 00 10 - - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали   0 0 -
8541 21 00 90 - - - iншi   0 0 -
8541 29 00 - - iншi:        
8541 29 00 10 - - - транзистори польовi потужнi кремнiєвi, n-канальнi, з iзольованим затвором   0 0 -
8541 29 00 90 - - - iншi   0 0 -
8541 30 00 - тиристори, динiстори (дiоднi тиристори), тринiстори (триоднi тиристори), крiм фоточутливих приладiв:        
8541 30 00 10 - - тиристори   0 0 -
8541 30 00 90 - - iншi   0 0 -
8541 40 - прилади напiвпровiдниковi фоточутливi, включаючи фотогальванiчнi елементи, зiбранi або не зiбранi у модуль або вмонтованi чи не вмонтованi в панель; свiтловипромiнювальнi дiоди (LED):        
8541 40 10 00 - - свiтловипромiнювальнi дiоди (LED), включаючи лазернi дiоди   0 0 -
8541 40 90 00 - - iншi   0 0 -
8541 50 00 - iншi прилади напiвпровiдниковi:        
8541 50 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, ще не розрiзанi на кристали   0 0 -
8541 50 00 90 - - iншi   0 0 -
8541 60 00 00 - кристали п'єзоелектричнi, зiбранi   0 0 -
8541 90 00 00 - частини   0 0 -
8542 Електроннi iнтегрованi схеми:        
  - електроннi iнтегрованi схеми:        
8542 31 - - процесори та контролери, об'єднанi чи не об'єднанi iз запам'ятовувальними пристроями, перетворювачами, логiчними схемами, пiдсилювачами, синхронiзаторами або iншими схемами:        
  - - - товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:        
8542 31 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)   0 10 -
8542 31 19 00 - - - - iншi   0 10 -
8542 31 90 00 - - - iншi   0 0 -
8542 32 - - пристрої запам'ятовувальнi:        
  - - - товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:        
8542 32 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)   0 10 -
8542 32 19 00 - - - - iншi   0 10 -
  - - - iншi:        
  - - - - оперативнi динамiчнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (D-RAM):        
8542 32 31 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт   0 0 шт
8542 32 39 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт   0 0 шт
8542 32 45 00 - - - - оперативнi статичнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою ("cash"-пам'ять)   0 0 шт
8542 32 55 00 - - - - постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з можливiстю стирання iнформацiї за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM)   0 0 шт
  - - - - постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з електричним стиранням iнформацiї (E2PROM), включаючи флеш-E2PROM:        
  - - - - - флеш-E2PROM:        
8542 32 61 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт   0 0 шт
8542 32 69 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт   0 0 шт
8542 32 75 00 - - - - - iншi   0 0 шт
8542 32 90 00 - - - - iншi запам'ятовувальнi пристрої   0 0 -
8542 33 - - пiдсилювачi:        
8542 33 10 00 - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)   0 0 -
8542 33 90 00 - - - iншi   0 0 -
8542 39 - - iншi:        
  - - - товари, зазначенi в примiтцi 9 (b) (3 та 4) до цiєї групи:        
8542 39 11 00 - - - - багатокомпонентнi iнтегральнi схеми (MCOs)   0 0 шт
8542 39 19 00 - - - - iншi   0 0 шт
8542 39 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8542 90 00 00 - частини   0 0 -
8543 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, в iншому мiсцi цiєї групи не описанi або не зазначенi:        
8543 10 00 00 - прискорювачi частинок   5 5 -
8543 20 00 00 - генератори сигналiв   5 5 -
8543 30 - машини та апаратура для гальванопокриття, електролiзу або електрофорезу:        
8543 30 40 00 - - гальванiчнi та електролiзнi машини, якi використовуються виключно або головним чином для виробництва друкованих схем   5 5 -
8543 30 70 00 - - iншi   5 5 -
8543 70 - iншi машини та апаратура:        
8543 70 01 00 - - вироби спецiально призначенi для пiдключення до телеграфних i телефонних апаратiв або iнструментiв або для телеграфних або телефонних мереж   0 1 -
8543 70 02 00 - - мiкрохвильовi пiдсилювачi   0 1 -
8543 70 03 00 - - бездротовi iнфрачервонi пристрої керування для вiдео iгрових консолей (iгрових приставок)   0 1 -
8543 70 04 00 - - цифровi реєстратори льотних даних   0 1 -
8543 70 05 00 - - портативна електронна на батарейках книга для запису та вiдтворення тексту, нерухомих зображень або аудiофайлiв   0 1 -
8543 70 06 00 - - цифровий пристрiй обробки сигналiв з можливiстю пiдключення до дротової або бездротової мережi для змiшування (мiкшування) звукiв   0 1 -
8543 70 07 00 - - портативнi iнтерактивнi електроннi освiтнi пристрої, призначенi в першу чергу для дiтей   0 1 -
8543 70 08 00 - - плазмовi машини-очищувачi, якi видаляють органiчнi забруднюючi речовини з електронних мiкроскопiчних зразкiв та тримачiв зразкiв   0 1 -
8543 70 09 00 - - сенсорнi пристрої вводу iнформацiї (так званi сенсорнi панелi, екрани, "touch screen") без можливостi показу зображень, якi призначенi для вбудовування в пристрої, що мають дисплей, з функцiєю виявлення дотику та мiсця розташування цього дотику на сенсорнiй панелi або екранi   0 1 -
8543 70 10 00 - - електричнi машини з функцiєю перекладача або словника   0 0 -
8543 70 30 00 - - антеннi пiдсилювачi   0 0 -
8543 70 50 00 - - солярiї та аналогiчне обладнання для засмаги   0 0 шт
8543 70 60 00 - - електричнi охороннi генератори   5 5 -
8543 70 90 00 - - iншi   0 1 -
8543 90 00 - частини:        
8543 90 00 10 - - компонування та субкомпонування для реєстрування польотiв, що включають двi або бiльше частин чи компонентiв, для цивiльної авiацiї   0 1 -
8543 90 00 90 - - iншi   0 0 -
8544 Проводи iзольованi (включаючи емальованi чи анодованi), кабелi (включаючи коаксiальнi) та iншi iзольованi електричнi провiдники iз з'єднувальними деталями або без них; кабелi волоконно-оптичнi, складенi з волокон з iндивiдуальними оболонками, незалежно вiд того, зiбранi вони чи нi з електричними провiдниками або з'єднувальними пристроями:        
  - проводи обмотковi:        
8544 11 - - мiднi:        
8544 11 10 - - - емальованi або лакованi:        
8544 11 10 10 - - - - дiаметром не бiльш як 0,1 мм   10 10 -
8544 11 10 20 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8544 11 10 90 - - - - iншi   10 10 -
8544 11 90 - - - iншi:        
8544 11 90 10 - - - - з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю   10 10 -
8544 11 90 90 - - - - iншi   2 2 -
8544 19 00 - - iншi:        
8544 19 00 10 - - - алюмiнiєвi емальованi або лакованi   10 10 -
8544 19 00 90 - - - iншi   2 2 -
8544 20 00 - кабелi коаксiальнi та iншi коаксiальнi провiдники електричнi:        
8544 20 00 10 - - оснащенi з'єднувальними деталями   0 0 -
8544 20 00 90 - - iншi   0 0 -
8544 30 00 - комплекти проводiв для свiчок запалювання та комплекти проводiв iнших типiв, якi використовуються в моторних транспортних засобах, лiтаках та на суднах:        
8544 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 0,4 -
  - - iншi:        
8544 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8544 30 00 98 - - - iншi   2 2 -
  - iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 1 000 В:        
8544 42 - - оснащенi з'єднувальними пристроями:        
8544 42 10 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй   0 0 -
8544 42 90 - - - iншi:        
8544 42 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
  - - - - iншi:        
8544 42 90 91 - - - - - iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В   2 2 -
8544 42 90 98 - - - - - iншi   10 10 -
8544 49 - - iншi:        
8544 49 20 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй, для напруги не бiльш як 80 В   0 0 -
  - - - iншi:        
8544 49 91 00 - - - - проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм   7 7 -
  - - - - iншi:        
8544 49 93 - - - - - для напруги не бiльш як 80 В:        
8544 49 93 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
  - - - - - - iншi:        
8544 49 93 91 - - - - - - - що мають iзоляцiю з фторопласту, кремнiєорганiчної гуми, скловолокна, керамiчного волокна   10 10 -
8544 49 93 93 - - - - - - - з мiнеральною iзоляцiєю   10 10 -
8544 49 93 98 - - - - - - - iншi   10 10 -
8544 49 95 00 - - - - - для напруги понад 80 В, але не бiльш як 1000 В   7 7 -
8544 49 99 00 - - - - - для напруги понад 1 000 В   7 7 -
8544 60 - iншi провiдники електричнi для напруги понад 1 000 В:        
8544 60 10 - - з мiдними провiдниками:        
8544 60 10 10 - - - для напруги не бiльш як 10 000 В   10 10 -
  - - - для напруги понад 10 000 В:        
8544 60 10 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8544 60 10 98 - - - - iншi   2 2 -
8544 60 90 - - з iншими провiдниками:        
8544 60 90 10 - - - для напруги не бiльш як 10 000 В   10 10 -
8544 60 90 90 - - - для напруги понад 10 000 В   2 2 -
8544 70 00 - кабелi волоконно-оптичнi:        
8544 70 00 10 - - для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку   0 0 -
8544 70 00 90 - - iншi   0 0 -
8545 Електроди вугiльнi, щiтки вугiльнi, вугiлля для ламп або гальванiчних елементiв та iншi вироби з графiту чи iнших видiв вуглецю з металом або без нього, що використовуються в електротехнiцi:        
  - електроди:        
8545 11 00 00 - - що використовуються для печей   2 2 -
8545 19 00 00 - - iншi   2 2 -
8545 20 00 - щiтки:        
8545 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8545 20 00 90 - - iншi   2 2 -
8545 90 - iншi:        
8545 90 10 00 - - теплонагрiвальнi елементи опору   0,1 0,1 -
8545 90 90 00 - - iншi   2 2 -
8546 Iзолятори електричнi з будь-яких матерiалiв:        
8546 10 00 00 - склянi   5 5 -
8546 20 00 - керамiчнi:        
8546 20 00 10 - - iзолятори електричнi керамiчнi з металевими деталями (високовольтнi вводи для трансформаторiв)   1 1 -
8546 20 00 90 - - iншi   5 5 -
8546 90 - iншi:        
8546 90 10 00 - - пластмасовi   5 5 -
8546 90 90 00 - - iншi   5 5 -
8547 Арматура iзолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повнiстю зроблена з iзоляцiйних матерiалiв або така, що мiстить простi металевi компоненти (наприклад, рiзьбовi патрони), вмонтованi пiд час формування лише з метою складання, крiм iзоляторiв товарної позицiї 8546; iзоляцiйнi трубки та їх з'єднувальнi деталi з недорогоцiнних металiв, з внутрiшньою iзоляцiєю:        
8547 10 00 00 - арматура iзолювальна керамiчна   5 5 -
8547 20 00 00 - арматура iзолювальна пластмасова   5 5 -
8547 90 00 00 - iншi   5 5 -
8548 Залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори; електричнi частини апаратури та обладнання, в iншому мiсцi даної групи не описанi або не зазначенi:        
8548 10 - залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв; використанi (виснаженi) первиннi елементи, використанi (виснаженi) первиннi батареї та використанi (виснаженi) електричнi акумулятори:        
8548 10 10 00 - - використанi (виснаженi) первиннi елементи та використанi (виснаженi) первиннi батареї   5 5 шт
  - - використанi (виснаженi) акумулятори електричнi:        
8548 10 21 00 - - - акумулятори свинцево-кислотнi   5 5 шт
8548 10 29 00 - - - iншi   5 5 шт
  - - залишки та лом первинних елементiв, первинних батарей та електричних акумуляторiв:        
8548 10 91 00 - - - iз вмiстом свинцю   5 5 -
8548 10 99 00 - - - iншi   5 5 -
8548 90 - iншi:        
8548 90 20 00 - - запам'ятовувальнi пристрої багатокомбiнацiйних форм (наприклад, стековi динамiчнi операцiйнi запам'ятовувальнi пристрої та модулi)   5 5 -
8548 90 30 00 - - свiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами, та використовуються у якостi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)   5 5 -
8548 90 90 00 - - iншi   5 5 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.