Роздiл XVII
ЗАСОБИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ, ЛIТАЛЬНI АПАРАТИ, ПЛАВУЧI ЗАСОБИ I ПОВ'ЯЗАНI З ТРАНСПОРТОМ ПРИСТРОЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

     Примiтки:

     1. Цей роздiл не включає вироби товарної позицiї 9503 або 9508, а також сани-бобслей, тобогани або аналогiчнi вироби товарної позицiї 9506.

     2. Термiни "частини" та "частини i пристрої" не застосовуються до виробiв, зазначених далi, незалежно вiд того, можуть чи не можуть вони бути iдентифiкованi як вироби, призначенi для товарiв цього роздiлу:

     (а) з'єднань, шайб i аналогiчних виробiв з будь-якого матерiалу (що класифiкуються вiдповiдно до матерiалу, з якого вони виробленi, або в товарнiй позицiї 8484), а також iнших виробiв з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми (товарна позицiя 4016);

     (b) частин загального призначення з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) вiдповiдно до примiтки 2 до роздiлу XV або аналогiчних виробiв з пластмаси (група 39);

     (c) виробiв групи 82 (iнструменти);

     (d) виробiв товарної позицiї 8306;

     (e) машин або устаткування товарних позицiй 8401 - 8479 або частин до них, крiм радiаторiв для виробiв даного роздiлу; виробiв товарної позицiї 8481 або 8482 або, якщо вони є складовими частинами двигунiв чи силових установок, виробiв товарної позицiї 8483;

     (f) електричних машин або обладнання (група 85);

     (g) виробiв групи 90;

     (h) виробiв групи 91;

     (ij) зброї (група 93);

     (k) ламп (свiтильникiв) та освiтлювального обладнання товарної позицiї 9405;

     (l) рiзних щiток, якi використовуються як частини у транспортних засобах (товарна позицiя 9603).

     3. У групах 86 - 88 термiни "частини" або "пристрої" не поширюються на частини та пристрої, якi не призначенi для використання виключно або в основному з виробами цих груп. Частини або пристрої, якi можна вiднести одночасно до двох або кiлькох товарних позицiй цього роздiлу, повиннi бути класифiкованi у тiй товарнiй позицiї, яка вiдповiдає основному використанню цих частин або пристроїв.

     4. У цьому роздiлi:

     (а) транспортнi засоби, спецiально сконструйованi для перемiщення на дорогах чи колiях, слiд класифiкувати у товарних позицiях групи 87;

     (b) автомобiлi-амфiбiї слiд класифiкувати у товарних позицiях групи 87;

     (с) повiтрянi транспортнi засоби, спецiально призначенi для використання одночасно як наземнi, слiд класифiкувати у товарних позицiях групи 88.

     5. Транспортнi засоби на повiтрянiй подушцi слiд класифiкувати у цьому роздiлi до тих груп транспортних засобiв, яким вони бiльше вiдповiдають, а саме:

     (а) до групи 86, якщо вони призначенi для руху та можуть пересуватися по направляючiй колiї (потяги на повiтрянiй подушцi);

     (b) до групи 87, якщо вони призначенi для руху лише по сушi або по сушi та по водi;

     (с) до групи 89, якщо вони призначенi для руху по водi, незалежно вiд того, чи здатнi вони причалювати до пляжу або пристанi, платформи, а також пересуватися по льоду.

     Частини та пристрої до транспортних засобiв на повiтрянiй подушцi слiд класифiкувати у тiй самiй товарнiй позицiї, до якої включається цей транспортний засiб вiдповiдно до зазначених примiток.

     Шляхове устаткування та його пристрої для транспорту на повiтрянiй подушцi повиннi належати до залiзничних мереж, а сигнальне устаткування, пристрiй для забезпечення безпеки контролю за рухом на таких системах - до сигнального устаткування, пристроїв для забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях.

     Додатковi примiтки:

     1. За умови врахування положень додаткової примiтки 3 до групи 89 iнструменти i предмети, необхiднi для обслуговування та ремонту наземних, повiтряних або плавучих транспортних засобiв, повиннi належати до цих засобiв наземного транспорту, повiтряних або плавучих у разi, якщо вони подаються разом з ними. Iншi пристрої, що подаються разом iз засобами цих видiв транспорту, також повиннi належати до них, якщо вони є їх частиною i продаються разом з ними.

     2. Основне правило класифiкацiї 2 (а) також застосовується до товарiв, зазначених у товарних позицiях 8608, 8805, 8905 i 8907, що iмпортуються товарними партiями, роздiленими на частини, у разi звернення декларанта та за умови вiдповiдностi законодавству.

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiн "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Група 86
Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) шпали дерев'янi або бетоннi для залiзниць або трамвайних колiй чи аналогiчних їм, а також бетоннi секцiї напрямних колiй для монорейкового транспорту на повiтряних подушках (товарна позицiя 4406 або 6810);

     (b) будiвельнi матерiали для залiзниць або трамвайних колiй з чорних металiв товарної позицiї 7302; або

     (с) електричне устаткування для сигналiзацiї, пристрої для забезпечення безпеки або контролю за рухом товарної позицiї 8530.

     2. До товарної позицiї 8607 серед iнших (inter alia) включаються:

     (а) осi, колеса, колiснi пари (ходовi частини), металевi колiснi бандажi, ободи i маточини та iншi частини колiс;

     (b) рами, пiдрамники, вiзки та вiзки Бiсселя;

     (с) осьовi букси, гальмовi пристрої;

     (d) буфери для рухомого складу; крюки та iншi зчiпнi пристрої та мiжвагоннi з'єднання;

     (e) кузови.

     3. За умови врахування положень примiтки 1 до товарної позицiї 8608 серед iнших (inter alia) включаються:

     (а) складенi колiї, поворотнi платформи, тупиковi упори, габаритнi ворота;

     (b) семафори, механiчнi сигнальнi диски, прилади керування сигналами та стрiлками, прилади, що контролюють переїзд, пульти дистанцiйного керування та iншi механiчнi прилади (у тому числi електромеханiчнi) для сигналiзацiї безпеки або контролю за рухом, навiть якщо вони мають або не мають пристроїв для електроосвiтлення на залiзницях, трамвайних колiях, рiчкових шляхах, спорудах для паркування, аеродромах чи портових спорудах.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8601 Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням вiд електричних акумуляторiв:        
8601 10 00 00 - iз зовнiшнiм джерелом електроживлення   10 10 шт
8601 20 00 00 - з живленням вiд електричних акумуляторiв   0 0 шт
8602 Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери:        
8602 10 00 00 - локомотиви дизель-електричнi   0 0 -
8602 90 00 00 - iншi   4 4 -
8603 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604:        
8603 10 00 - iз зовнiшнiм джерелом електроживлення:        
8603 10 00 10 - - вагони трамвайнi для широкої колiї   10 10 шт
8603 10 00 90 - - iншi   10 10 шт
8603 90 00 00 - iншi   10 10 шт
8604 00 00 00 Транспортнi засоби самохiднi або несамохiднi для ремонту та технiчного обслуговування залiзничних або трамвайних колiй (наприклад, ремонтнi вагони, вагони-крани, вагони шпалопiдбивнi, вирiвнювачi колiї, вагони контрольно-випробовувальнi)   0 0 шт
8605 00 00 00 Вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, несамохiднi; вагони багажнi, вагони поштовi та iншi спецiалiзованi вагони залiзничнi та трамвайнi, несамохiднi (крiм вагонiв товарної позицiї 8604)   0 0 шт
8606 Вагони залiзничнi або трамвайнi для перевезень вантажiв колiями, несамохiднi:        
8606 10 00 00 - вагони-цистерни та подiбнi їм   0 0 шт
8606 30 00 00 - вагони саморозвантажувальнi, крiм вагонiв товарної пiдпозицiї 8606 10   0 0 шт
  - iншi:        
8606 91 - - критi i такi, що замикаються:        
8606 91 10 00 - - - спецiально передбаченi для транспортування вантажiв з високою радiоактивнiстю (Євроатом)   0 0 шт
8606 91 80 00 - - - iншi   0 0 шт
8606 92 00 00 - - вiдкритi, iз стацiонарними бортами заввишки понад 60 см   0 0 шт
8606 99 00 00 - - iншi   0 0 шт
8607 Частини до залiзничних локомотивiв або моторних вагонiв трамвая або рухомого складу:        
  - вiзки, ходовi балансирнi вiзки, вiсi та колеса, їх частини:        
8607 11 00 00 - - ведучi вiзки та ведучi ходовi балансирнi вiзки   0 0 -
8607 12 00 00 - - iншi вiзки та ходовi балансирнi вiзки   0 0 -
8607 19 - - iншi, включаючи частини:        
8607 19 10 - - - вiсi, змонтованi або нi; колеса та їх частини:        
8607 19 10 10 - - - - штампованi сталевi   0 0 -
8607 19 10 90 - - - - iншi   10 10 -
8607 19 90 00 - - - частини вiзкiв, ходових балансирних вiзкiв та аналогiчних вiзкiв   0 0 -
  - гальмовi пристрої та їх частини:        
8607 21 - - пневматичнi гальма та їх частини:        
8607 21 10 00 - - - з чавуну або сталi   0 0 -
8607 21 90 00 - - - iншi   0 0 -
8607 29 00 00 - - iншi   0 0 -
8607 30 00 00 - крюки та iншi зчiпнi пристрої, буфери та їх частини   0 0 -
  - iншi:        
8607 91 - - локомотивiв:        
8607 91 10 00 - - - осьовi букси та їх частини   0 0 -
8607 91 90 00 - - - iншi   0 0 -
8607 99 - - iншi:        
8607 99 10 00 - - - осьовi букси та їх частини   4 4 -
8607 99 80 00 - - - iншi   0 0 -
8608 00 00 00 Шляхове обладнання та обладнання для залiзничних чи трамвайних шляхiв; механiчне (включаючи електромеханiчне) сигнальне обладнання, прилади забезпечення безпеки чи управлiння рухом на залiзницi, трамвайних шляхах, автомобiльних дорогах, внутрiшнiх водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на аеродромах; частини перелiчених приладiв та обладнання   0 0 -
8609 00 Контейнери (включаючи ємностi для перевезення рiдин та газiв), спецiально призначенi та обладнанi для перевезення одним або декiлькома видами транспорту:        
8609 00 10 00 - контейнери з протирадiацiйним свинцевим покриттям для транспортування радiоактивних речовин   2 2 шт
8609 00 90 00 - iншi   2 2 шт

 

Група 87
Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання

     Примiтки:

     1. Ця група не включає залiзничний або трамвайний рухомий склад, призначений для перемiщення тiльки колiєю.

     2. У цiй групi термiн "трактори" означає транспортнi засоби, призначенi головним чином для буксирування чи штовхання iнших транспортних засобiв, пристроїв i вантажiв, незалежно вiд того, мають вони чи нi допомiжнi пристосування, у поєднаннi з основним застосуванням трактора, для перевезення iнструментiв, насiння, добрив тощо.

     Машини та робочi iнструменти, якi сконструйованi для установлення на тракторах товарної позицiї 8701 i розглядаються як взаємозамiнне устаткування, включаються до вiдповiдних товарних позицiй навiть у разi, якщо вони постачаються разом з трактором незалежно вiд того, встановленi вони на ньому чи нi.

     3. Шасi автомобiльнi з кабiною включаються до товарних позицiй 8702 - 8704, а не до товарної позицiї 8706.

     4. До товарної позицiї 8712 включаються всi двоколiснi велосипеди для дiтей. Iншi дитячi велосипеди включаються до товарної позицiї 9503.

     Додатковi примiтки України:

     1. Моторними транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такi, на якi були або є реєстрацiйнi документи, виданi уповноваженими державними органами, в тому числi iноземними, що дають право експлуатувати цi транспортнi засоби.

     2. Кузовами для моторних транспортних засобiв, що використовувалися, вважаються такi, якi вже були встановленi на транспортному засобi або з моменту виготовлення яких минуло бiльше одного року.

     3. У цiй групi термiн "укомплектованi" застосовується до кузовiв для промислового складання моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, пофарбованих, повнiстю або не повнiстю укомплектованих елементами та приладами внутрiшнього i зовнiшнього обладнання.

     4. Термiн "не укомплектованi" застосовується до кузовiв для промислового складання моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703, пофарбованих або нефарбованих, iз встановленими на них дверима i капотами або без них, без елементiв та приладiв внутрiшнього та зовнiшнього обладнання.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709):        
8701 10 00 00 - одновiснi трактори   10 10 шт
8701 20 - трактори колiснi для напiвпричепiв:        
8701 20 10 00 - - новi   0 0 шт
8701 20 90 00 - - що використовувалися   10 10 шт
8701 30 00 00 - трактори гусеничнi   0 0 шт
  - iншi, з потужнiстю двигуна:        
8701 91 - - не бiльш як 18 кВт:        
8701 91 10 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:        
8701 91 10 10 - - - - новi   0 0 шт
8701 91 10 90 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8701 91 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8701 92 - - бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 37 кВт:        
8701 92 10 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:        
8701 92 10 10 - - - - бiльш як 18 кВт, але не бiльш як 25 кВт   10 10 шт
  - - - - бiльш як 25 кВт, але не бiльш як 37 кВт:        
8701 92 10 80 - - - - - новi   0 0 шт
8701 92 10 90 - - - - - що використовувалися   10 10 шт
8701 92 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8701 93 - - бiльш як 37 кВт, але не бiльш як 75 кВт:        
8701 93 10 00 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi   10 10 шт
8701 93 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8701 94 - - бiльш як 75 кВт, але не бiльш як 130 кВт:        
8701 94 10 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:        
8701 94 10 10 - - - - новi   0 0 шт
8701 94 10 90 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8701 94 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8701 95 - - бiльш як 130 кВт:        
8701 95 10 - - - трактори для сiльськогосподарських робiт та трактори для лiсового господарства, колiснi:        
8701 95 10 10 - - - - новi   0 0 шт
8701 95 10 90 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8701 95 90 00 - - - iншi   0 0 шт
8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя:        
8702 10 - тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):        
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:        
8702 10 11 - - - новi:        
8702 10 11 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3   10 10 шт
8702 10 11 30 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3   20 20 шт
8702 10 19 - - - що використовувалися:        
8702 10 19 10 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3   10 10 шт
8702 10 19 90 - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3   20 20 шт
  - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:        
8702 10 91 00 - - - новi   10 10 шт
8702 10 99 00 - - - що використовувалися   10 10 шт
8702 20 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:        
8702 20 10 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:        
8702 20 10 10 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 5 000 см3   10 10 шт
8702 20 10 90 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 5 000 см3   20 20 шт
8702 20 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 500 см3   10 10 шт
8702 30 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням iз зворотно-поступальним рухом поршня та електродвигуном в якостi двигунiв для пересування:        
8702 30 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3   10 10 шт
8702 30 90 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльше 2 800 см3   10 10 шт
8702 40 00 - що приводяться в рух тiльки електродвигуном:        
8702 40 00 10 - - тролейбуси   15 15 шт
8702 40 00 90 - - iншi   10 10 шт
8702 90 - iншi:        
  - - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:        
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:        
8702 90 11 00 - - - - новi   10 10 шт
8702 90 19 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
  - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:        
8702 90 31 00 - - - - новi   10 10 шт
8702 90 39 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8702 90 90 00 - - з двигуном iншого типу   10 10 шт
8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi:        
8703 10 - транспортнi засоби, спецiально призначенi для пересування снiгом; спецiальнi автомобiлi для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчнi транспортнi засоби:        
8703 10 11 00 - - транспортнi засоби спецiального призначення для перемiщення по снiгу, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням   12 12 шт
8703 10 18 00 - - iншi   12 12 шт
  - iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня:        
8703 21 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 000 см3:        
8703 21 10 00 - - - новi   10 10 шт
8703 21 90 - - - що використовувалися:        
8703 21 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 21 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 22 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 000 см3, але не бiльш як 1 500 см3:        
8703 22 10 00 - - - новi   10 10 шт
8703 22 90 - - - що використовувалися:        
8703 22 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 22 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 23 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 3 000 см3:        
  - - - новi:        
8703 23 11 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей:        
8703 23 11 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3   5 10 шт
8703 23 11 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3   5 10 шт
8703 23 19 - - - - iншi:        
8703 23 19 10 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3   10 10 шт
8703 23 19 30 - - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3   10 10 шт
8703 23 90 - - - що використовувалися:        
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 200 см3:        
8703 23 90 11 - - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 23 90 13 - - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
  - - - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 200 см3, але не бiльш як 3 000 см3:        
8703 23 90 31 - - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 23 90 33 - - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 24 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3:        
8703 24 10 00 - - - новi   5 10 шт
8703 24 90 - - - що використовувалися:        
8703 24 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 24 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
  - iншi транспортнi засоби тiльки з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):        
8703 31 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1 500 см3:        
8703 31 10 00 - - - новi   10 10 шт
8703 31 90 - - - що використовувалися:        
8703 31 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 31 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 32 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1 500 см3, але не бiльш як 2 500 см3:        
  - - - новi:        
8703 32 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей   10 10 шт
8703 32 19 00 - - - - iншi   10 10 шт
8703 32 90 - - - що використовувалися:        
8703 32 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 32 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 33 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:        
  - - - новi:        
8703 33 11 00 - - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей   10 10 шт
8703 33 19 00 - - - - iншi   10 10 шт
8703 33 90 - - - що використовувалися:        
8703 33 90 10 - - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 33 90 30 - - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 40 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї:        
8703 40 10 - - новi:        
8703 40 10 10 - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3   5 10 шт
8703 40 10 80 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3   5 10 шт
8703 40 10 90 - - - iншi   10 10 шт
8703 40 90 - - що використовувалися:        
8703 40 90 10 - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 40 90 30 - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 50 00 00 - iншi транспортнi засоби, з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, крiм тих, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї   10 10 шт
8703 60 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї:        
8703 60 10 - - новi:        
8703 60 10 10 - - - моторнi транспортнi засоби, обладнанi для тимчасового проживання людей, з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 1500 см3, але не бiльш як 3000 см3   5 10 шт
8703 60 10 80 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 3 000 см3   5 10 шт
8703 60 10 90 - - - iншi   10 10 шт
8703 60 90 - - що використовувалися:        
8703 60 90 10 - - - не бiльш як 5 рокiв   10 10 шт
8703 60 90 30 - - - понад 5 рокiв   10 10 шт
8703 70 00 00 - iншi транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i електродвигуном в якостi двигунiв для пересування, якi здатнi заряджатися шляхом пiдключення до зовнiшнього джерела електроенергiї   10 10 шт
8703 80 - iншi транспортнi засоби, що приводяться в рух тiльки електричним двигуном:        
8703 80 10 - - новi:        
8703 80 10 10 - - - оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома)   0 0 шт
8703 80 10 90 - - - оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю, тобто не бере участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора, та iншi транспортнi засоби   8 10 шт
8703 80 90 - - що використовувалися:        
8703 80 90 10 - - - оснащенi виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома)   0 0 шт
8703 80 90 90 - - - оснащенi двигуном внутрiшнього згоряння, який не з'єднаний з трансмiсiєю, тобто не бере участi в пересуваннi транспортного засобу, який призначений тiльки для обертання електрогенератора, та iншi транспортнi засоби   8 10 шт
8703 90 00 00 - iншi   10 10 шт
8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв:        
8704 10 - автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi:        
8704 10 10 - - з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:        
8704 10 10 10 - - - вантажопiдйомнiстю понад 75 т   0 0 шт
8704 10 10 90 - - - iншi   0 0 шт
8704 10 90 - - iншi:        
8704 10 90 10 - - - автомобiлi-самоскиди масою до 5 т   0 0 шт
8704 10 90 90 - - - iншi   0 0 шт
  - iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем):        
8704 21 - - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:        
8704 21 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
  - - - iншi:        
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3:        
8704 21 31 00 - - - - - новi   10 10 шт
8704 21 39 00 - - - - - що використовувалися   10 10 шт
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3:        
8704 21 91 00 - - - - - новi   10 10 шт
8704 21 99 00 - - - - - що використовувалися   10 10 шт
8704 22 - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не бiльш як 20 т:        
8704 22 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
  - - - iншi:        
8704 22 91 00 - - - - новi   10 10 шт
8704 22 99 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8704 23 - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т:        
8704 23 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
  - - - iншi:        
8704 23 91 00 - - - - новi   10 10 шт
8704 23 99 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
  - iншi з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням:        
8704 31 - - з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 т:        
8704 31 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   5 5 шт
  - - - iншi:        
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:        
8704 31 31 00 - - - - - новi   5 5 шт
8704 31 39 00 - - - - - що використовувалися   5 5 шт
  - - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3:        
8704 31 91 00 - - - - - новi   5 5 шт
8704 31 99 00 - - - - - що використовувалися   5 5 шт
8704 32 - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т:        
8704 32 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
  - - - iншi:        
8704 32 91 00 - - - - новi   10 10 шт
8704 32 99 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8704 90 00 00 - iншi   10 10 шт
8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення, крiм призначених головним чином для перевезення людей або вантажiв (наприклад, автомобiлi вантажнi для аварiйного ремонту, автокрани, автомобiлi пожежнi, автобетономiшалки, автомобiлi прибиральнi для дорiг, автомобiлi поливомийнi, автомобiлi-майстернi, радiологiчнi автомобiлi):        
8705 10 00 00 - автокрани   10 10 шт
8705 20 00 00 - автобуровi   10 10 шт
8705 30 00 - автомобiлi пожежнi:        
8705 30 00 10 - - з пiдiймачем або драбиною   5 5 шт
8705 30 00 90 - - iншi   10 10 шт
8705 40 00 00 - автобетономiшалки   10 10 шт
8705 90 - iншi:        
8705 90 30 00 - - машини, оснащенi бетононасосом   5 5 шт
8705 90 80 - - iншi:        
8705 90 80 10 - - - автомобiлi спецiального призначення для пересувних телевiзiйних i звукових станцiй   5 5 шт
8705 90 80 90 - - - iншi   5 5 шт
8706 00 Шасi з установленими двигунами для автомобiлiв товарних позицiй 8701 - 8705:        
  - шасi для тракторiв товарної позицiї 8701; шасi для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8702, 8703 або 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем), з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 2 800 см3:        
8706 00 11 00 - - для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702 або 8704   0 0 шт
8706 00 19 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi:        
8706 00 91 - - для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:        
8706 00 91 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8706 00 91 90 - - - iншi   5 5 шт
8706 00 99 00 - - iншi   0 0 шт
8707 Кузови (включаючи кабiни) для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:        
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703:        
8707 10 10 - - для промислового складання:        
8707 10 10 10 - - - укомплектованi   1 1 шт
8707 10 10 20 - - - неукомплектованi   0 0 шт
8707 10 90 - - iншi:        
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 рокiв або менше   10 10 шт
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 рокiв   10 10 шт
8707 10 90 90 - - - iншi   10 10 шт
8707 90 - iншi:        
8707 90 10 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв спецiального призначення товарної позицiї 8705   0 0 шт
8707 90 90 00 - - iншi   10 10 шт
8708 Частини та пристрої моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705:        
8708 10 - бампери та їх частини:        
8708 10 10 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
8708 10 90 - - iншi:        
8708 10 90 10 - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - iншi:        
8708 10 90 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 10 90 98 - - - - iншi   8 8 -
  - iншi частини i пристрої для кузовiв (включаючи кабiни):        
8708 21 - - ременi безпеки:        
8708 21 10 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 шт
8708 21 90 - - - iншi:        
8708 21 90 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 шт
  - - - - iншi:        
8708 21 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
8708 21 90 98 - - - - - iншi   6 6 шт
8708 29 - - iншi:        
8708 29 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
8708 29 90 00 - - - iншi   5 5 -
8708 30 - гальма i гальмовi системи з пiдсилювачами та їх частини:        
8708 30 10 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - iншi:        
8708 30 91 - - - для дискових гальм:        
8708 30 91 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - iншi:        
8708 30 91 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 30 91 98 - - - - - iншi   10 10 -
8708 30 99 - - - iншi:        
8708 30 99 10 - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - iншi:        
8708 30 99 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 30 99 98 - - - - - iншi   10 10 -
8708 40 - коробки передач та їх частини:        
8708 40 20 00 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - iншi:        
8708 40 50 - - - коробки передач:        
8708 40 50 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - iншi:        
8708 40 50 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 40 50 98 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - частини:        
8708 40 91 - - - - штампованi iз сталi:        
8708 40 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 40 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
8708 40 99 - - - - iншi:        
8708 40 99 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - iншi:        
8708 40 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 40 99 98 - - - - - - iншi   5 5 -
8708 50 - мости ведучi з диференцiалом у складаннi, з iншими складовими частинами трансмiсiї або без них та мости неведучi; їх частини:        
8708 50 20 - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:        
8708 50 20 10 - - - мости неведучi у складаннi з незалежною торсiйною пiдвiскою та дисковими гальмами для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704   0 0 -
8708 50 20 90 - - - iншi   0 0 -
  - - iншi:        
8708 50 35 - - - мости ведучi з диференцiалом у складаннi, з iншими складовими частинами трансмiсiї або без них та мости неведучi:        
8708 50 35 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
  - - - - iншi:        
8708 50 35 91 - - - - - мости неведучi   0 0 -
8708 50 35 98 - - - - - iншi   2 2 -
  - - - частини:        
8708 50 55 - - - - штампованi iз сталi:        
8708 50 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 50 55 90 - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - iншi:        
8708 50 91 - - - - - для мостiв неведучих:        
8708 50 91 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   0 0 -
  - - - - - - iншi:        
8708 50 91 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 50 91 98 - - - - - - - iншi   0 0 -
8708 50 99 - - - - - iншi:        
8708 50 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - - iншi:        
8708 50 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 50 99 98 - - - - - - - iншi   5 5 -
8708 70 - колеса ходовi, їх частини та приладдя:        
8708 70 10 - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:        
8708 70 10 10 - - - колеса ходовi дисковi штамповано-зварнi з чорних металiв, розмiром 5JK16"H, 5.00E-16 для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704   2 2 -
8708 70 10 90 - - - iншi   0 0 -
  - - iншi:        
8708 70 50 - - - колеса з алюмiнiю; частини та приладдя для них з алюмiнiю:        
8708 70 50 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 70 50 90 - - - - iншi   5 5 -
8708 70 91 00 - - - маточини колiс, суцiльно вилитi у виглядi зiрки з чорних металiв   5 5 -
8708 70 99 - - - iншi:        
8708 70 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 70 99 90 - - - - iншi   5 5 -
8708 80 - системи пiдвiски та їх частини (включаючи амортизатори):        
8708 80 20 00 - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, оснащених двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - iншi:        
8708 80 35 - - - системи пiдвiски (включаючи амортизатори):        
8708 80 35 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - iншi:        
8708 80 35 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 80 35 98 - - - - - iншi   5 5 -
8708 80 55 - - - стабiлiзатори поперечної стiйкостi; iншi торсiони (стрижневi ресори, пружнi елементи, пiдвiски ходових колiс у виглядi стрижнiв, що працюють на скручування):        
8708 80 55 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 80 55 90 - - - - iншi   5 5 -
  - - - iншi:        
8708 80 91 - - - - штампованi iз сталi:        
8708 80 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 80 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
8708 80 99 - - - - iншi:        
8708 80 99 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - iншi:        
8708 80 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 80 99 98 - - - - - - iншi   5 5 -
  - iншi частини та приладдя:        
8708 91 - - радiатори та їх частини:        
8708 91 20 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - - iншi:        
8708 91 35 00 - - - - радiатори   0 0 -
  - - - - частини:        
8708 91 91 - - - - - штампованi iз сталi:        
8708 91 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 91 91 90 - - - - - - iншi   5 5 -
8708 91 99 - - - - - iншi:        
8708 91 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю 75 т   1 1 -
  - - - - - - iншi:        
8708 91 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 91 99 98 - - - - - - - iншi   5 5 -
8708 92 - - глушники та вихлопнi труби; їх частини:        
8708 92 20 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - - iншi:        
8708 92 35 - - - - глушники та вихлопнi труби:        
8708 92 35 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 92 35 90 - - - - - iншi   10 10 -
  - - - - частини:        
8708 92 91 - - - - - штампованi iз сталi:        
8708 92 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 92 91 90 - - - - - - iншi   5 5 -
8708 92 99 - - - - - iншi:        
8708 92 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - - iншi:        
8708 92 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 92 99 98 - - - - - - - iншi   5 5 -
8708 93 - - зчеплення у складеннi та їх частини:        
8708 93 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
8708 93 90 - - - iншi:        
8708 93 90 10 - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - iншi:        
8708 93 90 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 93 90 98 - - - - - iншi   10 10 -
8708 94 - - рульовi колеса, рульовi колонки та картери рульових механiзмiв; їх частини:        
8708 94 20 00 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - - iншi:        
8708 94 35 - - - - рульовi колеса, рульовi колонки та картери рульових механiзмiв:        
8708 94 35 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - iншi:        
8708 94 35 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 94 35 98 - - - - - - iншi   5 5 -
  - - - - частини:        
8708 94 91 - - - - - штампованi iз сталi:        
8708 94 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 94 91 90 - - - - - - iншi   5 5 -
8708 94 99 - - - - - iншi:        
8708 94 99 10 - - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - - iншi:        
8708 94 99 91 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 94 99 98 - - - - - - - iншi   5 5 -
8708 95 - - пневмоподушки безпеки iз системою надування; їх частини:        
8708 95 10 - - - для промислового складання: моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705:        
8708 95 10 10 - - - - пневмоподушки iз системою надування   0 0 шт
8708 95 10 90 - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi:        
8708 95 91 - - - - штампованi iз сталi:        
8708 95 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 95 91 90 - - - - - iншi   5 5 -
8708 95 99 - - - - iншi:        
8708 95 99 10 - - - - - моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
  - - - - - iншi:        
8708 95 99 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 95 99 98 - - - - - - iншi   5 5 -
8708 99 - - iншi:        
8708 99 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв, що керуються водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 500 см3 або двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 2 800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705   0 0 -
  - - - iншi:        
8708 99 93 - - - - штампованi iз сталi:        
8708 99 93 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 99 93 90 - - - - - iншi   5 5 -
8708 99 97 - - - - iншi:        
8708 99 97 10 - - - - - автомобiлiв товарної позицiї 8704, вантажопiдйомнiстю понад 75 т   1 1 -
8708 99 97 20 - - - - - рами драбинного типу з колiсними базами 2 800 мм, 3 300 мм, 3 600 мм, 3 950 мм i 4 180 мм для промислового складання моторних транспортних засобiв, зазначених у товарнiй позицiї 8704   0 0 -
  - - - - - iншi:        
8708 99 97 91 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
8708 99 97 98 - - - - - - iншi   5 5 -
8709 Транспортнi засоби вантажнi, самохiднi без пiдiймальних або навантажувальних пристроїв, якi використовуються на заводах, складах, у портах або в аеропортах для перевезення вантажiв на короткi вiдстанi; тягачi, що використовуються на залiзничних платформах, їх частини:        
  - транспортнi засоби:        
8709 11 - - електричнi:        
8709 11 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
8709 11 90 00 - - - iншi   10 10 шт
8709 19 - - iншi:        
8709 19 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
8709 19 90 00 - - - iншi   10 10 шт
8709 90 00 00 - частини   10 10 -
8710 00 00 00 Танки та iншi бойовi самохiднi броньованi транспортнi засоби, з озброєнням чи без озброєння, та частини таких транспортних засобiв   2 2 -
8711 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:        
8711 10 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3   10 10 шт
8711 20 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 250 см3:        
8711 20 10 00 - - моторолери   10 10 шт
  - - iншi, з об'ємом цилiндрiв двигуна:        
8711 20 92 00 - - - понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3   10 10 шт
8711 20 98 00 - - - понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3   10 10 шт
8711 30 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 500 см3:        
8711 30 10 00 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 380 см3   10 10 шт
8711 30 90 00 - - з об'ємом цилiндрiв двигуна понад 380 см3, але не бiльш як 500 см3   10 10 шт
8711 40 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 500 см3, але не бiльш як 800 см3   10 10 шт
8711 50 00 00 - з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння з кривошипно-шатунним механiзмом i робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 800 см3   10 10 шт
8711 60 - з електричним двигуном для пересування:        
8711 60 10 00 - - двох-, трьох- та чотрьохколiснi велосипеди з допомiжними педалями, з допомiжним електродвигуном з номiнальною потужнiстю, що не перевищує 250 Вт   10 10 шт
8711 60 90 00 - - iншi   10 10 шт
8711 90 00 00 - iншi   10 10 шт
8712 00 Велосипеди двоколiснi та iншi велосипеди (включаючи велосипеди триколiснi для перевезення вантажiв), без двигуна:        
8712 00 30 00 - велосипеди з кульковими пiдшипниками   10 10 шт
8712 00 70 00 - iншi   10 10 шт
8713 Коляски iнвалiднi з двигуном або без двигуна чи з iншим механiзмом для пересування:        
8713 10 00 00 - без механiзму для пересування   0 0 шт
8713 90 00 00 - iншi   0 0 шт
8714 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй 8711 - 8713:        
8714 10 00 - мотоциклiв (включаючи мопеди)        
8714 10 00 10 - - гальма та їх частини   10 10 -
8714 10 00 20 - - коробки перемикання швидкостей та їх частини   10 10 -
8714 10 00 30 - - ходовi колеса їх частини та приладдя   10 10 -
8714 10 00 40 - - глушники та вихлопнi труби, їх частини   10 10 -
8714 10 00 50 - - зчеплення в зборi i їх частини   10 10 -
8714 10 00 90 - - iншi   10 10 -
8714 20 00 00 - колясок iнвалiдних   0 0 -
  - iншi:        
8714 91 - - рами та вилки, їх частини:        
8714 91 10 00 - - - рами   10 10 шт
8714 91 30 00 - - - переднi вилки   10 10 шт
8714 91 90 00 - - - частини   10 10 -
8714 92 - - ободи та спицi:        
8714 92 10 00 - - - ободи   10 10 шт
8714 92 90 00 - - - спицi   10 10 -
8714 93 00 00 - - маточини або втулки (крiм гальмових) та зiрочки колiс вiльного руху   10 10 -
8714 94 - - гальма, включаючи гальмовi втулки, та їх частини:        
8714 94 20 00 - - - гальма   10 10 -
8714 94 90 00 - - - частини   10 10 -
8714 95 00 00 - - сiдла   10 10 -
8714 96 - - педалi та кривошипно-шатуннi механiзми i їх частини:        
8714 96 10 00 - - - педалi   10 10 пар
8714 96 30 00 - - - кривошипно-шатуннi механiзми   10 10 -
8714 96 90 00 - - - частини   10 10 -
8714 99 - - iншi:        
8714 99 10 00 - - - керма, рукоятки   10 10 шт
8714 99 30 00 - - - багажники   10 10 шт
8714 99 50 00 - - - пристрої перемикачiв передач   10 10 -
8714 99 90 00 - - - iншi частини   10 10 -
8715 00 Коляски дитячi та їх частини:        
8715 00 10 00 - коляски дитячi   0 0 шт
8715 00 90 00 - частини   0 0 -
8716 Причепи та напiвпричепи; iншi несамохiднi транспортнi засоби; їх частини:        
8716 10 - причепи та напiвпричепи типу причiпних будиночкiв для тимчасового проживання у кемпiнгах або для автотуристiв:        
8716 10 92 00 - - вагою не бiльш як 1 600 кг   10 10 шт
8716 10 98 00 - - вагою бiльш як 1 600 кг   10 10 шт
8716 20 00 00 - причепи та напiвпричепи з самозавантаженням або саморозвантаженням, для використання у сiльському господарствi   10 10 шт
  - iншi причепи та напiвпричепи для перевезення вантажiв:        
8716 31 00 00 - - причепи-цистерни та напiвпричепи-цистерни   10 10 шт
8716 39 - - iншi:        
8716 39 10 00 - - - призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин   10 10 шт
  - - - iншi:        
  - - - - новi:        
8716 39 30 - - - - - напiвпричепи:        
8716 39 30 10 - - - - - - бортовi, тентованi, напiвпричепи-рефрижератори, напiвпричепи-контейнеровози   0 0 шт
8716 39 30 90 - - - - - - iншi   10 10 шт
8716 39 50 - - - - - iншi:        
8716 39 50 10 - - - - - - що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   1 1 шт
8716 39 50 90 - - - - - - iншi   10 10 шт
8716 39 80 00 - - - - що використовувалися   10 10 шт
8716 40 00 - iншi причепи та напiвпричепи:        
8716 40 00 10 - - причепи та напiвпричепи, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   10 10 -
8716 40 00 90 - - iншi   10 10 -
8716 80 00 00 - iншi транспортнi засоби   10 10 -
8716 90 - частини:        
8716 90 10 - - шасi:        
8716 90 10 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   5 5 -
8716 90 10 90 - - - iншi   10 10 -
8716 90 30 - - кузови:        
8716 90 30 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   5 5 -
8716 90 30 90 - - - iншi   0 0 -
8716 90 50 - - вiсi:        
8716 90 50 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   5 5 -
8716 90 50 90 - - - iншi   0 0 -
8716 90 90 - - iншi частини:        
8716 90 90 10 - - - до автомобiльних напiвпричепiв, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т i бiльше   10 10 -
8716 90 90 90 - - - iншi   10 10 -

 

Група 88
Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини

     Примiтка до товарних пiдпозицiй:

     1. Термiн "маса порожнього обладнаного апарата" у товарних пiдпозицiях 8802 11 - 8802 40 означає масу апарата у станi готовностi до вильоту без маси екiпажу, пального та обладнання, за виключенням постiйно встановленого обладнання.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8801 00 Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi лiтальнi апарати безмоторнi:        
8801 00 10 - аеростати та дирижаблi; планери та дельтаплани:        
8801 00 10 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
8801 00 10 90 - - iншi   0 5 шт
8801 00 90 - iншi:        
8801 00 90 10 - - для цивiльної авiацiї   0 5 шт
8801 00 90 90 - - iншi   0 5 шт
8802 Iншi апарати лiтальнi (наприклад, вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi i космiчнi ракети-носiї:        
  - вертольоти:        
8802 11 00 00 - - з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг   0 0 шт
8802 12 00 00 - - масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг   0 0 шт
8802 20 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати з масою порожнього обладнаного апарата не бiльш як 2 000 кг   0 0 шт
8802 30 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 2 000 кг, але не бiльш як 15 000 кг   0 0 шт
8802 40 00 00 - лiтаки та iншi лiтальнi апарати масою порожнього обладнаного апарата понад 15 000 кг   0 0 шт
8802 60 - космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi i космiчнi ракети-носiї:        
  - - космiчнi апарати (включаючи супутники):        
8802 60 11 00 - - - телекомунiкацiйнi супутники   0 0 шт
8802 60 19 00 - - - iншi   0 0 шт
8802 60 90 00 - - суборбiтальнi ракети та космiчнi ракети-носiї   0 0 шт
8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802:        
8803 10 00 - повiтрянi гвинти i несучi гвинти та їх частини:        
8803 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8803 10 00 90 - - iншi   0 5 -
8803 20 00 - шасi лiтакiв та їх частини:        
8803 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8803 20 00 90 - - iншi   0 5 -
8803 30 00 - iншi частини лiтакiв i вертольотiв:        
8803 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
8803 30 00 90 - - iншi   0 5 -
8803 90 - iншi:        
8803 90 10 00 - - паперових змiїв   10 10 -
  - - космiчних апаратiв (включаючи супутники):        
8803 90 21 00 - - - телекомунiкацiйних супутникiв   10 10 -
8803 90 29 00 - - - iншi   10 10 -
8803 90 30 00 - - суборбiтальних та космiчних ракет-носiїв   10 10 -
8803 90 90 - - iншi:        
8803 90 90 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
8803 90 90 90 - - - iншi   10 10 -
8804 00 00 00 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та пристрої   10 10 -
8805 Обладнання стартове для лiтальних апаратiв; палубнi гальмовi або аналогiчнi пристрої; наземнi тренажери для льотного складу; їх частини:        
8805 10 - обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини; палубнi гальмовi або аналогiчнi пристрої:        
8805 10 10 00 - - обладнання стартове для лiтальних апаратiв та їх частини   0 0 -
8805 10 90 00 - - iншi   0 0 -
  - наземнi тренажери для льотного складу та їх частини:        
8805 21 00 00 - - iмiтатори повiтряного бою   0 0 -
8805 29 00 00 - - iншi   0 0 -

 

Група 89
Судна, човни та iншi плавучi засоби

     Примiтка:

     1. Корпуси суден, недобудованi або неукомплектованi судна, складенi, нескладенi чи розiбранi, а також судна укомплектованi, але нескладенi чи розiбранi включаються до товарної позицiї 8906, якщо вони не мають розпiзнавальної ознаки суден спецiального призначення.

     Додатковi примiтки:

     1. До товарних пiдкатегорiй 8901 10 10 00, 8901 20 10 00, 8901 30 10 00, 8901 90 10 00, 8902 00 10 00, 8903 91 10 00, 8903 92 10 00, 8904 00 91 00 i 8906 90 10 00 включаються лише судна, призначенi для навiгацiї у вiдкритому морi i якi мають найбiльшу довжину корпусу (не враховуючи виступаючих частин) не менш як 12 метрiв. Однак риболовнi та рятiвнi судна, призначенi для плавання у вiдкритому морi, класифiкуються так само, як судна морського судноплавства незалежно вiд їх довжини.

     2. До товарних пiдкатегорiй 8905 10 10 00 i 8905 90 10 00 включаються лише судна та плавучi доки, призначенi для навiгацiї у вiдкритому морi.

     3. У товарнiй позицiї 8908 поняття "судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам" включає частини устаткування, якi створюються пiд час розбирання суден та iнших плавучих засобiв на злам, за умови, що вони входять до складу звичайного устаткування:

     запаснi частини (наприклад гвинти гребнi), що використовувалися, або новi;

     предмети, якi знiмаються (меблi, кухонне обладнання, посуд, прибори столовi тощо) i мають явнi ознаки колишнього використання.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
8901 Судна круїзнi, екскурсiйнi, пороми, вантажнi судна, баржi та iншi плавучi засоби, призначенi для перевезення людей або вантажiв:        
8901 10 - судна круїзнi, екскурсiйнi та iншi плавучi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей; пороми всiх типiв:        
8901 10 10 00 - - морськi   5 5 шт
8901 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
8901 20 - танкери:        
8901 20 10 00 - - морськi   5 5 шт
8901 20 90 00 - - iншi   5 5 вантаж- пiдйом. метрич. т
8901 30 - судна рефрижераторнi, крiм тих, що включаються до товарної пiдпозицiї 8901 20:        
8901 30 10 00 - - морськi   5 5 шт
8901 30 90 00 - - iншi   5 5 вантаж- пiдйом. метрич. т
8901 90 - iншi судна вантажнi та вантажно-пасажирськi:        
8901 90 10 00 - - морськi   5 5 шт
8901 90 90 00 - - iншi   5 5 вантаж- пiдйом. метрич. т
8902 00 Судна риболовнi; плавучi бази та iншi судна для переробки та консервування рибних продуктiв:        
8902 00 10 00 - морськi   5 5 шт
8902 00 90 00 - iншi   5 5 шт
8903 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное:        
8903 10 - надувнi:        
8903 10 10 00 - - масою не бiльш як 100 кг кожний   10 10 шт
8903 10 90 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi:        
8903 91 - - судна вiтрильнi, з допомiжним двигуном або без нього:        
8903 91 10 00 - - - морськi   10 10 шт
8903 91 90 00 - - - iншi   10 10 шт
8903 92 - - човни та катери моторнi, крiм човнiв iз забортним двигуном:        
8903 92 10 00 - - - морськi   7,5 10 шт
  - - - iншi:        
8903 92 91 00 - - - - завдовжки не бiльш як 7,5 м   10 10 шт
8903 92 99 00 - - - - завдовжки понад 7,5 м   10 10 шт
8903 99 - - iншi:        
8903 99 10 00 - - - масою не бiльш як 100 кг кожний   10 10 шт
  - - - iншi:        
8903 99 91 00 - - - - завдовжки не бiльш як 7,5 м   10 10 шт
8903 99 99 00 - - - - завдовжки понад 7,5 м   10 10 шт
8904 00 Буксири та судна-штовхачi:        
8904 00 10 00 - буксири   10 10 шт
  - судна-штовхачi:        
8904 00 91 00 - - морськi   5 5 шт
8904 00 99 00 - - iншi   5 5 -
8905 Маяки плавучi, пожежнi судна, земснаряди, плавучi крани та iншi судна, для яких судноплавнi якостi є лише другорядними порiвняно з їх основними функцiями; плавучi доки; плавучi або пiдводнi бурильнi чи експлуатацiйнi платформи:        
8905 10 - земснаряди:        
8905 10 10 00 - - морськi   5 5 шт
8905 10 90 00 - - iншi   2 2 шт
8905 20 00 00 - плавучi або пiдводнi бурильнi або експлуатацiйнi платформи   10 10 шт
8905 90 - iншi:        
8905 90 10 00 - - морськi   5 5 шт
8905 90 90 00 - - iншi   5 5 шт
8906 Iншi судна, включаючи вiйськовi кораблi та рятiвнi судна, крiм гребних шлюпок:        
8906 10 00 00 - кораблi вiйськовi   5 5 шт
8906 90 - iншi:        
8906 90 10 00 - - морськi   5 5 шт
  - - iншi:        
8906 90 91 00 - - - масою не бiльш як 100 кг кожний   5 5 шт
8906 90 99 00 - - - iншi   5 5 шт
8907 Iншi плавучi засоби (наприклад, плоти, плавучi баки, кесони, причали, буї та бакени):        
8907 10 00 00 - плоти надувнi   10 10 шт
8907 90 00 00 - iншi   10 10 шт
8908 00 00 00 Судна та iншi плавучi засоби, призначенi на злам   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.