Роздiл XVIII
ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНI, ФОТОГРАФIЧНI, КIНЕМАТОГРАФIЧНI, КОНТРОЛЬНI, ВИМIРЮВАЛЬНI, ПРЕЦИЗIЙНI, МЕДИЧНI АБО ХIРУРГIЧНI; ГОДИННИКИ ВСIХ ВИДIВ; МУЗИЧНI IНСТРУМЕНТИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 90
Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя

     Примiтки:

     1. Ця група не включає:

     (а) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для iнших технiчних цiлей, з вулканiзованої гуми, крiм твердої гуми (товарна позицiя 4016), з натуральної або синтетичної шкiри (товарна позицiя 4205) або текстильного матерiалу (товарна позицiя 5911);

     (b) пiдтримувальнi (фiксувальнi) пояси або iншi пiдтримувальнi (фiксувальнi) вироби з текстильних матерiалiв за умови, що основна функцiя цих виробiв (пiдтримка або фiксацiя) виконується за рахунок еластичностi текстильних матерiалiв (наприклад, пояси для вагiтних, бандажi для грудної клiтки, бандажi для живота, фiксатори для суглобiв або м'язiв) (роздiл XI);

     (c) вогнетривкi вироби товарної позицiї 6903; керамiчнi вироби для лабораторного, хiмiчного або iншого технiчного призначення товарної позицiї 6909;

     (d) оптично необробленi склянi дзеркала товарної позицiї 7009 або дзеркала з недорогоцiнних чи дорогоцiнних металiв, що не є оптичними елементами (товарна позицiя 8306 чи група 71);

     (e) вироби товарних позицiй 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

     (f) частини загального призначення з недорогоцiнних металiв, зазначенi в примiтцi 2 до роздiлу XV, або подiбнi вироби з пластмас (група 39);

     (g) насоси з вимiрювальними приладами товарної позицiї 8413; прилади для зважування, що використовуються для контролю i пiдрахунку маси виробiв, а також гирi для ваг i терезiв, що подаються окремо (товарна позицiя 8423); пiдiймальнi i транспортнi механiзми (товарнi позицiї 8425 - 8428); рiзальнi машини всiх типiв для рiзання паперу або картону (товарна позицiя 8441); пристрої для встановлення оброблюваних деталей чи iнструментiв на верстатах або водоструминних рiзальних машинах товарної позицiї 8466, включаючи тi, що оснащенi оптичними пристроями для зчитування показникiв приладiв (наприклад, "оптичнi" дiлильнi головки (товарна позицiя 8466), крiм суто оптичних пристроїв (наприклад юстувальнi телескопи); лiчильнi машини (товарна позицiя 8470); клапани та iнша арматура (товарна позицiя 8481); машини та апаратура (включаючи апаратуру для проектування або креслення схем шаблонiв на чутливих напiвпровiдникових матерiалах) товарної позицiї 8486;

     (h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позицiя 8512); портативнi електричнi лiхтарi товарної позицiї 8513; кiнематографiчнi апарати для записування i вiдтворювання або повторного записування звуку (товарна позицiя 8519); звуковi головки (товарна позицiя 8522); телевiзiйнi камери, цифровi камери та записуючi вiдеокамери (товарна позицiя 8525); радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi апарати, радiонавiгацiйнi прилади та радiоапаратура дистанцiйного керування (товарна позицiя 8526); з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв та кабелiв (товарна позицiя 8536); цифровi апарати керування товарної позицiї 8537; лампи герметичнi спрямованого свiтла товарної позицiї 8539; кабелi волоконно-оптичнi товарної позицiї 8544;

     (ij) прожектори або фари товарної позицiї 9405;

     (k) вироби групи 95;

     (l) моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби товарної позицiї 9620;

     (m) ємкостi для вимiрювання об'єму класифiкуються за матерiалом, з якого вони виробленi; або

     (n) котушки, бобiни або аналогiчнi носiї класифiкуються за матерiалом, з якого вони виробленi, наприклад, у товарнiй позицiї 3923 або у роздiлi XV.

     2. За умови додержання положень примiтки 1 частини i приладдя для машин, апаратiв, iнструментiв або виробiв, включених до цiєї групи, класифiкуються згiдно з такими правилами:

     (а) частини i приладдя, якi є виробами, включеними до будь-якої товарної позицiї цiєї групи або груп 84, 85 або 91 (крiм товарних позицiй 8487, 8548 або 9033), в усiх випадках включаються до вiдповiдних товарних позицiй;

     (b) iншi частини i приладдя, призначенi для використання виключно або головним чином у вiдповiдних типах машин, iнструментiв та апаратiв, або в кiлькох машинах, iнструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицiю (в тому числi машини, iнструменти або апарати товарних позицiй 9010, 9013 або 9031), класифiкуються разом з цими машинами, iнструментами та апаратами;

     (c) iншi частини i приладдя включаються до товарної позицiї 9033.

     3. Положення примiток 3 i 4 роздiлу XVI поширюється також на цю групу.

     4. До товарної позицiї 9005 не включаються телескопiчнi прицiли для зброї, телескопiчнi перископи для пiдводних човнiв i танкiв, а також оптичнi труби для машин, пристроїв, приладiв чи апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI; такi телескопiчнi прицiли та оптичнi труби включаються до товарної позицiї 9013.

     5. Вимiрювальнi або контрольнi оптичнi прилади, пристрої або машини без урахування цiєї примiтки, якi можна класифiкувати у товарнiй позицiї 9013 або 9031, повиннi класифiкуватися у товарнiй позицiї 9031.

     6. У товарнiй позицiї 9021 термiн "пристосування ортопедичнi" означає пристосування для:

     запобiгання або корекцiї тiлесних деформацiй; або

     пiдтримання чи фiксацiї частин тiла пiсля хвороби, операцiї або пошкоджень.

     До ортопедичних пристосувань належать взуття та спецiальнi устiлки, виготовленi для корекцiї ортопедичного стану, за умови, що вони (1) виготовленi згiдно з мiркою на замовлення або (2) масового виробництва, представленi одним предметом, а не парою та розробленi таким чином, щоб пiдходити для будь-якої ноги.

     7. До товарної позицiї 9032 включаються лише:

     (а) прилади i апарати для автоматичного регулювання витрати, рiвня, тиску або iнших змiнних параметрiв газiв чи рiдини, або для автоматичного регулювання температури незалежно вiд того, чи базується їх дiя на використаннi електричних явищ, якi змiнюються залежно вiд параметрiв, що пiдлягають автоматичному регулюванню, сконструйованi для приведення вiдповiдного параметра до конкретної величини та утримування його, стабiлiзуючи вiд коливань, вимiрюючи постiйно або перiодично дiйсну величину; та

     (b) автоматичнi регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дiя яких ґрунтується на використаннi електричних явищ, якi змiнюються залежно вiд параметрiв, що пiдлягають автоматичному регулюванню, сконструйованi для приведення вiдповiдного параметра до конкретної величини та утримування його, стабiлiзуючи вiд коливань, вимiрюючи постiйно або перiодично дiйсну величину.

     Додаткова примiтка:

     1. Термiн "електронний" у товарних категорiях 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 33 30, 9030 89 30 та 9032 10 20 означає прилади та апарати, до яких входять один або кiлька виробiв, класифiкованих у товарних позицiях 8540, 8541 або 8542. Водночас до товарних позицiй 8540, 8541 або 8542 не слiд включати вироби, якi виконують функцiю випрямляча струму i належать лише до складу силового блока живлення приладiв або апаратiв.

     Додаткова примiтка України:

     У цьому роздiлi термiн "для промислового складання моторних транспортних засобiв" застосовується лише до товарiв, якi використовуються у промисловому виробництвi моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла:        
9001 10 - волокна оптичнi, джгути та кабелi волоконно-оптичнi:        
9001 10 10 00 - - кабелi для передачi зображення   5 5 -
9001 10 90 - - iншi:        
9001 10 90 10 - - - волокна оптичнi дiаметром не менш як 100 мкм   1 1 -
9001 10 90 90 - - - iншi   2 2 -
9001 20 00 00 - листи або пластини з поляризацiйного матерiалу   0 0 -
9001 30 00 00 - лiнзи контактнi   0 0 шт
9001 40 - лiнзи склянi для окулярiв:        
9001 40 20 00 - - що не коригують зiр   5 5 шт
  - - що коригують зiр:        
  - - - обробленi з обох бокiв:        
9001 40 41 00 - - - - однофокуснi   10 10 шт
9001 40 49 00 - - - - iншi   10 10 шт
9001 40 80 00 - - - iншi   10 10 шт
9001 50 - лiнзи з iнших матерiалiв для окулярiв:        
9001 50 20 00 - - що не коригують зiр   0 0 шт
  - - що коригують зiр:        
  - - - обробленi з обох бокiв:        
9001 50 41 00 - - - - однофокуснi   0 0 шт
9001 50 49 00 - - - - iншi   0 0 шт
9001 50 80 00 - - - iншi   0 0 шт
9001 90 00 - iншi:        
9001 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
9001 90 00 90 - - iншi   5 5 -
9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, оправленi, для iнструментiв або апаратури, крiм таких елементiв, з оптично необробленого скла:        
  - об'єктиви:        
9002 11 00 00 - - для камер, проекторiв або фотозбiльшувачiв чи фотозменшувачiв   5 5 шт
9002 19 00 00 - - iншi   5 5 шт
9002 20 00 00 - фiльтри   5 5 шт
9002 90 00 - iншi:        
9002 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
9002 90 00 90 - - iншi   2 2 -
9003 Оправи та арматура для окулярiв, захисних окулярiв або аналогiчних оптичних виробiв та їх частини:        
  - оправи та арматура:        
9003 11 00 00 - - пластмасовi   10 10 шт
9003 19 00 00 - - з iнших матерiалiв   0 0 шт
9003 90 00 00 - частини   0 0 -
9004 Окуляри, захиснi окуляри та аналогiчнi оптичнi вироби, коригувальнi, захиснi або iншi:        
9004 10 - окуляри сонцезахиснi:        
9004 10 10 00 - - з оптичними лiнзами   0 0 шт
  - - iншi:        
9004 10 91 00 - - - з лiнзами з пластмас   0 0 шт
9004 10 99 00 - - - iншi   0 0 шт
9004 90 - iншi:        
9004 90 10 00 - - з лiнзами з пластмас   0 0 -
9004 90 90 00 - - iншi   0 0 -
9005 Бiноклi, монокуляри та iншi оптичнi труби та їх арматура; iншi астрономiчнi прилади та опори для них, за винятком радiоастрономiчних приладiв:        
9005 10 00 00 - бiноклi   10 10 шт
9005 80 00 00 - iншi прилади   10 10 -
9005 90 00 00 - частини та приладдя (включаючи опори)   10 10 -
9006 Фотокамери (крiм кiнокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539:        
9006 30 00 00 - фотокамери, спецiально призначенi для пiдводного або повiтряного знiмання, для медичного чи хiрургiчного обстеження внутрiшнiх органiв; фотоапаратура, яка проводить звiрення для судових чи кримiналiстичних цiлей   5 5 шт
9006 40 00 00 - фотокамери для миттєвого отримання готового знiмка   5 5 шт
  - iншi фотокамери:        
9006 51 00 00 - - дзеркальнi, для рулонних плiвок завширшки не бiльш як 35 мм   5 5 шт
9006 52 00 00 - - iншi, для рулонних плiвок завширшки менш як 35 мм   5 5 шт
9006 53 - - iншi, для рулонних плiвок завширшки 35 мм:        
9006 53 10 00 - - - портативнi фотокамери   5 5 шт
9006 53 80 00 - - - iншi   5 5 шт
9006 59 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - фотоспалахи i лампи-спалахи:        
9006 61 00 00 - - фотоспалахи розряднi (електроннi)   5 5 шт
9006 69 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - частини i приладдя:        
9006 91 00 00 - - для фотокамер   5 5 -
9006 99 00 00 - - iншi   5 5 -
9007 Кiнокамери та кiнопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковiдтворення або без них:        
9007 10 00 - кiнокамери:        
9007 10 00 10 - - для плiвки завширшки менш як 16 мм або для плiвки 2 x 8 мм   10 10 шт
9007 10 00 90 - - iншi   0 0 шт
9007 20 00 00 - кiнопроектори   0 0 шт
  - частини i приладдя:        
9007 91 00 00 - - для кiнокамер   0 0 -
9007 92 00 00 - - для кiнопроекторiв   0 0 -
9008 Проектори зображення, крiм кiнематографiчних; збiльшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крiм кiнематографiчної):        
9008 50 00 - проектори зображень, фотозбiльшувачi та обладнання для проекцiювання зображень iз зменшенням:        
9008 50 00 10 - - фотоапаратура для збiльшення або зменшення зображень (крiм кiнематографiчної)   10 10 шт
9008 50 00 90 - - iншi   5 5 шт
9008 90 00 00 - частини i приладдя   10 10 -
[9009]          
9010 Апаратура та обладнання для фото- або кiнолабораторiй в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; негатоскопи; екрани проекцiйнi:        
9010 10 00 00 - апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплiвок (включаючи кiноплiвки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плiвок на рулонний фотопапiр   5 5 -
9010 50 00 00 - iнша апаратура та обладнання для фото- i кiнолабораторiй; негатоскопи   10 10 -
9010 60 00 00 - екрани проекцiйнi   10 10 -
9010 90 - частини i приладдя:        
9010 90 20 00 - - апаратура та обладнання пiдкатегорiй 9010 50 00 00 або 9010 60 00 00   5 5 -
9010 90 80 00 - - iншi   5 5 -
9011 Мiкроскопи оптичнi складнi, включаючи мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання:        
9011 10 - мiкроскопи стереоскопiчнi:        
9011 10 10 00 - - що спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв   0 0 шт
9011 10 90 00 - - iншi   10 10 шт
9011 20 - iншi мiкроскопи для мiкрофотографування, для мiкрокiнознiмання або мiкропроекцiювання:        
9011 20 10 00 - - мiкроскопи мiкрофотографiчнi, спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв   0 0 шт
9011 20 90 00 - - iншi   10 10 шт
9011 80 00 00 - iншi мiкроскопи   10 10 шт
9011 90 - частини i приладдя:        
9011 90 10 00 - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9011 10 10 00 або 9011 20 10 00   0 0 -
9011 90 90 00 - - iншi   10 10 -
9012 Мiкроскопи, крiм оптичних; апарати дифракцiйнi:        
9012 10 - мiкроскопи, крiм оптичних, та апарати дифракцiйнi:        
9012 10 10 00 - - електроннi мiкроскопи, спорядженi обладнанням, яке спецiально призначене для манiпулювання i перемiщення напiвпровiдникових пластин або фотошаблонiв   0 0 -
9012 10 90 00 - - iншi   10 10 -
9012 90 - частини i приладдя:        
9012 90 10 00 - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9012 10 10 00   0 0 -
9012 90 90 00 - - iншi   10 10 -
9013 Пристрої на рiдких кристалах, крiм виробiв, конкретнiше названих в iнших товарних позицiях; лазери, крiм лазерних дiодiв; iншi прилади та iнструменти оптичнi в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi:        
9013 10 - прицiли телескопiчнi для встановлення на зброю; перископи; труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, iнструментiв, приладiв або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI:        
9013 10 10 00 - - труби оптичнi, виготовленi як частини для машин, iнструментiв, приладiв або апаратiв цiєї групи або роздiлу XVI   10 10 -
9013 10 90 00 - - iншi   10 10 -
9013 20 00 00 - лазери, крiм лазерних дiодiв   10 10 -
9013 80 - iншi пристрої, прилади та iнструменти:        
  - - пристрої на рiдких кристалах:        
9013 80 20 00 - - - пристрої на рiдких кристалах з активною матрицею   0 0 -
9013 80 30 00 - - - iншi   0 0 -
9013 80 90 00 - - iншi   10 10 -
9013 90 - частини i приладдя:        
9013 90 05 00 - - для прицiлiв телескопiчних, що встановлюються на зброю або для перископiв   10 10 -
9013 90 10 00 - - для пристроїв на рiдких кристалах (LCD)   0 0 -
9013 90 80 00 - - iншi   10 10 -
9014 Компаси для визначення напрямку; iншi навiгацiйнi прилади та iнструменти:        
9014 10 00 - компаси для визначення напрямку:        
9014 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї   0 2 -
9014 10 00 90 - - iншi   10 10 -
9014 20 - прилади та iнструменти для аеронавiгацiї або космiчної навiгацiї (крiм компасiв):        
9014 20 20 - - iнерцiйнi навiгацiйнi системи:        
9014 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 шт
9014 20 20 90 - - - iншi   0 5 шт
9014 20 80 - - iншi:        
9014 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 0 -
9014 20 80 90 - - - iншi   0 5 -
9014 80 00 00 - iншi прилади та iнструменти   10 10 -
9014 90 00 - частини i приладдя:        
9014 90 00 10 - - до приладiв та апаратiв товарної категорiї 9014 10 00 та товарної пiдпозицiї 9014 20, для цивiльної авiацiї   0 0 -
9014 90 00 90 - - iншi   0 5 -
9015 Прилади та iнструменти топографiчнi (включаючи фотограмметричнi), гiдрографiчнi, океанографiчнi, гiдрологiчнi, метеорологiчнi або геофiзичнi, за винятком компасiв; далекомiри:        
9015 10 - далекомiри:        
9015 10 10 00 - - електроннi   10 10 -
9015 10 90 00 - - iншi   10 10 -
9015 20 - теодолiти i тахеометри:        
9015 20 10 00 - - електроннi   4 4 -
9015 20 90 00 - - iншi   4 4 -
9015 30 - нiвелiри:        
9015 30 10 00 - - електроннi   10 10 -
9015 30 90 00 - - iншi   10 10 -
9015 40 - iнструменти та прилади фотограмметричнi топографiчнi:        
9015 40 10 00 - - електроннi   10 10 -
9015 40 90 00 - - iншi   10 10 -
9015 80 - iншi прилади та iнструменти:        
9015 80 20 00 - - iнструменти та прилади для метеорологiї, гiдрологiї та геофiзики   5 5 -
9015 80 40 00 - - iнструменти та прилади, що використовуються в геодезiї, топографiї або нiвелюваннi; iнструменти гiдрографiчнi   5 5 -
9015 80 80 00 - - iншi   5 5 -
9015 90 00 00 - частини i приладдя   10 10 -
9016 00 Терези чутливiстю 0,05 г або вище, з важками або без них:        
9016 00 10 00 - терези   10 10 шт
9016 00 90 00 - частини та приладдя   10 10 -
9017 iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад, машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори); ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад, вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi:        
9017 10 - столи та машини креслярськi, автоматичнi або неавтоматичнi:        
9017 10 10 00 - - плотери   0 0 шт
9017 10 90 00 - - iншi   10 10 шт
9017 20 - iншi iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв:        
9017 20 05 00 - - плотери   0 0 шт
9017 20 10 00 - - iншi iнструменти креслярськi   10 10 -
9017 20 39 00 - - iнструменти для розмiчання   10 10 шт
9017 20 90 00 - - iнструменти для математичних розрахункiв (логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори тощо)   10 10 шт
9017 30 00 00 - мiкрометри, кронциркулi та калiбри   10 10 шт
9017 80 - iншi iнструменти:        
9017 80 10 00 - - вимiрювальнi стержнi та рулетки i лiнiйки з подiлками   10 10 -
9017 80 90 00 - - iншi   10 10 -
9017 90 00 00 - частини i приладдя   10 10 -
9018 Прилади та пристрої, що використовуються у медицинi, хiрургiї, стоматологiї або ветеринарiї, включаючи сцинтографiчну апаратуру та iншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослiдження зору:        
  - апарати електродiагностичнi (включаючи апарати для функцiональних дiагностичних дослiджень або для контролю фiзiологiчних параметрiв):        
9018 11 00 00 - - електрокардiографи   0 0 -
9018 12 00 00 - - апаратура для ультразвукового сканування   0 0 -
9018 13 00 00 - - магнiтно-резонанснi томографи   0 0 -
9018 14 00 00 - - сцинтографiчна апаратура   0 0 -
9018 19 - - iншi:        
9018 19 10 00 - - - апаратура для одночасного вiдстеження двох або бiльше параметрiв   0 0 -
9018 19 90 00 - - - iншi   0 0 -
9018 20 00 00 - апаратура, основана на використаннi ультрафiолетового або iнфрачервоного випромiнювання   0 0 -
  - шприци, голки, катетери, канюлi i подiбнi iнструменти:        
9018 31 - - шприци, з голками чи без голок:        
9018 31 10 00 - - - з пластмасових матерiалiв   0 0 -
9018 31 90 00 - - - iншi   0 0 -
9018 32 - - голки трубчастi металевi та голки для накладення швiв:        
9018 32 10 00 - - - голки трубчастi металевi   0 0 -
9018 32 90 00 - - - голки для накладення швiв   0 0 -
9018 39 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi прилади та iнструменти стоматологiчнi:        
9018 41 00 00 - - бормашини, поєднанi або не поєднанi з iншим стоматологiчним обладнанням на спiльнiй основi   0 0 -
9018 49 - - iншi:        
9018 49 10 00 - - - бори, фрези, диски, наконечники i щiтки для використання в стоматологiчних бормашинах   0 0 -
9018 49 90 00 - - - iншi   0 0 -
9018 50 - iншi прилади та апарати офтальмологiчнi:        
9018 50 10 00 - - неоптичнi   0 0 -
9018 50 90 00 - - оптичнi   0 0 -
9018 90 - iншi iнструменти та прилади:        
9018 90 10 00 - - iнструменти та прилади для вимiрювання артерiального тиску   0 0 -
9018 90 20 00 - - ендоскопи   0 0 -
9018 90 30 00 - - обладнання гемодiалiзне (штучнi нирки, апарати штучної нирки та дiалiзатори)   0 0 -
9018 90 40 00 - - апаратура, призначена для дiатермiї   0 0 -
9018 90 50 00 - - апаратура для переливання кровi   0 0 -
9018 90 60 00 - - прилади та апаратура для анестезiї   0 0 -
9018 90 75 00 - - апаратура для нервового стимулювання   0 0 -
9018 90 84 00 - - iншi   0 0 -
9019 Апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологiчних тестiв для визначення здiбностей; апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї:        
9019 10 - апаратура для механотерапiї; апаратура масажна; апаратура для психологiчних тестiв для визначення здiбностей:        
9019 10 10 00 - - апаратура вiбромасажна електрична   0 0 -
9019 10 90 00 - - iнша   0 0 -
9019 20 00 00 - апаратура для озонотерапiї, кисневої та аерозольної терапiї, штучного дихання, реанiмацiї та iнша апаратура для дихальної терапiї   0 0 -
9020 00 00 00 Iнша апаратура дихальна та газовi маски, за винятком захисних масок без механiчних частин i змiнних фiльтрiв   0 0 -
9021 Пристрої ортопедичнi, включаючи хiрургiчнi пояси, бандажi та милицi; шини та iншi пристрої для лiкування переломiв; штучнi частини тiла; слуховi та iншi апарати, якi носять на собi, iз собою або iмплантують в тiло, щоб компенсувати недолiк (дефект) органа чи фiзичну ваду:        
9021 10 - пристрої ортопедичнi або пристрої для лiкування переломiв:        
9021 10 10 00 - - пристрої ортопедичнi   0 0 -
9021 10 90 00 - - шини та iншi пристрої для лiкування переломiв   0 0 -
  - зуби штучнi i деталi для протезування зубiв:        
9021 21 - - зуби штучнi:        
9021 21 10 00 - - - з пластмас   0 0 100 шт
9021 21 90 00 - - - з iнших матерiалiв   0 0 100 шт
9021 29 00 00 - - iншi   0 0 -
  - iншi штучнi частини тiла:        
9021 31 00 00 - - суглоби штучнi   0 0 -
9021 39 - - iншi:        
9021 39 10 00 - - - протези очнi   0 0 -
9021 39 90 00 - - - iншi   0 0 -
9021 40 00 00 - слуховi апарати, крiм частин i приладдя   0 0 шт
9021 50 00 00 - серцевi стимулятори, крiм частин i приладдя   0 0 шт
9021 90 - iншi:        
9021 90 10 00 - - частини i приладдя до слухових апаратiв   0 0 -
9021 90 90 00 - - iншi   0 0 -
9022 Апаратура, що використовує рентгенiвське, альфа-, бета- або гамма-випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну та радiотерапевтичну апаратуру, рентгенiвськi трубки та iншi генератори рентгенiвських променiв, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крiсла та подiбнi вироби для обстеження або лiкування:        
  - апаратура, що використовує рентгенiвське випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:        
9022 12 00 00 - - томографи комп'ютернi   0 0 шт
9022 13 00 00 - - iнша для стоматологiчного використання   0 0 шт
9022 14 00 00 - - iнша для медичного, хiрургiчного або ветеринарного використання   0 0 шт
9022 19 00 00 - - для iншого використання   0 0 шт
  - апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- випромiнювання, призначена або не призначена для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографiчну або радiотерапевтичну апаратуру:        
9022 21 00 00 - - для медичного, хiрургiчного, стоматологiчного або ветеринарного використання   0 0 шт
9022 29 00 00 - - для iншого використання   0 0 шт
9022 30 00 00 - трубки рентгенiвськi   0 0 шт
9022 90 - iншi, включаючи частини i приладдя:        
9022 90 20 00 - - частини i приладдя апаратури, що використовує рентгенiвське випромiнювання   0 0 -
9022 90 80 00 - - iншi   0 0 -
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад, навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання:        
9023 00 10 00 - для викладання фiзики, хiмiї або технiчних наук   0 0 -
9023 00 80 00 - iншi   0 0 -
9024 Машини та пристрої для випробування твердостi, мiцностi, розтягування та стискання, пружностi або iнших механiчних властивостей матерiалiв (наприклад, металiв, деревини, текстильних матерiалiв, паперу, пластмас):        
9024 10 - машини та пристрої для випробування металiв:        
9024 10 20 - - унiверсальнi або для випробування на розтягування:        
9024 10 20 10 - - - електроннi унiверсальнi або для випробування на розтягування   0 0 -
9024 10 20 90 - - - iншi   5 5 -
9024 10 40 - - для випробовування на твердiсть:        
9024 10 40 10 - - - електроннi для випробовування на твердiсть   0 0 -
9024 10 40 90 - - - iншi   5 5 -
9024 10 80 00 - - iншi   0 0 -
9024 80 - iншi машини та пристрої:        
  - - електроннi:        
9024 80 11 00 - - - для випробування текстильних матерiалiв, паперу або картону   0 0 -
9024 80 19 00 - - - iншi   0 0 -
9024 80 90 00 - - iншi   0 0 -
9024 90 00 00 - частини i приладдя   0 0 -
9025 Ареометри та аналогiчнi занурюванi прилади, термометри, пiрометри, барометри, гiгрометри та психрометри, iз записувальними пристроями або без них, будь-якi комбiнацiї цих приладiв:        
  - термометри та пiрометри, не об'єднанi з iншими приладами:        
9025 11 - - рiдиннi, безпосереднього зчитування:        
9025 11 20 00 - - - медичнi або ветеринарнi   0 0 шт
9025 11 80 - - - iншi:        
9025 11 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
9025 11 80 90 - - - - iншi   0 0 шт
9025 19 - - iншi:        
9025 19 20 - - - електроннi:        
9025 19 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
9025 19 20 90 - - - - iншi   10 10 шт
9025 19 80 - - - iншi:        
9025 19 80 10 - - - - перетворювачi термоелектричнi для вимiрювання температури рiдкого розплаву металiв   10 10 шт
  - - - - iншi:        
9025 19 80 91 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
9025 19 80 98 - - - - - iншi   10 10 шт
9025 80 - iншi прилади:        
9025 80 20 - - барометри без з'єднання з iншими вимiрювальними приладами:        
9025 80 20 10 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 шт
9025 80 20 90 - - - iншi   5 5 шт
  - - iншi:        
9025 80 40 - - - електроннi:        
9025 80 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
9025 80 40 90 - - - - iншi   5 5 -
9025 80 80 - - - iншi:        
9025 80 80 10 - - - - гiгрометри, аерометри, аерометри з термометрами   6 6 шт
9025 80 80 90 - - - - iншi   5 5 шт
9025 90 00 - частини i приладдя:        
9025 90 00 10 - - оправи захиснi для технiчних термометрiв   10 10 -
  - - iншi:        
9025 90 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
9025 90 00 95 - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
9025 90 00 98 - - - iншi   5 5 -
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032:        
9026 10 - для вимiрювання або контролю за витратою або рiвнем рiдин:        
  - - електроннi:        
9026 10 21 00 - - - витратомiри   0 0 шт
9026 10 29 00 - - - iншi   0 0 шт
  - - iншi:        
9026 10 81 00 - - - витратомiри   0 0 шт
9026 10 89 00 - - - iншi   0 0 шт
9026 20 - для вимiрювання або контролю за тиском:        
9026 20 20 00 - - електроннi   0 0 шт
  - - iншi:        
9026 20 40 00 - - - манометри спiральнi або з металевою мембраною   0 0 шт
9026 20 80 00 - - - iншi   0 0 шт
9026 80 - iншi прилади та апаратура:        
9026 80 20 00 - - електроннi   0 0 -
9026 80 80 00 - - iншi   0 0 -
9026 90 00 00 - частини i приладдя   0 0 -
9027 Прилади та апаратура для фiзичного або хiмiчного аналiзу (наприклад, поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналiзатори); прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за в'язкiстю, пористiстю, розширенням, поверхневим натягом або подiбнi; прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за кiлькiстю тепла, звуку або свiтла (включаючи експонометри); мiкротоми:        
9027 10 - газо- або димоаналiзатори:        
9027 10 10 00 - - електроннi   0 0 шт
9027 10 90 00 - - iншi   0 0 шт
9027 20 00 00 - хроматографи та апаратура для електрофорезу   0 0 -
9027 30 00 00 - спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)   0 0 -
9027 50 00 00 - iншi прилади та апаратура, що використовують оптичне випромiнювання (ультрафiолетове, видиме, iнфрачервоне)   0 0 -
9027 80 - iншi прилади та апаратура:        
9027 80 05 00 - - експонометри   0 0 -
  - - iншi:        
  - - - електроннi:        
9027 80 11 00 - - - - pН-метри, rН-метри та iншi апарати для вимiрювання електропровiдностi   0 0 -
9027 80 13 00 - - - - апаратура для вимiрювання фiзичних властивостей напiвпровiдникових матерiалiв або пiдкладок рiдиннокристалiчних пристроїв, або нанесених iзолювальних чи провiдних прошаркiв пiд час виробництва напiвпровiдникових пластин або пiдкладок рiдиннокристалiчних пристроїв   0 0 -
9027 80 17 00 - - - - iншi   0 0 -
  - - - iншi:        
9027 80 91 00 - - - - вiскозиметри, прилади для вимiрювання пористостi та розширення   0 0 -
9027 80 99 00 - - - - iншi   0 0 -
9027 90 - мiкротоми; частини i приладдя:        
9027 90 10 00 - - мiкротоми   0 0 шт
  - - частини i приладдя:        
9027 90 50 00 - - - до апаратури товарних пiдпозицiй 9027 20 - 9027 80   0 0 -
9027 90 80 00 - - - до мiкротомiв або апаратури для аналiзу газу або диму   0 0 -
9028 Лiчильники подачi або виробництва газовi, рiдин чи електроенергiї, в тому числi калiбрувальнi:        
9028 10 00 00 - лiчильники газу   0 0 шт
9028 20 00 00 - лiчильники рiдини   0 0 шт
9028 30 - лiчильники електроенергiї:        
  - - для змiнного струму:        
9028 30 11 00 - - - однофазнi   0 0 шт
9028 30 19 00 - - - багатофазнi   10 10 шт
9028 30 90 00 - - iншi   5 5 шт
9028 90 - частини i приладдя:        
9028 90 10 00 - - для лiчильникiв електроенергiї   10 10 -
9028 90 90 00 - - iншi   0 0 -
9029 Лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та подiбнi прилади; спiдометри та тахометри, крiм включених до товарної позицiї 9014 або 9015; стробоскопи:        
9029 10 00 - лiчильники кiлькостi обертiв, кiлькостi продукцiї, таксометри, милеометри, крокометри та аналогiчнi прилади:        
9029 10 00 10 - - лiчильники числа обертiв, електричнi та електроннi для цивiльної авiацiї   0 1 -
9029 10 00 90 - - iншi   5 5 -
9029 20 - спiдометри та тахометри; стробоскопи:        
  - - спiдометри та тахометри:        
9029 20 31 - - - спiдометри для наземних транспортних засобiв:        
9029 20 31 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
9029 20 31 90 - - - - iншi   0,5 0,5 -
9029 20 38 - - - iншi:        
9029 20 38 10 - - - - для цивiльної авiацiї   0 1 -
9029 20 38 90 - - - - iншi   5 5 -
9029 20 90 00 - - стробоскопи   5 5 -
9029 90 00 - частини i приладдя:        
9029 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 -
9029 90 00 30 - - тахометрiв, лiчильникiв кiлькостi обертiв, спiдометрiв, для цивiльної авiацiї   0 1 -
9029 90 00 90 - - iншi   5 5 -
9030 Осцилоскопи, спектроаналiзатори та iншi прилади i апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами, крiм вимiрювальних приладiв товарної позицiї 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання:        
9030 10 00 00 - прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання   0 0 -
9030 20 00 00 - осцилоскопи та осцилографи   0 0 -
  - iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi:        
9030 31 00 00 - - вимiрювальнi прилади унiверсальнi, без записувального пристрою   0 0 -
9030 32 00 00 - - вимiрювальнi прилади унiверсальнi, iз записувальним пристроєм   0 0 -
9030 33 - - iншi, без записувального пристрою:        
9030 33 20 00 - - - прилади для вимiрювання опору   0 0 -
  - - - iншi:        
9030 33 30 00 - - - - електроннi   0 0 -
9030 33 80 00 - - - - iншi   0 0 -
9030 39 00 00 - - iншi, iз записувальним пристроєм   0 0 -
9030 40 00 00 - iншi прилади та апаратура, спецiально призначенi для телекомунiкацiй (наприклад, вимiрювачi перехресних завад, коефiцiєнтiв пiдсилення, коефiцiєнтiв викривлення, псофометри)   0 0 -
  - iншi прилади та апаратура:        
9030 82 00 00 - - для вимiрювання або перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв   0 0 -
9030 84 00 00 - - iншi, iз записувальними пристроями   0 0 -
9030 89 - - iншi:        
9030 89 30 00 - - - електроннi   0 0 -
9030 89 90 00 - - - iншi   0 0 -
9030 90 00 00 - частини i приладдя   0 0 -
9031 Контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi; проектори профiльнi:        
9031 10 00 00 - машини для балансування механiчних частин   0 0 -
9031 20 00 00 - стенди випробувальнi   0 0 -
  - iншi прилади та пристрої оптичнi:        
9031 41 00 00 - - для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, якi використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладiв   0 0 -
9031 49 - - iншi:        
9031 49 10 00 - - - проектори профiльнi   0 0 шт
9031 49 90 00 - - - iншi   0 0 -
9031 80 - iншi прилади, пристрої та машини:        
9031 80 20 - - для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами:        
9031 80 20 10 - - - електроннi прилади, пристрої та машини для перевiрки напiвпровiдникових пластин або пристроїв чи для перевiрки фотомасок або фотошаблонiв, якi використовуються у виробництвi напiвпровiдникових приладiв   0 0 -
9031 80 20 20 - - - iншi електроннi   0 1 -
9031 80 20 90 - - - iншi неелектроннi   0 0 -
9031 80 80 00 - - iншi   0 0 -
9031 90 00 - частини i приладдя:        
9031 90 00 10 - - для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 41 00 00 або для оптичних приладiв та пристроїв для вимiрювання поверхневого забруднення частками напiвпровiдникових пластин товарної пiдкатегорiї 9031 49 90 00; для апаратури товарної пiдкатегорiї 9031 80 20 10   0 0 -
9031 90 00 90 - - iншi   0 1 -
9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:        
9032 10 - термостати:        
9032 10 20 00 - - електроннi   0 1 шт
9032 10 80 00 - - iншi   0 1 шт
9032 20 00 00 - маностати   0 1 шт
  - iншi прилади та апаратура:        
9032 81 00 00 - - гiдравлiчнi або пневматичнi   0 1 -
9032 89 00 00 - - iншi   0 1 -
9032 90 00 00 - частини i приладдя   0 1 -
9033 00 Частини i приладдя для машин, приладiв, iнструментiв або апаратури групи 90, в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi:        
9033 00 10 00 - cвiтлодiоднi LED модулi заднього пiдсвiчування, якi є джерелом свiтла, якi складаються з одного або бiльше свiтлодiодiв, та одного або бiльше з'єднувачiв та змонтованi на друкованiй платi або iншiй подiбнiй основi, та iнших пасивних компонентiв, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними дiодами, та використовуються як модулi заднього пiдсвiчування рiдкокристалiчних дисплеїв (LCDs)   10 10 -
9033 00 90 00 - iншi   10 10 -

 

Група 91
Годинники всiх видiв та їх частини

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) скло та гирi для будь-яких годинникiв (класифiкуються за матерiалом, з якого вони виготовленi);

     (b) ланцюжки для годинникiв (товарна позицiя 7113 або 7117 залежно вiд окремо взятого випадку);

     (c) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) та аналогiчнi вироби з пластичних матерiалiв (група 39) або з дорогоцiнних металiв, або iнших металiв, плакованих дорогоцiнними металами (здебiльшого товарна позицiя 7115); однак пружини для годинникiв класифiкуються як частини годинникiв у товарнiй позицiї 9114;

     (d) кульки для шарикопiдшипникiв (товарна позицiя 7326 або 8482 залежно вiд окремо взятого випадку);

     (e) вироби товарної позицiї 8412, сконструйованi для роботи без анкерного механiзму;

     (f) шарикопiдшипники (товарна позицiя 8482); або

     (g) вироби групи 85, якi ще не складенi разом або з iншими компонентами у годинниковi механiзми чи у вироби, призначенi для використання винятково або головним чином як частини таких механiзмiв (група 85).

     2. До товарної позицiї 9101 включаються тiльки годинники, призначенi для носiння на собi або iз собою, корпус яких виготовлено з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами, або з тих самих матерiалiв у поєднаннi з природними чи культивованими перлами, з дорогоцiнним або напiвдорогоцiнним (природним, штучним чи реконструйованим) камiнням, яке включається до товарних позицiй 7101 - 7104. Годинники, призначенi для носiння на собi або iз собою, корпуси яких виготовлено з недорогоцiнного металу, iнкрустованого дорогоцiнними металами, включаються до товарної позицiї 9102.

     3. У цiй групi термiн "годинниковi механiзми" означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцовим або будь-яким iншим пристроєм, здатним визначити iнтервали часу з iндикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механiчний iндикатор. Товщина таких механiзмiв повинна бути не бiльш як 12 мм, а їх ширина, довжина або дiаметр - не бiльш як 50 мм.

     4. Годинниковi механiзми та iншi частини, призначенi для використання у годинниках будь-якого виду та iнших виробах (наприклад у прецизiйних приладах), включаються до цiєї групи, крiм випадкiв, зазначених у примiтцi 1.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9101 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:        
  - годинники наручнi, електроннi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:        
9101 11 00 00 - - лише з механiчною iндикацiєю   5 5 шт
9101 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований секундомiр:        
9101 21 00 00 - - з автоматичним пiдзаведенням   5 5 шт
9101 29 00 00 - - iншi   5 5 шт
  - iншi:        
9101 91 00 00 - - електричнi   10 10 шт
9101 99 00 00 - - iншi   10 10 шт
9102 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:        
  - годинники наручнi з електроживленням, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:        
9102 11 00 00 - - лише з механiчною iндикацiєю   5 5 шт
9102 12 00 00 - - лише з оптико-електронною iндикацiєю   10 10 шт
9102 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:        
9102 21 00 00 - - з автоматичним пiдзаведенням   5 5 шт
9102 29 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi:        
9102 91 00 00 - - з електроживленням   10 10 шт
9102 99 00 00 - - iншi   10 10 шт
9103 Годинники, не призначенi для носiння на собi або iз собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, крiм годинникiв товарної позицiї 9104:        
9103 10 00 00 - електричнi   10 10 шт
9103 90 00 00 - iншi   10 10 шт
9104 00 00 Годинники, що встановлюються на панелях приладiв та подiбнi годинники для наземних транспортних засобiв, лiтальних апаратiв, космiчних апаратiв або суден:        
9104 00 00 10 - для цивiльної авiацiї   0 2 шт
9104 00 00 30 - для промислового складання моторних транспортних засобiв   0 0 шт
9104 00 00 90 - iншi   15 15 шт
9105 Iншi годинники:        
  - будильники:        
9105 11 00 00 - - електроннi   10 10 шт
9105 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - годинники настiннi:        
9105 21 00 00 - - електричнi   10 10 шт
9105 29 00 00 - - iншi   10 10 шт
  - iншi:        
9105 91 00 00 - - з електроживленням   10 10 шт
9105 99 00 00 - - iншi   10 10 шт
9106 Апаратура для реєстрацiї часу доби та апаратура для вимiрювання, реєстрацiї або iндикацiї будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або iз синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописцi часу):        
9106 10 00 00 - реєстратори часу; самописцi часу   5 5 шт
9106 90 00 00 - iншi   5 5 шт
9107 00 00 00 Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або iз синхронним двигуном   5 5 шт
9108 Механiзми годинниковi для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi:        
  - електричнi:        
9108 11 00 00 - - лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор   10 10 шт
9108 12 00 00 - - лише з оптико-електронним iндикатором   10 10 шт
9108 19 00 00 - - iншi   10 10 шт
9108 20 00 00 - з автоматичним пiдзаведенням   10 10 шт
9108 90 00 00 - iншi   10 10 шт
9109 Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, укомплектованi та складенi:        
9109 10 00 - електричнi        
9109 10 00 10 - - для будильникiв   10 10 шт
  - - iншi:        
9109 10 00 20 - - - завширшки або з дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї   0 2 шт
9109 10 00 90 - - - iншi   15 15 шт
9109 90 00 - iншi:        
9109 90 00 10 - - завширшки або з дiаметром не бiльш як 50 мм, для цивiльної авiацiї   0 2 шт
9109 90 00 90 - - iншi   15 15 шт
9110 Механiзми годинниковi укомплектованi, не складенi або частково складенi (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складенi; заготовки годинникових механiзмiв:        
  - для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою:        
9110 11 - - механiзми годинниковi укомплектованi, не складенi або частково складенi:        
9110 11 10 00 - - - з балансиром та волосковою пружиною   5 5 шт
9110 11 90 00 - - - iншi   5 5 шт
9110 12 00 00 - - механiзми годинниковi неукомплектованi, складенi   5 5 -
9110 19 00 00 - - заготовки годинникових механiзмiв   5 5 -
9110 90 00 00 - iншi   5 5 -
9111 Корпуси для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини:        
9111 10 00 00 - корпуси з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами   5 5 шт
9111 20 00 00 - корпуси з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолоченi або посрiбленi гальванiчним способом   5 5 шт
9111 80 00 00 - iншi корпуси   5 5 шт
9111 90 00 00 - частини   5 5 -
9112 Корпуси годинникiв, не призначених для носiння на собi або iз собою, та аналогiчнi корпуси для iнших виробiв цiєї групи та їх частини:        
9112 20 00 00 - корпуси   5 5 шт
9112 90 00 00 - частини   5 5 -
9113 Ремiнцi, стрiчки та браслети для годинникiв, призначених для носiння на собi або iз собою, та їх частини:        
9113 10 - з дорогоцiнного металу або з металу, плакованого дорогоцiнним металом:        
9113 10 10 00 - - з дорогоцiнного металу   10 10 -
9113 10 90 00 - - з металу, плакованого дорогоцiнним металом   10 10 -
9113 20 00 00 - з недорогоцiнного металу, покритi або не покритi золотом чи срiблом гальванiчним способом   10 10 -
9113 90 00 00 - iншi   10 10 -
9114 Iншi частини годинникiв всiх видiв:        
9114 10 00 00 - пружини, включаючи волосковi   5 5 -
9114 30 00 00 - циферблати   5 5 -
9114 40 00 00 - платини та мости   5 5 -
9114 90 00 - iншi:        
9114 90 00 10 - - каменi   5 5 -
9114 90 00 90 - - iншi   4 4 -

 

Група 92
Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) та аналогiчнi вироби з пластмасових матерiалiв (група 39);

     (b) мiкрофони, пiдсилювачi, гучномовцi, головнi телефони, перемикачi, стробоскопи та iнше допомiжне устаткування, апаратура чи обладнання групи 85 або 90, призначенi для використання разом з предметами цiєї групи, але такi, що не належать до їх складу i не мiстяться в одному корпусi з ними;

     (c) iнструменти та апаратура iграшковi (товарна позицiя 9503);

     (d) щiтки для чищення музичних iнструментiв (товарна позицiя 9603) або моноподи, двоноги, триноги та аналогiчнi вироби (товарна позицiя 9620); або

     (e) предмети для колекцiонування або антикварiат (товарна позицiя 9705 або 9706).

     2. Смички, палички (включаючи диригентськi) та подiбнi предмети, необхiднi для гри на музичних iнструментах товарної позицiї 9202 або 9206, поданi у вiдповiднiй кiлькостi з iнструментами, для яких вони призначенi, включаються до тих самих товарних позицiй, що i вiдповiднi iнструменти.

     Картки, диски та валики товарної позицiї 9209, поданi разом з музичними iнструментами, вважаються самостiйними виробами, якi не є складовими частинами зазначених iнструментiв.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9201 Фортепiано, включаючи автоматичнi; клавесини та iншi клавiшнi струннi iнструменти:        
9201 10 - пiанiно:        
9201 10 10 00 - - новi   10 10 шт
9201 10 90 00 - - що використовувалися   5 5 шт
9201 20 00 00 - роялi   5 5 шт
9201 90 00 00 - iншi   5 5 -
9202 Iншi iнструменти музичнi струннi (наприклад, гiтари, скрипки, арфи):        
9202 10 - смичковi:        
9202 10 10 00 - - скрипки   5 5 шт
9202 10 90 00 - - iншi   5 5 шт
9202 90 - iншi:        
9202 90 30 00 - - гiтари   10 10 шт
9202 90 80 00 - - iншi   5 5 шт
[9203]          
[9204]          
9205 Iнструменти музичнi духовi (наприклад, клавiшнi органи з трубами, акордеони, кларнети, труби, волинки), крiм ярмаркових органiв i механiчних шарманок:        
9205 10 00 00 - iнструменти духовi "мiднi"   5 5 шт
9205 90 - iншi:        
9205 90 10 00 - - акордеони та подiбнi iнструменти   10 10 шт
9205 90 30 00 - - губнi гармонiї   10 10 шт
9205 90 50 00 - - клавiшнi духовi органи, фiсгармонiї та iншi клавiшнi iнструменти з металiчним звучанням   5 5 -
9205 90 90 00 - - iншi   5 5 -
9206 00 00 00 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад, барабани, ксилофони, тарiлки, кастаньєти, маракаси)   5 5 -
9207 Iнструменти музичнi, в яких звук створюється або має посилюватися електричним способом (наприклад, органи, гiтари, акордеони):        
9207 10 - iнструменти клавiшнi, крiм акордеонiв:        
9207 10 10 00 - - органи   5 5 шт
9207 10 30 00 - - фортепiано цифровi   5 5 шт
9207 10 50 00 - - синтезатори   5 5 шт
9207 10 80 00 - - iншi   5 5 -
9207 90 - iншi:        
9207 90 10 00 - - гiтари   5 5 шт
9207 90 90 00 - - iншi   5 5 -
9208 Скриньки музичнi, органи ярмарковi, шарманки механiчнi, птахи спiвучi механiчнi, пилки музичнi та iншi iнструменти музичнi, в iншому мiсцi не зазначенi; вабики всiх видiв; свистки, рiжки та iншi духовi сигнальнi iнструменти:        
9208 10 00 00 - скриньки музичнi   5 5 -
9208 90 00 00 - iншi   5 5 -
9209 Частини (наприклад механiзми музичних скриньок) та приладдя для музичних iнструментiв (наприклад, картки, диски та валики для механiчних iнструментiв); метрономи, камертони, труби з фiксованою висотою звуку всiх видiв:        
9209 30 00 00 - струни музичних iнструментiв   10 10 -
  - iншi:        
9209 91 00 00 - - частини i приладдя для фортепiано   10 10 -
9209 92 00 00 - - частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9202   5 5 -
9209 94 00 00 - - частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9207   5 5 -
9209 99 - - iншi:        
9209 99 20 00 - - - частини i приладдя для музичних iнструментiв товарної позицiї 9205   5 5 -
  - - - iншi:        
9209 99 40 00 - - - - метрономи, камертони та труби з фiксованою висотою звуку   5 5 -
9209 99 50 00 - - - - механiзми музичних скриньок   5 5 -
9209 99 70 00 - - - - iншi   5 5 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.