Роздiл XIX
ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ

Група 93
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) вироби групи 36 (наприклад, ударнi капсулi, детонатори, ракети освiтлювальнi);

     (b) частини загального призначення, зазначенi у примiтцi 2 до роздiлу XV, з недорогоцiнних металiв (роздiл XV) або аналогiчнi вироби з пластмаси (група 39);

     (c) бойовi бронемашини (товарна позицiя 8710);

     (d) телескопiчнi прицiли або iншi оптичнi пристрої для зброї, якщо вони не встановленi або не поданi разом iз зброєю, для якої вони призначенi (група 90);

     (e) луки, стрiли, фехтувальнi рапiри або iграшкова зброя (група 95); або

     (f) предмети для колекцiонування або антикварiат (товарна позицiя 9705 або 9706).

     2. У товарнiй позицiї 9306 посилання на "частини" не стосується радiо- та радiолокацiйної апаратури товарної позицiї 8526.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9301 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної позицiї 9307:        
9301 10 00 00 - артилерiйська зброя (наприклад, пушки, гаубицi та мiномети)   5 5 шт
9301 20 00 00 - ракетнi пусковi установки; вогнемети; гранатомети; торпеднi та аналогiчнi пусковi установки   5 5 шт
9301 90 00 - iнша:        
9301 90 00 10 - - напiвавтоматична гладкоствольна зброя   5 5 шт
  - - нарiзна зброя:        
9301 90 00 21 - - - з вiльним затвором   5 5 шт
9301 90 00 22 - - - напiвавтоматична   5 5 шт
9301 90 00 23 - - - автоматична   5 5 шт
9301 90 00 29 - - - iнша   5 5 шт
9301 90 00 30 - - кулемети   5 5 шт
  - - автомати:        
9301 90 00 41 - - - пiстолети-кулемети   5 5 шт
9301 90 00 49 - - - iншi   5 5 шт
9301 90 00 90 - - iнша   5 5 шт
9302 00 00 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304:        
9302 00 00 10 - револьвери   5 5 шт
  - пiстолети одноствольнi:        
9302 00 00 21 - - напiвавтоматичнi   5 5 шт
9302 00 00 29 - - iншi   5 5 шт
9302 00 00 30 - пiстолети багатоствольнi   5 5 шт
9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi та iншi пристрої пуску сигнальних ракет, пiстолети та револьвери для стрiльби холостими патронами, пiстолети для гуманного забою тварин, що стрiляють стрижнями, лiнемети):        
9303 10 00 00 - зброя вогнепальна, яка заряджається з дула   10 10 шт
9303 20 - iнша зброя гладкоствольна спортивна, мисливська або для стрiльби по мiшенях, включаючи комбiновану з гладкими та нарiзними стволами:        
9303 20 10 - - з одним гладким стволом:        
  - - - рушницi та карабiни:        
9303 20 10 10 - - - - помпової дiї   10 10 шт
9303 20 10 20 - - - - напiвавтоматичнi   10 10 шт
9303 20 10 40 - - - - iншi   10 10 шт
9303 20 10 90 - - - iншi   10 10 шт
9303 20 95 - - iнша:        
9303 20 95 10 - - - рушницi та карабiни багатоствольнi, включаючи комбiнованi рушницi   10 10 шт
9303 20 95 90 - - - iнша   10 10 шт
9303 30 00 - iнша зброя нарiзна спортивна, мисливська або для стрiльби по мiшенях:        
9303 30 00 10 - - однозарядна   10 10 шт
9303 30 00 20 - - напiвавтоматична   10 10 шт
9303 30 00 90 - - iнша   10 10 шт
9303 90 00 00 - iнша   10 10 шт
9304 00 00 00 Iнша зброя (наприклад, пружиннi, пневматичнi чи газовi рушницi та пiстолети, кийки), крiм включеної до товарної позицiї 9307   10 10 шт
9305 Частини та приладдя виробiв товарних позицiй 9301 - 9304:        
9305 10 00 - до револьверiв або пiстолетiв:        
9305 10 00 10 - - спусковi та ударно-спусковi механiзми   5 5 -
9305 10 00 20 - - рами та ствольнi коробки   5 5 -
9305 10 00 30 - - стволи   5 5 -
9305 10 00 40 - - поршнi, фiксатори затвора та газовi трубки   5 5 -
9305 10 00 50 - - магазини та їх частини   5 5 -
9305 10 00 60 - - прилади безшумової стрiльби та їх частини   5 5 -
9305 10 00 70 - - приклади, рукоятки та накладки   5 5 -
9305 10 00 80 - - затвори (для пiстолетiв) та барабани (для револьверiв)   5 5 -
9305 10 00 90 - - iншi   5 5 -
9305 20 00 - до рушниць або гвинтiвок товарної позицiї 9303:        
9305 20 00 10 - - спусковi та ударно-спусковi механiзми   5 5 -
9305 20 00 20 - - рамки та ствольнi коробки   5 5 -
9305 20 00 30 - - стволи нарiзнi   5 5 -
9305 20 00 40 - - газовi поршнi, фiксатори затвора та газовi трубки   5 5 -
9305 20 00 50 - - магазини та їх частини   5 5 -
9305 20 00 60 - - прилади безшумової стрiльби та їх частини   5 5 -
9305 20 00 70 - - полум'ягасники та їх частини   5 5 -
9305 20 00 80 - - затвори та затворнi рами   5 5 -
9305 20 00 90 - - iншi   5 5 -
  - iншi:        
9305 91 00 - - для бойової зброї товарної позицiї 9301:        
  - - - кулеметiв, автоматiв, гладкоствольної та нарiзної зброї:        
9305 91 00 11 - - - - спусковi механiзми   5 5 -
9305 91 00 12 - - - - рамки та ствольнi коробки   5 5 -
9305 91 00 13 - - - - стволи   5 5 -
9305 91 00 14 - - - - газовi поршнi, фiксатори затвора та газовi трубки   5 5 -
9305 91 00 15 - - - - магазини та їх частини   5 5 -
9305 91 00 16 - - - - прилади безшумової стрiльби та їх частини   5 5 -
9305 91 00 17 - - - - полум'ягасники та їх частини   5 5 -
9305 91 00 18 - - - - затвори та затворнi рами   5 5 -
9305 91 00 90 - - - iншi   5 5 -
9305 99 00 00 - - iншi   5 5 -
9306 Бомби, гранати, торпеди, мiни, ракети та аналогiчне озброєння i їх частини; патрони, снаряди та iншi боєприпаси i їх частини, включаючи дрiб та пижi до патронiв:        
  - патрони для гладкоствольної зброї та їх частини; кульки для пневматичної зброї:        
9306 21 00 00 - - патрони   10 10 тис. шт
9306 29 00 - - iншi:        
9306 29 00 10 - - - гiльзи   5 5 -
9306 29 00 90 - - - iншi   10 10 -
9306 30 - iншi патрони та їх частини:        
9306 30 10 00 - - до револьверiв та пiстолетiв товарної позицiї 9302 або до автоматiв (пiстолетнi патрони) товарної позицiї 9301   5 5 -
  - - iншi:        
9306 30 30 00 - - - до бойової зброї   5 5 -
9306 30 90 - - - iншi:        
9306 30 90 10 - - - - патрони до клепального та подiбного iнструменту або пiстолетiв для гуманного забою тварин та їх частини   5 5 -
9306 30 90 20 - - - - патрони бокового бою   5 5 -
9306 30 90 90 - - - - iншi   10 10 -
9306 90 - iншi:        
9306 90 10 00 - - для вiйськових цiлей   5 5 -
9306 90 90 00 - - iншi   5 5 -
9307 00 00 00 Мечi, шпаги, шаблi, палашi, рапiри, багнети, списи та iнша холодна зброя, їх частини та футляри, пiхви до неї   10 10 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.