Роздiл XXI
ТВОРИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦIОНУВАННЯ ТА АНТИКВАРIАТ

Група 97
Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат

     Примiтки:

     1. До цiєї групи не включаються:

     (а) поштовi марки або гербовi марки негашенi, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) або подiбнi вироби товарної позицiї 4907;

     (b) театральнi декорацiї, фоновi екрани для художнiх студiй та аналогiчнi предмети з розписаного полотна (товарна позицiя 5907), за винятком включених до товарної позицiї 9706; або

     (c) природнi або культивованi перли i дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (товарнi позицiї 7101 - 7103).

     2. У товарнiй позицiї 9702 термiн "оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй" означає вiдбитки чорно-бiлi або кольоровi, виконанi автором з однiєї або кiлькох дощок вручну незалежно вiд використовуваної автором технiки i матерiалiв, за винятком механiчного або фотомеханiчного способу.

     3. До товарної позицiї 9703 не включаються репродукцiї багатосерiйного виробництва та кустарнi вироби, якi мають комерцiйний характер, навiть якщо цi вироби виконанi художниками.

     4. (A) За умови дотримання положень примiток 1 - 3 вироби цiєї групи включаються саме до цiєї групи, але не до будь-якої iншої групи УКТ ЗЕД.

     (B) До товарної позицiї 9706 не належать предмети, якi включаються до попереднiх товарних позицiй цiєї групи.

     5. Рами для картин, малюнкiв, пастелей, колажiв або аналогiчних декоративних зображень, гравюр, естампiв чи лiтографiй повиннi класифiкуватися за тими позицiями, що i самi твори мистецтва, якщо характер i вартiсть рам вiдповiдають цим творам.

     Рами, характер i вартiсть яких не вiдповiдають творам мистецтва, що розглянутi у цiй примiтцi, повиннi класифiкуватися окремо.

     Додаткова примiтка:

     1. Товарна позицiя 9705 включає в себе колекцiйнi автомобiлi i лiтальнi апарати, якi мають iсторичну або етнографiчну цiннiсть та якi є:

     (a) у своєму первинному станi, без суттєвих змiн в шасi, кузовi, рульовому управлiннi, гальмiвнiй системi, трансмiсiї або системi пiдвiски, двигунi, крилах тощо. Ремонт i вiдновлення допускається, зламанi i зношенi деталi можуть бути замiненi за умови, що транспортний засiб збережено i пiдтримано в iсторично правильному станi. Виключаються модернiзованi або змiненi (тобто модифiкованi) автомобiлi i лiтальнi апарати;

     (b) вiком щонайменше тридцять рокiв для автомобiлiв та щонайменше п'ятдесят рокiв для лiтальних апаратiв;

     (c) моделями або зразками, якi вже бiльше не виробляються.

     Необхiдними характеристиками для включення до предметiв колекцiонування автомобiлiв i лiтальних апаратiв є такi - бути вiдносно рiдкiсними екземплярами; не використовуватися за їх початковим призначенням; становити предмет спецiальних угод, що не належать до звичайної торгiвлi; мати високу вартiсть та вiдповiдати усiм трьом зазначеним вище критерiям.

     Ця товарна позицiя також включає в себе як предмети колекцiонування:

     автомобiлi та лiтальнi апарати, щодо яких, незалежно вiд дати їх виробництва, можна довести факт їхньої участi в iсторичнiй подiї;

     спортивнi автомобiлi та спортивнi лiтальнi апарати, щодо яких можна довести факт, що вони були спроектованi, побудованi i використовувалися виключно для спортивних цiлей i були вiдзначенi вагомою спортивною нагородою, здобутою пiд час престижних нацiональних або мiжнародних подiй.

     Частини i приладдя до автомобiлiв та лiтальних апаратiв, включаються до цiєї товарної позицiї, за умови, що вони є оригiнальними запчастинами або приладдям, якщо їм щонайменше тридцять рокiв (для автомобiлiв) або щонайменше п'ятдесят рокiв (для лiтальних апаратiв) i що вони бiльше не виробляються.

     Точнi копiї i репродукцiї не класифiкуються в товарнiй позицiї 9705, якщо вони не вiдповiдають зазначеним вище трьом критерiям.

Код Назва Ставки мита, % Додатковi ОВО
преферен- цiйна пiльгова повна
9701 Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення:        
9701 10 00 00 - картини, малюнки та пастелi   0 0 -
9701 90 00 00 - iншi   0 0 -
9702 00 00 00 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй   0 0 -
9703 00 00 00 Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу   0 0 -
9704 00 00 00 Марки поштовi або гербовi, знаки поштової оплати, у тому числi першого дня гашення, поштовi канцелярськi предмети (гербовий папiр) та подiбнi предмети, використанi або невикористанi, за винятком товарiв товарної позицiї 4907   0 0 -
9705 00 00 00 Колекцiї та предмети колекцiонування iз зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомiї або такi, що становлять iсторичний, археологiчний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес   0 0 -
9706 00 00 00 Предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв   0 0 -
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.