Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

19 червня 1998 р.
N 357

Про обов'язкове супроводження вантажiв з
Чорноморської регiональної митницi до
Київської регiональної митницi, що перемiщуються
пiд митним контролем автомобiльним транспортом
до митниць призначення

     Згiдно наказу Держмитслужби вiд 20.12 97 N 662 "Про затвердження iнструкцiї щодо органiзацiї охорони i супроводження пiдакцизних товарiв та iнших предметiв, у тому числi транзитних, а також дiяльностi чергової служби митної варти по контролю за їх перемiщенням" та з метою виключення фактiв недоставлення iмпортних вантажiв до митниць призначення, на виконання Постанови координацiйної наради керiвникiв правоохоронних органiв м. Києва "Про стан забезпечення законностi i попередження злочинiв у сферi економiки" вiд 19 травня 1998 року

     наказую:

     1. З 1 липня 1998 року запровадити обов'язковий супровiд iмпортних вантажiв, що перемiщуються iз Чорноморської регiональної та Iллiчiвської митниць до зони дiяльностi Київської регiональної митницi. Супроводження здiйснювати пiдроздiлами митної варти на безоплатнiй основi.

     2. Начальникам Чорноморської регiональної (Пшеничний В.Й.) та Iллiчiвської (Ковальчук М.М.) митниць визначити мiсця формування колон з iмпортним вантажем для їх супроводження. Узгодити цi питання з органами ДАI.

     3. Прийом-передачу вантажiв, що супроводжуються з митниць Чорноморського регiону до митниць, якi знаходяться в зонi вiдповiдальностi Київської регiональної митницi здiйснювати пiдроздiлами митної варти згiдно наказу Держмитслужби вiд 20.12.97 N 662. Пункт прийому-передачi - Умань.

     4. Вiдправлення iмпортних вантажiв пiд супроводженням митної варти здiйснювати виключно у виглядi колон. Вiдправлення поодиноких транспортних засобiв з вказаним вантажем забороняється.

     5. У випадках, коли бракує кiлькостi особового складу пiдроздiлiв митної варти, до оперативних груп, що здiйснюють прийом-передачу та супроводження вантажiв, можуть включатися спiвробiтники митниць регiонiв.

     6. Пiсля прийому вантажу митною вартою Київської регiональної митницi супроводжувати його до поста ДАI N 705 (с. Чабани), де здiйснити його сортування:

     6.1. вантажi, призначенi для доставки до КР, направляються пiд супроводженням пiдроздiлiв митної варти для подальшого митного оформлення;

     6.2. вантажi, призначенi для доставки в митницi Київського регiону, супроводжуються пiдроздiлами митної варти (митниць регiону) до мiсця призначення у встановленому порядку.

     7. Органiзацiю та супроводження вантажiв здiйснювати вiдповiдно вимог наказу ДМСУ вiд 20.12.97р. N 662 "Про затвердження Iнструкцiї щодо органiзацiї охорони та митного супроводження пiдакцизних товарiв та iнших предметiв, у тому числi транзитних, а також дiяльностi чергової служби митної варти по контролю за їх перемiщенням" (з обов'язковим використанням документiв згiдно додаткiв N 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9).

     Передачу супровiдних документiв на вантажi для доставки старшому групи митного супроводження ЧР iнспекторами пiдроздiлiв ЧРМ, здiйснювати на пiдставi акту (додаток N 2 до наказу ДМСУ /МВС вiд 29.01.97р. N 43 /74 "Про вдосконалення дiяльностi по охоронi i супроводженню пiдакцизних товарiв, що перемiщуються транзитом через митну територiю України").

     8. Зобов'язання по доставленню вантажiв покладати на керiвникiв пiдприємств перевiзникiв - юридичних осiб.

     9. При заповненнi провiзних вiдомостей у графi "Видана митницею" зазначати прiзвище, iм'я та по батьковi директора транспортного пiдприємства i повнi данi про органiзацiю, яка здiйснює перевезення вантажу (її назву, юридичну адресу, код ЄДРПО та N лiцензiї на право здiйснення транспортно-експедицiйної дiяльностi та дату її видачi), у графi "Загальна вартiсть" зазначати точнi данi про загальну вартiсть вантажу, яка зазначена в iнвойсi, або його митну вартiсть, у графi "Митне забезпечення" розбiрливо вказувати накладене митне забезпечення, у графi "Провiзну вiдомiсть та вказаний вантаж одержав", а також у роздiлi "Зобов'язання" вказувати прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника пiдприємства або посадової особи, що здiйснює доставлення вантажу за дорученням директора (обов'язково вказувати реєстрацiйний номер та дату видачi доручення, мiсце роботи, посаду та паспортнi данi цих осiб).

     10. Направлення вантажiв до КРМ здiйснювати на умовах реєстрацiї вантажу в оперативних пiдроздiлах митниць ЧР та проставлення вiдбиткiв митного забезпечення на товарно-транспортних документах та iнвойсах (рахунках-фактурах), якi надаються на момент перетину митного кордону.

     11. Визначити, що пiдставою для зняття вантажу з контролю в митницях ЧРМ - є поштове надходження з митницi призначення твердої копiї провiзної вiдомостi з позначкою "Вантаж надiйшов".

     12. Начальникам регiональних митниць забезпечити доведення вимог даного наказу до вiдповiдних виконавцiв.

     13. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.