ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЗАПОРIЗЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Запорiжжя

18 лютого 2011 р. N 105


Про затвердження органiзацiйних заходiв щодо забезпечення ефективного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, перелiку товарiв "групи ризику по митнiй вартостi"

     З метою впорядкування та вдосконалення взаємодiї вiддiлу контролю митної вартостi з iншими пiдроздiлами митного оформлення митницi в напрямку контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, наказую:

     1. Затвердити Органiзацiйнi заходи щодо забезпечення ефективного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв (далi - Заходи), що додаються.

     2. Затвердити перелiк товарiв "групи ризику по митнiй вартостi" (далi - "група ризику по МВ"), якi потребують посиленого контролю за митною вартiстю в зонi дiяльностi Запорiзької митницi, що додаються.

     3. Начальникам вiддiлiв митного оформлення та митних постiв, вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв органiзувати чiтке виконання пiдпорядкованим особовим складом вимог Заходiв.

     4. Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення, забезпечити:

     4.1. Надання щомiсячно, до 5 числа, до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв Звiту щодо контролю за правильнiстю визначення митної вартостi "групи ризику по МВ" за формою що додається.

     4.2. Пiдготовку й щоквартальне надання, не пiзнiше 20-го числа останнього мiсяця кожного кварталу, до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв обґрунтованих пропозицiй стосовно актуалiзацiї факторiв ризику по митнiй вартостi та перелiку товарiв "групи ризику по МВ" iз врахуванням аналiзу результатiв практичної реалiзацiї цього наказу пiдроздiлом.

     5. Начальнику вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв, забезпечити:

     5.1. Надання до вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики в термiн до 21.02.11 технiчного завдання щодо розробки програмного модулю для облiку митних оформлень товарiв з мiнiмальним рiвнем митної вартостi.

     5.2. Проведення щоквартально, не пiзнiше 30-го числа останнього мiсяця кожного кварталу аналiзу результативностi перелiку товарiв "групи ризику по МВ", актуалiзацiї перелiку критерiїв ризику перелiку товарiв "групи ризику по МВ" iз врахуванням аналiзу результатiв практичної реалiзацiї цього наказу та на пiдставi iнформацiї отриманої вiд Держмитслужби України.

     6. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики забезпечити:

     6.1. В термiн до 25.02.11 розроблення програмного модулю для облiку митних оформлень товарiв з мiнiмальним рiвнем митної вартостi та забезпечення доступу до нього всiм посадовим особам, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi.

     6.2. В термiн до 25.02.11 внесення до ПIК "Iнспектор - 2006" перелiку товарiв "групи ризику по митнiй вартостi".

     7. Вважати таким що втратили чиннiсть накази Запорiзької митницi:

     вiд 16.10.09 N 457 "Про затвердження перелiку товарiв, якi потребують посиленого контролю за митною вартiстю";

     вiд 11.01.10 N 3 "Про внесення змiн до наказу Запорiзької митницi вiд 16.10.09 N 457";

     вiд 16.04.10 N 249 "Про внесення змiн до наказу Запорiзької митницi вiд 16.10.09 N 457";

     вiд 09.07.10 N 482 "Про внесення змiн до наказу Запорiзької митницi вiд 16.10.09 N 457";

     вiд 15.09.09 N 391 "Про затвердження Порядку взаємодiї вiддiлу контролю митної вартостi з iншими пiдроздiлами митного оформлення митницi з питань контролю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв";

     вiд 20.01.10 N 34 "Про внесення змiн до наказу Запорiзької митницi вiд 15.09.09 N 391".

     8. Вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення (Ланда О.В.) забезпечити доведення цього наказу до заступникiв начальника митницi, керiвникiв структурних пiдроздiлiв згiдно розрахунку розсилки.

     9. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 21.02.11, за винятком пунктiв 10 та 11 Заходiв, якi набирають чинностi з 01.03.11.

     10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Начальник Запорiзької митницi Д.М. Афанасiадi

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорiзької митницi
18.02.2011 р. N 105

Органiзацiйнi заходи
щодо забезпечення ефективного контролю за правильнiстю визначення митної вартостi пiд час митного оформлення товарiв i транспортних засобiв

     1. Направлення до вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв (далi - ВКМВ та КТ) посадовою особою пiдроздiлу митного оформлення (далi - ПМО) запиту для вирiшення спiрних питань правильностi визначення митної вартостi товарiв та його вiдпрацювання здiйснюється з врахуванням наступних вимог:

     1.1. Запит складається посадовими особами ПМО, якi уповноваженi на здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi.

     1.2. Запит подається в двох примiрниках. Реєстрацiйний номер запиту повинен вiдповiдати номеру ВМД чи iншого документу, згiдно якого товар заявлено до митного оформлення.

     1.3. У разi направлення запиту до ВКМВ та КТ в паперовому виглядi посадовою особою ПМО в ПIК "Iнспектор 2006" обов'язково формується запит у формi електронного документа. Посадовi особи ПМО в обов'язковому порядку заповнюють в електроннiй копiї запиту вiдмiтки про пiдготовку запиту та отримання вiдповiдi на запит.

     1.4. Посадовi особи ВКМВ та КТ в обов'язковому порядку заповнюють в електроннiй копiї запиту вiдмiтки про отримання запиту, вносять в графу "Примiтка" електронної копiї запиту помiтку "Митну вартiсть визнано" чи "Митну вартiсть визнано на пiдставi додатково наданих документiв", або, у разi коригування митної вартостi, "Рiшення про визначення митної вартостi".

     1.5. У разi прийняття рiшення про визначення митної вартостi один примiрник запиту разом з ВМД направляється до ПМО для оформлення картки вiдмови в прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi чи пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України (далi - Картка вiдмови).

     1.6. У випадках, коли крiм рiшення про визначення митної вартостi наявнi iншi пiдстави для вiдмови у митному оформленнi, посадовi особи ПМО в обов'язковому порядку зазначають в картцi вiдмови всi причини вiдмови, включаючи Рiшення про визначення митної вартостi та вичерпнi роз'яснення всiх вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення товарiв.

     1.7. Якщо при опрацюваннi запиту для вирiшення спiрних питань правильностi визначення митної вартостi виявлено додатковi причини неможливостi митного оформлення, посадова особа ВКМВ та КТ повiдомляє про них начальника ПМО, або особу, що його замiщує, при необхiдностi надається службова записка iз зазначенням причини неможливостi митного оформлення, посиланням на нормативнi документи та роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливiсть митного оформлення товарiв.

     2. У випадку коригування митної вартостi посадовi особи ПМО при митному оформленнi товарiв забезпечують контроль за внесенням номеру та дати Рiшення до графи 44 ВМД пiд кодом "1501".

     3. Контроль правильностi визначення митної вартостi товарiв, для декларування яких подання ВМД не передбачено, здiйснюється в порядку, аналогiчному митному оформленню товарiв iз застосуванням ВМД. При цьому всi записи та вiдмiтки проставляються в документi, на пiдставi якого здiйснюються митний контроль та митне оформлення товарiв.

     4. Посадовi особиВКМВ та КТ та посадовi особи пiдроздiлiв митного оформлення, уповноваженi на винесення рiшень про визначення митної вартостi товарiв, в обов'язковому порядку забезпечують внесення до графи 18 Рiшення про визначення митної вартостi товарiв реквiзитiв документiв, наданих декларантом для пiдтвердження митної вартостi товарiв та якi не зазначено в графi 44 ВМД.

     5. Начальник ВКМВ та КТ забезпечує щомiсяця, до 5-го числа, надання до ПМО перелiку Рiшень про визначення митної вартостi, митне оформлення товарiв по яким станом на день надання перелiку не завершено в повному обсязi в термiн понад 10 календарних днiв з дати прийняття Рiшення.

     6. Начальники ПМО на пiдставi отриманого перелiку забезпечують щомiсяця, до 10-го числа, надання до ВКМВ та КТ iнформацiї про товари за наступною формою:

N Рiшення про визначення митної вартостi Дата Назва пiдприємства Мiсцезнаходження товару Наявна iнформацiя про причини нездiйснення митного оформлення та/або очiкуваний час митного оформлення
         

     7. Начальник ВКМВ та КТ забезпечує аналiз наданої iнформацiї та, за необхiдностi, її використання при формуваннi щомiсячного звiту щодо визначення митної вартостi товарiв, що iмпортуються в Україну.

     8. Посадовi особи ПМО, на яких покладено контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, забезпечують митне оформлення товарiв з дотриманням встановлених часових нормативiв, при цьому, з метою забезпечення ефективного монiторингу рiвня митної вартостi, рекомендований час перебування електронної копiї ВМД на етапi "Перевiрка митної вартостi" становить не менше нiж 30 хвилин.

     9. Посадовi особи ВКМВ та КТ забезпечують здiйснення монiторингу митних оформлень за допомогою ПIК "Iнспектор-2006". За умови обґрунтованих пiдстав посадова особа ВКМВ та КТ має право заблокувати подальше митне оформлення. При блокуваннi митного оформлення направлення запиту до ВКМВ та КТ обов'язкове.

     10. Для забезпечення облiку митних оформлень товарiв з мiнiмальним рiвнем митної вартостi посадовi особи, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, здiйснюють наступнi заходи:

     10.1. До завершення виконання митної процедури "перевiрка правильностi визначення митної вартостi товарiв" за поточною ВМД посадовi особи, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, забезпечують додаткове порiвняння заявленої митної вартостi з рiвнем митної вартостi оформлених товарiв, iнформацiя щодо яких мiститься в ЄАIС Держмитслужби України за перiод з початку поточного мiсяця, але не менше, чим за 14 останнiх календарних днiв.

     10.2. У випадку оформлення товарiв з рiвнем митної вартостi нижче рiвня митної вартостi оформлених товарiв, iнформацiя щодо яких мiститься в ЄАIС Держмитслужби України чи на мiнiмальному рiвнi, посадовi особи, що здiйснюють контроль за правильнiстю визначення митної вартостi, вносять вiдповiднi вiдомостi до программного модулю для облiку митних оформлень товарiв з мiнiмальним рiвнем митної вартостi.

     11. ВКМВ та КТ забезпечує щомiсяця аналiз iнформацiї, внесеної до программного модулю для облiку митних оформлень товарiв з мiнiмальним рiвнем митної вартостi, у випадку виявлення невiдповiдностей чи сумнiвiв щодо правильностi визначення митної вартостi товарiв проводить додатковi перевiрки результатiв таких оформлень, за необхiдностi заходiв, передбачених Порядком здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.04.2008 N 339.

Заступник начальника вiддiлу - начальник сектору контролю митної вартостi вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Запорiзької митницi
18.02.2011 р. N 105

Перелiк товарiв "група ризику по митнiй вартостi", якi потребують посиленого контролю за митною вартiстю в зонi дiяльностi Запорiзької митницi

     Перелiк поширюється на товари, якi оформлюються вiдповiдно до митного режиму "Iмпорт".

N з/п Код товару згiдно УКТЗЕД Найменування товару Примiтки *
1 02 М'ясо та харчовi нутрощi (субпродукти)  
2 06 Живi дерева та їх рослини  
3 2530909800 Брухт мiнеральних речовин  
4 3901 Полiмери етилену в первинних формах За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
5 3904 Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв у первинних формах За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
6 4811 Папiр За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
7 6806900000 Теплоiзоляцiйна мiнеральна вата За рiшенням начальника ПМО можливе оформлення без запиту
8 6902100000 Вогнетривка цегла  
9 6903209000 Вогнтривкий матерiал  
10 7013 Посуд столовий, кухонний, iншi вироби iз скла та кришталю  
11 7113 Ювелiрнi вироби з дорогоцiнних металiв (золота, срiбла)  
12 7601100000 Посуд скляний  
13 7605110000 Дрiт алюмiнiєвий  
14 8418
8450
Товари побутової технiки  
15 8701 - 8704 Транспортнi засоби  
16 8707 Кузова для моторних транспортних засобiв товарних позицiй 8701 - 8705  
17 8711 Мотоцикли  
18 8716 Причепи та напiвпричепи  

     * - рiшення начальника ПМО про оформлення товарiв без запиту до ВКМВ та КТ фiксується в iнформацiйному аркушi до ВМД.

Фактори ризику по митнiй вартостi, коли направлення запиту до ВКМВта КТ обов'язкове:

     перше оформлення товару в митницi;

     рiвень митної вартостi заявлених до митного оформлення товарiв нижче за останнi попереднi митнi оформлення товарiв цього пiдприємства (без врахування впливу змiни курсу валюти чи змiни асортименту товарiв);

     заявлена митна вартiсть товарiв нижча за рiвень митної вартостi iдентичних та/або подiбних товарiв (з посиланням в запитi на конкретний N ВМД в ПIК "Цiнова iнформацiя" ЄАIС Держмитслужби);

     вiдсутнiсть iнформацiї щодо митних оформлень з врахуванням країни походження за попереднi 90 днiв в ПIК ЄАIС Держмитслужби "Цiнова iнформацiя при визначеннi митної вартостi";

     заявлення до митного оформлення товарiв, якi були у використаннi та/або мають характеристики, якi впливають на їх цiну (пошкодження, дефекти, некомплектнiсть, несортованiсть, тощо);

     наявнi попереднi митнi оформлення зазначених товарiв цього пiдприємства за методами визначення митної вартостi 2 - 6 за рiвнем цiн вищими, нiж заявленi в ВМД;

Додатковi фактори ризику по митнiй вартостi, що можуть бути пiдставами для направлення запиту до ВКМВта КТ:

     вiдсутнiсть митних оформлень в Запорiзькiй митницi за попереднi 90 днiв;

     контрактоутримувачем є суб'єкт господарської дiяльностi з офшорною юрисдикцiєю;

     вiдсутнiсть вiдомостей щодо виробника товару;

     країна походження заявлена як "невiдома" (графа 34 ВМД - 00);

     країною вiдправлення товарiв є одна з країн Європи, країною походження - країни Пiвденно-Схiдної Азiї;

     пакет наданих до митного оформлення документiв менший порiвняно з попереднiми оформленнями товарiв цього пiдприємства;

     митна вартiсть бiржового товару нижча за котирування цiн на бiржi.

Заступник начальника вiддiлу - начальник сектору контролю митної вартостi вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев

 

Додаток 1
до наказу Запорiзької митницi
18.02.2011 р. N 105

Звiт
щодо контролю за правильнiстю
визначення митної вартостi "групи ризику по МВ"
пiдроздiл _________________________________
за ______________20__року

N з/п Код товару згiдно УКТЗЕД Найменування товару Кiлькiсть оформлень Кiлькiсть запитiв до ВКМВтаКТ
Всього Митну вартiсть пiдтверджено Митну вартiсть вiдкориговано
             

     Керiвник пiдроздiлу (П.I.Б.)

Заступник начальника вiддiлу - начальник сектору контролю митної вартостi вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв В.О.Слабишев
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.