ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Миколаїв

20.02.2012 N 84


Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття", стосовно яких запроваджується посилений контроль за правильнiстю класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД

     Вiдповiдно до статтi 42 Митного кодексу України та на виконання наказу Держмитслужби України вiд 07 серпня 2007 р. N 667 "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (iз змiнами та доповненнями, внесеними наказами Держмитслужби України вiд 03 березня 2010 р. N 190 та вiд 18 квiтня 2011 р. N 316), з метою забезпечення надходження в повному обсязi митних платежiв до Держбюджету України, а також недопущення випадкiв неправильної класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД, їх перемiщення через митний кордон України з порушенням митного законодавства, наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв групи "ризику" та групи "прикриття", при митному оформленнi яких запроваджується посилений контроль за правильнiстю класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД (далi - Перелiк), що додається.

     2. Встановити, що перевiрка правильностi класифiкацiї товарiв, зазначених у Перелiку здiйснюється уповноваженими посадовими особами пiдроздiлiв митного оформлення. У разi наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо правильностi класифiкацiї зазначених товарiв, митне оформлення здiйснювати з обов'язковим направленням запиту до вiддiлу митних платежiв.

     3. В разi наявностi пропозицiй щодо наповнення перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття" новими товарами начальникам митних постiв надсилати такi перелiки засобами електронної пошти на поштову скриньку вiддiлу митних платежiв.

     4. Бiленькiй I.В., начальнику вiддiлу митних iнформацiйних технологiй, забезпечити включення Перелiку в нормативно-довiдкову базу ПIК "Iнспектор-2006".

     5. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Миколаївської митницi вiд 10 серпня 2011 р. N 674 "Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та групи "прикриття", стосовно яких запроваджується посилений контроль за правильнiстю класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД".

     6. Кириченко Н.В., начальнику сектору органiзацiйного та документального забезпечення, осiб, зазначених в наказi ознайомити пiд розпис.

     7. Вiдповiдальнiсть за виконання вимог цього наказу покласти на начальника вiддiлу митних платежiв та начальникiв митних постiв.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу функцiональних обов'язкiв.

Начальник Миколаївської митницi А.А.Поляков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.