УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо врегулювання вивезення з України насiння соняшнику

     Вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України постановляю:

     1. Запровадити до операцiй з вивезення насiння соняшнику (код згiдно з ТН ЗЕД 12.06) (далi - товар) з митної територiї України, що здiйснюються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, режим попереднiх експортних депозитiв.

     Термiн "попереднiй експортний депозит" для цього Указу має таке значення:

     попереднiй експортний депозит - внесення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi на безпроцентний рахунок в уповноваженому банку України на весь перiод здiйснення вiдповiдної зовнiшньоекономiчної операцiї грошових коштiв у розмiрi, визначеному у вiдсотках до договiрної (контрактної) вартостi товару, що вивозиться за вiдповiдним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     2. Попереднi експортнi депозити вiдкриваються суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України в порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     Попереднi експортнi депозити можуть вiдкриватися iноземними суб'єктами господарської дiяльностi, якi є стороною вiдповiдного договору (контракту), на користь суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, що є стороною цього договору.

     3. Установити суму- попереднього експортного депозиту в розмiрi 100 вiдсоткiв договiрної (контрактної) вартостi товару, що вивозиться за вiдповiдним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

     Договiрна (контрактна) вартiсть товару має визначатися за цiнами, не нижче iндикативних цiн на цей товар.

     Сума попереднього експортного депозиту визначається в доларах США i перераховується у валюту України за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вiдкриття депозиту.

     Попереднiй експортний депозит вноситься до уповноваженого банку України суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України у валютi України, а iноземним суб'єктом господарської дiяльностi - у доларах США.

     4. Попереднiй експортний депозит повертається суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (iноземному суб'єкту господарської дiяльностi), який вiдкрив його, протягом трьох банкiвських днiв з дати подання до уповноваженого банку довiдки установи банку, що обслуговує цього суб'єкта, про надходження валютної виручки вiд продажу товару або копiї митної декларацiї, яка засвiдчує повернення в Україну готової продукцiї (при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною) в повному обсязi. В разi коли попереднiй експортний депозит вiдкрито суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, також подається довiдка органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України про вiдсутнiсть у нього заборгованостi перед бюджетом.

     Повернення експортного депозиту здiйснюється у тiй валютi, у якiй вiн вносився.

     5. У разi коли вивезення товару з митної територiї України за укладеним контрактом фактично не здiйснюється чи здiйснюється не в повному обсязi, порядок повернення попереднiх експортних депозитiв визначається Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     6. У разi повного або часткового ненадходження валютної виручки за продаж товару чи повного або часткового неповернення в Україну готової продукцiї (при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною) у строки, передбаченi законодавством кошти з вiдповiдного попереднього експортного депозиту використовуються в порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України за погодженням з Державною податковою адмiнiстрацiєю України.

     7. Митне оформлення товару пiд час його вивезення з митної територiї України здiйснюється за умови подання митним органам вiдповiдної довiдки уповноваженого банку про вiдкриття попереднього експортного депозиту.

     8. Режим попереднiх експортних депозитiв не застосовується пiд час здiйснення суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України, операцiй з вивезення з митної територiї України товару на виконання мiжурядових угод України.

     9. Мiнiстерству фiнансiв України за погодженням з Державною митною службою України та Державною податковою адмiнiстрацiєю України розробити i затвердити у двотижневий строк нормативнi акти, передбаченi статтями 2, 5, 6 цього Указу.

     10. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     11. Цей Указ набирає чинностi у порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА.

м. Київ,
8 липня 1998 року.
N 755/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.