УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякi заходи з дерегулювання пiдприємницької дiяльностi
(витяг)

     З метою зменшення втручання державних органiв у пiдприємницьку дiяльнiсть та вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України ПОСТАНОВЛЯЮ:

     .............

     11. Органи, якi здiйснюють реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або видають лiцензiї на здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi, а також видають iншi дозволи, передбаченi законодавством, не можуть ставити як умову реєстрацiї чи видачi лiцензiй, iнших дозволiв вiдрахування коштiв на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондiв, установ, пiдприємств, органiзацiй чи окремих осiб.

     12. Товари (продукцiя), крiм продуктiв харчування, якiсть та вiдповiднiсть яких пiдтверджена сертифiкатами, що виданi за межами України, згiдно з мiжнародними стандартами ISO та iншими мiжнародними стандартами, не потребують повторної сертифiкацiї в Українi. Перелiк мiжнародних стандартiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     1З. Iндикативнi або звичайнi цiни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митних цiлях установлюються на пiдставi статистичної оцiнки рiвня цiн реалiзацiї таких товарiв (робiт, послуг) на внутрiшньому ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку. Iндикативнi або звичайнi цiни не можуть встановлюватися органами виконавчої влади, якi використовують їх для нарахування та стягнення податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) та неподаткових платежiв, крiм випадкiв вiдсутностi статистичних даних про рiвень цiн на окремi види товарiв (робiт, послуг).

     14. Органи виконавчої влади не можуть приймати рiшення щодо запровадження будь-яких заборон або обмежень пiдприємницької дiяльностi, якщо повноваження на запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбаченi законодавством.

     15. Обмеження у строках та пiдставах проведення перевiрок суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, визначенi цим Указом, не поширюються на перевiрки, що проводяться на особисте прохання суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, або перевiрки, що проводяться вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства.

     16. Покласти на Кабiнет Мiнiстрiв України надання офiцiйних роз'яснень щодо цього Указу.

     17. Цей Указ набирає чинностi в порядку, передбаченому пунктом 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ,
23 липня 1998 року
N 817/98

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.