Документ скасований: Постанова КМУ № 46 від 17.01.2000

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 жовтня 1999 р. N 1898


Про посилення контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки

     З метою пiдвищення якостi зерна та продуктiв його переробки вiдповiдно до Закону України "Про якiсть та безпеку харчових продуктiв i продовольчої сировини" Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Комiтетовi з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї включити у двотижневий термiн за поданням Мiнiстерства агропромислового комплексу до перелiку продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, зерно та продукти його переробки.

     2. Мiнiстерству агропромислового комплексу:

     вжити у двотижневий термiн заходiв для проведення в установленому порядку акредитацiї Державної хлiбної iнспекцiї як органу з сертифiкацiї зерна та продуктiв його переробки в державнiй системi сертифiкацiї;

     забезпечити здiйснення в обов'язковому порядку контролю за якiстю зерна та продуктiв його переробки вiдповiдно до установлених вимог сертифiкацiї.

     3. Державнiй митнiй службi здiйснювати митне оформлення вантажiв за експортно-iмпортними операцiями iз зерном та продуктами його переробки (групи 10 i 11 за Гармонiзованою системою опису та кодування товарiв) лише за наявностi сертифiкатiв вiдповiдностi, що видаються органами, акредитованими в державнiй системi сертифiкацiї.

     4. Мiнiстерству агропромислового комплексу, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї та Державнiй митнiй службi внести в десятиденний термiн узгодженi пропозицiї щодо припинення повернення експортерам суми податку на додану вартiсть i запровадження компенсацiйного мита на експорт зерна та продуктiв його переробки.

     5. Мiнiстерству агропромислового комплексу разом з Мiнiстерством зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Державною митною службою в десятиденний термiн розробити i затвердити Порядок вiдвантаження зерна та продуктiв його переробки на експорт.

     6. Державному комiтетовi статистики, Державнiй митнiй службi, Мiнiстерству агропромислового комплексу та Мiнiстерству економiки розробити i затвердити в десятиденний термiн порядок звiтностi щодо обсягiв здiйснення експортно-iмпортних операцiй iз зерном та продуктами його переробки.

     7. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Гладiя М. В.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 22
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.