КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 12 жовтня 1999 р. N 1872


Про затвердження Положення про роботу з позовними
заявами, рiшеннями суду у справах, вiдповiдачем у
яких є Кабiнет Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     Затвердити Положення про роботу з позовними заявами, рiшеннями суду у справах, вiдповiдачем у яких є Кабiнет Мiнiстрiв України (додається).

Прем'єр-мiнiстр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 36

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 жовтня 1999 р. N 1872

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу з позовними заявами, рiшеннями суду у справах,
вiдповiдачем у яких є Кабiнет Мiнiстрiв України

     1. Це Положення визначає порядок роботи з позовними заявами, рiшеннями суду у справах, вiдповiдачем у яких є Кабiнет Мiнiстрiв України, в апаратi Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних органах виконавчої влади, установах i органiзацiях.

     2. Копiя позовної заяви до Вищого арбiтражного суду, за якою вiдповiдачем є Кабiнет Мiнiстрiв України, в день її надходження реєструється в Управлiннi дiловодства Кабiнету Мiнiстрiв України та передається керiвниковi структурного пiдроздiлу апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, до компетенцiї якого належать порушенi у позовнiй заявi питання, для пiдготовки проекту доручення Мiн'юсту, а також iншому заiнтересованому центральному органу виконавчої влади, установi, органiзацiї (далi - уповноважений орган) щодо пiдготовки необхiдних документiв i мотивованих висновкiв з приводу обгрунтованостi позовних вимог.

     Того ж дня проект доручення, погоджений з Юридичним управлiнням, а в разi потреби i з iншими структурними пiдроздiлами апарату Кабiнету Мiнiстрiв України, i копiя позовної заяви передаються для доповiдi Мiнiстровi Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступниковi.

     Доручення, пiдписане Мiнiстром Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступником, копiя позовної заяви та iншi документи, необхiднi для виконання доручення, того ж дня передаються вiдповiдному уповноваженому органу та Мiн'юсту, яке є представником iнтересiв Кабiнету Мiнiстрiв України пiд час розгляду справ судами.

     Уповноважений орган у триденний термiн з дня одержання доручення готує за пiдписом керiвника обгрунтований висновок i подає його Мiн'юсту разом з копiями необхiдних документiв, завiреними в установленому порядку.

     3. Ухвала Вищого арбiтражного суду про порушення провадження у справi, за якою вiдповiдачем є Кабiнет Мiнiстрiв України, реєструється в Управлiннi дiловодства Кабiнету Мiнiстрiв України i невiдкладно передається за належнiстю структурному пiдроздiлу апарату Кабiнету Мiнiстрiв України для доповiдi Мiнiстровi Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступнику з проектом вiдповiдного доручення, погодженим з Юридичним управлiнням. Доручення разом з копiєю ухвали про порушення справи того ж дня надсилається Мiн'юсту та вiдповiдному уповноваженому органу.

     Уповноважений орган на вимогу Мiн'юсту та в установленi ним термiни подає копiї необхiдних документiв, завiрених в установленому порядку, вiдомостi, що стосуються позовних вимог, та надає у разi потреби вiдповiднi пояснення.

     Мiн'юст протягом доби з часу одержання доручення подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект вiдзиву на позовну заяву на паперових та електронних носiях.

     Вiдповiдний структурний пiдроздiл Кабiнету Мiнiстрiв України разом з Юридичним управлiнням, а в разi потреби i з iншими структурними пiдроздiлами апарату Кабiнету Мiнiстрiв України опрацьовує одержанi документи та подає на пiдпис вiце-прем'єр-мiнiстру України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

     Копiї вiдзиву на позовну заяву надсилаються позивачевi, iншим вiдповiдачам, прокурору, у разi якщо вiн бере участь в арбiтражному процесi, а також Вищому арбiтражному суду разом iз завiреними належним чином копiями необхiдних документiв, що пiдтверджують заперечення проти позову, та документом, що засвiдчує вiдправлення копiї вiдзиву позивачевi.

     Копiї документiв, що надсилаються Вищому арбiтражному суду, у той же день передаються Мiн'юсту.

     4. Рiшення Вищого арбiтражного суду про вiдмову у задоволеннi позовних вимог до Кабiнету Мiнiстрiв України надсилається вiдповiдним структурним пiдроздiлом апарату Кабiнету Мiнiстрiв України Мiн'юсту та заiнтересованому уповноваженому органу до вiдома.

     Рiшення Вищого арбiтражного суду про повне або часткове задоволення позовних вимог доповiдається структурним пiдроздiлом Мiнiстровi Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступнику разом з вiдповiдними пропозицiями, погодженими з Юридичним управлiнням, а в разi потреби з iншими структурними пiдроздiлами апарату Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У разi прийняття рiшення щодо необхiдностi перевiрки законностi та обгрунтованостi рiшення готується проект доручення Мiн'юсту та уповноваженому органу стосовно пiдготовки заяви про перевiрку рiшення Вищого арбiтражного суду в порядку нагляду, який доповiдається Мiнiстровi Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступнику.

     У разi виникнення потреби в зупиненнi виконавчого провадження до закiнчення перевiрки уповноважений орган, до компетенцiї якого належить порушене питання, готує вiдповiднi пропозицiї i подає Мiн'юсту у визначений термiн.

     Пiдготовлений Мiн'юстом проект заяви подається Кабiнету Мiнiстрiв України не пiзнiше двох тижнiв з дня одержання зазначеного доручення.

     Вiдповiдний структурний пiдроздiл апарату Кабiнету Мiнiстрiв України погоджує проект заяви про перевiрку рiшення Вищого арбiтражного суду з Юридичним управлiнням, а у разi потреби з iншими структурними пiдроздiлами апарату Кабiнету Мiнiстрiв України i доповiдає вiце-прем'єр-мiнiстру України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

     5. У разi надходження до Кабiнету Мiнiстрiв України копiї заяви позивача (протесту прокурора) про перевiрку рiшення Вищого арбiтражного суду в порядку нагляду вона надсилається пiсля реєстрацiї вiдповiдному структурному пiдроздiлу апарату Кабiнету Мiнiстрiв України для пiдготовки у дводенний термiн проекту доручення Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України або його заступника щодо пiдготовки Мiн'юстом за участю уповноваженого органу проекту вiдзиву на подану заяву (протест) до арбiтражного суду.

     Мiн'юст у п'ятиденний термiн з дня одержання доручення подає Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект вiдзиву на заяву про перевiрку рiшення Вищого арбiтражного суду у порядку нагляду i протест прокурора на паперових та електронних носiях.

     Погоджений вiдповiдним структурним пiдроздiлом апарату Кабiнету Мiнiстрiв України з Юридичним управлiнням проект вiдзиву передається для доповiдi вiце-прем'єр-мiнiстровi України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

     6. Робота з позовними заявами у справах, пiдсудних судам загальної юрисдикцiї, та рiшеннями зазначених судiв в апаратi Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних органах виконавчої влади, установах, органiзацiях проводиться у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням вимог Цивiльно-процесуального кодексу України.

     7. Для засвiдчення дати надходження судових документiв, позовних заяв, претензiй та вiдзивiв конверти, в яких вони надiйшли, пiдлягають обов'язковому зберiганню.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.