ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.10.99 р. N 15/1-3326-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо угод мiж Урядом України i урядами країн СНД з питань спiвробiтництва в галузi  попередження промислових аварiй,   катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв

     Митне оформлення вантажiв (оснащення i матерiалiв забезпечення), що ввозяться на митну територiю України на виконання положень мiжурядових угод мiж Урядом України i урядами країн СНД з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй, катастроф, стихiйних лих та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв здiйснювати з застосуванням податкових пiльг по сплатi митних податкiв при наявностi:

  • офiцiйного звернення сторони, що запитує;

  • повного списку товарiв, що ввозяться, завiреного компетентними органами, визначеними вищезазначеними угодами;

  • зобов'язання, наданного стороною, що запитує, що ввезеннi вантажi будуть використаннi або розподiленнi пiд час операцiй з надання допомоги або вивезенi пiсля їх завершення з територiї держави сторони, яка запитує.

     При цьому, графа "36" ВМД у випадку, коли вказанi вантажi декларуються як iмпорт товару (декларацiя типу "IМ 40") заповнюється наступним чином: "99/99/99".

     Про застосування вказаних преференцiй iнформувати Держмитслужбу.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.