ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо видачi експлуатацiйних дозволiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину першу статтi 4 Закону України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107) викласти в такiй редакцiї:

     "Переробку продуктiв лову мають право здiйснювати суб'єкти господарювання за наявностi експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з переробки таких продуктiв, що видається вiдповiдним головним державним iнспектором ветеринарної медицини або вiдповiдним головним державним санiтарним лiкарем у встановленому законодавством порядку".

     2. У Законi України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533):

     1) у пунктi 6 частини другої статтi 10 слово "скасовувати" замiнити словом "анульовувати";

     2) у статтi 22:

     у частинi четвертiй слова "скасування та поновлення, а також оплати за отримання" замiнити словами "анулювання та поновлення, а також розмiр плати за видачу та поновлення";

     доповнити частинами п'ятою - восьмою такого змiсту:

     "5. Рiшення про видачу або вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу приймається протягом 30 робочих днiв з дня надходження документiв для видачi експлуатацiйного дозволу на виробництво та/або обiг харчових продуктiв на розгляд санiтарної служби.

     Рiшення про видачу або вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу приймається протягом 30 робочих днiв з дня надходження документiв для видачi експлуатацiйного дозволу на виробництво харчових продуктiв на розгляд ветеринарної служби.

     6. Пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу операторовi потужностi (об'єкта), що провадить дiяльнiсть з виробництва та/або обiгу харчових продуктiв, пiдконтрольних санiтарнiй службi, є:

     1) зареєстрованi протягом останнiх шести мiсяцiв випадки харчових отруєнь, гострих кишкових iнфекцiй або iнших захворювань, де фактором передачi, доведеним у встановленому законодавством порядку, були харчовi продукти, виробленi на потужностi (об'єктi), заявленiй для видачi експлуатацiйного дозволу;

     2) зареєстрованi факти виявлення небезпечної чи непридатної до споживання продукцiї, виробленої на потужностi (об'єктi), заявленiй для видачi експлуатацiйного дозволу;

     3) вiдмова оператора потужностi (об'єкта) у проведеннi iнспекцiї, невиконання ним приписiв, розпоряджень, виданих за результатами проведення органом державного нагляду (контролю) планових та позапланових заходiв.

     7. Пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу операторовi потужностi (об'єкта), що провадить дiяльнiсть з виробництва харчових продуктiв, пiдконтрольних ветеринарнiй службi, та операторовi агропродовольчого ринку, крiм пiдстав, визначених у частинi шостiй цiєї статтi, також є:

     1) запровадження карантинних обмежень та/або карантину у зв'язку з виникненням iнфекцiйних захворювань, у тому числi спiльних для тварин i людей;

     2) нестворення адмiнiстрацiєю (власником) агропродовольчого ринку умов для належної роботи державної лабораторiї ветеринарно-санiтарної експертизи - невидiлення у користування службових примiщень, облаштованих опаленням, освiтленням, вентиляцiєю, водопроводом з гарячою i холодною водою, каналiзацiєю.

     8. Плата за видачу та поновлення експлуатацiйного дозволу для потужностей (об'єктiв) з виробництва, переробки або реалiзацiї харчових продуктiв, зараховується до Державного бюджету України";

     3) у назвi та текстi статтi 23 слова "скасування" та "скасований" замiнити вiдповiдно словами "анулювання" та "анульований".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через тридцять днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2010 року
N 2436-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.