ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 вересня 2010 року N 1050


Про затвердження Порядку направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару

     З метою пiдвищення ефективностi роботи митних органiв з перевiрки країни походження товарiв, що ввозяться на митну територiю України, наказую:

     1. Затвердити Порядок направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару, що додається.

     2. Установити, що цей наказ набирає чинностi через десять днiв пiсля пiдписання.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Гутника А. Є.

Голова Служби I. Г. Калєтнiк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
13.09.2010 N 1050

Порядок направлення до Держмитслужби звернень митних органiв щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару

     1. Цей Порядок регламентує дiї посадових осiб регiональних митниць, митниць (далi - митнi органи), пов'язанi з оформленням та направленням до Держмитслужби звернень щодо проведення перевiрки сертифiкатiв про походження товару, виданих компетентними органами iноземних держав (далi - сертифiкати).

     2. Дiя Порядку поширюється на сертифiкати, якi подаються при ввезеннi товарiв на митну територiю України вiдповiдно до статтi 282 Митного кодексу України.

     3. Звернення щодо проведення перевiрки направляються митними органами до Держмитслужби лише у таких випадках:

     якщо є достатнi пiдстави для сумнiвiв стосовно дiйсностi сертифiкатiв;

     якщо є достатнi пiдстави для сумнiвiв у вiрогiдностi даних, наведених у сертифiкатах;

     за дорученням Держмитслужби, для проведення вибiркової перевiрки.

     4. Звернення щодо проведення перевiрки повинно мiстити:

     а) супровiдний лист;

     б) iнформацiю про сертифiкати, що направляються на перевiрку, та зазначенi в них товари, складену в табличному виглядi за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

     в) ксерокопiї сертифiкатiв, якi пiдлягають перевiрцi;

     г) проект запиту до вiдповiдного компетентного органу iноземної держави.

     Проект запиту до вiдповiдного компетентного органу iноземної держави обов'язково повинен:

     мiстити виклад чiтко сформульованих конкретних причин, з приводу яких у митного органу виникли сумнiви в дiйсностi сертифiката або вiрогiдностi наведених у ньому даних;

     мiстити перелiк конкретних питань, що пiдлягають з'ясуванню в компетентних органах iноземних держав;

     бути викладений українською й англiйською мовами (аутентичнi тексти) чи росiйською мовою, в разi потреби його направлення до країн СНД.

     Якщо текст проекту запиту мiстить власнi назви (назви мiст, районiв, вулиць, установ, пiдприємств, органiзацiй, власнi iмена людей тощо), то їх слiд наводити мовою оригiналу.

     5. Супровiдний лист (у форматi MicrosoftWord) разом з ксерокопiями сертифiкатiв, якi пiдлягають перевiрцi, надсилаються митним органом до Управлiння митно-тарифного регулювання Держмитслужби на паперових носiях та дублюються в електронному виглядi на поштову скриньку DMS kanc UMTR (у форматi AdobeAcrobatReader).

     Iнформацiя про сертифiкати, що направляються на перевiрку, та зазначенi в них товари, складену в табличному виглядi (у форматi Microsoft Excel) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку; проект запиту (у форматi MicrosoftWord) до вiдповiдного компетентного органу iноземної держави направляються виключно в електронному виглядi на поштову скриньку DMS kanc UMTR.

     Реєстрацiйний номер супровiдного листа на паперовому носiї повинен бути таким самим, що й номер супровiдного листа, направленого електронною поштою.

     6. Звернення пiдписується керiвником митного органу або його заступником.

     7. Звернення митного органу, направлене з порушенням вимог цього Порядку, повертається митному органу.

Начальник Управлiння митно-тарифного регулювання В. I. Демченко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.