Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 337 від 22.06.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20.10.10 N 1263


Про внесення доповнень до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України

     З метою вiдпрацювання єдиних пiдходiв до визначення митної вартостi товарiв, що ввозяться на митну територiю України, наказую:

     1. Внести такi доповнення до Методичних рекомендацiй iз застосування окремих положень Митного кодексу України, що стосуються питань визначення митної вартостi товарiв, якi iмпортуються на митну територiю України, затверджених наказом Державної митної служби України вiд 31.01.2007 N 74 (зi змiнами):

     1.1. У другому реченнi пункту 3.4 глави 3:

     слова "За бажанням декларанта" замiнити словами "Вiдповiдно до статтi 266 Митного кодексу України";

     доповнити цей пункт абзацом такого змiсту:

     "Факт проведення консультацiй та результати таких консультацiй фiксуються посадовою особою митного органу, яка їх провела, на зворотному боцi декларацiї митної вартостi або у вiдповiдному журналi та засвiдчуються пiдписом декларанта, з яким було проведено таку консультацiю".

     1.2. Пункт 4.11 глави 4 доповнити абзацами такого змiсту:

     "Зазвичай, комiсiя (комiсiйнi), яку агент отримує за свої послуги, обчислюється як вiдсоток вiд цiни продажу товарiв; проте, термiн "комiсiйнi за закупiвлю" охоплює також iншi домовленостi щодо компенсацiї, наприклад, розмiр винагороди може засновуватися на витраченому часi агента та/або прийнятих ним на себе фiнансових витрат з метою забезпечення закупiвлi оцiнюваних товарiв.

     Заплаченi покупцем гонорари своєму агентовi за надання послуг, пов'язаних з представництвом його iнтересiв за кордоном для закупiвлi товарiв не додаються до митної вартостi оцiнюваних товарiв. З iншого боку, якщо гонорар виплачений агенту продавця або незалежнiй третiй сторонi, то його сума входить до митної вартостi оцiнюваних товарiв.

     Агент покупця - це той, хто дiє вiд iменi i, перш за все, на користь покупця. Головна ознака, що вiдрiзняє агента-покупця, - це право покупця контролювати дiї агента, особливо в переговорному та купiвельному процесi.

     Визначення, чи має покупець право контролю над агентом, цiлком залежить вiд конкретних факторiв та обставин кожної операцiї.

     Оформлення комiсiйних та брокерських для цiлей митної оцiнки залежить вiд конкретного характеру послуг, наданих посередником. Якщо посередник дiє за свiй власний рахунок i/або має право власностi на товар, вiн не може вважатися агентом iз закупiвлi.

     Iнодi контракти або документи не досить чiтко вiдображають характер дiяльностi так званого агента. За таких обставин важливо встановити дiйснi факти.

     Якщо агент є взаємозалежним з продавцем або з особою, залежною вiд продавця, митнi органи зобов'язанi, незважаючи на наявнiсть агентської угоди, розглянути усi обставини, щоб встановити, чи дiйсно вiн дiє вiд iменi покупця, а не за рахунок продавця, або навiть за свiй власний рахунок.

     Експортнi палати або так званi незалежнi агенти, якi займаються подiбною дiяльнiстю, але на вiдмiну вiд агентiв iз закупiвлi мають право власностi на товар i контролюють комерцiйну угоду або цiну, сплачену iмпортером, не можуть вважатися агентами iз закупiвлi".

     1.3. Главу 10 доповнити пунктом 10.8 такого змiсту:

     "10.8. Особливостi митної оцiнки незареєстрованих лiкарських засобiв, якi ввозяться на територiю України з метою проведення доклiнiчних дослiджень i клiнiчних випробувань.

     Вiдповiдно до статтi 267 Митного кодексу України митною вартiстю за цiною договору щодо товарiв, якi iмпортуються, є вартiсть операцiї, тобто цiна, що була фактично сплачена або пiдлягає сплатi за товари, якщо вони продаються на експорт в Україну. У випадках коли немає продажу на експорт в Україну, тобто товари ввозяться лише з метою проведення клiнiчних дослiджень i клiнiчних випробувань, перший метод визначення митної вартостi товарiв (вартiсть операцiї) не може бути застосований. Оскiльки такi лiкарськi засоби новi або випробувальнi, не можуть бути застосованi методи визначення митної вартостi товарiв за цiною договору щодо iдентичних товарiв, а також за цiною договору щодо подiбних (аналогiчних) товарiв у зв'язку з тим що немає iмпорту iдентичних або подiбних товарiв. Якщо такi лiкарськi засоби не продаються в Українi, метод на основi вiднiмання вартостi також не може бути застосований для визначення їх митної вартостi. Це означає, що слiд застосовувати метод визначення митної вартостi на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть).

     При цьому, метод визначення митної вартостi на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть) може бути використаний тiльки за умови надання декларантом митному органу iнформацiї вiд виробника товарiв, якi оцiнюються, про їх вартiсть, яка повинна складатися iз сум, визначених згiдно зi статтею 272 Митного кодексу України.

     Якщо декларант не може або не бажає надати iнформацiю, необхiдну для визначення митної вартостi на основi додавання вартостi (обчислена вартiсть), для визначення митної вартостi оцiнюваних товарiв використовується резервний метод вiдповiдно до статтi 273 Митного кодексу України.

     Митна вартiсть, визначена згiдно з положеннями 273 статтi Митного кодексу України, повинна щонайбiльшою мiрою ґрунтуватися на ранiше визначенiй за методами 1 - 5 митнiй вартостi, однак при визначеннi митної вартостi вiдповiдно до цiєї статтi допускається гнучкiсть при застосуваннi цих методiв.

     Наприклад, операцiйна вартiсть iдентичних або подiбних товарiв може бути "гнучко застосована", аби дозволити митницi використати вартiсть операцiї ввiзних товарiв того самого "класу або виду" та/або виготовлених в рiзних країнах походження.

     Цей вид "гнучкого застосування" дозволяє митницi використовувати митну вартiсть ранiше iмпортованих лiкарських засобiв, якi належать до тiєї ж фармацевтичної категорiї (наприклад, антигiстамiннi препарати, противоаритмичнi засоби, антидепресанти тощо), або лiкарських засобiв подiбного хiмiчного складу i очiкуваного лiкарського ефекту з iнших країн походження, припустивши, що така iнформацiя доступна для митного органу або декларанта".

     2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної митної служби України Сьомку С.М.

Голова Служби I.Г.Калєтнiк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.