ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМIНIСТРАЦIЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 28.10.99 р. N 8901/5/15-1116


Про оподаткування попутної продукцiї та зворотних вiдходiв

     Державна податкова адмiнiстрацiя України щодо оподаткування попутної продукцiї та зворотних вiдходiв, одержаних при переробленнi давальницької сировини, повiдомляє.

     Вiдповiдно до дiючого законодавства пiд час перероблення коксохiмiчними пiдприємствами давальницької сировини можуть отримуватись: готова продукцiя, вiдходи, зворотнi вiдходи та попутна продукцiя.

     Стосовно оподаткування попутної продукцiї, виробленої з давальницької сировини, що залишилась у розпорядженнi виконавця без компенсацiї з боку замовника частки витрат виконавця, що вiднесена на собiвартiсть цiєї продукцiї, визнання її такою, що отримана безкоштовно пiдприємством-виробником, то вiдсутнiсть компенсацiї з боку замовника частки витрат виконавця, вiднесеної на собiвартiсть попутної продукцiї, означає, що ця продукцiя належить пiдприємству-виконавцю лише в частинi витрат, понесених пiдприємством при переробленнi, а в частинi вартостi давальницької сировини попутна продукцiя вважається такою, що отримана безкоштовно.

     Згiдно з пунктом 4.1 статтi 4 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї вiд 22.05.97 р. N 283/97-ВР, iз змiнами i доповненнями, валовий дохiд - це загальна сума доходу платника податку вiд усiх видiв дiяльностi, отриманого (нарахованого) протягом звiтного перiоду в грошовiй, матерiальнiй або нематерiальнiй формах як на територiї України, її континентальному шельфi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, так i за їх межами.

     Пiдпунктом 4.1.1 статтi 4 зазначеного Закону визначено, що до валового доходу включаються загальнi доходи вiд продажу товарiв, у тому числi допомiжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи.

     Таким чином, вартiсть попутної продукцiї та зворотних вiдходiв за цiною давальницької сировини є тiєю частиною загального доходу вiд продажу продукцiї, яка отримана у матерiальнiй формi, i вiдповiдно до пiдпункту 4.1.1 статтi 4 цього Закону включаються до складу валового доходу з метою оподаткування.

Заступник Голови Г. Оперенко

"Податки та бухгалтерський облiк", N 45, листопад, 1999 р.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.