КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 19 жовтня 1999 р. N 1928

Київ

Про активiзацiю дiяльностi бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити, що закупiвля сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних потреб, їх реалiзацiя з державних ресурсiв i з державного резерву, а також поставка пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється лише через товарнi бiржi за кошти.

     2. Покласти на Мiнiстерство агропромислового комплексу функцiї щодо:

     координацiї дiяльностi центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади з питань органiзацiї та регулювання бiржового ринку продукцiї агропромислового комплексу та необхiдних для його потреб матерiально-технiчних ресурсiв (далi - бiржовий ринок);

     затвердження правил випуску та обiгу товарних деривативiв у сферi бiржового ринку, що стосуються товарних базових активiв;

     сприяння учасникам бiржового ринку в мiжнароднiй бiржовiй дiяльностi;

     iнформування разом з Нацiональною асоцiацiєю бiрж України учасникiв бiржового ринку про результати бiржових торгiв, а також про рiвнi цiн, що складаються на них, з метою їх використання як орiєнтовних пiд час укладання сiльськогосподарськими товаровиробниками та iншими суб'єктами господарювання прямих договорiв купiвлi-продажу;

     координацiї роботи з пiдготовки фахiвцiв бiржового ринку.

     3. Мiнiстерству агропромислового комплексу за участю Нацiональної асоцiацiї бiрж України затвердити у мiсячний термiн за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiк товарних бiрж, через якi здiйснюється закупiвля сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для державних потреб, їх реалiзацiя з державних ресурсiв i з державного резерву, та поставка пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв державного бюджету.

     Державнiй митнiй службi вiдновити дiяльнiсть митних пунктiв на товарних бiржах, включених до зазначеного перелiку.

     4. Рекомендувати Нацiональнiй асоцiацiї бiрж України разом з Мiнiстерством агропромислового комплексу, Мiнiстерством економiки, Мiнiстерством фiнансiв та Державною податковою адмiнiстрацiєю затвердити i у мiсячний термiн зареєструвати у Мiнiстерствi юстицiї положення про порядок здiйснення через бiржовий товарний ринок контрактiв зустрiчних поставок сiльськогосподарської продукцiї та продовольства i матерiально-технiчних ресурсiв.

     5. Пенсiйному фонду та Державнiй податковiй адмiнiстрацiї реалiзацiю сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, що надходять вiд сiльськогосподарських товаровиробникiв у рахунок погашення заборгованостi iз сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування (крiм тiєї, яка використовується сiльськогосподарськими пiдприємствами для виплати пенсiй в натуральнiй формi) та погашення податкової заборгованостi, проводити лише через товарнi бiржi, перелiк яких затверджується вiдповiдно до пункту 3 цiєї постанови.

     6. Дозволити сiльськогосподарським товаровиробникам зараховувати у 1999 роцi на спецiальний рахунок "Урожай-99" та в наступнi роки на аналогiчний рахунок без обмежень кошти вiд продажу сiльськогосподарської продукцiї та продовольства через бiржовий ринок за умови використання цих коштiв для придбання матерiально-технiчних ресурсiв та проведення розрахункiв за енергоносiї.

     Просити Нацiональний банк вiдкривати щороку сiльськогосподарським товаровиробникам спецiальний рахунок.

     7. Рекомендувати Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     здiйснювати закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї та продовольства для регiональних потреб, їх реалiзацiю з регiональних ресурсiв, а також поставку пiдприємствам агропромислового комплексу матерiально-технiчних ресурсiв, що придбаваються за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв через товарнi бiржi, перелiк яких затверджується вiдповiдно до пункту 3 цiєї постанови;

     не допускати обмежень руху, у тому числi для поставок на експорт, сiльськогосподарської продукцiї та продовольства, закуплених суб'єктами господарювання (включаючи нерезидентiв).

     8. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Вiце-прем'єр-мiнiстра України Гладiя М. В.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 22

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.