УГОДА

(у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї щодо надання японського культурного гранту на постачання музичних iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України

     ДАТА ОБМIНУ НОТАМИ: 13.04.99 р.

     ДАТА РАТИФIКАЦIЇ: 14.07.99 р.

Посольство Японiї Роману Шпеку
Головi Нацiонального агентства
України з питань розвитку та
європейської iнтеграцiї

Ваша Високоповажносте,

     Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України щодо постачання музичних iнструментiв (у подальшому - Iнструменти) Нацiональнiй фiлармонiї України, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння розвитку музичної дiяльностi в Українi Уряд Японiї, на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї, надасть Кабiнету Мiнiстрiв України грант у розмiрi, що не перевищує сорок дев'ять мiльйонiв чотириста тисяч єн (49.400.000) (в подальшому - Грант).

     2. 1) Грант буде належним чином та виключно використано Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Iнструментiв виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи доставку Iнструментiв в порти України.

     2) Незважаючи на положення пiдпункту 1, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту можуть бути придбанi Iнструменти виробництва iнших країн, окрiм Японiї або України.

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2000 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     4. 1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських єнах з японськими фiзичними особами або японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем фiзичних осiб Японiї, з метою придбання Iнструментiв та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа згiдно з банкiвськими правилами вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     3) Уряд Японiї, з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi 1 цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв в японських єнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi 2 цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi 2 цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. 1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     а) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення в портах призначення в Українi, а також перевезення Iнструментiв в межах країни;

     б) звiльнення Японських фiзичних чи Японських юридичних осiб, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, якi проводитимуть встановлення обладнання та надаватимуть послуги за Грантом, вiд ввiзного мита, внутрiшнiх податкiв або iнших податкових зобов'язань, якi стягуються на територiї України;

     в) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Iнструментiв; та

     г) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     2) Що стосується корабельного та морського страхування Iнструментiв, якi закуплено за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України, що данi домовленостi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї останнього письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй високiй повазi.

Надзвичайний та Повноважний Посол Японiї в Українi П. Юдзi Курокава

 

Його Високоповажностi П. Юдзi Курокавi
Надзвичайному та Повноважному послу Японiї в Українi

Ваша Високоповажносте,

     Маю честь пiдтвердити отримання сьогоднiшнiм числом Ноти Вашої Високоповажностi, в якому йдеться про наступне:

     "Маю честь послатись на нещодавнi бесiди, якi проводились мiж представниками Уряду Японiї та Кабiнету Мiнiстрiв України щодо постачання музичних iнструментiв (у подальшому - Iнструменти) Нацiональнiй фiлармонiї України, а також запропонувати вiд iменi Уряду Японiї наступнi домовленостi:

     1. З метою сприяння розвитку музичної дiяльностi в Українi Уряд Японiї, на основi вiдповiдних законiв та положень Японiї, надасть Кабiнету Мiнiстрiв України грант у розмiрi, що не перевищує сорок дев'ять мiльйонiв чотириста тисяч єн (49.400.000) (в подальшому - Грант).

     2. 1) Грант буде належним чином та виключно використано Кабiнетом Мiнiстрiв України для закупiвлi Iнструментiв виробництва Японiї або України, а також надання послуг, пов'язаних iз такою закупiвлею, включаючи доставку Iнструментiв в порти України.

     2) Незважаючи на положення пiдпункту 1, в разi, якщо обидва Уряди вважають за необхiдне, за кошти Гранту можуть бути придбанi Iнструменти виробництва iнших країн, окрiм Японiї або України.

     3. Можливiсть використання коштiв Гранту буде надана вiд дати набуття чинностi цих домовленостей до 31 березня 2000 року, якщо цей перiод не буде подовжено за спiльним погодженням уповноважених осiб обох Урядiв.

     4. 1) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа укладе контракти в японських єнах з японськими фiзичними особами або японськими юридичними особами, що знаходяться пiд контролем фiзичних осiб Японiї, з метою придбання Iнструментiв та послуг, про якi йде мова у пунктi 2. Такi контракти мають бути завiренi Урядом Японiї для використання Гранту.

     2) Кабiнет Мiнiстрiв України або призначена ним особа згiдно з банкiвськими правилами вiдкриє на iм'я Кабiнету Мiнiстрiв України рахунок у банку Японiї, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженою ним особою, який використовуватиметься лише для цiлей реалiзацiї Гранту.

     3) Уряд Японiї, з метою виконання обов'язкiв, покладених на нього Кабiнетом Мiнiстрiв України або призначеною ним особою, за завiреними контрактами, про якi йде мова у пiдпунктi 1 цього пункту, здiйснюватиме переведення коштiв в японських єнах на рахунок, зазначений у пiдпунктi 2 цього пункту, лише в разi надходження з банку, зазначеного у пiдпунктi 2 цього пункту, до Уряду Японiї запитiв на оплату, здiйснених на основi дозволiв на сплату вiд Кабiнету Мiнiстрiв України або призначеної ним особи.

     5. 1) Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме необхiдних заходiв для:

     а) забезпечення швидкого розвантаження та митного оформлення в портах призначення в Українi, а також перевезення Iнструментiв в межах країни;

     б) звiльнення Японських фiзичних чи Японських юридичних осiб, що знаходяться пiд контролем громадян Японiї, якi проводитимуть встановлення обладнання та надаватимуть послуги за Грантом, вiд ввiзного мита, внутрiшнiх податкiв або iнших податкових зобов'язань, якi стягуються на територiї України;

     в) забезпечення належного та ефективного утримання та використання Iнструментiв; та

     г) забезпечення витрат, вiдмiнних вiд передбачених Грантом, однак якi є необхiднi для виконання Гранту.

     2) Що стосується корабельного та морського страхування Iнструментiв, якi закуплено за кошти Гранту, Кабiнет Мiнiстрiв України не накладатиме будь-яких обмежень, що можуть перешкоджати вiдкритiй та вiльнiй конкуренцiї серед корабельних та морських страхових компанiй.

     6. Обидва Уряди проводитимуть один з одним консультацiї з приводу будь-яких питань, що можуть виникнути у зв'язку з цими домовленостями.

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України, що данi домовленостi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї останнього письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй високiй повазi".

     Маю честь також запропонувати, що дана Нота, а також Нота Вашої Високоповажностi, яка у вiдповiдь пiдтверджує вiд iменi Кабiнету Мiнiстрiв України, що данi домовленостi складатимуть угоду мiж двома Урядами, яка набуде чинностi вiд дати отримання Урядом Японiї останнього письмового повiдомлення вiд Кабiнету Мiнiстрiв України про виконання необхiдних внутрiшньодержавних процедур для набуття цiєю угодою чинностi.

     Користуючись нагодою, хотiв би запевнити Вашу Високоповажнiсть у своїй високiй повазi.

Голова Нацiонального агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї Роман Шпек

 

Запис обговорень

     У зв'язку з процедурами обмiну Нотами вiд 13 квiтня 1999 року щодо надання Японського культурного Гранту на постачання музичних Iнструментiв Нацiональнiй фiлармонiї України (у подальшому - Угода (у формi обмiну нотами), представники Української Делегацiї та Японської Делегацiї мають намiр занотувати наступне:

     1. Що стосується пiдпункту 1 пункту 2 Угоди (у формi обмiну нотами), представники Японської Делегацiї заявляють про розумiння Урядом Японiї того, що Кабiнет Мiнiстрiв України вживатиме усiх необхiдних заходiв, щоб запобiгти будь-якiй пропозицiї, дарунку чи сплатi, винагородi або нагородi, що можуть бути розцiненi в Українi як корупцiйнi, з метою примусу до, чи винагороди за отримання контрактiв, про якi йде мова у пiдпунктi 1 пункту 4 Угоди (у формi обмiну нотами).

     2. Представник Української Делегацiї заявляє, що його Делегацiя не має нiяких заперечень щодо поданої вище заяви.

Голова Нацiонального агентства   України з питань Розвитку  та європейської iнтеграцiї Надзвичайний та Повноважний Посол Японiї в Українi
Роман Шпек Юдзi Курокава
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.