УГОДА

мiж Урядом України та Урядом Японiї про спiвробiтництво у лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi, i створення Комiтету зi спiвробiтництва з цiєю метою

     Уряд України i Уряд Японiї,

     бажаючи спiвпрацювати з метою забезпечення безпечної лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi на основi вiдповiдних договорiв та iнших заходiв,

     пiдкреслюючи важливiсть нерозповсюдження ядерної зброї та прагнучи погоджено працювати у зазначеному напрямку,

     бажаючи також сприяти вирiшенню проблем охорони навколишнього середовища, пов'язаних з лiквiдацiєю ядерної зброї,

     вважаючи за необхiдне створити вiдповiдний мiжурядовий орган для спiвробiтництва з метою забезпечення лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi,

     домовились про таке:

Стаття I

     1. Уряд України i Уряд Японiї, далi "Сторони", сприяють спiвробiтництву задля безпечної i надiйної лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi на основi двостороннiх та багатостороннiх договорiв про скорочення та обмеження ядерної зброї, стороною яких є Україна, та на основi iнших заходiв, заради нерозповсюдження ядерної зброї та для вирiшення вiдповiдних екологiчних проблем, далi "спiвробiтництво у лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi").

     2. Для досягнення цiлей, передбачених в пунктi 1 цiєї Статтi, Сторони створюють Комiтет зi спiвробiтництва у галузi лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi, далi "Комiтет", як мiжурядовий орган.

Стаття II

     1. Для досягнення цiлей, передбачених пунктом 1 Статтi 1, Комiтет виконує такi завдання:

     a) визначає прiоритетнi напрямки спiвробiтництва в галузi лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi, включаючи обмiн iнформацiєю, думками i результатами вiдповiдних дослiджень. Це завдання здiйснюється на пiдставi потреб Уряду України;

     b) розробляє конкретнi програми спiвробiтництва у лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi. Це завдання здiйснюється на основi потреб Уряду України;

     c) укладає угоди з органами, визначеними Урядом України, у яких визначатимуться вiдповiдно до пiдпунктiв a) i b) параметри та процедури спiвробiтництва у лiквiдацiї ядерної зброї, що пiдлягає скороченню в Українi. Такi угоди матимуть, серед iншого, програми та положення щодо заходiв перевiрки, про яку йдеться в Статтi VIII. У випадку iснування розбiжностей у положеннях таких угод з положеннями цiєї Угоди, переважну силу мають положення цiєї Угоди;

     d) здiйснює i сприяє здiйсненню конкретних програм, передбачених пiдпунктом b) даного пункту, вiдповiдно до угод, згаданих в пiдпунктi c);

     e) отримує внески вiд урядiв, мiжурядових чи неурядових органiзацiй, надалi "донорiв, та розпоряджається цими внесками i отриманими з них процентами, далi "кошти Комiтету", виключно для досягнення цiлей, передбачених пунктом 1 Статтi I, i для здiйснення завдань Комiтету, передбачених у данiй Статтi;

     f) проводить через свiй технiчний Секретарiат виплати, необхiднi для дiяльностi Комiтету;

     g) дає оцiнку дiяльностi Комiтету та iнформує донорiв про використання коштiв Комiтету вдповдно до правил процедури, передбачених пiдпунктом i);

     h) вживає вiдповiдних заходiв, з урахуванням думки згаданих у пiдпунктi g) донорiв, якщо Комiтетом визнано, що положення цiєї Угоди порушуються при здiйсненнi конкретних програм, передбачених пiдпунктом b), вiдповiдно до угод, згаданих в пiдпунктi c. При необхiдностi цi заходи можуть включати припинення використання коштiв Комiтету при здiйсненнi однiєї чи декiлькох конкретних программ, передбачених пiдпунктом b);

     i) встановлює правила процедури роботи Комiтету;

     j) здiйснює iншу дiяльнiсть, необхiдну для досягнення цiлей даної Угоди.

     2. При здiйсненнi завдань, згаданих у пiдпунктi d) пункту 1 цiєї Статтi, Комiтет в рамках цiєї Угоди має право встановлювати вiдповiднi форми спiвробiтництва, включаючи укладення угод про спiвробiтництво, з урядами iнших держав, мiжурядовими та неурядовими органiзацiями.

Стаття III

     Комiтет складається з Правлiння та технiчного Секретарiату.

Стаття IV

     1. До складу Правлiння входять представники Сторiн. Кожна Сторона призначає по одному представнику, надалi "Представники Сторiн". При необхiдностi Представники Сторiн мають на засiданнях Правлiння радникiв та експертiв.

     2. Правлiння має повноваження здiйснювати завдання Комiтету, зазначенi в Статтi II.

     3. Засiдання Правлiння склюкаються представниками сторiн. Час та мiсце засiдань Правлiння визначаються Представниками Сторiн.

     4. Рiшення Правлiння приймаються на основi консенсусу i є рiшеннями Комiтету.

Стаття V

     Технiчний Секретарiат, який очолює Виконавчий директор, знаходиться в Японiї. Японська Сторона за згодою Правлiння призначає виконавчого директора i спiвробiтникiв технiчного Секретарiату.

Стаття VI

     1. Уряд Японiї, вiдповiдно до законодавства Японiї i в межах своїх фiнансових ресурсiв, надає Комiтетовi коштiв у обсягах, якi вiд вважатиме за необхiднi для здiйснення спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Угоди. Цi кошти стають частиною коштiв Комiтету i використовуються виключно для досягнення цiлей, передбачених пунктом 1 Статтi I, а також для здiйснення дiяльностi, зазначеної в Статтi II.

     2. Розподiл коштiв Комiтету, необхiдних для здiйснення спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Угоди, здiйснюється Урядом Японiї на основi конкретних програм, згаданих в пiдпунктi b) пункту 1 Статтi II i угод, згаданих в пiдпунктi c) пункту 1 Статтi II. Уряд Японiї повiдомляє Комiтет про такий розподiл. Пiсля отримання Комiтетам такого повiдомлення, Правлiння вiдповiдно до пiдпункту f) пункту 1 Статтi II дає вказiвку технiчному Секретарiату провести необхiднi виплати.

     3. Кошти, необхiднi для здiйснення спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Угоди та виплаченi технiчним Секретарiатом, не пiдлягають поверненню.

Стаття VII

     1. В японському банку, уповноваженому для проведення валютних операцiй, визначеному Урядом Японiї, Комiтет вiдкриває на своє iм'я рахунок для отримання внескiв вiдповiдно до положень пiдпункту e) пункту 1 Статтi II, та для здiйснення розрахункiв чи виплат, необхiдних для дiяльностi Комiтету.

     2. Розпорядження коштами Комiтету, включаючи розпорядження рахунком, передбаченим пунктом 1 цiєї Статтi, здiйснюється технiчним Секретарiатом за доручення Правлiння.

Стаття VIII

     1. У зв'язку з спiвробiтництвом, що здiйснюється вiдповiдно до цiєї Угоди, Уряд України забезпечує в Українi те, що використання наданих матерiально-технiчних засобiв та послуг, а також коштiв комiтету, що надiйшли в Україну, вiдповiдно до угод, згаданих в пiдпунктi c) пункту 1 Статтi II, здiйснюватиметься для цiлей, передбачених пунктом 1 статтi I. Уряд України визнає право Уряду Японiї здiйснювати перевiрку зазначеного в цiй статтi з урахуванням законодавства України.

     2. Уряд Японiї дає запит щодо мiнiмальної iнформацiї та матерiалiв, якi необхiднi для перевiрки, згаданої в пунктi 1 цiєї Статтi, яка може здiйснюватись, наскiльки це можливо, шляхом iнспекцiї мiсць використання матерiально-технiчних засобiв та послуг, зазначених у пунктi 1 даної Статтi, ознайомлення з документацiєю або iншим чином.

Стаття IХ

     1. Уряд Японiї, вiдповiдно до законодавства Японiї, всебiчно сприяє ефективному спiвробiтництву, наскiльки це можливо, на основi цiєї Угоди.

     2. Для забезпечення ефективностi спiвробiтництва на основi цiєї Угоди Уряд України, вiдповiдно до законодавства України, вживатиме необхiдних адмiнiстративних, податкових та митних заходiв стосовно осiб. якi виконують функцiї, пов'язанi зi здiйсненням спiвробiтництва на основi цiєї Угоди, крiм громадян України, осiб, що постiйно проживають в Українi, а також юридичних осiб, зареєстрованих на пiдставi законодавства України, далi "Особи, якi здiйснюють цю Угоду", та стосовно матерiально-технiчних засобiв, необхiдних для здiйснення спiвробiтництва на основi цiєї Угоди.

     3. Особам, якi здiйснюють цю Угоду, урядом України надаються привiлеї та iмунiтети, однаковi з тими, що надаються адмiнiстративному та технiчному персоналу вiдповiдно до Вiденської Конвенцiї про дипломатичнi зносини вiд 18 квiтня 1961 року.

     4. Незважаючи на положення п. 3 цiєї Статтi, особам, якi здiйснюють цю Угоду, Уряд України надає дозвiл ввозити в Україну без сплати будь-якого мита, податкiв чи вiдповiдних стягнень, предмети особистого користування, за винятком предметiв, ввiз чи вивiз яких заборонений чинним законодавством України чи регулюється її карантинними правилами.

     5. Будь-якi матерiально-технiчнi засоби, необхiднi для здiйснення спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Угоди, можуть ввозитись, вивозитись, використовуватись або бути придбаними в Українi без сплати мита, тарифiв, податкiв на iмпорт i експорт та аналогiчних податкiв, або iнших стягнень, оплата яких вимагається в Українi.

Стаття Х

     1. Уряд України бере на себе урегулювання претензiй у зв'язку зi збитками, заподiяними в Українi Комiтетом або особами, якi здiйснюють цю Угоду, пiд час або в результатi дiяльностi, пов'язаної з виконанням цiєї Угоди.

     2. Положення пункту 1 цiєї Статтi не застосовуються, якщо згаданi в ньому збитки є наслiдком навмисних дiй Комiтету або осiб, що здiйснюють цю Угоду.

Стаття ХI

     Можливi спори, пов'язанi з тлумаченням чи застосуванням цiєї Угоди, стають предметом консультацiй Сторiн.

Стаття ХII

     Положення цiєї Угоди не зачiпають прав та обов'язкiв Сторiн, якi обумовленi iншими чинними двостороннiми або мiжнародними договорами чи угодами, сторонами яких є Україна чи Японiя.

Стаття ХIII

     1. Ця Угода набуває чинностi з дати, узгодженої Сторонами, пiсля того, як Уряд України закiнчить всi внутрiшньодержавнi процедури, необхiднi для набуття чинностi цiєю Угодою.

     2. Ця Угода залишається чинною до закiнчення шестимiсячного перiоду з дня, коли одна iз Сторiн подала iншiй Сторонi письмове повiдомлення про свiй намiр припинити дiю цiєї Угоди.

     3. Змiни до цiєї Угоди можуть бути внесенi за взаємною письмовою згодою Сторiн.

     Вчинено в Києвi 2 березня 1994 року в двох примiрниках англiйською мовою.

За Уряд України За Уряд Японiї
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.