Документ скасований: Постанова КМУ № 38 від 25.01.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 2 грудня 1996 р. N 1446

Київ

Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв

     З метою вдосконалення роботи митних лiцензiйних складiв, пiдвищення вiдповiдальностi їх власникiв i посилення митного контролю за вантажами, що перемiщуються через такi склади, Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Установити збiр:

  •      за видачу Державним митним комiтетом лiцензiї на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу на територiї України в розмiрi, еквiвалентному в нацiональнiй валютi 2500 доларам США за курсом Нацiонального банку, встановленим на день подання документiв цьому Комiтетовi;

  •      за щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв у розмiрi, еквiвалентному в нацiональнiй валютi 1500 доларам США за курсом Нацiонального банку, встановленим на день подання документiв цьому Комiтетовi.

     Збори за видачу та перереєстрацiю лiцензiй на право вiдкриття та експлуатацiї митних лiцензiйних складiв зараховуються до державного бюджету.

     2. Державному митному комiтетовi:

     в мiсячний термiн провести перереєстрацiю всiх митних лiцензiйних складiв та подати Кабiнету Мiнiстрiв України на затвердження їх перелiк;

     подати пропозицiї про створення спецiалiзованих митних складiв;

     розробити та затвердити до 1 сiчня 1997 р. нове положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв з урахуванням результатiв комплексної перевiрки дiяльностi митних лiцензiйних складiв.

     3. Державному митному комiтетовi, Мiнiстерству економiки, Фонду державного майна разом з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади подати Кабiнетовi Мiнiстрiв України проект рiшення про передачу митним органам складiв, якi є державною власнiстю.

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.