ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
19.12.96 р. N 11/6-9498

 
 
 

Начальникам територiальних
митних управлiнь
Начальникам митниць

Про захист сертифiкатiв вiдповiдностi системи сертифiкацiї УкрСЕПРО

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Листом Державної митної служби України
вiд 25 лютого 1997 року N 11/6-1729,

До вiдома та врахування в роботi направляємо лист Держстандарту України вiд 03.12.96 р. N 3879/5-3 щодо наказу Держстандарту України вiд 18.10.96 р. N 430 згiдно з яким, починаючи з 1 сiчня 1997 р. використанню в Українi пiдлягають бланки сертифiкатiв вiдповiдностi державної сертифiкацiї УкрСЕПРО, виготовленi на фабрицi Держзнаку України.

(в доповнення Державна митна служба України направляє для  ознайомлення та використання у роботi зразки нових бланкiв   СЕРТИФIКАТУ ВIДПОВIДНОСТI та СВIДОЦТВА ПРО ВИЗНАННЯ та зразки бланкiв копiй цих документiв, що є чинними на рiвнi з оригiналами  i видаються згiдно з порядком, встановленим Держстандартом України).

На лицьовому боцi сторiнки

                             Форма 1
 
          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
     ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ
           (ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
 
 
    Серiя ВА                  N 000000
 
         Система сертифiкацiї УкрСЕПРО
 
           СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
 
                     Зареєстрований у Реєстрi
                   Системи сертифiкацiї УкрСЕПРО
                        "___"_______199__р.
                        N________________
                Дiйсний до "____"___________199__р.
 
ВИДАНИЙ___________________________________________________________
    назва пiдприємства-виробника (постачальника), його адреса
__________________________________________________________________
                           код ЄДРПОУ
 
   ЦЕЙ СЕРТИФIКАТ ПОСВIДЧУЄ, ЩО IДЕНТИФIКОВАНА НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ
ПРОДУКЦIЯ_________________________________________________________
         назва продукцiї, тип, вид, марка i т.iн.
__________________________________________________________________
                код ТН ЗЕД      код ОКП
 
   ВИПРОБУВАНА I ВIДПОВIДАЄ УСIМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ  ВИМОГАМ,  ЩО
ВСТАНОВЛЕНI В ____________________________________________________
         позначення та назви нормативних документiв
__________________________________________________________________
        (за необхiдностi наводяться пункти)
__________________________________________________________________
СЕРТИФIКАТ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА_________________________________________
             наводиться необхiдне: вирiб, зав.N___
__________________________________________________________________
  партiю в кiлькостi ____ (шт.,кг, м, i т.iн) зав. NN___; час
__________________________________________________________________
         випуску продукцiї з виробництва
__________________________________________________________________
 
   Контроль вiдповiдностi  сертифiкованої  продукцiї  вимогам
нормативних документiв пiд час випуску з виробництва здiйснюється
шляхом____________________________________________________________
     наводиться необхiдне: перiодичних випробувань зразкiв
__________________________________________________________________
(проб)продукцiї; технiчного нагляду за виробництвом сертифiкованої
__________________________________________________________________
        продукцiї, атестованим виробництвом,
__________________________________________________________________
         сертифiкованою системою якостi
 
   СЕРТИФIКАТ ВИДАНИЙ___________________________________________
                  назва органу з сертифiкацiї,
__________________________________________________________________
  що видає сертифiкат, його адреса, номер атестата акредитацiї
__________________________________________________________________
            i дата реєстрацiї
 
   ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ (для продукцiї, що ввозиться
                   в Україну).
 
   Керiвник органу
   з сертифiкацiї продукцiї   ____________ ___________________
                   пiдпис  iнiцiали, прiзвище
   "___"___________199__р.
 
     Печатка
 
  До уваги постачальникiв, покупцiв та контролюючих органiв.
  Копiя сертифiката не дiйсна без оригiналу пiдпису i печатки
  органу, що його видав або центру стандартизацiї, метрологiї
     та сертифiкацiї Держстандарту України (ЦСМС).
 

На зворотньому боцi сторiнки

 
1. Виданий на пiдставi:
- випробувань, що проведенi випробувальною(ними) лабораторiєю(ями)
******************************************************************
*  Назва акредитованої  *Номер протоколу *Реєстрацiйний номер*
*випробувальної лабораторiї*випробувань, дата* АВЛ у Реєстрi  *
*   (АВЛ), адреса    *його затвердження*Системи УкрСЕПРО  *
******************************************************************
*             *         *          *
*             *         *          *
*             *         *          *
*             *         *          *
*             *         *          *
*             *         *          *
******************************************************************
- обстеження виробництва__________________________________________
             N акту обстеження, дата реєстрацiї
- атестацiї виробництва___________________________________________
             N атестата, дата реєстрацiї, термiн дiї
- сертифiкацiї системи якостi_____________________________________
                N сертифiката, дата реєстрацiї,
__________________________________________________________________
              термiн дiї
2. Маркування продукцiї здiйснюється знаком вiдповiдностi згiдно з
ДСТУ 2296-93, що наноситься на кожний вирiб вiдповiдно до вимог___
__________________________________________________________________
     позначення нормативного документа на продукцiю
__________________________________________________________________
Мiсце знаходження знака вiдповiдностi_____________________________
__________________________________________________________________
      опис мiсця знаходження знака на продукцiї
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати вiдповiднiсть
продукцiї вимогам  нормативних  документiв, наведених у цьому
сертифiкатi. За умови порушення вимог сертифiкат  може  бути
анульований рiшенням  органу з сертифiкацiї або Держстандарту
України.
 
 
   Печатка
 
 
 
          ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
     ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ
           (ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
 
 
   Серiя АА                 N 000000
 
         Система сертифiкацiї УкрСЕПРО
 
           СВIДОЦТВО ПРО ВИЗНАННЯ
 
                      Зареєстроване у Реєстрi
                   Системи сертифiкацiї УкрСЕПРО
                      "___"__________199__р.
                      N_________________
                 Дiйсне до "____"__________199__р.
 
 
ВИДАНЕ ___________________________________________________________
    заявник (виробник, постачальник, отримувач), його адреса
__________________________________________________________________
НА ПРОДУКЦIЮ _____________________________________________________
               назва, тип, вид, марка
__________________________________________________________________
       партiя в кiлькостi (шт., кг, м, i т.iн.)
__________________________________________________________________
                          код ТН ЗЕД
ЯКА ВIДПОВIДАЄ____________________________________________________
         позначення та назви нормативних документiв,
__________________________________________________________________
       чинних в Українi, з зазначенням пунктiв
__________________________________________________________________
НА ПIДСТАВI_______________________________________________________
        назва сертифiката (документ), що засвiдчує
__________________________________________________________________
   вiдповiднiсть, його реєстрацiйний номер та дата видачi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ВИДАНОГО _________________________________________________________
         назва органу, що видав документ, який
__________________________________________________________________
           засвiдчує вiдповiднiсть
__________________________________________________________________
У ВIДПОВIДНОСТI ДО________________________________________________
          мiжнародна регiональна, двостороння угода або
__________________________________________________________________
          iнший документ, номер, дата
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   СВIДОЦТВО ВИДАНЕ ____________________________________________
             назва органу з сертифiкацiї, що видав
__________________________________________________________________
 свiдоцтво про визнання, його адреса, номер атестата акредитацiї
__________________________________________________________________
           органу з сертифiкацiї
 
   ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
 
 
   Керiвник органу
   з сертифiкацiї продукцiї
   "___"___________199__р.    ____________ __________________
                   пiдпис  iнiцiали, прiзвище
 
   Печатка
 

До уваги постачальникiв, покупцiв та контролюючих органiв.
Копiя свiдоцтва про визнання не дiйсна без оригiналу пiдпису i
печатки органу, що його видав або центру стандартизацiї,
метрологiї та сертифiкацiї Держстандарту України (ЦСМС).

(згiдно листа ДМС України вiд 25.02.97 р. N 11/6-1729)

Додаток: згадане на 1 арк.

В.о.заступника Голови Служби

Ю. Соловков

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦIЇ, МЕТРОЛОГIЇ ТА СЕРТИФIКАЦIЇ
(ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

03.12.96 р. N 3879/5-3

 
 
 

МIНIСТЕРСТВАМ
ТА
ВIДОМСТВАМ

Щодо захисту сертифiкатiв вiдповiдностi системи сертифiкацiї УкрСЕПРО

З метою захисту споживача, посилення боротьби з органiзованою злочиннiстю Держстандартом України 18 жовтня 1996 року затверджено наказ N 430 щодо захисту сертифiкатiв, вiдповiдностi вiд пiдробки. Згiдно з цим наказом, починаючи з 1 сiчня 1997 року будуть використовуватись бланки сертифiкатiв вiдповiдностi державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО, виготовленi на фабрицi Держзнаку України. Бланки виготовлятимуться на цiнному паперi з 5-ма ступенями захисту з наскрiзною нумерацiєю i пiдлягатимуть виданню, реєстрацiї та зберiганню як документи суворої звiтностi.

Водночас Держстандарт України повiдомляє, що документи державної системи сертифiкацiї УкрСЕПРО, якi виданi до 31 грудня 1996 року, є чинними протягом зазначеного в них термiну дiї.

Враховуючи зазначене, прошу проiнформувати всi заiнтересованi пiдприємства i установи, якi знаходяться в сферi управлiння Вашого мiнiстерства (вiдомства) про заходи Держстандарту України щодо захисту вiд пiдробки сертифiкатiв вiдповiдностi системи сертифiкацiї УкрСЕПРО.

Перший заступник Голови
Держстандарту України

 
Ю.Рубан

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.