ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частини другу та четверту статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "222" доповнити цифрами "2221".

     2. Статтю 1638 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 1638. Манiпулювання на фондовому ринку

     Умиснi дiї посадової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки манiпулювання на фондовiй бiржi, встановленi вiдповiдно до закону щодо державного регулювання ринку цiнних паперiв, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi групою осiб або особою, яку протягом року пiддано адмiнiстративному стягненню за правопорушення, передбачене частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     3. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 2221 такого змiсту:

     "Стаття 2221. Манiпулювання на фондовому ринку

     1. Умиснi дiї службової особи учасника фондового ринку, що мають ознаки манiпулювання на фондовiй бiржi, встановленi вiдповiдно до закону щодо державного регулювання ринку цiнних паперiв, що призвели до отримання професiйним учасником фондового ринку або фiзичною особою чи третiми особами прибутку у значних розмiрах, або уникнення такими особами збиткiв у значних розмiрах, або якщо це заподiяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -

     караються штрафом вiд семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються штрафом вiд двох до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. 1. Значним розмiром у цiй статтi вважається розмiр, який у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Значною шкодою у цiй статтi вважається шкода, яка у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     3. Тяжкими наслiдками у цiй статтi вважається шкода, яка у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     4. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 iз наступними змiнами):

     1) абзац шiстнадцятий статтi 1 виключити;

     2) частину другу статтi 7 доповнити пунктами 371 i 372 такого змiсту:

     "371) встановлює наявнiсть ознак манiпулювання на фондовому ринку;

     372) встановлює критерiї суттєвого вiдхилення цiни вiд поточної цiни фiнансового iнструменту на фондовiй бiржi залежно вiд виду, лiквiдностi та/або ринкової вартостi такого iнструменту";

     3) доповнити статтею 101 такого змiсту:

     "Стаття 101. Манiпулювання на фондовому ринку

     Манiпулюванням цiнами на фондовому ринку є:

     1) здiйснення або намагання здiйснити операцiї чи надання заявки на купiвлю або продаж фiнансових iнструментiв, якi надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або цiни фiнансового iнструменту, що не вiдповiдають дiйсностi, та вчиняються одноосiбно або за попередньою змовою групою осiб i призводять до встановлення iнших цiн, нiж тi, що iснували б за вiдсутностi таких операцiй або заявок;

     2) здiйснення або намагання здiйснити операцiї чи надання заявки на купiвлю або продаж фiнансових iнструментiв шляхом вчинення умисних протиправних дiй, в тому числi шахрайства чи використання iнсайдерської iнформацiї;

     3) поширення iнформацiї через засоби масової iнформацiї, у тому числi електроннi засоби масової iнформацiї, або будь-якими iншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасникiв ринку щодо цiни, попиту, пропозицiї або обсягiв торгiв фiнансових iнструментiв на фондовiй бiржi, що не вiдповiдають дiйсностi, зокрема поширення недостовiрної iнформацiї, у разi коли особа, яка поширила таку iнформацiю, знала або повинна була знати, що ця iнформацiя була недостовiрною;

     4) купiвля або продаж фiнансових iнструментiв перед закриттям торговельної сесiї фондової бiржi з метою введення в оману учасникiв ринку щодо цiн, якi склалися наприкiнцi торговельної сесiї;

     5) неодноразове протягом торговельного дня укладення двома або бiльше учасниками торгiв угод купiвлi чи продажу фiнансових iнструментiв у власних iнтересах чи за рахунок одного i того ж клiєнта, за якими кожен з учасникiв торгiв виступає як продавець та покупець одного i того ж фiнансового iнструменту за однаковою цiною в однаковiй кiлькостi або якi не мають очевидного економiчного сенсу або очевидної законної мети хоча б для одного з учасникiв торгiв (або їх клiєнтiв), а також надання клiєнтом кiльком учасникам бiржових торгiв доручення на укладення в його iнтересах однiєї або бiльше угод з одним i тим самим фiнансовим iнструментом, пiд час яких покупець та продавець дiють в iнтересах клiєнта;

     6) неодноразове протягом торговельного дня здiйснення або намагання здiйснити операцiї чи надання заявки на купiвлю або продаж фiнансових iнструментiв, що не мають очевидного економiчного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгiв власник таких фiнансових iнструментiв не змiнюється;

     7) неодноразове невиконання учасником бiржових торгiв зобов'язань за бiржовими контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних iнтересах або за рахунок клiєнтiв, якщо укладення зазначених контрактiв спричинило значне збiльшення або зниження цiни фiнансового iнструменту, за умови, що такi контракти мали суттєвий вплив на цiну такого iнструменту;

     8) укладення на фондовiй бiржi угод з фiнансовим iнструментом за цiною, що має суттєве вiдхилення вiд цiни вiдповiдного фiнансового iнструменту, яка склалася на фондовiй бiржi тiєї ж торговельної сесiї (поточна цiна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладенi вiд iменi та/або за рахунок осiб, мiж якими (працiвниками яких) iснувала попередня домовленiсть про придбання або продаж фiнансового iнструменту за цiною, що має суттєве вiдхилення вiд поточної цiни.

     Не є манiпулюванням цiнами на фондовому ринку дiї, що мають на метi:

     1) пiдтримання цiн на емiсiйнi цiннi папери у зв'язку з їх публiчним розмiщенням або обiгом, за умови, що такi дiї вчиняються учасником бiржових торгiв на пiдставi вiдповiдного договору з емiтентом таких цiнних паперiв;

     2) пiдтримання цiн на цiннi папери вiдкритих або iнтервальних iнститутiв спiльного iнвестування у зв'язку з їх викупом у випадках, установлених законом;

     3) пiдтримання цiн, попиту, пропозицiї або обсягiв торгiв фiнансовими iнструментами, за умови, що такi дiї вчиняються учасником бiржових торгiв на пiдставi вiдповiдного договору з фондовою бiржею.

     Не є манiпулюванням на фондовому ринку дiї, що вчиняються органами державної влади у зв'язку з реалiзацiєю грошово-кредитної полiтики або полiтики управлiння державним боргом";

     4) у частинi першiй статтi 11:

     абзац перший пункту 11 викласти у такiй редакцiї:

     "11) умиснi дiї, що мають ознаки манiпулювання на фондовому ринку, визначенi цим Законом";

     абзац тридцять восьмий виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
21 квiтня 2011 року
N 3267-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.