ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi за порушення законодавства про захист персональних даних

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити статтями 18839 i 18840 такого змiсту:

     "Стаття 18839. Порушення законодавства у сферi захисту персональних даних

     Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення суб'єкта персональних даних про його права у зв'язку iз включенням його персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осiб, яким цi данi передаються, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд двохсот до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних про змiну вiдомостей, що подаються для державної реєстрацiї бази персональних даних, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на громадян вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами першою або другою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд чотирьохсот до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Ухилення вiд державної реєстрацiї бази персональних даних -

     тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних у базi персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 18840. Невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних

     Невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних щодо усунення порушень законодавства про захист персональних даних -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 221 пiсля цифр "18838" доповнити цифрами "18839, 18840";

     3) пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:

     "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних (18839, 18840)".

     2. Статтю 182 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 182. Порушення недоторканностi приватного життя

     1. Незаконне збирання, зберiгання, використання, знищення, поширення конфiденцiйної iнформацiї про особу або незаконна змiна такої iнформацiї, крiм випадкiв, передбачених iншими статтями цього Кодексу, -

     караються штрафом вiд п'ятисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно, або якщо вони заподiяли iстотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам особи, -

     караються арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.

     Примiтка. Iстотною шкодою у цiй статтi, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян".

     II. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 червня 2011 року
N 3454-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.