КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 9 грудня 1999 р. N 1376-р


     З метою упорядкування мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення та недопущення порушень мiжнародних зобов'язань України пiд час виконання зазначених перевезень:

     1. Мiнтрансу, Укравiацiї:

     разом з Держекспортконтролем регулярно узгоджувати списки екiпажiв та перелiки повiтряних суден повiтряних перевiзникiв, яким згiдно iз законодавством наданi повноваження на право здiйснення експорту послуг з повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення (далi - повiтрянi перевiзники), i надсилати їх до Держкомкордону, Держмитслужби, МЗС, СБУ, Ради нацiональної безпеки i оборони;

     здiйснювати планування польотiв повiтряним перевiзникам з мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення, повiтрянi судна яких вилiтають з України (прилiтають в Україну), тiльки за наявностi дозволiв Держекспортконтролю на надання послуг з мiжнародних повiтряних перевезень таких товарiв;

     дозвiл повiтряному перевiзнику, який здiйснює перевезення товарiв вiйськового призначення, на вилiт повiтряного судна надавати за наявностi оформлених згiдно з законодавством необхiдних документiв Держмитслужби i Держкомкордону та iнформувати про надання цих дозволiв СБУ для подальшого оперативного супроводження вантажiв;

     про виявленi порушення вимог цього розпорядження пiд час виконання мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення, а також про виконання повiтряних перевезень до держав, щодо яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на експорт товарiв, iнформувати СБУ та Держекспортконтроль;

     надiслати всiм вiтчизняним експлуатантам повiтряних суден рекомендацiї про обов'язкове включення до договорiв оренди повiтряних суден умов щодо:

     зобов'язання орендатора, який не має вiдповiдних повноважень, не використовувати повiтрянi судна для перевезень товарiв вiйськового призначення та погоджувати з орендодавцем питання передачi повiтряних суден у суборенду, а також регiонiв польотiв з метою недопущення експлуатацiї повiтряних суден у державах, щодо яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на експорт товарiв;

     права орендодавця здiйснювати перевiрку виконання умов договору орендатором стосовно використання повiтряних суден i у разi їх порушення в односторонньому порядку розривати договiр оренди.

     2. МЗС у триденний термiн надавати Укравiацiї iнформацiю про держави, щодо яких Радою Безпеки ООН встановлено (скасовано) ембарго на експорт товарiв.

     3. Мiнтрансу, Укравiацiї, Мiноборони, Мiнпромполiтики, НКАУ, Держекспортконтролю, СБУ, Держмитслужбi, Держкомкордону в межах своїх повноважень:

     розробити i здiйснити заходи iз забезпечення контролю мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення та внести вiдповiднi змiни i доповнення до галузевих нормативних документiв;

     у разi необхiдностi внести в установленому порядку пропозицiї щодо змiн i доповнень до вiдповiдних нормативно-правових актiв;

     забезпечити необхiдний рiвень захисту iнформацiї стосовно мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення пiд час їх планування та виконання.

     4. Державнiй компанiї "Укрспецекспорт" та iншим суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким згiдно iз законодавством наданi повноваження на право здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, доставку таких товарiв до кiнцевого користувача виконувати переважно iз залученням українських повiтряних перевiзникiв. Якщо залучити українського повiтряного перевiзника неможливо, залучення iноземного повiтряного перевiзника здiйснюється за згодою Держекспортконтролю та Укравiацiї на пiдставi обгрунтованого звернення суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     5. Держекспортконтролю:

     надавати повiтряним перевiзникам, як правило, генеральний дозвiл Держекспортконтролю стосовно експорту послуг з мiжнародних повiтряних перевезень товарiв вiйськового призначення;

     проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким наданi повноваження на право здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, про необхiднiсть вiдображення ними у звiтах про використання отриманих вiд Держекспортконтролю дозволiв iнформацiї про перевiзника, спосiб та маршрут транспортування;

     забезпечити постiйний аналiз iнформацiї про використання повiтряних суден для перевезення товарiв вiйськового призначення, пiдготовку та розгляд цих питань на засiданнi Комiсiї з полiтики експортного контролю та вiйськово-технiчного спiвробiтництва з iноземними державами.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Iнд. 30

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.