КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 липня 2011 р. N 1136


Деякi питання збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 вересня 2019 року N 850

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв щодо визначення Мiнiстерством за погодженням з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi мiнiмального розмiру плати за послуги з органiзацiї збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин.

     2. Установити, що пiдприємства, установи та органiзацiї, якi виробляють та/або iмпортують шини для транспортних засобiв за кодами товарних категорiй 4011, 4012, 4013 (включаючи всi пiдкатегорiї) згiдно з УКТЗЕД, внаслiдок використання яких утворюються зношенi шини, зобов'язанi самостiйно вiдповiдно до законодавства забезпечити подальше збирання, заготiвлю та утилiзацiю зношених шин або укласти договори про виконання робiт з органiзацiї збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин з урахуванням встановленого мiнiмального розмiру плати за послуги з органiзацiї збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин з уповноваженим пiдприємством, що належить до сфери управлiння Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв, або суб'єктами господарювання, що мають вiдповiдну лiцензiю.

     3. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв у мiсячний строк разом з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi та Державною митною службою затвердити порядок збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин i здiйснення вiдповiдного контролю.

     4. Державнiй митнiй службi подавати щомiсяця Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв i Державнiй екологiчнiй iнспекцiї iнформацiю про митне оформлення зазначених у пунктi 2 цiєї постанови шин (крiм товарiв гуманiтарної i технiчної допомоги) з метою здiйснення контролю за дотриманням пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi виробляють в Українi шини або iмпортують їх, вимог цiєї постанови.

     5. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерству iнфраструктури, Мiнiстерству розвитку громад та територiй, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям сприяти в межах визначених законодавством повноважень залученню iнвестицiй у розвиток системи збирання, заготiвлi та утилiзацiї зношених шин у регiонах, створення вiдповiдних потужностей i впровадження новiтнiх технологiй поводження iз зношеними шинами.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.09.2019р. N 850)

     6. Мiнiстерству екологiї та природних ресурсiв i Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити контроль за дотриманням зазначеними в пунктi 2 цiєї постанови пiдприємствами, установами та органiзацiями вимог цiєї постанови шляхом проведення аналiзу стану справ, пов'язаних iз збиранням, заготiвлею та утилiзацiєю зношених шин.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.