ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.12.99 N 13/1 - 3984 - ЕП

Начальникам митних установ
Головним бухгалтерам

     В зв'язку з непоодинокими зверненнями митних органiв щодо безспiрного списання судовими органами за рiшенням суду з рахункiв митниць сум надмiру стягнутих митних та iнших платежiв , сум заподiяної моральної шкоди, iнших платежiв, якi не стягують митнi органи, а згiдно чинного законодавства лише контролюють їх сплату (наприклад, гербовий збiр) роз'яснюємо:

     У випадку списання чи сплати митницею коштiв з депозитного рахунку зазначенi платежi вiдносяться на платежi майбутнiх перiодiв за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї (в тому числi i суми нарахованої iндексацiї моральних збиткiв та державного мита).

     У випадку списання чи сплати митницею коштiв за рахунок митних зборiв вони пiдлягають вiдновленню за рахунок поточних депозитних сум за вiдповiдними кодами бюджетної класифiкацiї доходiв та видаткiв.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.