ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.11.2011 N 16/1-16.3/1905-ЕП

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй та статистики
Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо здiйснення попереднього документального контролю

     Надсилаємо iнформацiю щодо надання зарубiжними країнами (Європейський союз та Митний союз Республiки Бiлорусь, Республiки Казахстан та Росiйської Федерацiї) дозвiльних документiв на вивезення культурних цiнностей, та яку пропонуємо використати при розробленнi програмно-iнформацiйних комплексiв по попередньому документальному контролю.

     Листи ДМСУ вiд 12.10.2011 N 16/2-16.3/1550-ЕП та вiд 18.07.2011 N 16/2-16.3/698-ЕП вiдкликаються.

     Додаток: на 10 арк.

Директор Департаменту А.Є.Гутник

 

Додаток

Iнформацiя щодо надання зарубiжними країнами дозвiльних документiв на вивезення культурних цiнностей

N Назва країни Код країни Назва дозвiльного документу на право вивезення iз зарубiжних країн Категорiї культурних цiнностей, у вiдношеннi яких необхiднi дозвiльнi документи на право вивезення iз зарубiжних країн Вiк Вартiсть, євро Код згiдно УКТЗЕД Довiдкова iнформацiя (коди згiдно УКТЗЕД, за якими можуть бути класифiкованi культурнi цiнностi)
1 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Археологiчнi об'єкти вiком бiльше нiж 100 рокiв, якi є продуктом:
- розкопок чи вiдкриттiв на суходолi чи пiд водою
- археологiчних розкопок
- археологiчних колекцiй
бiльше нiж 100 рокiв - 9705000000
9706000000
-
2 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Елементи, якi складають невiд'ємну частину художнiх, iсторичних чи релiгiйних пам'ятникiв, якi були роздiленi, вiком понад 100 рокiв. бiльше нiж 100 рокiв - 9705000000
9706000000
-
3 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Картини i живопис крiм тих, якi включенi до категорiї 4 або 5, повнiстю виконанi вручну будь-яким способом i на будь-якому матерiалi. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам 150000 9701 -
4 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Акварель, гуаш i пастель повнiстю виконанi вручну на будь-якому матерiалi. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам 30000 9701 -
5 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Мозаїка з будь-якого матерiалу, виконана повнiстю вручну крiм тiєї, яка пiдпадає пiд категорiї 1 чи 2, i малюнки, виконанi повнiстю вручну будь-яким способом на будь-якому матерiалi. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам 15000 9701 6914
6 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Справжнi гравюри, естампи, шовкографiя та лiтографiя з вiдповiдними поверхнями та оригiнальними плакатами. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам 15000 97020000 84425099
7 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Справжнi скульптури чи статуї i копiї, виготовленi таким же способом, як i оригiнали, крiм передбачених в категорiї 1. - 50000 97030000 -
8 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Фотографiї, фiльми та їх негативи. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам 15000 - 3704
3705
3706
49119180
9 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Книги, виданi до 1501 року та манускрипти, включаючи карти i музичнi партитури, поодинцi або в колекцiях. яким бiльше нiж 50 рокiв та якi не належать їх авторам яка б не була вартiсть 97020000
97060000
49011000
49019900
49040000
49059100
49059900
49060000
10 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Книги вiком бiльше 100 рокiв поодинцi або в колекцiях. бiльше нiж 100 рокiв 50000 97050000
97060000
-
11 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Друкованi мапи вiком бiльше 200 рокiв. бiльше нiж 200 рокiв 15000 97060000 -
12 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Архiви i будь-якi їх елементи, будь-яких видiв i способiв вiком бiльше 50 рокiв. бiльше нiж 50 рокiв яка б не була вартiсть 97050000
97060000
3704
3705
3706
4901
4906
13 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя а) Колекцiї i зразки iз зоологiчних, ботанiчних, мiнералогiчних чи анатомiчних колекцiй;
б) Колекцiї, якi представляють собою iсторичний, палеонтологiчний, етнографiчний чи нумiзматичний iнтерес.
-
-
50000
50000
97050000
97050000
-
-
14 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя Транспортнi засоби вiком бiльше 75 рокiв. бiльше нiж 75 рокiв 50000 97050000 -
15 Європейський союз 097 Експортна лiцензiя а) Будь-якi iншi предмети антикварiату;
б) Зброя
бiльше 100
50-100
50000
50000
97060000 -
16 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Культурнi цiнностi, якi включенi до складу Музейного, Архiвного та бiблiотечних фондiв. - - 97 49
17 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рiдкiснi колекцiї, предмети та зразки флори та фауни, мiнералогiї, анатомiї та палеонтологiї незалежно вiд часу виникнення або утворення. - - 9705000000 49
18 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Предмети i колекцiї, що мають iсторичну, наукову, художню або iншу культурну значущiсть, пов'язанi iз знаменними подiями в життi народiв, розвитком суспiльства i держави, з iсторiєю науки i технiки. - - 97 37, 49
19 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Меморiальнi предмети, що вiдносяться до життя видатних полiтичних, державних дiячiв, нацiональних героїв, дiячiв науки, культури, лiтератури i мистецтва. - - 97 -
20 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Предмети i колекцiї обмундирування i спорядження, вiйськового, виробничого та iншого призначення, створенi бiльше 50 рокiв тому. яким бiльше нiж 50 рокiв - 97 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66
21 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Предмети технiки, прилади, iнструменти, апаратура, устаткування вiйськового, наукового, виробничого i побутового призначення i / або їх складовi частини, створенi бiльше 50 рокiв тому. якимбiльшенiж 50 рокiв - 90, 91, 97 39, 40, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85
22 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Предмети i фрагменти, отриманi в результатi археологiчних розкопок (як санкцiонованих, так i несанкцiонованих) та археологiчних вiдкриттiв не залежно вiд часу їх виявлення. - - 9705000000 -
23 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Складовi частини i фрагменти архiтектурних, iсторичних i художнiх об'єктiв, а також призведений монументального мистецтва (фрескових i iнших настiнних розписiв, мозаїчних композицiй, лiпних прикрас, iнших декоративних елементiв з будь-якого матерiалу). - - 97 6913, 7018,
8306
44, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82
24 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Етнографiчнi об'єкти бiльш нiж 100-рiчний давнини. якимбiльшенiж 100 рокiв - 97 -
25 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Картини, малюнки i iкони повнiстю ручної роботи на будь-якiй основi i iз застосуванням будь-яких матерiалiв(за винятком креслень i промислових виробiв, а також предметiв народних промислiв i сувенiрних виробiв, прикрашених уручну, робiт, виконаних дiтьми), оригiнальнi скульптурнi твори з будь-яких матерiалiв, гравюри, естампи i лiтографiї, їх оригiнальнi друкарськi форми. - - 9701 -
26 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Мiнiатюри ручної роботи на будь-яких матерiалах. - - 9701 -
27 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнальнi скульптурнi твори з будь-яких матерiалiв. - - 9703000000 4420
6913
7018
8306
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80
71, 82
28 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Художнi предмети релiгiйних культiв рiзних конфесiй. - - 97 -
29 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Гравюри, естампи i лiтографiї, їх оригiнальнi друкарськi форми. - - 9702000000 -
30 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнальнi витвори декоративно-прикладного мистецтва з будь-яких матерiалiв. - - 94, 95, 96, 97 4420
6913
7018
42, 46, 57, 58
31 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнальнi художнi добiрки та монтажi з будь-яких материлiв. - - 97 42, 44, 45, 46, 49, 57, 58
32 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнальнi гобелени i килимовi вироби ручної роботи. - - 97 5805000000
57
33 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Твори графiки та оригiнальнi графiчнi друкарськi форми. - - 97 49
34 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Авторськi дизайнерськi проекти, iнсталяцiї, художнi композицiї i монтажi. - - 97 49
35 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Всi види холодної i вогнепальної зброї, виготовленої до 1945 року включно. яка виготовлена до 1945 року включно - 93, 97 -
36 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Побутовi i науковi прилади (годинники, барометри, ваги, бiноклi, зоровi труби i т.п.), виготовленi до 1945 року включно. якi виготовленi до 1945 року включно; - 91, 97 84, 85, 90
37 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рiдкiснi зразки транспортних засобiв, озброєння i вiйськової технiки, створенi до 1945 року включно. якi творенi до 1945 року включно - 93, 97 87, 88, 89
38 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Художнi вироби серiйного виробництва з рiзних матерiалiв. - - 96, 97 4420
39, 40, 42, 43, 69, 70
39 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Ручне ткацтво, художнi вишивки, одяг i взуття ручної роботи, виготовленi до 1945 року включно. якi виготовленi до 1945 року включно. - 97 57, 58, 61, 62, 63, 64
40 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнальнi художнi меблi, виготовленi до 1945 року включно. якi виготовленi до 1945 року включно - 94, 97 -
41 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Будь-якi меблi, створенi бiльше 100 рокiв тому. якимбiльшенiж100рокiв - 9706000000 -
42 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Клавiшнi, струннi, духовi, щипковi, язичковi i ударнi музичнi iнструменти. - - 92, 97 -
43 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Смичковi музичнi iнструменти i смички видатних зарубiжних майстрiв незалежно вiд дати виготовлення. - - 92, 97 -
44 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Народнi музичнi iнструменти. - - 92, 97 -
45 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рукописнi книги незалежно вiд мiсця створення. - - 9706000000 49
46 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Друкованi видання, створенi бiльше 100 рокiв тому. якимбiльшенiж 100 рокiв - 9706000000 -
47 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Картографiчнi матерiали, нотнi видання, образотворчi видання (репродукцiї, зокрема в альбомах, листiвки, плакати, афiшi i iн.), надрукованi до 1925 року включно. якi надрукованi до 1925 року включно - 97 49
48 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Друкованi твори з автографами, рукописними позначками, написами, екслiбрисами бiблiотек i книжних колекцiй видатних державних i суспiльних дiячiв, письменникiв, учених, дiячiв культури i мистецтва (за винятком випадкiв дарчих написiв особам, що здiйснюють вивiз). - - 97 49
49 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Екземпляри перiодичних видань, що вийшли до 1945 року включно. якi вийшли до 1945 року включно - 97 49
50 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Друкованi твори, що є рiдкiсними зразками художнього оздоблення i полiграфiчного виконання, якi розмноженi незвичайними способами: гравiрованi, з витканим текстом, вiддрукованi на незвичайних видах матерiалiв (шовк, пробка, пергамент i тому подiбне), в художнiх палiтурках iндивiдуальної роботи. - - 97 42, 44, 49, 58
51 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рукописи, документальнi пам'ятники, архiви, включаючи, фоно-, фото- i кiноархiви, створенi бiльше 50 рокiв тому. якимбiльшенiж 50 рокiв - 97 37, 49
52 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Знаки поштової оплати (поштовi марки i блоки), маркiрованi конверти, податковi i аналогiчнi марки, створенi до 1960 року включно, окремо або в колекцiях. якi створенi до 1960 року включно - 9704000000 -
53 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Монети, бони, банкноты i цiннi папери, створенi бiльше 50 рокiв тому, окремо або в колекцiях. якимбiльшенiж 50 рокiв - 97 490700
7118
54 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Ордени i нагруднi медалi а також пам'ятнi i нагороднi знаки, настiльнi медалi i печатки, (за винятком особистих нагород, право носiння яких пiдтверджене орденськими книжками або нагородними свiдоцтвами), окремо або в колекцiях. - - 9611
97
7113-7114
7117
8306
55 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Предмети нумiзматики, фiлателiї, бонистики, фалеристики, сфрагiстики, створенi до 1960 року включно, окремо або в колекцiях. якi створенi до 1960 року включно - 97 7113 - 7114
7117 - 7118
8306
9611
49
56 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Iншi старовиннi предмети бiльш нiж 100-рiчної давностi. якимбiльшенiж 100 рокiв - 9706000000 -
57 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рухомi предмети, що представляють iсторичну, художню, наукову, документальну або iншу культурну цiннiсть i вiднесенi вiдповiдно до чинного законодавства, країн учасниць митного союзу до особливо цiнних об'єктiв культурної спадщини народiв незалежно вiд часу їх створення. - - 90, 91, 93, 94, 97 42, 44, 49, 57, 58, 63, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89
58 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рухомi предмети, культурнi цiнностi незалежно вiд часу їх створення, що охороняються державою i внесенi до охоронних спискiв i реєстрiв в порядку, встановленому законодавством країн, учасниць митного союзу. - - 90, 91, 93, 94, 97 42, 44, 49, 57, 58, 63, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 89
59 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Документи нацiональних архiвних фондiв країн, учасниць митного союзу. - - - 49
60 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Оригiнали архiвних документiв країн, учасниць митного союзу. - - - 49
61 Росiя
Бiлорусь
Казахстан
643
112
398
Лiцензiя Рукописи, документальнi пам'ятники, архiви, включаючи фоно-, фото- i кiноархiви, створенi бiльше 50 рокiв тому. яким бiльше нiж 50 рокiв - 97 37, 49
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.