ВИЩИЙ АРБIТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 06.12.99 р. N 01-8/577

 

Арбiтражнi суди України


Про ухвалу Конституцiйного Суду України зi справи про режим iноземного iнвестування


     Вищий арбiтражний суд України листами вiд 18.08.98 N 05-2/272 та вiд 15.12.98 N 05-2/414 повiдомляв арбiтражнi суди України про здiйснення у Конституцiйному Судi України конституцiйного провадження зi справи про режим iноземного iнвестування i запропонував вирiшити питання про зупинення провадження у справах з вiдповiдних спорiв, що розглядаються арбiтражними судами.

     За результатами цього провадження, порушеного за конституцiйним зверненням пiдприємств з iноземними iнвестицiями та iноземних iнвесторiв, конституцiйними поданнями народних депутатiв України i Кабiнету Мiнiстрiв України з питань офiцiйного тлумачення окремих статей Закону України "Про iноземнi iнвестицiї" , Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про режим iноземного iнвестування" , Закону України "Про режим iноземного iнвестування", Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", що стосуються спецiального податкового, митного та iншого режиму iноземного iнвестування, Конституцiйний Суд України ухвалою вiд 05.10.99 N 4-уп/99 припинив конституцiйне провадження у справi на пiдставi пункту 2 статтi 45, статтi 93, 94 Закону України "Про Конституцiйний Суд України" та параграф 51 Регламенту Конституцiйного Суду України (копiя ухвали додається).

     Про викладене повiдомляється для вирiшення питання щодо поновлення провадження у справах зi спорiв за участю пiдприємств з iноземними iнвестицiями, яке було зупинено згiдно з частиною першою статтi 79 Арбiтражного процесуального кодексу України вiдповiдно до згаданих листiв Вищого арбiтражного суду України.

     Додаток: за текстом.

Заступник Голови Вищого арбiтражного суду України А. Осетинський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.