ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.02.2012 N 16/1-16.3/337-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


     Аналiз митних оформлень товарiв, здiйснених протягом 2011 року, на умовах вiльної торгiвлi з країнами СНД засвiдчив тенденцiю щодо збiльшення обсягiв ввезення в Україну товарiв, якi є готовими виробами завершеного ступеню обробки.

     Бiльша частина вищевказаних товарiв виробленi у країнах СНД з використанням сировини i матерiалiв походженням з третiх країн, якi не є учасниками угод про вiльну торгiвлю країн СНД (у графi 9 сертифiкату зазначений критерiй "Д").

     Зокрема, це стосується таких товарiв, як:

     кава смажена з кофеїном (код згiдно з УКТЗЕД 0901 21 00 00);

     чай чорний (код згiдно з УКТЗЕД 0902 30 00 00);

     шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао (код згiдно з УКТЗЕД 1806);

     косметичнi препарати (код згiдно з УКТЗЕД 3304 );

     засоби для догляду за волоссям (код згiдно з УКТЗЕД 3305);

     мийнi засоби та засоби для чищення (код згiдно з УКТЗЕД 3402 20 90),

     побутовi холодильники-морозильники (код згiдно з УКТЗЕД 8418 10);

     машини пральнi побутовi (код згiдно з УКТЗЕД 8450 11 11 00);

     телевiзiйна апаратура (код згiдно з УКТЗЕД 8528 72);

     легковi транспортнi засоби (код згiдно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32).

     Згiдно з Угодою про Правила визначення країни походження товарiв у СНД вiд 20.11.2009 (далi - Правила) для вищевказаних товарiв, вироблених за участю третiх країн, крiм країн - учасниць Угоди, визначення країни походження кiнцевого товару здiйснюється вiдповiдно до критерiїв достатньої обробки (переробки) товару, якi вираженi поєднанням таких умов:

     а) змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi хоча б одного з перших чотирьох знакiв, що сталася в результатi обробки (переробки);

     б) виконання необхiдних умов, виробничих i технологiчних операцiй, пiд час виконання яких товар уважається таким, що походить з тiєї країни, на територiї якої цi операцiї мали мiсце;

     в) правилом адвалерної частки, коли вартiсть використаних матерiалiв iноземного походження досягає фiксованої процентної частки в цiнi кiнцевої продукцiї.

     При цьому для частини вказаних готових виробiв завершеного ступеню обробки, щодо яких дiють застережень України, визначенi у Законi України вiд 06.07.2011 N 3592-IV, встановленi критерiї походження - змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi хоча б одного з перших чотирьох знакiв, яка вiдбулася в результатi обробки (переробки).

     Тому пiд час здiйснення митницею перевiрки виконання критерiїв походження таких товарiв необхiдно перш за все звернути увагу на наступне:

     1. Перевiрка змiни товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв, що сталася в результатi обробки (переробки).

     Згiдно з пунктом 2.6 Правил, вiдповiдно до критерiю достатньої обробки (переробки), при наявностi умови змiни товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв, допускається використання матерiалiв iноземного походження, що мають товарну позицiю (на рiвнi перших чотирьох знакiв), однакову з кiнцевим товаром, за умови що їхня вартiсть не перевищує 5% цiни кiнцевого товару на умовах франко-завод i такi матерiали є необхiдним компонентом пiд час виробництва кiнцевого товару (за винятком тих товарiв, для яких у Перелiку зазначено iншi умови) при обов'язкову пiдтвердженнi виконання цих умов у висновку про походження товару або актi експертизи, виданому вповноваженим органом або iншими органiзацiями вiдповiдно до нацiонального законодавства держави - учасницi Угоди.

     Враховуючи це, для перевiрки критерiю необхiдно отримати вiд уповноваженого органу повну iнформацiю про iмпортну сировину, що була використана при виробництвi готової продукцiї з визначенням її кодiв за ТНЗЕД та перевiрити правильнiсть класифiкацiї iмпортних сировини i матерiалiв, що були використанi при виробництвi готової продукцiї.

     Наприклад, для пральних машин побутових (код товару згiдно з ТНЗЕД 8450) Додатком 1 до Правил встановлено критерiй походження змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв, що сталася в результатi обробки(переробки).

     Тому у разi, якщо при виробництвi пральних машин (код згiдно ТНЗЕД 8450) були використанi складовi матерiали iноземного походження (походженням не з держав учасниць Угоди), що класифiкуються за кодом товару згiдно з ТНЗЕД 8450 90, не вiдбувається змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi принаймнi одного з перших чотирьох знакiв, що сталася в результатi обробки (переробки).

     Звертаємо увагу, що до товарiв, що класифiкуються за кодами УКТЗЕД 8508, 8528, 8516 50000 та 8521 90000, на якi поширюється дiя застережень України (Закон України вiд 06.07.2011 N 3592-IV), застосовується критерiй походження - змiна товарної позицiї за ТНЗЕД на рiвнi хоча б одного з перших знакiв, яка вiдбулася в результатi обробки/переробки, i критерiї походження, визначенi у Додатку 1 до Правил, до вищевказаних товарiв, що ввозяться на митну територiю України не застосовуються.

     2. Перевiрка виконання технологiчних та виробничих операцiй у процесi виробництва кiнцевої продукцiї.

     Умови й операцiї, зазначенi у Перелiку (Додаток 1 до Правил), повиннi здiйснюватися лише стосовно використаних для виготовлення товару матерiалiв, що не походять з територiї держав - учасниць Угоди про створення зони вiльної торгiвлi. Обмеження, визначенi в Перелiку умовами й операцiями, так само поширюються тiльки на використанi для виготовлення товару матерiали iноземного походження.

     Примiткою 2.5 до Перелiку встановлено, що умови й операцiї, наведенi в третiй графi, встановлюють мiнiмальний обсяг виконання виробничих або технологiчних операцiй. Виконання встановлених виробничих або технологiчних операцiй у меншому обсязi не визначає походження продукту (навiть незважаючи на змiну товарної позицiї готової продукцiї).

     Для перевiрки умов виробничих i технологiчних операцiй необхiдним є отримання вiд уповноваженого органу, що видав сертифiкат про походження товару форми СТ-1, iнформацiї про технологiчний процес виробництва товару.

     Наприклад, легковi транспортнi засоби (код згiдно з УКТЗЕД 8703 23, 8703 32) набувають статусу походження при виготовленi їх, коли вартiсть використовуваних вузлiв деталей не повинна перевищувати 50% цiни готової продукцiї за умови виконання технологiчних операцiй:

     - виготовлення та фарбування кузова (кабiни);

     - установлення та закрiплення двигуна, пiдключення до двигуна механiзмiв управлiння;

     - установлення радiаторiв i пiдключення систем охолодження;

     - крiплення амортизаторiв, пiдключення трансмiсiї;

     - установлення передньої пiдвiски та пiвосей, установлення задньої пiдвiски;

     - з'єднання рульового управлiння з маточинами переднiх колiс;

     - установлення колiс i регулювання затягування пiдшипникiв передньої маточини, установлення котушки запалювання;

     - заправлення та прокачування гiдросистеми рульового управлiння, гальмiвної системи, гiдрозчеплення;

     - установлення та пiдключення фар, переднiх i заднiх сигнальних лiхтарiв;

     - установлення глушника та секцiй вихлопного трубопроводу;

     - установлення паливного бака та пiдключення паливоводу;

     - установлення генератора та регулювання натягнення приводного паса;

     - установлення та пiдключення акумулятора з перевiркою роботи бортових електричних ланцюгiв;

     - дiагностування та регулювання двигуна;

     - перевiрки ефективностi гальмiвної системи;

     - консервацiї мiсць, якi швидко пошкоджуються;

     - усунення дефектiв пiсля складання;

     - нанесення iдентифiкацiйного номера на табличку й автомобiль;

     - обкатки автомобiля.

     Товар не набуває преференцiйного походження якщо при його виробництвi виконуються окремi з вищенаведених операцiй або цi окремi операцiї поєднанi з iншими операцiями, якi не включенi у третiй графi Перелiку (додатку N 1 до Правил).

     Таким чином, при виробництвi легкових транспортних засобiв повиннi бути виконанi всi технологiчнi операцiї, перелiченi у третiй графi Перелiку.

     3. Перевiрка вартiсного показника використаних iноземних сировини та матерiалiв.

     Перевiрка повинна здiйснюватись з урахуванням наступного.

     Згiдно iз пунктом 2.4 Правил, при перевiрцi вартостi матерiалiв iноземного походження - за митною вартiстю таких матерiалiв пiд час їхнього ввезення до країни СНД, на територiї якої здiйснювалось виробництво кiнцевого товару, або за документально пiдтвердженою цiною їхнього першого продажу на територiї країни, у якiй здiйснювалось виробництво кiнцевого товару.

     При цьому вартiсть кiнцевої продукцiї визначається за цiною на умовах "франко-завод" ("франко-склад").

     Перевiрка правила адвалерної частки здiйснюється на пiдставi:

     - iнвойсiв/вантажних митних декларацiй на iмпорт матерiалiв/сировини iноземного походження, або

     - документiв на придбання в країнi виробництва товару матерiалiв невiдомого походження;

     - калькуляцiй та iнших документiв, що пiдтверджують собiвартiсть продукцiї, на пiдставi яких уповноваженим органом було визначено частку вартостi iмпортної сировини у загальнiй вартостi готової продукцiї.

     4. Особливу увагу при перевiрцi критерiю достатньої обробки (переробки) звертати на операцiї, що не вiдповiдають критерiю достатньої обробки (переробки) товару (пункт 3.1 Правил).

     При цьому, "простi операцiї", визначенi пунктом 3.1 Правил, можуть поєднуватись або комбiнуватись у рiзнiй послiдовностi, але не є достатнiми для виконання критерiю достатньої обробки (переробки) товару (пункт 2.4 цих Правил), й такий товар не може вважатись таким, що походить з тiєї країни, де цi операцiї мали мiсце.

     Враховуючи вищезазначене, керiвникам митних органiв забезпечити контроль за ввезенням на митну територiю України товарiв на умовах угод про вiльну торгiвлю, у першу чергу, якi є готовими виробами завершеного ступеню обробки та товарiв, за якими Україною здiйснено застереження щодо правил походження.

     Ненадання митному органу у повному обсязi iнформацiї та вiдомостей, необхiдних для перевiрки критерiїв достатньої обробки переробки, визначених пунктом 2.4 Правил, є пiдставою для ненадання таким товарам режиму вiльної торгiвлi.

Директор Департаменту А.Є.Гутник
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.