ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90) такi змiни:

     1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "арбiтражнi випробування ГМО - лабораторнi дослiдження, що проводяться на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднього лабораторного дослiдження;

     референтнi зразки ГМО - еталонний (референтний) матерiал ГМО, значення властивостей якого є достатньо однорiдним та придатним, щоб оцiнювати метод вимiрювання чи встановлювати певнi властивостi матерiалу;

     цiльовий таксон - вiдособлена група органiзмiв, до якої належать ГМО, якi спорiдненi мiж собою спiльнiстю ознак i властивостей, у результатi чого таким органiзмам може бути присвоєна таксономiчна категорiя;

     трансформацiйна подiя - змiна генетичного матерiалу органiзму за допомогою штучних прийомiв переносу генiв, якi не вiдбуваються у природних умовах".

     2. Абзац п'ятий статтi 5 пiсля слiв "введення в обiг" доповнити словами "i подальший обiг".

     3. Статтю 6 пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словами "та науково-методологiчний центр з питань випробувань ГМО".

     4. Статтю 7 доповнити абзацами такого змiсту:

     "визначає за поданням Нацiональної академiї наук України наукову установу, уповноважену на виконання функцiй науково-методологiчного центру з питань випробувань ГМО;

     визначає функцiї науково-методологiчного центру з питань випробувань ГМО".

     5. У статтi 15:

     назву доповнити словами "та вимоги щодо їх вiдстежуваностi";

     доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi вперше вводять в обiг продукцiю, що мiстить ГМО або отримана з їх використанням, складають у довiльнiй формi письмову декларацiю, в якiй в обов'язковому порядку зазначаються вiдомостi про суб'єкта господарювання, зазначається iнформацiя, що така продукцiя мiстить ГМО або отримана з їх використанням, а також наводиться номер такої продукцiї у Державному реєстрi ГМО.

     Суб'єкти господарювання пiд час проведення всiх операцiй з передачi продукцiї, що мiстить ГМО або отримана з їх використанням, забезпечують надання суб'єктам господарювання, яким вони передають таку продукцiю, копiї декларацiї, зазначеної в частинi другiй цiєї статтi.

     Суб'єкти господарювання зобов'язанi зберiгати протягом п'яти рокiв з дня передачi продукцiї, що мiстить ГМО або отримана з їх використанням, декларацiю, зазначену в частинi другiй цiєї статтi, або її копiю, а також документацiю, яка дає змогу iдентифiкувати:

     суб'єкта господарювання, який передав їм вiдповiдну продукцiю;

     суб'єкта господарювання, якому вони передали вiдповiдну продукцiю".

     6. Доповнити статтею 151 такого змiсту:

     "Стаття 151. Державний контроль за обiгом ГМО та продукцiї, що отримана з використанням ГМО

     З метою здiйснення державного контролю за обiгом ГМО та продукцiї, що отримана з використанням ГМО, центральнi органи виконавчої влади, вiдповiдальнi за виконання цього Закону, створюють за вiдповiдними напрямами мережу випробувальних лабораторiй з визначення вмiсту ГМО у продукцiї.

     Положення про мережу випробувальних лабораторiй з визначення вмiсту ГМО у продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Науково-методична координацiя дiяльностi випробувальних лабораторiй з визначення вмiсту ГМО у продукцiї здiйснюється науково-методологiчним центром з питань випробувань ГМО.

     Науково-методологiчний центр з питань випробувань ГМО є державною науковою установою, яка:

     забезпечує одержання та пiдготовку референтних зразкiв ГМО i зразкiв контрольних цiльових таксонiв з метою створення їх колекцiї, а також їх зберiгання, утримання та надання випробувальним лабораторiям для використання в їхнiй дiяльностi;

     забезпечує проведення мiжлабораторного порiвняння результатiв дослiдження продукцiї для визначення в нiй вмiсту ГМО;

     здiйснює тестування та атестацiю в установленому порядку методик iдентифiкацiї ГМО, дає оцiнку ефективностi таких методик, включаючи вiдбiр зразкiв (проб) та iдентифiкацiю трансформацiйних подiй;

     проводить арбiтражнi випробування ГМО на вимогу особи, яка оскаржує результати попереднiх випробувань ГМО.

     Положення про науково-методологiчний центр з питань випробувань ГМО затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     визначити наукову установу, уповноважену на виконання функцiй науково-методологiчного центру з питань випробувань ГМО;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
23 лютого 2012 року
N 4441-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.