КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 березня 2012 р. N 251


Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання i технiчного опису їх бланкiв та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2002 р. N 1983

     Вiдповiдно до частини шiстнадцятої статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" i статтi 5 Закону України "Про iммiграцiю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання;

     технiчний опис бланкiв посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання.

     2. Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2002 р. N 1983 "Про затвердження Порядку формування квоти iммiграцiї, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на iммiграцiю i поданнями про його скасування та виконання прийнятих рiшень, Порядку оформлення i видачi посвiдки на постiйне проживання" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 52, ст. 2400) такi змiни:

     1) у назвi постанови слова ", Порядку оформлення i видачi посвiдки на постiйне проживання" виключити;

     2) абзац четвертий постановляючої частини визнати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Державнiй мiграцiйнiй службi забезпечити з 15 травня 2012 р. оформлення i видачу посвiдок на постiйне проживання та посвiдок на тимчасове проживання вiдповiдно до Порядку, затвердженого цiєю постановою.

     4. Державнiй мiграцiйнiй службi i Мiнiстерству фiнансiв забезпечити виготовлення бланкiв посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання.

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2012 р. N 251

ПОРЯДОК
оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання

     1. Цей Порядок визначає механiзм оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання (далi - посвiдки) iноземцям та особам без громадянства, якi iммiгрували в Україну на постiйне проживання або прибули в Україну на тимчасове проживання.

     2. Заяви для оформлення посвiдок подаються iноземцями та особами без громадянства до територiальних органiв або пiдроздiлiв ДМС за мiсцем проживання. Зразки заяв та порядок їх розгляду визначаються МВС.

     3. Для оформлення посвiдки на постiйне проживання разом iз заявою подаються:

     1) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства (пiсля пред'явлення повертається), та його копiя;

     2) переклад українською мовою сторiнки паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений у встановленому законодавством порядку;

     3) копiя рiшення про надання дозволу на iммiграцiю;

     4) квитанцiя про сплату державного мита або документ, який пiдтверджує наявнiсть пiльг щодо його сплати;

     5) чотири фотокартки iноземця та особи без громадянства розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому паперi);

     6) копiя виданої податковим органом довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера (у разi її наявностi).

     4. Для оформлення особам, зазначеним в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4 Прикiнцевих положень Закону України "Про iммiграцiю", посвiдки на постiйне проживання замiсть документiв, зазначених у пiдпунктi 3 пункту 3 цього Порядку, подаються такi документи:

     1) особами, якi прибули в Україну на постiйне проживання до набрання чинностi Законом України "Про iммiграцiю" та мають у паспортi громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року вiдмiтку про прописку або отримали посвiдку на постiйне проживання, - оригiнал i копiя паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з вiдмiткою про прописку або посвiдка на постiйне проживання;

     2) особами, якi змушенi залишити мiсця постiйного проживання в Автономнiй Республiцi Абхазiя Республiки Грузiя i прибули в Україну, а також їх повнолiтнiми дiтьми, якi прибули в Україну разом з ними до досягнення повнолiття, - тимчасова довiдка (або довiдка, що пiдтверджує факт прибуття неповнолiтнього разом з батьками), отримана пiсля прибуття в Україну, та документ про пiдтвердження факту безперервного проживання в Українi не менш як п'ять рокiв, виданi територiальними органами ДМС;

     3) особами, якi прибули в Україну дiтьми-сиротами у зв'язку iз збройними конфлiктами в мiсцях їх постiйного проживання i виховуються (виховувалися) у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сiмейного типу або над якими встановлено опiку чи пiклування громадян України, - документ, що пiдтверджує виховання в державному дитячому закладi чи дитячому будинку сiмейного типу або встановлення опiки чи пiклування.

     5. Для оформлення посвiдки на постiйне проживання особам, якi до прийняття рiшення про припинення громадянства України постiйно проживали на територiї України i пiсля прийняття такого рiшення залишилися постiйно проживати на її територiї, замiсть документiв, зазначених у пiдпунктi 3 пункту 3 цього Порядку, подається довiдка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територiальним органом або пiдроздiлом ДМС.

     6. Разом iз заявою для оформлення посвiдки на тимчасове проживання подаються:

     1) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства (пiсля пред'явлення повертається), з вiзою типу Д, якщо iнше не передбачено законодавством i мiжнародними договорами України, та копiї сторiнок паспорта з особистими даними i вiзою;

     2) переклад українською мовою сторiнки паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений у встановленому законодавством порядку;

     3) квитанцiя про сплату державного мита або документ, який пiдтверджує наявнiсть пiльг щодо його сплати;

     4) клопотання (подання) приймаючої сторони щодо оформлення iноземцевi та особi без громадянства посвiдки на тимчасове проживання i документи, зазначенi у частинах четвертiй - п'ятнадцятiй статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", вiдповiдно до категорiї iноземцiв та осiб без громадянства, якi прибули в Україну на тимчасове проживання, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України.

     У випадку, передбаченому частиною чотирнадцятою статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", також подаються документи про наявнiсть у приймаючої сторони достатнього фiнансового забезпечення для утримання членiв сiм'ї iноземця та особи без громадянства в Українi;

     5) чотири фотокартки iноземця та особи без громадянства розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому паперi);

     6) копiя виданої податковим органом довiдки про присвоєння iдентифiкацiйного номера (у разi її наявностi).

     7. Посвiдки оформляються iноземцям та особам без громадянства, якi досягли 16-рiчного вiку.

     У виняткових випадках посвiдка на постiйне проживання може оформлятися особi до досягнення 16-рiчного вiку за наявностi нотарiально засвiдченої згоди обох батькiв.

     8. Вiдомостi про дитину, яка не досягла 16-рiчного вiку i отримала дозвiл на iммiграцiю в Україну разом з батьками (законними представниками) або прибула разом з батьками (законними представниками) в Україну для тимчасового проживання, зазначаються в посвiдцi одного з батькiв (законних представникiв) на пiдставi:

     1) заяви особи, в посвiдцi якої зазначаються такi вiдомостi;

     2) оригiналу (пiсля пред'явлення повертається) i копiї свiдоцтва про народження дитини з перекладом українською мовою, засвiдченим у встановленому законодавством порядку.

     На дитину вiком вiд 5 до 16 рокiв додатково подаються три фотокартки розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра, одна з яких вклеюється в посвiдку i скрiплюється печаткою.

     9. Строк дiї посвiдки на постiйне проживання не обмежується. Посвiдка на постiйне проживання пiдлягає обмiну в разi досягнення особою 25- i 45-рiчного вiку.

     10. Посвiдка на тимчасове проживання видається строком до одного року з можливiстю його продовження щоразу на один рiк на пiдставi заяви iноземця чи особи без громадянства та документiв, зазначених у пiдпунктi 4 пункту 6 цього Порядку, якi подаються до територiального органу або пiдроздiлу ДМС не пiзнiше нiж за 15 днiв до закiнчення строку дiї посвiдки.

     Посвiдка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною п'ятою статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", видається на строк реалiзацiї проекту мiжнародної технiчної допомоги, який зазначається в реєстрацiйнiй картцi проекту.

     Посвiдка на тимчасове проживання у випадку, передбаченому частиною дванадцятою статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", видається на перiод навчання, який зазначається в документi, що пiдтверджує факт навчання в Українi.

     У разi коли протягом строку дiї посвiдки на тимчасове проживання у документах, зазначених у пiдпунктах 1 - 2 або 4 пункту 6 цього Порядку, змiнилися вiдомостi, такi документи подаються протягом 10 днiв з моменту настання таких змiн до територiального органу або пiдроздiлу ДМС, який видав посвiдку.

     У разi вiдсутностi пiдстав для продовження строку дiї посвiдки на тимчасове проживання iноземець та особа без громадянства зобов'язанi в семиденний строк зняти з реєстрацiї мiсце проживання та виїхати за межi України. При цьому посвiдка на тимчасове проживання передається приймаючiй сторонi, яка зобов'язана подати її територiальному органовi або пiдроздiловi ДМС за мiсцем проживання iноземця та особи без громадянства протягом десяти днiв з моменту зняття з реєстрацiї.

     Нездана посвiдка на тимчасове проживання вважається недiйсною.

     11. За результатами розгляду заяви протягом семи днiв (для оформлення посвiдки на постiйне проживання) або не бiльш як 15 днiв (для оформлення посвiдки на тимчасове проживання) з дня подання всiх визначених цим Порядком документiв приймається рiшення про видачу або вiдмову у видачi посвiдки, яке затверджується Головою ДМС, а у разi його вiдсутностi - заступником Голови ДМС чи начальником територiального органу або пiдроздiлу ДМС чи його заступником.

     У заявi робиться вiдмiтка про прийняте рiшення або зазначаються причини вiдмови у видачi посвiдки.

     12. Посвiдка видається iноземцевi та особi без громадянства пiд розписку пiсля пред'явлення паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, в якому на останнiй вiльнiй сторiнцi проставляється вiдмiтка про отримання посвiдки за встановленим МВС зразком, що скрiплюється печаткою (за бажанням iноземця та особи без громадянства така вiдмiтка може проставлятися у вкладному талонi).

     13. Iноземець та особа без громадянства, що отримали посвiдку, повиннi зареєструвати мiсце проживання, а в разi його змiни - перереєструвати в порядку, встановленому Законом України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi".

     14. Обмiн посвiдки здiйснюється у разi:

     1) змiни прiзвища, iменi та по батьковi iноземця та особи без громадянства тощо;

     2) установлення розбiжностей у записах (невiдповiдностi внесених до посвiдки записiв записам в iнших документах);

     3) непридатностi посвiдки до користування (пошкодження з рiзних причин тощо).

     15. Для обмiну посвiдки подаються:

     1) заява, зразок якої встановлюється МВС;

     2) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства (пiсля пред'явлення повертається), та його копiя;

     3) посвiдка, що пiдлягає обмiну;

     4) квитанцiя про сплату державного мита або документ, який пiдтверджує наявнiсть пiльг щодо його сплати;

     5) документи, що пiдтверджують обставини, на пiдставi яких посвiдка пiдлягає обмiну (документи, виданi компетентними органами iноземних держав, пiдлягають легалiзацiї в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України);

     6) двi фотокартки iноземця та особи без громадянства розмiром 3,5 х 4,5 сантиметра (на матовому паперi).

     16. Для обмiну посвiдки на постiйне проживання в разi досягнення iноземцем та особою без громадянства 25- i 45-рiчного вiку подаються документи, зазначенi у пiдпунктах 1 - 4 i 6 пункту 15 цього Порядку.

     17. Рiшення про вiдмову у видачi посвiдки iноземцевi та особi без громадянства приймається в разi:

     1) необхiдностi забезпечення нацiональної безпеки або охорони громадського порядку;

     2) необхiдностi охорони здоров'я, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, що проживають в Українi;

     3) коли паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, пiдроблений, зiпсований або не вiдповiдає встановленому зразку чи належить iншiй особi;

     4) подання завiдомо неправдивих вiдомостей або пiдроблених документiв;

     5) коли виявлено факти невиконання ними рiшення суду або органiв державної влади, уповноважених накладати адмiнiстративнi стягнення, або вони мають iншi майновi зобов'язання перед державою, фiзичними або юридичними особами, включаючи тi, що пов'язанi з попереднiм видворенням за межi України, у тому числi пiсля закiнчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну (для осiб, що отримують посвiдку на тимчасове проживання);

     6) iнших випадках, передбачених законами.

     18. Посвiдка на постiйне проживання скасовується територiальним органом або пiдроздiлом ДМС, який її видав, у разi скасування дозволу на iммiграцiю в Україну вiдповiдно до статей 12 i 13 Закону України "Про iммiграцiю".

     19. Посвiдка на тимчасове проживання скасовується територiальним органом або пiдроздiлом ДМС, який її видав, у разi:

     1) отримання вiд органу внутрiшнiх справ, iншого органу виконавчої влади, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства, iнформацiї про те, що посвiдку видано на пiдставi неправдивих вiдомостей, пiдроблених чи недiйсних документiв;

     2) отримання вмотивованого клопотання приймаючої сторони про скасування посвiдки (у тому числi в разi звiльнення iноземця та особи без громадянства iз займаної посади) або припинення дiяльностi приймаючої сторони - юридичної особи;

     3) коли iноземця та особу без громадянства засуджено в Українi до позбавлення волi;

     4) коли дiї iноземця та особи без громадянства загрожують нацiональнiй безпецi, громадському порядку, здоров'ю, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, що проживають в Українi;

     5) коли уповноваженим органом прийнято рiшення про примусове повернення iноземця та особи без громадянства або їх примусове видворення за межi України;

     6) iнших випадках, передбачених законами.

     20. Копiя рiшення про вiдмову у видачi посвiдки або скасування посвiдки на тимчасове проживання видається територiальним органом або пiдроздiлом ДМС, який прийняв таке рiшення, iноземцевi та особi без громадянства пiд розписку або надсилається рекомендованим листом таким особам i приймаючiй сторонi не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з дня його прийняття.

     У разi прийняття рiшення про скасування посвiдки вона пiдлягає вилученню та знищенню. При цьому вiдмiтка про видачу посвiдки в паспортному документi iноземця або документi, що посвiдчує особу без громадянства, анулюється (вкладний талон вилучається).

     21. Iноземець та особа без громадянства протягом мiсяця з дня отримання копiї рiшення про вiдмову у видачi посвiдки або скасування посвiдки на тимчасове проживання має право на його оскарження шляхом звернення до ДМС або суду. Оскарження такого рiшення зупиняє його виконання.

     22. У разi пошкодження чи втрати посвiдки iноземець та особа без громадянства може звернутися за отриманням нової посвiдки в порядку, встановленому для її обмiну чи продовження строку її дiї, до територiального органу або пiдроздiлу ДМС за мiсцем проживання.

     Про втрату посвiдки iноземець та особа без громадянства або приймаюча сторона зобов'язанi негайно повiдомити органовi внутрiшнiх справ за мiсцем втрати та територiальному органовi або пiдроздiловi ДМС за мiсцем видачi, який iнформує про це протягом п'яти днiв ДМС та Адмiнiстрацiю Держприкордонслужби. Втрачена посвiдка визнається недiйсною та в разi її вилучення пiдлягає знищенню.

     23. Бланки посвiдок виготовляються вiдповiдно до вимог законодавства на замовлення ДМС i є документами суворої звiтностi.

     Порядок зберiгання i знищення бланкiв посвiдок визначається МВС.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2012 р. N 251

ТЕХНIЧНИЙ ОПИС
бланкiв посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання

     1. Бланки посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання (далi - посвiдки) мають вигляд зшитої нитками книжечки в м'якiй обкладинцi розмiром 125 х 88 мiлiметрiв, обсягом вiдповiдно 12 i 8 паперових сторiнок.

     2. На всiх сторiнках бланка посвiдки та внутрiшньому лiвому i правому боках обкладинки (далi - лiвий i правий форзаци) друкарським способом виконано фоновi графiчнi зображення.

     3. Бланки посвiдок мають однаковий дизайн, виконаний у рiзнiй кольоровiй гамi:

     посвiдки на постiйне проживання - фарбами жовтого, зеленого та блакитного кольорiв;

     посвiдки на тимчасове проживання - фарбами бузкового, блакитного та рожевого кольорiв.

     4. Лiвий форзац є машинозчитуваною сторiнкою (сторiнкою даних), призначеною для внесення вiдомостей про пред'явника посвiдки способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламiнування плiвкою.

     5. Сторiнки посвiдки надруковано на паперi без оптичного вiдбiлювача з водяними знаками, трьома видами захисних волокон та не менш як 50-вiдсотковим вмiстом бавовняної целюлози. Водяний знак має вигляд решiтки з вiдображенням шестигранникiв, усерединi яких виконано слово "УКРАЇНА".

     6. Лiвий i правий форзаци надруковано на паперi без оптичного вiдбiлювача з трьома видами захисних волокон та не менш як 90-вiдсотковим вмiстом бавовняної целюлози, якi пiд дiєю ультрафiолетового випромiнювання набувають рiзного свiчення.

     7. Обкладинки бланка посвiдки на постiйне проживання мають зелений, а бланка посвiдки на тимчасове проживання - синiй кольори. На лiвому лицьовому боцi обкладинки тисненням фольгою жовтого кольору виконано контурне зображення малого Державного Герба України та слово "УКРАЇНА", нижче - напис двома рядками "Посвiдка на постiйне проживання" (додаток 1) або "Посвiдка на тимчасове проживання" (додаток 7).

     8. На лiвому i правому форзацах способом офсетного (iрисного) друку виконано графiчнi зображення у виглядi фрагментiв нацiонального орнаменту та гiльйошних рисункiв, якi променями розходяться вiд зображення малого Державного Герба України, розмiщеного у верхнiй лiвiй та правiй частинi сторiнки.

     9. Фарбою чорного кольору на правому форзацi надруковано:

     1) на бланку посвiдки на постiйне проживання (додаток 2):

     слова "СЛIД ПАМ'ЯТАТИ", нижче - текст:

     "Посвiдка пiдлягає обмiну в разi досягнення iноземцем та особою без громадянства 25- i 45-рiчного вiку.

     У разi пошкодження чи втрати посвiдки iноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвiдку в територiальному органi чи пiдроздiлi ДМС за мiсцем проживання.

     Про втрату посвiдки iноземець та особа без громадянства зобов'язанi негайно повiдомити органовi внутрiшнiх справ за мiсцем втрати та територiальному органовi чи пiдроздiловi ДМС за мiсцем проживання.

     Iноземець та особа без громадянства, якi мають посвiдку, зобов'язанi протягом десяти днiв зареєструвати мiсце проживання.";

     2) на бланку посвiдки на тимчасове проживання (додаток 8):

     слова "СЛIД ПАМ'ЯТАТИ", нижче - текст:

     "Пiсля закiнчення строку дiї посвiдки в разi вiдсутностi пiдстав для його продовження iноземець та особа без громадянства зобов'язанi в семиденний строк зняти з реєстрацiї мiсце проживання та виїхати за межi України.

     У разi пошкодження чи втрати посвiдки iноземець та особа без громадянства можуть отримати нову посвiдку в територiальному органi чи пiдроздiлi ДМС за мiсцем проживання.

     Про втрату посвiдки iноземець та особа без громадянства зобов'язанi негайно повiдомити органовi внутрiшнiх справ за мiсцем втрати та територiальному органовi чи пiдроздiловi ДМС за мiсцем проживання.

     Iноземець та особа без громадянства, якi мають посвiдку, зобов'язанi протягом десяти днiв зареєструвати мiсце проживання.".

     Унизу правого форзаца надруковано найменування пiдприємства, що виготовило бланк посвiдки.

     10. Фоновi рисунки лiвого форзаца включають зображення малого Державного Герба України, розмiщеного всерединi гiльйошної розетки, двi лiнiї нацiонального орнаменту та сiтки у виглядi решiток.

     Нижня лiнiя орнаменту мiстить мiкротекст, що складається з назви посвiдки.

     11. Компонування текстової iнформацiї на машинозчитуванiй сторiнцi (сторiнцi даних) здiйснено вiдповiдно до рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IKAO, Doc 9303/1) "Машинозчитуванi проїзнi документи" (частина перша "Машинозчитуванi паспорти").

     12. Машинозчитувана сторiнка (сторiнка даних) складається iз зони вiзуальної перевiрки та машинозчитуваної зони.

     13. Елементи даних у зонi вiзуальної перевiрки розмiщено в такiй послiдовностi:

     1) назва держави українською i англiйською мовами "УКРАЇНА", "UKRAINE" та зображення малого Державного Герба України, яке тричi повторюється;

     2) лiворуч двома рядками - назва посвiдки українською i англiйською мовами "Посвiдка на постiйне проживання", "Permanent residence permit" (додаток 3) або "Посвiдка на тимчасове проживання", "Temporary residence permit" (додаток 9);

     3) пiд назвою держави послiдовно зверху донизу - назви полiв українською i англiйською мовами для внесення вiдомостей про пред'явника посвiдки та її реквiзитiв:

     у посвiдцi на постiйне проживання:

     - "Тип/Type", "Код держави / Country code", "N посвiдки / Permit No";

     - "Прiзвище/Surname";

     - "Iм'я / Given Name";

     - "Громадянство/Nationality";

     - "Дата народження / Date of birth", "Реєстрацiйний N / Registration No";

     - "Стать/Sex", "Мiсце народження / Place of birth";

     - "Дата видачi / Date of issue", "Орган, що видав / Authority";

     - "Пiдстави для видачi / Ground for issue", "Пiдпис пред'явника / Holder's signature";

     у посвiдцi на тимчасове проживання:

     - "Тип/Type", "Код держави / Country code", "N посвiдки / Permit No";

     - "Прiзвище/Surname";

     - "Iм'я / Given Name";

     - "Громадянство/Nationality", "Стать/Sex", "Реєстрацiйний N / Registration No"

     - "Дата народження / Date of birth", "Мiсце народження / Place of birth";

     - "Пiдстави для видачi / Ground for issue";

     - "Дата видачi / Date of issue", "Орган, що видав / Authority";

     - "Дата закiнчення строку дiї / Date of expiry", "Пiдпис пред'явника / Holder's signature".

     У лiвiй частинi зони вiзуальної перевiрки передбачено мiсце для фотокартки пред'явника посвiдки або вiдцифрованого зображення його обличчя, а у нижнiй частинi машинозчитуваної зони - мiсце для внесення вiдомостей про пред'явника посвiдки за машинозчитуваною формою вiдповiдно до рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IKAO, Doc 9303/1).

     Вiдомостi про пред'явника посвiдки та її реквiзити вносяться на машинозчитувану сторiнку (сторiнку даних) способом принтерного друку з подальшим нанесенням захисного покриття шляхом ламiнування плiвкою.

     14. Фоновi графiчнi зображення сторiнок бланка посвiдки виконано способом офсетного (iрисного) друку i складаються iз зображення малого Державного Герба України у верхнiй лiвiй (на парних сторiнках) та правiй (на непарних сторiнках) частинi сторiнки, вiд якого розходяться променi у виглядi фрагментiв нацiонального орнаменту та гiльйошних рисункiв. Кожна сторiнка мiстить двi лiнiї мiкротексту iз слова "УКРАЇНА" у позитивному та негативному зображеннi.

     У графiчних зображеннях виконано порядковi номери сторiнок починаючи з першої.

     15. Фарбою чорного кольору в бланках посвiдок надруковано таку текстову iнформацiю:

     1) на сторiнках 1 - 4 (додатки 4 i 10) угорi - слова "Вiдомостi про дiтей до 16 рокiв", пiд якими лiворуч - слова "Мiсце для фотокартки дитини", що повторюються двiчi, а праворуч - лiнiї iз словами "Прiзвище", "Iм'я (iмена)", "По батьковi" та "Дата народження";

     2) на сторiнках 5 - 9 посвiдки на постiйне проживання (додаток 5) та 5 - 6 посвiдки на тимчасове проживання (додаток 11) угорi - слова "Мiсце проживання в Українi";

     3) на сторiнках 10 - 12 посвiдки на постiйне проживання (додаток 6) та 7 - 8 посвiдки на тимчасове проживання (додаток 12) - слова "Особливi вiдмiтки".

     16. У верхнiй частинi сторiнок бланка посвiдки та правого форзаца перфорується серiя i номер посвiдки, що складаються з двох лiтер та шести цифр.

     17. Усi сторiнки бланка посвiдки мiстять захиснi елементи, виконанi спецiальними фарбами вiдповiдно до розробленої в установленому порядку схеми захисту.

 

Додаток 1
до Технiчного опису

ЛИЦЬОВИЙ БIК ОБКЛАДИНКИ
посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 2
до Технiчного опису

ВНУТРIШНIЙ ПРАВИЙ БIК ОБКЛАДИНКИ
посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 3
до Технiчного опису

МАШИНОЗЧИТУВАНА СТОРIНКА
(сторiнка даних) посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 4
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 1 - 4
посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 5
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 5 - 9
посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 6
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 10 - 12
посвiдки на постiйне проживання

 

Додаток 7
до Технiчного опису

ЛИЦЬОВИЙ БIК ОБКЛАДИНКИ
посвiдки на тимчасове проживання

 

Додаток 8
до Технiчного опису

ВНУТРIШНIЙ ПРАВИЙ БIК ОБКЛАДИНКИ
посвiдки на тимчасове проживання

 

Додаток 9
до Технiчного опису

МАШИНОЗЧИТУВАНА СТОРIНКА
(сторiнка даних) посвiдки на тимчасове проживання

 

Додаток 10
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 1 - 4
посвiдки на тимчасове проживання

 

Додаток 11
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 5 - 6
посвiдки на тимчасове проживання

 

Додаток 12
до Технiчного опису

СТОРIНКИ 7 - 8
посвiдки на тимчасове проживання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 березня 2012 р. N 251

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Пiдпункт 3 пункту 9 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 липня 2009 р. N 810 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 59, ст. 2073).

     2. Пiдпункт 3 пункту 11 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 липня 2010 р. N 559 "Деякi питання державного управлiння у сферi мiграцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2010 р., N 51, ст. 1696).

     3. Пiдпункт 3 пункту 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України з питань мiграцiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 2012 р. N 7 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 3, ст. 91).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.