ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.01.2000 р. N 19/1-048-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Для врахування в роботi надсилаємо лист Вищого арбiтражного суду України вiд 02.11.99 N 01-8/518 "Про порядок безспiрного списання коштiв з реєстрацiйних рахункiв установ та органiзацiй, оплата видаткiв яких здiйснюється з єдиного казначейського рахунка".

     Вiдповiдно до вищезазначеного листа безспiрне списання (стягнення) коштiв з бюджетних установ i органiзацiй проводиться у випадках, передбачених законами України, а також за рiшенням суду, арбiтражного суду та за виконавчими написами нотарiусiв (пункт 1.4 Порядку безспiрного списання коштiв з реєстрацiйних рахункiв установ i органiзацiй, оплата видаткiв яких здiйснюється з єдиного казначейського рахунка, який затверджено наказом Головного державного казначейства України вiд 22.03.99 N 25 та зареєстровано Мiнiстерством юстицiї України 15.04.99 за N233/3526 (далi - Порядок)).

     Органи Державного казначейства України зобов'язанi приймати до виконання документи на безспiрне списання (стягнення) коштiв з реєстрацiйних рахункiв бюджетних установ i органiзацiй незалежно вiд наявностi коштiв на цих рахунках (пункт 4.1 Порядку). Проте, якщо на вiдповiдному реєстрацiйному рахунку платника вiдсутнi кошти або їх недостатньо, часткова оплата розрахунково-платiжних документiв на безспiрне списання здiйснюється за правилами, визначеними пунктом 4.6 Порядку.

     Разом з тим, iснують непоодинокi випадки, коли арбiтражнi суди приймають рiшення за позовами суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про стягнення з депозитних рахункiв митниць необгрунтовано стягнутих з них коштiв. При цьому свої рiшення арбiтражнi суди аргументують тим, що платiжнi доручення митниць не можуть бути доказом перерахування грошових коштiв до Державного бюджету України, так як згiдно з цими дорученнями отримувачем коштiв є Державна митна служба України.

     Беручи до уваги вищевикладене та з метою упередження виникнення таких ситуацiй, пропоную - в разi подання суб'єктами ЗЕД позовiв до митниць щодо повернення необгрунтовано стягнутих з них коштiв, звертатись до Управлiння бухгалтерського облiку, звiтностi та економiчного аналiзу про пiдтвердження перерахування їх до Держбюджету.

     Додаток: за текстом на 2 аркушах.

Перший заступник Голови Служби О. Б. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.