ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо посилення вiдповiдальностi за фальсифiкацiю або обiг фальсифiкованих лiкарських засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 442 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 442. Порушення обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi

     Порушення обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi, -

     тягне за собою накладення штрафу у розмiрi трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Тi самi дiї, вчиненi повторно протягом року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за порушення, передбаченi частиною першою цiєї статтi, -

     тягнуть за собою накладення штрафу у розмiрi однiєї тисячi двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у частинi першiй статтi 2448 слова "з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, перемiщенням, зберiганням з метою збуту або незаконним збутом лiкарських засобiв" замiнити словами "з порушенням обмежень, встановлених для медичних i фармацевтичних працiвникiв пiд час здiйснення ними професiйної дiяльностi".

     2. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 305:

     в абзацi другому частини першої слова "трьох до восьми" замiнити словами "п'яти до восьми";

     в абзацi другому частини другої слова "п'яти до десяти" замiнити словами "восьми до десяти";

     в абзацi другому частини третьої слова "восьми до дванадцяти" замiнити словами "десяти до дванадцяти";

     2) статтю 3211 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3211. Фальсифiкацiя лiкарських засобiв або обiг фальсифiкованих лiкарських засобiв

     1. Виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберiгання з метою збуту або збут завiдомо фальсифiкованих лiкарських засобiв -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю фальсифiкованих лiкарських засобiв, сировини та обладнання для їх виготовлення.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, або у великих розмiрах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифiкованих лiкарських засобiв -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з конфiскацiєю фальсифiкованих лiкарських засобiв, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть особи або iншi тяжкi наслiдки, або вчиненi в особливо великих розмiрах, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв або довiчним позбавленням волi, з конфiскацiєю фальсифiкованих лiкарських засобiв, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.

     4. Особа, яка добровiльно здала фальсифiкованi лiкарськi засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за придбання, перевезення, пересилання чи зберiгання з метою збуту, збут завiдомо фальсифiкованих лiкарських засобiв, їх ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзит через її територiю (частина перша цiєї статтi, якщо такi дiї не створили загрози для життя чи здоров'я людей)";

     3) доповнити статтею 3212 такого змiсту:

     "Стаття 3212. Порушення встановленого порядку доклiнiчного вивчення, клiнiчних випробувань i державної реєстрацiї лiкарських засобiв

     1. Умисне порушення встановленого порядку доклiнiчного вивчення, клiнiчних випробувань лiкарських засобiв, фальсифiкацiя їх результатiв, а також порушення встановленого порядку державної реєстрацiї лiкарських засобiв -

     караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд одного до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили смерть потерпiлого або iншi тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд восьми до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк вiд двох до трьох рокiв".

     3. Частину другу статтi 112 Кримiнально-процесуального кодексу України пiсля цифр "3211" доповнити цифрами "3212".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5065-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.