ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" щодо колiсних транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та реєстрацiї транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435; 2006 р., N 8, ст. 93; 2009 р., N 16, ст. 219) такi змiни:

     1. У статтi 2:

     1) абзаци другий та третiй частини першої пiсля цифр "8703" та "8705" доповнити словами "згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу та першу реєстрацiю в Українi транспортних засобiв за кодами товарних позицiй 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД як вироблених в Українi, так i ввезених на митну територiю України, нових i таких, що були в користуваннi, здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам:

     не нижче рiвня "ЄВРО-3" - з 1 сiчня 2013 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до дати введення екологiчних норм не нижче рiвня "ЄВРО-3" як обов'язкових;

     не нижче рiвня "ЄВРО-4" - з 1 сiчня 2014 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до дати введення екологiчних норм не нижче рiвня "ЄВРО-4" як обов'язкових;

     не нижче рiвня "ЄВРО-5" - з 1 сiчня 2016 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до 31 грудня 2015 року включно;

     не нижче рiвня "ЄВРО-6" - з 1 сiчня 2018 року, за винятком транспортних засобiв, вироблених в Українi або ввезених на митну територiю України до 31 грудня 2017 року включно".

     2. Статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "21. Екологiчнi норми, методи випробувань, позначення рiвня екологiчних норм, процедури пiдтримання вiдповiдного екологiчного рiвня колiсних транспортних засобiв протягом всього термiну їх експлуатацiї визначаються згiдно з особливостями конструкцiї транспортних засобiв вiдповiдно до Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, укладеної у 1958 роцi, з поправками 1995 року та доданих до неї Правил Європейської економiчної комiсiї ООН у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сферi транспорту, дорожнього господарства, туризму та iнфраструктури".

     3. У статтi 3 слово i цифру "ЄВРО-5" замiнити словом i цифрою "ЄВРО-6".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2012 року
N 5177-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.