ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

12 сiчня 2000 р. N 19

Про лiквiдацiю Київської спецiалiзованої митницi

     З метою скорочення фiнансових i матерiальних ресурсiв на утримання митниць та подальшого удосконалення структури митних органiв у м. Києвi

Н А К А З У Ю :

     1.Лiквiдувати Київську спецiалiзовану митницю. Ранiше встановлений код цiєї митницi вважати недiйсним.

     1.1.Лiквiдувати митний пост "Київ-аеропорт". Ранiше встановлений код цього митного поста вважати недiйсним.

     1.2.Лiквiдувати митний пост "Гостомель ". Ранiше встановлений код цього митного поста вважати недiйсним.

     2. Виконання функцiй лiквiдованої Київської спецiалiзованої митницi покласти на Київську регiональну митницю.

     2.1. Створити митний пост "Жуляни" та пiдпорядкувати його Київськiй регiональнiй митницi. Встановити митному посту "Жуляни" код 10011.

     2.2. Створити митний пост "Гостомель" та пiдпорядкувати його Київськiй регiональнiй митницi. Встановити митному посту "Гостомель" код 10012.

     3.Начальникам Київської регiональної та Київської спецiалiзованої митниць:

     3.1. Створити лiквiдацiйнi комiсiї i органiзувати їх дiяльнiсть у вiдповiдностi з листом Держмитслужби вiд 23.12.96 N 13/1286- ЕП.

     3.2.Забезпечити здiснення лiквiдацiйних заходiв щодо виконання цього наказу згiдно з чинним законодавством про працю.

     4 Начальнику Київської регiональної митницi:

     4.1. До 10.02.2000 подати у Фiнансово-економiчне управлiння Держмитслужби узгодженi пропозицiї щодо штатної структури , граничної штатної чисельностi i штатного розпису митницi та кошторис доходiв i видаткiв з урахуванням вимог цього наказу.

     4.2 Проiнформувати суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та громадян про змiни передбаченi цим наказом.

     5. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) забезпечити можливiсть переходу на використання нових кодiв митних постiв, передбачених цим наказом, при обробцi електронних копiй ВМД, статистичної i нормативно-довiдкової iнформацiї тощо, внесення необхiдних змiн до вiдповiдних програмних комплексiв.

     1. Начальникам управлiнь i митних установ Держмитслужби, що використовують в роботi пакети програмного забезпечення з використанням кодiв, назв i зон дiяльностi митних установ забезпечити вчасний перехiд на коди i назви митних установ, встановленi цим наказом та виконання всiх заходiв i технологiй, якi будуть впровадженi IАМУ на виконання цього наказу.

     2. Господарсько-експлуатацiйному митному управлiнню (Буц М.К.) забезпечити виготовлення та вчасну видачу додаткової кiлькостi матриць i пуансонiв до особистих митних забезпечень iнспекторiв.

     Спiльно з начальником Київської регiональної митницi визначитися щодо подальшого використання або передачi основних фондiв та матерiальних цiнностей, що знаходяться на балансi лiквiдованої Київської спецiалiзованої митницi.

     8.Фiнансово-економiчному управлiнню (Грiнченко В.М.) внести необхiднi змiни в лiмiти чисельностi та асигнувань на утримання Київської регiональної митницi у зв'язку зi змiнами, передбаченими цим наказом.

     1. До окремого розпорядження Держмитслужби ранiше встановлений порядок роботи Київської регiональної та Київської спецiалiзованої митниць залишити незмiнним.

     10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
Ю.П.Соловков

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.